abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:03:15 #1
177885 JoaC
Het is patat
pi_92963250
registreer om deze reclame te verbergen
Wiki over AOW:
quote:
Algemene Ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis dient voor Nederlandse ouderdomspensioenen.

Verzekerd voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen van Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genieten. De AOW is één van de zogenoemde volksverzekeringen.

Regels

De AOW is een collectief basispensioen, dat wordt uitgekeerd aan mensen van 65 jaar en ouder (aanhangig: 67 jaar en ouder) die in Nederland hebben gewoond. Het bedraagt ¤ 765,90 bruto per maand, ongeveer ¤ 9190 bruto per jaar; voor een alleenstaande is het meer, ongeveer ¤ 13.173 bruto per jaar (peil 2009). Sinds 2008 worden er in de meeste gevallen geen loonheffingen geheven over de AOW, waardoor de bruto-bedragen netto uitgekeerd worden.

De AOW bedraagt 2% van het volledige AOW-pensioen voor ieder jaar dat iemand tussen zijn of haar 15e en 65e jaar (aanhangig: tussen zijn of haar 17e en 67e jaar) in Nederland heeft gewoond en niet in het buitenland heeft gewerkt. Ook niet-werkende partners van mensen die in het buitenland werken (grensarbeiders) bouwen meestal geen AOW op. Nederlanders die in het buitenland wonen en werken kunnen hun AOW-verzekering vrijwillig voortzetten, wat vooral voordelig is voor mensen met een laag inkomen zoals ontwikkelingswerkers. De AOW voor alleenstaanden bedraagt 70% van het minimumloon, de AOW voor gehuwden en samenwonenden per persoon 50% van het minimumloon. Als de AOW-gerechtigde een partner beneden de 65 heeft dan ontvangt eerstgenoemde 50% van het minimumloon en de ander niets.

Bij wijze van overgangsregeling kunnen AOW-gerechtigden met een partner beneden de 65 een toeslag op de AOW krijgen van maximaal bruto ¤ 694,19 per maand. Deze toeslag is het enige inkomensafhankelijke element in de AOW; het inkomen van de jongere partner wordt geheel (inkomen in verband met arbeid) of gedeeltelijk (inkomen uit arbeid) gekort op de toeslag. Mensen die na 1949 zijn geboren, dus 65 jaar worden na 2014, zullen de toeslag niet meer krijgen. Aanhangig (dossier 32430) is een verlaging van de toeslag met 8%, voor zover het gezamenlijk inkomen van beide partners daarmee niet onder 110% van het minimumloon komt. Daarmee zou er voor het eerst afhankelijkheid zijn van het inkomen van de AOW-gerechtigde zelf. De Eerste Kamer heeft invoering per 1 januari 2011 verworpen.

De betaling van de AOW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank, de inning van de premies door de Belastingdienst bij de inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen.

Premie

De AOW wordt betaald volgens het omslagstelsel, voor het grootste deel uit de AOW-premie. De AOW-premie maakt deel uit van de premies volksverzekeringen en wordt alleen opgebracht door belastingplichtigen beneden de 65; het is voor hen een vast percentage (2010: 17,9 %) van het inkomen in de eerste en tweede schijf van box 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en ook onderdeel van de loonheffing. Sinds 2001 wordt geen AOW-premie geheven over inkomsten uit vermogen. Daarnaast geeft de overheid een bijdrage uit de algemene middelen.
Historie

De AOW is in 1957 geïntroduceerd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid J. G. Suurhoff. De AOW is de opvolger van de door Drees als minister van Sociale Zaken in 1947 ingevoerde Noodwet Ouderdomsvoorziening, die uitdrukkelijk als tijdelijk bedoeld was.

Aan de AOW is een lange voorgeschiedenis voorafgegaan. De Pruisische kanselier Otto von Bismarck legde in 1889 een inkomensverzekering op tegen inkomstenderving in geval van ouderdom, ziekte en invaliditeit. In deze inkomensverzekering komt aanvankelijk de pensioenleeftijd van 70 jaar voor. Pas een aantal jaren later wordt dit gewijzigd in de bekende leeftijd van 65. Overigens was de levensverwachting in die tijd lager dan nu. Een 65-jarige man had in 1956 een levensverwachting van 79 jaar; tegenwoordig 81 jaar.

