abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:03:15 #1
177885 JoaC
Het is patat
pi_92963250
registreer om deze reclame te verbergen
Wiki over AOW:
quote:
Algemene Ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis dient voor Nederlandse ouderdomspensioenen.

Verzekerd voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen van Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genieten. De AOW is één van de zogenoemde volksverzekeringen.

Regels

De AOW is een collectief basispensioen, dat wordt uitgekeerd aan mensen van 65 jaar en ouder (aanhangig: 67 jaar en ouder) die in Nederland hebben gewoond. Het bedraagt ¤ 765,90 bruto per maand, ongeveer ¤ 9190 bruto per jaar; voor een alleenstaande is het meer, ongeveer ¤ 13.173 bruto per jaar (peil 2009). Sinds 2008 worden er in de meeste gevallen geen loonheffingen geheven over de AOW, waardoor de bruto-bedragen netto uitgekeerd worden.

De AOW bedraagt 2% van het volledige AOW-pensioen voor ieder jaar dat iemand tussen zijn of haar 15e en 65e jaar (aanhangig: tussen zijn of haar 17e en 67e jaar) in Nederland heeft gewoond en niet in het buitenland heeft gewerkt. Ook niet-werkende partners van mensen die in het buitenland werken (grensarbeiders) bouwen meestal geen AOW op. Nederlanders die in het buitenland wonen en werken kunnen hun AOW-verzekering vrijwillig voortzetten, wat vooral voordelig is voor mensen met een laag inkomen zoals ontwikkelingswerkers. De AOW voor alleenstaanden bedraagt 70% van het minimumloon, de AOW voor gehuwden en samenwonenden per persoon 50% van het minimumloon. Als de AOW-gerechtigde een partner beneden de 65 heeft dan ontvangt eerstgenoemde 50% van het minimumloon en de ander niets.

Bij wijze van overgangsregeling kunnen AOW-gerechtigden met een partner beneden de 65 een toeslag op de AOW krijgen van maximaal bruto ¤ 694,19 per maand. Deze toeslag is het enige inkomensafhankelijke element in de AOW; het inkomen van de jongere partner wordt geheel (inkomen in verband met arbeid) of gedeeltelijk (inkomen uit arbeid) gekort op de toeslag. Mensen die na 1949 zijn geboren, dus 65 jaar worden na 2014, zullen de toeslag niet meer krijgen. Aanhangig (dossier 32430) is een verlaging van de toeslag met 8%, voor zover het gezamenlijk inkomen van beide partners daarmee niet onder 110% van het minimumloon komt. Daarmee zou er voor het eerst afhankelijkheid zijn van het inkomen van de AOW-gerechtigde zelf. De Eerste Kamer heeft invoering per 1 januari 2011 verworpen.

De betaling van de AOW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank, de inning van de premies door de Belastingdienst bij de inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen.

Premie

De AOW wordt betaald volgens het omslagstelsel, voor het grootste deel uit de AOW-premie. De AOW-premie maakt deel uit van de premies volksverzekeringen en wordt alleen opgebracht door belastingplichtigen beneden de 65; het is voor hen een vast percentage (2010: 17,9 %) van het inkomen in de eerste en tweede schijf van box 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en ook onderdeel van de loonheffing. Sinds 2001 wordt geen AOW-premie geheven over inkomsten uit vermogen. Daarnaast geeft de overheid een bijdrage uit de algemene middelen.
Historie

De AOW is in 1957 geïntroduceerd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid J. G. Suurhoff. De AOW is de opvolger van de door Drees als minister van Sociale Zaken in 1947 ingevoerde Noodwet Ouderdomsvoorziening, die uitdrukkelijk als tijdelijk bedoeld was.

Aan de AOW is een lange voorgeschiedenis voorafgegaan. De Pruisische kanselier Otto von Bismarck legde in 1889 een inkomensverzekering op tegen inkomstenderving in geval van ouderdom, ziekte en invaliditeit. In deze inkomensverzekering komt aanvankelijk de pensioenleeftijd van 70 jaar voor. Pas een aantal jaren later wordt dit gewijzigd in de bekende leeftijd van 65. Overigens was de levensverwachting in die tijd lager dan nu. Een 65-jarige man had in 1956 een levensverwachting van 79 jaar; tegenwoordig 81 jaar.

In het Verenigd Koninkrijk werd in 1942 (dus in de oorlogsjaren) door Lord William Beveridge gebruikgemaakt van het sterke gevoel van solidariteit om een blauwdruk te maken voor een stelsel van sociale volksverzekeringen, betaald uit belastinggeld. Soortgelijke systemen werden na de Tweede Wereldoorlog in meerdere Europese landen en in de Verenigde Staten ingevoerd.

Terwijl in het systeem van Bismarck de uitkering afhangt van het vroegere inkomen, is in het systeem van Beveridge de uitkering voor iedereen hetzelfde. Deze twee modellen, en tussenvormen ervan, worden nog steeds gebruikt. Zo is in Nederland de uitkering in principe voor iedereen gelijk, maar wordt toch onderscheid gemaakt naar de huwelijkse staat.

Toekomst van de AOW

Al 25 jaar bestaan twijfels of de AOW bij de verwachte vergrijzing ongewijzigd gehandhaafd kan worden. In de jaren 80 onderzocht een staatscommissie onder leiding van Willem Drees jr. de toekomst van de voorziening die zijn vader tot stand had gebracht. Aanleiding was een alarmerend artikel in Economisch Statistische Berichten. Drees concludeerde, dat het stelsel kon worden gehandhaafd. Wel adviseerde hij tot individualisering van de uitkering, waarbij iedereen een eigen uitkering ontvangt. De regeringen daarna hebben dat advies niet gevolgd omdat het volgens hen zou leiden tot armoede van alleenstaande bejaarden en rijkdom van de samenwoners. Mensen boven de 65 krijgen wel een individuele uitkering, maar alleenstaande ouderen krijgen daar bovenop een toeslag.

In de jaren 90 werd het AOW-fonds opgericht na een voorstel van Jan van Zijl (PvdA). Financiële meevallers zouden door de Minister van Financiën in dat fonds worden gestort om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Het fonds zou vanaf 2020 (als de vergrijzing hoog zou zijn) gaan uitkeren. Door het gespaarde geld in het AOW-fonds zou de AOW ondanks de vergrijzing betaalbaar blijven. Tijdens het tweede Paarse kabinet kreeg het AOW-spaarfonds kracht van wet. In 2005 bleek dat het AOW-spaarfonds slechts een papieren exercitie was, het fonds en het geld in het fonds bestonden slechts op papier. Er was nooit iets gestort, wel stond er op papier 23 miljard euro 'gereserveerd'.

Na het jaar 2000 rees opnieuw onrust over de toekomst van de AOW. Het thema speelde een rol in de campagnes voor de parlementsverkiezingen van 2006. De VVD overwoog een verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar, maar heeft dit plan niet in haar definitieve verkiezingsprogramma voor 2006 opgenomen. Alleen D66 stelt een verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar voor met een overgangsperiode van 24 jaar.

Daarentegen wordt door gezaghebbende economen gepleit voor fiscalisering van de AOW, bijvoorbeeld in het SER-advies van 30 augustus 2006. Hierbij zouden de aparte lage belastingtarieven voor personen boven de 65 jaar verdwijnen. Volgens het regeerakkoord voor het Kabinet-Balkenende IV zullen alleen ouderen met een eigen pensioen (dus bovenop de te ontvangen AOW) van meer dan ¤ 18.000 die voor hun 65e met werken zijn gestopt aan de AOW mee hoeven te betalen. Het CPB betwijfelde of deze regeling uitvoerbaar is. Tijdens de verkiezingen van 2006 was de AOW een heikel punt. De PvdA wilde de AOW deels fiscaliseren, het CDA verzette zich hiertegen. CDA-lijsttrekker Jan Peter Balkenende beschuldigde PvdA-er Wouter Bos ervan 'te stelen van de ouderen'. Balkenende stelde dat de AOW bij het CDA veilig was, maar anders dan tijdens de verkiezingscampagne van 2006, kwam juist het CDA in 2008 met het voorstel de AOW voor mensen tot 67 af te schaffen.

Een aspect van de AOW dat in de komende jaren vermoedelijk steeds meer aandacht zal krijgen, is dat van de onvolledige AOW-opbouw (doordat men niet de volledige 50-jarige periode van verzekeringsopbouw heeft doorlopen). Dit zal leiden tot een toename van "gekorte"

AOW-pensioenen.

Het Kabinet-Balkenende IV kwam in augustus 2008 eerst met een voorstel dat mensen van 65 jaar kunnen kiezen om hun AOW maximaal vijf jaar uit te stellen.[3] Mensen die langer doorwerkten, zouden dan een hogere uitkering krijgen. Op 25 maart 2009 kondigde het kabinet aan voornemens te zijn de AOW af te schaffen voor mensen tot 67 jaar.[4]. Dit voorstel was afkomstig van CDA-minister Piet Hein Donner.

In de avond van 15 oktober 2009 bereikte de regeringscoalitie, bestaande uit PvdA, CDA en ChristenUnie een akkoord over het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar: in 2020 wordt de leeftijd eerst verhoogd naar 66 jaar, vijf jaar later, in 2025, gaat de leeftijd naar 67 jaar. Het blijft mogelijk om met 65 jaar te stoppen, mits men minimaal 42 jaar heeft gewerkt. Wie daarvoor kiest wordt daarvoor geheel of gedeeltelijk actuarieel gekort op de hoogte van de maandelijkse AOW-bedragen die de rest van het leven ontvangen worden: deze worden voor de hogere inkomens 16 procent minder, voor lagere inkomens 13 procent.[5] De coalitie wil ook de door werknemers zelf opgebouwde pensioenen twee jaar later in laten gaan. Dit betekent dat twee jaar langer pensioen wordt betaald en twee jaar korter uitgekeerd. Welke gevolgen dat heeft voor de premie en of de pensioenopbouw langer gaat worden dan 40 jaar, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend of werknemers die nu twee jaar later pensioen krijgen, een hogere uitkering ontvangen. Voor de pensioenfondsen is het voorstel van de coalitie gunstig, zij ontvangen meer premie en hoeven korter uit te keren. Gegeven het feit dat de pensioenfondsen veel geld verloren tijdens de kredietcrisis, maakt dat de fondsen voorstander zijn van het voorstel. Uit een onderzoek van EénVandaag bleek dat 60 procent van de Nederlanders tegen de plannen van het kabinet is, 40 procent vond het wel een goed plan. Van de achterban van het CDA en de CU was een meerderheid voor de kabinetsplannen, bij de PvdA was een meerderheid (63%) tegen.[6] Opvallend was dat er meer mensen boven de 55 jaar voor de plannen waren dan jongeren, mensen van 55 jaar en ouder worden door de plannen ontzien. Tijdens een stemming in de PvdA fractie was een meerderheid van de fractie voor, slechts twee fractieleden stemden tegen.
Wetswijzigingen verhoging AOW-leeftijd

In december 2009 is het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat (dossier 32247) gepubliceerd. Zoals hierboven al genoemd betreft het een verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar, met als overgangsregeling dat voor wie vóór 1955 is geboren de AOW-leeftijd 65 blijft, en voor wie in de periode 1955 t/m 1959 is geboren de AOW-leeftijd 66 jaar wordt. Effectief gaan de veranderingen dus in in 2020 en 2026, in deze jaren gaan in principe geen AOW-uitkeringen in. De regering wijst invoering in een groter aantal kleinere stappen af vanwege de administratieve complexiteit voor alle partijen.

De sociale verzekeringen en voorzieningen zullen door gaan lopen tot de nieuwe AOW-leeftijd. De gevolgen voor socialezekerheids- en andere wet- en regelgeving, anders dan de AOW, het fiscale regime voor pensioenopbouw (het Witteveenkader) en de premieruimte in de derde pijler, zijn niet in het wetsvoorstel meegenomen. Deze onderwerpen zullen op een later tijdstip in een Aanpassingswet verhoging AOW-leeftijd aan de orde komen.

Voor werknemers wiens WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering eindigt als gevolg van het bereiken van de maximale uitkeringsduur, en die op dat moment 65 of 66 jaar zijn en nog geen recht hebben op AOW, zal een overbruggingsuitkering worden ingevoerd.

Werknemers die zware werkzaamheden vervullen waarvan in redelijkheid niet verwacht kan worden dat deze langer dan 40 jaren verricht kunnen worden zonder uitzonderlijke slijtage (de zogenaamde zware beroepen), zullen in de toekomst tegen de tijd dat zij 30 jaar dit beroep vervullen een aanbod moeten krijgen van minder belastend werk. Krijgen zij dat aanbod niet, dan zal de werkgever financieel moeten faciliteren dat zij de mogelijkheid krijgen om op hun 65ste te stoppen met werken.

Het Kabinet-Rutte is van plan het wetsvoorstel te beperken tot een verhoging van de AOW-leeftijd in 2020 naar 66, en verdere verhogingen te laten afhangen van een toename van de levensverwachting.
Persoonlijk denk ik dat de pensioenleeftijd in het huidige stelsel onhoudbaar is, dit vanwege de vergrijzing.

Door de vergrijzing zullen in de huidige situatie de premies voor de generaties na de babyboom onhoudbaar worden, waardoor ons pensioenstelsel verdwijnt.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:06:51 #2
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_92963390
Weet iemand wat de gemiddelde leeftijd van China is?
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:10:28 #3
314999 Zeeland
Afgezant van Blekerbaai
pi_92963526
Pensioensleeftijd moet altijd meegroeien met de levensverwachting. Ik vind dat heel redelijk.
Nou, misbruik is niet zo netjes. In mijn ogen niet. Nee, dat hoort niet zo.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:11:10 #4
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_92963559
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:10 schreef Zeeland het volgende:
Pensioensleeftijd moet altijd meegroeien met de levensverwachting. Ik vind dat heel redelijk.
Dat weet ik zo nog niet. Misschien worden we lichamelijk ouder, maar is dat geestelijk ook zo?
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:12:33 #5
81187 ethiraseth
Fuck you, got mine
pi_92963620
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:06 schreef mlg het volgende:
Weet iemand wat de gemiddelde leeftijd van China is?
van baby-jongetjes of baby-meisjes?
Winnaar Agnes Kant knuffel 2010.
Indeed, what are the roots of western geometry? Nothing else but the Egyptian techniques of surveying property.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:14:33 #6
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_92963700
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:12 schreef ethiraseth het volgende:

[..]

van baby-jongetjes of baby-meisjes?
Nee, gewoon van de hele bevolking. Dat van Nederland is geloof ik rond de 40.
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:15:25 #7
177885 JoaC
Het is patat
pi_92963738
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:06 schreef mlg het volgende:
Weet iemand wat de gemiddelde leeftijd van China is?
Een kleine 50% ligt onder de 44 jaar volgens de Engelse Wikipedia, dus via een techniek waarbij ik mijn wijsvinger bevochtig, en hem in de buitenlucht omhoog steek, kom ik op begin/halverwege 30 uit
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:16:29 #8
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_92963776
Dan mogen er wat mij betreft wel wat Chinezen deze kant op komen.
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:16:31 #9
177885 JoaC
Het is patat
pi_92963781
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:11 schreef mlg het volgende:

[..]

Dat weet ik zo nog niet. Misschien worden we lichamelijk ouder, maar is dat geestelijk ook zo?
De grootste generatie ooit is al een jaar lang (tot 2025) met pensioen aan het gaan
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:18:22 #10
314999 Zeeland
Afgezant van Blekerbaai
pi_92963862
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:16 schreef mlg het volgende:
Dan mogen er wat mij betreft wel wat Chinezen deze kant op komen.
De bevolking van Somalië is nog jonger dan de Chinese bevolking. :P
Nou, misbruik is niet zo netjes. In mijn ogen niet. Nee, dat hoort niet zo.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:20:34 #11
177885 JoaC
Het is patat
pi_92963946
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:18 schreef Zeeland het volgende:

[..]

De bevolking van Somalië is nog jonger dan de Chinese bevolking. :P
Jij was planoloog toch?
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:20:47 #12
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_92963958
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:18 schreef Zeeland het volgende:

[..]

De bevolking van Somalië is nog jonger dan de Chinese bevolking. :P
Ik mag het van jullie niet zeggen, maar Chinezen zijn toch wel een beter soort volk dan Somaliërs.
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:29:24 #13
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_92964283
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:10 schreef Zeeland het volgende:
Pensioensleeftijd moet altijd meegroeien met de levensverwachting. Ik vind dat heel redelijk.
Nee, pensioen moet meegroeien naar de jaren dat je werkt. 40 is een mooie drempel.
Mensen die meer geld opleveren verdienen over het algemeen ook meer, sparen ze zelf meer voor vervroegd pensioen, doet mijn vader nu ook. Hij betaald meer, krijgt meer, spaart ook meer, hij gunt de buurman die op zijn 16e begon wel zijn verdiende rust en wil daar best voor betalen. Dan spaar ik maar wat meer zegt mijn vader dan.

Laat mij maar mee betalen voor mijn ouders geen problemen mee, ik wil zelfs voor de kinderloze ouderen betalen.
Maar ga niet zitten janken om die paar jaar dat we ouder worden daar gaat het niet om, het gaat om een grote hoeveelheid mensen uit dezelfde generatie die met pensioen gaan, maar daar ook zelf aan hebben mee betaald.

Of geef mij mijn tot nu toe opgebouwde pensioen maar, dan zet ik het zelf wel weg, geen probleem mee. De vergrijzing is een verzonnen verhaal waarmee de overheid en pensioenfondsen hun gegraai goed proberen te lullen. Zalm heeft al eens laten zien dat er zomaar 30 miljard uit de APB kan verdwijnen, het ABP praatte zelfs toen van 46 miljard.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:42:27 #14
314999 Zeeland
Afgezant van Blekerbaai
pi_92964839
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:29 schreef betyar het volgende:

[..]

Nee, pensioen moet meegroeien naar de jaren dat je werkt. 40 is een mooie drempel.
Mensen die meer geld opleveren verdienen over het algemeen ook meer, sparen ze zelf meer voor vervroegd pensioen, doet mijn vader nu ook. Hij betaald meer, krijgt meer, spaart ook meer, hij gunt de buurman die op zijn 16e begon wel zijn verdiende rust en wil daar best voor betalen. Dan spaar ik maar wat meer zegt mijn vader dan.

Laat mij maar mee betalen voor mijn ouders geen problemen mee, ik wil zelfs voor de kinderloze ouderen betalen.
Maar ga niet zitten janken om die paar jaar dat we ouder worden daar gaat het niet om, het gaat om een grote hoeveelheid mensen uit dezelfde generatie die met pensioen gaan, maar daar ook zelf aan hebben mee betaald.

Of geef mij mijn tot nu toe opgebouwde pensioen maar, dan zet ik het zelf wel weg, geen probleem mee. De vergrijzing is een verzonnen verhaal waarmee de overheid en pensioenfondsen hun gegraai goed proberen te lullen. Zalm heeft al eens laten zien dat er zomaar 30 miljard uit de APB kan verdwijnen, het ABP praatte zelfs toen van 46 miljard.
Een tienjarige opleiding tot arts is ook gewoon keihard werken, dus het is een heel ingewikkelde casus. Ik vind het wel logisch dat als wij straks 20% ouder worden dat wij dan ook 20% meer jaren gaan werken. We moeten echter niet in één nacht overgaan van 65 jaar naar 67. Dit moet een geleidelijke overgang hebben.

quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:20 schreef JoaC het volgende:

[..]

Jij was planoloog toch?
Nee, watermanager in opleiding.
Nou, misbruik is niet zo netjes. In mijn ogen niet. Nee, dat hoort niet zo.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:48:49 #15
177885 JoaC
Het is patat
pi_92965141
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:29 schreef betyar het volgende:

[..]

Nee, pensioen moet meegroeien naar de jaren dat je werkt. 40 is een mooie drempel.
Mensen die meer geld opleveren verdienen over het algemeen ook meer, sparen ze zelf meer voor vervroegd pensioen, doet mijn vader nu ook. Hij betaald meer, krijgt meer, spaart ook meer, hij gunt de buurman die op zijn 16e begon wel zijn verdiende rust en wil daar best voor betalen. Dan spaar ik maar wat meer zegt mijn vader dan.
Probleem is dat we dat nog niet zo lang registreren, pas sinds 2000 als ik me niet vergis
quote:
Laat mij maar mee betalen voor mijn ouders geen problemen mee, ik wil zelfs voor de kinderloze ouderen betalen.
Maar ga niet zitten janken om die paar jaar dat we ouder worden daar gaat het niet om, het gaat om een grote hoeveelheid mensen uit dezelfde generatie die met pensioen gaan, maar daar ook zelf aan hebben mee betaald.
Onjuist, vanwege het omslagstelsel hebben ze enorm veel meevallers gehad omdat de generatie voor hun veel kleiner was. Ook hebben velen geprofiteerd van VUT-regelingen, de financiering hiervan ligt al onevenredig zwaar bij iedereen tot 30 jaar. Het fabeltje van dekkingsgraden bij pernsioenfondsen is al helemaal eng.
quote:
Of geef mij mijn tot nu toe opgebouwde pensioen maar, dan zet ik het zelf wel weg, geen probleem mee.
Daarmee worden de gepensioneerden betaald
quote:
De vergrijzing is een verzonnen verhaal waarmee de overheid en pensioenfondsen hun gegraai goed proberen te lullen. Zalm heeft al eens laten zien dat er zomaar 30 miljard uit de APB kan verdwijnen, het ABP praatte zelfs toen van 46 miljard.
De pensioenproblematiek is sectorbreed, dat verhaal staat er los van

Nu dreigt er hyperinflatie: Momenteel gaat er van een (week= 5 dagen)weekloon , 1 dag op aan oudedagvoorzieningen. Jongere generaties zullen door de vergrijzing minstens anderhalve dag tot 2 dagen moeten werken. Hierdoor zullen steeds minder jongeren bereid zijn aan pensioenen bij te dragen: de pensioenfondsen dreigen dus failliet te gaan
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 18 februari 2011 @ 15:08:58 #16
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_92965946
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:48 schreef JoaC het volgende:
Probleem is dat we dat nog niet zo lang registreren, pas sinds 2000 als ik me niet vergis
Dat is geen probleem , vanaf welk jaar zijn de mensen er aan gaan betalen?

quote:
Onjuist, vanwege het omslagstelsel hebben ze enorm veel meevallers gehad omdat de generatie voor hun veel kleiner was. Ook hebben velen geprofiteerd van VUT-regelingen, de financiering hiervan ligt al onevenredig zwaar bij iedereen tot 30 jaar. Het fabeltje van dekkingsgraden bij pernsioenfondsen is al helemaal eng.
De generatie voor hun hebben ook stukken minder betaald. En de dekkingsgraden is niet eng het wordt niet compleet gebracht, er zit 700 miljard in de fondsen. Die paar die wat tegenslag hebben gehad worden breed uitgemeten in de media de rest niet.

quote:
Daarmee worden de gepensioneerden betaald
Wat is dan het probleem? De gepensioneerden hebben een potje opgebouwd en de werkende bouwen nu een potje, is het potje leeg (700 miljard!!!) dan betaald de staat en wij maar bij, zo simpel is het.

quote:
De pensioenproblematiek is sectorbreed, dat verhaal staat er los van

Nu dreigt er hyperinflatie: Momenteel gaat er van een (week= 5 dagen)weekloon , 1 dag op aan oudedagvoorzieningen. Jongere generaties zullen door de vergrijzing minstens anderhalve dag tot 2 dagen moeten werken. Hierdoor zullen steeds minder jongeren bereid zijn aan pensioenen bij te dragen: de pensioenfondsen dreigen dus failliet te gaan
Neem dan alle pensioenfondsen mee in niet alleen degene die in de "problemen"kwamen.
Er is geld zat maar dat moet allemaal blijven staan. Schei toch uit een groot fabeltje is het.
En als de werkgevers niet hadden gekort op de pensioenafdrachten had er 1400 miljard ingezeten.
Waarom wordt er niet passief belegd? het actief-passief beleggen is nu 70-30 waarom? Om geld binnen te harken om maar over te kunnen springen. Het rendement is minimaal zo niet lager omdat er enorme kosten aan actief beleggen zit, geld wat ze maar meteen achterhouden, dan moeten de rendementen al behoorlijk hoog zijn wil je dit terug verdienen.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 15:21:55 #17
177885 JoaC
Het is patat
pi_92966399
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 15:08 schreef betyar het volgende:

[..]

