abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_194777176
Artsen pleiten voor een omgekeerde lockdown.
De open brief aan de overheid:

INLEIDING, 24 augustus 2020
Het Sars-Cov-2 virus heeft zijn plaats verworven tussen alle andere pathogenen die deel uitmaken van ons dagelijks bestaan. Als dusdanig moeten we ervan uit gaan dat dit niet zal verdwijnen. Op basis van negen maanden wetenschappelijke data blijkt meer en meer dat de huidige maatregelen disproportioneel zijn. We stellen de huidige aanpak in vraag en eisen enerzijds een wetenschappelijke verantwoording en een evaluatie van de collaterale schade. Anderzijds stellen we voor om over te gaan naar een omgekeerde lockdown die proportioneel deze groepen kan beschermen die hier baat bij hebben en een afbouw van acties die het socio-psychologische welbevinden van de bevolking negatief beÔnvloeden en bijgevolg zeer grote schade aanrichten.

Het Sars-Cov-2 indijken lijkt op het eerste zicht een aanvaardbare strategie echter zal dit het probleem nooit oplossen, tenzij we aanvaarden om de rest van onze dagen door te brengen in een angstmaatschappij waarin persoonlijke vrijheden worden beperkt zonder veel wetenschappelijke onderbouw.

Voor de seizoensgriep die jaarlijks wereldwijd tussen de 320.000 en 650.000 doden veroorzaakt (in een pandemisch jaar tot een miljoen) hebben we nooit maatregelen genomen, de ouderen afgeschermd of thuiswerk gepromoot (2). Er werd zelden een narratief aan gekoppeld.

We begrijpen dat er bij de aanvang van de crisis onduidelijkheid heerste over de ernst en de impact van dit virus, het voorzichtigheidsprincipe indachtig kan men de toenmalige eisen t.o.v. de bevolking aanvaarden. Met de data waarover we vandaag beschikken blijkt het narratief dat destijds werd opgestart een eigen leven te zijn gaan leiden en lijkt het er sterk op dat de protagonisten in dit verhaal dit in stand willen houden.

Op basis van (de meest recente) wetenschappelijke artikels en argumentatie stellen we dan ook de huidige aanpak in vraag:

DE DATA EN FRAMING

Tijdens de eerste lockdown werd de focus gelegd op de ziekenhuis (IC)-opnames en de overlijdens. Nu er in verhouding nauwelijks overlijdens en ziekenhuisopnames te melden zijn wordt de communicatie gevoerd rond het stijgend aantal besmettingen. Besmettingen die op zich niets zeggen. Test patiŽnten op streptokokken, stafylokokken, verkoudheids(corona) virussen en velen zullen positief testen. We lijken te vergeten dat we in symbiose leven met pathogenen.

Als verklaring horen we dat sommige patiŽnten met lichte tot matige ernst ook cardiale en pulmonale letsels vertonen. We geven graag mee dat dit eveneens is vastgesteld in overzichtsstudies voor de seizoensgriep (Influenza) (14, 15, 16, 17) waarbij meer dan 20% van de cases ziekenhuisopname vereisen en tot 8% komt te overlijden. Verder wordt er terecht aangehaald dat een groter aantal besmettingen kan leiden tot het bereiken van zwakkere personen. Dit is met andere pathogenen in onze samenleving ook altijd zo geweest, het nul-risico bestaat nu eenmaal niet.

Meer nog, verschillende studies tonen aan dat 50% tot 80% van de besmette populatie geen of lichte symptomen vertonen. 10% tot 15% vertoont zwaardere (niet-levensbedreigende) symptomen en een kleine restgroep, onderhevig aan comorbiditeiten en meestal op hoge leeftijd, loopt het risico op intensieve behandeling (18, 19, 20). Dit onderscheidt zich weinig van een echte influenza-infectie. Voor dit laatste hebben we nooit eerder zulke maatregelen genomen of hospitalisaties ingeroepen (cfr. ‘flatten the curve)). Ze werden zelden getest en als ‘natuurlijk overlijden’ weggeschreven. Dit roept dan ook ethische vragen op.

We merken verder op dat vele epidemiologische definities naar voor werden gebracht tijdens het verloop van de pandemie. De CFR (Case Fatality Rate), de IFR (de Infection Fatality Rate) en de mortaliteitsgraad, om de belangrijkste te noemen. Deze zijn echter onderhevig aan correcte en representatieve data. Sinds de aanvang is het duidelijk dat de mortaliteitscijfers een amalgaam betreffen van oversterfte, bevestigde en niet-bevestigde cases. Zo valt op de Sciensano website te lezen dat op het contingent van 9.885 Covid-19 overlijdens, 74% uit de woonzorgcentra ‘mogelijke gevallen’ zijn. 49% van de gerapporteerde overlijdens vonden plaats in ziekenhuizen waarvan 95% bevestigd werd als Covid-19 (1). Zoals we weten dalen IFR/CFR naarmate een pandemie langer duurt en er meer data beschikbaar zijn. Waar de Wereldgezondheidsorganisatie bij aanvang schatte dat de IFR 3,4% bedroeg blijkt op basis van cijfers uit juni (2) dat de IFR tussen de 0,3% en 0,5% zou liggen. Nog een maand later blijkt uit een studie van Stanford University (3) dat we internationaal al op 0,24% uitkomen. Voor een pandemische seizoensgriep vinden we 0,10% tot 0,17% terug (4). Men kan niet ontkennen dat Sars-Cov-2 een hogere mortaliteit inhoudt dan de seizoensgriep, althans op basis van de data die tot op heden beschikbaar zijn. Anderzijds kunnen we aannemen dat naarmate de pandemie vordert de IFR nog zal dalen en zien we ook dat de meerderheid van de overlijdens te betreuren zijn bij de ouderen en/of zwakkere risicogroepen.

