abonnement bol.com Unibet Coolblue
  woensdag 5 januari 2005 @ 15:54:51 #1
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24412804
quote:
Naziïsme en antroposofie
Bloed is een zeer bijzonder sap

Volkszielen, wortelrassen, semieten en ariërs beschreef Rudolf Steiner op het breukvlak van de negentiende en twintigste eeuw. Bijna zou je geloven dat de antroposofie door en door fout is. Dat de, door de nazi's in 1933 verboden, antroposofische beweging de grondlegger is van de rassentheoriën gehanteerd door de nazi's. En dat terwijl antroposofen beweren dat de antroposofie niet racistisch is. Een duik in de theorie is op zijn plaats.
De Theosofen geloofden dat bij het aanbreken van de Nieuwe Tijd de Maitreya, de verlossende nieuwe wereldleraar, zou komen. In 1909 was het zover. De theosofen hadden de nieuwe 'universele dictator' gevonden in een Indiase jongen uit de hoogste hindoe-kaste der Brahamen: Jiddu Krishnamurti.
De Duitse afdeling van de Theosofische Vereniging erkende de nieuwe Maitreya niet. Voordat ze stierf had madame Blavatsky, de oprichtster en spiritueel leidster van de Theosofische Vereniging, immers uitgesloten dat de Maitreya zich snel zou manifesteren. De secretaris-generaal van de Duitse afdeling der theosofen, Rudolf Steiner, tekende protest aan tegen de zijns inziens gevaarlijke, irrationele, ja zelfs 'satanische' ontwikkelingen in de Vereniging. Dit protest resulteerde uiteindelijk in de 'kerk'scheuring. Rudolf Steiner richtte als alternatief de Antroposophische Gesellschaft op, met hemzelf als 'geestelijk leraar' aan het hoofd. Het merendeel van de Duitse leden van de Theosofische Vereniging volgde Steiner.

het medium
Om over de antroposofie als leer een mening te kunnen hebben is het niet alleen noodzakelijk om kennis te hebben van de geschriften van Rudolf Steiner. De oorspronkelijke leer is namelijk gegeven door de grondlegster van de Theosofische Vereniging, madame Blavatsky. Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) stelde zich op als medium. Blavatsky beweerde dat zij via telepatie middelen kreeg toegereikt, die zij in dienst stelde van de theosofie. Als grondboek voor de theosofie heeft zij De geheime leer geschreven. Blavatsky heeft haar hele leven volgehouden dat de inhoud van haar boeken gegeven is door Koet Hoemi en Morya. Koet Hoemi en Morya waren volgens Blavatsky haar boeddhistische meesters die ergens half verborgen in de Himalaya leefden.
Deze twee meesters stuurden haar niet alleen brieven, maar brachten haar ook wonderbaarlijke bezoeken. Zij waren het die haar grote delen van De geheime leer zouden hebben gedicteerd. In trance zat ze dagen achtereen te noteren - 'bij vol bewustzijn' vond zijzelf. Zelf noemde zij zich niets dan opschrijfster of doorgeefster.

wortelrassen
In De geheime leer van Blavatsky, hét grondboek van de theosofie, en ook van de antroposofie, wordt een alternatieve evolutietheorie gegeven. De evolutie gaat volgens Blavatsky in cycli. Onze aarde, natuurlijk ook een levend en evoluerend organisme, verandert voortdurend van vorm. Zij doorloopt een serie van zeven ronden; tijdperken van miljoenen jaren. Het einde van elke ronde wordt gekenmerkt door fysiologische gedaantewisselingen, zoals vloedgolven, verdwijnende continenten en klimaatsveranderingen. Toch verschijnt de aarde na zeven van zulke ronden weer in haar oude gedaante. Een soortgelijke evolutie maakt de mensheid mee, die in elke ronde ten tonele verschijnt als zeven achtereenvolgende 'wortelrassen'. De individuele mens volgt door een reeks van incarnaties de aarde in al haar stadia en keert na een lange reis door alle wortelrassen, uiterlijk weinig veranderd en innerlijk opgeknapt terug. Kort gezegd: de mensen maken via reïncarnatie een evolutie door naar een steeds hoger bewustzijn.
Navolgers van Blavatsky hebben haar rassenleer kunnen misbruiken voor racistische doeleinden. Het probleem zit daarbij in het feit dat Blavatsky beweerde dat er in haar tijd een overlapping is tussen het vierde wortelras en het vijfde wortelras. Een theorie die makkelijk kan leiden tot de gedachte van een heersende superioriteit van het ene ras boven het andere. Verdedigers van Blavatsky, bijvoorbeeld de Nederlandse politicus Roel van Duijn, beweren dat Blavatsky met haar wortelrassen niets kwaad bedoelde. Blavatsky was volgens van Duijn immers overtuigd van menselijke gelijkrechtigheid. Blavatsky's bewering van de overgang van het ene wortelras naar het andere wortelras heeft volgens van Duijn niets te maken met ons begrip van rassen en vindt plaats door alle rassen heen.

de verlosser
Eén van de volgelingen van Blavatsky was Karl Haushofer. Deze Haushofer werd in 1869 in Beieren geboren en beheerste het Sankriet, Japans en Hindi. Haushofer had zich ontwikkeld tot een deskundige op het gebied van de oosterse mystiek. Na de eerste wereldoorlog doceerde hij geo-politiek aan de universiteit van München en introduceerde tijdens zijn colleges het begrip Lebensraum. Eén van de studenten van Haushofer was Rudolf Hess.
Rudolf Hess heeft Karl Haushofer uiteindelijk aan Hitler voorgesteld. De professor, beladen met boeken over de geo-politiek, bezocht Hitler regelmatig toen deze bezig was met het schrijven van Mein Kampf. Dit was na het mislukken van de Münchense putsch in 1923. In 1924 wijdde Karl Haushofer Hitler in in 'De geheime leer'. Dit was in het ford Landsberg, waar Hitler gevangen zat. Voordat Hitler met Haushofer in contact was getreden was hij al bekend met het occulte denken, verkregen via de leden van het Thule Gesellschaft. Haushofer wilde Hitler de geheime leer doceren omdat hij tijdens het proces tegen Hitler na de München putsch zo onder de indruk van hem was gekomen dat hij geloofde dat Hitler de nieuwe messias kon zijn die ooit de verlosser van het Duitse volk zou worden.
de übermensch
Haushofer doceerde aan Hitler dat het vierde wortelras (het Atlantische) uit zeven onderrassen bestond. De leiders van deze onderrassen zouden geen gewone mensen zijn geweest. Zij bezaten bovenzintuiglijke oorsprong en verschenen aan hun tijdgenoten als übermensch, een soort god-mens.

Eén van de onderrassen zou het Atlantische superras geweest zijn. Dit ras leefde in het gure noorden (Thule) van het later verzonken eiland Atlantis, en was het Arische onderras. Volgens de geheime leer zouden de Arische volkeren door de grote Manu, de laatste der zonen van god, of übermenschen uit Atlantis zijn gebracht. Onder leiding van de Manu zouden de Ariërs geëmigreerd zijn naar de Himalaya in Tibet. Van daaruit zouden de Ariërs verspreid zijn over India en Europa.
De geo-politiek die Haushofer doceerde kwam voort uit de theorie over het ontstaan van het vijfde wortelras. Hij leverde de Duitsers een excuus om terug te keren naar die gebieden in het Aziatische achterland, waarvan algemeen werd aangenomen dat daar het Arische ras was ontstaan. Op die subtiele manier zette hij Duitsland aan geheel Oost Europa te veroveren en door te dringen in het binnenland van Azië tussen de Wolga en de Jangste-Kiang over een afstand van bijna vierduizend kilometer. Daarbij hoorde in het uiterste zuiden het hoogland van Tibet. Haushofer meende dat wie dat gebied volledig beheerst, haar economische bronnen aanboorde en haar militaire defensie organiseerde, een onwankelbare macht over de hele wereld zou krijgen.
Behalve de mystieke leer over het ontstaan van het Arische ras leerde Haushofer aan Hitler de evolutie van de mensheid te bezien tegen een achtergrond van gigantische tijdspanorama's. Door hem bekend te maken met de geheime leer, verruimde Haushofer Hitlers tijdsbewustzijn en leverde hem een wereldomspannend beeld van de evolutie van de aarde. Hij ging de invloed na van boze machten en hij illustreerde de manier waarop die machten de werkelijke ontwikkeling van de mensheid in de weg hadden gestaan en wel in ieder stadium van de evolutie van het menselijke bewustzijn. Door degelijke lessen leerde Haushofer Hitler de werkelijke motieven kennen van het Luciferiaanse wezen waardoor hij volgens Haushofer werd bezeten. Tenslotte speelde Haushofer de rol van Mefistofeles toen hij Hitler inwijdde in de occulte betekenis van het bloed en de rol die occulte bloedrituelen zouden spelen bij het tot stand brengen van een magische mutatie in het Arische ras. Een mutatie, die een nieuw stadium in de menselijke evolutie zou inleiden, de geboorte van de übermensch.
mutatie

Na de lessen in Landsberg werd Haushofer een leidend figuur van het geheime genootschap 'Vril' of 'lichtende loge'. Vril is een oude Indiase naam voor de enorme energie-bronnen die beschikbaar zouden komen als gevolg van de verruiming van het etherische lichaam of het menselijke tijdsorganisme. Het doel van Vril was om studie te doen naar de oorsprong van het Arische ras en de manier waarop de magische vermogens die in het Arisch bloed sluimerde gewekt konden worden. Vril had behalve leden uit Duitsland ook leden uit Tibet, Japan, India, Kashmir, Turkistan en Ceylon.
De mensen uit Vril bestudeerden de wetten van de metamorfose in planten en ze meenden dat Goethe de eerste Europeaan was die door contemplatie een gedeeltelijke verruiming van zijn etherische organen tot stand bracht. Dit zou de reden zijn van zijn genie en zijn opmerkelijke buitenzintuiglijke gaven.

Binnen Vril heerste de mening dat het oogmerk, om een mutatie van het Arische ras teweeg te brengen, volmaakt onmogelijk was in termen van de materialistische wetenschap van de twintigste eeuw. Die stelt namelijk dat alle verschillen tussen rassen uitsluitend veroorzaakt zijn door een langdurige blootstelling aan invloeden van het milieu. De materialistische wetenschap was volgens Vril een complot van middelmatige geesten, een joods marxistische liberale wetenschap. Deze materialistische wetenschap zou plaats moeten maken voor een noords-nationalistische wetenschap; een magische wereldbeschouwing gebaseerd op de cosmologie van de geheime leer.
Uiteindelijk heeft Adolf Hitler van de theorieën van Vril gebruik gemaakt toen hij verklaarde dat het Arische ras het enige ware was. En slechts het Arische ras kon deelnemen aan dat heldhaftige avontuur, die plotselinge magische sprong in de menselijke evolutie. Om deze magische sprong te verwezenlijken wilde Hitler een orde stichten, de nationaal-socialistische beweging.

Om de locatie, de algemene kenmerken, de prestaties en de erfenis van het Indo-Germaanse ras te onderzoeken hadden de nazi's onder aanvoering van Himmler de nazistische stichting Ahnenerbe opgericht. De Tibetaanse Lama's die via deze stichting in Berlijn terecht waren gekomen werden na de nederlaag van de nazi's bij Stalingrad vervolgd. Zij hadden immers gefaald in hun opdracht Lucifers macht in te schakelen voor de nazi-taak.

oersemieten
In 1939 is door frau Marie Steiner het boek de AKASHA-kronieken uitgegeven. Het boek is een bundeling van de door Rudolf Steiner in 1904 in het tijdschrift Luzifer-Gnosis geschreven artikelenreeks over het ontstaan van de aarde.
Net als Blavatsky beschrijft Steiner in deze Kronieken het bestaan van zeven elkaar opvolgende wortelrassen. Steiner stelt dat de westerse mensheid tot het vijfde -het arische- wortelras behoort. Hij beschrijft tevens hoe volgens hem de overgang van het vierde naar het vijfde wortelras is verlopen.
Uit de AKASHA-kronieken stijgt het beeld op dat de mensen van het vierde wortelras -het atlantische- nog geen ik-bewustzijn hadden. Zij werden geleid door 'godsgezanten' die via zogenaamde inwijdingsplaatsen, de mysterietempels, met de goden verkeerden van waaruit het menselijk geslacht werd bestuurd.
Binnen het vierde wortelras heeft Steiner het vijfde onderras, de oersemieten, laten ontstaan. Bij dit ras heeft zich pas de ik-bewuste denkkracht kunnen ontwikkelen, maar dit ontwikkelde zich slechts zeer langzaam en geleidelijk. Ook de laatste onderrassen van de Atlantiërs konden nog maar weinig begrijpen van de beginselen van hun goddelijke leiders, is in de AKASHA te lezen.
de uitverkorenen

Om nu vanuit de laatste onderrassen der Atlantiërs het vijfde wortelras te laten ontstaan heeft Steiner de beste individuen uit de laatste onderrassen uitverkoren laten zijn door 'de leider', en hen door diezelfde leider laten afzonderen op een bepaalde plaats op aarde -in midden Azië-. De leider bevrijdde hen zo van alle invloeden van diegenen die waren achtergebleven of op dwaalsporen geraakt. De leider, de Manu, stelde zich tot taak zijn volgelingen zover te brengen dat zij in de eigen ziel konden kijken en door eigen denken de beginselen zouden kunnen begrijpen volgens welke zij tot dusver waren geleid. Beginselen die zij vaag vermoedden, maar niet helder hadden voorzien. Binnen deze afgezonderde groep liet Steiner de goddelijke leider in mensengedaante optreden.

Steiner schreef dat de Manu aan de uitverkorenen leerde dat, wat zij zichtbaar voor ogen hadden, door onzichtbare machten werd bestuurd; dat zij dienaren waren van deze onzichtbare machten en dat zij met behulp van hun denken de wetten van deze onzichtbare machten tot uitvoering moesten zien te brengen. Het vijfde wortelras moest alles uit het menselijk leven op de hogere wereld richten. Dit ras moest leren door eigen gedachten zichzelf te leiden. Maar een dergelijke zelfstandigheid kon alleen tot zegen zijn wanneer de mens zich zelf in dienst stelt van de hogere krachten.
De kiem voor het vijfde wortelras, die rond de Manu verzameld is, bleef uiteindelijk zo lang afgezonderd bij de Manu tot deze kiem krachtig genoeg was om in de nieuwe geest te werken. De uitverkorenen werden ingewijden zodat ze in het begin van het vijfde wortelras leiders konden worden van de overige mensheid. Steiner schakelde de Manu echter niet zomaar uit. Hij liet de Manu eerst nog zijn eigen groep aanvoeren waarna de leiding langzaam over zou kunnen gaan op menselijke ingewijden. Steiner schreef dat tegenwoordig de vooruitgang nog steeds uit een mengsel van bewust en onbewust handelen en denken van de mensen bestaat. Pas aan het einde van het vijfde wortelras, als via het zesde en zevende onderras een voldoende aantal mensen tot weten in staat is, zal de grootste ingewijde zich openlijk voor hen kunnen ontsluieren. En deze menselijke ingewijde zal dan de opperste leiding verder kunnen overnemen, zoals de Manu dat gedaan heeft aan het einde van het vierde wortelras.