Dat is geen probleem , vanaf welk jaar zijn de mensen er aan gaan betalen?
We kunnen pas vanaf 2040 het systeem erdoor voeren, anders wordt het een juridische en financiele puinhoop.
quote:
[..]

De generatie voor hun hebben ook stukken minder betaald. En de dekkingsgraden is niet eng het wordt niet compleet gebracht, er zit 700 miljard in de fondsen. Die paar die wat tegenslag hebben gehad worden breed uitgemeten in de media de rest niet.
Het enge is het fabeltje dat de dekkingsgraad leidend is voor het dekken van de meest gevaarlijke risico's die de vergrijzing meebrengen, het gaat om systematiek, niet om geld (indirect draait het dus wel om geld, maar dat is logisch)
quote:
[..]

Wat is dan het probleem? De gepensioneerden hebben een potje opgebouwd en de werkende bouwen nu een potje, is het potje leeg (700 miljard!!!) dan betaald de staat en wij maar bij, zo simpel is het.
Dat gaat dus niet gebeuren, zelfs de grootste optimist moet in kunnen zien dat jongeren hier niet aan mee gaan doen. Hierdoor komt een toekomstig kabinet voor een hels probleem te staan: pensioenfondsen failliet laten gaan, of staat failliet laten gaan= hyperinflatie = pensioenen waarvan je drie stukken vlees kunt kopen over de gehele periode dat je hem uitgekeerd zal krijgen.

(Los van het feit dat je niet alleen voor je eigen oudedagsvoorziening betaalt)

quote:
[..]

Neem dan alle pensioenfondsen mee in niet alleen degene die in de "problemen"kwamen.
Er is geld zat maar dat moet allemaal blijven staan. Schei toch uit een groot fabeltje is het.
En als de werkgevers niet hadden gekort op de pensioenafdrachten had er 1400 miljard ingezeten.
Waarom wordt er niet passief belegd? het actief-passief beleggen is nu 70-30 waarom? Om geld binnen te harken om maar over te kunnen springen. Het rendement is minimaal zo niet lager omdat er enorme kosten aan actief beleggen zit, geld wat ze maar meteen achterhouden, dan moeten de rendementen al behoorlijk hoog zijn wil je dit terug verdienen.
Je blijft in geld denken, de hele systematiek is verkeerd. Voor elke gepensioneerde moeten meerdere werkenden zijn, dit kan straks 1(aow) op 2(werk) worden. Naast dat mensen niet bereid zullen zijn in deze vorm aan de ouderdomsvoorziening mee te betalen, zullen de lonen excessief stijgen om meer over te houden, elke inflatiecorrectie daarop doet de lonen weer stijgen, net zo lang tot niemand meer meedoet.

We hebben een groot aandeel werkenden nodig om de toekomstige pensioenen te kunnen betalen. We moeten richting Denemarken qua pensioenleeftijd, anders gaat het mis.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 18 februari 2011 @ 15:50:48 #18
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_92967676
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 15:21 schreef JoaC het volgende:

We kunnen pas vanaf 2040 het systeem erdoor voeren, anders wordt het een juridische en financiele puinhoop.
Dan wordt het een puinhoop ja dan wordt de beerput opengetrokken waar premies en winst werden teruggestort naar de werkgevers en overheid.

quote:
Het enge is het fabeltje dat de dekkingsgraad leidend is voor het dekken van de meest gevaarlijke risico's die de vergrijzing meebrengen, het gaat om systematiek, niet om geld (indirect draait het dus wel om geld, maar dat is logisch)
Het enige wat sysetmatisch is gebeurt is het leegroven van de fondsen, als men met zijn tengels van de fondsen was afgebleven hadden we nu een dekkingsgraad van meer dan 200% gehad.

quote:
Dat gaat dus niet gebeuren, zelfs de grootste optimist moet in kunnen zien dat jongeren hier niet aan mee gaan doen. Hierdoor komt een toekomstig kabinet voor een hels probleem te staan: pensioenfondsen failliet laten gaan, of staat failliet laten gaan= hyperinflatie = pensioenen waarvan je drie stukken vlees kunt kopen over de gehele periode dat je hem uitgekeerd zal krijgen.
quote:
(Los van het feit dat je niet alleen voor je eigen oudedagsvoorziening betaalt)
Waarom zouden de jongere niet mee willen betalen aan de oude dag van paps en mams? Desnoods dwing je ze maar.

quote:
Je blijft in geld denken, de hele systematiek is verkeerd. Voor elke gepensioneerde moeten meerdere werkenden zijn, dit kan straks 1(aow) op 2(werk) worden. Naast dat mensen niet bereid zullen zijn in deze vorm aan de ouderdomsvoorziening mee te betalen, zullen de lonen excessief stijgen om meer over te houden, elke inflatiecorrectie daarop doet de lonen weer stijgen, net zo lang tot niemand meer meedoet.

We hebben een groot aandeel werkenden nodig om de toekomstige pensioenen te kunnen betalen. We moeten richting Denemarken qua pensioenleeftijd, anders gaat het mis.
We moeten terug naar de tijd voordat mensen andermans geld gingen uitdelen aan werkgevers en overheden. Er is een tv programma geweest over verdwenen pensioengelden, daar zijn fouten in gemaakt maar blijkbaar ook weer niet van die grote aard omdat er geen fatsoenlijke tegenbegroting gemaakt.
Ik blijf bij mijn standpunt, de overheid en werkgevers hebben miljarden weggegraaid uit de fondsen en dienen het nu maar terug te betalen met een wettelijke rente van 6%. Stelletje huichelaars zijn het bah.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 16:34:10 #19
177885 JoaC
Het is patat
pi_92969662
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 15:50 schreef betyar het volgende:

[..]

Dan wordt het een puinhoop ja dan wordt de beerput opengetrokken waar premies en winst werden teruggestort naar de werkgevers en overheid.

[..]

Het enige wat sysetmatisch is gebeurt is het leegroven van de fondsen, als men met zijn tengels van de fondsen was afgebleven hadden we nu een dekkingsgraad van meer dan 200% gehad.

[..]

We moeten terug naar de tijd voordat mensen andermans geld gingen uitdelen aan werkgevers en overheden. Er is een tv programma geweest over verdwenen pensioengelden, daar zijn fouten in gemaakt maar blijkbaar ook weer niet van die grote aard omdat er geen fatsoenlijke tegenbegroting gemaakt.
Ik blijf bij mijn standpunt, de overheid en werkgevers hebben miljarden weggegraaid uit de fondsen en dienen het nu maar terug te betalen met een wettelijke rente van 6%. Stelletje huichelaars zijn het bah.
Leuk dat je je tot het ABP beperkt, maar dat is maar een speldenprik tegenover het zwaard wat ons kan raken.

quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 15:50 schreef betyar het volgende:
[..]

[..]

Waarom zouden de jongere niet mee willen betalen aan de oude dag van paps en mams? Desnoods dwing je ze maar.

Dit gaat dus niet gebeuren, er liggen genoeg mogelijkheden om de problemen nu op te lossen, er is de mensen alleen voorgelogen, ze moeten dus het huidige idee loslaten.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 18 februari 2011 @ 16:42:43 #20
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_92970117
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 16:34 schreef JoaC het volgende:

Leuk dat je je tot het ABP beperkt, maar dat is maar een speldenprik tegenover het zwaard wat ons kan raken.
quote:
Dit gaat dus niet gebeuren, er liggen genoeg mogelijkheden om de problemen nu op te lossen, er is de mensen alleen voorgelogen, ze moeten dus het huidige idee loslaten.
Er is niet alleen voorgelogen er is ook gestolen, uitgesteld loon is weggeroofd en teruggestort aan de bedrijven en overheid niet alleen bij het ABP maar ook gewoon bij de pensioenfondsen van bedrijven.
Het huidige idee moeten ze inderdaad loslaten en elke klootzak die een graai in die grote zak heeft gedaan opsporen en berechten. Alles afpakken wat ze hebben.

Hoe kan het in godsnaam zijn dat er voor 65 procent aan aandelen is gekocht en de obligaties van de hand zijn gedaan? Korte termijn denken door de beleggers ministers en staatssecretarissen die niet wilden luisteren naar de nederlandse bank.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 16:54:05 #21
177885 JoaC
Het is patat
pi_92970718
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 16:42 schreef betyar het volgende:

[..]

[..]

Er is niet alleen voorgelogen er is ook gestolen, uitgesteld loon is weggeroofd en teruggestort aan de bedrijven en overheid niet alleen bij het ABP maar ook gewoon bij de pensioenfondsen van bedrijven.
Het huidige idee moeten ze inderdaad loslaten en elke klootzak die een graai in die grote zak heeft gedaan opsporen en berechten. Alles afpakken wat ze hebben.

Hoe kan het in godsnaam zijn dat er voor 65 procent aan aandelen is gekocht en de obligaties van de hand zijn gedaan? Korte termijn denken door de beleggers ministers en staatssecretarissen die niet wilden luisteren naar de nederlandse bank.
De hoeveelheid geld is een getal, dit zal niks meer waard worden omdat en geen goede inflatiecorrectie zal komen
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 18 februari 2011 @ 18:02:18 #22
177885 JoaC
Het is patat
pi_92973975
Ik-hep-AOW-Ik-sit-goet.jpg?imageSize=Medium&generatorName=mentally-retarded-hobo
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  Moderator zondag 20 februari 2011 @ 10:07:29 #23
118755 crew  Lyrebird
pi_93046340
De AOW is iets dat een onverantwoord orgaan als de overheid helemaal niet moet willen regelen. In haar huidige vorm is het een Madoff-achtig piramidespel, waarbij de stemmen van babyboomers gekocht worden door de partijen die weigeren om dit piramidespel te ontmantelen.

Daarnaast laat de AOW mensen in de waan dat er zoiets als een "onbezorgde oude dag" bestaat, waardoor mensen onverantwoord leven, en totaal niet aan de toekomst denken.

Laat mensen zelf voor hun AOW sparen. Je weet dat je oud wordt, dat is een gegeven, spaar er ook naar.
The gravest, most persistent sin of mankind lies in not treating everyone as an individual - Mark Helprin
  zondag 20 februari 2011 @ 10:16:08 #24
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93046503
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 10:07 schreef Lyrebird het volgende:
De AOW is iets dat een onverantwoord orgaan als de overheid helemaal niet moet willen regelen. In haar huidige vorm is het een Madoff-achtig piramidespel, waarbij de stemmen van babyboomers gekocht worden door de partijen die weigeren om dit piramidespel te ontmantelen.

Daarnaast laat de AOW mensen in de waan dat er zoiets als een "onbezorgde oude dag" bestaat, waardoor mensen onverantwoord leven, en totaal niet aan de toekomst denken.

Laat mensen zelf voor hun AOW sparen. Je weet dat je oud wordt, dat is een gegeven, spaar er ook naar.
Is goed, geef mij maar mijn gespaarde pensioen terug, het loon wat wordt ingehouden voor de pensioenen wel bij de salarissen optellen he, het gejatte uitgestelde loon uit de jaren 80 graag terug incl. de rente die bij de toen desbetreffende "dekkinsgraad" hoorde.
Dan spaar ik het zelf wel, heb ik totaal geen moeite mee, waar ik wel moeite mee heb is dat de overheid en werkgevers zomaar de potten leeg graaien omdat ze menen dat ze daar echt op hebben als het goed gaat.
  Moderator zondag 20 februari 2011 @ 10:27:59 #25
118755 crew  Lyrebird
pi_93046743
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 10:16 schreef betyar het volgende:

[..]

Is goed, geef mij maar mijn gespaarde pensioen terug, het loon wat wordt ingehouden voor de pensioenen wel bij de salarissen optellen he, het gejatte uitgestelde loon uit de jaren 80 graag terug incl. de rente die bij de toen desbetreffende "dekkinsgraad" hoorde.
Dan spaar ik het zelf wel, heb ik totaal geen moeite mee, waar ik wel moeite mee heb is dat de overheid en werkgevers zomaar de potten leeg graaien omdat ze menen dat ze daar echt op hebben als het goed gaat.
Ik had het over de AOW, maar ik vind dat pensioenen ook de verantwoordelijkheid van werknemers zijn. Daar heeft een werkgever (of overheid) helemaal niets over te zeggen.
The gravest, most persistent sin of mankind lies in not treating everyone as an individual - Mark Helprin
  zondag 20 februari 2011 @ 10:34:25 #26
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93046875
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 10:27 schreef Lyrebird het volgende:

[..]

Ik had het over de AOW, maar ik vind dat pensioenen ook de verantwoordelijkheid van werknemers zijn. Daar heeft een werkgever (of overheid) helemaal niets over te zeggen.
Krijgen we die 2% elk jaar netjes gestort? Of schaffen we die gewoon effe af? Hoe zit het met het door mij tot nu toe 16 jaar opgebouwde AOW moet ik die terugeisen en de oudere maar laten stikken dan? .
  Moderator zondag 20 februari 2011 @ 10:45:34 #27
118755 crew  Lyrebird
pi_93047102
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 10:34 schreef betyar het volgende:

[..]

Krijgen we die 2% elk jaar netjes gestort? Of schaffen we die gewoon effe af? Hoe zit het met het door mij tot nu toe 16 jaar opgebouwde AOW moet ik die terugeisen en de oudere maar laten stikken dan? .
Je hebt geen 16 jaar AOW opgebouwd. Laten we daar maar eens mee beginnen. Het is een omslagstelsel. Die 16 jaar AOW, die zijn al lang opgepeuzeld door oude vandagen, die de overheid de hete kastanjes voor hen uit het vuur heeft laten halen. Kijk, die oude vandagen, die hebben zelf ook wel wat bijgedragen voor de AOW, maar dat weegt natuurlijk niet op tot de taartpunt die ze zich uiteindelijk toegeeigend hebben.

Laten stikken? Mwah, het zal uiteindelijk allemaal wel meevallen. Dat ze dit piramidespel gaan afbreken, ik zie het nog niet gebeuren, we hebben het wel over Nederland en "zielige oude mensen". Als er ooit een kabinet met ballen komt, dan zal het jaaaaren duren, en wordt zoiets langszaam uitgefaseerd. Dus jij zult met je 16 jaar waarschijnlijk nog wel kunnen profiteren van zo'n AOW (en de overheid misbruiken om jongeren voor jouw AOW op te laten draaien), maar iemand die nu nog op school zit, waarschijnlijk niet. Hopelijk niet.
The gravest, most persistent sin of mankind lies in not treating everyone as an individual - Mark Helprin
  zondag 20 februari 2011 @ 11:04:03 #28
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93047554
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 10:45 schreef Lyrebird het volgende:

[..]

Je hebt geen 16 jaar AOW opgebouwd. Laten we daar maar eens mee beginnen. Het is een omslagstelsel. Die 16 jaar AOW, die zijn al lang opgepeuzeld door oude vandagen, die de overheid de hete kastanjes voor hen uit het vuur heeft laten halen. Kijk, die oude vandagen, die hebben zelf ook wel wat bijgedragen voor de AOW, maar dat weegt natuurlijk niet op tot de taartpunt die ze zich uiteindelijk toegeeigend hebben.

Laten stikken? Mwah, het zal uiteindelijk allemaal wel meevallen. Dat ze dit piramidespel gaan afbreken, ik zie het nog niet gebeuren, we hebben het wel over Nederland en "zielige oude mensen". Als er ooit een kabinet met ballen komt, dan zal het jaaaaren duren, en wordt zoiets langszaam uitgefaseerd. Dus jij zult met je 16 jaar waarschijnlijk nog wel kunnen profiteren van zo'n AOW (en de overheid misbruiken om jongeren voor jouw AOW op te laten draaien), maar iemand die nu nog op school zit, waarschijnlijk niet. Hopelijk niet.
Het is inderdaad een omslagstelsel ik heb het niet goed verwoord, ik doelde er wel op zie het punt dat na het woordje AOW komt, mijn excuses daarvoor.
Maar ik snap het hele punt niet waarom wij dus niet zouden betalen voor de oudere mensen. Ik ben bereid meer premie te betalen voor de oude dag van o.a. mijn ouders.
Mensen die dat niet willen zijn een stelletje Dagobert Duckjes die op hun centjes willen zitten. Wel zeuren dat we het goed hebben en armoede niet bestaat, maar die paar % extra voor de AOW kan opeens niet meer?

De zorgverzekering werkt toch precies hetzelfde? Dat is ook geen spaarpotje, dat geld van jou en mij wordt door elk zorgbehoevend persoon gebruikt. Niks mis mee en daar mag je ook niet aan tornen.
  Moderator zondag 20 februari 2011 @ 11:25:12 #29
118755 crew  Lyrebird
pi_93048214
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 11:04 schreef betyar het volgende:

[..]

Het is inderdaad een omslagstelsel ik heb het niet goed verwoord, ik doelde er wel op zie het punt dat na het woordje AOW komt, mijn excuses daarvoor.
Maar ik snap het hele punt niet waarom wij dus niet zouden betalen voor de oudere mensen. Ik ben bereid meer premie te betalen voor de oude dag van o.a. mijn ouders.
Mensen die dat niet willen zijn een stelletje Dagobert Duckjes die op hun centjes willen zitten. Wel zeuren dat we het goed hebben en armoede niet bestaat, maar die paar % extra voor de AOW kan opeens niet meer?

De zorgverzekering werkt toch precies hetzelfde? Dat is ook geen spaarpotje, dat geld van jou en mij wordt door elk zorgbehoevend persoon gebruikt. Niks mis mee en daar mag je ook niet aan tornen.
Om met dat laatste te beginnen: die zorgverzekering van je, die loopt op haar laatste poten. Ik hoop er nog eens een topic over te openen, maar in haar huidige vorm is deze niet meer houdbaar.

Dat jij je eigen ouders wilt onderhouden, prima. Sterker nog, dat is in zekere zin jouw verantwoordelijkheid. Het is de eerste verantwoordelijkheid van jouw ouders, maar als die hun verantwoordelijkheid ontlopen, dan zou er bij jou een stemmetje op moeten gaan om hen uit de brand te helpen. Ik zou hetzelfde doen.
The gravest, most persistent sin of mankind lies in not treating everyone as an individual - Mark Helprin
  zondag 20 februari 2011 @ 11:41:39 #30
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93048829
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 11:25 schreef Lyrebird het volgende:

Om met dat laatste te beginnen: die zorgverzekering van je, die loopt op haar laatste poten. Ik hoop er nog eens een topic over te openen, maar in haar huidige vorm is deze niet meer houdbaar.
Is inderdaad behoorlijk offtopic, maar dit was voor de vergelijking.

quote:
Dat jij je eigen ouders wilt onderhouden, prima. Sterker nog, dat is in zekere zin jouw verantwoordelijkheid. Het is de eerste verantwoordelijkheid van jouw ouders, maar als die hun verantwoordelijkheid ontlopen, dan zou er bij jou een stemmetje op moeten gaan om hen uit de brand te helpen. Ik zou hetzelfde doen.
Laat ik het daar een beetje doordrijven zoals ik het zie, het is onze verantwoordelijkheid om voor de oudere te zorgen. Ook degene die geen kinderen hebben.
  Moderator zondag 20 februari 2011 @ 11:45:30 #31
118755 crew  Lyrebird
pi_93048953
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 11:41 schreef betyar het volgende:
Laat ik het daar een beetje doordrijven zoals ik het zie, het is onze verantwoordelijkheid om voor de oudere te zorgen. Ook degene die geen kinderen hebben.
Ouderen die geen kinderen hebben? Wel de lusten, maar niet de lasten? Geen geld besteed aan je eigen (dure) kinderen, maar ondertussen wel verwachten dat de jongere generatie voor je natje en je droogje zorgt?

Mmmm, verhip, zijn we hier tot op de bodem gekomen van alle problemen die te maken hebben met onze vergrijzende samenleving?
The gravest, most persistent sin of mankind lies in not treating everyone as an individual - Mark Helprin
pi_93066172
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 10:07 schreef Lyrebird het volgende:
De AOW is iets dat een onverantwoord orgaan als de overheid helemaal niet moet willen regelen. In haar huidige vorm is het een Madoff-achtig piramidespel, waarbij de stemmen van babyboomers gekocht worden door de partijen die weigeren om dit piramidespel te ontmantelen.

Daarnaast laat de AOW mensen in de waan dat er zoiets als een "onbezorgde oude dag" bestaat, waardoor mensen onverantwoord leven, en totaal niet aan de toekomst denken.

Laat mensen zelf voor hun AOW sparen. Je weet dat je oud wordt, dat is een gegeven, spaar er ook naar.
Oftewel, de problemen die we nu hebben met de pensioenen en AOW, komen voort uit het linkse denken.
  zondag 20 februari 2011 @ 22:28:14 #33
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93080359
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 11:45 schreef Lyrebird het volgende:

[..]

Ouderen die geen kinderen hebben? Wel de lusten, maar niet de lasten? Geen geld besteed aan je eigen (dure) kinderen, maar ondertussen wel verwachten dat de jongere generatie voor je natje en je droogje zorgt?

Mmmm, verhip, zijn we hier tot op de bodem gekomen van alle problemen die te maken hebben met onze vergrijzende samenleving?
Ten eerste vind ik dat wanneer je kinderen hebt je een belastingkorting krijgt op het onderhouden van je kinderen dus eigenlijk betalen de kinderloze hier aan mee, dus hebben ze ook "recht" op de betaalde AOW van mijn kinderen.

Ten tweede vind ik dat de vergrijzing een verzonnen verhaal is om te kunnen bezuinigen, meer mensen halen de eindstreep van de door hun eigen betaalde pensioen, dat er mensen zijn geweest die begonnen te graaien in die potten kan de babyboomer niks aan doen. Pak de mensen en bedrijven aan die het loon van de werknemers toen afpakten aan. Niet de generatie die wel hebben betaald maar zijn bedonderd.
  maandag 21 februari 2011 @ 00:08:37 #34
177885 JoaC
Het is patat
pi_93085873
quote:
14s.gif Op zondag 20 februari 2011 17:57 schreef Zienswijze het volgende:

[..]

Oftewel, de problemen die we nu hebben met de pensioenen en AOW, komen voort uit het linkse denken.
Blijf jij maar in je fabeltjes geloven, de pensioenwet is destijds in een spectrumbreed kabinet besproken en ingevoerd. De ARP, SGP, Commies en een one-day-fly (waarvan ik de naam niet meer weet) waren de enige ontbrekende partijen in Drees III (Drees/van Schaik is Drees I).

De AOW is later met een kabinet ingevoerd die kon rekenen op 2/3 meerderheid, en volgens mij deze kamerbreed is aangenomen. (Ik zou ter controle in de boeken kunnen kijken, maar jouw post lijkt vooral een aanname)

Ten tijde van de invoering was een omslagstelsel logisch, elke generatie was groter dan de vorige, emigratie werd zelfs gestimuleerd vanuit overheidswege.
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 22:28 schreef betyar het volgende:

[..]

Ten eerste vind ik dat wanneer je kinderen hebt je een belastingkorting krijgt op het onderhouden van je kinderen dus eigenlijk betalen de kinderloze hier aan mee, dus hebben ze ook "recht" op de betaalde AOW van mijn kinderen.
Je krijgt/kreeg toch kinderbijslag?

Dit volstaat niet altijd, maar gezien mijn sociaal-economische verleden weet ik dat er voor de minder bedeelden er allerlei belastingkortingen zijn.
quote:
Ten tweede vind ik dat de vergrijzing een verzonnen verhaal is om te kunnen bezuinigen, meer mensen halen de eindstreep van de door hun eigen betaalde pensioen, dat er mensen zijn geweest die begonnen te graaien in die potten kan de babyboomer niks aan doen.
Het probleem zit hem in de verhouding arbeid/pensioen, geld is niet waardevast, een stuk vlees dat nu 3 euro kost, zal in de toekomst wellicht 50 euro kosten met een gelijk bedrag aan pensioenuitkering. Pensioenfondsen gaan failliet omdat een eventuele inflatiecorrectie de economie vernietigt. Dit door de verplichtstelling die nu in de systematiek zit.
quote:
Pak de mensen en bedrijven aan die het loon van de werknemers toen afpakten aan. Niet de generatie die wel hebben betaald maar zijn bedonderd.
Dat is een ander probleem, van die 50 miljard die er "gestolen" is, kan je straks misschien net aan een fles cola kopen.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
pi_93090593
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 22:28 schreef betyar het volgende:

[..]