DE RT-PCR TEST, T-CEL REACTIE EN KLINISCH ONDERZOEK

Bij RT-PCR testen zouden tussen 2,3 en 6,9% van de testen vals-positief zijn (4B,5B). Onderzoekers vonden bij T-cel-reactietest in een populatie niet-besmette personen tot 60% Sars-Cov-2 reactiviteit met CD4+T-cellen wat suggereert dat er sprake is van kruisreacties met andere verkoudheids-(corona) virussen (5). De helft van deze testen zouden dus mogelijk ‘vals positief’ zijn. We zijn ons bewust dat er eveneens ‘vals negatieve’ casussen voorkomen. (6).

Bij aanvang van de symptomen ziet men bij RT-PCR testen tot 38% ‘vals negatieve’, dit daalt tot 20% en vanaf dag 9 stijgen deze terug naar 66% op 21 dagen na de besmetting. Het massaal testen heeft dus weinig tot geen zin, zeker niet als deze gebruikt worden om projecties te maken zoals nu dagelijks gebeurt en waarop de maatregelen steeds worden gebaseerd.

Het klinisch testen van symptomen is ook niet sluitend, Sciensano’s protocol laat artsen dan ook toe om ‘negatieve cases’ toch als ‘positief’ te melden als ze hiervoor klinische redenen opmerken. Het massaal testen en tracen lijkt dus weinig efficiŽnt en we pleiten er dan ook voor om deze maatregel niet verder te koppelen aan ‘quarantaine’ en andere maatregelen. Laten we het vertrouwen teruggeven aan de bevolking die kan inschatten of ze een risico hebben gelopen. Geef de huisarts de plaats die hij/zij verdient. Indien de anamnese (verblijf in risicogebied, contact met gekende Covid-19 besmet persoon,…) wijst op een risico en/of mogelijke symptomatologie is het aan de arts en patiŽnt om een persoonlijke strategie uit te werken.

MONDMASKERS EN DE OVERHYGIENE

Naast het feit dat er nog steeds geen evidentie is over het nut van mondmaskers in open lucht wordt dit massaal aangemoedigd. Het is aannemelijk dat dit kan bijdragen wanneer social distancing niet kan gegarandeerd worden, hoewel dit laatste ook een voorafname is zonder veel wetenschappelijke onderbouw.

Ruim 8 maanden wordt onze maatschappij onderworpen aan strikte hygiŽnische regels. Vanuit de gezondheidszorg pogen we al jaren te sensibiliseren om af te stappen van overhygiŽnische maatregelen vermits onderzoek aantoont dat deze een nefaste invloed hebben op onze immuniteit (7,8,9,10,11). Fysiologisch hebben we nood aan contact met pathogenen om het adaptieve immuunsysteem actief te houden. Sinds enkele weken werd nu ook de mondmaskerplicht ingevoerd. We dreigen af te glijden naar mogelijks een grotere vatbaarheid voor allerlei pathogenen. De collaterale schade aan toenames van allergieŽn, myocardiopathieŽn en hogere vatbaarheid voor influenza en coronastammen dreigt meer schade te berokkenen. In het najaar zal influenza opnieuw opduiken (in combinatie met Sars-Cov-2) en een mogelijke afname van natuurlijke weerbaarheid zou tot nog meer slachtoffers kunnen leiden. Onderzoek toont aan dat lage-en middeninkomenslanden waar hygiŽnische normen precair zijn ook minder mortaliteit kennen voor Sars-Cov-2. Kruisimmuniteit blijkt dus bij te dragen tot weerbaarheid (21).

Met onze aanpak valt dan ook een hogere oversterfte te verwachten in het najaar. Groepsimmuniteit lijkt moeilijk te verwerven, echter onze T-cellen zijn in staat als ‘herkenners’ ons te wapenen, dan wel op voorwaarde dat we er mogen mee in contact komen.

De huidige aanpak zou er kunnen toe bijdragen dat we onszelf als maatschappij vastzetten in lockdowns en extra maatregelen om ‘controle’ te behouden. Een vicieuze cirkel waar we nooit meer dreigen uit te komen. Wat is de hier de logica achter?