Naast de wortelrassen kende Steiner ook betekenis toe aan het begrip ras zoals dat gewoonlijk gebruikt wordt. Met name in zijn lezingenbundel 'bloed is een zeer bijzonder sap' kende hij speciale betekenissen aan de verschillende rassen toe. Bij het zwarte, etherische ras, begint volgens Steiner de wijziging van het algemene menselijke uiterlijk. Vanuit dit zwarte ras zou vervolgens het Maleisische ras zijn ontstaan waarin zich de ademhaling en het zenuwstelsel van het astrale leven zou hebben ontwikkeld. In het Mongoolse zou zich vervolgens het ik hebben ontwikkeld. Nog verder in de ontwikkeling zou volgens Steiner het Europese ras zich hebben ontwikkeld; de mogelijkheid om abstracte voorstellingen te maken, om inspiratie op te doen, en om intuïtie te ontwikkelen.

volksgeesten
Behalve over rassen heeft Steiner ook over volken geschreven. Hij heeft dit in het boek 'de Volkszielen' gedaan. In dit boek maakt Steiner niveauverschillen tussen de individuele mens, het volk, het ras en de mensheid als geheel. In dit boek laat Steiner allerlei geesten en engelen bestaan die de zielen van de verschillende niveau's zijn. Steiner spreekt in het boek 'de Volkszielen' over volksgeesten. Deze moeten volgens hem worden opgevat als aartsengelen, als wezens die klaar zijn met de omvorming van hun astrale lichaam tot Geestzelf of Manas en die bezig zijn hun levenslichaam tot Buddhi om te vormen. In het midden tussen deze wezens en de mensen plaats Steiner de engelwezens. Deze zijn bezig met de omvorming van het astrale lichaam tot Manas of Geestzelf, maar zij zijn nog niet helemaal klaar daarmee.
Deze engelen zouden met hun hele ziel betrokken zijn bij datgene wat in de antroposofie het astrale lichaam wordt genoemd. Daardoor hebben de engelen volgens Steiner volkomen begrip voor wat de mens persoonlijk als verdriet en vreugde kan beleven. Maar omdat zij hoog boven het menselijke Ik uitstijgen, omdat zij een deel van de hogere wereld in zich op kunnen nemen, dringt hun bewustzijn tot die gebieden door, waar de bewustzijnswereld van de aartsengelen zich bevindt. Zij zijn werkelijk de bemiddelaars tussen de aartsengel en de mensen als individu, is te lezen in 'de Volkszielen'. De engelen ontvangen de bevelen van de volksgeesten en brengen die binnen in de afzonderlijke zielen en daardoor ontstaat dan datgene, waardoor het individu iets ten uitvoer kan brengen, niet alleen voor zichzelf, maar voor een heel volk. Steiner stelde dat de mens niet alleen als individu moet streven naar een vooruitgang, maar dat de afzonderlijke volkeren ieder een eigen aura bezitten en dat op dit aura de aartsengel werkt die boven het volk zweeft en de opdrachten geeft met betrekking tot datgene wat dat volk in het groot tot taak heeft.
Steiner heeft in zijn bloed is een zeer bijzonder sap een nadere omschrijving van de doelen van verschillende volkeren gegeven. Zo zou het doel van de Romeinen geweest zijn om de rechtspraak te ontwikkelen. De Kelten zouden de opgave gehad hebben om de kijk op het ik van de Europese bevolking te herzien. De Britten zouden als doel de bewustzijnsziel met een naar buiten tredend ik verder hebben ontwikkeld. Ten slotte zouden de Duitsers uiteindelijk het 'ik' tot volle ontwikkeling hebben gebracht.

Goetheanum
Eén van de zaken waarop de antroposofen wijzen als het gaat om het wassen in onschuld ten aanzien van racisme is het in 1922 in brand steken van het door Steiner gebouwde Goetheanum. De voornaamste reden om het Goetheanum in brand te steken was een enorm houtsnijwerk dat de drieëenheid van het kwaad uitbeeldde. Steiner had hier jaren aan gewerkt en het beeldde uit hoe Jezus Christus als vertegenwoordiger van de mensheid Lucifer en Ahriman overwint. Op zowel openbare als besloten lezingen had Steiner gesproken over de demonische geest die in de ziel van Hitler huisde en de nazistische Weltanschauung inspireerde. Hitler was erdoor in woede ontstoken en één van Hitler's occulte leermeesters, Dietrich Eckhart, wist hem over te halen het proberen te vernietigen.
In zijn afkeuring van het nazisme liet Steiner zien dat het occultisme van de nazi's en dat van hemzelf uit dezelfde ruif kwam. Steiner geloofde alleen dat het Joodse ras geen enkele betekenis meer had omdat de lans van Phineas in het lichaam van Christus aan het kruis was gestoken. Volgens de theorie van Steiner is de lans van Phineas in het oude testament het symbool van de unieke macht van het bloed van het joodse ras en speelde een rol van beslissende betekenis bij het uiterlijke ritueel van de kruisiging. Op die lans werd namelijk de spons met azijn naar de mond van de stervend Christus gebracht; een symbool voor het feit dat het Joodse bloed veranderd was in gal en niet langer van betekenis was voor de evolutie van de mensheid, aangezien dat vervangen was door het bloed van het nieuwe verbond voor de hele mensheid.
Deze lans zou zich in de jaren dertig in Oostenrijk hebben bevonden. De nazi's geloofden wel in de macht van deze lans. Ze hadden hem dan ook naar Berlijn over gebracht en tot het laatst van de oorlog stevig bewaakt.
Jomanda
Rudolf Steiner heeft een verdacht racistische theorie ontwikkeld, ondanks dat hij vond dat iedereen de kenmerken van de rassen moet kennen om zich verder als 'ik' te kunnen ontwikkelen. Steiner was tevens een propagandist van het vermengen van de verschillende rassen, zodat een nieuwe mens zou kunnen ontstaan met alle goede eigenschappen van de diverse rassen in zich verenigd. Hij verwachtte dan ook dat aan het einde van ons vijfde tijdperk het woord 'ras' alle betekenis zou verliezen, de mensheid zou in de toekomst zo zijn onderverdeeld dat men die onderdelen geen 'rassen' meer zou kunnen noemen.
Het probleem met de antroposofie zit niet zozeer in de dogmatische zelfverrijkers en economische uitbuiters die je in alle geledingen van de maatschappij en onder alle dekmantels vindt, maar veeleer in de ideologie zelf die niet gespeend is van de elementaire regels van het methodologische denken en geworteld in een mythologie à la 'Jomanda', en waaruit met een beetje slechte wil racistische en zelfs nazistische denkbeelden gedestilleerd kunnen worden.

bronnen:
artikel Jiddu Krishnamutri van René Zwaap, Groene Amsterdammer, 27 september 1995
Hoefslag, Roel van Duijn, Meulenhoff Amsterdam, 1988
AKASHA-kronieken, Rudolf Steiner, Nederlandse uitgave, Vrij Geestesleven Zeist, 1977
De Volkszielen, elf voordrachten gehouden in 1910 te Kristiani (Oslo), Rudolf Steiner, in Nederland uitgegeven door Vrij Geestesleven te Zeist.
Het huis dat Hitler bouwde, Stephen H Roberts, Sidney, 1938, Nederlandse uitgave, Uitgeversmaatschappij eigen volk, Haarlem, 1939
De lans van het lot, in Nederland uitgegeven in 1974 door Ankh-Hermes bv te Deventer
Bloed is een zeer bijzonder sap, Rudolf Steiner, lezingencyclus uit 1906

Wéér een vooroordeel naar God!
bron: http://galvuur.web-log.nl/
quote:
--------------------------------------------------------------------------------


Archief Inhoud Zoeken Burelen Mail Home

--------------------------------------------------------------------------------


Karmische noodzakelijkheden

De Groene Amsterdammer van 28 februari 1996

'Negers hebben dikke lippen en een groot gevoel voor ritmiek', zo leren kinderen op de Vrije School. Het is maar een van de vele dubieuze uitlatingen van Rudolf Steiner. Graag zou de antroposofie deze racistische smetten wegpoetsen, maar wat blijft er nog van Steiner over als ze daarmee begint?

door René Zwaap

'IK HEB NIKS TEGEN Ajax hoor, maar je ziet toch dat daar vitaliteitsoverschotten zijn die jij en ik niet bij de hand hebben', oreerde vice-voorzitter C. Wiegert van de Antroposophische Vereniging 19 februari j.l. in de microfoon van de Humanistische Omroepstichting. Wiegert werd door de interviewer geconfronteerd met enige racistisch geachte uitlatingen van de grondlegger der antroposofie, de Oostenrijkse wijsgeer Rudolf Steiner (1861-1925). In plaats van zich te hullen in omzichtige ontkenningen en nuanceringen besloot Wiegert tot de vlucht naar voren. Steiners visie op het zwarte ras - dat in het stadium van een klein kind zou verkeren - werd volgens Wiegert bevestigd door het elftal van de wereldkampioen. 'Zonder discriminerend te willen zijn: je ziet dat bijvoorbeeld op het gebied van de vitaliteit. Dat is in het zwarte ras een geweldige meerwaarde.' Met de Steiner-visie op het uitsterven der Indianen was Wiegert het nog vuriger eens. Steiner schreef in zijn boek De volkszielen: 'Niet zomaar omdat de Europeanen dat wilden is het Indiaanse ras uitgestorven, maar omdat het volk zich de krachten moest verwerven die tot uitsterven leiden.'
'Het was allemaal een kwestie van de verkeerde klieren', lezen we bij de meester. 'De invloed van Saturnus werkt door alle systemen heen ten slotte op het kliersysteem. Daardoor worden de meest verharde delen van de mens uitgescheiden en men kan zeggen dat het uitsterven bestaat uit een verbeningsproces, zoals dat ook uiterlijk zichtbaar is. Als u naar afbeeldingen kijkt van oude Indianen, dan hebt u de neergang van het ras duidelijk voor ogen.' Vice-voorzitter Wiegert kon zich heel wel in die woorden vinden. 'Toen de Europeanen zich met de negers gingen bemoeien, is dat volk niet ten gronde gegaan', stelde hij. 'Integendeel: dat volk werd almaar groter en assimileerde zich met de westerse beschaving. En als je dan daartegenover ziet wat er bij Wounded Knee is gebeurd met de Indianen; dat is toch een onvoorstelbare tragedie. Daar zie je dat er iets uitgeblust werd. Dus uit de waarneming is de gedachte van Steiner aannemelijk.'

DAARMEE STARTTE het zoveelste bedrijf in de eeuwige controverse over de racistische component van de antroposofie. De timing van Wiegert was perfect. Hij deed zijn uitlatingen net op het moment dat er binnen de antroposofische scholen - de zogenaamde Vrije Scholen - een groot debat was losgebarsten over het steineriaanse rassenvraagstuk. De antroposofie ligt al enige jaren onder vuur. Het vlugschrift Rassenleer met charisma van de filosoof Bram Moerland uit 1989 zwengelde veel aan, maar tot voor kort bleef de kritiek een externe aangelegenheid. Binnen de antroposofie gold Steiner als een heilige, op wie geen enkele kritiek werd geduld.
Dat veranderde toen een leraar van de Vrije Scholengemeenschap Geert Groote in Amsterdam, M. Seelen, verleden jaar in een informatiegidsje van zijn school afstand nam van de rassencomponent van de antroposofische leer. De zaak escaleerde met het boekje Uit de Vrije School geklapt, geschreven door Toos Jeurissen, moeder van twee kinderen op een antroposofische school in Zutphen. Jeurissen was zich een ongeluk geschrokken toen ze de schoolschriftjes van haar kinderen doorbladerde en stuitte op leerstukken als: 'Negers hebben dikke lippen en een groot gevoel voor ritmiek' en 'de altijd blijvende glimlach van de gele mens verbergt de emoties'. Voor dat soort Kuifje-romantiek had Jeurissen haar kroost niet naar de Vrije School gestuurd. Met haar vlugschrift, gestuurd naar alle tachtig Vrije Scholen die Nederland rijk is, wil de verontruste moeder een definitieve breuk van het antroposofische onderwijs met racistische leerstukken forceren.
Een en ander leidde er al toe dat het bestuur van de Antroposophische Vereniging Nederland vrijdag 23 februari een advertentie in de landelijke dagbladen liet plaatsen waarin de uitlatingen van de vice-voorzitter werden betreurd. 'Elke opvatting die de gelijkwaardgiheid van mensen in twijfel trekt wijzen wij principieel af', aldus de advertentie. 'Voor zover bij Rudolf Steiner sprake is van rassenleer nemen wij daar uitdrukkelijk afstand van.'
Daarmee volgen de Nederlandse antroposofen enigszins schoorvoetend het voorbeeld van hun Duitse collega's. Een gezelschap dat zich Die Junge Antroposophen noemt is al enige jaren in de weer met een interne zuivering van de leer. Zij hebben een serie vlugschriften verspreid, de zogenaamde Flensburger Hefte, waarin de overeenkomsten tussen de antroposofie en het nationaal-socialistische racisme aan de kaak worden gesteld. Thomas von Höfer en Klaus Neumann schreven het boek Antroposophie und Rassismus, Norbert von Deuchert en Johannes Rogalla von Bieberstein kwamen met de studie Antroposophen in der Zeit des Deutschen Faschismus. Het zijn taboedoorbrekende publikaties in de antroposofische wereld, waar Steiner in de regel als een godheid wordt aanbeden.