Ten eerste vind ik dat wanneer je kinderen hebt je een belastingkorting krijgt op het onderhouden van je kinderen dus eigenlijk betalen de kinderloze hier aan mee, dus hebben ze ook "recht" op de betaalde AOW van mijn kinderen.
Leg die twee eens naast elkaar: hoe veel betalen kinderlozen aan het onderhoud van kinderen van anderen, en hoe veel betalen kinderen aan het onderhouden van ouderen? Voor gemiddeld 15 tot 20 jaar (als het niet meer is) aan AOW kun je kinderen naar een hele dure school sturen.
The gravest, most persistent sin of mankind lies in not treating everyone as an individual - Mark Helprin
  maandag 21 februari 2011 @ 09:16:28 #36
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93091535
quote:
1s.gif Op maandag 21 februari 2011 00:08 schreef JoaC het volgende:
Je krijgt/kreeg toch kinderbijslag?

Dit volstaat niet altijd, maar gezien mijn sociaal-economische verleden weet ik dat er voor de minder bedeelden er allerlei belastingkortingen zijn.
Wat heeft het ermee te maken dat IK kinderbijslag krijg?
Natuurlijk krijg ik kinderbijslag ik heb nl. 2 kinderen.
dit heeft niks met minder bedeeld te maken. Slecht heb ik het niet. Maar dat terzijde.

quote:
Het probleem zit hem in de verhouding arbeid/pensioen, geld is niet waardevast, een stuk vlees dat nu 3 euro kost, zal in de toekomst wellicht 50 euro kosten met een gelijk bedrag aan pensioenuitkering. Pensioenfondsen gaan failliet omdat een eventuele inflatiecorrectie de economie vernietigt. Dit door de verplichtstelling die nu in de systematiek zit.
Lul toch niet, je betaalt xx % premie dat meegroeit met je salaris. Het pensioen wordt dat wordt uitgekeerd is 70% van het gemiddelde verdiende loon. Dat heeft geen flikker te maken of een brood 3 of 50 euro kost.
Het is zelfs zo dat er vele denken dat ze 70% krijgen over het laatst verdiende loon, in de bouw hebben ze de salarissen in de leeftijd 50-55 volgens mij gekozen.

quote:
Dat is een ander probleem, van die 50 miljard die er "gestolen" is, kan je straks misschien net aan een fles cola kopen.
Ook hier weer een absoluut vertekend beeld, waarom zou dat zo zijn?
Hoeven we ook niet te sparen, geld is toch niks meer waard later.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 15:47:13 #37
177885 JoaC
Het is patat
pi_93310430
quote:
1s.gif Op maandag 21 februari 2011 09:16 schreef betyar het volgende:

[..]

Wat heeft het ermee te maken dat IK kinderbijslag krijg?
Natuurlijk krijg ik kinderbijslag ik heb nl. 2 kinderen.
dit heeft niks met minder bedeeld te maken. Slecht heb ik het niet. Maar dat terzijde.
Ten eerste vind ik dat wanneer je kinderen hebt je een belastingkorting krijgt op het onderhouden van je kinderen dus eigenlijk betalen de kinderloze hier aan mee, dus hebben ze ook "recht" op de betaalde AOW van mijn kinderen.
quote:
[..]

Lul toch niet, je betaalt xx % premie dat meegroeit met je salaris. Het pensioen wordt dat wordt uitgekeerd is 70% van het gemiddelde verdiende loon. Dat heeft geen flikker te maken of een brood 3 of 50 euro kost.1
Het is zelfs zo dat er vele denken dat ze 70% krijgen over het laatst verdiende loon, in de bouw hebben ze de salarissen in de leeftijd 50-55 volgens mij gekozen.
1: Het heeft er alles mee te maken, als je maandloon hetzelfde is, maar je er minder mee kunt kopen, is het wel degelijk van belang.
quote:
[..]

Ook hier weer een absoluut vertekend beeld, waarom zou dat zo zijn?
Hoeven we ook niet te sparen, geld is toch niks meer waard later.
Ik heb het over buitenproportionele inflatie, als er steeds minder mensen aan de pensioenen mee gaan doen(zoals ZZP'ers), gaan pensioenfondsen failliet. De huidige structuur is er niet op gebouwd, vandaag is ook weer een halve maatregel naar voren gebracht.(Voor ZZP'ers)

De andere optie is dat het aantal werkenden dusdanig afneemt, dat zij de ouderen zich niet meer kunnen onderhouden met hun pensioen: er onstaat een inflatie door loonstijgingen (weinig werkenden, veel werk) wat dus inflatie tot gevolg heeft. Een inflatiecorrectie voor pensioenfondsen zal de looneis doen stijgen, wat inflatie veroorzaakt, wat een correctie uitlokt etc. Ook dit zal op termijn de pensioenen nekken omdat werkenden dit niet zullen pikken.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 15:57:25 #38
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93310905
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 15:47 schreef JoaC het volgende:

[..]

Ten eerste vind ik dat wanneer je kinderen hebt je een belastingkorting krijgt op het onderhouden van je kinderen dus eigenlijk betalen de kinderloze hier aan mee, dus hebben ze ook "recht" op de betaalde AOW van mijn kinderen.
Daar ben ik het mee eens, dan schrijf ik volgens mij ook ergens hierboven.
[..]
quote:
1: Het heeft er alles mee te maken, als je maandloon hetzelfde is, maar je er minder mee kunt kopen, is het wel degelijk van belang.
Dan praat je naar een Nederland wat zijn eigen graf graaft en vervolgens failliet gaat, gebeurt denk ik niet.

quote:
Ik heb het over buitenproportionele inflatie, als er steeds minder mensen aan de pensioenen mee gaan doen(zoals ZZP'ers), gaan pensioenfondsen failliet. De huidige structuur is er niet op gebouwd, vandaag is ook weer een halve maatregel naar voren gebracht.(Voor ZZP'ers)

De andere optie is dat het aantal werkenden dusdanig afneemt, dat zij de ouderen zich niet meer kunnen onderhouden met hun pensioen: er onstaat een inflatie door loonstijgingen (weinig werkenden, veel werk) wat dus inflatie tot gevolg heeft. Een inflatiecorrectie voor pensioenfondsen zal de looneis doen stijgen, wat inflatie veroorzaakt, wat een correctie uitlokt etc. Ook dit zal op termijn de pensioenen nekken omdat werkenden dit niet zullen pikken.
Niet betalen, geen pensioen heel simpel. Het opgebouwde pensioen is mijn eigen gespaarde geld.En als een zzp'er die meent dat niet nodig te hebben is zijn eigen verantwoordelijkheid, hij wil de vrijheid dan aanvaardt hij ook de nadelen.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 16:21:22 #39
177885 JoaC
Het is patat
pi_93311927
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 15:57 schreef betyar het volgende:

[..]

Daar ben ik het mee eens, dan schrijf ik volgens mij ook ergens hierboven.
Ik wou je quoten en iets typen, maar vergat dit.
quote:
[..]

[..]

Dan praat je naar een Nederland wat zijn eigen graf graaft en vervolgens failliet gaat, gebeurt denk ik niet.
Welkom in Nederland, waar pijnlijke maatregelen standaard uitgesteld worden, men pakt liever de kaasschaaf
quote:
[..]

Niet betalen, geen pensioen heel simpel. Het opgebouwde pensioen is mijn eigen gespaarde geld.En als een zzp'er die meent dat niet nodig te hebben is zijn eigen verantwoordelijkheid, hij wil de vrijheid dan aanvaardt hij ook de nadelen.
De meeste pensioenfondsen werken met een omslagstelsel
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 16:29:20 #40
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93312319
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 16:21 schreef JoaC het volgende:

Welkom in Nederland, waar pijnlijke maatregelen standaard uitgesteld worden, men pakt liever de kaasschaaf
Maatregelen hoeven niet zo pijnlijk te zijn, als je het maar eerlijk en sociaal doet.

quote:
De meeste pensioenfondsen werken met een omslagstelsel
Is dat niet alleen bij de AOW, VUT/prepensioen? Zo nee, dan vind ik dan niet kunnen, dat is uitgesteld loon, daar hebben ze vanaf te blijven.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 16:33:40 #41
177885 JoaC
Het is patat
pi_93312531
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 16:29 schreef betyar het volgende:

[..]

Maatregelen hoeven niet zo pijnlijk te zijn, als je het maar eerlijk en sociaal doet.
Pensioenleeftijd Verhogen dus, anders nek je een aantal generaties.
quote:
[..]

Is dat niet alleen bij de AOW, VUT/prepensioen? Zo nee, dan vind ik dan niet kunnen, dat is uitgesteld loon, daar hebben ze vanaf te blijven.
Als ik me niet vergis is er naast een kapitaaldekkingsstelsel een deel omslagstelsel ingebouwd, en is deze dus afhankelijk van bevolkingsopbouw. Hierdoor zijn de wel minder gevoelig voor beurskoersen. Ik had het woord deels erbij moeten zetten trouwens.

Ik vraag me alleen af of in de theorie de factor productie is meegenomen, maar ik ben dan ook geen econoom.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 16:41:48 #42
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93312884
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 16:33 schreef JoaC het volgende:

[..]

Pensioenleeftijd Verhogen dus, anders nek je een aantal generaties.
Of meer premie betalen waar ik dan weer voorstander van ben.

[..]

quote:
Als ik me niet vergis is er naast een kapitaaldekkingsstelsel een deel omslagstelsel ingebouwd, en is deze dus afhankelijk van bevolkingsopbouw. Hierdoor zijn de wel minder gevoelig voor beurskoersen. Ik had het woord deels erbij moeten zetten trouwens.

Ik vraag me alleen af of in de theorie de factor productie is meegenomen, maar ik ben dan ook geen econoom.
Ik ook niet, dus ik gis dan ook alleen maar.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 16:58:01 #43
177885 JoaC
Het is patat
pi_93313553
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 16:41 schreef betyar het volgende:

[..]

Of meer premie betalen waar ik dan weer voorstander van ben.
Dat lost de AOW-problemen niet op.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 17:07:49 #44
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93313961
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 16:58 schreef JoaC het volgende:

[..]

Dat lost de AOW-problemen niet op.
Jammer genoeg niet. Misschien moeten ze meer geld in de AOW pompen, en niet in de dure huisjes.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 17:36:03 #45
177885 JoaC
Het is patat
pi_93314852
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 17:07 schreef betyar het volgende:

[..]

Jammer genoeg niet. Misschien moeten ze meer geld in de AOW pompen, en niet in de dure huisjes.
Te laat
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 17:40:22 #46
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93314994
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 17:36 schreef JoaC het volgende:

[..]

Te laat
Kutzooi, :{ is er echt geen andere mogelijkheid? Alhoewel ben ik van mening dat wanneer onze generatie tegen de tijd aan de beurt is het weer teruggedraaid is.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 17:41:52 #47
177885 JoaC
Het is patat
pi_93315042
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 17:40 schreef betyar het volgende:

[..]

Kutzooi, :{ is er echt geen andere mogelijkheid? Alhoewel ben ik van mening dat wanneer onze generatie tegen de tijd aan de beurt is het weer teruggedraaid is.
Gezien het feit dat het een omslagstelsel is, heb je een belachelijk grote reserve nodig door de babyboom
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 18:51:52 #48
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93317574
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 17:41 schreef JoaC het volgende:

[..]

Gezien het feit dat het een omslagstelsel is, heb je een belachelijk grote reserve nodig door de babyboom
Dan betalen wij toch wat meer.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 19:54:05 #49
177885 JoaC
Het is patat
pi_93320019
quote:
3s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 18:51 schreef betyar het volgende:

[..]

Dan betalen wij toch wat meer.
1/5 van je salaris?
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 19:56:38 #50
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93320149
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 19:54 schreef JoaC het volgende:

[..]

1/5 van je salaris?
Dat is wel een klein beetje overdreven. Zoveel tekort is er niet.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 20:08:25 #51
177885 JoaC
Het is patat
pi_93320643
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 19:56 schreef betyar het volgende:

[..]

Dat is wel een klein beetje overdreven. Zoveel tekort is er niet.
:D
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 20:17:45 #52
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_93321051
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 16:29 schreef betyar het volgende:

[..]

Maatregelen hoeven niet zo pijnlijk te zijn, als je het maar eerlijk en sociaal doet.

[..]

Is dat niet alleen bij de AOW, VUT/prepensioen? Zo nee, dan vind ik dan niet kunnen, dat is uitgesteld loon, daar hebben ze vanaf te blijven.
De AOW is ook een pensioen. De eerste pijler.
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 20:19:41 #53
177885 JoaC
Het is patat
pi_93321142
mlg, wees aub econoom.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 20:22:33 #54
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_93321254
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 20:19 schreef JoaC het volgende:
mlg, wees aub econoom.
Dit heeft vrij weinig met economie te maken, maar alleen de eerste pijler gaat door middel van een omslagstelsel. De eerste pijler is de AOW. De andere pijlers door middel van een kapitaaldekkingsstelsel.
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 20:24:09 #55
177885 JoaC
Het is patat
pi_93321316
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 20:22 schreef mlg het volgende:

[..]

Dit heeft vrij weinig met economie te maken, maar alleen de eerste pijler gaat door middel van een omslagstelsel. De eerste pijler is de AOW. De andere pijlers door middel van een kapitaaldekkingsstelsel.
Dacht dat fondsen ook deels omslagstelsel waren
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 20:26:59 #56
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_93321456
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 20:24 schreef JoaC het volgende:

[..]

Dacht dat fondsen ook deels omslagstelsel waren
Ik betwijfel of het nog zo gaat, maar ik denk dat je dit alleen nog maar bij fondsen van de overheid tegenkomt. Misschien ook wel in de zorgsector.

edit: alleen die van de overheid.
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 20:30:46 #57
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_93321656
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 19:54 schreef JoaC het volgende:

[..]

1/5 van je salaris?
Hoe kom je precies bij 1/5 van het salaris? Daarnaast kun je je natuurlijk ook wel afvragen wat voor invloed zulke idiote belasting/premie stijgingen voor invloed op de economie hebben, en of dit wel leidt tot meer opbrengsten.
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 20:38:51 #58
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93322044
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 20:17 schreef mlg het volgende:

[..]

De AOW is ook een pensioen. De eerste pijler.
Ik zeg toch niet dat de AOW geen pensioen is?
  vrijdag 25 februari 2011 @ 21:29:30 #59
177885 JoaC
Het is patat
pi_93324978
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 20:30 schreef mlg het volgende:

[..]

Hoe kom je precies bij 1/5 van het salaris? Daarnaast kun je je natuurlijk ook wel afvragen wat voor invloed zulke idiote belasting/premie stijgingen voor invloed op de economie hebben, en of dit wel leidt tot meer opbrengsten.
Het is nu 1 dag van een vijfdelige werkweek
De pensioen/werk-verhouding is 1 op 4
Straks is de verhouding 1 op 2

Dus het zal liggen tussen 1,5 of 2 dagen van een werkweek
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 21:32:41 #60
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93325194
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 21:29 schreef JoaC het volgende:

[..]

Het is nu 1 dag van een vijfdelige werkweek
De pensioen/werk-verhouding is 1 op 4
Straks is de verhouding 1 op 2

Dus het zal liggen tussen 1,5 of 2 dagen van een werkweek
Maar dat is niet van de AOW, dat is mijn eigen potje toch?
pi_93325487
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 21:32 schreef betyar het volgende:

[..]

Maar dat is niet van de AOW, dat is mijn eigen potje toch?
Op papier ja :)
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
  vrijdag 25 februari 2011 @ 21:37:52 #62
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93325514
quote:
14s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 21:37 schreef Five_Horizons het volgende:

[..]

Op papier ja :)
Ja kutzooi toch.
pi_93325728
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 21:37 schreef betyar het volgende:

[..]

Ja kutzooi toch.
Mja, als die grote groep BB'ers die pensioenruif leegeten, doordat ze bijvoorbeeld ouder worden dan 'gepland' (of gewenst, al naar gelang je beeld bij de BB'er >:) ) of dat de uitkering stijgt d.m.v. correcties, dan is er gewoonweg niet zoveel voor 'ons' over.

Wat mij betreft mikken we de AOW voortaan als bijstand. Heb je voldoende inkomen, dan krijg je geen AOW. Ook die ongelijkheid m.b.t. inkomstenbelasting mag wat mij betreft verdwijnen. Dan noemen we het maar geen AOW-premie meer (wat sowieso nergens meer op slaat, omdat het niet voldoende is). De partnertoeslag mag per direct afgeschaft worden i.p.v. 2015. Het is wel klaar met het 'nemen'. Het wordt tijd om eens wat terug te geven.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
  maandag 28 februari 2011 @ 14:43:18 #64
321876 Cherna
Fuck the System
pi_93440333
Je behoort van de AOW en pensioenen af te blijven. De vergrijzing is een leugen van de regering. Het aantal werklozen onder de jongeren in Rotterdam bijvoorbeeld is ontzettend hoog. Tevens zijn er gigantische tekorten als het om vakmensen gaat. Maar ja de jongeren willen dat soort werk niet meer onder handen nemen maar willen allemaal strak in het pak achter een PC zitten. Nu wil de regering zeker dat de ouderen van 65 dit werk maar moeten opvangen. Het wordt steeds gekker in dit land. Na 45 jaar zware arbeid is het genoeg geweest. Ja we worden ouder maar ook vitaal ouder? dat is nog maar de vraag. Mijn huisarts zegt nu al dat ik mijn lichaam aan het afbreken ben door die wisselende diensten. Och dan hoor je steeds weer dezelfde mantra's : dan zoek je toch ander werk. Tuurlijk dat kan, maar ook dan heb je weer een zwaar beroep. En studeren(HBO) als je met wisseldiensten werkt incluis gezin en op een leeftijd van 50 jaar. Nou dat zie ik niet snel gebeuren.

Daarbij de grenzen zijn open dus laat die Polen. Roemenen, Bulgaren, ex communisten het maar opknappen dat nu toch al gebeurt want zij werken voor een grijpstuiver. Laat ze dan wel hier alle belasting afdragen en pensioen laten betalen dat wij als NLers immers ook verplicht zijn.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
  maandag 28 februari 2011 @ 14:57:05 #65
321876 Cherna
Fuck the System
pi_93440914
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 10:45 schreef Lyrebird het volgende:

Dus jij zult met je 16 jaar waarschijnlijk nog wel kunnen profiteren van zo'n AOW (en de overheid misbruiken om jongeren voor jouw AOW op te laten draaien), maar iemand die nu nog op school zit, waarschijnlijk niet. Hopelijk niet.
Onzin natuurlijk.
Juist de jongere generatie heeft maar een doel. Macht, geld en de oh zo mooie carriere. Iedereen die daar niet aan voldoet noemen jullie profiteurs of mislukkelingen, terwijl juist de jongere generatie alle kansen heeft maar alles afschuift op een oudere generatie maar zelf nooit in de spiegel kijkt.

[ Bericht 15% gewijzigd door Cherna op 28-02-2011 15:05:36 ]
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
  vrijdag 22 april 2011 @ 15:27:21 #66
177885 JoaC
Het is patat
pi_95852962
quote:
AOW moet naar 70 jaar

AMSTERDAM - De pensioenleeftijd moet worden verhoogd naar 70 jaar om de AOW betaalbaar te houden. Dat zegt hoogleraar pensioenmarkten Fieke van der Lecq van de Erasmus Universiteit Rotterdam in een interview met NU.nl.

"Daarnaast moeten we nadenken over deeltijdpensioen," aldus Van der Lecq. De politieke partijen discussiëren nog over een verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 of 67 jaar. Van der Lecq pleit zelfs voor een verhoging naar 70 jaar.

"We zullen de verhouding tussen het aantal werkenden en gepensioneerden moeten verbeteren. Langer werken is de beste oplossing voor dat probleem. Ik denk dat we de AOW-leeftijd naar 70 moeten verhogen om het betaalbaar te houden."

Een hogere leeftijd is volgens de hoogleraar gerechtvaardigd omdat we 'met z'n allen steeds ouder worden'. Nieuwe ramingen van het CBS uit december 2010 vallen hoger uit dan eerdere prognoses. Rond 2050 worden mannen naar verwachting gemiddeld 86,1 jaar oud. Voor vrouwen wordt een leeftijd van 88,6 jaar geraamd.

"Als we de leeftijd fors verhogen kunnen we ook nadenken over deeltijdpensioen. Ik hoor al varianten van drie oudere werknemers die samen twee banen doen."
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
pi_95853847
quote:
0s.gif Op maandag 28 februari 2011 14:43 schreef Cherna het volgende:
De vergrijzing is een leugen van de regering.
Het is geen leugen hoor. De leeftijdspiramide van westerse landen is duidelijk genoeg.
The problem is not the occupation, but how people deal with it.
  vrijdag 22 april 2011 @ 18:25:48 #68
177885 JoaC
Het is patat
pi_95858248
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 april 2011 15:54 schreef waht het volgende:

[..]

Het is geen leugen hoor. De leeftijdspiramide van westerse landen is duidelijk genoeg.
Lol, ik had dat nog niet gelezen.
Vergrijzing ontkennen :')
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  zondag 24 april 2011 @ 17:34:48 #69
321876 Cherna
Fuck the System
pi_95924138
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 april 2011 18:25 schreef JoaC het volgende:

[..]

Lol, ik had dat nog niet gelezen.
Vergrijzing ontkennen :')
Lol, kijk als ik zelf pensioen betaalt heb heb jij daar geen last van. Zo simpel is het. En vergrijzing is dan niet aan de orde. Voordat de maatregel in werking treed is gek genoeg de babyboom generatie alweer verdwenen. Het valt me steeds vaker op dat mensen het verschil niet weten tussen pensioen(zelf betaalt) en AOW. Daarbij komt de tekorten aan werknemers zijn voornamelijk zware beroepen(zorg, bouw, industrie, etc). En dat kun je toch niemand laten doen van 65.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
  zondag 24 april 2011 @ 17:38:53 #70
321876 Cherna
Fuck the System
pi_95924243
quote:
0s.gif Op zondag 20 februari 2011 10:27 schreef Lyrebird het volgende:

[..]

Ik had het over de AOW, maar ik vind dat pensioenen ook de verantwoordelijkheid van werknemers zijn. Daar heeft een werkgever (of overheid) helemaal niets over te zeggen.
Ja en daar wringt de schoen. Voor mijn part schroeven ze de AOW leeftijd op naar 100 of schaffen het geheel af. Maar het gaat om de pensioenleeftijd die ook verhoog wordt. Een verzekering(contract om met 65 uitbetaalt te worden) dat ik verplicht ben te betalen omdat ik werk. Iemand die nooit gewerkt heeft bouwt geen pensioen op.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
pi_95925891
quote:
0s.gif Op zondag 24 april 2011 17:34 schreef Cherna het volgende:

[..]

Lol, kijk als ik zelf pensioen betaalt heb heb jij daar geen last van. Zo simpel is het. En vergrijzing is dan niet aan de orde.
Jammer dat je, door de inbouw van de AOW-franchise, niet méér pensioen op kunt bouwen en dat de pensioenfondsen, door de vergrijzing, leeggeslurpt worden. Leuk als je dan dus een collectieve regeling hebt (die nog steeds voor de meeste werknemers geldt), waarbij je op papier wel een aardig pensioen hebt, maar waarbij er in de praktijk niet per se iets van terecht hoeft te komen.