HET VACCIN ALS ULTIEME EXITSTRATEGIE

Met influenza-vaccinatie hebben we decennia ervaring, echter blijkt uit overzichtsstudies dat we er in 10 jaar tijd maar 3 keer in geslaagd zijn een vaccin te ontwikkelen dat een efficiŽntie van boven de 50% haalde. Verder blijkt uit een Cochrane-review van 2016 dat er geen enkel bewijs is dat het inenten van zorgverleners ter preventie van overdracht enig nut heeft (22). Ook het inenten van onze ouderen blijkt weinig efficiŽnt. Boven de 55 jaar oud blijkt de seroprevalentie zelden boven de 50% uit te komen. Boven de 75 jaar is de efficiŽntie bijna onbestaande (12,13).

Voor Sars-Cov-2 is de mutatiegraad nog niet goed gekend, een vaccin zou dus mogelijks kunnen bijdragen. Hoewel de seroprevalentie bij ouderen al in vraag mag worden gesteld op basis van voorgaand geciteerd Influenza-onderzoek. Ook stellen we ons vragen bij de snelheid waarmee dit nieuwe vaccin op de markt zou komen. Het is onmogelijk in te schatten wat de efficiŽntie en de bijwerkingen zullen zijn op middellange en lange termijn. Ter verdediging van de huidige maatregelen wordt het voorzichtigheidsprincipe naar voor geschoven, waarom dan niet met dit vaccin?

Het Oxford-onderzoek, recent gebracht in de media, werd aangehaald als een zeer positieve stap voorwaarts. Bij het lezen valt op dat het werd uitgevoerd op een gezonde populatie in de leeftijdscategorie 18 tot 55 jaar. 80% van de testgroep vertoonde ernstige tot zeer ernstige bijwerkingen. De vaccinatie-efficiŽntie bleek goed, echter werd dit louter opgevolgd tot 3 maanden na toediening. Ondertussen weten we dat bij transmissie van Sars-Cov-2 de antistoffen na zes maanden voor een groot deel verdwijnen. Het valt dus af te wachten wat een eventueel vaccin zal bijdragen. Waarom leggen we al de eieren in die mand?

NAAR OMGEKEERDE LOCKDOWN

Het narratief waarmee de pandemie initieel werd benaderd staat duidelijk niet meer in verhouding tot wat we vandaag weten. Waarom wordt dit narratief in stand gehouden? We roepen de experten en beleidsmakers op om de maatregelen te plaatsen in de huidige ťn brede wetenschappelijke context. Mits transparante en correcte informatie zal de burger begrip tonen voor het voortschrijdend inzicht en als dusdanig opnieuw motivatie vinden om adequate maatregelen te volgen.

De collaterale schade op socio-economisch en bio-psychosociaal vlak zal leiden tot een toename aan depressies, angsten, zelfmoorden, intra-familiaal geweld en zoals we onlangs in de pers mochten lezen ook kindermisbruik. Een kosten-baten-impactsanalyse door drie Belgische onafhankelijke onderzoekers wees hier al op in mei op basis van data van de eerste lockdown (23).

Het verguisde Zweden heeft ondertussen aangetoond dat we deze schade kunnen beperken. Hun sterftecijfer van 5776 op 82852 testen scoort alleszins beter dan BelgiŽ en dit zonder verplicht mondmaskergebruik en overhygiŽnische maatregelen. De Zweedse data zijn perfect vergelijkbaar met BelgiŽ: ongeveer evenveel inwoners, vergelijkbaar aantal inwoners in de grootsteden (98% van Zweden is onbewoond) . Ook qua socio-demografie, urbanisatiegraad en medische zorg verschillen we weinig (23).

Sars-Cov-2 zal niet verdwijnen en wordt ťťn van de zovele pathogenen die deel zullen blijven uitmaken van ons leven. We moeten er dan ook voor zorgen dat onze maatschappij opnieuw naar het ‘oude normaal’ kan terugkeren, zeker nu de data aantonen dat onze maatregelen disproportioneel zijn.

We stellen voor om naar een omgekeerd lockdown te evolueren waarbij risicopatiŽnten samen met hun arts een strategie kunnen uitwerken rond het nemen van de nodige individuele maatregelen tot zelfbescherming. Preventieve gezondheidspromotie kan helpen om de ganse bevolking blijvend te informeren over de gevaren die ze als vector hebben t.o.v. van de zwakkeren in de samenleving. Dit zou tevens bijdragen in een daling van de mortaliteit bij de seizoensgriep waar we tot op heden geen maatregelen voor namen en elk najaar/voorjaar een piek zagen in de woonzorgcentra, zonder dat deze personen werden getest. Een voorbeeld zou kunnen zijn als griep in de familie circuleert dat we als bevolking op eigen initiatief een mondmasker dragen als we op bezoek gaan. Voor scholen blijkt ook dat het risico zeer klein is, niet meer of minder dan bij alle andere virale ziekten die we in de dagelijkse praktijk zien. Kinderen confronteren met dit huidige beleid ondermijnt hun psychologisch welbevinden dat mogelijks een impact zal hebben op hun verdere socio-psychologische leven. Dit valt niet te rijmen met een gezondheidsbeleid en de impact zal hier ook niet gering zijn voor de toekomstige uitgaven in de gezondheidszorg. Kortom: bescherm diegene die het nodig hebben, laat de rest van de populatie vrij bewegen zodat de ziekte zich natuurlijk kan verspreiden. Het zal op termijn het virus verzwakken.

