abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_184268091
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:47 schreef detaris het volgende:
Orthodoxe christenen keuren homoseksualiteit af. Wie had dat gedacht. :')
Het gaat een beetje om de inhoud van de verklaring. Die is echt volstrekt onaanvaardbaar.
pi_184268092
quote:
1s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:48 schreef Whiskers2009 het volgende:
De ondertekenaats mogen een mening hebben. En andrren mogen daar weer een mening over hebben.
Ga toch weg eng persoon. :{w
pi_184268093
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:40 schreef Leandra het volgende:
Artikel 1
WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken.

WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God.

Artikel 2
WIJ BEVESTIGEN dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent: reinheid buiten het huwelijk en reinheid en trouw binnen het huwelijk.

WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen, evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid.

Artikel 3
WIJ BEVESTIGEN dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt, voor God als personen gelijkwaardig, als man en vrouw verschillend.

WIJ ONTKENNEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk maken in waardigheid of waarde.

Artikel 4
WIJ BEVESTIGEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw Gods oorspronkelijke bedoeling met Zijn schepping weerspiegelen, en gericht zijn op het welzijn en de bloei van de mens.

WIJ ONTKENNEN dat deze verschillen het gevolg zijn van de zondeval, of dat zij behoren tot de menselijke tragiek die moet worden overwonnen.

Artikel 5
WIJ BEVESTIGEN dat de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken integraal onderdeel zijn van Gods doel voor ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk.

WIJ ONTKENNEN dat fysieke afwijkingen of psychische gesteldheden de door God ingestelde band tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk tenietdoen.

Artikel 6
WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Onze Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig, als Hij spreekt over ‘ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is.

WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan
Christus.

Artikel 7
WIJ BEVESTIGEN dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel.

WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.

Artikel 8
WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer zij een rein leven leiden – zoals dat voor alle christenen geldt.

WIJ ONTKENNEN dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het Evangelie zou plaatsen.

Artikel 9
WIJ BEVESTIGEN dat de zonde zorgt voor misvorming van seksuele verlangens, door ze niet op het huwelijksverbond, maar op seksuele onreinheid te richten. Deze misvorming omvat zowel heteroseksuele als homoseksuele onreinheid.

WIJ ONTKENNEN dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele onreinheid seksueel onrein gedrag rechtvaardigt.

Artikel 10
WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn

WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.

Artikel 11
WIJ BEVESTIGEN onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer wij tot of over elkaar spreken als mannelijk of vrouwelijk.

WIJ ONTKENNEN elke verplichting om in ons spreken God te onteren door in te gaan tegen Zijn bedoeling die Hij heeft gehad met het scheppen van mensen als Zijn beelddragers als mannelijk en vrouwelijk.

Artikel 12
WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.

WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven, of onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven.

Artikel 13
WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een transgender-zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen en, door Zijn geduld, de door God ingestelde verbinding tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk te aanvaarden.

WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus een zelfverstaan rechtvaardigt dat niet in overeenstemming is met Gods geopenbaarde wil.

Artikel 14
WIJ BEVESTIGEN dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken en dat, door Zijn dood en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven te verkrijgen zijn voor een ieder die zich bekeert van de zonde en vertrouwt op Christus alleen als Verlosser, Heere en allerhoogste Schat.

WIJ ONTKENNEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden, of dat ook maar één zondaar buiten Zijn bereik is.
Voeg ik het bijbehorende naschrift dat hiermee gelijk samen is gegaan er voor de volledigheid aan toe.