In het Verenigd Koninkrijk werd in 1942 (dus in de oorlogsjaren) door Lord William Beveridge gebruikgemaakt van het sterke gevoel van solidariteit om een blauwdruk te maken voor een stelsel van sociale volksverzekeringen, betaald uit belastinggeld. Soortgelijke systemen werden na de Tweede Wereldoorlog in meerdere Europese landen en in de Verenigde Staten ingevoerd.

Terwijl in het systeem van Bismarck de uitkering afhangt van het vroegere inkomen, is in het systeem van Beveridge de uitkering voor iedereen hetzelfde. Deze twee modellen, en tussenvormen ervan, worden nog steeds gebruikt. Zo is in Nederland de uitkering in principe voor iedereen gelijk, maar wordt toch onderscheid gemaakt naar de huwelijkse staat.

Toekomst van de AOW

Al 25 jaar bestaan twijfels of de AOW bij de verwachte vergrijzing ongewijzigd gehandhaafd kan worden. In de jaren 80 onderzocht een staatscommissie onder leiding van Willem Drees jr. de toekomst van de voorziening die zijn vader tot stand had gebracht. Aanleiding was een alarmerend artikel in Economisch Statistische Berichten. Drees concludeerde, dat het stelsel kon worden gehandhaafd. Wel adviseerde hij tot individualisering van de uitkering, waarbij iedereen een eigen uitkering ontvangt. De regeringen daarna hebben dat advies niet gevolgd omdat het volgens hen zou leiden tot armoede van alleenstaande bejaarden en rijkdom van de samenwoners. Mensen boven de 65 krijgen wel een individuele uitkering, maar alleenstaande ouderen krijgen daar bovenop een toeslag.

In de jaren 90 werd het AOW-fonds opgericht na een voorstel van Jan van Zijl (PvdA). Financiële meevallers zouden door de Minister van Financiën in dat fonds worden gestort om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Het fonds zou vanaf 2020 (als de vergrijzing hoog zou zijn) gaan uitkeren. Door het gespaarde geld in het AOW-fonds zou de AOW ondanks de vergrijzing betaalbaar blijven. Tijdens het tweede Paarse kabinet kreeg het AOW-spaarfonds kracht van wet. In 2005 bleek dat het AOW-spaarfonds slechts een papieren exercitie was, het fonds en het geld in het fonds bestonden slechts op papier. Er was nooit iets gestort, wel stond er op papier 23 miljard euro 'gereserveerd'.

Na het jaar 2000 rees opnieuw onrust over de toekomst van de AOW. Het thema speelde een rol in de campagnes voor de parlementsverkiezingen van 2006. De VVD overwoog een verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar, maar heeft dit plan niet in haar definitieve verkiezingsprogramma voor 2006 opgenomen. Alleen D66 stelt een verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar voor met een overgangsperiode van 24 jaar.

Daarentegen wordt door gezaghebbende economen gepleit voor fiscalisering van de AOW, bijvoorbeeld in het SER-advies van 30 augustus 2006. Hierbij zouden de aparte lage belastingtarieven voor personen boven de 65 jaar verdwijnen. Volgens het regeerakkoord voor het Kabinet-Balkenende IV zullen alleen ouderen met een eigen pensioen (dus bovenop de te ontvangen AOW) van meer dan ¤ 18.000 die voor hun 65e met werken zijn gestopt aan de AOW mee hoeven te betalen. Het CPB betwijfelde of deze regeling uitvoerbaar is. Tijdens de verkiezingen van 2006 was de AOW een heikel punt. De PvdA wilde de AOW deels fiscaliseren, het CDA verzette zich hiertegen. CDA-lijsttrekker Jan Peter Balkenende beschuldigde PvdA-er Wouter Bos ervan 'te stelen van de ouderen'. Balkenende stelde dat de AOW bij het CDA veilig was, maar anders dan tijdens de verkiezingscampagne van 2006, kwam juist het CDA in 2008 met het voorstel de AOW voor mensen tot 67 af te schaffen.

Een aspect van de AOW dat in de komende jaren vermoedelijk steeds meer aandacht zal krijgen, is dat van de onvolledige AOW-opbouw (doordat men niet de volledige 50-jarige periode van verzekeringsopbouw heeft doorlopen). Dit zal leiden tot een toename van "gekorte"

AOW-pensioenen.