VOOR ZOVER ER AL kritiek was op de antroposofie, kwam die tot voor kort uit de Oostduitse hoek. Studies als die van Gerhard Kern (Der esoterische Rassismus aus der besseren Gesellschaft, Die Hierarchie der 'Völker' bei Rudolf Steiner) en Wolfgang Treher (Hitler, Steiner - Gäste aus einer anderen Welt) waren geschreven vanuit het perspectief van de klassenstrijd. Zij schilderden het occultisme van Steiner en die talloze andere racistisch angehauchte esoterici uit het Duitsland en Oostenrijk van rond de eeuwisseling het liefst als een vorm van escapisme van de elite. Treher ging in zijn in 1966 verschenen studie zelfs zo ver Steiner en Hitler te vergelijken. Treher: 'Rudolf Steiner en Adolf Hitler, beiden afkomstig uit het Oostenrijkse Waldviertel, zijn niet alleen landgenoten, maar ook in hun individualiteit lijken ze geweldig op elkaar. Beide beleefden na een voorstadium een komeetachtige opstijging. Zelfs het feit dat ze door hun kleding opvielen hebben ze gemeen. In de incubatiefase van alle twee spelen geestdriftige, deels oudere vrouwen een beslissende rol als beschermende, inspirerende krachten. Beiden waren vegetariër en beleden het vegetarisme als een filosofie die ze als missionarissen begonnen te prediken. Verder hebben Hitler en Steiner een afschrikwekkend grote produktie, die op zich al psychoseverdacht is. Ze zien zichzelf als universele genieën van de mensheid van onvoorstelbare grootte.'
De Junge Antroposophen van Flensburg gaan weliswaar ook hardhandig te werk, maar zij opereren wel binnen de marges van de leer van Steiner. Hun oogmerk is een zuivering van de antroposofie van racistische schandvlekken. Een nobel streven, maar de grote vraag is: in hoeverre is Steiners rassenleer te scheiden van de rest van zijn inzichten? Sprak de meester zelf niet ooit de woorden: 'Eigenlijk kan de gehele geschiedenis en het gehele sociale leven alleen maar worden begrepen als er op de karakteristiek van de rassen wordt ingegaan.' Legio zijn de uitspraken in Steiners werk die als pure rassenleer moeten worden gezien. 'Het blanke ras is het ras van de toekomst, het ras dat scheppend met de geest bezig is', zo stelde hij. Of neem deze: 'Er komen steeds meer negerinvloeden in de Europese cultuur. Nu hebben we ook al de negerroman. (...) Ik ben ervan overuigd dat, als we nog meer van zulke romans krijgen en die aan zwangere vrouwen laten lezen, vooral in de eerste maanden, dat we dan geen negers naar Europa hoeven halen om mulatten te krijgen - dan zullen er zuiver geestelijk, alleen door het lezen van negerromans in Europa, heel wat kinderen worden geboren met een donkere huid en mulattenhaar, kinderen die er uitzien als mulatten!'
Wie de component van de rassenleer weghaalt uit het gedachtengoed van Rudolf Steiner, maakt zich schuldig aan geschiedvervalsing. Het enige wat er in dit opzicht ten faveure van de Oostenrijkse wijsgeer kan worden gezegd, is dat hij heel zijn rassenleer kundig heeft geplagieerd van die andere illustere geest, Madame Blavatsky, schrijfster van De geheime leer (1885-1889) en oprichtster van de Theosofische Vereniging.
In 1874 dook Blavatsky op in Amerika. Daar ontmoette ze de advocaat Henry Steel Olcott, gewezen kolonel in de Amerikaanse burgeroorlog en expert in landbouwchemie. In 1875 richtten Blavatsky en Olcott in New York de Theosophical Society op. Een vereniging die overal ter wereld de heilsboodschap van Blavatsky's Tibetaanse meesters ingang zou doen vinden. De drie voornaamste doeleinden van de vereniging werden als volgt geformuleerd:
'1: Het vormen van een kern van de Algemene Broederschap der Mensheid, zonder onderscheid van ras, kleur of geloof.
2: Het aanmoedigen van de studie van Arische en andere geschriften alsmede van 's werelds godsdiensten en wetenschappen, en het aantonen van het grote belang der Oud-Aziatische literatuur, zoals die der Brahmaanse, Boeddhistische en Zoroastrische wijsbegeerte.
3: Het naspeuren van de geheimen der Natuur onder elk mogelijk aanzicht, en in het bijzonder van de psychische en geestelijke vermogens, die nog in den Mensch sluimeren.'
Nadat het woord 'Ariër' onlosmakelijk verbonden was geraakt aan de herinnering aan het fascisme, werden Blavatsky's geschriften gezuiverd van dit begrip. In modernere uitgaven vindt men het dan ook niet meer terug. Dat laat onverlet dat de Arische doctrine een sleutelbegrip was in Blavatsky's Geheime leer. In dat volumineuze werk schildert de oermoeder van de New Age de contouren van een nieuw scheppingsverhaal. In den beginne, aldus De geheime leer, bestond de schepping uit een 'universele elektrische oceaan'. Uit deze bron zouden zeven 'wortelrassen' ontstaan. Ieder 'wortelras' kende een cyclus van zeven 'rondtes', die zich ieder op een afzonderlijk continent zouden afspelen. Volgens de Antropogenesis, een onderdeel van De geheime leer, werd het eerste wortelras voorafgegaan door een chaotische periode waarin de universele elektrische oceaan slechts draconische creaturen voortbracht. De 'goddelijke natuur van de schepping' werd pas zichtbaar met het eerste wortelras, dat geslachtsloos en niet-stoffelijk van structuur was. Deze wezens riepen op een of andere wijze een goddelijke toorn over zich af en werden gestraft met 'een vonnis van gevangenschap in de laagste sfeer die onze aarde is; in de duisternis van de stof'. Volgens De geheime leer zou het zevende en laatste, ver in de toekomst te vormen wortelras, weer terugkeren naar het onvergankelijke heilige land.
Hyperboreia was de naam van het continent waar het tweede Wortelras zijn rondtes beleefde. De Hyperboreërs waren evenals het eerste wortelras zonder geslacht; zij plantten zich voort als een plant. Ook de Hyperboreërs werden gekenmerkt door een etherische verschijningsvorm, maar tegen het einde van de cyclus begon dit 'stamras' steeds meer te 'materialiseren'. Zo ontstond iets dat leek op de eerste mens.
In Lemuria, zich uitstrekkend van Madagaskar tot ver de Indische Oceaan, ontstond vervolgens het derde wortelras, waarbij het astrale lichaam 'steeds dichter met vlees bedekt raakte'. De Lemurianen, die zich voortplantten door middel van eieren, ontwikkelden volgens Blavatsky voor het eerst in de schepping van de mensheid een skelet. Dit ras communiceerde via eenvoudige vormen van telepathie en viel voor het eerst in een mannelijke en vrouwelijke component uiteen. Dit proces ging tevens gepaard aan de ontwikkeling van een individueel denkvermogen, de rede. De Lemurische mens maakte zich volgens dezelfde leer echter schuldig aan 'bestialiteiten', door zich over te geven aan 'sodomistische praktijken met reusachtige vrouwelijke dieren'. Hetgeen tot gevolg had dat er 'reusachtige mensachtige monsters' ontstonden, zoals de lagere apensoorten, maar ook de dinosaurussen en andere 'draken'.
Nadat Lemuria in de golven was verdwenen ontstond zo'n achttien miljoen jaar geleden op het nieuwe gevormde continent Atlantis het vierde wortelras, gekenmerkt door een verhard skelet en een gedifferentieerd organenstelsel. Dit was het begin van het 'zuiver menselijke tijdperk'; het Atlantische wortelras ontwikkelde de spraak, aangevuld met steeds verfijndere telepathische technieken, samengebundeld in een zogenaamd 'derde oog'. Volgens De geheime leer werd er in Atlantis een soort supermens geboren, de Ariër genaamd, een 'Lichtmens' die zich na de ondergang van het Rijk over Europa en Klein-Azië verspreidde, aldaar het vijfde wortelras vormend, bestemd om te heersen over de materie. Dit gebeurde nadat verschillende 'onderrassen' in Atlantis zich met elkaar hadden vermengd, aldus de wording van de gekleurde volkeren van later in gang zettend. Ook hadden de Atlantiërs zich in navolging van de Lemurianen bezondigd aan bestiale praktijken. De antropoïde aap was een voortbrengsel van deze praktijken, aldus Blavatsky, die zo precies het tegenovergestelde beweerde van Darwins evolutietheorie, die ervan uitging dat de mens afstamde van de aap. De aap was in Blavatsky's woorden 'een ontaarde mens'. Tot deze categorie van bestiaal tot stand gekomen dwalingen van de schepping rekende Blavatsky ook de bosjesmannen en bepaalde andere Afrikaanse stammen, 'lagere menselijke schepselen die thans gelukkig - ten gevolge van de wijze ordening der natuur, welke altijd in die richting werkt - snel uitsterven'.
Nadat Atlantis zo'n zestig eeuwen geleden door een zondvloed verging, zo wilde De geheime leer, trok een hoge kaste van Arische opperpriesters via Scandinavië naar Centraal Europa en naar de Gobivlakte, het toen nog uiterst vruchtbare gebied in het zuiden van China. Het nieuwe rijk in de Gobi ging echter door verwoestijning ten gronde, en de weinige overlevenden trokken de Himalaya in, naar Tibet, waar volgens sommige theosofische bronnen in de spelonken twee verborgen Arische gemeenschappen werden gevestigd, Agartha en Shambalha, die leiding gaven aan het verdere evolutieproces van het Arische wortelras.

IN DE OGEN VAN BLAVATSKY voerde het Arische wortelras, de vijfde in een rij van zeven, de boventoon in de moderne tijd. Dit rond een zonne-orakel gecentreerde ras stond bijvoorbeeld in tegenstelling met het jodendom, dat volgens De geheime leer moest worden gezien als een 'maanvolk', geneigd tot intellectuele reflectie, zoals de maan ook het licht van de zon weerkaatst. Volgens Blavatsky vormde het jodendom weliswaar een 'zijtak' van het Ariërdom, maar zij maakte een scherp onderscheid tussen de Arische en de Semitische 'kosmogenie'. Elders in De geheime leer stelde Blavatsky onomwonden dat deze 'hylische gebondenheid' van de joden leidde tot de 'eigenaardige gebreken, die vele Joden tot heden te kenmerken - grof realisme, zelfzucht en zinnelijkheid'. De ware vertegenwoordigers van het Arische wortelras waren juist bestemd om los te komen van de materie en weer in 'het astrale' over te gaan, aldus de keten vormend naar de toestand van de alle vormen scheppende oceaan van elektronen van het Onvergankelijke Heilige Land, die de schepping van de mensheid ooit in gang zette. Dit zou gebeuren tijdens het zesde en zevende wortelras, een gebeurtenis die nog in de toekomst lag en die als de vervolmaking van het leven op aarde moest worden gezien, de kroon op de schepping. 'Aldus zal de mensheid haar voorgeschreven pelgrimstocht afleggen', schreef Blavatsky. 'Geen enkele van haar eenheden kan haar onbewuste roeping ontgaan of zich onttrekken aan de last mede te arbeiden aan de natuur, terwijl een reeks van minder begunstigde groepen, de mislukkelingen, uit het menselijk gezin zullen verdwijnen zonder een spoor na te laten. (...) Over de ganse wereld worden stammen gedecimeerd, wier tijd om is. Het is onjuist te beweren dat het uitroeien van een laagstaand ras uitsluitend het gevolg is van de wreedheden of mishandeling van de zijde van de kolonisten. Niets vermag hen te redden die hun loopbaan afgelegd hebben. (...) De ethologie zal vroeg of laat met de occultisten moeten erkennen dat de ware oplossig gezocht moet worden in een juist begrip van de werktuigen van karma. Roodhuiden, Eskimo's, Papoea's, Australiërs, Polynesiërs enzovoorts zijn allen aan het uitsterven. Zij die inzien dat elk wortelras een toonladder van zeven onderrassen doorloopt, zullen het ''waarom'' begrijpen. De incarnerende ego's zijn aan hen voorbijgegaan, om ondervinding op te doen in beter ontwikkelde en minder door ouderdom versleten stammen, en hun vernietiging is derhalve een karmische noodzakelijkheid.'
De cultus van het Ariërschap raakte midden negentiende eeuw zeer in de mode in Europa. Auteurs als Arthur de Gobineau, Houston Stewart Chamberlain en Vacher de Lapouge kwamen met boeken ter bewierroking van het Arische superras, dat in hun optiek gelijk stond met het Germaanse. Het hooglied van deze waan werd geschreven door Richard Wagner, wiens opera's bol stonden van de de Germaanse Ariër-mystiek. Het hakenkruis gold als het embleem van deze denkrichting. In Berlijn en Wenen dook het steeds meer op als het symbool voor een nieuw, mystiek Duits-Arisch bewustzijn, dat in de regel als de 'ariosofie' werd aangeduid. Met deze variant op het theosofische gedachtengoed werd een leer met sterk racistische tendensen geformuleerd, volledig gestoeld op de aanname dat het Germaanse volk de meest pure verschijning van het Ariërdom verbeeldde, voorbestemd om te heersen over de andere, inferieure rassen.
Twee theosofisch geïnspieerde denkers uit Wenen, Guido von List en Jörg Lanz von Liebenfels, ontpopten zich als de ijverigste propagandisten van dit ariosofische gedachtengoed. Beide waren nauw verwant met de Theosofische Vereniging. In Wenen stond het lidmaatschap van de Guido von List-Gesellschaft zelfs gelijk aan dat van de Theosofische Vereniging. Het ariosofische gedachtengoed gedijde in Wenen, als hoofdstad van het Habsburgse rijk een grote smeltkroes van verschillende volkeren, als nergens anders. Guido von List was de eerste om het theosofische gedachtengoed van Blavatsky geheel te 'germaniseren'. Hij nam Blavatsky's schema van zeven wortelrassen over en stelde dat de Germanen van zijn tijd de vertegenwoordigers waren van het Arische, uit Atlantis afkomstige godenvolk. Vanzelfsprekend strooide ook List ijverig met het hakenkruis. Hij droomde van de oprichting van een Pan-Germaans rijk, waarin Oostenrijk en Duitsland zouden worden verenigd en waar een occult begaafde kaste van Arische Übermenschen naar eigen goeddunken kon heersen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gingen zijn geschriften over het uitverkoren Arische volk grif van de hand als morele ondersteuning van de troepen.
Een andere Weense ariosoof, Jörg Lanz von Liebenfels, publiceerde het pulpblad Ostara, de favoriete lectuur van Hitler tijdens zijn bohémien-periode in Wenen. Lanz von Liebelfels was een bewonderaar van madame Blavatsky en ontwikkelde een extreem racistische variant op de Geheime Leer met de zogenaamde 'theozoölogie'. Volgens die leer waren niet-Ariërs zoals joden het produkt van seksueel contact tussen oermensen en beesten, die derhalve moesten worden uitgeroeid, gecastreerd of als 'lastdier' gebruikt. 'Die sozialistisch-bolschewistische Urmenschenrasse wollen den Klassenkampf, sie sollen den Rassenkampf haben, Rassenkampf von unserer Seite bis aufs Kastrationsmesser', profeteerde Lanz.

HET GEDACHTENGOED VAN Rudolf Steiner is zeker niet zo rabiaat getoonzet, maar is evengoed geheel op De geheime leer van Blavatsky gefundeerd. Steiner, een geestdriftige aanhanger van Nietzsche, was lange tijd generaal-secretaris van de Duitse afdeling van de Theosofische Vereniging, maar haakte af toen de vereniging de jonge Indiër Jiddu Krishnamurti benoemde tot de opvolger van Christus. Steiner tekende luidkeels protest aan tegen de zijns insziens gevaarlijke, irrationele, ja, zelfs 'satanische' ontwikkelingen in de vereniging. In 1913 richtte hij als alternatief het Antroposophische Gesellschaft op, met hemzelf als 'geestelijk leraar' aan het hoofd. Negentig procent van de leden van de Duitse afdeling was het met hem eens en ging met Steiner mee.
E.R. Carmin, schrijver van Guru Hitler, zag Steiners stap als een vermetele poging al de ontluikende occulte krachten in Europa te behouden voor demonische elementen. 'Dat is wat Rudolf Steiner bewogen heeft zich van de theosofen te scheiden, wier oorsprong hij uiteindelijk in de grote onderaardse wereld van het kwaad positioneerde. Steiner voorspelde een demonische tijd en spande zich in om binnen zijn occultisme een soort morele doctrine in te bouwen, waarbij de ingewijden waren verplicht om zich louter van positieve krachten te bedienen.'
Het is zonder meer Steiners verdienste dat hij zich verre hield van het opkomende mystieke nazisme. Zijn antroposofische hoofdkwartier het Goetheanum, in het Zwitserse Dornach, een naar antroposofische voorschriften gebouwd houten paleis, werd dan ook in vlammen gelegd door de fascisten. Eenmaal aan de macht bond Hitler de strijd aan tegen de antroposofen, zoals alle mystieke genootschappen ongewenst werden verklaard in het Derde Rijk. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Steiners leer daardoor van alle smetten vrij is. Steiner zonder racisme is als rock 'n' roll zonder drums.


--------------------------------------------------------------------------------
http://www.groene.nl/1996/09/rz_stein.html
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_24413028
copie pasta topic

*oversla
pi_24413047
.
pi_24413166
zelfs als ik tijd had
pi_24413233
Shit, dat ga ik dus niet allemaal lezen, dat begrijp je. Ik heb overigens (10 jaar lang nog wel) op de rudolf steiner school gezeten (vrije school). En ik kan je melden: er gebeuren daar sekte-achtige zaken....

Er zijn daar van die antroposofen die echt niet normaal zijn....