Laten we met ons land een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld en onszelf in vraag stellen, evolueren naar een wetenschappelijk-kritische analyse zonder taboes en durven kiezen voor een omgekeerde lockdown. Het nul-risico bestaat niet, laten we met Sars-Cov-2 op een gezonde manier samenleven.


Bekijk de indrukwekkende spoiler aub:
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
https://www.demorgen.be/n(...)het-genoeg~ba6d0dd7/

http://omgekeerdelockdown(...)rXNY08c53hWns8WnsTLM

Amen.

[ Bericht 0% gewijzigd door Za op 29-08-2020 14:20:27 ]
pi_194777195
Kunnen die namen niet in een spoiler? En even een samenvatting?
  zaterdag 29 augustus 2020 @ 13:50:07 #3
352376 voetbalmanager2
winnaar TDF Pick'em spel
pi_194777198
Jezus, wat een lap kuttekst weer.
Steun het Kiva Fok! team!
http://www.kiva.org/team/fok
pi_194777221
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 13:49 schreef jameshond7 het volgende:
Kunnen die namen niet in een spoiler? En even een samenvatting?
Lees het aub helemaal.

Ik zal de artsen in een spoiler zetten.
  PR/Manusje van alles zaterdag 29 augustus 2020 @ 13:55:42 #5
148800 crew  Surveillance-Fiets
Toezicht is gezond!
pi_194777296
quote:
Prof. Dr. Dominiek Maes, faculteit diergeneeskunde - UGent
oh ja. oke, doe maar dan. Als prf. dr maes ook getekend heeft kunnen we loos.
Ik denk meer dat je als nieuwsposter een geile egocentrische narcist moet zijn, die een flinke stijve krijgt van alle berichten die ie van zijn eigen hand ziet op de FP, zo! ©yvonne
Beste nieuwsbericht ooit op de FOK!frontpage!
pi_194777346
Dit is toch al iets waar wij aan de vooravond van staan? daarom zijn die mondkapjes in drukke delen in bepaalde steden weer afgeschaft en hoef je die in Nederland alleen in het OV te dragen. Dat van die max. 6 mensen over de vloer was een laatste stuiptrekking die we niet serieus hoeven te nemen, want dat doen onze bestuurders ook niet.
Ik heb mijn lolletjes er ook wel gehad hoor, zeg ik eerlijk. Maar na een tijdje moet je toch keertje bij jezelf denken: Waar ben ik in godsnaam mee bezig.
pi_194777375
Tl;dr
  zaterdag 29 augustus 2020 @ 14:00:25 #8
253766 Kaviaar
Hmm, tictac :)
pi_194777378
Is er een TL;DR?
[X] Ik verklaar de policy en algemene voorwaarden voor gebruik van FOK! te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.
pi_194777408
:')
pi_194777423
Wat dacht die schrijver? Als ik nu heel veel tekst en moeilijke woorden gebruik, dan valt het niet op wat voor verzameling gelul ik gebrouwen heb?
Brutalen hebben de halve wereld; doe mij die andere helft dan maar
pi_194777426
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 13:58 schreef Chia het volgende:
Dit is toch al iets waar wij aan de vooravond van staan? daarom zijn die mondkapjes in drukke delen in bepaalde steden weer afgeschaft en hoef je die in Nederland alleen in het OV te dragen. Dat van die max. 6 mensen over de vloer was een laatste stuiptrekking die we niet serieus hoeven te nemen, want dat doen onze bestuurders ook niet.
Hopelijk, ik heb het alleen nog nooit zo mooi ergens verwoord zien staan.

Iedereen die zich bezighoudt met deze uitbraak zou de gehele tekst moeten lezen IMO.

Ik wil het best inkorten, maar er zijn geen delen die weggelaten dienen te worden IMO.
  zaterdag 29 augustus 2020 @ 14:08:55 #12
313769 ieniminimuis
Zo gek als een muis
pi_194777530
Dit had ik in maart al zien aan komen.
Zeker eens met de overhygiene en hoe een groot deel van de samenleving ineens is overgaan naar standje smetvrees.
Juist al die hygiŽne maatregelen gaan in de toekomst voor nog meer gezondheidsproblemen zorgen.

Thuis blijven als je besmettelijk bent is nog steeds de beste remedie om de verspreiding te verminderen. Voor de rest is het ondertussen bull shit als je een normaal en gezond persoon bent.
Trotse moeder van Dikzakje, Tetje, Bollie &co
pi_194777709
HALLEJUHAH!

Verspreid het woord!
pi_194777830
quote:
14s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 13:48 schreef Za het volgende:

De collaterale schade op socio-economisch en bio-psychosociaal vlak zal leiden tot een toename aan depressies, angsten, zelfmoorden, intra-familiaal geweld en zoals we onlangs in de pers mochten lezen ook kindermisbruik. Een kosten-baten-impactsanalyse door drie Belgische onafhankelijke onderzoekers wees hier al op in mei op basis van data van de eerste lockdown (23).
Zover ik kan nagaan zijn er in 2020 tot nu toe juist 20% minder zelfmoorden gepleegd dan in 2019 over dezelfde periode.