Het Kabinet-Balkenende IV kwam in augustus 2008 eerst met een voorstel dat mensen van 65 jaar kunnen kiezen om hun AOW maximaal vijf jaar uit te stellen.[3] Mensen die langer doorwerkten, zouden dan een hogere uitkering krijgen. Op 25 maart 2009 kondigde het kabinet aan voornemens te zijn de AOW af te schaffen voor mensen tot 67 jaar.[4]. Dit voorstel was afkomstig van CDA-minister Piet Hein Donner.

In de avond van 15 oktober 2009 bereikte de regeringscoalitie, bestaande uit PvdA, CDA en ChristenUnie een akkoord over het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar: in 2020 wordt de leeftijd eerst verhoogd naar 66 jaar, vijf jaar later, in 2025, gaat de leeftijd naar 67 jaar. Het blijft mogelijk om met 65 jaar te stoppen, mits men minimaal 42 jaar heeft gewerkt. Wie daarvoor kiest wordt daarvoor geheel of gedeeltelijk actuarieel gekort op de hoogte van de maandelijkse AOW-bedragen die de rest van het leven ontvangen worden: deze worden voor de hogere inkomens 16 procent minder, voor lagere inkomens 13 procent.[5] De coalitie wil ook de door werknemers zelf opgebouwde pensioenen twee jaar later in laten gaan. Dit betekent dat twee jaar langer pensioen wordt betaald en twee jaar korter uitgekeerd. Welke gevolgen dat heeft voor de premie en of de pensioenopbouw langer gaat worden dan 40 jaar, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend of werknemers die nu twee jaar later pensioen krijgen, een hogere uitkering ontvangen. Voor de pensioenfondsen is het voorstel van de coalitie gunstig, zij ontvangen meer premie en hoeven korter uit te keren. Gegeven het feit dat de pensioenfondsen veel geld verloren tijdens de kredietcrisis, maakt dat de fondsen voorstander zijn van het voorstel. Uit een onderzoek van EénVandaag bleek dat 60 procent van de Nederlanders tegen de plannen van het kabinet is, 40 procent vond het wel een goed plan. Van de achterban van het CDA en de CU was een meerderheid voor de kabinetsplannen, bij de PvdA was een meerderheid (63%) tegen.[6] Opvallend was dat er meer mensen boven de 55 jaar voor de plannen waren dan jongeren, mensen van 55 jaar en ouder worden door de plannen ontzien. Tijdens een stemming in de PvdA fractie was een meerderheid van de fractie voor, slechts twee fractieleden stemden tegen.
Wetswijzigingen verhoging AOW-leeftijd

In december 2009 is het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat (dossier 32247) gepubliceerd. Zoals hierboven al genoemd betreft het een verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar, met als overgangsregeling dat voor wie vóór 1955 is geboren de AOW-leeftijd 65 blijft, en voor wie in de periode 1955 t/m 1959 is geboren de AOW-leeftijd 66 jaar wordt. Effectief gaan de veranderingen dus in in 2020 en 2026, in deze jaren gaan in principe geen AOW-uitkeringen in. De regering wijst invoering in een groter aantal kleinere stappen af vanwege de administratieve complexiteit voor alle partijen.

De sociale verzekeringen en voorzieningen zullen door gaan lopen tot de nieuwe AOW-leeftijd. De gevolgen voor socialezekerheids- en andere wet- en regelgeving, anders dan de AOW, het fiscale regime voor pensioenopbouw (het Witteveenkader) en de premieruimte in de derde pijler, zijn niet in het wetsvoorstel meegenomen. Deze onderwerpen zullen op een later tijdstip in een Aanpassingswet verhoging AOW-leeftijd aan de orde komen.

Voor werknemers wiens WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering eindigt als gevolg van het bereiken van de maximale uitkeringsduur, en die op dat moment 65 of 66 jaar zijn en nog geen recht hebben op AOW, zal een overbruggingsuitkering worden ingevoerd.

Werknemers die zware werkzaamheden vervullen waarvan in redelijkheid niet verwacht kan worden dat deze langer dan 40 jaren verricht kunnen worden zonder uitzonderlijke slijtage (de zogenaamde zware beroepen), zullen in de toekomst tegen de tijd dat zij 30 jaar dit beroep vervullen een aanbod moeten krijgen van minder belastend werk. Krijgen zij dat aanbod niet, dan zal de werkgever financieel moeten faciliteren dat zij de mogelijkheid krijgen om op hun 65ste te stoppen met werken.