- als er ruzie was, lieten ze ons kindertjes schilderen in blauw, want daar werd je rustig van...
- we moesten rare dansjes doen, en dat noemden ze dan eurythmie.... het trauma van ieder vrijeschool-kind
- vrouwen moesten bij voorkeur lange rokken dragen, zodat de kinderen daaraan konden hangen
- we moesten op zaterdag naar school, terwijl je dan natuurlijk altijd net leuke dingen te doen had met normale vriendjes en vriendinnetjes...
- geitenwollensokken waren het je van het...


(matig sofengrapje: waarom hebben sofen (afk. van antroposofen) zoveel kinderen? antw: ze gebruiken geitenwollencondooms)

maar goed, er waren ook leuke dingen:
- sint jansfeest (mochten we fikkie stoken en erover heen springen)
- 's middags altijd vrij
- creativiteit heel belangrijk (we hebben wat afgetekend en geschilderd, en gekleid)
- speciale vakken als scheikunde, sterrenkunde, meetkunde etc.
- we kregen geen punten.... maar een getuigschrift met omschrijving van je vorderingen (of tekortkomingen)
- we mochten langer kind zijn....

overigens heb ik nooit veel gemerkt van racisme oid. Wel was het nogal elitair. Toen ik naar een gewone school ging, werd ik ook meteen niet meer geaccepteerd door mijn oudklasgenoten... Daarnaast werd vrije school als iets heiligs beschouwd bijna.

Ik zou echter niemand aanraden zijn kind naar de vrije school te laten gaan....

(nou weten jullie meteen waarom ik zo'n vreemd meisje ben geworden....)
I'm just a Soul whose Intentions are Good
  woensdag 5 januari 2005 @ 16:32:23 #6
55946 livEliveD
Cogito ergo doleo
pi_24413416
@PVerdriet
Wat vind je er zelf van en heb je iets van een samenvatting?
Op zaterdag 7 oktober 2006 14:56 schreef Friek_ het volgende:
Nu kon ik het niet laten om even snel op je Fotoboek te kijken en ik zag wat ik al dacht: een onzeker beta-studentje.
  woensdag 5 januari 2005 @ 17:20:17 #7
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24414247
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 16:32 schreef livEliveD het volgende:
@PVerdriet
Wat vind je er zelf van en heb je iets van een samenvatting?
Ik vind antroposofie een racistische leer, maar het is niet zo dat alle antroposofen racisten zijn. Ik heb meerdere vrienden die op vrije scholen hebben gezeten, maar juist daarom niets van dergelijk sofisme weten willen.
Wat mij zorgen baart is de antiwetenschappelijke houding en gedweep met pseudowetenschappen in deze kringen.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 5 januari 2005 @ 18:06:28 #8
94904 ExtremeKnowledge
Liberté, égalité, fraternité
pi_24414978
@ Pietverdriet..

Het lijkt alsof ik gelijk krijg
You have come, and found us sleeping..
But now we are awake!.
pi_24416427
ije
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 17:20 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Ik vind antroposofie een racistische leer, maar het is niet zo dat alle antroposofen racisten zijn. Ik heb meerdere vrienden die op vrije scholen hebben gezeten, maar juist daarom niets van dergelijk sofisme weten willen.
Wat mij zorgen baart is de antiwetenschappelijke houding en gedweep met pseudowetenschappen in deze kringen.
persoonlijk heb ik nooit iets gemerkt van enig racisme tijdens mijn vrije school periode. De genoemde zaken in het tweede artikel heb ik nooit in schriften hoeven schrijven. Als dat wel het geval was geweest dan hadden mijn ouders mij accuut naar een andere school gestuurd.

Een van de problemen met de vrije school is de macht van de leerkrachten. Zij behouden maar liefst 7 jaar lang dezelfde klas. Tref je een verkeerde, dan zit je daar dus 7 jaar aan vast. Is zo'n leraar dus racistisch, dan zou dat ook invloed op de leerlingen kunnen hebben.

Verder is het zweverigheidsgehalte inderdaad erg hoog.
I'm just a Soul whose Intentions are Good
pi_24417147
'k Ben zelf al redelijk 'zweverig'. Als ik ook nog op zo'n school als die van djenneke had gezeten, dan was ik misschien wel letterlijk weggevlogen...
"A flower would never force itself to bloom in the cold winter. So why would we?"
- Jonna Jinton
  woensdag 5 januari 2005 @ 20:01:02 #11
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24417223
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 18:06 schreef ExtremeKnowledge het volgende:
@ Pietverdriet..

Het lijkt alsof ik gelijk krijg
Waarmee?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 5 januari 2005 @ 20:03:17 #12
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24417252
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 19:24 schreef djenneke het volgende:
ije
[..]

persoonlijk heb ik nooit iets gemerkt van enig racisme tijdens mijn vrije school periode. De genoemde zaken in het tweede artikel heb ik nooit in schriften hoeven schrijven. Als dat wel het geval was geweest dan hadden mijn ouders mij accuut naar een andere school gestuurd.

Een van de problemen met de vrije school is de macht van de leerkrachten. Zij behouden maar liefst 7 jaar lang dezelfde klas. Tref je een verkeerde, dan zit je daar dus 7 jaar aan vast. Is zo'n leraar dus racistisch, dan zou dat ook invloed op de leerlingen kunnen hebben.

Verder is het zweverigheidsgehalte inderdaad erg hoog.
Waar heb je op de vrije school gezeten?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 5 januari 2005 @ 20:52:40 #13
94904 ExtremeKnowledge
Liberté, égalité, fraternité
pi_24418243
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 20:01 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Waarmee?
Nee laat maar, wilde even sadistisch doen, had nog niet gelezen dat je het juist postte om onderzoek erin te doen..

Heel goed!
You have come, and found us sleeping..
But now we are awake!.
  Admin woensdag 5 januari 2005 @ 20:58:52 #14
2589 crew  yvonne
On(t)deugend
pi_24418363
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 19:57 schreef Natalie het volgende:
'k Ben zelf al redelijk 'zweverig'. Als ik ook nog op zo'n school als die van djenneke had gezeten, dan was ik misschien wel letterlijk weggevlogen...
Jamaar djenneke kletst uit r nek
Pietverdriet komt met jaren oude artikelen aankakken
Echt puik stuk stemmningmakerij en verlakkerij.
Yvonne riep ergens: Static is gewoon Static, je leeft met hem of niet.
Geen verborgen agenda's, trouw, grote muil, lief hartje, bang voor bloed, scheld FA's graag uit voor lul.


Op dinsdag 26 oktober 2021 16:46 schreef Elan het volgende:
Hier sta ik dan weer niet van te kijken Zelfs het virus is bang voor jou.
  woensdag 5 januari 2005 @ 21:06:43 #15
94904 ExtremeKnowledge
Liberté, égalité, fraternité
pi_24418459
Niettemin kan het waar zijn, en is het goed, om mensen die er wat minder van op de hoogte zijn, te informeren, of misschien zelfs te voorkomen dat men hun kinderen bij dergelijke geschiedvervalsers of pre-nazistische nazis neerzet

Het is belangrijk om te weten dat er nog dergelijke sekte-achtige praktijken worden uitgevoerd op westerse kinderen.
Nou zal dit vast inderdaad niet op al die scholen gebeuren.. Hou er wel even rekening mee, en probeer een goeie keuze te maken voor je eigen kind!
You have come, and found us sleeping..
But now we are awake!.
  Admin woensdag 5 januari 2005 @ 21:14:23 #16
2589 crew  yvonne
On(t)deugend
pi_24418639
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 21:06 schreef ExtremeKnowledge het volgende:
Niettemin kan het waar zijn, en is het goed, om mensen die er wat minder van op de hoogte zijn, te informeren, of misschien zelfs te voorkomen dat men hun kinderen bij dergelijke geschiedvervalsers of pre-nazistische nazis neerzet

Het is belangrijk om te weten dat er nog dergelijke sekte-achtige praktijken worden uitgevoerd op westerse kinderen.
Nou zal dit vast inderdaad niet op al die scholen gebeuren.. Hou er wel even rekening mee, en probeer een goeie keuze te maken voor je eigen kind!
Ik ga hier nieteens meer op reageren, wat een blatante idiotie.
Yvonne riep ergens: Static is gewoon Static, je leeft met hem of niet.
Geen verborgen agenda's, trouw, grote muil, lief hartje, bang voor bloed, scheld FA's graag uit voor lul.


Op dinsdag 26 oktober 2021 16:46 schreef Elan het volgende:
Hier sta ik dan weer niet van te kijken Zelfs het virus is bang voor jou.
  woensdag 5 januari 2005 @ 21:16:29 #17
110488 kokoskip
Wil je daar een nootje bij?
pi_24418699
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 16:20 schreef djenneke het volgende:

- als er ruzie was, lieten ze ons kindertjes schilderen in blauw, want daar werd je rustig van...
- we moesten rare dansjes doen, en dat noemden ze dan eurythmie.... het trauma van ieder vrijeschool-kind
- vrouwen moesten bij voorkeur lange rokken dragen, zodat de kinderen daaraan konden hangen
- we moesten op zaterdag naar school, terwijl je dan natuurlijk altijd net leuke dingen te doen had met normale vriendjes en vriendinnetjes...
- geitenwollensokken waren het je van het...
Nou mijn vriendin zit ook op zo een school (in Haarlem).
En zij hoeft dus geen blauwe kinderen te schilderen..
geen rare dansjes te doen
geen rokken te dragen.. de leraressen lopen ook gewoon in broeken..
ze hoeft niet op zaterdag naar school
en ze draagt zeker geen geitenwollen sokken..

Ze heeft hiervoor op een "gewone" middelbare school gezeten.. dat werkte niet voor haar..
En ze vindt het veel leuker op deze school..
Volgens haar behandelen ze je met respect, als een gelijke.. en zijn ze veel vrijer..
Helemaal niet zweverig of sekte achtig gedoe..
en ook niet racistisch..
I love lush!
  Admin woensdag 5 januari 2005 @ 21:22:00 #18
2589 crew  yvonne
On(t)deugend
pi_24418866
Dank je kokoskip...
Yvonne riep ergens: Static is gewoon Static, je leeft met hem of niet.
Geen verborgen agenda's, trouw, grote muil, lief hartje, bang voor bloed, scheld FA's graag uit voor lul.


Op dinsdag 26 oktober 2021 16:46 schreef Elan het volgende:
Hier sta ik dan weer niet van te kijken Zelfs het virus is bang voor jou.
pi_24418880
Wat wordt er toch weer zwaar getrokken aan een onderwerp hier. En niet alleen hier, in dit hele truth forum staan allerlei zaken die echt makkelijk logisch verklaard kunnen worden of met een beetje relativeringsvermogen kunnen worden bekeken. Gelukkig zitten er ook nog wel leuke topics tussen. Maar om nou van elke instelling een sekte of neonazi praktijk te maken vind ik echt heel overdreven en zelfs een beetje storend. Beetje jammer allemaal.
  woensdag 5 januari 2005 @ 21:29:56 #20
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24419071
Groene amsterdammer, de volkskrant, ( "Op Vrije School hebben negers dikke lippen en ritmisch gevoel," Volkskrant 4-2-1995) en originele uitspraken van de betreffende ideologen zijn voor het truth forum van Fok een witte raaf aan kwaliteitsbronnen.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 5 januari 2005 @ 21:34:19 #21
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24419136
http://www.groene.nl/1997/06/tj_sofen.html
"'Het joodse volk zal verdwijnen.' 'Aborigines kiezen zelf voor hun uitsterven.' 'Nelson Mandela is een uitzondering.' Toen Toos Jeurissen ontdekte dat antroposofen dergelijke uitspraken doen, haalde ze meteen haar kinderen van de Vrije School. En begon een kruistocht tegen het gedachtengoed van Rudolf Steiner. "

Hele artikel is (op verzoek niet geplakt) op de link te lezen
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 5 januari 2005 @ 21:35:50 #22
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24419169
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 20:58 schreef yvonne het volgende:

Pietverdriet komt met jaren oude artikelen aankakken
Jeeez, en daarom is het ineens niet waar?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 5 januari 2005 @ 21:37:47 #23
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24419222
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 21:16 schreef kokoskip het volgende:

[..]

Nou mijn vriendin zit ook op zo een school (in Haarlem).
En zij hoeft dus geen blauwe kinderen te schilderen..
geen rare dansjes te doen
geen rokken te dragen.. de leraressen lopen ook gewoon in broeken..
ze hoeft niet op zaterdag naar school
en ze draagt zeker geen geitenwollen sokken..

Ze heeft hiervoor op een "gewone" middelbare school gezeten.. dat werkte niet voor haar..
En ze vindt het veel leuker op deze school..
Volgens haar behandelen ze je met respect, als een gelijke.. en zijn ze veel vrijer..
Helemaal niet zweverig of sekte achtig gedoe..
en ook niet racistisch..
Ken verscheidene mensen die op een vrije school zaten voor wie dit allemaal wel waar is.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 5 januari 2005 @ 21:38:42 #24
110488 kokoskip
Wil je daar een nootje bij?
pi_24419246
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 21:29 schreef Pietverdriet het volgende:
Groene amsterdammer, de volkskrant, ( "Op Vrije School hebben negers dikke lippen en ritmisch gevoel," Volkskrant 4-2-1995) en originele uitspraken van de betreffende ideologen zijn voor het truth forum van Fok een witte raaf aan kwaliteitsbronnen.
Oké dan is dat zo..
Dat wil nog niet zeggen dat iedere school dat de kinderen leert..
Zij vullen zelf hun lessen in hoor..
Heb jij op zo een school gezeten?
Nee?
nou precies..
Hoe kan jij daar dan over oordelen..
misschien was dat ook wel zo op sommige scholen in het verleden..
En misschien heeft die publicatie in de verschillende kranten wel voor een verandering gezorgt..
ik heb geen idee.
maar mijn vriendin zit er nu op..
En zij weet echt wel hoe het daar aan toe gaat hoor..
dat lijkt mij een betere bron dan een oud artikel in een krant...
Kom dan eens met meer recente bronnen...
I love lush!
  woensdag 5 januari 2005 @ 21:41:15 #25
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24419295
Heb het hier niet specifiek over vrije scholen, kipje, ik heb het over Antroposofie en Rudolf Steiner.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 5 januari 2005 @ 21:42:37 #26
110488 kokoskip
Wil je daar een nootje bij?
pi_24419323
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 21:37 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Ken verscheidene mensen die op een vrije school zaten voor wie dit allemaal wel waar is.
ZATEN... ja zaten
Misschien was het wel degelijk zo in het verleden..
jou krantenartikelen en vrienden zijn oude bronnen..
Mijn vriendin zit er dus nu op... en zo gaat het er dus niet aan toe bij haar..
dat is een recente bron..
I love lush!
  woensdag 5 januari 2005 @ 21:43:43 #27
110488 kokoskip
Wil je daar een nootje bij?
pi_24419345
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 21:41 schreef Pietverdriet het volgende:
Heb het hier niet specifiek over vrije scholen, kipje, ik heb het over Antroposofie en Rudolf Steiner.
Daar zit zij op, lieverd

edit : Rudolf Steinerschool Haarlem : http://www.vrijeschoolhaarlem.nl/rudolfsteinerschool/
I love lush!
  woensdag 5 januari 2005 @ 21:48:13 #28
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24419427
Overginds is de Triodosbank de antroposofische huisbank, met mensen in de top met wat vreemde ideeen
http://www.gebladerte.nl/10260l16.htm
http://www.gebladerte.nl/10260l16.htm
En is dit niet alleen een Nederlands verschijnsel, ook in het buitenland plaatst men kanttekeningen
http://juedische.rundschau.ch/showart.asp?ID=300
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 5 januari 2005 @ 21:54:15 #29
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24419562
Over geflipte ideeen die deze mensen aanhangen en toch topposities hebben
Kees Zoeteman, plaatsvervangend directeur-generaal milieubeheer van het ministerie van VROM, gelooft in Kabouters.
http://www.skepsis.nl/zoeteman.html
en aardstralen
http://www.skepsis.nl/vrom.html
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 5 januari 2005 @ 21:58:03 #30
110488 kokoskip
Wil je daar een nootje bij?
pi_24419649
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 21:54 schreef Pietverdriet het volgende:
Over geflipte ideeen die deze mensen aanhangen en toch topposities hebben
Kees Zoeteman, plaatsvervangend directeur-generaal milieubeheer van het ministerie van VROM, gelooft in Kabouters.
http://www.skepsis.nl/zoeteman.html
en aardstralen
http://www.skepsis.nl/vrom.html
Wat maakt het nou uit waar hij in gelooft..
Hij doet zijn werk toch goed?
nou dan..
Iedereen heeft wel iets wat een ander raar vindt..
I love lush!
  woensdag 5 januari 2005 @ 22:00:28 #31
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24419695
Er zijn volgens verschillende mensen trouwens sterke verbanden tussen Antroposofie en extreem rechts, en de milieubeweging
http://www.spunk.org/library/places/germany/sp001630/janet.html
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  Admin woensdag 5 januari 2005 @ 22:04:41 #32
2589 crew  yvonne
On(t)deugend
pi_24419772
Ben je op een kruistocht ofzo
Yvonne riep ergens: Static is gewoon Static, je leeft met hem of niet.
Geen verborgen agenda's, trouw, grote muil, lief hartje, bang voor bloed, scheld FA's graag uit voor lul.