Die jaarlijkse opgave is geen belofte, maar een gokje :)

Verder zijn er een hoop zaken in pensioenland veranderd. Zo is er tegenwoordig alleen nog maar nabestaandenpensioen op risicobasis. Dat wil dus zeggen dat er a; niets is uit te ruilen vlak voor de pensioendatum (iets dat de BB'ers nog steeds hebben kunnen doen, wat een hoger ouderdomspensioen oplevert en b; er bij baanverlies ineens geen dekking meer is en je bij overlijden dus niets nalaat aan je nabestaanden (wat óók het doel is van een pensioen).

Dit is een stuk goedkoper, met dank aan de al met pensioen zijnde medemens....graag gedaan BB'ers :)
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_95926439
Deeltijd AOW hier al besproken? Ik hoorde er gisteren over op de radio, wat mij betreft een zeer goede oplossing om vergrijzingsproblemen tegen te gaan. Na je 65e (ja oke, van mijn part 75e, maar babyboomers hebben nu eenmaal de macht in Den Haag) niet in één keer stoppen met werken, maar langzaam afbouwen ^O^
"When Jesus promised us the resurrection of the dead....I thought he had something a little different in mind."
  Moderator / Redactie Sport dinsdag 7 juni 2011 @ 18:14:21 #73
92686 crew  borisz
Keurmeester
pi_97847626
quote:
Principe-akkoord over de pensioenen

Update: dinsdag 7 jun 2011, 18:00
De AOW blijft tot 2028 gegarandeerd elk jaar stijgen en de pensioenleeftijd gaat in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Dat staat in een concept- akkoord waarover werkgevers en bonden het eens zijn geworden. De AOW-uitkering stijgt los van de inflatie met 0,6%.

De onderhandelingen hebben zich maanden lang voortgesleept, onder meer door verdeeldheid binnen de vakbeweging.

Afgesproken is onder meer dat de hoogte van de pensioenen niet gegarandeerd wordt. Die hangt mede af van wat er op de beurs gebeurt. Over zware beroepen is nog niets bepaald. Wie eerder stopt met werken, krijgt minder pensioen.
NOSTT
winnaar wielerprono 2007 :) Last.FM
  dinsdag 7 juni 2011 @ 20:01:34 #74
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_97853751
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 18:14 schreef borisz het volgende:

[..]

NOSTT
Agnes is weer eens anaal genomen door Bernard.......
  dinsdag 7 juni 2011 @ 20:02:50 #75
165633 eriksd
The grand facade...
pi_97853814
quote:
0s.gif Op zondag 24 april 2011 19:01 schreef Compatibel het volgende:
Deeltijd AOW hier al besproken? Ik hoorde er gisteren over op de radio, wat mij betreft een zeer goede oplossing om vergrijzingsproblemen tegen te gaan. Na je 65e (ja oke, van mijn part 75e, maar babyboomers hebben nu eenmaal de macht in Den Haag) niet in één keer stoppen met werken, maar langzaam afbouwen ^O^
Oh wauw. En de praktijk?
Op donderdag 11 oktober 2012 19:49 schreef Tem het volgende:
Bis bis bis
Op maandag 17 december 2012 22:25 schreef KoosVogels het volgende:
Wij krijgen niks voor kerst van de baas. Alleen een trap onder de reet en een stuk steenkool.
pi_97856262
Principe-akkoord over de pensioenen

Update: dinsdag 7 jun 2011, 18:00
De AOW blijft tot 2028 gegarandeerd elk jaar stijgen en de pensioenleeftijd gaat in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Dat staat in een concept- akkoord waarover werkgevers en bonden het eens zijn geworden. De AOW-uitkering stijgt los van de inflatie met 0,6%.

De onderhandelingen hebben zich maanden lang voortgesleept, onder meer door verdeeldheid binnen de vakbeweging.

Afgesproken is onder meer dat de hoogte van de pensioenen niet gegarandeerd wordt. Die hangt mede af van wat er op de beurs gebeurt. Over zware beroepen is nog niets bepaald. Wie eerder stopt met werken, krijgt minder pensioen.

************************************************************************

Ten eerste snap ik niet dat ze de pensoenleeftijd verhogen terwijl tot nu toe niet gebleken is dat men kan doorwerken (lichamelijk) en dat de werkgevers mensen willen van 60 jaar en ouder.

Ten tweede is het vreemd dat de betrokken van dit akkoord kennelijk al die jaren een misrekening hebben gemaakt door werknemers er al met hun 60 ste uit te laten gaan.
Die betrokken hebben nu dus weer een nieuw verhaal maar hoe geloofwaardig is dat?

En als laatste is het erg vreemd dat je verplicht bent om mee te doen met een pensioenfonds terwijl je niet weet hoe hoog je pensioen uiteindelijk gaat worden omdat dat afhankelijk is van de economie.
Daar kan de gemiddelde woekerpolisverkoper nog een puntje aan zuigen.
Kortom, laten we eerst maar eens beginnen met het opzeggen van het lidmaatschap bij die corrupte bonden.
pi_97856707
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 20:40 schreef thumbnail het volgende:
Kortom, laten we eerst maar eens beginnen met het opzeggen van het lidmaatschap bij die corrupte bonden.
Ik begrijp sowieso niet waarom de vakbonden partij zijn in deze. Als we het over oude, grijze, blanke mannen-clubs hebben, dan hebben we het over de Nederlandse vakbonden....

En we schuiven alles maar weer door, zonder de huidige generatie veroorzakers mede aan te pakken.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
  dinsdag 7 juni 2011 @ 20:50:59 #78
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_97857097
quote:
14s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 20:46 schreef Five_Horizons het volgende:

[..]

Als we het over oude, grijze, blanke mannen-clubs hebben, dan hebben we het over de Nederlandse vakbonden....
De vakbond doet er alles aan om jongeren te aan te trekken, helaas zijn de jongere meer geïnteresseerd in vlug geld verdienen, vele zullen van een koude kermis thuis komen. Leuk voorbeeld jongere leden klaagden dat er niks voor de jeugd werd georganiseerd. De bond komt met een middag karten, twee jongeren gaven zichzelf op waarvan eentje nog afmeldde. Jongeren worden bij de bond weggehouden lijkt wel. "Het heeft toch geen nut". Jongeren moeten eerst eens naar zichzelf kijken voordat ze de bond ergens de schuld van geven. En degene die geen lid zijn moeten helemaal hun mondje houden en ja knikken tegen Bernard en co.
pi_97857113
quote:
14s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 20:46 schreef Five_Horizons het volgende:

Ik begrijp sowieso niet waarom de vakbonden partij zijn in deze. Als we het over oude, grijze, blanke mannen-clubs hebben, dan hebben we het over de Nederlandse vakbonden....

En we schuiven alles maar weer door, zonder de huidige generatie veroorzakers mede aan te pakken.
De vakbonden vertegenwoordigen de werknemers zeggen ze maar de werknemers hebben niets te vertellen.
Ik ben namelijk lid van een bond maar ik krijg nooit eens een vraag over wat ik nou wil.
Wil ik nog wel meebetalen bij zo'n pensioenfonds waarvan niet zeker is of en wat je ooit mag ontvangen?
Wil ik nog wel AOW premie betalen als ik waarschijnlijk nooit gebruik kan maken van die regeling ( net als de VUT en het pre-pensioen)?

Kortom, het is een corrupte arrogante kolerzooi bij die bonden en het enige belang wat ze hebben is het eigen belang ( vraag maar aan Lodewijk).
pi_97857273
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 20:50 schreef betyar het volgende:

De vakbond doet er alles aan om jongeren te aan te trekken, helaas zijn de jongere meer geïnteresseerd in vlug geld verdienen, vele zullen van een koude kermis thuis komen. Leuk voorbeeld jongere leden klaagden dat er niks voor de jeugd werd georganiseerd. De bond komt met een middag karten, twee jongeren gaven zichzelf op waarvan eentje nog afmeldde. Jongeren worden bij de bond weggehouden lijkt wel. "Het heeft toch geen nut". Jongeren moeten eerst eens naar zichzelf kijken voordat ze de bond ergens de schuld van geven. En degene die geen lid zijn moeten helemaal hun mondje houden en ja knikken tegen Bernard en co.
Ik begrijp heel goed waarom jongeren geen vertrouwen hebben in de bonden.
Voor die ouderen was alles mooi geregeld maar voor die jongeren hollen ze alles uit.
pi_97857908
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 20:50 schreef betyar het volgende:

[..]

De vakbond doet er alles aan om jongeren te aan te trekken, helaas zijn de jongere meer geïnteresseerd in vlug geld verdienen, vele zullen van een koude kermis thuis komen. Leuk voorbeeld jongere leden klaagden dat er niks voor de jeugd werd georganiseerd. De bond komt met een middag karten, twee jongeren gaven zichzelf op waarvan eentje nog afmeldde. Jongeren worden bij de bond weggehouden lijkt wel. "Het heeft toch geen nut". Jongeren moeten eerst eens naar zichzelf kijken voordat ze de bond ergens de schuld van geven. En degene die geen lid zijn moeten helemaal hun mondje houden en ja knikken tegen Bernard en co.
Ook voor ouderen is het van belang dat ze een compromis vinden wat ook voor jongeren acceptabel is. Het is niet erg handig om de personen die later jouw pensioen en gezondheidszorg moeten betalen maar te blijven naaien, want op een gegeven moment naaien ze je gewoon terug.
pi_97858704
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 20:50 schreef betyar het volgende:

[..]

De vakbond doet er alles aan om jongeren te aan te trekken,
Onzin. Het zijn clubjes oude blanke mannen die de afgelopen jaren hebben bewezen alleen naar zichzelf te kunnen kijken. Diezelfde oude, blanke mannen hebben de macht binnen de vakbonden.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_97858820
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 21:01 schreef Tocadisco het volgende:

, want op een gegeven moment naaien ze je gewoon terug.
Die groep ouderen is gewoon een te groot deel van het electoraat om te negeren. Vandaar dat hier de komende jaren nooit iets zal veranderen. Geen politicus haalt het in z'n hoofd om er iets tegen te doen, omdat het verleden heeft uitgewezen dat dat je kop kost (Brinkman).
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_97859104
quote:
14s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 21:15 schreef Five_Horizons het volgende:

[..]

Die groep ouderen is gewoon een te groot deel van het electoraat om te negeren. Vandaar dat hier de komende jaren nooit iets zal veranderen. Geen politicus haalt het in z'n hoofd om er iets tegen te doen, omdat het verleden heeft uitgewezen dat dat je kop kost (Brinkman).
Het vooruitzicht om je halve loon in te moeten leveren en uiteindelijk maar een piepklein pensioennetje over te houden om voor de fouten van andere mensen op te draaien kan voor een hoop mensen net het laatste zetje zijn om te immigreren naar een ander land (een extreem voorbeeld maar het toont aan dat er ook buiten de tweede kamer manieren zijn om je ongenoegen erover te uiten).
pi_97859189
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 21:19 schreef Tocadisco het volgende:

[..]

Het vooruitzicht om je halve loon in te moeten leveren en uiteindelijk maar een piepklein pensioennetje over te houden om voor de fouten van andere mensen op te draaien kan voor een hoop mensen net het laatste zetje zijn om te immigreren naar een ander land (een extreem voorbeeld maar het toont aan dat er ook buiten de tweede kamer manieren zijn om je ongenoegen erover te uiten).
Klopt en dat gebeurt ook (braindrain), helaas. Dat gaat gewoon gevolgen hebben in de toekomst.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
  dinsdag 7 juni 2011 @ 22:21:02 #86
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_97863269
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 20:51 schreef thumbnail het volgende:

[..]

De vakbonden vertegenwoordigen de werknemers zeggen ze maar de werknemers hebben niets te vertellen.
Ik ben namelijk lid van een bond maar ik krijg nooit eens een vraag over wat ik nou wil.
Wil ik nog wel meebetalen bij zo'n pensioenfonds waarvan niet zeker is of en wat je ooit mag ontvangen?
Wil ik nog wel AOW premie betalen als ik waarschijnlijk nooit gebruik kan maken van die regeling ( net als de VUT en het pre-pensioen)?

Kortom, het is een corrupte arrogante kolerzooi bij die bonden en het enige belang wat ze hebben is het eigen belang ( vraag maar aan Lodewijk).
Ga naar de vergadering in je regio en leg het voor. Kom zelf met die vragen en antwoorden. Maar je komt niet naar die vergaderingen anders klaag je niet.
  dinsdag 7 juni 2011 @ 22:22:04 #87
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_97863352
quote:
14s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 21:13 schreef Five_Horizons het volgende:

[..]

Onzin. Het zijn clubjes oude blanke mannen die de afgelopen jaren hebben bewezen alleen naar zichzelf te kunnen kijken. Diezelfde oude, blanke mannen hebben de macht binnen de vakbonden.
nou wat moet de bond doen om jongeren te trekken? Een hip discofeestje geven waar geen hond naartoe komt? Mensen (en zeker de jongere) moeten eens naar zichzelf kijken i.p.v de vinger naar de bond te wijzen.
pi_97863677
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 22:22 schreef betyar het volgende:

[..]

nou wat moet de bond doen om jongeren te trekken? Een hip discofeestje geven waar geen hond naartoe komt? Mensen (en zeker de jongere) moeten eens naar zichzelf kijken i.p.v de vinger naar de bond te wijzen.
Dus als ik het goed lees zeg je in principe: Als de bond zich misdraagt (in een poging van zelfbescherming een andere generatie financieel enorm naaien classificeer ik als 'zich misdragen') dan is dat de schuld van jongeren omdat ze de bonden niet hebben tegengehouden :')?
pi_97866771
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 22:22 schreef betyar het volgende:

[..]

nou wat moet de bond doen om jongeren te trekken? Een hip discofeestje geven waar geen hond naartoe komt? Mensen (en zeker de jongere) moeten eens naar zichzelf kijken i.p.v de vinger naar de bond te wijzen.
Erm... nee? Ik snap gewoon niet waarom de vakbonden partij zouden moeten zijn, in deze. Ze vertegenwoordigen maar een deel van de mensen waar het daadwerkelijk om gaat.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
  dinsdag 7 juni 2011 @ 23:43:12 #90
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_97868296
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 22:26 schreef Tocadisco het volgende:

[..]

Dus als ik het goed lees zeg je in principe: Als de bond zich misdraagt (in een poging van zelfbescherming een andere generatie financieel enorm naaien classificeer ik als 'zich misdragen') dan is dat de schuld van jongeren omdat ze de bonden niet hebben tegengehouden :')?
quote:
14s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 23:16 schreef Five_Horizons het volgende:

[..]

Erm... nee? Ik snap gewoon niet waarom de vakbonden partij zouden moeten zijn, in deze. Ze vertegenwoordigen maar een deel van de mensen waar het daadwerkelijk om gaat.
Te weinig draagkracht bij de bond staat de bond ook machteloos. Zonder leden en vooral zonder leden die worden genaaid is het moeilijk tegen te houden wat de werkgevers doordrammen, men staakt toch niet.
De bond komt op voor de werknemers, het gaat iedere werknemer aan deze maatregelen. Het kost iedere werknemer allemaal pensioenjaren en pensioengeld.
  dinsdag 7 juni 2011 @ 23:47:29 #91
177885 JoaC
Het is patat
pi_97868498
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 23:43 schreef betyar het volgende:

[..]

[..]

Te weinig draagkracht bij de bond staat de bond ook machteloos. Zonder leden en vooral zonder leden die worden genaaid is het moeilijk tegen te houden wat de werkgevers doordrammen, men staakt toch niet.
De bond komt op voor de werknemers, het gaat iedere werknemer aan deze maatregelen. Het kost iedere werknemer allemaal pensioenjaren en pensioengeld.
De vakbond komt op voor de leden, en de leden zijn vergrijst omdat je lang lid moet zijn voor je echt invloed kunt hebben. Jongeren worden keihard genaaid, omdat er een onevenredig grote groep met pensioen gaat terwijl de afschaffing van de VUT ook al op ons dakje kwam.

quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 22:22 schreef betyar het volgende:

[..]

nou wat moet de bond doen om jongeren te trekken? Een hip discofeestje geven waar geen hond naartoe komt? Mensen (en zeker de jongere) moeten eens naar zichzelf kijken i.p.v de vinger naar de bond te wijzen.
Bij de FNV word je als jongere niet serieus genomen en voor je kroonlid bent duurt het jaren. Ondertussen komt de welvaart van zowel de ouderen als jongeren in gevaar als er te snel veel mensen met pensioen gaan.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
pi_97870907
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 15:50 schreef betyar het volgende:
Waarom zouden de jongere niet mee willen betalen aan de oude dag van paps en mams? Desnoods dwing je ze maar.
Hoe verwacht je dat dan te doen?

"Sorry meneer Betyar, u mag niet voor uw werk emigreren want u moet hier pensioenen van anderen blijven ophoesten." ?
  woensdag 8 juni 2011 @ 03:02:37 #93
321876 Cherna
Fuck the System
pi_97874351
quote:
14s.gif Op zondag 24 april 2011 18:39 schreef Five_Horizons het volgende:

[..]

Jammer dat je, door de inbouw van de AOW-franchise, niet méér pensioen op kunt bouwen en dat de pensioenfondsen, door de vergrijzing, leeggeslurpt worden. Leuk als je dan dus een collectieve regeling hebt (die nog steeds voor de meeste werknemers geldt), waarbij je op papier wel een aardig pensioen hebt, maar waarbij er in de praktijk niet per se iets van terecht hoeft te komen.

Die jaarlijkse opgave is geen belofte, maar een gokje :)

Verder zijn er een hoop zaken in pensioenland veranderd. Zo is er tegenwoordig alleen nog maar nabestaandenpensioen op risicobasis. Dat wil dus zeggen dat er a; niets is uit te ruilen vlak voor de pensioendatum (iets dat de BB'ers nog steeds hebben kunnen doen, wat een hoger ouderdomspensioen oplevert en b; er bij baanverlies ineens geen dekking meer is en je bij overlijden dus niets nalaat aan je nabestaanden (wat óók het doel is van een pensioen).

Dit is een stuk goedkoper, met dank aan de al met pensioen zijnde medemens....graag gedaan BB'ers :)
Een brandverzekering is ook een collectief zoals iedere verzekering dat is, een contract dat je afsluit met de maatschappij. Dat de opbrengst fictief is dat staat ook in de polis dus dat is mijn punt niet.
Maar er staat ook in dat ik opbouw TOT 65 EN DE UITBETALING START en als ze dat plots willen verhogen moeten ze me maar eerst een nieuwe polis opsturen waar ik akkoord kan gaan met 67. En normaal is het zo wanneer ik niet akkoord ga zou ik mogen afzien van de polis. Daarom als je de pensioenen niet loskoppelt ontstaat in de toekomst een hoop ellende. Niemand (niet een generatie) zal accepteren dat je betaalt voor lucht. Ook de jongeren die nu 24 zijn en straks ouder zijn zullen op de partij stemmen die hun belangen zullen bevredigen.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
  woensdag 8 juni 2011 @ 05:59:50 #94
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_97874878
quote:
0s.gif Op woensdag 8 juni 2011 00:36 schreef Tocadisco het volgende:

[..]

Hoe verwacht je dat dan te doen?

"Sorry meneer Betyar, u mag niet voor uw werk emigreren want u moet hier pensioenen van anderen blijven ophoesten." ?
Als je emigreert bouw je geen AOW op.
  woensdag 8 juni 2011 @ 06:11:51 #95
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_97874895
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 23:47 schreef JoaC het volgende:

[..]

De vakbond komt op voor de leden, en de leden zijn vergrijst omdat je lang lid moet zijn voor je echt invloed kunt hebben. Jongeren worden keihard genaaid, omdat er een onevenredig grote groep met pensioen gaat terwijl de afschaffing van de VUT ook al op ons dakje kwam.
De mensen die geboren zijn na 1950 worden keihard genaaid. de 60er's die hebben het meeste betaald aan verschillende constructies die voor hun neus verdampten en nu langer door kunnen werken.

quote:
Bij de FNV word je als jongere niet serieus genomen en voor je kroonlid bent duurt het jaren. Ondertussen komt de welvaart van zowel de ouderen als jongeren in gevaar als er te snel veel mensen met pensioen gaan.
Nee hoor, kijk dat jij het niet eens bent met de ideeën van de vakbond, dan wordt je maar lid van VNO-CNW.
De vakbond komt op voor mensen, ook niet leden profiteren direct mee met de onderhandelingen van de vakbonden.
Het sprookje van de pensioenen is ook een eenzijdig verhaal dat de media in wordt gestuurd, ik snap ook niet waarom men stil blijft zitten. Een paar pensioenfondsen doen het slecht en worden breed uitgemeten in de media terwijl het gros gewoon netjes draait. Dit krijg je ook gewoon te horen bij de vergaderingen, maar de bonden worden langzaam de mond gesnoerd. Dit kan ook niet anders met een teruglopend aantal leden.
pi_97875263
quote:
0s.gif Op woensdag 8 juni 2011 05:59 schreef betyar het volgende:

[..]

Als je emigreert bouw je geen AOW op.
Als ik hier blijf krijg ik ook geen AOW :')
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_97879069
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 22:21 schreef betyar het volgende:

Ga naar de vergadering in je regio en leg het voor. Kom zelf met die vragen en antwoorden. Maar je komt niet naar die vergaderingen anders klaag je niet.
Wat weet jij er nou van?
Ik ga zelfs naar acties toe, nou ja dat ging ik.
De laatste keer was in Den Haag waar de FNV luidkeels schreeuwde dat het pensioen op 65 jaar moest blijven.
Dat was achteraf alleen maar om de schoonmakers over te halen om lid te worden want vlak daarna draaide Agnes als een bald aan de boom om.

Enne..........was jij daar ook?
pi_97879211
quote:
0s.gif Op woensdag 8 juni 2011 06:11 schreef betyar het volgende:

Nee hoor, kijk dat jij het niet eens bent met de ideeën van de vakbond, dan wordt je maar lid van VNO-CNW.
De vakbond komt op voor mensen, ook niet leden profiteren direct mee met de onderhandelingen van de vakbonden.
Het sprookje van de pensioenen is ook een eenzijdig verhaal dat de media in wordt gestuurd, ik snap ook niet waarom men stil blijft zitten. Een paar pensioenfondsen doen het slecht en worden breed uitgemeten in de media terwijl het gros gewoon netjes draait. Dit krijg je ook gewoon te horen bij de vergaderingen, maar de bonden worden langzaam de mond gesnoerd. Dit kan ook niet anders met een teruglopend aantal leden.
Kijk dan maar eens op de site van het FNV, daar staat hetzelfde verhaal.
  woensdag 8 juni 2011 @ 11:12:12 #99
134847 fokthesystem
WIJ zijn 'HET'.
pi_97879310
http://www.paltalk.com , niet typen maar miepen
Al bemoei jij je niet met politiek, deze bemoeit zich wel met jouw leven en geld, van de wieg tot het graf en zelfs daarna!
  woensdag 8 juni 2011 @ 12:03:43 #100
3647 B.R.Oekhoest
Berend Rinus is de naam
pi_97881206
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:20 schreef mlg het volgende:

[..]

Ik mag het van jullie niet zeggen, maar Chinezen zijn toch wel een beter soort volk dan Somaliërs.
Modje Shoarmahoer, help! Een racist!! Dit is toch minimaal 1 maandje ban?

Overdreven modjes
De moraal zit in een crisis, niemand weet meer wat van wie is.
Mijn broer Tinus zeker niet; de minkukel neemt steeds ongevraagd bezit van mijn FOK!account. Beste vent wel verder, overigens: http://fotoboek.fok.nl/Tinus_O..
  woensdag 8 juni 2011 @ 12:52:05 #101
134847 fokthesystem
WIJ zijn 'HET'.
pi_97882989
quote:
0s.gif Op woensdag 8 juni 2011 12:03 schreef B.R.Oekhoest het volgende:

Modje Shoarmahoer, help! Een racist!! Dit is toch minimaal 1 maandje ban?

Overdreven modjes
Met willekeur kun je niet redeneren.
http://www.paltalk.com , niet typen maar miepen
Al bemoei jij je niet met politiek, deze bemoeit zich wel met jouw leven en geld, van de wieg tot het graf en zelfs daarna!
  woensdag 8 juni 2011 @ 13:32:27 #102
177885 JoaC
Het is patat
pi_97884440
quote:
0s.gif Op woensdag 8 juni 2011 06:11 schreef betyar het volgende:

[..]