quote:
NASCHRIFT
Met de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring willen wij onverkort belijden wat Gods Woord ons
verklaart en onverkort ontkennen wat tegen Gods Woord in gaat. Tegelijk voelen wij ons gedrongen de
verklaring van een naschrift te voorzien, gericht op de pastorale praktijk.
Juist in het licht van deze principiële stellingname past ons belijdenis van schuld. Als christenen in Nederland
hebben wij in dezen niet altijd duidelijk en publiek, en zeker niet met één mond gesproken, en zijn daarom
mede-oorzaak van de verwarring in de samenleving. Ook hebben wij onze principes niet altijd met het
voorbeeld van ons leven versierd. Christelijke huwelijken toonden dikwijls niet het beeld van de manier waarop
Christus omgaat met Zijn ruid. Kerkelijk leidinggevenden zijn soms helaas mede-verantwoordelijk geweest
voor de praktijk of het toedekken van (seksueel) misbruik. Principiële stellingnames hebben niet zelden
geresulteerd in machtsmisbruik jegens hen die een homoseksuele gerichtheid kennen. De pastorale zorg naar
deze gemeenteleden in nood is te vaak onder de maat geweest.
Dit geeft ons een des te grotere verantwoordelijkheid voor pastorale nabijheid en zorg. Wij hebben de mond
van een profeet nodig, maar ook het hart van een herder. Zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid
herkennen of worstelen met hun geslachtelijkheid, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige
plaats te hebben. Niemand kan zich immers laten voorstaan op iets goeds van zichzelf, maar allen moeten
leven van genade. Ieders hart kent van nature een zondige gerichtheid en ieder mens kent zondige verlangens,
die zich ook op seksueel gebied uiten. Strijden tegen de zonde betekent daarom altijd zelfverloochening. Dat is
een gave van Gods genade. Ten diepste is ze slechts mogelijk vanuit Christus en door de Heilige Geest. Jezus
Christus is gekomen niet om rechtvaardigen maar om zondaren te roepen tot bekering en hen zalig te maken.
Dat bepaalt het christenleven. Hierin wordt beleefd, dat onze identiteit niet ligt in onze seksualiteit, maar
in onze verhouding tot Christus. Dit in de wetenschap dat hier op aarde het leven naar Gods Woord en
in gemeenschap met Hem de grootste vreugde geeft, maar ook dat dit altijd ten dele zal zijn. De volle
overwinning over onze zondige oude natuur is weggelegd voor straks, als alle ware gelovigen eeuwig met
Christus zullen zijn. Dan zijn zij met lichaam en ziel geheel aan Hem gewijd en zal Hij zijn alles en in allen.
pi_184268119
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:48 schreef bianconeri het volgende:
Er zijn ook genoeg niet zelfstandig nadenkendende dombo's die klakkeloos blijven geloven in iets heel ouds als evolutie. Terwijl er veel en veel meer feiten voor het bestaan van God zijn dan voor evolutie, sterker nog er is geen enkel bewijs voor (macro-) evolutie.
Gaan we weer. Toen ik jou het sterkste bewijs voor een god vroeg kwam je niet verder dan: "kijk om je heen", "de mens", "het DNA/RNA proces". Dat zijn geen bewijzen.
pi_184268120
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:34 schreef rutger05 het volgende:
Ik vind de reacties op dit pamflet (en dan niet alleen op Fok) hysterisch. Blijkbaar mogen andere meningen over homoseksualiteit en hoe hiermee om te gaan binnen de kerk niet naar voren gebracht worden. In christelijke kerken wordt hier duidelijk verschillend over gedacht; van homoseksuele dominees en kerkelijke homohuwelijken tot kerken waarbij homoseksualiteit niet actief gepraktiseerd mag worden

In dit pamflet wordt niet de homoseksuele mens als zodanig veroordeeld, ook wordt niet ontkend dat mensen homoseksuele gevoelen kunnen hebben, een homoseksueel mens is gewoon welkom in de kerk van deze ondertekenaars. Dit valt ook gewoon in het pamflet te lezen. Wel spreken de ondertekenaars zich uit tegen homoseksuele relaties en het bedrijven van homoseksuele handelingen. Daar kan je van alles van vinden, maar dat recht op deze mening hebben ze.

Ik heb het pamflet dus doorgelezen en ik vind deze meningen respectvol verwoord en zeker niet liefdeloos, maar geeft wel duidelijk de mening van de ondertekenaars weer. Dit laat onverlet dat er wel mensen zijn die zich gekwetst kunnen voelen door deze meningen en dat kan ik mij ook goed voorstellen, maar dat kan je nooit voorkomen. De insteek is duidelijk zeker niet om te kwetsen.
Ik vind de reacties ook tamelijk hysterisch, temeer omdat het niks nieuws onder de zon is. Het was allang bekend hoe er in conservatief-christelijke kringen wordt gedacht.