Op dinsdag 26 oktober 2021 16:46 schreef Elan het volgende:
Hier sta ik dan weer niet van te kijken Zelfs het virus is bang voor jou.
pi_24419877
extreem rechts en de mileubeweging jaja
  woensdag 5 januari 2005 @ 22:10:48 #34
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24419929
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 22:04 schreef yvonne het volgende:
Ben je op een kruistocht ofzo
Wat is je probleem Ivonne?
Ik open een topic hier over een esotherische leer met veel aanhang in NL, ik kom met serieuze bronnen (en dat is een f*cking wonder in dit forum) en met originele uitspraken van de ideologen.
Je kan dit zelf nalezen in de boeken van Steiner.
Niet alleen uit Nederlandse bronnen, maar ook in het buitenland is er veel Kritiek op, in Zwitserland en in Duitsland, zweden en de states.
En spreek je prive of als Mod?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_24420394
Hey piet, wat denk je nou? Je kopieert een boek hier en dan is het wel allemaal goed?
NEE dus, je moet een eigen mening formuleren ok?
DOE dat nu ok?
Ik heb trouwens een antroposofische dokter en TANDarts ok? hehe tandpasta van weleda enzo hehehe en boren zonder verdoving mhehehehe
Drie vrouwtjes bakken samen een dikke vette pannekoek.
Wat ruikt dat heerlijk!
Ineens springt de pannekoek de pan uit en verdwijnt rollerdebol het bos in.
Allerlei dieren willen de pannekoek graag tegenhouden, maar of dat lukt...?
  Admin woensdag 5 januari 2005 @ 22:33:02 #36
2589 crew  yvonne
On(t)deugend
pi_24420467
Ik spreek in al mn topics altijd gewoon als user hoor
Yvonne riep ergens: Static is gewoon Static, je leeft met hem of niet.
Geen verborgen agenda's, trouw, grote muil, lief hartje, bang voor bloed, scheld FA's graag uit voor lul.


Op dinsdag 26 oktober 2021 16:46 schreef Elan het volgende:
Hier sta ik dan weer niet van te kijken Zelfs het virus is bang voor jou.
  woensdag 5 januari 2005 @ 22:35:16 #37
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24420537
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 22:30 schreef Marietje_ het volgende:
Hey piet, wat denk je nou? Je kopieert een boek hier en dan is het wel allemaal goed?
NEE dus, je moet een eigen mening formuleren ok?
DOE dat nu ok?
Ik heb trouwens een antroposofische dokter en TANDarts ok? hehe tandpasta van weleda enzo hehehe en boren zonder verdoving mhehehehe
Een menig er over had ik al gepost
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 17:20 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Ik vind antroposofie een racistische leer, maar het is niet zo dat alle antroposofen racisten zijn. Ik heb meerdere vrienden die op vrije scholen hebben gezeten, maar juist daarom niets van dergelijk sofisme weten willen.
Wat mij zorgen baart is de antiwetenschappelijke houding en gedweep met pseudowetenschappen in deze kringen.
En succes met je tandarts,
tip, vraag hem niet of hij een racist is als ie je een gat aan het boren is
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 5 januari 2005 @ 22:37:17 #38
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24420595
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 22:33 schreef yvonne het volgende:
Ik spreek in al mn topics altijd gewoon als user hoor
Mooi, en wat is nu je probleem? PMS? Of ben je een antroposoof in de ontkenningsfase dat Steiner fout zat?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_24420693
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 22:35 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Een menig er over had ik al gepost
[..]

En succes met je tandarts,
tip, vraag hem niet of hij een racist is als ie je een gat aan het boren is
Ik ben een getint meisje dus ik neem aan dat hij geen racist is ok MHEHEHEHEHEHEHEHE

mememememememe

.
.
.

heb je trouwens ervaring met weleda tandpasta??

Drie vrouwtjes bakken samen een dikke vette pannekoek.
Wat ruikt dat heerlijk!
Ineens springt de pannekoek de pan uit en verdwijnt rollerdebol het bos in.
Allerlei dieren willen de pannekoek graag tegenhouden, maar of dat lukt...?
  woensdag 5 januari 2005 @ 22:47:29 #40
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24420842
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 22:41 schreef Marietje_ het volgende:

[..]

Ik ben een getint meisje dus ik neem aan dat hij geen racist is ok

heb je trouwens ervaring met weleda tandpasta??
Nee, wel met heel veel vrije scholiertjes
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_24420858
in zutphen wonen ook veel van die sofen, ze zijn wel beter dan die turken, maarre ze komen meestal een beetje zwakzinnig op me over, staan ze daar met een familie van 20 man, met allemaal wollen rokken en geitwollesokken, kleine huisjes en afgerachte auto's..
  woensdag 5 januari 2005 @ 22:50:55 #42
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24420927
Alsem woont in de Antroposofische kapitool?
Of heb je ook zelf op Berkel of IJsselschool gezeten?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_24421529
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 22:47 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Nee, wel met heel veel vrije scholiertjes
wat bedoel je eik met 'scholiertjes'
}]_*_Marinus is mijn makker_*_[{
"Hetzelfde, ero. Een geil 2005."
pi_24424284
quote:
Op woensdag 5 januari 2005 21:16 schreef kokoskip het volgende:

[..]

Nou mijn vriendin zit ook op zo een school (in Haarlem).
En zij hoeft dus geen blauwe kinderen te schilderen..
geen rare dansjes te doen
geen rokken te dragen.. de leraressen lopen ook gewoon in broeken..
ze hoeft niet op zaterdag naar school
en ze draagt zeker geen geitenwollen sokken..

Ze heeft hiervoor op een "gewone" middelbare school gezeten.. dat werkte niet voor haar..
En ze vindt het veel leuker op deze school..
Volgens haar behandelen ze je met respect, als een gelijke.. en zijn ze veel vrijer..
Helemaal niet zweverig of sekte achtig gedoe..
en ook niet racistisch..
we hoefden ook geen blauwe kindertjes te schilderen, ben ik zo onduidelijk? Wij kinderen (ons kindertjes dus) moesten iets in het blauw gaan schilderen. Konden wolken zijn of whatever.... als het maar blauw was. We moesten rare dansjes doen, in mooie door onze moeders gemaakte jurkjes (ja, de jongens ook), en dat noemden ze dan eurythmie. Of we mochten een boom na gaan doen....

Wij moesten geen rokken dragen, maar dat werd wel gewenst bij de moeders (niet dat mijn moeder daar aan mee deed). Op de onderbouw moesten wij op zaterdag naar school. En we moesten geen geitenwollensokken dragen, maar de echte antroposofen deden niet anders....

De manier waarop er met mensen die weggingen bij de vrije school werd omgegaan alsof ze minder waren. Mijn ouders waren het niet altijd met alles eens, en dat werd zeker niet gewaardeerd. Ik ben wel van mening dat er niets racistisch was.... nooit iets van gemerkt tenminste....

Zweverig is het toch zeker wel, er zitten toch heel aparte beweegredenen achter veel dingen.
Ik heb op de Rudolf Steinerschool gezeten in Breda. Eerst drie jaar kleuterschool, en toen 7 jaar onderbouw. Dat mensen moeite hebben met hoe ik dat ervaren heb, is niet mijn probleem....

Kijk, ik heb veel kritiek op een aantal dingen die horen bij de vrije school. Maar het was tegelijk ook wel een geweldige tijd. Ik heb er voor mezelf leren denken, mijn creativiteit ontplooit, genoten van de toneelstukken (zelfs na 10 keer het kerstspel en paradijsspel te hebben gezien, en natuurlijk alle toneelstukken die we zelf hebben uitgevoerd). We waren geen nummers, we werden gezien als individuen die allen iets speciaals hadden.

De reden dat ik ouders niet gauw zou adviseren hun kind naar de vrije school te sturen, heeft vooral met mijn broer te maken. Die heeft dus echt een zware kuttijd gehad. Ze dachten altijd dat hij niet kon leren, maar de toch wat zweverige stof was voor hem gewoon niet geschikt (voor mij dus weer wel). ZOdra hij naar een gewone school ging, bleek dat hij alles heel makkelijk vond, alleen omdat het nu allemaal een stuk concreter werd gemaakt. Ondanks de zeer individuele begeleiding die de vrije school biedt, zijn er gewoon erg veel kinderen voor wie het systeem niet geschikt is. En vaak sturen ze juist die kinderen ernaar toe.... Voor kinderen met een rijke fantasie, creativiteit en een bepaald soort leervermogen is het geweldig....

[ Bericht 22% gewijzigd door djenneke op 06-01-2005 01:04:37 ]
I'm just a Soul whose Intentions are Good
  donderdag 6 januari 2005 @ 01:02:06 #45
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24424521
Had jaren geleden een buurvrouw, die was eurythmie lerares. Ze had geen radio, geen televisie, geen stereo. Als ze les gaf moesten de ramen dicht, anders vlogen die zieltjes weg.
Haar moeder kwam wel eens bij mij langs, die was geweldig, type Patsy van AbFab, en absoluut geen zwever.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_24425074
quote:
Op donderdag 6 januari 2005 01:02 schreef Pietverdriet het volgende:
Had jaren geleden een buurvrouw, die was eurythmie lerares. Ze had geen radio, geen televisie, geen stereo. Als ze les gaf moesten de ramen dicht, anders vlogen die zieltjes weg.
Haar moeder kwam wel eens bij mij langs, die was geweldig, type Patsy van AbFab, en absoluut geen zwever.
Dit geldt dus echt niet voor alle antroposofen.... ik heb wel het idee dat je vooral de extremisten eruit pikt. Ik kan je verzekeren dat er ook hele leuke, prima mensen tussen zitten. Waarschijnlijk zelfs de overgrote meerderheid..
I'm just a Soul whose Intentions are Good
pi_24428548


Pietverdriet, je maakt me aan het huilen ( van het lachen wel te verstaan ! ).
Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened.
Sir Winston Churchill
pi_24429352
quote:
Op donderdag 6 januari 2005 01:02 schreef Pietverdriet het volgende:
Had jaren geleden een buurvrouw, die was eurythmie lerares. Ze had geen radio, geen televisie, geen stereo. Als ze les gaf moesten de ramen dicht, anders vlogen die zieltjes weg.
Haar moeder kwam wel eens bij mij langs, die was geweldig, type Patsy van AbFab, en absoluut geen zwever.
En je punt is?

Ik weet dat je graag afgeeft op alles wat in jouw ogen zweverig is, maar ik snap niet wat bovenstaande info toevoegt.
Oi!
Op maandag 5 april 2004 21:27 schreef Lorax het volgende:
Ik had die kop van SC wel willen zien toen MUUS 'm in z'n bek scheet
pi_24429473
quote:
Op donderdag 6 januari 2005 11:33 schreef MUUS het volgende:

[..]

En je punt is?

Ik weet dat je graag afgeeft op alles wat in jouw ogen zweverig is, maar ik snap niet wat bovenstaande info toevoegt.
Dat het in de zomer bloedje warm moet zijn geweest in die kamer van zijn buurvrouw en touwtjes rondom de enkels van de kinderen een praktischer oplossing zou zijn geweest.
Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened.
Sir Winston Churchill
pi_24429590
quote:
Op donderdag 6 januari 2005 11:39 schreef Mirage het volgende:

[..]

Dat het in de zomer bloedje warm moet zijn geweest in die kamer van zijn buurvrouw en touwtjes rondom de enkels van de kinderen een praktischer oplossing zou zijn geweest.
En de moeder van de buurvrouw was een junk en een alcoholist.
Oi!
Op maandag 5 april 2004 21:27 schreef Lorax het volgende:
Ik had die kop van SC wel willen zien toen MUUS 'm in z'n bek scheet
  donderdag 6 januari 2005 @ 16:07:03 #51
21527 Fonkmeistah
Zinloos Geweldig
pi_24433995
afgaande op de reacties lijkt het een gevoelig onderwerp..

maar als ik het goed begrijp is een Steijn -er verantwoordelijk voor de rassentheorie van Hitler. ?
Zij die willen voorkomen dat je de werkelijke geschiedenis kent, zijn er op uit hem te herhalen.
Do not attempt to think or depression may occur, All sports broadcasts will proceed as normal
  donderdag 6 januari 2005 @ 16:23:45 #52
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24434257
quote:
Op donderdag 6 januari 2005 16:07 schreef Fonkmeistah het volgende:
afgaande op de reacties lijkt het een gevoelig onderwerp..
Opvallende, niet?
Ik trap schijnbaar op een zwerende teen.
Destijds toen deze poep de ventilator raakte was de Antroposofische gemeenschap ook al zo in haar wiek geschoten
quote:
maar als ik het goed begrijp is een Steijn -er verantwoordelijk voor de rassentheorie van Hitler. ?
Waren er wel meer hoor, en niet alleen in Duitstalig europa, google ook maar eens op "cyril burt affair"
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_24434460
Het is zo onzinnig wat je typed Pietverdriet dat het niet de moeite waard is er inhoudelijk op te reageren.

Om enig zinnigs te kunnen bediscussieren moet je wel over de juiste leer praten.
Jij spuit onzinnig gebrabbel uit en plakt er een paar namen aan vast /

De antroposofische leer hier te gaan beschrijven is onzinnig.
Als jij erover wilt discussieren ben jij degene die zich eerst goed moet informeren.

Het enige dat mij rest ( en waar ik mij geroepen tot voel ) is hartelijk lachen !
Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened.
Sir Winston Churchill
  donderdag 6 januari 2005 @ 16:49:00 #54
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24434664
quote:
Op donderdag 6 januari 2005 11:33 schreef MUUS het volgende:

[..]

En je punt is?

Ik weet dat je graag afgeeft op alles wat in jouw ogen zweverig is, maar ik snap niet wat bovenstaande info toevoegt.
Illustratie van wat voor een typen Eurythmie onderwijzeres is, moeilijk, niet?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  donderdag 6 januari 2005 @ 16:50:57 #55
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24434696
quote:
Op donderdag 6 januari 2005 16:37 schreef Mirage het volgende:
Het is zo onzinnig wat je typed Pietverdriet dat het niet de moeite waard is er inhoudelijk op te reageren.