Verder niet gelezen, ik wacht wel op de samenvatting.
pi_194777928
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 13:50 schreef voetbalmanager2 het volgende:
Jezus, wat een lap kuttekst weer.
Dit, weekend is al zo kort
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_194777996
Graag een korte samenvatting.
  zaterdag 29 augustus 2020 @ 14:42:54 #17
352376 voetbalmanager2
winnaar TDF Pick'em spel
pi_194778036
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 14:39 schreef Mondkapje het volgende:
Graag een korte samenvatting.
Poging 788 van Za om aan te tonen dat de milde maatregelen lockdown nergens voor nodig is en zelfs averechts werkt.
Steun het Kiva Fok! team!
http://www.kiva.org/team/fok
pi_194778071
Ik heb het drie keer diagonaal gelezen maar begrijp nog niet wat ze met een omgekeerde lockdown bedoelen. Iedereen de straat op?
Zou ik overigens wel voor zijn want dat opgeprop in huizen leidt alleen maar tot 100% besmettingen.
pi_194778126
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 14:39 schreef Mondkapje het volgende:
Graag een korte samenvatting.
-Covid-19 stelt weinig voor behalve voor oudjes en mensen die al health issues hadden.
-We maken ons basically druk om niks.
-Doe toch normaal met die overdreven hygiŽne.
-Vaccin gaat toch niet helpen ws.

Zoiets?
pi_194778209
quote:
6s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 14:49 schreef dick_laurent het volgende:

[..]

-Covid-19 stelt weinig voor behalve voor oudjes en mensen die al health issues hadden.
-We maken ons basically druk om niks.
-Doe toch normaal met die overdreven hygiŽne.
-Vaccin gaat toch niet helpen ws.

Zoiets?
- Overdreven hygiŽne leidt tot geen immuniteit meer voor alle griepvarianten waardoor die potentieel veel
dodelijker zullen zijn dan nu. Wat logisch is, 5x douchen op een dag is ook zeer slecht voor je gezondheid.

- Het sterftecijfer van Covid 19 is nu vergelijkbaar met griep (terwijl het eerst veel hoger werd geschat) en daar
had je geen lockdown voor die de economie kapot maakt.
pi_194778260
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 14:54 schreef macca728 het volgende:

[..]

Overdreven hygiŽne leidt tot geen immuniteit meer voor alle griepvarianten waardoor die potentieel veel dodelijker zullen zijn dan nu. Wat logisch is, 5x douchen op een dag is ook zeer slecht voor je gezondheid.
True. Ik ben bijv in een stoffig oud huis opgegroeid met een vieze stinkhond (wel een hele lieve :* ) en ik heb nooit enige allergieŽn gehad.

Tegenover een klasgenootje die in een super clean huis woonde waar 12X per dag alles obsessief door zijn moeder geboend werd, zonder huisdieren en dat kind was werkelijk allergisch voor alles.
En vooral voor mij :P
pi_194778521
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 14:39 schreef Mondkapje het volgende:
Graag een korte samenvatting.
Misschien dit stukje uit de tekst:

We stellen voor om naar een omgekeerd lockdown te evolueren waarbij risicopatiŽnten samen met hun arts een strategie kunnen uitwerken rond het nemen van de nodige individuele maatregelen tot zelfbescherming. Preventieve gezondheidspromotie kan helpen om de ganse bevolking blijvend te informeren over de gevaren die ze als vector hebben t.o.v. van de zwakkeren in de samenleving. Dit zou tevens bijdragen in een daling van de mortaliteit bij de seizoensgriep waar we tot op heden geen maatregelen voor namen en elk najaar/voorjaar een piek zagen in de woonzorgcentra, zonder dat deze personen werden getest. Een voorbeeld zou kunnen zijn als griep in de familie circuleert dat we als bevolking op eigen initiatief een mondmasker dragen als we op bezoek gaan. Kortom: bescherm diegene die het nodig hebben, laat de rest van de populatie vrij bewegen zodat de ziekte zich natuurlijk kan verspreiden. Het zal op termijn het virus verzwakken.
pi_194778600
nou er gaan weer een aantal gangbangs beginnen, mooie testcase :D :P
  Moderator zaterdag 29 augustus 2020 @ 15:32:36 #24
28442 crew  Natalie
Northern Light(s)
pi_194778686
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 13:49 schreef jameshond7 het volgende:
Kunnen die namen niet in een spoiler? En even een samenvatting?
Ja, ik voel ook wel iets voor een samenvatting.
Als ik een boek wil lezen, heb ik een betere liggen....
"Misschien moet je je even laten testen."
pi_194779113
quote:
1s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 15:20 schreef Za het volgende:

[..]