De mensen die geboren zijn na 1950 worden keihard genaaid. de 60er's die hebben het meeste betaald aan verschillende constructies die voor hun neus verdampten en nu langer door kunnen werken.
De mensen die geboren zijn na 1960 zijn de lul, bovendien is er jarenlang te weinig premie betaald omdat de beurzen zo goed gingen, bovendien heeft iedereen die tot en met eind jaren '90 een huis gekocht heeft ook nog eens daar kapitaal zitten.
quote:
[..]

Nee hoor, kijk dat jij het niet eens bent met de ideeën van de vakbond, dan wordt je maar lid van VNO-CNW.
Vakbonden hebben best nog wel nut, ze moeten alleen hervormd worden zodat jongeren niet tegen een muur oplopen, nu blijven ze weg. Waarom zou ik bij een werkgeversvereniging gaan als ik aan de andere kant sta? Een negroïde man gaat toch ook niet bij de KKK?
quote:
De vakbond komt op voor mensen, ook niet leden profiteren direct mee met de onderhandelingen van de vakbonden.
Vakbonden hebben ook nut, maar als het om pensioenen gaat, proberen ze onmogelijk na te komen beloftes te realiseren.
quote:
Het sprookje van de pensioenen is ook een eenzijdig verhaal dat de media in wordt gestuurd, ik snap ook niet waarom men stil blijft zitten. Een paar pensioenfondsen doen het slecht en worden breed uitgemeten in de media terwijl het gros gewoon netjes draait.
Die dekkingsgraden zijn de enige zaken die in de media komen, dat het systeem niet werkt omdat de arbeidsmarkt het niet aankomt hoor je noch bij de media, noch bij de FNV.
quote:
Dit krijg je ook gewoon te horen bij de vergaderingen, maar de bonden worden langzaam de mond gesnoerd. Dit kan ook niet anders met een teruglopend aantal leden.
De jongeren blijven weg omdat ze binnen de vakbond de mond gesnoerd worden, minister Kamp liet daarentegen de pensioenen aan de vakbonden over.

Grappig genoeg gaat niemand in op de demografische onmogelijkheid van een te late verhoging van de pensioenleeftijd.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  woensdag 8 juni 2011 @ 19:55:08 #103
321876 Cherna
Fuck the System
pi_97901482
quote:
Dat had je nu niet moeten doen.:) Dus de Grieken graaien indirect uit de pot die NLers eerlijk middels een verzekering betalen. Dan is het pensioen dus een woekerpolis en dient onmiddellijk te stoppen(maar dat wist ik al langer). Het is compleet van de zotte dat je verplicht bent mee te doen terwijl je weet dat het niet deugt. Een arbeidsloze of middenstander of ZZPer word die ellende dus bespaart. Hoe gek kan het zijn.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
  woensdag 8 juni 2011 @ 20:30:53 #104
321876 Cherna
Fuck the System
pi_97903514
Maar dan iets anders. Kunnen we niet een rechtszaak aanspannen tegen die maffia die ons verplicht iets te laten betalen waarvan we nu al weten dat we daar niets voor terug krijgen. Iemand die bedrijfsrecht/rechten studeert kan die dat niet eens onderzoeken? Ik heb eens op mijn pensioenoverzicht gekeken maar die polis is toch echt persoonsgebonden(op naam) en ook nog eens met de nodige voorwaarden, ook al wordt die vanuit een collectief uitbetaalt. Kun je dit zonder meer aanpassen zonder ook maar toestemming te vragen aan degene waarop de polis is gebaseerd.
Als je daar over nadenkt is dit toch vreemd. Je bent verplicht een contract af te sluiten en dan heb je ook nog niet eens inspraak.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
  woensdag 8 juni 2011 @ 22:09:27 #105
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_97910912
quote:
0s.gif Op woensdag 8 juni 2011 13:32 schreef JoaC het volgende:

De mensen die geboren zijn na 1960 zijn de lul, bovendien is er jarenlang te weinig premie betaald omdat de beurzen zo goed gingen, bovendien heeft iedereen die tot en met eind jaren '90 een huis gekocht heeft ook nog eens daar kapitaal zitten.
Na 1950, Mijn vader is van 1950 en levert, als hij wilt stoppen volgens de oude regelingen netto ruim 1600 euro per maand in.

quote:
Vakbonden hebben best nog wel nut, ze moeten alleen hervormd worden zodat jongeren niet tegen een muur oplopen, nu blijven ze weg. Waarom zou ik bij een werkgeversvereniging gaan als ik aan de andere kant sta? Een negroïde man gaat toch ook niet bij de KKK?
Je snapt het punt.

quote:
Vakbonden hebben ook nut, maar als het om pensioenen gaat, proberen ze onmogelijk na te komen beloftes te realiseren.
Ze moeten met hun klauwen van het pensioen afblijven, we gaan de tijd van Ruding en co. tegemoet. Let maar op, ze graaien dadelijk die 700 miljard leeg.

quote:
Die dekkingsgraden zijn de enige zaken die in de media komen, dat het systeem niet werkt omdat de arbeidsmarkt het niet aankomt hoor je noch bij de media, noch bij de FNV.
Het systeem werkt ook niet, ze moeten de werknemers zelf de keus geven om een pensioen te sparen. Geef mij die tot nu toe zelf gespaarde zak met geld en dan doe ik er zelf mee wat ik wil en niet een of andere beleggingsexpert die eerst 10% provisie jat.

quote:
De jongeren blijven weg omdat ze binnen de vakbond de mond gesnoerd worden, minister Kamp liet daarentegen de pensioenen aan de vakbonden over.
Jongeren blijven weg omdat ze menen dat de bond toch niet voor hun klaar staat. Dat is wat anders dan de mond snoeren.
pi_97974395
quote:
0s.gif Op woensdag 8 juni 2011 22:09 schreef betyar het volgende:

Jongeren blijven weg omdat ze menen dat de bond toch niet voor hun klaar staat. Dat is wat anders dan de mond snoeren.
Ik vraag me dat af.
Ik denk dat jongeren niet beseffen wat ze hebben en wat ze verliezen.
Als een schoolverlater gaat werken dan is dat allemaal winst vergeleken met wat ze verdienden toen ze op school zaten dus die jongeren hoor je niet.

Dat is ook het geval met diverse regelingen wat betreft kinderopvang of bij ziekte, daar hebben jongeren ook nog niet veel mee te maken dus die hoor je alweer niet.

En dan het pensioen, dat is nog zover weg, daar denken ze niet eens aan (vandaar dat ze nu de mensen van 55+ zoet houden want de hoor je wel).

Kortom, de jongeren zouden eens wat meer moeten kijken wat ze hebben en wat werknemers daar in het verleden voor hebben gedaan.
  vrijdag 10 juni 2011 @ 11:31:59 #107
323876 michaelmoore
I want to live a hundred years
pi_97974691
The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.
  vrijdag 10 juni 2011 @ 11:41:10 #108
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_97975062
quote:
0s.gif Op vrijdag 10 juni 2011 11:24 schreef thumbnail het volgende:

[..]

Ik vraag me dat af.
Ik denk dat jongeren niet beseffen wat ze hebben en wat ze verliezen.
Als een schoolverlater gaat werken dan is dat allemaal winst vergeleken met wat ze verdienden toen ze op school zaten dus die jongeren hoor je niet.

Dat is ook het geval met diverse regelingen wat betreft kinderopvang of bij ziekte, daar hebben jongeren ook nog niet veel mee te maken dus die hoor je alweer niet.

En dan het pensioen, dat is nog zover weg, daar denken ze niet eens aan (vandaar dat ze nu de mensen van 55+ zoet houden want de hoor je wel).

Kortom, de jongeren zouden eens wat meer moeten kijken wat ze hebben en wat werknemers daar in het verleden voor hebben gedaan.
Het "ver van mijn bed" syndroom???
pi_97979181
quote:
0s.gif Op vrijdag 10 juni 2011 11:24 schreef thumbnail het volgende:

[..]

Ik vraag me dat af.
Ik denk dat jongeren niet beseffen wat ze hebben en wat ze verliezen.
Als een schoolverlater gaat werken dan is dat allemaal winst vergeleken met wat ze verdienden toen ze op school zaten dus die jongeren hoor je niet.

Dat is ook het geval met diverse regelingen wat betreft kinderopvang of bij ziekte, daar hebben jongeren ook nog niet veel mee te maken dus die hoor je alweer niet.

En dan het pensioen, dat is nog zover weg, daar denken ze niet eens aan (vandaar dat ze nu de mensen van 55+ zoet houden want de hoor je wel).

Kortom, de jongeren zouden eens wat meer moeten kijken wat ze hebben en wat werknemers daar in het verleden voor hebben gedaan.
En is 'jongeren verdienen nu meer als ze als schoolverlater gaan werken' dan een goed excuus om ze enorm erover te naaien bij het pensioenakkoord? Kun je überhaupt al met dat model tussen generaties gaan 'compenseren'?

[ Bericht 0% gewijzigd door Tocadisco op 10-06-2011 13:57:45 ]
pi_97980278
Solidariteit in Nederland betekent dat eerst een enorme groep babyboomers de dans ontspringt en uiterlijk op hun 65e kan stoppen. De eerste babyboomers worden dit jaar 65, de dus komende 8 jaar volgt de grote golf.

Als die mensen straks allemaal met pensioen zijn, gaat de pensioenleeftijd omhoog en mogen alle andere werkenden daar voor opdraaien. De generatie van iedereen die nu jonger dan 55 is, is de pineut. Mensen jonger dan 50 nog erger, omdat de pensioenleeftijd in 2025 nog eens stijgt.

En dan spreekt FNV-voorzitter Jongerius ook nog over solidariteit en over een goede balans tussen jong en oud. En het ondertussen raar vinden dat zo weinig jongeren zich nog willen aansluiten bij een vakbond. Hilarisch.
pi_97982066
Het is te hopen dat het akkoord wordt verscherpt. Ten gunste van de jongeren.
  vrijdag 10 juni 2011 @ 18:50:15 #112
321876 Cherna
Fuck the System
pi_97991784
quote:
14s.gif Op vrijdag 10 juni 2011 11:41 schreef betyar het volgende:

[..]

Het "ver van mijn bed" syndroom???
Dat geld helaas voor de meeste. Ergens begrijp ik dit ook wel. Wie denkt er over zijn pensioen als hij 24 is. De meeste werpen hun overzicht op die leeftijd bij het oud papier.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
  vrijdag 10 juni 2011 @ 18:59:38 #113
321876 Cherna
Fuck the System
pi_97992167
quote:
13s.gif Op vrijdag 10 juni 2011 14:03 schreef Boldface het volgende:
Solidariteit in Nederland betekent dat eerst een enorme groep babyboomers de dans ontspringt en uiterlijk op hun 65e kan stoppen. De eerste babyboomers worden dit jaar 65, de dus komende 8 jaar volgt de grote golf.

Als die mensen straks allemaal met pensioen zijn, gaat de pensioenleeftijd omhoog en mogen alle andere werkenden daar voor opdraaien. De generatie van iedereen die nu jonger dan 55 is, is de pineut. Mensen jonger dan 50 nog erger, omdat de pensioenleeftijd in 2025 nog eens stijgt.

En dan spreekt FNV-voorzitter Jongerius ook nog over solidariteit en over een goede balans tussen jong en oud. En het ondertussen raar vinden dat zo weinig jongeren zich nog willen aansluiten bij een vakbond. Hilarisch.
Het is wel solidair voor degene die nog nooit hebben gewerkt. Dat dan weer wel. Want de hoogte van de AOW uitkering(eigenlijk een subsidie) gaat wel vanaf 2013 omhoog. Tja je levert in als je niet werkt op 65 jarige leeftijd en wel 6,5%. Maar dat klus je wel bij(eventueel zwart). Daarom vraag ik me af wat het gaat opleveren anders dan het werkelijke spaargeld van de werkende (pensioen)verdampt in de EU pot. Want schijnbaar wil de Jager weer graaien uit die pot tbv Griekenland. Dat deed Lubbers ook al een keer. Het CDA verrast me daarom ook totaal niet.
En de vakbonden hebben teveel macht als het gaat om de pensioenleeftijd. Helaas.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
pi_97992322
quote:
0s.gif Op vrijdag 10 juni 2011 13:37 schreef Tocadisco het volgende:

En is 'jongeren verdienen nu meer als ze als schoolverlater gaan werken' dan een goed excuus om ze enorm erover te naaien bij het pensioenakkoord? Kun je überhaupt al met dat model tussen generaties gaan 'compenseren'?
Het is geen excuus maar ene methode.
Ze weten precies hoe ze het volk moeten bespelen.
  vrijdag 10 juni 2011 @ 20:58:56 #115
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_97997946
Ik voel me vertegenwoordigd door de vakbond want links of rechtsom betaal je toch de rekening. Of je krijgt een verslechterd pensioen (waarbij de werkgevers en pensioenverzekeraars in hun handjes wrijven) of je moet betalen voor de babyboomers (welke overigens ook hebben moeten betalen voor de generaties voor hen, generaties die helemaal aan geen enkele regeling hebben meebetaald).

Los van die kwestie is het onbegrijpelijk dat alle beleggingsrisico's op de werknemer worden afgewenteld. De afgelopen 20 jaar hebben werkgevers zich gelaafd aan vele premievakanties en terugstortingen van pensioengelden, vele miljarden zijn geroofd uit de kassen door werkgevers. Zodat zij meer dividend aan de aandeelhouders konden uitkeren (in het geval van Unilever bijvoorbeeld).
Dit is des te onbegrijpelijker omdat de pensioenverplichting vanuit werknemerskant blijft. Je blijft verplicht pensioen opbouwen maar de risico's zijn voor jou. De risico's worden niet gedeeld door de dikke beleggers en pensioenbestuurders met hun miljoenenbonussen maar komen op het bordje van jou. In Amerika en Chili (waar ze met boetes werken als je je pensioengelden terugtrekt, dat schrikt ook behoorlijk af om te gaan shoppen) zouden ze het willen dat het zo werkt. Je zit vast aan een ketting en ondertussen kunnen ze vrijelijk gokken met jouw uitgestelde loon. Want dat ís de pensioenpremie, zo is het begonnen, óók toen werd afgesproken dat voortaan de werknemers 1/3e van de premie gingen betalen (en de werkgevers in plaats van de volle mep, wat in feite uitgesteld loon was, 2/3e gingen ophoesten).
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  vrijdag 10 juni 2011 @ 21:02:41 #116
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_97998120
quote:
Grappig, dat deden de liberalen van Ierland ook. Premier Cowen gebruikte de pensioengelden om de banken te redden.

Het hielp niet.

Jammer dat De Jager er niet van heeft geleerd.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  vrijdag 10 juni 2011 @ 21:04:24 #117
165633 eriksd
The grand facade...
pi_97998213
Hoi klopkoek
Op donderdag 11 oktober 2012 19:49 schreef Tem het volgende:
Bis bis bis
Op maandag 17 december 2012 22:25 schreef KoosVogels het volgende:
Wij krijgen niks voor kerst van de baas. Alleen een trap onder de reet en een stuk steenkool.
pi_98001363
quote:
0s.gif Op vrijdag 10 juni 2011 21:02 schreef Klopkoek het volgende:

Grappig, dat deden de liberalen van Ierland ook. Premier Cowen gebruikte de pensioengelden om de banken te redden.

Het hielp niet.

Jammer dat De Jager er niet van heeft geleerd.
Hitler deed het ook.
pi_98006793
Wat valt die Henk Kamp door de mand zeg op de vraag waarom de oudere generatie ontzien wordt. Zijn antwoord is dat de ouderen het grootste gedeelte van de huidige pensioenpot hebben opgebouwd. Wat een onzin, een beetje een pyramidefonds-idee. Als je dus ergens geld in stopt geeft jou dat recht om bij anderen te gaan plukken.
Verder zegt hij dat zijn generatie 4 jaar korter leeft dan de volgende generatie, terwijl dat hoogst twijfelachtig is.
  vrijdag 10 juni 2011 @ 23:32:17 #120
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98007109
quote:
0s.gif Op vrijdag 10 juni 2011 23:26 schreef andre77 het volgende:
Verder zegt hij dat zijn generatie 4 jaar korter leeft dan de volgende generatie, terwijl dat hoogst twijfelachtig is.
Dat geldt bijvoorbeeld in het geheel niet voor de onderste 33% aan inkomens.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_98009417
quote:
0s.gif Op vrijdag 10 juni 2011 23:26 schreef andre77 het volgende:
Wat valt die Henk Kamp door de mand zeg op de vraag waarom de oudere generatie ontzien wordt. Zijn antwoord is dat de ouderen het grootste gedeelte van de huidige pensioenpot hebben opgebouwd.
Die ze gewoon leegplukken voor zichzelf. " :') "

De komende pensioenpot wordt grotendeels opgebouwd door de nú werkenden, oftewel; wat een drogreden. De enige reden dat dit niet gebeurt is het electoraat. De laatste die er iets aan probeerde te doen werd politiek afgemaakt.

Dit is allemaal gewoon een veilige oplossing: wíj merken er nu nauwelijks iets van, dus dat geeft geen directe noodzaak er iets aan te doen. De generatie die het het meest kan missen, wordt ontzien.

Solidariteit waar ons land van bol zou staan geldt blijkbaar voor iedereen, behalve voor hen.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_98009988
quote:
0s.gif Op vrijdag 10 juni 2011 23:26 schreef andre77 het volgende:
Wat valt die Henk Kamp door de mand zeg op de vraag waarom de oudere generatie ontzien wordt. Zijn antwoord is dat de ouderen het grootste gedeelte van de huidige pensioenpot hebben opgebouwd. Wat een onzin, een beetje een pyramidefonds-idee. Als je dus ergens geld in stopt geeft jou dat recht om bij anderen te gaan plukken.
Verder zegt hij dat zijn generatie 4 jaar korter leeft dan de volgende generatie, terwijl dat hoogst twijfelachtig is.
Inderdaad, die Kamp heeft het steeds over 2 jaar langer doorwerken terwijl tot voor kort 60 jaar de norm was.
Volgens mij zijn dat dan 7 jaar.

Als ik dan bedenk dat men (SER) ooit bedacht heeft om mensen 5 jaar eerder met pensioen te laten gaan omdat er kennelijk geld zat was dan moeten we vaststellen dat Kamp&co of heel aan het liegen zijn of te dom zijn om dit soort zaken aan over te laten.
pi_98010178
quote:
14s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 00:09 schreef Five_Horizons het volgende:

Die ze gewoon leegplukken voor zichzelf. " :') "

De komende pensioenpot wordt grotendeels opgebouwd door de nú werkenden, oftewel; wat een drogreden. De enige reden dat dit niet gebeurt is het electoraat. De laatste die er iets aan probeerde te doen werd politiek afgemaakt.

Dit is allemaal gewoon een veilige oplossing: wíj merken er nu nauwelijks iets van, dus dat geeft geen directe noodzaak er iets aan te doen. De generatie die het het meest kan missen, wordt ontzien.

Solidariteit waar ons land van bol zou staan geldt blijkbaar voor iedereen, behalve voor hen.
Bezuinigen op het basispakket, kinderopvang, onderwijs, cultuur, enz enz gaat al snel van start maar het bezuinigen op de AOW/aanvullend pensioen pas over 10 jaar.
Dat is inderdaad de veilige oplossing.
  zaterdag 11 juni 2011 @ 10:26:05 #124
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98017402
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 00:19 schreef thumbnail het volgende:

[..]

Inderdaad, die Kamp heeft het steeds over 2 jaar langer doorwerken terwijl tot voor kort 60 jaar de norm was.
Volgens mij zijn dat dan 7 jaar.

Als ik dan bedenk dat men (SER) ooit bedacht heeft om mensen 5 jaar eerder met pensioen te laten gaan omdat er kennelijk geld zat was dan moeten we vaststellen dat Kamp&co of heel aan het liegen zijn of te dom zijn om dit soort zaken aan over te laten.
Vergeet niet dat juist de jongeren van toen, de zogeheten verloren generatie, daarom vroegen.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_98017672
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 10:26 schreef Klopkoek het volgende:

Vergeet niet dat juist de jongeren van toen, de zogeheten verloren generatie, daarom vroegen.
Ik denk eerder dat de werkgevers daarom vroegen zodat ze duur en ouder personeel konden lozen om daarvoor in de plaats jong en goedkoop personeel aan te nemen.
Daar hebben ze ooit ook de WAO voor misbruikt.
  zaterdag 11 juni 2011 @ 11:07:15 #126
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98018040
De WAO is per definitie een soort misbruik. Je schrijft mensen af, je brandt ze op, je misbruikt ze. En stopt ze als zoetmakertje in een uitkering.
Gelukkig is daar paal en perken aan gesteld maar helaas is nog geen paal en perken gesteld aan het opbranden van mensen.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zaterdag 11 juni 2011 @ 11:21:21 #127
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_98018300
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 11:07 schreef Klopkoek het volgende:
De WAO is per definitie een soort misbruik. Je schrijft mensen af, je brandt ze op, je misbruikt ze. En stopt ze als zoetmakertje in een uitkering.
Gelukkig is daar paal en perken aan gesteld maar helaas is nog geen paal en perken gesteld aan het opbranden van mensen.
Wat zie je liever? Dat ze op straat belanden? Ik vind het best. :)
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  zaterdag 11 juni 2011 @ 11:55:01 #128
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98018943
Volgens mij ben ik duidelijk in wat ik liever zie.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_98019152
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 11:07 schreef Klopkoek het volgende:
De WAO is per definitie een soort misbruik. Je schrijft mensen af, je brandt ze op, je misbruikt ze. En stopt ze als zoetmakertje in een uitkering.
Gelukkig is daar paal en perken aan gesteld maar helaas is nog geen paal en perken gesteld aan het opbranden van mensen.
In eerste instantie was die WAO er voor mensne die echt niet meer konden werken.
Helaas hebben de politici en de werkgevers daar misbruik van gemaakt en vlak ook de bonden niet uit.
  zaterdag 11 juni 2011 @ 12:07:30 #130
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98019277
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 12:03 schreef thumbnail het volgende:

[..]