Het Kabinet-Rutte is van plan het wetsvoorstel te beperken tot een verhoging van de AOW-leeftijd in 2020 naar 66, en verdere verhogingen te laten afhangen van een toename van de levensverwachting.
Persoonlijk denk ik dat de pensioenleeftijd in het huidige stelsel onhoudbaar is, dit vanwege de vergrijzing.

Door de vergrijzing zullen in de huidige situatie de premies voor de generaties na de babyboom onhoudbaar worden, waardoor ons pensioenstelsel verdwijnt.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:06:51 #2
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_92963390
Weet iemand wat de gemiddelde leeftijd van China is?
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:10:28 #3
314999 Zeeland
Afgezant van Blekerbaai
pi_92963526
Pensioensleeftijd moet altijd meegroeien met de levensverwachting. Ik vind dat heel redelijk.
Nou, misbruik is niet zo netjes. In mijn ogen niet. Nee, dat hoort niet zo.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:11:10 #4
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_92963559
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:10 schreef Zeeland het volgende:
Pensioensleeftijd moet altijd meegroeien met de levensverwachting. Ik vind dat heel redelijk.
Dat weet ik zo nog niet. Misschien worden we lichamelijk ouder, maar is dat geestelijk ook zo?
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:12:33 #5
81187 ethiraseth
Fuck you, got mine
pi_92963620
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:06 schreef mlg het volgende:
Weet iemand wat de gemiddelde leeftijd van China is?
van baby-jongetjes of baby-meisjes?
Winnaar Agnes Kant knuffel 2010.
Indeed, what are the roots of western geometry? Nothing else but the Egyptian techniques of surveying property.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:14:33 #6
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_92963700
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:12 schreef ethiraseth het volgende:

[..]

van baby-jongetjes of baby-meisjes?
Nee, gewoon van de hele bevolking. Dat van Nederland is geloof ik rond de 40.
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:15:25 #7
177885 JoaC
Het is patat
pi_92963738
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:06 schreef mlg het volgende:
Weet iemand wat de gemiddelde leeftijd van China is?
Een kleine 50% ligt onder de 44 jaar volgens de Engelse Wikipedia, dus via een techniek waarbij ik mijn wijsvinger bevochtig, en hem in de buitenlucht omhoog steek, kom ik op begin/halverwege 30 uit
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:16:29 #8
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_92963776
Dan mogen er wat mij betreft wel wat Chinezen deze kant op komen.
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:16:31 #9
177885 JoaC
Het is patat
pi_92963781
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:11 schreef mlg het volgende:

[..]

Dat weet ik zo nog niet. Misschien worden we lichamelijk ouder, maar is dat geestelijk ook zo?
De grootste generatie ooit is al een jaar lang (tot 2025) met pensioen aan het gaan
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:18:22 #10
314999 Zeeland
Afgezant van Blekerbaai
pi_92963862
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:16 schreef mlg het volgende:
Dan mogen er wat mij betreft wel wat Chinezen deze kant op komen.
De bevolking van Somalië is nog jonger dan de Chinese bevolking. :P
Nou, misbruik is niet zo netjes. In mijn ogen niet. Nee, dat hoort niet zo.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:20:34 #11
177885 JoaC
Het is patat
pi_92963946
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:18 schreef Zeeland het volgende:

[..]

De bevolking van Somalië is nog jonger dan de Chinese bevolking. :P
Jij was planoloog toch?
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:20:47 #12
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_92963958
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:18 schreef Zeeland het volgende:

[..]

De bevolking van Somalië is nog jonger dan de Chinese bevolking. :P
Ik mag het van jullie niet zeggen, maar Chinezen zijn toch wel een beter soort volk dan Somaliërs.
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:29:24 #13
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_92964283
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:10 schreef Zeeland het volgende:
Pensioensleeftijd moet altijd meegroeien met de levensverwachting. Ik vind dat heel redelijk.
Nee, pensioen moet meegroeien naar de jaren dat je werkt. 40 is een mooie drempel.
Mensen die meer geld opleveren verdienen over het algemeen ook meer, sparen ze zelf meer voor vervroegd pensioen, doet mijn vader nu ook. Hij betaald meer, krijgt meer, spaart ook meer, hij gunt de buurman die op zijn 16e begon wel zijn verdiende rust en wil daar best voor betalen. Dan spaar ik maar wat meer zegt mijn vader dan.