Misschien dit stukje uit de tekst:

We stellen voor om naar een omgekeerd lockdown te evolueren waarbij risicopatiŽnten samen met hun arts een strategie kunnen uitwerken rond het nemen van de nodige individuele maatregelen tot zelfbescherming. Preventieve gezondheidspromotie kan helpen om de ganse bevolking blijvend te informeren over de gevaren die ze als vector hebben t.o.v. van de zwakkeren in de samenleving. Dit zou tevens bijdragen in een daling van de mortaliteit bij de seizoensgriep waar we tot op heden geen maatregelen voor namen en elk najaar/voorjaar een piek zagen in de woonzorgcentra, zonder dat deze personen werden getest. Een voorbeeld zou kunnen zijn als griep in de familie circuleert dat we als bevolking op eigen initiatief een mondmasker dragen als we op bezoek gaan. Kortom: bescherm diegene die het nodig hebben, laat de rest van de populatie vrij bewegen zodat de ziekte zich natuurlijk kan verspreiden. Het zal op termijn het virus verzwakken.
In normale mensentaal: We stellen voor dat risicopatienten zichzelf beschermen en de nodige maatregelen nemen. Verder kunnen bij griep de zwakkeren beschermd worden als 'de sterken', die op bezoek gaan, een mondkapje dragen. De gezonde populatie kan zich dan vrij bewegen en uiteindelijk zal het virus vanzelf zwakker worden.
  zaterdag 29 augustus 2020 @ 16:10:58 #26
61660 Lariekoek
Zo, jij bent echt grappig.
pi_194779420
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 15:58 schreef Mondkapje het volgende:

[..]

In normale mensentaal: We stellen voor dat risicopatienten zichzelf beschermen en de nodige maatregelen nemen. Verder kunnen bij griep de zwakkeren beschermd worden als 'de sterken', die op bezoek gaan, een mondkapje dragen. De gezonde populatie kan zich dan vrij bewegen en uiteindelijk zal het virus vanzelf zwakker worden.
Klinkt anders best als een prima strategie toch.
la∑rie∑koek (de ~ (m.)) 1 onzin
pi_194779804
quote:
14s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 13:48 schreef Za het volgende:
De Zweedse data zijn perfect vergelijkbaar met BelgiŽ: ongeveer evenveel inwoners, vergelijkbaar aantal inwoners in de grootsteden (98% van Zweden is onbewoond) .
Dat klopt al niet: Zweden is erg dunbevolkt en juist dichtbevolkte verstedelijkte landen zoals Nederland, maar ook Belgie lopen veel meer risico.
Wat wel klopt is dat Belgie een veel strengere lockdown had dan ons land met zijn "intelligente" lockdown.En dat heeft niet geholpen in de bestrijding van de pandemie. En juist landen met de strengste lockdown hebben nu de meeste nieuwe besmettingen.
pi_194779856
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 14:03 schreef hooibaal het volgende:
Wat dacht die schrijver? Als ik nu heel veel tekst en moeilijke woorden gebruik, dan valt het niet op wat voor verzameling gelul ik gebrouwen heb?
Je zou toch maar eens een keer een tekst van meer dan 100 woorden moeten lezen ja. :')
pi_194779871
Leuk al die huisartsen met een meninkje maar zij hebben niet de relevante expertise.
pi_194779894
quote:
14s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 13:48 schreef Za het volgende:
Bij RT-PCR testen zouden tussen 2,3 en 6,9% van de testen vals-positief zijn (4B,5B).
Dit is wel echt belachelijk veel overigens. Bij een incidentie van 2% (dat is ongeveer het aantal positieve testen momenteel) betekent dat dat ruim de helft van de positieve testen dus vals positief zijn.
pi_194779935
quote:
84s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 15:03 schreef Nikonlover het volgende:
Nou, indrukwekkend wil ik het niet noemen :') :')
Hoe zou jij het noemen dan? Ik vind het een vrij gemÍleerd gezelschap en zo op het eerste gezicht niet het eerste de beste bijeengeraapte zooitje ŗ la Containment.nu.
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 16:38 schreef Gehrman het volgende:
Leuk al die huisartsen met een meninkje maar zij hebben niet de relevante expertise.
En het zijn allesbehalve alleen huisartsen.
pi_194779962
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 16:42 schreef DireStraits7 het volgende:
En het zijn allesbehalve alleen huisartsen.
Idd ik zie er ook verpleegkundigen en vroedvrouwen tussenstaan.
pi_194779973
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 16:44 schreef Gehrman het volgende:

[..]

Idd ik zie er ook verpleegkundigen en vroedvrouwen tussenstaan.
En alle artsen, onderzoekers, hoogleraren etc. negeer je voor het gemak maar even, want de boodschap staat je niet aan?
pi_194780120
Tl;dr

Als je het niet kan uitleggen in 1 simpele zin, snap je het zelf niet.
'Je gaat het pas zien als je het begrijpt'
'Ieder nadeel heb zijn voordeel'
We zullen je nooit, nooit vergeten
1947-2016
pi_194781202
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 16:44 schreef DireStraits7 het volgende:

[..]