In eerste instantie was die WAO er voor mensne die echt niet meer konden werken.
Helaas hebben de politici en de werkgevers daar misbruik van gemaakt en vlak ook de bonden niet uit.
De bonden hebben er indertijd wel voor gewaarschuwd. Het gebeurde nl. ook met niet-opgebrande mensen. Zoals mensen die in de scheepbouw werkten, een sector die snel verdween uit Nederland in die tijd. In plaats van ze om te scholen (zoals de Zweden dat deden, die kenden ook wat zware industrie) werden ze maar in een uitkering gestopt.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zaterdag 11 juni 2011 @ 12:18:57 #131
149454 GSbrder
Les extrêmes se touchent
pi_98019542
Ze kozen er ook zelf voor.
Het is je eigen verantwoordelijkheid je om te scholen.
Power is a lot like real estate, it's all about location, location, location.
The closer you are to the source, the higher your property value.
  zaterdag 11 juni 2011 @ 12:41:52 #132
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98020245
Verantwoordelijkheden afschuiven, daar zijn werkgevers goed in. Als je al modale scheepsbouwwerker elke dag bezig bent dan heb je geen tijd en puf meer over om je om te scholen. je denkt er niet eens aan want je bent met plezier bezig met je huidige werk (mag ik je eraan herinneren dat in sommige beroepen werkgevers het helemaal niet fijn vinden als je jezelf ontplooit? dat verhinderen zo zoveel mogelijk). Als je vervolgens in een schrale bijstandsuitkering met werkverplichting belandt is er de puf en het geld al helemaal niet. Zonder juiste begeleiding lukt het ook niet want je hele mindset moet verandert worden. Alles wat je door jarenlange arbeid hebt ingeslepen en een automatisme zijn geworden heb je niks meer aan. Door de jaren heen afgeleerde vaardigheden moeten weer aangeleerd worden (zoals: hoe lees je studiegericht een boek).
Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid want niemand heeft zijn leven volledig zelf in eigen hand. Niemand kan continu en altijd alle informatiestukjes van de wereld in zich opnemen. Sterker: wie en wat je bent is niet in handen van jou maar in handen van de erkenning van anderen. Anderen zijn bepalend voor jouw status in de maatschappij. Daardoor is de verantwoordelijkheid altijd gedeeld.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zaterdag 11 juni 2011 @ 12:50:39 #133
149454 GSbrder
Les extrêmes se touchent
pi_98020554
Oneens.
Power is a lot like real estate, it's all about location, location, location.
The closer you are to the source, the higher your property value.
  zaterdag 11 juni 2011 @ 12:55:05 #134
165633 eriksd
The grand facade...
pi_98020733
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 12:41 schreef Klopkoek het volgende:
Verantwoordelijkheden afschuiven, daar zijn werkgevers goed in. Als je al modale scheepsbouwwerker elke dag bezig bent dan heb je geen tijd en puf meer over om je om te scholen. je denkt er niet eens aan want je bent met plezier bezig met je huidige werk (mag ik je eraan herinneren dat in sommige beroepen werkgevers het helemaal niet fijn vinden als je jezelf ontplooit? dat verhinderen zo zoveel mogelijk). Als je vervolgens in een schrale bijstandsuitkering met werkverplichting belandt is er de puf en het geld al helemaal niet. Zonder juiste begeleiding lukt het ook niet want je hele mindset moet verandert worden. Alles wat je door jarenlange arbeid hebt ingeslepen en een automatisme zijn geworden heb je niks meer aan. Door de jaren heen afgeleerde vaardigheden moeten weer aangeleerd worden (zoals: hoe lees je studiegericht een boek).
Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid want niemand heeft zijn leven volledig zelf in eigen hand. Niemand kan continu en altijd alle informatiestukjes van de wereld in zich opnemen. Sterker: wie en wat je bent is niet in handen van jou maar in handen van de erkenning van anderen. Anderen zijn bepalend voor jouw status in de maatschappij. Daardoor is de verantwoordelijkheid altijd gedeeld.
Er zijn altijd honderd redenen om iets niet te doen. Laat onverlet dat de kans geboden wordt, het is aan jou om er iets van te maken. Dat het niet lukt is niet de schuld van de oud-werkgever.
Op donderdag 11 oktober 2012 19:49 schreef Tem het volgende:
Bis bis bis
Op maandag 17 december 2012 22:25 schreef KoosVogels het volgende:
Wij krijgen niks voor kerst van de baas. Alleen een trap onder de reet en een stuk steenkool.
  zaterdag 11 juni 2011 @ 12:59:24 #135
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98020911
Dat viel te verwachten. Naast verantwoordelijkheden afschuiven en doen alsof de mens (überhaupt: het begrip 'mens' en erkent worden als 'mens' met de daarbij behorende mensenrechten is afhankelijk van hoe anderen jou zien) een solitair wezen is zonder invloeden van anderen hebben ze nog een ander trucje. Namelijk: hard schreeuwen over dat belasting diefstal is en oneerlijk is. Maar als erop wordt gewezen dat de rijken zelf geld roven (bijv. woningbouwverenigingen in één pennenstreek privatiseren of pensioenpotten gebruiken voor bankenbonussen), bepaalde goederen op aarde eindig zijn en in den beginne van niemand (en dat 'geld' een imaginair verzinseltje is, daar schreef Marx al over) dan hebben ze een plan B. Dat plan B is roepen dat de wereld nu eenmaal oneerlijk is en het ontkennen van die oneerlijkheid en dierlijke driften van de mens pas oneerlijk is.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zaterdag 11 juni 2011 @ 13:01:07 #136
165633 eriksd
The grand facade...
pi_98020992
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 12:59 schreef Klopkoek het volgende:
Dat viel te verwachten. Naast verantwoordelijkheden afschuiven en doen alsof de mens (überhaupt: het begrip 'mens' en erkent worden als 'mens' met de daarbij behorende mensenrechten is afhankelijk van hoe anderen jou zien) een solitair wezen is zonder invloeden van anderen hebben ze nog een ander trucje. Namelijk: hard schreeuwen over dat belasting diefstal is en oneerlijk is. Maar als erop wordt gewezen dat de rijken zelf geld roven (bijv. woningbouwverenigingen in één pennenstreek privatiseren of pensioenpotten gebruiken voor bankenbonussen), bepaalde goederen op aarde eindig zijn en in den beginne van niemand (en dat 'geld' een imaginair verzinseltje is, daar schreef Marx al over) dan hebben ze een plan B. Dat plan B is roepen dat de wereld nu eenmaal oneerlijk is en het ontkennen van die oneerlijkheid en dierlijke driften van de mens pas oneerlijk is.
En je punt is?
Op donderdag 11 oktober 2012 19:49 schreef Tem het volgende:
Bis bis bis
Op maandag 17 december 2012 22:25 schreef KoosVogels het volgende:
Wij krijgen niks voor kerst van de baas. Alleen een trap onder de reet en een stuk steenkool.
  zaterdag 11 juni 2011 @ 13:02:07 #137
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98021036
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 12:55 schreef eriksd het volgende:

[..]

Er zijn altijd honderd redenen om iets niet te doen. Laat onverlet dat de kans geboden wordt, het is aan jou om er iets van te maken. Dat het niet lukt is niet de schuld van de oud-werkgever.
Mee eens, als de kans wordt geboden dan ligt in principe de bal bij jou. Verantwoordelijkheden worden immers gedeeld zoals ik al zei. Anderen zijn grotendeels bepalend voor jouw status (zo kan het zo maar zijn dat jouw beroepsgroep, zoals het vak van de leraar, sterk in aanzien daalt) maar jijzelf ben ook onderdeel van de mensheid en kunt je er niet uit onttrekken. Daarom kun je de verantwoordelijkheid niet van je afschuiven.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zaterdag 11 juni 2011 @ 13:11:16 #138
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98021363
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 13:01 schreef eriksd het volgende:

[..]

En je punt is?
Het punt is dat je met vingerwijzen niet zoveel op schiet.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_98021712
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 13:11 schreef Klopkoek het volgende:

Het punt is dat je met vingerwijzen niet zoveel op schiet.
Maar als je de oorzaak niet kent dan kun je het probleem niet oplossen toch?
De veroorzakers van problemen zeggen dan wel altijd dat we vooruit moeten kijken maar dat is alleen maar om het eigen straatje schoon te vegen.
Kijk bijvoorbeeld maar naar Wellink.
  zaterdag 11 juni 2011 @ 13:33:12 #140
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98022168
Thumbnail,

Natuurlijk, sommigen zijn vanwege hun machtspositie iets meer verantwoordelijk dan anderen maar als 'wij' vandaag stoppen met Wellink erkennen als bankdirecteur en stoppen met het gebruiken van de euro dan is het snel afgelopen met Wellink en zijn kornuiten. Dat doen we niet omdat we dan zelf de pineut zijn.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zaterdag 11 juni 2011 @ 14:56:53 #141
149454 GSbrder
Les extrêmes se touchent
pi_98024869
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 13:11 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Het punt is dat je met vingerwijzen niet zoveel op schiet.
Daar zijn we het over eens, dus of het nu wel of niet deels te wijten is aan een boosaardige collega of een slechte werkgever, de enige factor waar je invloed op hebt en op hebt kunnen hebben ben je zelf.

Leer van de momenten dat je jezelf in een te afhankelijke positie hebt gemanoevreerd, je zal in de toekomst proactiever moeten zijn en in principe is er maar één investeerder wier motieven je 100% kunt vertrouwen; jezelf.
Power is a lot like real estate, it's all about location, location, location.
The closer you are to the source, the higher your property value.
  zaterdag 11 juni 2011 @ 16:58:30 #142
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98029426
Ben je met een omweg nog steeds bezig met vingerwijzen he?
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zaterdag 11 juni 2011 @ 17:18:46 #143
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98030276
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 13:20 schreef thumbnail het volgende:

[..]

Maar als je de oorzaak niet kent dan kun je het probleem niet oplossen toch?
Ik heb hier over zitten nadenken.

Wij met zijn allen ondersteunen en herproduceren het huidige systeem. Zelfs de uitkeringstrekkers hebben daarin hun functie in het laag houden van de lonen en het drukken van de voedselprijzen. Bovendien werken ze als smeerolie in de intermenselijke contacten in een wereld die wordt geregeerd door de mentaliteit van de competieve ellebogenmaatschappij.
Zolang we nog een democratische samenleving zijn (ik vrees dat dit niet lang meer zal duren), zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor het in stand houden van systemen en gewoontes.

In deze maatschappij is geld het leidende ordeningsprincipe. In andere tijdperken en andere samenlevingen (toen de wereld onder aanvoering van het IMF, BIS, Wereldbank nog niet zo was geglobaliseerd) was een adelijke titel leidend, of intellectuele vermogens maar nu is dat hoofdzakelijk geld. Een kunstmatig valuta (iedereen kent vast de Money as Debt filmpjes) die door ons allemaal wordt ondersteund.
Wanneer dat geld zich dan steeds meer op hoopt bij één bepaalde groep 'rijken' dan wordt de oorzaak van problemen steeds makkelijker traceerbaar. Een bekend verhaal is dat de ingestorte markt in credit default swaps voor 85% in handen was van vijf financiële instellingen. Er hoeft maar één problemen te krijgen, en de overige vier krijgen ook problemen. Daarna heeft de hele wereld problemen.
Zolang dit proces door zet (de top 1% van de wereld werd afgelopen twee jaar weer 40% rijker) en de middenklasse steeds meer wordt uitgehold (straks is heel Nederland afhankelijk van inkomensafhankelijke regelingen, let maar op), raakt de wereld steeds meer afhankelijk van een selecter groepje rijken. Krijgen die problemen, dan heeft de hele wereld problemen. Je kunt het vergelijken met een voetbalclub: een voetbalclub dat afhankelijk is van vele geldschieters kan een verlies rooien. Een voetbalclub dat slechts één of twee geldschieters heeft raakt in grote problemen. Zo is het met de wereld ook.
Dan is het verlokkelijk om heel boos te gaan doen op die rijken maar de werkelijke problematiek zit in het gekozen ordeningssysteem en dat dit door iedereen wordt gedragen. Af en toe wordt een rijke bons (dat kan een trader zijn of een hoge pief bij de overheid) gelyncht door de rechtbank (dat die niet te vertrouwen zijn is inmiddels wel duidelijk: zie foreclosure fraud, zie kids for cash) of media (die ook steeds meer concentreert bij één groepje rijken zoals de Bertelsmanns) maar dat leidt de aandacht af van dat erkenning en waardering van een bepaald principe op ons allemaal rust.

Samenvattend: problemen zijn best te traceren zonder dat je bij één verantwoordelijke uit komt, wat niet uit sluit dat sommigen meer verantwoordelijk zijn dan anderen.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zaterdag 11 juni 2011 @ 18:04:41 #144
323876 michaelmoore
I want to live a hundred years
pi_98031856
Wat ik er nu van heb begrepen is dat er een hele grote heffingskorting komt voor pensionados met een laag of geen pensioen, zodat doorwerken zeker wel loont / noodzaak is.

Wie doorwerkt na 65 jaar krijgt dan 6,5% extra AOW/pensioen per doorgewerkt jaar.
Lees: wie wel op 65 jaar gaat krijgt minder en komt met alleen AOW onder bijstandsniveau en kan met folders rondbrengen wel wat belastingvrij bijverdienen
De Folderbaas krijgt dan een bonus om je bijverdienste te betalen, AOW-ers worden dus gratis voor de werkgever, Bruto is Netto en goedkoper dan een Pool

Maar ga je dan toch op 65 jaar met pensioen dan krijg je dus wel de extra grote heffingskorting,

De pensioenen worden meer afhankelijk van beleggingen,
Lees: De pensioenen mogen / zullen omlaag in de toekomst, omdat de overheid de AOW en het pensioen in de toekomst wil laten samenvloeien

Tja dat de AOW onbetaalbaar is dat had iedereen al wel begrepen.
Maar Jan-Kees wil ook al aan de pensioenen knabbelen voor Griekenland en nu de Hr Kamp ook al om het failliet van de AOW af te wenden ??

Werkhervattingskansen voor 60 plussers, zei Minister Henk Kamp, waarom krijg ik altijd de kriebels als die man Kampbewaker wat zegt???
http://www.65plus.nl/

Wie nu een eigen huis heeft en met 65 jaar met pensioen wil, die moet nog maar eens goed naar de overwaarde kijken en anders
images?q=tbn:ANd9GcQc_os0vNmP0wwVF0mqOi9XNq4ScZIh0_LU5tOWDHd5zjP-GV7RSA
The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.
  zaterdag 11 juni 2011 @ 18:18:10 #145
177885 JoaC
Het is patat
pi_98032334
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 00:19 schreef thumbnail het volgende:

[..]

Inderdaad, die Kamp heeft het steeds over 2 jaar langer doorwerken terwijl tot voor kort 60 jaar de norm was.
Volgens mij zijn dat dan 7 jaar.

Als ik dan bedenk dat men (SER) ooit bedacht heeft om mensen 5 jaar eerder met pensioen te laten gaan omdat er kennelijk geld zat was dan moeten we vaststellen dat Kamp&co of heel aan het liegen zijn of te dom zijn om dit soort zaken aan over te laten.
Je haalt de SER en de STAR door elkaar, en de VUT kwam met name van de vakbonden(KNV geloof ik), vooral voor zware beroepen, maar is algemeen ingevoerd.

quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 18:04 schreef michaelmoore het volgende:
Wat ik er nu van heb begrepen is dat er een hele grote heffingskorting komt voor pensionados met een laag of geen pensioen, zodat doorwerken zeker wel loont / noodzaak is.

Wie doorwerkt na 65 jaar krijgt dan 6,5% extra AOW/pensioen per doorgewerkt jaar.
Lees: wie wel op 65 jaar gaat krijgt minder en komt met alleen AOW onder bijstandsniveau en kan met folders rondbrengen wel wat belastingvrij bijverdienen
De Folderbaas krijgt dan een bonus om je bijverdienste te betalen, AOW-ers worden dus gratis voor de werkgever, Bruto is Netto en goedkoper dan een Pool

Maar ga je dan toch op 65 jaar met pensioen dan krijg je dus wel de extra grote heffingskorting,

De pensioenen worden meer afhankelijk van beleggingen,
Lees: De pensioenen mogen / zullen omlaag in de toekomst, omdat de overheid de AOW en het pensioen in de toekomst wil laten samenvloeien

Tja dat de AOW onbetaalbaar is dat had iedereen al wel begrepen.
Maar Jan-Kees wil ook al aan de pensioenen knabbelen voor Griekenland en nu de Hr Kamp ook al om het failliet van de AOW af te wenden ??

Werkhervattingskansen voor 60 plussers, zei Minister Henk Kamp, waarom krijg ik altijd de kriebels als die man Kampbewaker wat zegt???
http://www.65plus.nl/

Wie nu een eigen huis heeft en met 65 jaar met pensioen wil, die moet nog maar eens goed naar de overwaarde kijken en anders
[ afbeelding ]
Wat is je punt?

Los daarvan:

1)Dit voorstel is vooral door de sociale partners bedacht, "de overheid wil" komt dus een beetje raar over.

2)"Kampbewaker": wat is dit voor kansloze opmerking? Je verpest het al voor ik klaar ben met lezen.

3 De pensioenen/hoogte ervan zijn nooit zeker geweest, ik haal er niet uit of je dit begrepen hebt.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  zaterdag 11 juni 2011 @ 18:35:42 #146
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98032972
De pensioen(hoogte) is wel degelijk wettelijk zeker (geweest). Het was een stilzwijgende afspraak dat werkgevers in voor hen slechte tijden de pensioenkassen mochten leeghalen (wat ironisch genoeg, tegen de afspraken in, vooral in de vette jaren '90 is gebeurt) maar in tijden dat de fondsen in de problemen kwamen ze wel wat bij moesten storten, bovenop de standaard (steeds lager geworden) premie die ze betaalden. Daardoor was de hoogte van het pensioen in ieder geval zeker.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_98039233
Ik wil net zeggen. De pensioenen waren gewoon zeker. Dat is exact wat veranderd is. Althans; waar maar één groep van blijft profiteren. De groep mensen die aan dit hele verhaal geen enkele bijdrage levert, maar wel medeverantwoordelijk voor het hele probleem is.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
  zaterdag 11 juni 2011 @ 22:01:12 #148
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98041615
"Geen enkele bijdrage" is natuurlijk niet waar. Je kunt een vlieger oplaten dat het onvoldoende is en te laat maar ze hebben natuurlijk gewoon meebetaald. In tegenstelling tot de generaties voor de vermaledijde babyboomers trouwens.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zaterdag 11 juni 2011 @ 22:08:07 #149
321876 Cherna
Fuck the System
pi_98041971
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 22:01 schreef Klopkoek het volgende:
"Geen enkele bijdrage" is natuurlijk niet waar. Je kunt een vlieger oplaten dat het onvoldoende is en te laat maar ze hebben natuurlijk gewoon meebetaald. In tegenstelling tot de generaties voor de vermaledijde babyboomers trouwens.
Die babyboomers, ja de generatie van de hippies. Ze hebben het niet verleerd.
220px-RussianRainbowGathering_4Aug2005.jpg
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
pi_98042818
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 22:01 schreef Klopkoek het volgende:
"Geen enkele bijdrage" is natuurlijk niet waar. Je kunt een vlieger oplaten dat het onvoldoende is en te laat maar ze hebben natuurlijk gewoon meebetaald.
Voor zichzelf ja... en inderdaad: te weinig. Ze leveren geen enkele bijdrage aan het probleem dat ze zelf gecreëerd hebben. Dat wordt gewoon doorgeschoven naar ons en onze kinderen.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
  zaterdag 11 juni 2011 @ 22:30:31 #151
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98043038
quote:
14s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 22:25 schreef Five_Horizons het volgende:

[..]

Voor zichzelf ja... en inderdaad: te weinig. Ze leveren geen enkele bijdrage aan het probleem dat ze zelf gecreëerd hebben. Dat wordt gewoon doorgeschoven naar ons en onze kinderen.
Het probleem is pas ontstaan toen de verloren generatie de arbeidsmarkt op moest. Toen is men begonnen met het verlagen van de premie en het verhogen van de beleggingsrisico's. Denken in generaties heeft sowieso een beetje zijn beperkingen.
Als je dat doet: juist zij hebben voor generaties betaald die zelf niks betaalden. Dan denk ik aan de VUT maar ook aan generaties die opeens een pensioen in de schoot kregen geworpen. Vergis je niet: in de eerste decennia van het pensioenstelsel heeft de overheid er zelf geld in gestort om het op gang te brengen. Die rekening kwam op het bordje te liggen van de 'babyboomers'.

[ Bericht 2% gewijzigd door Klopkoek op 11-06-2011 22:36:24 ]
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zaterdag 11 juni 2011 @ 22:59:57 #152
321876 Cherna
Fuck the System
pi_98044498
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 22:30 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Het probleem is pas ontstaan toen de verloren generatie de arbeidsmarkt op moest. Toen is men begonnen met het verlagen van de premie en het verhogen van de beleggingsrisico's. Denken in generaties heeft sowieso een beetje zijn beperkingen.
Als je dat doet: juist zij hebben voor generaties betaald die zelf niks betaalden. Dan denk ik aan de VUT maar ook aan generaties die opeens een pensioen in de schoot kregen geworpen. Vergis je niet: in de eerste decennia van het pensioenstelsel heeft de overheid er zelf geld in gestort om het op gang te brengen. Die rekening kwam op het bordje te liggen van de 'babyboomers'.
Dat is waar, maar die is lang niet zo pijnlijk zoals die nu wordt doorgevoerd. De generatie voor 1940 kun je niets kwalijk nemen. Zij werkten destijds nog 12 uur per dag en 6 dagen per week. Het waren veelal ook zware beroepen zoals bv mijnwerkers etc. Die waren op met 60 jaar. Daarbij die generatie zit nu in een bejaardentehuis(degene die nu nog over zijn) onder erbarmelijke omstandigheden waar je in je eigen stront kunt liggen omdat de zorg compleet wegbezuinigd is als het om personeel gaat.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
pi_98050065
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 22:30 schreef Klopkoek het volgende:

Die rekening kwam op het bordje te liggen van de 'babyboomers'.
Heb je het verloop van de staatsschuld weleens bekeken en waar nu precies die rekening wérkelijk ligt? Op de pof, noemen ze dat. Het feit dat de pré-babyboomers er feitelijk niets aan hebben bijgedragen (en inderdaad de generatie zijn die momenteel in de bejaardentehuizen liggen weg te stinken, omdat de BB'ers ze daar laten liggen. "Oh, wat een schande!" (en ze namen er nog eens een rosé op....)) ontslaat ze niet van enige schuld of van het leveren van welke bijdrage dan ook. Leuk dat het 'denken in generaties' beperkt zou zijn; feit is wel dat de prijs die we betalen, vooral ligt bij de pré-BB'ers (zorg) en de generaties erna (onderwijs, (pre-)pensioen, VUT (wel degelijk een maatregel die ook voor BB'ers nog interessant was), extra fiscale voordelen voor pensioensparen door middel van bijvoorbeeld levensloopregelingen (voor hen geen maximum, bijvoorbeeld), doorwerkbonus, HRA (in 2001 beperkt tot 30 jaar, maar daarvoor dus gewoon onbeperkt; inclusief consumptieve leningen, geen BB'er die daar last van krijgt), AOW, partnertoeslagen (in 2015 pas afgeschaft), ANW (wel voor mensen van vóór 1950) Overal ontspringen ze de dans en ook met de huidige afspraken worden ze niet belast met ook maar iets dat lijkt op een serieuze maatregel.

Ze zitten op een serieuze zak met geld, mede verdiend op kosten van de generaties erna (het komt neer op geld lenen, luxe leven en de lening door je nabestaanden laten afbetalen, waarbij men in dit geval niét kan kiezen om de nalatenschap te weigeren. Nou ja: kan wel, door te emigreren (wat dus ook gebeurt).

[ Bericht 31% gewijzigd door Five_Horizons op 12-06-2011 01:07:15 ]
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
  zondag 12 juni 2011 @ 06:24:10 #154
323876 michaelmoore
I want to live a hundred years
pi_98054650
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 18:18 schreef JoaC het volgende:

1)Dit voorstel is vooral door de sociale partners bedacht, "de overheid wil" komt dus een beetje raar over.

3 De pensioenen/hoogte ervan zijn nooit zeker geweest, ik haal er niet uit of je dit begrepen hebt.
Een besparing van 4 miljard per jaar moet dit opleveren, dat is niet in het voordeel van sociale partners, en ook niet door hen bedacht. Ze zijn voorlopig akkoord, maar heel onverstandig

De pensioenen worden nu helemaal niet meer vast , maar de mogelijkheid tot dalende pensioenen is nu gecreëerd.

[ Bericht 6% gewijzigd door michaelmoore op 12-06-2011 06:30:33 ]
The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.
  zondag 12 juni 2011 @ 08:26:51 #155
134847 fokthesystem
WIJ zijn 'HET'.
pi_98054985
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 06:24 schreef michaelmoore het volgende:

Een besparing van 4 miljard per jaar moet dit opleveren, dat is niet in het voordeel van sociale partners, en ook niet door hen bedacht. Ze zijn voorlopig akkoord, maar heel onverstandig

De pensioenen worden nu helemaal niet meer vast , maar de mogelijkheid tot dalende pensioenen is nu gecreëerd.
Ik zie het er van komen dat wij dit nog gaan meemaken:
Pensioenen worden een 'bedrijfs verantwoording', net als in de USA.
En dan worden bedrijven gewoon 'vijandig overgenomen' om bijv. de pensioen pot alleen al.
Dan krijgen we hier net als daar bejaarden die baantjes doen als welkom-zegger bij winkelketens, ex-ambtenaren als bewaking in winkels, boodschappen inpakkers van 65+ etc.
http://www.paltalk.com , niet typen maar miepen
Al bemoei jij je niet met politiek, deze bemoeit zich wel met jouw leven en geld, van de wieg tot het graf en zelfs daarna!
  zondag 12 juni 2011 @ 08:42:06 #156
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98055074
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 juni 2011 22:59 schreef Cherna het volgende:

[..]