Laat mij maar mee betalen voor mijn ouders geen problemen mee, ik wil zelfs voor de kinderloze ouderen betalen.
Maar ga niet zitten janken om die paar jaar dat we ouder worden daar gaat het niet om, het gaat om een grote hoeveelheid mensen uit dezelfde generatie die met pensioen gaan, maar daar ook zelf aan hebben mee betaald.

Of geef mij mijn tot nu toe opgebouwde pensioen maar, dan zet ik het zelf wel weg, geen probleem mee. De vergrijzing is een verzonnen verhaal waarmee de overheid en pensioenfondsen hun gegraai goed proberen te lullen. Zalm heeft al eens laten zien dat er zomaar 30 miljard uit de APB kan verdwijnen, het ABP praatte zelfs toen van 46 miljard.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:42:27 #14
314999 Zeeland
Afgezant van Blekerbaai
pi_92964839
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:29 schreef betyar het volgende:

[..]

Nee, pensioen moet meegroeien naar de jaren dat je werkt. 40 is een mooie drempel.
Mensen die meer geld opleveren verdienen over het algemeen ook meer, sparen ze zelf meer voor vervroegd pensioen, doet mijn vader nu ook. Hij betaald meer, krijgt meer, spaart ook meer, hij gunt de buurman die op zijn 16e begon wel zijn verdiende rust en wil daar best voor betalen. Dan spaar ik maar wat meer zegt mijn vader dan.

Laat mij maar mee betalen voor mijn ouders geen problemen mee, ik wil zelfs voor de kinderloze ouderen betalen.
Maar ga niet zitten janken om die paar jaar dat we ouder worden daar gaat het niet om, het gaat om een grote hoeveelheid mensen uit dezelfde generatie die met pensioen gaan, maar daar ook zelf aan hebben mee betaald.

Of geef mij mijn tot nu toe opgebouwde pensioen maar, dan zet ik het zelf wel weg, geen probleem mee. De vergrijzing is een verzonnen verhaal waarmee de overheid en pensioenfondsen hun gegraai goed proberen te lullen. Zalm heeft al eens laten zien dat er zomaar 30 miljard uit de APB kan verdwijnen, het ABP praatte zelfs toen van 46 miljard.
Een tienjarige opleiding tot arts is ook gewoon keihard werken, dus het is een heel ingewikkelde casus. Ik vind het wel logisch dat als wij straks 20% ouder worden dat wij dan ook 20% meer jaren gaan werken. We moeten echter niet in één nacht overgaan van 65 jaar naar 67. Dit moet een geleidelijke overgang hebben.

quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:20 schreef JoaC het volgende:

[..]

Jij was planoloog toch?
Nee, watermanager in opleiding.
Nou, misbruik is niet zo netjes. In mijn ogen niet. Nee, dat hoort niet zo.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 14:48:49 #15
177885 JoaC
Het is patat
pi_92965141
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:29 schreef betyar het volgende:

[..]

Nee, pensioen moet meegroeien naar de jaren dat je werkt. 40 is een mooie drempel.
Mensen die meer geld opleveren verdienen over het algemeen ook meer, sparen ze zelf meer voor vervroegd pensioen, doet mijn vader nu ook. Hij betaald meer, krijgt meer, spaart ook meer, hij gunt de buurman die op zijn 16e begon wel zijn verdiende rust en wil daar best voor betalen. Dan spaar ik maar wat meer zegt mijn vader dan.
Probleem is dat we dat nog niet zo lang registreren, pas sinds 2000 als ik me niet vergis
quote:
Laat mij maar mee betalen voor mijn ouders geen problemen mee, ik wil zelfs voor de kinderloze ouderen betalen.
Maar ga niet zitten janken om die paar jaar dat we ouder worden daar gaat het niet om, het gaat om een grote hoeveelheid mensen uit dezelfde generatie die met pensioen gaan, maar daar ook zelf aan hebben mee betaald.
Onjuist, vanwege het omslagstelsel hebben ze enorm veel meevallers gehad omdat de generatie voor hun veel kleiner was. Ook hebben velen geprofiteerd van VUT-regelingen, de financiering hiervan ligt al onevenredig zwaar bij iedereen tot 30 jaar. Het fabeltje van dekkingsgraden bij pernsioenfondsen is al helemaal eng.
quote:
Of geef mij mijn tot nu toe opgebouwde pensioen maar, dan zet ik het zelf wel weg, geen probleem mee.
Daarmee worden de gepensioneerden betaald
quote:
De vergrijzing is een verzonnen verhaal waarmee de overheid en pensioenfondsen hun gegraai goed proberen te lullen. Zalm heeft al eens laten zien dat er zomaar 30 miljard uit de APB kan verdwijnen, het ABP praatte zelfs toen van 46 miljard.
De pensioenproblematiek is sectorbreed, dat verhaal staat er los van