Om enig zinnigs te kunnen bediscussieren moet je wel over de juiste leer praten.
Jij spuit onzinnig gebrabbel uit en plakt er een paar namen aan vast /

De antroposofische leer hier te gaan beschrijven is onzinnig.
Als jij erover wilt discussieren ben jij degene die zich eerst goed moet informeren.

Het enige dat mij rest ( en waar ik mij geroepen tot voel ) is hartelijk lachen !
Waarom reageer je dan iedere keer, met spot en hoon?
Gebrek aan tegenargumenten?
Druist deze reeks teveel in tegen je vastgeroeste dogma?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  donderdag 6 januari 2005 @ 16:53:04 #56
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24434734
* Pietverdriet wacht trouwens nog steeds dat Yvonne haar punt maakt.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  Admin donderdag 6 januari 2005 @ 17:06:45 #57
2589 crew  yvonne
On(t)deugend
pi_24434967
Kun je lang wachten,
ik ga nieteens in op je bespottelijke topic.
Yvonne riep ergens: Static is gewoon Static, je leeft met hem of niet.
Geen verborgen agenda's, trouw, grote muil, lief hartje, bang voor bloed, scheld FA's graag uit voor lul.


Op dinsdag 26 oktober 2021 16:46 schreef Elan het volgende:
Hier sta ik dan weer niet van te kijken Zelfs het virus is bang voor jou.
pi_24435142
quote:
Op donderdag 6 januari 2005 16:49 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Illustratie van wat voor een typen Eurythmie onderwijzeres is, moeilijk, niet?
Ten eerste voegt dat niks toe aan dit topic. Het is gewoon (weer) afgeven op iets wat jij niet interessant vindt.
Ten tweede scheer je alles over één kam.

Ik heb gisteren mijn homosexuele buurman in een roze tuinpak en een dildo in zijn aars 'Relight my Fire' zien zingen op het dak van zijn schuurtje. Dus zo zijn alle homo's. .
Oi!
Op maandag 5 april 2004 21:27 schreef Lorax het volgende:
Ik had die kop van SC wel willen zien toen MUUS 'm in z'n bek scheet
  donderdag 6 januari 2005 @ 23:00:12 #59
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24441546
quote:
Op donderdag 6 januari 2005 17:06 schreef yvonne het volgende:
Kun je lang wachten,
ik ga nieteens in op je bespottelijke topic.
Wat is er bespottelijk?
Wil je beweren dat Steiner geen racist was, of vind je dat aan de kaak stellen ervan bespottelijk?
Of pis ik in je antroposoep?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  donderdag 6 januari 2005 @ 23:05:53 #60
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24441657
quote:
Op donderdag 6 januari 2005 17:14 schreef MUUS het volgende:

[..]

Ten eerste voegt dat niks toe aan dit topic. Het is gewoon (weer) afgeven op iets wat jij niet interessant vindt.
Ten tweede scheer je alles over één kam.

Ik heb gisteren mijn homosexuele buurman in een roze tuinpak en een dildo in zijn aars 'Relight my Fire' zien zingen op het dak van zijn schuurtje. Dus zo zijn alle homo's. .
Ik scheer bijzonder weinig over een kam, ik geef een mening over een leer, die ik illustreer met uitspraken van de bedenkers er van, en hoe ouders die daar achter kwamen wat hun kinderen werd geleerd op hun vrije school daar op reageerden.
Ik geef weer hoe vooraanstaande mensen uit deze hoek denken.
Dit alles ondersteunt door degelijke bronnen.
Ja, ik licht dit toe met persoonlijke ervaringen, waarbij ik zeg dat dit persoonlijke ervaringen zijn, Dus wat is nu je probleem daarmee? Of vind je het niet kunnen dat deze dingen zeg over antroposofie, omdat je geen kritiek op de meester mag hebben hoe fout die ook is?

Je speelt net als Ivonne op de persoon, terwijl jullie het beter zouden moeten weten, en inhoudelijke kritiek zie ik je niet leveren.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_24441740
mijn astraal en etherlichaam zijn helemaal uit het lood van dit topic.....;)
pi_24442504
PietVerdriet, je verbaast me. Je hebt zo vaak afgegeven op mensen die naar jouw mening zomaar iets geloven. Je noemde ze goedgelovig, en belachelijk dat zaken zonder bewijs worden aanvaard.

Maar jij doet nu exact hetzelfde. Je plettert een artikeltje neer, (net wat de complottisten etc ook altijd doen) en thats it. De antwoorden die je op de reacties geeft getuigen niet van enige kennis van zaken; noch in historisch opzicht, noch in cultuur-filosofisch opzicht.

Oftewel: als iets in het verlengde ligt van de al aanwezige denkbeelden, accepteer je het gretig; doch als iets daar niet mee strookt bestrijdt je het te vuur en te zwaard.

Valt me wel wat tegen; het degradeert je tot de zoveelste blater die zomaar wat neerpoot zonder enige diepgang of daadwerkelijke kennis.

Er bestaan ook dat soort artikeltjes die stellen dat de katholieke kerk het nazidom steunde of in ieder geval niet veroordeelde. En ook dat de paus door het verbieden van condooms verantwoordelijk is voor AIDS. Waarschuw je ons ook even voor het vaticaan, PV?

EN wat dacht je van de protestanten, of beter gezegd, van de Nederlanders in de tweede wereldoorlog: een fractie van de joden die gevangen werden genomen, werden door de Duitsers opgespoord. Verreweg het merendeel, 97 b% oid, werd door Nederlanders aangegeven. Waarschuw je ook even tegen dat volkje, dat alles beter weet, maar ondertussen gewoon zo maar blind achternaloopt wat men zegt..?

Wat het onderwerp zelf betreft: ik ken meerdere Vrije Scholen, mijn kinderen zitten er op. Nooit en nergens is er ooit een spoor geweest van datgene waar jij het over hebt.
En ik heb het niet over één school, of over één jaar.

Natuurlijk denk jij dat je gelijk hebt, zoals dat met veel onderwerpen in TRU zo is. Dat mensen daadwerkelijk totaal andere ervaringen hebben, controleerbaar en reproduceerbaar, telt niet: jíj hebt gelijk, en degenen die anders denken niet. Zo zal je ook wel iets te zeggen hebben over mijn ervaringen met de Vrije Scholen en de anthroposofie.

Maar dat zal me eigenlijk worst wezen: mijn ervaringen zijn reeel, opgebouwd en herbevestigd gedurende vele jaren. Je zal het misschien moeilijk kunnen geloven, maar ik hecht daar toch iets meer waarde aan dan aan jouw op internet opgeduikelde artikeltje
  donderdag 6 januari 2005 @ 23:57:04 #63
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24442787
Sja, ITjeer, maar het zijn uitspraken van de bedenker van de leer, meneer steiner, en citaten uit de volkskrant en de groene amsterdammer, niet zomaar wat vage sites die naar elkaar verwijzen.
En dit topic gaat niet over de paus, blijf ff bij het thema,
Dat jouw kinderen dit nu niet onderwezen krijgen is mooi, maar wil je ontkennen dat steiner, de bedenker van de antroposofie dit gschreven heeft?
Wil jij beweren dat dit niet onderwezen is op een X aantal vrije scholen, tot op het moment dat de pers dit aan de kaak werd gesteld?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  vrijdag 7 januari 2005 @ 00:05:03 #64
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_24442973
Grappig trouwens dat mensen die deze leer aanhangen niet gewoon toegeven dat Steiner een racist was en daar afstand van nemen. Nee, de boodschapper wordt persoonlijk aangevallen en de uitwassen worden ontkent.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_24443171
quote:
Op vrijdag 7 januari 2005 00:05 schreef Pietverdriet het volgende:
Grappig trouwens dat mensen die deze leer aanhangen niet gewoon toegeven dat Steiner een racist was en daar afstand van nemen. Nee, de boodschapper wordt persoonlijk aangevallen en de uitwassen worden ontkent.
J e hoeft het toch niet op alle fronten met hem eens te zijn. Met een gezond verstand is het ook
mogelijk om onderscheid te maken waar dat nodig is.
Het denken is aan de grote der aarde toevertrouwd.
pi_24443207
quote:
Op donderdag 6 januari 2005 23:57 schreef Pietverdriet het volgende:
Sja, ITjeer, maar het zijn uitspraken van de bedenker van de leer, meneer steiner, en citaten uit de volkskrant en de groene amsterdammer, niet zomaar wat vage sites die naar elkaar verwijzen.
En dit topic gaat niet over de paus, blijf ff bij het thema,
Dat jouw kinderen dit nu niet onderwezen krijgen is mooi, maar wil je ontkennen dat steiner, de bedenker van de antroposofie dit gschreven heeft?
Wil jij beweren dat dit niet onderwezen is op een X aantal vrije scholen, tot op het moment dat de pers dit aan de kaak werd gesteld?
 • Heb je hier zelf ervaring in? Heb je contact met die mensen gehad? Heb je daadwerkelijk de boeken van bv Steiner en Blavatsky gelezen? Of pluk je er middels citaten een stel zinnetjes uit en ga je op basis daarvan oordelen, zoals ook mensen de bijbel of de koran aanpakken op een paar geisoleerde verzen?
 • Als je dit gedaan zou hebben, zou je gezien hebben dat de euopese cultuur uit die tijd zo dacht; dat dat het cultuurgoed was. Een tijd waarin vrouwen bv nog geen stemrecht hadden. Het reaakt het fundamentele van die leer absoluut niet; die staat daar los van en heeft als het er op aan komt heel wat meer respect voor bv andere bevolkingsgroepen dan de huidige gemiddelde Nederlander. De manier waarop hij die mensen zag betekent immers niet dat hij er geen respect voor had.
 • En buitendien - we krijgen te horen dat we moeten accepteren dat andere bevolkingsgroepen zich anders gedragen; dat hun vrouwen geen contact mogen hebben met andere mannen, dat niet-moslims als minder dan ons worden beschouwd; dat pedo's nou eenmaal die behoefte hebben en dat we daar begrip voor moeten hebben en ze niet mogen veroordelen - kortom, we moeten maximaal tolerant en begripvol zijn.
  En dan zou dit niet mogen? Komt dat omdat dit een Duitse basis heeft, en het erg Nederlands is om tegen het Duitse te schoppen? Neit dat dat wat zegt - zie 60 jaar geleden...
 •   vrijdag 7 januari 2005 @ 00:15:47 #67
  45206 Pietverdriet
  Ik wou dat ik een ijsbeer was.
  pi_24443320
  quote:
  Op vrijdag 7 januari 2005 00:11 schreef http het volgende:

  [..]

  J e hoeft het toch niet op alle fronten met hem eens te zijn. Met een gezond verstand is het ook
  mogelijk om onderscheid te maken waar dat nodig is.
  Dat zou zelfs verstandig zijn, maar, men wil van geen diskussie weten waar het dit hete ijzer hangt, lekker de brij uit de weg gaan
  In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  pi_24443355
  quote:
  Op vrijdag 7 januari 2005 00:05 schreef Pietverdriet het volgende:
  Grappig trouwens dat mensen die deze leer aanhangen niet gewoon toegeven dat Steiner een racist was en daar afstand van nemen. Nee, de boodschapper wordt persoonlijk aangevallen en de uitwassen worden ontkent.
  Ach, arme boodschapper, de held in de branding die het zwaar te verdruen heeft..
  Ik hang zijn leer niet aan. Ik heb zijn boeken, ik heb de boeken van Blavatsky; ik heb vele honderden boeken over alleen al het spirituele in brede zin. Maar ook heb ik aardig wat boeken over naturkunde en wiskunde; over kunst, over films, muziek, geschiedenis. Een paar duizend titels heb ik wel: waarmee ik wil zeggen dat het bezit van boeken over een onderwerp je nog niet tot een volgeling maakt. Net zo min als dat het volgen van Vrije School onderwijs je tot een volgeling maakt.
  Maar als ik onzin zie reageer ik gewoon. Thats all
    vrijdag 7 januari 2005 @ 00:27:24 #69
  45206 Pietverdriet
  Ik wou dat ik een ijsbeer was.
  pi_24443616
  quote:
  Op vrijdag 7 januari 2005 00:12 schreef iteejer het volgende:

  [..]

 • Heb je hier zelf ervaring in? Heb je contact met die mensen gehad? Heb je daadwerkelijk de boeken van bv Steiner en Blavatsky gelezen? Of pluk je er middels citaten een stel zinnetjes uit en ga je op basis daarvan oordelen, zoals ook mensen de bijbel of de koran aanpakken op een paar geisoleerde verzen?
 • Ontken je dat het er staat?
  Ontken je dat Steiner er zo over dacht?
  quote:
 • Als je dit gedaan zou hebben, zou je gezien hebben dat de euopese cultuur uit die tijd zo dacht; dat dat het cultuurgoed was. Een tijd waarin vrouwen bv nog geen stemrecht hadden. Het reaakt het fundamentele van die leer absoluut niet; die staat daar los van en heeft als het er op aan komt heel wat meer respect voor bv andere bevolkingsgroepen dan de huidige gemiddelde Nederlander. De manier waarop hij die mensen zag betekent immers niet dat hij er geen respect voor had.
 • En buitendien - we krijgen te horen dat we moeten accepteren dat andere bevolkingsgroepen zich anders gedragen; dat hun vrouwen geen contact mogen hebben met andere mannen, dat niet-moslims als minder dan ons worden beschouwd; dat pedo's nou eenmaal die behoefte hebben en dat we daar begrip voor moeten hebben en ze niet mogen veroordelen - kortom, we moeten maximaal tolerant en begripvol zijn.
  En dan zou dit niet mogen? Komt dat omdat dit een Duitse basis heeft, en het erg Nederlands is om tegen het Duitse te schoppen? Neit dat dat wat zegt - zie 60 jaar geleden...
 • En?
  Maakt dat het minder waar?
  Vrouwen hadden geen stemrecht en dat is fout.
  Steiner was een racist en dat is fout.
  Aanhangers van deze leer hebben zijn racistische leer onderwezen tot in de jaren 90 en dat is fout.
  Let wel, zij zijn niet ZELF tot dit inzicht gekomen, maar omdat de pers er tegen tekeer ging is het lesmateriaal gewijzigt.
  Maar ontken lekker verder hoor, geen kritiek op de meester, en pietverdriet is een lul dat ie dit durft te zeggen.
  In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
    vrijdag 7 januari 2005 @ 00:29:37 #70
  45206 Pietverdriet
  Ik wou dat ik een ijsbeer was.
  pi_24443672
  quote:
  Op vrijdag 7 januari 2005 00:17 schreef iteejer het volgende:


  Maar als ik onzin zie reageer ik gewoon. Thats all
  Waar reageer jij op onzin?
  Geef toch gewoon toe dat Steiner heel foute racistische ideeen had
  In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  pi_24443857
  Beste PV,

  Ja, Rudolf Steiner was waarschijnlijk een racist. En ja, sommige leraren op vrije scholen zullen ook best racistisch zijn, net als sommige leraren op andere scholen dat ook zullen zijn.
  Iteejer maakt alleen duidelijk dat dat de heersende mening was uit die tijd. Mijn moeder kreeg vroeger ook te horen op school over de arme zwartjes. Dat was ook behoorlijk racistisch. Blijkbaar heb jij niet door dat je bepaalde zaken in de context moet plaatsen, waarin zij zich toen bevonden.

  Zoals vermeld heb ik op een vrije school gezeten. En met sommige dingen was ik het eens, terwijl ik op andere zaken kritiek had. Had ik op een openbare basisschool gezeten, dan had ik daar waarschijnlijk ook wel kritiek op kunnen uiten.