Maar alsjeblieft: bespaar me de hierboven vetgedrukte onzin. Wees gewoon een homohater, kom er gewoon openlijk voor uit dat je discrimineert (cq. onderscheid maakt, mensen anders behandelt). Stop met die bullshit over gevoelens versus het in de praktijk brengen. Dat mensen seksueel actief zijn is én een logisch gevolg van hun geaardheid/oriëntatie én het is een wezenlijk onderdeel van het menselijke leven.

Die zogenaamd tolerante knip tussen gevoelens en praktijk is de grootste, huichelachtige, hypocriete onzin die er bestaat.

Wees religieus, discrimineer er maar lekker op los; de religieuze boeken staan immers bomvol met aanknopingspunten om anderen te haten of zelfs te vermoorden om wie ze zijn, waar ze vandaan komen en wat ze voelen. Wees religieus, maar pretendeer dan niet dat je tolerant, ruimdenkend of begripvol bent. Dat ben je namelijk niet. Je bent bekrompen, aantoonbaar dommer dan niet-gelovigen en je staat voor het discrimineren van andere groepen mensen. Dat is namelijk wat het sprookjesboek je voorschrijft.

En in vredesnaam: sta er niet van te kijken als je de wind keihard van voren krijgt. Dat verdien je dan namelijk. Gelovigen staan menselijke vooruitgang en beschaving in de weg. Religie is de slechtste uitvinding die de mensheid ooit heeft gedaan en dagelijks bewijzen grote groepen gelovigen weer waarom.
DJ11 @ RADIO 49 - TOPIC
Spotify-playlist: 12/8 - Music in 12/8 time
Spotify-playlist: Produced by Trevor Horn
pi_184268132
quote:
1s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:46 schreef VEM2012 het volgende:

O god, een intelligent design malloot! De tering zeg!
quote:
1s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:49 schreef Whiskers2009 het volgende:

bianconeri kun je het best negeren.
Tolerantie ten top.
Kom maar eens met feiten dan.

Precies, intolerant en onwetend.
  maandag 7 januari 2019 @ 20:51:32 #132
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_184268147
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:43 schreef Hamzoef het volgende:

[..]

Waar heeft je reactie precies betrekking op?
Die 'doktoren'.
Omnibus in omnibus.
pi_184268155
quote:
1s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:48 schreef Whiskers2009 het volgende:
Hoe kom je bij die onzin?
Het is geen onzin. Probeer maar een weekje openbaar te uiten dat je tegen homoseksualiteit bent.
Op zondag 9 september 2018 00:02 schreef remlof het volgende:
ik ben alles behalve intellectueel.
pi_184268162
quote:
1s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:49 schreef Whiskers2009 het volgende:

[..]

bianconeri kun je het best negeren.
Ja, dat is duidelijk. Mensen die in intelligent design geloven zijn niet in staat om een discussie aan te gaan. Negeren alle feiten.
  maandag 7 januari 2019 @ 20:52:26 #135
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_184268170
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:44 schreef oranjevogel1 het volgende:

[..]

In het dagelijkse leven is het andersom:

Mensen durven wel etnische Nederlanders (ongeacht hun geloof) te discrimineren die zich tegen homoseksualiteit uitspreken. Die zelfde mensen zijn dan vaak wel weer bang om etnische minderheden te discrimineren met eenzelfde standpunt, omdat ze dan niet inclusief zouden zijn.
Geen last van... moslims en christenen mogen van mij met hun homohaat allemaal terug naar 1567.
Omnibus in omnibus.
pi_184268185
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:51 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Die 'doktoren'.
Oh, ik dacht dat je het over de documentair an sich had. Die vond ik best aardig.
pi_184268197
quote:
13s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:50 schreef Elfletterig het volgende:
de religieuze boeken staan immers bomvol met aanknopingspunten om anderen te haten of zelfs te vermoorden om wie ze zijn,
Waar staat dat in de Bijbel? Lijkt me wel zo netjes in een topic over het Christendom om het tot de Bijbel te beperken.
Op zondag 9 september 2018 00:02 schreef remlof het volgende:
ik ben alles behalve intellectueel.
  maandag 7 januari 2019 @ 20:53:31 #138
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_184268198
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:44 schreef oranjevogel1 het volgende:

[..]