En alle artsen, onderzoekers, hoogleraren etc. negeer je voor het gemak maar even, want de boodschap staat je niet aan?
Nee het is meer dat we al een goede diverse selectie van experts hebben met het OMT en dat dit slechts geroeptoeter van de zijlijn is door mensen zonder relevante expertise en die zelf geen enkele verantwoordelijkheid hoeven te dragen.
  zaterdag 29 augustus 2020 @ 18:11:27 #36
61660 Lariekoek
Zo, jij bent echt grappig.
pi_194781575
quote:
1s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 17:54 schreef Gehrman het volgende:

[..]

Nee het is meer dat we al een goede diverse selectie van experts hebben met het OMT en dat dit slechts geroeptoeter van de zijlijn is door mensen zonder relevante expertise en die zelf geen enkele verantwoordelijkheid hoeven te dragen.
Het OMT draagt ook 0,0 verantwoordelijkheid. Het is slechts een adviesorgaan.
la∑rie∑koek (de ~ (m.)) 1 onzin
pi_194781720
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 15:58 schreef Mondkapje het volgende:

[..]

In normale mensentaal: We stellen voor dat risicopatienten zichzelf beschermen en de nodige maatregelen nemen. Verder kunnen bij griep de zwakkeren beschermd worden als 'de sterken', die op bezoek gaan, een mondkapje dragen. De gezonde populatie kan zich dan vrij bewegen en uiteindelijk zal het virus vanzelf zwakker worden.
Hier zijn de geesten nog niet rijp voor, komt vanzelf in de loop van volgend jaar.
pi_194782043
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 15:58 schreef Mondkapje het volgende:

In normale mensentaal: We stellen voor dat risicopatienten zichzelf beschermen en de nodige maatregelen nemen. Verder kunnen bij griep de zwakkeren beschermd worden als 'de sterken', die op bezoek gaan, een mondkapje dragen. De gezonde populatie kan zich dan vrij bewegen en uiteindelijk zal het virus vanzelf zwakker worden.
Ietsje anders, ze, stellen voor dat risicopatienten door hun arts begeleid worden hoe zichzelf het beste te beschermen en pleiten voor preventieve maatregelen waarbij niet risicogroepen leren op welke wijze ze een risico vormen voor anderen en hoe ze dat kunnen beperken, niet alleen vwb Covid maar ook griep.
pi_194782202
Ik stel voor dat om meer demonstraties te voorkomen, besluiten hoe te handelen op feiten op democratische wijze genomen worden en niet door een soort militair regime alsof er oorlog is. Bij oorlog laat je Churchill en Montgommery beslissen maar bij deze pandemie is het heel goed mogelijk om de benodigde maatregelen op democratische wijze te nemen.
  Moderator zaterdag 29 augustus 2020 @ 19:00:58 #40
54278 crew  Tijger_m
42
pi_194782297
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 18:54 schreef Mondkapje het volgende:
Ik stel voor dat om meer demonstraties te voorkomen, besluiten hoe te handelen op feiten op democratische wijze genomen worden en niet door een soort militair regime alsof er oorlog is. Bij oorlog laat je Churchill en Montgommery beslissen maar bij deze pandemie is het heel goed mogelijk om de benodigde maatregelen op democratische wijze te nemen.
Waarom zouden demonstraties voorkomen moeten worden?

Ik heb niets met de wappies die daar lopen maar demonstreren is gewoon een recht en zolang dat normaal en verantwoord gedaan word moet het gewoon kunnen.
"The enemy isn't men, or women, it's bloody stupid people and no one has the right to be stupid." - Sir Terry Pratchett.
pi_194782345
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 16:33 schreef paulgo het volgende:

[..]

Dat klopt al niet: Zweden is erg dunbevolkt en juist dichtbevolkte verstedelijkte landen zoals Nederland, maar ook Belgie lopen veel meer risico.
Wat wel klopt is dat Belgie een veel strengere lockdown had dan ons land met zijn "intelligente" lockdown.En dat heeft niet geholpen in de bestrijding van de pandemie. En juist landen met de strengste lockdown hebben nu de meeste nieuwe besmettingen.
Precies, kijk naar ArgentiniŽ die nu weer in complete lockdown gaan na 3 weken wat open te zijn geweest.

En Zweden is wel dichtbevolkt in die zin dat 98% van de mensen in een paar steden wonen.
pi_194782623
quote:
1s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 19:00 schreef Tijger_m het volgende:

[..]

Waarom zouden demonstraties voorkomen moeten worden?

Ik heb niets met de wappies die daar lopen maar demonstreren is gewoon een recht en zolang dat normaal en verantwoord gedaan word moet het gewoon kunnen.
Die demonstraties zijn niet nodig als besluiten op democratische wijze genomen worden en niet door een militair clubje.
  Moderator zaterdag 29 augustus 2020 @ 19:24:31 #43
54278 crew  Tijger_m
42
pi_194782643
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 19:23 schreef Mondkapje het volgende:

[..]