Dat is waar, maar die is lang niet zo pijnlijk zoals die nu wordt doorgevoerd.
Ik waag het te betwijfelen.

quote:
De generatie voor 1940 kun je niets kwalijk nemen. Zij werkten destijds nog 12 uur per dag en 6 dagen per week.
De acht-urige werkweek is dankzij de socialisten al in 1919 voor elkaar gebokst.

quote:
Het waren veelal ook zware beroepen zoals bv mijnwerkers etc. Die waren op met 60 jaar.
Die beroepen heb je nu nog steeds en zul je nog veel meer gaan krijgen als het doel van 400000 extra prutbaantjes wordt gerealiseerd.

quote:
Daarbij die generatie zit nu in een bejaardentehuis(degene die nu nog over zijn) onder erbarmelijke omstandigheden waar je in je eigen stront kunt liggen omdat de zorg compleet wegbezuinigd is als het om personeel gaat.
Sinds de jaren '90 ja.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zondag 12 juni 2011 @ 08:54:29 #157
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98055150
quote:
14s.gif Op zondag 12 juni 2011 00:53 schreef Five_Horizons het volgende:

[..]

Heb je het verloop van de staatsschuld weleens bekeken en waar nu precies die rekening wérkelijk ligt? Op de pof, noemen ze dat.
Ik zie dat de staatsschuld sinds 1985 is afgebouwd en nu dankzij de crisis weer omhoog is gegaan. Welnu, wie betaalde nu werkelijk de rekening van 1985 tot 2008?

quote:
Het feit dat de pré-babyboomers er feitelijk niets aan hebben bijgedragen (en inderdaad de generatie zijn die momenteel in de bejaardentehuizen liggen weg te stinken, omdat de BB'ers ze daar laten liggen. "Oh, wat een schande!" (en ze namen er nog eens een rosé op....))
Ik raad je aan de CPB studie te lezen. De grootste 'profiteurs' zijn de 30'ers en 40'ers. Niet verwonderlijk want dat is gelijk ook de meest rechts-stemmende generatie. Wel flink krijgen en vooral in de jeugd véél ontvangen hebben maar niks willen betalen. Zo egoistisch als de pest. Bah.

quote:
ontslaat ze niet van enige schuld of van het leveren van welke bijdrage dan ook. Leuk dat het 'denken in generaties' beperkt zou zijn; feit is wel dat de prijs die we betalen, vooral ligt bij de pré-BB'ers (zorg) en de generaties erna (onderwijs, (pre-)pensioen, VUT (wel degelijk een maatregel die ook voor BB'ers nog interessant was)
De VUT was een omslagregeling. Toen die begin jaren '80 werd ingevoerd was het niet bedoeld voor de babyboomers maar de uittredende generaties om... tadaaa.... ruimte te maken voor de verloren generatie. De babyboomers hebben sindsdien continu gespaard en velen van hen zagen de regeling in rook op gaan (een hoop babyboomers pissen naast de pot). De uittredende generatie had echter helemaal niks gespaard.

quote:
, extra fiscale voordelen voor pensioensparen door middel van bijvoorbeeld levensloopregelingen (voor hen geen maximum, bijvoorbeeld)
Dat is dus een zoetmakertje geweest voor de in 2005 genomen maatregelen.

quote:
, doorwerkbonus
Geldt voor iedereen.

quote:
, HRA (in 2001 beperkt tot 30 jaar, maar daarvoor dus gewoon onbeperkt; inclusief consumptieve leningen, geen BB'er die daar last van krijgt)
Ook daarvan is bekend dat vooral de verloren generatie heeft geprofiteerd. Zij kozen op het dieptepunt van de markt voor het kopen van een huis (rond dezelfde tijd dat veel gemeenten hun grond moesten verpatsen aan projectontwikkelaars; toen is de ellende begonnen want niemand heeft meer de regie). Kijk wat het nu op levert.
Van de zogeheten premiewoningen heeft de generatie die rond 1940 is geboren vooral geprofiteerd.

quote:
, AOW
Daar valt ook nog wel wat over te zeggen, dat dit beslist geen vetpot meer is. Niet meegelopen met de indexatie.

quote:
, partnertoeslagen (in 2015 pas afgeschaft), ANW (wel voor mensen van vóór 1950) Overal ontspringen ze de dans en ook met de huidige afspraken worden ze niet belast met ook maar iets dat lijkt op een serieuze maatregel.

Ze zitten op een serieuze zak met geld, mede verdiend op kosten van de generaties erna (het komt neer op geld lenen, luxe leven en de lening door je nabestaanden laten afbetalen, waarbij men in dit geval niét kan kiezen om de nalatenschap te weigeren. Nou ja: kan wel, door te emigreren (wat dus ook gebeurt).
Het werkelijke probleem is natuurlijk dat Nederland nooit goed uit de crisis van de jaren '80 is gekomen. Daardoor zit je nog steeds met een berg werklozen, zijn de lonen gestagneerd en betaal je steeds meer voor minder waar. Zo zie ik het.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zondag 12 juni 2011 @ 08:55:53 #158
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98055160
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 08:26 schreef fokthesystem het volgende:

[..]

Ik zie het er van komen dat wij dit nog gaan meemaken:
Pensioenen worden een 'bedrijfs verantwoording', net als in de USA.
En dan worden bedrijven gewoon 'vijandig overgenomen' om bijv. de pensioen pot alleen al.
Dan krijgen we hier net als daar bejaarden die baantjes doen als welkom-zegger bij winkelketens, ex-ambtenaren als bewaking in winkels, boodschappen inpakkers van 65+ etc.
Ik ben er ook bang voor.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zondag 12 juni 2011 @ 13:17:46 #159
177885 JoaC
Het is patat
pi_98060837
quote:
(Uit: Politieke Economie – Bas Jacobs)

Pensioenakkoord: sociale partners verzaken maatschappelijke verantwoordelijkheid

De discussie over de pensioenen is ontaard. Er is een machtsstrijd gaande binnen de vakbonden en tussen de sociale partners. Kennisgebrek over deze ingewikkelde materie is wijdverspreid bij sociale partners zelf, maar ook bij politici en journalisten. De plannen van de sociale partners worden ten onrechte door de media kritiekloos overgenomen. Niemand lijkt meer in staat om gewone mensen uit te leggen wat er aan de hand is.

Iedereen moet weten dat er geen één-op-één verband bestaat tussen de betaalde pensioenpremies en de hoogte van het pensioen. Pensioenfondsen ontvangen premies, beleggen die en keren vervolgens uitkeringen uit. Ondertussen kan van alles misgaan, zoals we de laatste jaren hebben gezien. Niemand kan claimen genoeg premies te hebben betaald om een risicovrij en inflatievast pensioen waar te maken.

De pensioenfondsen, de toezichthouder (DNB), en sociale partners konden jarenlang misbruik maken van geldillusie onder de bevolking. De pensioenen zijn niet veilig gesteld wanneer de dekkingsgraden boven de 100 procent uitkomen. De dekkingsgraad is namelijk gebaseerd op het kunnen uitbetalen van een nominaal pensioen dat niet wordt gecorrigeerd voor inflatie. Pensioendeelnemers onderschatten hoe inflatie de koopkracht van hun pensioenen uitholt.

De huidige dekkingsgraad van gemiddeld 112 procent (DNB) is veel te laag om gepensioneerden een inflatiebestendig pensioen zonder beleggingsrisico te garanderen. Daarvoor is volgens het CPB een dekkingsgraad van zo’n 150 procent vereist. Met andere woorden, pensioenfondsen komen thans een slordige 250 miljard euro te kort — op de 738 mrd euro die ze nu beheren — om iedereen een inflatievast en risicoloos pensioen te garanderen. 250 miljard is zo’n 40 procent van het bruto binnenlands product. Dat geld is er niet. Met name de vakbonden willen deze ongemakkelijke waarheid niet onder ogen zien.

De pensioenfondsen moeten drie onverenigbare doelen verenigen: een hoog pensioen, een inflatievast pensioen en een zeker pensioen. Een volledig inflatievast en risicovrij pensioen is onbetaalbaar geworden, omdat de premies dan nog véél hoger moeten zijn dan nu het geval is (maar liefst 20 procent van de loonsom). Niemand wil dat.

Terecht wordt daarom in het pensioenakkoord gesteld dat hogere pensioenpremies onwenselijk zijn. Pensioenpremies brengen schade toe aan de economie: minder werk, lagere lonen en minder economische groei. Daarnaast kunnen premies steeds minder goed schokken bij de pensioenfondsen opvangen omdat er steeds minder werknemers zijn ten opzichte van gepensioneerden. Als een pensioenfonds een schok krijgt, dan stijgen de premies zeer fors om voldoende premieopbrengsten te kunnen genereren en de pensioenen te kunnen blijven uitkeren. Ook draaien bij premieverhogingen eenzijdig de werkenden (jongeren) op om de pensioenen van ouderen te garanderen.

In plaats van premieverhoging kan ook risicovoller worden belegd, om zo een hogere waarde van het pensioen te bereiken. De verwachte pensioenen worden dan hoger door in te leveren op de zekerheid van het pensioen. Er wordt immers meer risico genomen. De prijs van dat risico – uitgedrukt in geld – is precies de hogere verwachte beleggingsopbrengst. Werkenden en gepensioneerden worden daarom netto (d.w.z. het inkomen plus economische waarde van het risico) niet rijker door meer risico te nemen; ze hebben alleen een andere verdeling van verwacht inkomen en risico.

De uitruil tussen risico en verwacht rendement is jarenlang versluierd door de pensioenfondsen. Deze hebben bij voortduring beweerd dat, om de inflatie-indexatie te betalen, risicovol belegd moet worden. Ze hebben nagelaten mensen goed uit te leggen dat het pensioen daardoor wel riskanter wordt. Het probleem is dus dat jarenlang teveel is beloofd, werknemers te weinig premies hebben gestort en pensioenfondsen teveel risico hebben genomen. Helaas wordt de discussie over het dichten van dit pensioengat niet goed gevoerd waardoor het een hypotheek legt op de discussie over hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit zou moeten zien.

Een goed onderdeel van het pensioenakkoord is dat de nominale pensioengaranties worden verlaten. Die worden vervangen door het streven naar een inflatievast, dus reëel pensioen. Het streven naar een inflatievast pensioen kan — bij huidige premieniveaus en voorgestelde pensioenleeftijd — alleen door risico te nemen in de beleggingen. Pensioenfondsen worden echter door de nominale pensioengaranties gedwongen om minder beleggingsrisico te nemen dan gewenst is. Immers, om de garantie waar te maken dat altijd een minimaal bedrag aanwezig moet zijn, moeten minder risico’s worden genomen die ervoor zorgen dat het pensioen beneden het gegarandeerde niveau komt. Het gevolg is dat zowel gepensioneerden als werkenden minder pensioen opbouwen. Bovendien worden de verkeerde risico’s genomen. Pensioenfondsen moeten door de nominale verplichting teveel beleggen in langlopende risicoloze beleggingen, die juist extra gevoelig zijn voor inflatierisico. Zonder nominale garanties kunnen de pensioenfondsen beleggen in kortlopende, risicoloze beleggingen, die veel minder gevoelig zijn voor inflatie. De rente op kortlopende vastrentende waarden stijgt immers één-op-één met de verwachte inflatie.

Het huidige pensioensysteem kent geen reële zekerheid voor werkenen en gepensioneerden omdat het inflatierisico niet volledig is afgedekt. Immers, als beleggingsresultaten tegenvallen, dan vervalt als eerste de inflatie-indexatie. Het zou daarom goed zijn als vakbonden en journalisten ophouden mensen een rad voor ogen te draaien dat in het nieuwe pensioenstelsel minder zekerheid zou zijn dan in het huidige stelsel. Het is in het huidige stelsel per definitie onzeker wat mensen in reële termen aan pensioen ontvangen. Het is beter om mensen uit te leggen dat hun pensioen onzeker is, dan ze te voor de gek te houden met de schijnzekerheid van het huidige systeem.

Het is in beginsel ook goed dat risico’s, zowel de opwaartse als de neerwaartse, meer bij de jongeren worden gelegd. Doordat jongeren nog tot aan hun pensioen arbeidsinkomen genieten kunnen zij veel beter financieel risico dragen dan ouderen, die geen arbeidsinkomen meer hebben. Gemiddeld kan daarom wat meer risico in de beleggingen worden genomen, zonder dat afbreuk hoeft te worden gedaan aan de pensioenzekerheid op hogere leeftijd.

Idealiter moet ieder geboortecohort zijn eigen ‘spaarpot’ krijgen in het pensioenfonds (generatierekeningen). Daarbij horen leeftijdspecifieke pensioenpremies, leeftijdspecifieke beleggingsrisico’s en leeftijdspecifieke uitkeringen bij. Iedere generatie betaalt dan precies voor het pensioen dat zijn generatie heeft opgebouwd. Iedere generatie krijgt dan precies het beleggingsrisico dat bij een bepaalde leeftijd hoort. In een dergelijk pensioensysteem is het pensioencontract compleet; het hele pensioenvermogen en alle risico’s zijn correct toebedeeld aan de pensioendeelnemers. Op dat moment weet iedere pensioendeelnemer waar hij/zij aan toe is. Bovendien kunnen pensioenfondsen niet langer risico nemen op kosten van niet-geboren generaties en wordt voorkomen dat oudere generaties negatieve schokken op jongere generaties afwentelen.

Generatierekeningen houden in dat het niet langer mogelijk is om risicodeling tussen generaties te organiseren via de pensioenfondsen. Dat is op zich niet erg, want risicodeling kan ook via de overheidsbegroting worden vormgegeven via schuldpolitiek. Dat heeft als groot voordeel dat veel transparanter is wie er voor welke rekening opdraait.

Het pensioenakkoord wijst echter leeftijdspecifieke elementen af op onduidelijke juridische gronden die leeftijdsdiscriminatie zouden verbieden. Echter, in het huidige stelsel bestaat enorme leeftijdsdiscriminatie door bijvoorbeeld de doorsneepremie. Jongeren betalen door de doorsneepremie veel te veel premie voor het pensioenrecht dat ze opbouwen en ouderen veel te weinig. Ook betalen met name de jongere generaties via lange en onduidelijke hersteltermijnen als pensioenfondsen door een schok worden geraakt of via hogere herstelpremies. Tegelijkertijd is het volstrekt onduidelijk of jongeren voldoende voor die risico’s worden gecompenseerd als het weer goed gaat.

De sociale partners zeggen bang te zijn dat de solidariteit in het pensioenstelsel door leeftijdspecifieke elementen wordt ondergraven. Echter, het beste recept om de solidariteit om zeep te helpen is een onvolledig en onduidelijk pensioencontract waarbij niemand meer weet waar hij/zij aan toe is. Daardoor worden pensioendeelnemers bij voortduring voor voldongen feiten geplaatst en hun pensioenpot aangesproken om dekkingstekorten in de pensioenpotten van anderen te financieren.

Het grootste probleem met de nieuwe pensioenplannen is dat het nog steeds onduidelijk is wie er de eigenaar is van de risico’s in het pensioenfonds. Wie krijgt de rekening gepresenteerd als het slecht gaat? En wie profiteert er van hoge rendementen als het goed gaat? De belangrijkste opdracht voor de sociale partners was om daarover heldere afspraken te maken. Helaas is dat niet gelukt.

De discussie over een nieuw pensioensysteem is juist ontspoord, omdat de sociale partners proberen te doen alsof jongeren niet méér risico dragen dan ouderen en daarom niet beloond hoeven worden voor de extra risico’s. Het gevolg is dat die eenzijdig op de toekomstige generaties worden afgewenteld door in goede tijden te weinig geld in de fondsen achter te laten.

De vakbonden willen dat de werkgevers blijven betalen voor de risico’s bij de pensioenen. Het is echter een illusie te denken dat bedrijven de financiële risico’s van pensioenfondsen kunnen sponsoren. De hoogte van de lonen wordt in een concurrerende economie bepaald door de arbeidsproductiviteit. De loonkosten van een werknemer kunnen niet hoger zijn dan zijn productiviteit anders verliest hij/zij zijn baan. Dus of de werknemer of de werkgever nu meer pensioenpremie moet betalen is lood om oud ijzer. In beide gevallen blijft er netto minder over voor de werknemer. Als toch wordt geprobeerd om de pensioenrisico’s bij de werkgevers neer te leggen, dan slaat die rekening als een boemerang terug op de werkenden (lees: jongeren) in de vorm van lagere lonen of meer werkloosheid. Vakbonden die roepen dat de werkgevers moeten opdraaien voor de pensioenrisico’s hebben het niet begrepen; zij verkeren in de onterechte veronderstelling dat kosten van pensioenen door iemand anders kunnen worden betaald dan de werknemer.

De sociale partners zeggen ook meer beleggingsrisico’s te willen nemen, waardoor de houdbaarheid van de pensioenfondsen verbetert. Maar daar hoort alleen wel bij dat, als de dekkingsgraad zakt, direct wordt afgeschreven op de pensioenrechten en pensioenuitkeringen en pas weer wordt bijgeschreven als het weer beter gaat. Met andere woorden, men kan alleen maar profiteren van het hogere rendement op risicovolle beleggingen als de pensioenrechten en -uitkeringen net zo risicovol worden. Maar die consequentie willen de sociale partners niet aanvaarden, omdat ze de beleggingsrisico’s toch weer worden doorgeschoven. De jongeren die hierdoor met extra risico’s worden opgezadeld worden hiervoor niet of nauwelijks beloond.

Dat doorschuiven doen de sociale partners door een 10-jarige hersteltermijn te hanteren als een pensioenfonds in de financiële problemen komt of door het storten van hoge beleggingsopbrengsten in een spaarpot (‘egalisatiefonds’) als het goed gaat. In beide bevallen betekent dit dat de hogere risico’s niet direct worden genomen maar worden doorgeschoven.

De spelregels in het pensioenakkoord zijn dus niet compleet – net als in het huidige pensioensysteem. Jongeren moeten als het goed gaat meer krijgen dan ze in slechte tijden minder krijgen aangezien zij het meeste risico lopen. Dat is niet het geval. Als het slecht gaat, is het duidelijk dat de jongeren opdraaien voor het neerwaartse risico gezien de redelijk heldere hersteltermijn. Maar als het goed gaat, is er geen enkele garantie dat de jongeren ook het opwaartse risico toebedeeld krijgen. Goede beleggingsresultaten worden immers gestort in het egalisatiefonds, waarvan iedereen profiteert en niet alleen de jongeren.

De sociale partners willen de pensioenproblemen dus oplossen door risicovoller te beleggen om te profiteren van het hogere verwachte rendement. De neerwaartse beleggingsrisico’s worden richting de jongeren geschoven, terwijl die daar onvoldoende voor worden gecompenseerd als het weer goed gaat.

Vervolgens wordt er gelogen met de cijfers. De sociale partners bedonderen de boel. De sociale partners zeggen meer risico te willen nemen en die risico’s ook direct bij de deelnemers neer te leggen. Alleen doen ze dat laatste niet, zie het vorige punt. Er wordt echter wel met een hogere rekenrente gerekend, die is gebaseerd op een risicovolle beleggingsportefeuille. Daardoor lijkt het alsof de verplichtingen opeens substantieel lager zijn; immers als er risicovoller wordt belegd, is het rendement hoger. Maar deze som mag alleen worden gemaakt als de pensioenrechten en –uitkeringen net zo risicovol zijn als de pensioenbeleggingen. Dus als alle risico’s onmiddellijk worden opgevangen door het direct afboeken of bijschrijven van pensioenrechten en -uitkeringen en niet door belegingsrisico’s uit te smeren door de tijd. De berekeningen bij het pensioenakkoord laten zien dat deze niet werkelijk bestaande ‘geldmachine’ ruimte biedt om de pensioenen vrijwel altijd volledig te indexeren, terwijl onder het huidige pensioencontract bijna 10 jaar geen indexatie mogelijk is. Rara hoe kan dat?

Door de schijnbare verbetering in de dekkingsgraden, lijkt er ook ineens ruimte te bestaan voor het afkopen van de bestaande rechten (‘invaren bestaande rechten’). Oude rechten gaan immers nooit akkoord met een nieuw pensioensysteem als ze erop achteruit gaan. Uit de berekeningen blijkt dat de bestaande rechten er onder het nieuwe systeem op vooruitgaan ten opzichte van het bestaande systeem. Het is volkomen bizar dat de conservatieve vleugel van de vakbeweging tegen het nieuwe pensioensysteem is, terwijl de oudere, bestaande rechten er als enige op vooruit zullen gaan.

Hoe wordt de riante compensatie de komende jaren en de overgang naar een nieuw systeem betaald? Dat kan alleen door de rekening bij de jongeren neer te leggen, want het geld komt niet uit de hemel vallen. Net als bij de protesten tegen de verhoging van de AOW-leeftijd in 2020 (of nog veel later) blijkt dat de oudere generatie werknemers helemaal niets snapt van pensioenen. Bij de hogere AOW gaan met name de jongere generaties langer werken. Wie protesteerden? De ouderen. Ouderen zouden ook nu moeten staan te juichen in plaats van te protesteren, want bij dit akkoord moeten de jongeren de prijs van de overgang betalen.

Als de levensverwachting blijft stijgen, en daar ziet het wel naar uit, dan moeten volgens de sociale partners het aantal gewerkte jaren en het aantal gepensioneerde jaren in verwachting met elkaar blijven staan. Dat is een goed idee. Feitelijk moet niet alleen de pensioenleeftijd omhoog, maar ook meestijgen met de levensverwachting. Alleen wordt dit nergens in het pensioenakkoord concreet uitgewerkt. Dat is een gemiste kans. In de doorrekening bij het pensioenakkoord door het CPB is wel ineens sprake van een stijging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar in 2040.

Tot slot, het pensioengat in de huidige pensioenregelingen verklaart waarom het onmogelijk is om tot een pensioenakkoord te komen. Iedereen probeert een ongedekte rekening op een ander af te wentelen en niemand wil de rekening betalen. De voorgestelde oplossing, het nemen van meer beleggingsrisico om hogere rendementen te realiseren, verandert alleen de vorm waarin de rekening wordt doorgeschoven: jongeren draaien nu nog meer voor het beleggingsrisico op. Dat gebeurt via ondoorzichtige boekhoudkundige trucs. Maar bij de pensioenen geldt de wet van Milton Friedman: gratis lunches bestaan niet.

Eigenlijk moet eerst de ongedekte rekening worden betaald voordat discussies kunnen worden gevoerd over een nieuw pensioensysteem. Daarvoor is erkenning van alle betrokken partijen noodzakelijk dat de extra benodigde 250 miljard euro voor een inflatievast en risicovrij pensioen er niet is. Gezien het al hoge premieniveau kan het ook niet opgebracht worden door de premies verder te verhogen. Alleen door minder hoge pensioenambities en het aanvaarden van meer risico kan het pensioengat worden weggewerkt. De verandering van de pensioenen wordt helaas aangegrepen om de ongedekte rekeningen in het huidige stelsel onder het tapijt te vegen en door te schuiven naar de jongeren. De sociale partners brengen daarmee op lange termijn de continuïteit van de pensioenfondsen in gevaar en daarmee schaden ze de belangen van zowel jongeren als ouderen. De sociale partners verzaken op onaanvaardbare wijze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  zondag 12 juni 2011 @ 20:06:59 #160
317913 1-800-cop-shot
Armed Society = Polite Society
pi_98077794
Ik ben het wel eens met deze quote, even schaamteloos gekopieerd van een ander forum.
quote:
Jarenlang liepen wij Nederlanders te braggen over 2 dingen:

1.) de huizenmarkt in Nederland was wereldwijd uniek en daarom konden de huizenprijzen alleen maar omhoog.

2.) Nederland beschikte over het allerbeste pensioenstelsel te wereld. Amerika? Engeland? Ha! Daar moest je maar zien wat er van je pensioen over bleef! Wij Nederlanders en ons socio-fetisjisme garanderen een heerlijk vangnet voor iedereen, rijk of arm.

Anno 2011 blijf ik bij het statement dat ik ook al in 2007 verkondigde: Jonge, hoogopgeleide hurende Nederlanders kennen maar een slimme investering: Emigratie.