  Het antroposofische gedachtengoed is best met zijn tijd meegegaan. Dat er ook (nog) uitwassen bestaan, onderschrijft geenszins jouw mening over de antroposofen van nu. Ik kan je verzekeren dat de meesten echt heel normale mensen zijn, die alleen net een andere kijk hebben op dingen dan jij.

  Op de meeste vrije scholen wordt geen racisme gepropagandeerd, dat kan ik je bij deze verzekeren. Maar gezien dit voor jou blijkbaar niet interessant is, zul je hier wel niet op ingaan. Ik wens je dan nog veel succes met dit topic....

  I'm just a Soul whose Intentions are Good
  pi_24444565
  quote:
  Op vrijdag 7 januari 2005 00:27 schreef Pietverdriet het volgende:
  Steiner was een racist en dat is fout.
  Aanhangers van deze leer hebben zijn racistische leer onderwezen tot in de jaren 90 en dat is fout.
  Let wel, zij zijn niet ZELF tot dit inzicht gekomen, maar omdat de pers er tegen tekeer ging is het lesmateriaal gewijzigt.
  Maar ontken lekker verder hoor, geen kritiek op de meester, en pietverdriet is een lul dat ie dit durft te zeggen.
  Djenneke heeft het eigenlijk al prima verwoord

  De connotatie van het wood 'racist' in deze tijd wordt bepaald door rassenhaat, door de wens andere rassen te verjagen, door aggressie en onverdraagzaamheid.

  Steiner was dat beslist niet. Hitler moest dan ook niets van Steiner hebben en omgekeerd. Steiner had een bepaalde opvatting over verschillen tussen rassen. Daar waar wij die verschillen niet eens meer durven te benoemen. Maar daar kwam géén rassenhaat bij, geen ausradierungs-concept.

  Als er leraren zijn geweest op Vrije Scholen die dat gepropageerd hebben is dat uiteraard fout, zoals dat op iedere school fout geweest zou zijn; en kan dat niet gebaseerd zijn op zijn leer. Wellicht ook op mensen die te snel dachten iets te snappen, die te snel tot conclusies sprongen en na het lezen van 3 alinea's dachten het hele boek gelezen te hebben
    vrijdag 7 januari 2005 @ 08:20:16 #73
  45206 Pietverdriet
  Ik wou dat ik een ijsbeer was.
  pi_24447507
  Oh, dus ik had de hele tijd al gelijk, waarom niet gelijk zo?
  MMmm?
  In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  pi_24455476
  quote:
  Op woensdag 5 januari 2005 17:20 schreef Pietverdriet het volgende:

  Wat mij zorgen baart is de antiwetenschappelijke houding en gedweep met pseudowetenschappen in deze kringen.
  ja, ja.
  en intussen een zooi oude bronnen neerpleuren die al lang en breed zijn uitgemeten en uitgekauwd en waarvan de Vrije scholen al lang hun boeken hebben aangepast. Toch maar weer het rascisme verhaal voor de voeten blijven gooien en vervolgens de opmerking dat de anti-wetenschappelijke houding je zorgen baart. Tuurlijk.
  Persoonlijk kan Steiner's heilsleer mij weinig boeien maar het staaltje moraalterrorisme die jij hier verkondigt is werkelijk ongeevenaard.
  pi_24456960
  quote:
  Op vrijdag 7 januari 2005 22:47 schreef fokje het volgende:
  Persoonlijk kan Steiner's heilsleer mij weinig boeien maar het staaltje moraalterrorisme die jij hier verkondigt is werkelijk ongeevenaard.
  Geweldig geformuleerd Ga zo door en je komt ook nog met geexalteerde neofieten in je posts aanzetten
    zaterdag 8 januari 2005 @ 03:20:47 #76
  21527 Fonkmeistah
  Zinloos Geweldig
  pi_24459424
  zo maak je het nog eens van de andere kant mee piet verdriet..
  ik had eigenlijk nog nooit van die steiner en z'n antroposofie gehoord. maar oei oei wat een gevoelige snaar heb je geraakt..
  De fok ops ( operators ) springen letterlijk uit hun vel

  Dat die steiner racistisch is, kijk ik niet zo van op, wat me meer zorgen baart is dat die hersenspinsels van hem omtrend de origine van rassen als serieuse leerstelling worden beschouwd.
  Zij die willen voorkomen dat je de werkelijke geschiedenis kent, zijn er op uit hem te herhalen.
  Do not attempt to think or depression may occur, All sports broadcasts will proceed as normal
    zaterdag 8 januari 2005 @ 03:26:23 #77
  45622 merlin693
  Huh ! Asmodeus & me
  pi_24459480
  Was al langer met TG bezig en het is waar ja !

  scientology was van de zelfde leer !


  { en ja aleister heeft de mensheid geholpen !..ziek nazies !! }

  hoeveel wedden dat er een betere leer komt @!!

  eigenkijk is het verdriet klaarblijkehijd

  zie ondertiel

  [ Bericht 20% gewijzigd door merlin693 op 08-01-2005 04:12:56 ]
    zaterdag 8 januari 2005 @ 04:11:25 #78
  45622 merlin693
  Huh ! Asmodeus & me
  pi_24459679
  hardwarwe komt wel als ze je weer aardig vinden !
    zaterdag 8 januari 2005 @ 04:18:20 #79
  45622 merlin693
  Huh ! Asmodeus & me
  pi_24459700


  [ Bericht 50% gewijzigd door merlin693 op 08-01-2005 15:12:45 ]
  pi_24459763
  Die Wortelrassenleer heeft Steiner gewoon van Blavatsky overgenomen, en is volgens moderne begrippen niet politiek correct en racistisch. Ik heb er wel eens een aardig boekje over besteld- geschreven door een ex-vriend van Roel van Duijnhoven die ondanks allen twijfelachtige zaken in het omvangrijke werk op het laatst toch nog zei: 'maar wat als Steiner nu eens gelijk heeft?' (toen sprong de auteur uit zijn vel. Heb het boekje niet meer- of kan het niet meer vinden- overigens.

  Er schijnt overigens weinig oorspronkelijks te zijn in zijn leer, dingen die hem door 'helderziende ingeving'zijn aan komen waaien. Het grootste deel is gewoon lekker overgenomen en weinig oorspronkelijk zoals U. Eco destijds meedeelde. En dat is iemand die ingevoerd is in de esoterische literatuur, en en van de weinige serieuze en bekende wetenschappers die er zich mee bezig heeft gehouden. Meer dan de kritiekloze aanhangers zoals de uit een Eerste-Wereldoorlog-soldaat gereïncarneerde Bram Vermeulen die nu ongetwijfeld zelf weer gelooft dat hij aan het reïncarneren is.

  Maar zonder twijfel is de Antroposofie de meest levende occulte beweging van vandaag, zoals de encyclopedie voor pseudo-wetenschappen schrijft.
  Alleen wat ik me afvraag: Waarom Antroposofen en Antroposofische artsen echt geloven, in de leer van de helderziende Steiner, dat het menselijke hart geen bloed voortpompt, maar juist remt. Jawel: Steiner vindt het hart geen pomp maar juist het tegenovergestelde, een rem op dat rare bloed van ons dat in ons lichaam maar de hele tijd voortrent en af en toe gestopt moet worden door het hart.
  Marginaliseer je jezelf dan niet heel erg of zijn dit gewoon de dingetjes, net als zijn wortelrasenleer, waarover liever niet gesproken wordt met de buitenwereld?

  (De minst integere mens die ik ooit in mijn leven ontmoet heb, G. van B., was enthousiast antroposoof. Hij had zijn geloof gevonden en iedereen die daaraan en alles was daaraan op een volstrekt meedogenloze manier aan ondergeschikt. Misschien vergelijkbaar met de Antroposofen die hun kinderen niet laten inenten.)
  Helpt waar hij kan!
  pi_24460968
  quote:
  Op zaterdag 8 januari 2005 03:20 schreef Fonkmeistah het volgende:
  Dat die steiner racistisch is, kijk ik niet zo van op, wat me meer zorgen baart is dat die hersenspinsels van hem omtrend de origine van rassen als serieuse leerstelling worden beschouwd.
  Ach, jij gelooft ook in hagedissen he?
    zaterdag 8 januari 2005 @ 11:31:32 #82
  45206 Pietverdriet
  Ik wou dat ik een ijsbeer was.
  pi_24461052
  Grappig, dat het in dit topic de Fokcrew is die vreselijk op de persoon loopt te spelen ---
  In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  pi_24461080
  ------------
  }]_*_Marinus is mijn makker_*_[{
  "Hetzelfde, ero. Een geil 2005."
  pi_24461086
  quote:
  Op zaterdag 8 januari 2005 04:38 schreef NoSigar het volgende:
  Maar zonder twijfel is de Antroposofie de meest levende occulte beweging van vandaag, zoals de encyclopedie voor pseudo-wetenschappen schrijft.
  Ik zou dat liever de pseudo-encyclopedie voor wetenschappen noemen. De manier waarop men daar eenzijdig en kritiekloos losse zinsneden aanhaalt om een eigen visie te onderbouwen is verre van wetenschappelijk

  Er zijn ook mensen die hun kinderen niet laten inenten vanuit christelijke motieven. Moeten we daarom ook het christendom als sectarisch gaan beoordelen?

  Ik denk dat je moet differentieren tussen de achtergrondgedachte van een bepaalde overtuiging, en de uitwerking.
  De uitwerking zal zich altijd uiten in zaken die in de tijd van het ontstaan ervan courant waren. En aangezien vaak de uitwerking meer aandacht krijgt dan de achtergrondgedachte - puur omdat men wil weten wat men moet doen, men zoekt een richtsnoer - wordt dat dus vastgelegd. In feite wordt een stuk maatschappijbeeld vastgelegd wat heerste ten tijde van het opstellen van 'de leer'.

  Natuurlijk raakt dat steeds verder weg van onze ideeen. En worden pogingen om daar toch letterlijk aan vast te houden steeds grotesker en wereldvreemder. Dat geldt voor iedere stroming.
  pi_24461150
  quote:
  Op zaterdag 8 januari 2005 11:31 schreef Pietverdriet het volgende:
  Grappig, dat het in dit topic de Fokcrew is die vreselijk op de persoon loopt te spelen ---
  Ik post hier als user hoor
  Ik ben pas fokcrew als iemand écht veel te ver gaat.
  En ik mag van oudegedienden als Fonkmeistah verwachten dat hij een topic eerst leest, voordat hij begint te reageren. Want wat hij zegt heb ik al beantwoord: racisme in steiners tijd was een wetenschappelijke visie, en geen verzamelnaam voor rassenhaat en onverdraagzaamheid wat het nú is.
    zaterdag 8 januari 2005 @ 13:03:27 #86
  55946 livEliveD
  Cogito ergo doleo
  pi_24462516
  quote:
  Op zaterdag 8 januari 2005 11:36 schreef iteejer het volgende:
  En ik mag van oudegedienden als Fonkmeistah verwachten dat hij een topic eerst leest, voordat hij begint te reageren.
  Alsof iemand die 10 kilometer lange knip-plak OP helemaal gaat zitten lezen
  Op zaterdag 7 oktober 2006 14:56 schreef Friek_ het volgende:
  Nu kon ik het niet laten om even snel op je Fotoboek te kijken en ik zag wat ik al dacht: een onzeker beta-studentje.
    zaterdag 8 januari 2005 @ 15:07:37 #87
  45622 merlin693
  Huh ! Asmodeus & me
  pi_24464608
  tuurlijk iteejer .....maar dat hoeft nog niet te betekenen dat dat de waarhijd is !
  quote:
  Uit het TG ontstonden veel nieuwe richtingen der magie, mystiek en filosofie, zoals b.v. de Antroposofie van Rudolf Steiner, die nog steeds in de zgn. "vrije scholen" terug te vinden is.
  TG= Thule gezelschaft

  [ Bericht 92% gewijzigd door merlin693 op 08-01-2005 15:22:54 ]
  pi_24464765
  quote:
  Op woensdag 5 januari 2005 16:20 schreef djenneke het volgende:
  Shit, dat ga ik dus niet allemaal lezen, dat begrijp je. Ik heb overigens (10 jaar lang nog wel) op de rudolf steiner school gezeten (vrije school). En ik kan je melden: er gebeuren daar sekte-achtige zaken....
  [...]
  (matig sofengrapje: waarom hebben sofen (afk. van antroposofen) zoveel kinderen? antw: ze gebruiken geitenwollencondooms)
  [...]
  Herkenbaar :-) Ik vind het trouwens wel een erg goede grap (houten blikjes cola? iemand?). Overigens herken je het echte Vrije School kind toch wel aan de uitdrukking 'sofen' die het hanteert.

  @Yvonne: ook op de Vrije School gezeten?
  Tegenwoordig moet je Dr. Ir. zijn om een beetje correct Nederlands te kunnen neerpleuren.
  Abusing semicolons since 1987.
  pi_24467304
  Waar speel ik in godsnaam op de persoon? Ik zeg dat ik een bepaalde opmerking nergens op vind slaan, omdat het niks toevoegt aan het topic. Ook kan ik het niet waarderen als iemand een hele groep meteen aankijkt met een bepaalde blik, omdat men ooit eens vaag 'zo iemand' heeft gekend.
  Ik gaf een net zo dom voorbeeld.

  Dan speel ik op de man?

  Think not.

  En nee, ik heb niet op de Vrije School gezeten.
  Oi!
  Op maandag 5 april 2004 21:27 schreef Lorax het volgende:
  Ik had die kop van SC wel willen zien toen MUUS 'm in z'n bek scheet
    zaterdag 8 januari 2005 @ 17:55:55 #90
  45206 Pietverdriet
  Ik wou dat ik een ijsbeer was.
  pi_24467365
  Yvonne = Muus??
  In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  pi_24467526
  quote:
  Op zaterdag 8 januari 2005 17:55 schreef Pietverdriet het volgende:
  Yvonne = Muus??
  Ik gaf vast antwoord op de vraag die zeer waarschijnlijk later in het topic gesteld zou worden.
  Oi!
  Op maandag 5 april 2004 21:27 schreef Lorax het volgende:
  Ik had die kop van SC wel willen zien toen MUUS 'm in z'n bek scheet
    zaterdag 8 januari 2005 @ 20:41:28 #92
  21527 Fonkmeistah
  Zinloos Geweldig
  pi_24470466
  quote:
  Op zaterdag 8 januari 2005 11:36 schreef iteejer het volgende:
  Ik post hier als user hoor


  is dat het nieuwe excuus om gedrag te vertonen wat je normaliter bij anderen tracht te corrigeren ?
  quote:
  En ik mag van oudegedienden als Fonkmeistah verwachten dat hij een topic eerst leest, voordat hij begint te reageren. Want wat hij zegt heb ik al beantwoord: racisme in steiners tijd was een wetenschappelijke visie, en geen verzamelnaam voor rassenhaat en onverdraagzaamheid wat het nú is.
  ten eerste heb ik dit topic doorgelezen en toch zeker 70% van de OP.
  Als steiner "vroegâh" racisme bestudeerde dan is het nog steeds een rascist ongeacht welke definitie jij daar nu aan wenst te geven.
  bovendien is zijn hypothese onder de oppervlakte toch redelijk haatdragend en wel degelijk een voedingsbodem voor de latere excessen.

  en omtrend je hagedis suggestie, die is niet alleen onjuist maar ook erg afgezaagd , verzin dan op z'n minst iets nieuws..