In het dagelijkse leven is het andersom:

Mensen durven wel etnische Nederlanders (ongeacht hun geloof) te discrimineren die zich tegen homoseksualiteit uitspreken. Die zelfde mensen zijn dan vaak wel weer bang om etnische minderheden te discrimineren met eenzelfde standpunt, omdat ze dan niet inclusief zouden zijn.
Zoek maar eens een post hier van iemand die homofobie onder moslims goedpraat. Behalve wellicht war Erdogan-zetbazen hier ga je dat niet vinden.

Dit topic maakt gewoon helemaal duidelijk waar bepaalde lui staan. Geven geen reet om homo's tenzij het uitkomt in hun anti-moslims agenda.
pi_184268204
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:37 schreef Elfletterig het volgende:

Als je vindt dat homo's niet met elkaar in het huwelijk mogen treden, ben je intolerant. Je ontneemt mensen een recht dat andere mensen wel hebben, namelijk met elkaar trouwen.

Onzin.
Een homo die wil trouwen is toch geen christen. Want die staat niet achter het Christelijke geloof.

Een christen staat achter Gods bestaan en die levenswijze.
Daarmee ook gewoon tolerant tegenover wat anderen voelen en denken. Maar zullen dat zelf niet doen.

Andersom is dat echter niet zo, het COC bv zal altijd hun best doen om Christenen kapot te gaan maken. Want Christenen mogen nergens voor staan.
  maandag 7 januari 2019 @ 20:53:57 #140
280416 Whiskers2009
Maak dat de kat wijs!!
pi_184268208
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:49 schreef Hamzoef het volgende:

[..]

Ga toch weg eng persoon. :{w
Buitengewoon eng ja, voor de vrijheid van meningsuiting zijn _O- _O- _O-
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin
pi_184268210
quote:
1s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:46 schreef VEM2012 het volgende:

[..]

O god, een intelligent design malloot! De tering zeg!
Als je het prima vindt om aanhangers van ID te classificeren als 'malloot', moet je ook kunnen incasseren en accepteren dat ze jou hoogstwaarschijnlijk classificeren als een 'hedonistisch zwijn'.
Doe afstand van je account en kom nooit meer terug.
pi_184268223
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:53 schreef Hexagon het volgende:
Zzoek maar eens een post hier van iemand die homofobie onder moslims goedpraat. Behalve wellicht war Erdogan-zetbazen hier ga je dat niet vinden.
Ik heb het niet over hier, maar over het echte leven. In het echte leven zijn die COC figuren doodsbang voor de moskee.
Op zondag 9 september 2018 00:02 schreef remlof het volgende:
ik ben alles behalve intellectueel.
pi_184268225
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:33 schreef Hexagon het volgende:
Maar de conclusie van dit topic lijkt duidelijk

Anti homo zijn is helemaal prima zolang het maar niet door moslims wordt gepredikt. :')
:')

Het is de minister van jouw partij die zich als een debiel gedroeg toen Johan Derksen wat dingen riep over uit de kast komen. Het is dezelfde minister die nu afstand neemt (waarvoor hulde) van dat idiote Nashville-haatmanifest.

Maar het is ook dezelfde minister die de kaken stijf op elkaar hield toen onlangs een Nederlands-Marokkaanse acteur publiekelijk met de dood werd bedreigd omdat hij ooit een homoseksueel karakter speelde in een film of serie.

Doe me een lol met je moreel verheven toontje en met je bizarre poging om moslims hier in de slachtofferrol te duwen. Nergens ter wereld is het erger gesteld met homohaat, het vervolgen en zelfs vermoorden van homo's dan in moslimlanden.
DJ11 @ RADIO 49 - TOPIC
Spotify-playlist: 12/8 - Music in 12/8 time
Spotify-playlist: Produced by Trevor Horn
  maandag 7 januari 2019 @ 20:54:44 #144
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_184268228
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:54 schreef chroestjov het volgende:

[..]