Mijn twee buitenlandse werkvisa zijn praktisch zekergesteld. Salut!
  zondag 12 juni 2011 @ 20:09:32 #161
134847 fokthesystem
WIJ zijn 'HET'.
pi_98077917
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 20:06 schreef 1-800-cop-shot het volgende:
Ik ben het wel eens met deze quote, even schaamteloos gekopieerd van een ander forum.

" Mijn twee buitenlandse werkvisa zijn praktisch zekergesteld. Salut! "

Visa... ook deze lafaard durft niet te de-nationaliseren, het NLerschap opgeven...
http://www.paltalk.com , niet typen maar miepen
Al bemoei jij je niet met politiek, deze bemoeit zich wel met jouw leven en geld, van de wieg tot het graf en zelfs daarna!
  zondag 12 juni 2011 @ 20:21:23 #162
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98078472
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 20:06 schreef 1-800-cop-shot het volgende:
Ik ben het wel eens met deze quote, even schaamteloos gekopieerd van een ander forum.

[..]

In Amerika en Engeland kan je pensioen binnen een dag tot nul gereduceerd zijn. Gewoon, omdat je pensioen verplicht is geïnvesteerd in aandelen van het bedrijf zelf.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zondag 12 juni 2011 @ 20:33:13 #163
317913 1-800-cop-shot
Armed Society = Polite Society
pi_98079099
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 20:21 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

In Amerika en Engeland kan je pensioen binnen een dag tot nul gereduceerd zijn. Gewoon, omdat je pensioen verplicht is geïnvesteerd in aandelen van het bedrijf zelf.
Onzin. Wel eens van een 401K gehoord? Een individuele pensioenverzekering die je zelf mee kan nemen als je van werkgever veranderd. Bovendien kun je zelf je aandelen/obligatie/grondstof whatever mix kiezen.
  zondag 12 juni 2011 @ 20:42:47 #164
317913 1-800-cop-shot
Armed Society = Polite Society
pi_98079615
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 21:19 schreef Tocadisco het volgende:

[..]

Het vooruitzicht om je halve loon in te moeten leveren en uiteindelijk maar een piepklein pensioennetje over te houden om voor de fouten van andere mensen op te draaien kan voor een hoop mensen net het laatste zetje zijn om te immigreren emigreren naar een ander land (een extreem voorbeeld maar het toont aan dat er ook buiten de tweede kamer manieren zijn om je ongenoegen erover te uiten).
Dat dus. De groep tussen de 30 en 40 jaar moet zich eens serieus gaan afvragen wat voor hen de juiste investering voor de toekomst is.
  zondag 12 juni 2011 @ 20:47:45 #165
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98079900
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 20:33 schreef 1-800-cop-shot het volgende:

[..]

Onzin. Wel eens van een 401K gehoord?
Weleens van Enron gehoord? Die waren hun pensioen helemaal kwijt.

quote:
Een individuele pensioenverzekering die je zelf mee kan nemen als je van werkgever veranderd. Bovendien kun je zelf je aandelen/obligatie/grondstof whatever mix kiezen.
Dat is dus een regeling waar alle beleggingsresultaten direct op jouw bordje komt te liggen en een goudmijn voor de verzekeraars. Je ziet heel vaak dat ze hun hele pensioen kwijtraken, daarin heeft fokthesystem gewoon gelijk. Ook krom is dat je 10% boete moet betalen als je verhuist of het er vanaf haalt.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zondag 12 juni 2011 @ 20:48:23 #166
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98079932
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 20:42 schreef 1-800-cop-shot het volgende:

[..]

Dat dus. De groep tussen de 30 en 40 jaar moet zich eens serieus gaan afvragen wat voor hen de juiste investering voor de toekomst is.
De groep tussen de 30 en 40 jaar zijn de grootste egoisten. Lees die CPB studie.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zondag 12 juni 2011 @ 20:50:56 #167
317913 1-800-cop-shot
Armed Society = Polite Society
pi_98080087
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 20:09 schreef fokthesystem het volgende:

[..]

Visa... ook deze lafaard durft niet te de-nationaliseren, het NLerschap opgeven...
Jij dacht dat je meteen een Citizen kon worden? :')
  zondag 12 juni 2011 @ 20:53:43 #168
317913 1-800-cop-shot
Armed Society = Polite Society
pi_98080258
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 20:47 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Weleens van Enron gehoord? Die waren hun pensioen helemaal kwijt.

[..]

Dat is dus een regeling waar alle beleggingsresultaten direct op jouw bordje komt te liggen en een goudmijn voor de verzekeraars. Je ziet heel vaak dat ze hun hele pensioen kwijtraken, daarin heeft fokthesystem gewoon gelijk. Ook krom is dat je 10% boete moet betalen als je verhuist of het er vanaf haalt.
No risk no glory. Het probleem in Nederland is dat je wordt verplicht om collectief geen risico te nemen. En laat dat collectieve nou net eens betekenen dat je geen reet te zeggen hebt over de voorwaarden van je eigen pensioen.

Ik heb neem liever zelf al het risico met de kans op een hoog pensioen, dan allerlei linkse 'garanties' over de uitkomst maar geen enkel zeggenschap over de inleg.
  zondag 12 juni 2011 @ 20:54:45 #169
317913 1-800-cop-shot
Armed Society = Polite Society
pi_98080317
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 20:48 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

De groep tussen de 30 en 40 jaar zijn de grootste egoisten. Lees die CPB studie.
Nee, socialisten zijn de grootste egoisten. En tevens de meest hypocriete.
  zondag 12 juni 2011 @ 20:56:08 #170
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98080411
Oké, nu dit soort termen weer vallen zijn we uitgepraat. Lees je trouwens eens in over het (door lobbyisten) bewust ingebouwde gebrek aan transparantie bij de 401k regelingen. Veel mensen weten daar niet eens waarin hun geld wordt belegd.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zondag 12 juni 2011 @ 20:56:58 #171
317913 1-800-cop-shot
Armed Society = Polite Society
pi_98080478
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 20:56 schreef Klopkoek het volgende:
Oké, nu dit soort termen weer vallen zijn we uitgepraat. Lees je trouwens eens in over het (door lobbyisten) bewust ingebouwde gebrek aan transparantie bij de 401k regelingen. Veel mensen weten daar niet eens waarin hun geld wordt belegd.
Dat is hun eigen (Amerikaanse) verantwoordelijkheid. Waarom hebben Nederlanders zo'n moeite met het nemen van verantwoordelijkheid?
  zondag 12 juni 2011 @ 20:58:57 #172
317913 1-800-cop-shot
Armed Society = Polite Society
pi_98080603
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 20:56 schreef Klopkoek het volgende:
Oké, nu dit soort termen weer vallen zijn we uitgepraat.
Denk er maar eens over na. Sociaal Nederland heeft baat bij zoveel mogelijk zwakkeren in de samenleving om hun eigen positie te versterken. Hoezo is dat niet egoistisch?
  zondag 12 juni 2011 @ 21:00:49 #173
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98080729
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 20:56 schreef 1-800-cop-shot het volgende:

[..]

Dat is hun eigen (Amerikaanse) verantwoordelijkheid. Waarom hebben Nederlanders zo'n moeite met het nemen van verantwoordelijkheid?
Het afschaffen van de defined benefits regelingen onder Reagan zijn ook niet zonder slag of stoot gegaan en die 401k regelingen, waar vooral de verzekeraars van profiteren, zijn nog steeds erg controversieel.
Verantwoordelijkheid, voor zover die individueel is, impliceert dat je ook de nodige kennis kunt verzamelen en daarnaar kunt handelen. Zonder kennis en informatie geen verantwoordelijkheid. Laat dat nu met die 401k regelingen enorm ontbreken.

Maar goed, we waren uitgepraat zoals ik zei toen je met termen als 'links' en 'socialisten' uit het niets begon te gooien.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zondag 12 juni 2011 @ 21:01:43 #174
317913 1-800-cop-shot
Armed Society = Polite Society
pi_98080786
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 21:00 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Maar goed, we waren uitgepraat zoals ik zei toen je met termen als 'links' en 'socialisten' uit het niets begon te gooien.
Mijn inspiratie kwam uit die termen in je sig.
  zondag 12 juni 2011 @ 21:32:21 #175
317913 1-800-cop-shot
Armed Society = Polite Society
pi_98082883
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 20:09 schreef fokthesystem het volgende:

[..]

Visa... ook deze lafaard durft niet te de-nationaliseren, het NLerschap opgeven...
Nota bene, emigratie betekent niet dat ik nooit meer terug kom in NL. Naar verluid ontstaat er op termijn een groot tekort aan hoger opgeleiden hier. Mijn strategie is om 15 jaar in het buitenland te werken (bovenop mijn 10 jaar Nederlandse werkervaring, dat wordt een leuk CV) en daarna als investeerder weer eens te komen koekeloeren in Nederland. Tegen die tijd kan je met 2 keer modaal waarschijnlijk een blok rijtjeshuizen opkopen. Tegen de trend in denken heet dat, zouden meer mensen moeten doen. :Y)

En voor de mensen die dit reislustige plan willen kopieeren, hurry the fuk up the gates are closing!
  zondag 12 juni 2011 @ 21:36:47 #176
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98083216
Veel succes economische vluchtelingen. Hopelijk staat aan de andere kant van de grens geen Geert Wilders of Rita Verdonk voor u klaar.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zondag 12 juni 2011 @ 21:39:47 #177
317913 1-800-cop-shot
Armed Society = Polite Society
pi_98083459
quote:
10s.gif Op zondag 12 juni 2011 21:36 schreef Klopkoek het volgende:
Veel succes economische vluchtelingen. Hopelijk staat aan de andere kant van de grens geen Geert Wilders of Rita Verdonk voor u klaar.
Voor dit soort economische vluchtelingen zijn types als Wilders en Verdonk juist een zegen. Deze landen begrijpen namelijk dat het verstandig is om hoogopgeleide mensen binnen te halen. De immigratie-eisen zijn daar dan ook naar.
  zondag 12 juni 2011 @ 21:41:25 #178
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_98083591
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 20:58 schreef 1-800-cop-shot het volgende:

[..]

Denk er maar eens over na. Sociaal Nederland heeft baat bij zoveel mogelijk zwakkeren in de samenleving om hun eigen positie te versterken. Hoezo is dat niet egoistisch?
Ten eerste: laten we bij het stereotype beeld van de linkse bayboomers blijven. Die waren niet zwak.

Ten tweede: in landen met grote linkse partijen, daar hoort Nederland niet toe, staan de zwakken relatief sterk en zijn ze relatief klein in aantal.

Ten derde: Als je samen sterk staat dan ben je niet zwak meer.

Ten vierde: zo werkt het in een opgetuigde markt maar gelukkig is de politiek geen markt. Idealen overstijgen soms de belangen.

Als laatste: het belang van linkse partijen in een proportioneel kiesstelsel is niet om de zwakkeren voor altijd zwak te houden. Dat wordt op de langere termijn altijd afgestraft.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zondag 12 juni 2011 @ 21:59:41 #179
134847 fokthesystem
WIJ zijn 'HET'.
pi_98085024
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 21:32 schreef 1-800-cop-shot het volgende:

[..]

Nota bene, emigratie betekent niet dat ik
Oh het was niet van een ander, je quote jezelf? [CENTRAAL] Het Grote AOW en Pensioenentopic apart...
quote:
nooit meer terug kom in NL. Naar verluid ontstaat er op termijn een groot tekort aan hoger opgeleiden hier. Mijn strategie is om 15 jaar in het buitenland te werken (bovenop mijn 10 jaar Nederlandse werkervaring, dat wordt een leuk CV) en daarna als investeerder weer eens te komen koekeloeren in Nederland. Tegen die tijd kan je met 2 keer modaal waarschijnlijk een blok rijtjeshuizen opkopen. Tegen de trend in denken heet dat, zouden meer mensen moeten doen. :Y)
En voor de mensen die dit reislustige plan willen kopieeren, hurry the fuk up the gates are closing!
Er is veel armoede onder ouderen in zowel spanje als portugal als new zeeland, als australie. Ooit jonge emigranten uit NL...
Voor je belasting en deviezen ook niet handig dit.
En dat je dus denkt dat het hier toch groener gras blijft/worden zal weer, dan elders! :)
http://www.paltalk.com , niet typen maar miepen
Al bemoei jij je niet met politiek, deze bemoeit zich wel met jouw leven en geld, van de wieg tot het graf en zelfs daarna!
  maandag 13 juni 2011 @ 13:01:33 #180
317913 1-800-cop-shot
Armed Society = Polite Society
pi_98108111
quote:
0s.gif Op zondag 12 juni 2011 21:59 schreef fokthesystem het volgende:

Er is veel armoede onder ouderen in zowel spanje als portugal als new zeeland, als australie. Ooit jonge emigranten uit NL...
Voor je belasting en deviezen ook niet handig dit.
En dat je dus denkt dat het hier toch groener gras blijft/worden zal weer, dan elders! :)
Eensch :)
  maandag 20 juni 2011 @ 17:41:29 #181
323876 michaelmoore
I want to live a hundred years
pi_98420334
The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.
  maandag 27 juni 2011 @ 00:57:24 #182
323876 michaelmoore
I want to live a hundred years
pi_98704186
http://www.tvgids.nl/programma/11138360/Brandpunt/

Ik ben er niet voor , als de pensioenfondsen nu zelf de prognoses moeten maken.
Laat het dan doen als volgt:
De gerealiseerde resultaten van de laatste vijf jaar is het prognose rendementspercentage, en niet de fantasie van de bestuurders

Ik heb zelf volledig eindloonstelsel, maar veel jongeren krijgen op hun 50 verjaardag hele rare overzichten thuis,
Als je op twintig jaar 1800 euro verdiende en op je 50ste 8.000 (=modaal loon dan) dan krijg je dus 4000 euro maal 70% als je niet flexibel hebt gewerkt , anders 45%= dus 1600 euro , dat is dan waarschijnlijk net bijstandsniveau

Goed dan ben ik al onder de groene zoden maar toch

Mag ik U adviseren om op te rotten uit dit land als u dat kunt?

[ Bericht 0% gewijzigd door michaelmoore op 27-06-2011 20:25:47 ]
The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.
  maandag 27 juni 2011 @ 12:52:30 #183
177885 JoaC
Het is patat
pi_98715387
quote:
0s.gif Op maandag 27 juni 2011 00:57 schreef michaelmoore het volgende:
http://www.tvgids.nl/programma/11138360/Brandpunt/

Ik ben er niet voor , maar als de pensioenfondsen nu zelf de prognoses moeten maken.
Laat het dan doen als volgt, de gerealiseerde resultaten van de laatste vijf jaar is het prognose rendementspercentage, en niet de fantasie van de bestuurders

Ik heb zelf volledig eindloonstelsel, maar veel jongeren krijgen op hun 50 verjaardag hele rare overzichten thuis,
Als je op twintig jaar 1800 euro verdiende en op je 50ste 8.000 (=modaal loon dan) dan krijg je dus 4000 euro maal 70% als je niet flexibel hebt gewerkt , anders 45%= dus 1600 euro , dat is dan waarschijnlijk net bijstandsniveau

Goed dan ben ik al onder de groene zoden maar toch

Mag ik U adviseren om op te rotten uit dit land als u dat kunt?
Naast dat je post nogal onoverzichtelijk is, mis ik de demografische problemen in je voorbeeld.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  maandag 27 juni 2011 @ 13:01:48 #184
323876 michaelmoore
I want to live a hundred years
pi_98715653
quote:
0s.gif Op maandag 27 juni 2011 12:52 schreef JoaC het volgende:

[..]

Naast dat je post nogal onoverzichtelijk is, mis ik de demografische problemen in je voorbeeld.
Ik heb het nog niet eens over demografische problemen, ik geef de consequenties van het pensioenakkoord aan, en een in mijn ogen betere oplossing.

Wat er niet is kun je ook niet vinden, leer eens begrijpend lezen
The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.
  maandag 27 juni 2011 @ 14:20:19 #185
177885 JoaC
Het is patat
pi_98718582
quote:
0s.gif Op maandag 27 juni 2011 13:01 schreef michaelmoore het volgende:

[..]

Ik heb het nog niet eens over demografische problemen, ik geef de consequenties van het pensioenakkoord aan, en een in mijn ogen betere oplossing.
Je alternatief is net zo funest voor Nederland en de samenleving als het akkoord.
quote:
Wat er niet is kun je ook niet vinden, leer eens begrijpend lezen
Wat ik niet zeg, kan je ook niet lezen, ik begrijp je post wel, maar overzichtelijk is hij niet, kwestie van opmaak.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  maandag 27 juni 2011 @ 18:17:36 #186
323876 michaelmoore
I want to live a hundred years
pi_98728654
quote:
0s.gif Op maandag 27 juni 2011 14:20 schreef JoaC het volgende:

[..]

Je alternatief is net zo funest voor Nederland en de samenleving als het akkoord.
Nee, dan begrijp je het nogmaals niet
Niet erg cijfermatig ingesteld neem ik aan
The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.
  maandag 27 juni 2011 @ 20:20:03 #187
177885 JoaC
Het is patat
pi_98734038
quote:
0s.gif Op maandag 27 juni 2011 18:17 schreef michaelmoore het volgende:

[..]

Nee, dan begrijp je het nogmaals niet
Niet erg cijfermatig ingesteld neem ik aan
Jouw alternatief voor het akkoord is het land ontvluchten als je de kans hebt.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  maandag 27 juni 2011 @ 20:24:52 #188
323876 michaelmoore
I want to live a hundred years
pi_98734267
quote:
0s.gif Op maandag 27 juni 2011 20:20 schreef JoaC het volgende:

[..]

Jouw alternatief voor het akkoord is het land ontvluchten als je de kans hebt.
Nee, lees nog eens.
Dat was de tweede keuze
The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.
  maandag 27 juni 2011 @ 20:31:01 #189
177885 JoaC
Het is patat
pi_98734521
quote:
0s.gif Op maandag 27 juni 2011 20:24 schreef michaelmoore het volgende:

[..]

Nee, lees nog eens.
Dat was de tweede keuze
Men moet onrealistische rendementen halen, of oneerlijke premieverhogingen doorvoeren om indexatie van de pensioenen betaalbaar te houden, ik neem aan dat je dat zelf ook snapt. Ik zag het eerste deel van jouw post meer als een aanvulling op bestaande stelsel/nieuw akkoord dan een volledig alternatief, fout van mijn kant.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  maandag 27 juni 2011 @ 20:42:47 #190
323876 michaelmoore
I want to live a hundred years
pi_98735082
quote:
0s.gif Op maandag 27 juni 2011 20:31 schreef JoaC het volgende:

[..]

Men moet onrealistische rendementen halen, of oneerlijke premieverhogingen doorvoeren om indexatie van de pensioenen betaalbaar te houden, ik neem aan dat je dat zelf ook snapt. Ik zag het eerste deel van jouw post meer als een aanvulling op bestaande stelsel/nieuw akkoord dan een volledig alternatief, fout van mijn kant.
Die indexatie gaat ten kosten van de realiteit en is een dikke graai in de pensioenkassen

Wat er kan en zal gebeuren is dat in het verleden gemiddeld 2% is behaald, de rekenrente op 3,5% en de prognoses op 7% blijven 8)7 :W
Waar is die controle.

Terwijl de jongeren al een middelloonstelsel hebben gekregen sinds 2004, dus ze krijgen hooguit 70% over het gemiddeld verdiend salaris, over de laatste 40 jaar
Door de flexibilisering waarschijnlijk 50% over het gemiddeld loon de laatste 40 jaar

Ga es rekenen met 2% inflatie
Startloon 2000 euro bruto

Ik heb zelf eindloon tot 2004 en middelloon de laatste 10 jaar en mijn bruto stijgt niet meer, dus voor mij is het prima

, maar er wordt hier een streek uitgehaald

[ Bericht 7% gewijzigd door michaelmoore op 27-06-2011 20:51:44 ]
The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.
pi_98741990
quote:
0s.gif Op maandag 27 juni 2011 20:42 schreef michaelmoore het volgende:

Terwijl de jongeren al een middelloonstelsel hebben gekregen sinds 2004, dus ze krijgen hooguit 70% over het gemiddeld verdiend salaris, over de laatste 40 jaar

Zo werkt een middelloonsysteem niet helemaal. Opbouwpercentage kan tot 2,25% bedragen, maar dat terzijde. Dat dat percentage hoger kan zijn dan bij een eindloonsysteem, is gewoon een vies doekje voor het bloeden.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
  woensdag 29 juni 2011 @ 20:44:03 #192
323876 michaelmoore
I want to live a hundred years
pi_98835960
quote:
wo 29 jun 2011, 17:36
Kamp wil geen rare dingen met pensioen
DEN HAAG (AFN) - Pensioenfondsen moeten volgens minister Henk Kamp (Sociale Zaken) straks als ,,een voorzichtige huisvader'' opereren. Kamp zei woensdag in de Tweede Kamer niet te verwachten dat straks door het pensioenakkoord ,,rare dingen'' met de oudedagsvoorziening gebeuren.

De minister stelde dat met werkgevers en de vakbeweging juist is afgesproken dat nog wordt onderzocht hoe het toezicht te regelen en risico's bij het pensioensparen tussen jong en oud te verdelen. Volgens hem zal het akkoord het pensioenstelsel verbeteren, ook voor jongeren, omdat door meer ruimte in het beleggingsbeleid meer rendement behaald kan worden
_O-
The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.
pi_98836167
Wat een hoop bullshitbingo weer.... Je wordt ook anaal verkracht waar je bij staat en je krijgt er helaas geen kusje bij....
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
  woensdag 20 juli 2011 @ 08:01:30 #194
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_99694333
quote:
DEN HAAG (AFN) - Pensioenfondsen moeten volgens minister Henk Kamp (Sociale Zaken) straks als ,,een voorzichtige huisvader'' opereren. Kamp zei woensdag in de Tweede Kamer niet te verwachten dat straks door het pensioenakkoord ,,rare dingen'' met de oudedagsvoorziening gebeuren.

De minister stelde dat met werkgevers en de vakbeweging juist is afgesproken dat nog wordt onderzocht hoe het toezicht te regelen en risico's bij het pensioensparen tussen jong en oud te verdelen. Volgens hem zal het akkoord het pensioenstelsel verbeteren, ook voor jongeren, omdat door meer ruimte in het beleggingsbeleid meer rendement behaald kan worden
Dat woordje is best belangrijk.
pi_104776764
QHjMD.jpg
Carpe Libertatem
pi_122752352
Kickje.

Wat is de beste plek om je te informeren over zelf een pensioen opbouwen? Levensloopregelingen worden afgeschaft als ik het zo lees. Sparen is niet verstandig (lage rente). Hier geven ze wat vormen. Lijkt er op dat het 'lijfrente' wordt.

Kan ik gewoon *ergens* zo'n lijfrenteregeling afsluiten? Is dat het verstandigste? Zijn er verschillen behalve kosten? Zou beleggen slimmer zijn?
జ్ఞ‌ా
  maandag 11 februari 2013 @ 16:47:34 #197
177885 JoaC
Het is patat
pi_122755727
quote:
5s.gif Op maandag 11 februari 2013 15:23 schreef µ het volgende:
Kickje.

Wat is de beste plek om je te informeren over zelf een pensioen opbouwen? Levensloopregelingen worden afgeschaft als ik het zo lees. Sparen is niet verstandig (lage rente). Hier geven ze wat vormen. Lijkt er op dat het 'lijfrente' wordt.

Kan ik gewoon *ergens* zo'n lijfrenteregeling afsluiten? Is dat het verstandigste? Zijn er verschillen behalve kosten? Zou beleggen slimmer zijn?
Werk, Geldzaken & Recht
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
pi_122755916
జ్ఞ‌ా
pi_131738529
Volgens Pieter Omtzigt gingen de pensioenfondsen er in 2012 met 4,5 miljard euro aan kosten vandoor, in 2011 was dat nog 3 miljard

Goed dat hij hier wat aan wil doen; het kan niet zo zijn dat de bestuurders er met miljoenen vandoor gaan en de pensioenen worden gekort

http://www.telegraaf.nl/b(...)nsioenfondsen__.html
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')