Die demonstraties zijn niet nodig als besluiten op democratische wijze genomen worden en niet door een militair clubje.
Volgens mij heb je het dan niet over Nederland.
"The enemy isn't men, or women, it's bloody stupid people and no one has the right to be stupid." - Sir Terry Pratchett.
pi_194782725
quote:
Ruim 8 maanden wordt onze maatschappij onderworpen aan strikte hygiŽnische regels. Vanuit de gezondheidszorg pogen we al jaren te sensibiliseren om af te stappen van overhygiŽnische maatregelen vermits onderzoek aantoont dat deze een nefaste invloed hebben op onze immuniteit (7,8,9,10,11). Fysiologisch hebben we nood aan contact met pathogenen om het adaptieve immuunsysteem actief te houden. Sinds enkele weken werd nu ook de mondmaskerplicht ingevoerd. We dreigen af te glijden naar mogelijks een grotere vatbaarheid voor allerlei pathogenen. De collaterale schade aan toenames van allergieŽn, myocardiopathieŽn en hogere vatbaarheid voor influenza en coronastammen dreigt meer schade te berokkenen. In het najaar zal influenza opnieuw opduiken (in combinatie met Sars-Cov-2) en een mogelijke afname van natuurlijke weerbaarheid zou tot nog meer slachtoffers kunnen leiden. Onderzoek toont aan dat lage-en middeninkomenslanden waar hygiŽnische normen precair zijn ook minder mortaliteit kennen voor Sars-Cov-2. Kruisimmuniteit blijkt dus bij te dragen tot weerbaarheid (21).
Het is al te lang geleden dat ik mijn handen gedesinfecteerd heb, en zo te lezen is dat niet erg.

Mondkapjes dus ook met gezond verstand gebruiken, als je denkt dat het verstandig is die op te zetten (grote groep mensen in een ruimte met slechte luchtverversing) moet je het doen, anders niet.
Als het niet met een hamer te repareren is, is het een elektrisch probleem.
pi_194782940
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 19:24 schreef Tijger_m het volgende:

[..]

Volgens mij heb je het dan niet over Nederland.
Militair clubje is bij wijze van spreken, in Nederland is het militaire clubje de 'veiligheidsdriehoek'. Daar zitten dan 9 man in bepalen wat de maatregelen worden. Absurd dat om 1 uur 's middags bepaald wordt dat om zeven uur 's avonds alle horeca dicht moet. Alsof het wat uitmaakt als je het twee dagen later laat ingaan. Zo begon het al. En nog steeds gebeuren er rare dingen: op de Albert Cuyp iedereen een mondkapje op. Terwijl je daar best afstand kan houden als het rustig is. Doe het dan alleen als het te druk wordt.


In Zweden is de bevolking het meest tevreden omdat daar het minst agressief is ingegrepen in de levenstijl van mensen.
  Moderator zaterdag 29 augustus 2020 @ 19:49:06 #46
54278 crew  Tijger_m
42
pi_194782974
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 19:46 schreef Mondkapje het volgende:

[..]

Militair clubje is bij wijze van spreken, in Nederland is het militaire clubje de 'veiligheidsdriehoek'. Daar zitten dan 9 man in bepalen wat de maatregelen worden.
Een driehoek met 9 man is een negenzijdige hoek :P
"The enemy isn't men, or women, it's bloody stupid people and no one has the right to be stupid." - Sir Terry Pratchett.
pi_194783030
En nu weer de docenten die twee weken thuiszitten als je een loopneus hebben omdat het testen zo lang duurt. Schijnt onmogelijk te zijn om mensen in vitale beroepen voorrang te geven. Hoezo????? Iemand belt dat hij docent is, wordt echt niet massaal misbruik van gemaakt.
Minister De Jonge bepaalt dat het niet kan, en dan is iedereen uitgepraat.
pi_194783077
quote:
1s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 17:54 schreef Gehrman het volgende:

[..]

Nee het is meer dat we al een goede diverse selectie van experts hebben met het OMT en dat dit slechts geroeptoeter van de zijlijn is door mensen zonder relevante expertise en die zelf geen enkele verantwoordelijkheid hoeven te dragen.
a) Dit is in BelgiŽ.
b) Het is gewoon onzin dat deze mensen geen relevante expertise hebben

En ook in Nederland hoor je steeds meer tegengeluiden vanuit de reguliere zorg:
https://www.parool.nl/ned(...)%2Fwww.google.com%2F
https://nos.nl/artikel/23(...)down-in-de-zorg.html
https://www.parool.nl/ned(...)oor-corona~b3c84011/

Al in april overigens:
https://nos.nl/artikel/23(...)r-op-gang-komen.html
https://nos.nl/nieuwsuur/(...)ng-overige-zorg.html
https://www.ad.nl/gezond/(...)liere-zorg~a22bf946/
pi_194783126
Nog een voorbeeld: evenementen? Kan niet. Niks geen overleg, niks geen inspraak, niks geen brainstorm over een eventuele alternatieve aanpak, niks geen vergelijkingen met strand of demonstraties waar niets is gebeurd, nee het kan niet. Punt uit.
Dat is geen democratie.
pi_194783127
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 augustus 2020 19:53 schreef Mondkapje het volgende:
Minister De Jonge bepaalt dat het niet kan, en dan is iedereen uitgepraat.
Ik denk inderdaad dat De Jonge dat allemaal in zijn eentje bepaalt. :')
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')