Als je het prima vindt om aanhangers van ID te classificeren als 'malloot' moet je ook kunnen incasseren en accepteren dat ze jou hoogstwaarschijnlijk classificeren als een 'hedonistisch zwijn'.
Dat ben je in die contreien al heel snel hoor.
Omnibus in omnibus.
pi_184268234
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:52 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Geen last van... moslims en christenen mogen van mij met hun homohaat allemaal terug naar 1567.
Deze tactiek die jullie toepassen is ook tekenend voor het stukje conditionering en demonisering.

Ik lees constant homohaat dit en dat. Hoezo homohaat? Omdat je vind dat homo's niet zouden mogen trouwen? Haat je ze dan? Ik ben ook niet voor mensen die vreemd gaan binnen hun huwelijk. Als iemand dat toch doet, wil dat toch niet zeggen dat ik die persoon gelijk haat?
  maandag 7 januari 2019 @ 20:55:26 #146
280416 Whiskers2009
Maak dat de kat wijs!!
pi_184268237
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:51 schreef oranjevogel1 het volgende:

[..]

Het is geen onzin. Probeer maar een weekje openbaar te uiten dat je tegen homoseksualiteit bent.
Want er mag geen kritiek zijn op je mening ofzo? Of wat wil je nou zeggen?
"He who gives up freedom for safety deserves neither" Benjamin Franklin
  maandag 7 januari 2019 @ 20:55:54 #147
86613 MrBadGuy
I'm a male chicken
pi_184268250
quote:
1s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:49 schreef VEM2012 het volgende:

[..]

Het gaat een beetje om de inhoud van de verklaring. Die is echt volstrekt onaanvaardbaar.
Toch niks anders dan wat de SGP al 100 jaar verwoord? Verder is dan de bijbel ook volstrekt onaanvaardbaar. Ik zou zeggen, allemaal lekker links laten liggen :Y
pi_184268254
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:53 schreef bianconeri het volgende:
Een homo die wil trouwen is toch geen christen. Want die staat niet achter het Christelijke geloof.
Het huwelijk is niet slechts een christelijk ritueel meer, hè. Dát is de crux.

De afwezigheid van God in het huwelijk, aan Wie voorheen de belofte werd gemaakt, is natuurlijk de reden waarom men tegenwoordig zo makkelijk met scheidingspapieren durft te zwaaien.
”Hun geest zit gevangen in hun goede geweten. De domheid van de goeden is ondoorgrondelijk schrander. Maar dat is de waarheid: de goeden moeten farizeeërs zijn – ze hebben geen keuze.” - F.N.
pi_184268259
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:51 schreef bianconeri het volgende:

[..]


[..]

Tolerantie ten top.
Kom maar eens met feiten dan.

Precies, intolerant en onwetend.
Jij bent helemaal niet geïnteresseerd in de feiten. Anders zou je ook wel weten dat je onzin uitkraamt.

En hier is er nog een voor je: homoseksualiteit vind je niet alleen bij mensen, maar ook dieren. Ook zondig, of is die almachtige god zo dom om homoseksualiteit te creeren terwijl hij het toch geen goed idee vond...

Denk na. Als er een god zou bestaan, zou die kennelijk homoseksualiteit helemaal prima vinden. Hell, het interesseert hem (of haar) dan waarschijnlijk geen ene reet wie met wie allemaal neukt.
pi_184268260
quote:
0s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:39 schreef Hexagon het volgende:
"Ik heb niks tegen homo's maar ze moeten zich wel als hetero's gedragen." :')
Jij weet heel goed wat voor onzin dat is ;)
Een ware christen zal niets tegen een homo hebben en een homo hoeft zich ook echt niet als een hetero te gedragen, leven en laten leven. Ze zijn geen christen dus who cares?
Erkennen ze wel het bestaan van God? Kennen ze wel alle feiten, die sommige mensen gek genoeg niet erkennen (grondig onderzoek doen is niet zo moeilijk), dan zullen ze een keus moeten maken en naar Gods wil moeten leven.

quote:
1s.gif Op maandag 7 januari 2019 20:52 schreef VEM2012 het volgende:

Ja, dat is duidelijk. Mensen die in intelligent design geloven zijn niet in staat om een discussie aan te gaan. Negeren alle feiten.
Mensen die er NIET in geloven negeren alle feiten.
Als jij ook maar 1 feit kunt aandragen die ID/God ontkracht dan geloof ik nu per direct niet meer.
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')