Nu dreigt er hyperinflatie: Momenteel gaat er van een (week= 5 dagen)weekloon , 1 dag op aan oudedagvoorzieningen. Jongere generaties zullen door de vergrijzing minstens anderhalve dag tot 2 dagen moeten werken. Hierdoor zullen steeds minder jongeren bereid zijn aan pensioenen bij te dragen: de pensioenfondsen dreigen dus failliet te gaan
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 18 februari 2011 @ 15:08:58 #16
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_92965946
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:48 schreef JoaC het volgende:
Probleem is dat we dat nog niet zo lang registreren, pas sinds 2000 als ik me niet vergis
Dat is geen probleem , vanaf welk jaar zijn de mensen er aan gaan betalen?

quote:
Onjuist, vanwege het omslagstelsel hebben ze enorm veel meevallers gehad omdat de generatie voor hun veel kleiner was. Ook hebben velen geprofiteerd van VUT-regelingen, de financiering hiervan ligt al onevenredig zwaar bij iedereen tot 30 jaar. Het fabeltje van dekkingsgraden bij pernsioenfondsen is al helemaal eng.
De generatie voor hun hebben ook stukken minder betaald. En de dekkingsgraden is niet eng het wordt niet compleet gebracht, er zit 700 miljard in de fondsen. Die paar die wat tegenslag hebben gehad worden breed uitgemeten in de media de rest niet.

quote:
Daarmee worden de gepensioneerden betaald
Wat is dan het probleem? De gepensioneerden hebben een potje opgebouwd en de werkende bouwen nu een potje, is het potje leeg (700 miljard!!!) dan betaald de staat en wij maar bij, zo simpel is het.

quote:
De pensioenproblematiek is sectorbreed, dat verhaal staat er los van

Nu dreigt er hyperinflatie: Momenteel gaat er van een (week= 5 dagen)weekloon , 1 dag op aan oudedagvoorzieningen. Jongere generaties zullen door de vergrijzing minstens anderhalve dag tot 2 dagen moeten werken. Hierdoor zullen steeds minder jongeren bereid zijn aan pensioenen bij te dragen: de pensioenfondsen dreigen dus failliet te gaan
Neem dan alle pensioenfondsen mee in niet alleen degene die in de "problemen"kwamen.
Er is geld zat maar dat moet allemaal blijven staan. Schei toch uit een groot fabeltje is het.
En als de werkgevers niet hadden gekort op de pensioenafdrachten had er 1400 miljard ingezeten.
Waarom wordt er niet passief belegd? het actief-passief beleggen is nu 70-30 waarom? Om geld binnen te harken om maar over te kunnen springen. Het rendement is minimaal zo niet lager omdat er enorme kosten aan actief beleggen zit, geld wat ze maar meteen achterhouden, dan moeten de rendementen al behoorlijk hoog zijn wil je dit terug verdienen.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 15:21:55 #17
177885 JoaC
Het is patat
pi_92966399
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 15:08 schreef betyar het volgende:

[..]

Dat is geen probleem , vanaf welk jaar zijn de mensen er aan gaan betalen?
We kunnen pas vanaf 2040 het systeem erdoor voeren, anders wordt het een juridische en financiele puinhoop.
quote:
[..]

De generatie voor hun hebben ook stukken minder betaald. En de dekkingsgraden is niet eng het wordt niet compleet gebracht, er zit 700 miljard in de fondsen. Die paar die wat tegenslag hebben gehad worden breed uitgemeten in de media de rest niet.
Het enge is het fabeltje dat de dekkingsgraad leidend is voor het dekken van de meest gevaarlijke risico's die de vergrijzing meebrengen, het gaat om systematiek, niet om geld (indirect draait het dus wel om geld, maar dat is logisch)
quote:
[..]