  Ik heb net een beetje door steiners "lexikon antroposophie" zitten spitten en lijkt er toch voornamelijk op dat hij als de eerste de beste swami gewoon een wazige draai heeft gegeven aan de verklaring voor ons "zijn".

  mischien moet ik dat ook maar eens doen, misschien heb je dan over honderd jaar de fonkmeistah school we kunnen allicht beginnen met een fok compilatie van fonkmeistah's greatest hits

  oja en eventuele volgelingen dienen natuurlijk al hun geld op mijn rekening te storten
  Zij die willen voorkomen dat je de werkelijke geschiedenis kent, zijn er op uit hem te herhalen.
  Do not attempt to think or depression may occur, All sports broadcasts will proceed as normal
  pi_24470773
  quote:
  Op zaterdag 8 januari 2005 20:41 schreef Fonkmeistah het volgende:
  Als steiner "vroegâh" racisme bestudeerde dan is het nog steeds een rascist ongeacht welke definitie jij daar nu aan wenst te geven.
  En ongeacht dat, zijn volgelingen leven nu en zouden zijn racistische ideeën dus moeten afwijzen (zijn het dan nog wel volgelingen? :-))

  Overigens ben ik, net als djenneke en waarschijnlijk net zo vreemd, dus ook een zogenaamd 'Vrije School Kind'. Maar ik vind dat de ideeën van Steiner hopeloos achterhaald zijn en ze mogen m.i. dan ook absoluut niet aan kinderen geindoctrineerd worden. In mijn tijd was 'rassenkunde' gewoon een vak op de lagere Vrije School. En nee, dat is niet normaal! Pas na de grote mediarel van enige jaren geleden is dat vak afgeschaft.

  Tegenstanders zullen zeggen dat je alles in het licht van de tijd bekijken. Correct, maar dan moet je het in het licht van de tijd bekijken waarin Steiner leefde, maar zeker niet van deze tijd.
  Tegenwoordig moet je Dr. Ir. zijn om een beetje correct Nederlands te kunnen neerpleuren.
  Abusing semicolons since 1987.
    zondag 9 januari 2005 @ 21:05:10 #94
  45206 Pietverdriet
  Ik wou dat ik een ijsbeer was.
  pi_24490820
  quote:
  Op vrijdag 7 januari 2005 22:47 schreef fokje het volgende:

  [..]

  ja, ja.
  en intussen een zooi oude bronnen neerpleuren die al lang en breed zijn uitgemeten en uitgekauwd en waarvan de Vrije scholen al lang hun boeken hebben aangepast. Toch maar weer het rascisme verhaal voor de voeten blijven gooien en vervolgens de opmerking dat de anti-wetenschappelijke houding je zorgen baart. Tuurlijk.
  Persoonlijk kan Steiner's heilsleer mij weinig boeien maar het staaltje moraalterrorisme die jij hier verkondigt is werkelijk ongeevenaard.
  Die vrije scholen hebben hun lesstof niet aangepast omdat men zelf tot dit inzicht was gekomen maar omdat er een enorme druk vanuit de media was.
  Men heeft in Antroposofische kringen nog steeds geen afstand genomen van het feit dat Steiner een racist was, men ontkent het simpelweg.
  http://www.antrop-ver.nl/antroposofie/frameantrodoss1.htm
  http://www.antroposofie.nl/antroposofie/themas/ms/thema1

  Maar, als de leer van steiner niet racistisch is, waarom is het lesmateriaal dan gewijzigt?
  In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  pi_24493222
  Ik heb niks maar dan ook niks racistisch geleerd op de vrije school. Excessen bestaan overal.
  I'm just a Soul whose Intentions are Good
  pi_24493467
  quote:
  Op zondag 9 januari 2005 21:05 schreef Pietverdriet het volgende:

  [..]

  Die vrije scholen hebben hun lesstof niet aangepast omdat men zelf tot dit inzicht was gekomen maar omdat er een enorme druk vanuit de media was.
  Men heeft in Antroposofische kringen nog steeds geen afstand genomen van het feit dat Steiner een racist was, men ontkent het simpelweg.
  http://www.antrop-ver.nl/antroposofie/frameantrodoss1.htm
  http://www.antroposofie.nl/antroposofie/themas/ms/thema1

  Maar, als de leer van steiner niet racistisch is, waarom is het lesmateriaal dan gewijzigt?
  klopt, Vrije Scholen hebben dit niet uit zichzelf gedaan, de druk buitenaf heeft dit bewerkstelligt. Ik moet zeggen dat van wat ik heb gezien in dergelijke boekjes het ook niet echt door de beugel vond kunnen of op z'n minst uit de tijd was. Enfin, dan zou je de discussie kunnen voeren over het duiden van 'verschillen' welke ansich niets te maken hebben met rascisme; dit komt pas in beeld daar waar vermeende superioriteit een rol gaat spelen. Het onderwijs creeert ook verschillen, het verschil echter tussen verschillende rassen doet er m.i. er compleet niet toe. Niveau wel. Het ultieme gelijkheidsdenken wist hiermee ook een staaltje 'rascisme' aan de dag te leggen: de "achterstanden" van complete bevolkingsgroepen - daar waar het slechts "verschillen" (in niveau) betrof. (en dus in beginsel niets met allochtonen van doen had, alleen in verhouding hebben veel allochtonen een laag niveau, welnu; het zei zo. Voorbeeld ter verduidelijking; er zijn asielzoekerskinderen (met hoog niveau) die na een jaar al met het reguliere vwo-onderwijs mee konden komen, dus het geblaat over achterstanden slaat nergens op en is naar mijn idee dus een verkapte vorm van rascisme. Vreemd dat sommige lieden voortdurend om respect lopen te gillen?) Andere discussie wellicht, ik geef hiermee slechts aan dat de materie niet zo vreselijk eenvoudig is.
  Het benoemen van verschillen, in welke vorm dan ook, is niet per defenitie rascisme.

  Maatschappelijk gezien merk ik ook niets van rascisme bij antroposofen, of mensen die antroposofisch onderwijs hebben gevolgd, noch van een rigide geloofsovertuiging die wetenschap en vooruitgang in de weg staat. Ik zeg hiermee overigens niet dat de Vrije School perfect onderwijs aanbiedt, m.i. kan geen enkele school dat voor _alle_ kinderen. De verontwaardiging echter vind ik wel misplaatst.

  pi_24494221
  De zaken die op een vrije school en door de antroposofie werden (of welicht worden) verkondigt zij geen excessen. Ook in het regulier onderwijs komt rascisme veelvuldig voor. Als kritische ouder lees ik regelmatig de leerstof van mijn kind door en bespreek die met mijn kind omdat ik daar zaken in aantref die ik mijn donkere kind niet wil meegeven.
  In de hele maatschappij kom ik mensen tegen die zichzelf niet als rascist zien maar het wel zijn.
  Ik beschouw hen als mensen die nog steeds erg geindoctrineert door het verleden en het onderwijs van de vorige generaties zijn. Zij missen de praktische kennis van de toepassing van rascisme. Mischien is dat de overgevoeligheid waarover in een van de artikelen gesproken wordt. Dat zal dan wel. Die mensen die dat beweren kennen waarschijnlijk de dagelijkse realiteit van het gegeven niet. Wat ik wel storend vind is de verwetenschappelijking van rascisme. Ook al wordt zo'n vak nu niet meer gegeven, er zijn nog steeds veel mensen die er zo over denken. Volgens mij is het genetisch niet mogelijk dat rassen vermengen door te verschillende DNA structuren. Dat is voor mij reden om aan te nemen dat er maar een menselijk ras bestaat. Maar zoals ik eerder al zei is dat niet voorbehouden aan antroposofen. Veel ideeen die niets met rassentheorieen van doen hebben komen overeen met wat ik denk/geloof in aangepaste vorm. Mijn zoon zal overigens voor het voortgezet onderwijs naar een vrije school gaan omdat hij vindt dat dat beter bij hem past. Ik ben het er absoluut mee eens dat hij zijn talenten daar beter zal kunnen ontplooien. De tijd zal het uitwijzen. In elk geval zal ik ook daar kritisch blijven kijken naar de lesstof en als ze dat op school niet prettig vinden maakt ook dat de mensen daar niet anders dan in het regulier onderwijs. Komische noot is wel dat mijn zoon idd volle lippen en een geweldig gevoel voor ritmiek bezit en daarmee dus aan de vooroordelen voldoet
  Umuntu Ngumuntu Ngabantu
  "Those who look before they leap, never leap".
  http://www.dierenthuis-naar-almere.nl
  pi_24554432
  quote:
  Op zaterdag 8 januari 2005 11:33 schreef iteejer het volgende:

  [..]

  Ik zou dat liever de pseudo-encyclopedie voor wetenschappen noemen. De manier waarop men daar eenzijdig en kritiekloos losse zinsneden aanhaalt om een eigen visie te onderbouwen is verre van wetenschappelijk

  Er zijn ook mensen die hun kinderen niet laten inenten vanuit christelijke motieven. Moeten we daarom ook het christendom als sectarisch gaan beoordelen?

  Ik denk dat je moet differentieren tussen de achtergrondgedachte van een bepaalde overtuiging, en de uitwerking.
  De uitwerking zal zich altijd uiten in zaken die in de tijd van het ontstaan ervan courant waren. En aangezien vaak de uitwerking meer aandacht krijgt dan de achtergrondgedachte - puur omdat men wil weten wat men moet doen, men zoekt een richtsnoer - wordt dat dus vastgelegd. In feite wordt een stuk maatschappijbeeld vastgelegd wat heerste ten tijde van het opstellen van 'de leer'.

  Natuurlijk raakt dat steeds verder weg van onze ideeen. En worden pogingen om daar toch letterlijk aan vast te houden steeds grotesker en wereldvreemder. Dat geldt voor iedere stroming.
  Wat ik uit mijn hoofd uit de Encyclopedie voor pseudo-wetenschappen citeerde dat de Antroposofie vandaag een van de meest populaire occulte stromingen is klopt anders gewoon.

  Overigens mag je die kleine stromingen in het Christendom die inentingen verbieden inderdaad sektarisch noemen. Om het Christelijke gedeelte van de mensheid een sekte te noemen lijkt me de definitie van sekte wat teveel oprekken. Het Christendom in haar begindagen was wel wat we nu een sekte zouden noemen.

  Bij leven van Steiner bestond de Antroposofie dus ook al en had hij genoeg kunnen ageren tegen het feit dat mensen een richtsnoer zochten of zijn woorden verkeerd interpreteerden. Maar tegen helderziende ingeving is het moeilijk vechten.

  Feit is dat Da Vinci al wist dat het hart een pomp was, om bij dit aardige voorbeeld te blijven,
  Ik maak me echt geen 'zorgen om de pseudo-wetenschappelijke houding' van antroposofen of iets dergelijks, ik vraag me alleen af hoe reguliere artsen vandaag zich ook antroposofisch arts durven noemen en dergelijk onzin dus, afhankelijk van hun patient misschien, onderschrijven. En waarom Ziekenfondsen dit in Godsnaam vergoeden. En hoe zo iemand reguliere arts heeft kunnen worden. Ik gun iedereen zijn (bij)geloof, maar ik denk niet dat het juist is dat die met collectieve lasten vergoed worden.

  Er werd en wordt altijd moeilijk gedaan over die uitspraken van Steiner over negerromans (Hoe ging hij ook al weer: een zwangere vrouw hoeft maar een door een neger geschreven roman te lezen om zwanger te worden van een mulat [halfbloed]) en zijn al dan niet vermeende racisme.
  Wie weet heeft het te maken dat de aanhangers van Steiner veelal uit de zich progressief achtende hoek komen, anders waren die Vrij Scholen ten tijde van dat rumoer in Nederland waarschijnlijk door RaRa of een ander verontrust buutrcommitee platgebrand.
  Zeker in die jaren. Maar voor zover mij bekend zijn er geen Vrije Scholen gesloten vanwege die negatieve publiciteit.

  Verder valt me wel op dat de reactie's soms nogal fel zijn (en daarmee doel ik zeker niet op bovenstaande reactie van iteejer).
  Je zou bijna geloven dat er hier en daar een onwankelbaar wereldbeeld wordt aangevallen. Een wereldbeeld waarin Steiner een onfeilbaar genie is, of op zijn minst een vooraanstaand en relevant intellectueel. En Jung zijn discipel.

  Vanwege zijn produktie en ideeën is Steiner wmb zeker een boeiend figuur. Wellicht dat hij over een flinke tijd een beetje een status krijgt die Athanasius Kircher nu heeft: een boeiend studie-object voor historici en freaks en een dankbaar roman-personage voor prima schrijvers.
  Helpt waar hij kan!
    zondag 6 maart 2005 @ 11:34:38 #99
  45206 Pietverdriet
  Ik wou dat ik een ijsbeer was.
  pi_25393502
  Nog een leuk stukje gevonden van Steiner over Negers, Negerromannetjes en wat er gebeurt als vrouwen ze lezen
  quote:
  "Neulich bin ich in Basel in eine Buchhandlung gekommen, da fand ich das neueste Programm dessen, was gedruckt wird: ein Negerroman, wie überhaupt jetzt Neger allmählich in die Zivilisation von Europa hineinkommen! Es werden überall Negertänze aufgeführt, Negertänze gehüpft. Aber wir haben ja sogar schon diesen Negerroman. Er ist urlangweilig, greulich langweilig, aber die Leute verschlingen ihn. Ja, ich bin meinerseits davon überzeugt, wenn wir noch eine Anzahl Negerromane kriegen und geben diese den schwangeren Frauen zu lesen, in der ersten Zeit der Schwangerschaft namentlich, wo sie heute ja gerade solche Gelüste manchmal entwickeln können - wir geben diese Negerromane den schwangeren Frauen zu lesen, da braucht gar nicht dafür gesorgt werden, dass Neger nach Europa kommen, damit Mulatten entstehen; da entsteht durch rein geistigs Lesen von Negerromanen eine ganze Anzahl von Kindern in Europa, die ganz grau sind, Mulattenhaare haben, die mulattenähnlich aussehen werden."

  (Rudolf Steiner; GA 348, S. 185)
  In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  pi_25395006
  Dat Rudolf Steiner wel degelijk rasistische trekken vertoonde hoeft natuurlijk absoluut niet ontkent te worden. Wel moet het echter in de context van de tijd worden geplaatst.

  Rasisme zoals wij dat nu zien en verafschuwen was destijds zeer algemeen geacepteerd, ook in NL. Kijk alleen maar naar de houding van NL tegenover Indonesie destijds. Wij zagen ons ook als blanke bevrijders die met gods hulp de achterlijkheid van de arme gekleurden zouden verhelpen.
  Je moet rascisme in zijn context zien en daarom valt er niet zomaar een waardeoordeel aan te geven.

  Los van of Steiner er rascitische idealen op nahield (die zeer waarschijnlijk tegenwoordig niet algeheel door zijn navolgers aangehangen worden) zijn er wel serieuzere bezwaren tegen zijn theorie.

  Vooral zijn opvattingen over de medische wetenschap en zijn overtuiging van de werkzaamheid van medicijnen in homeopatische oplossing zijn behoorlijk achterhaald.

  Verder is het naar mijn indruk allemaal een beetje vage zweverij. Kleurtherapieen, stralingskrachten die niemand kan zien of meten, alleen maar 'voelen' en ga zo maar door. Maar dat er mensen zijn die zich er gelukkig bij voelen is natuurlijk prima en die moeten dat vooral ook blijven doen. Naar mijn idee kan dat ook prima met een zuiver geweten.
  abonnement bol.com Unibet Coolblue
  Forum Opties
  Forumhop:
  Hop naar:
  (afkorting, bv 'KLB')