Wat is dan het probleem? De gepensioneerden hebben een potje opgebouwd en de werkende bouwen nu een potje, is het potje leeg (700 miljard!!!) dan betaald de staat en wij maar bij, zo simpel is het.
Dat gaat dus niet gebeuren, zelfs de grootste optimist moet in kunnen zien dat jongeren hier niet aan mee gaan doen. Hierdoor komt een toekomstig kabinet voor een hels probleem te staan: pensioenfondsen failliet laten gaan, of staat failliet laten gaan= hyperinflatie = pensioenen waarvan je drie stukken vlees kunt kopen over de gehele periode dat je hem uitgekeerd zal krijgen.

(Los van het feit dat je niet alleen voor je eigen oudedagsvoorziening betaalt)

quote:
[..]

Neem dan alle pensioenfondsen mee in niet alleen degene die in de "problemen"kwamen.
Er is geld zat maar dat moet allemaal blijven staan. Schei toch uit een groot fabeltje is het.
En als de werkgevers niet hadden gekort op de pensioenafdrachten had er 1400 miljard ingezeten.
Waarom wordt er niet passief belegd? het actief-passief beleggen is nu 70-30 waarom? Om geld binnen te harken om maar over te kunnen springen. Het rendement is minimaal zo niet lager omdat er enorme kosten aan actief beleggen zit, geld wat ze maar meteen achterhouden, dan moeten de rendementen al behoorlijk hoog zijn wil je dit terug verdienen.
Je blijft in geld denken, de hele systematiek is verkeerd. Voor elke gepensioneerde moeten meerdere werkenden zijn, dit kan straks 1(aow) op 2(werk) worden. Naast dat mensen niet bereid zullen zijn in deze vorm aan de ouderdomsvoorziening mee te betalen, zullen de lonen excessief stijgen om meer over te houden, elke inflatiecorrectie daarop doet de lonen weer stijgen, net zo lang tot niemand meer meedoet.

We hebben een groot aandeel werkenden nodig om de toekomstige pensioenen te kunnen betalen. We moeten richting Denemarken qua pensioenleeftijd, anders gaat het mis.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 18 februari 2011 @ 15:50:48 #18
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_92967676
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 15:21 schreef JoaC het volgende:

We kunnen pas vanaf 2040 het systeem erdoor voeren, anders wordt het een juridische en financiele puinhoop.
Dan wordt het een puinhoop ja dan wordt de beerput opengetrokken waar premies en winst werden teruggestort naar de werkgevers en overheid.

quote:
Het enge is het fabeltje dat de dekkingsgraad leidend is voor het dekken van de meest gevaarlijke risico's die de vergrijzing meebrengen, het gaat om systematiek, niet om geld (indirect draait het dus wel om geld, maar dat is logisch)
Het enige wat sysetmatisch is gebeurt is het leegroven van de fondsen, als men met zijn tengels van de fondsen was afgebleven hadden we nu een dekkingsgraad van meer dan 200% gehad.

quote:
Dat gaat dus niet gebeuren, zelfs de grootste optimist moet in kunnen zien dat jongeren hier niet aan mee gaan doen. Hierdoor komt een toekomstig kabinet voor een hels probleem te staan: pensioenfondsen failliet laten gaan, of staat failliet laten gaan= hyperinflatie = pensioenen waarvan je drie stukken vlees kunt kopen over de gehele periode dat je hem uitgekeerd zal krijgen.
quote:
(Los van het feit dat je niet alleen voor je eigen oudedagsvoorziening betaalt)
Waarom zouden de jongere niet mee willen betalen aan de oude dag van paps en mams? Desnoods dwing je ze maar.

quote:
Je blijft in geld denken, de hele systematiek is verkeerd. Voor elke gepensioneerde moeten meerdere werkenden zijn, dit kan straks 1(aow) op 2(werk) worden. Naast dat mensen niet bereid zullen zijn in deze vorm aan de ouderdomsvoorziening mee te betalen, zullen de lonen excessief stijgen om meer over te houden, elke inflatiecorrectie daarop doet de lonen weer stijgen, net zo lang tot niemand meer meedoet.

We hebben een groot aandeel werkenden nodig om de toekomstige pensioenen te kunnen betalen. We moeten richting Denemarken qua pensioenleeftijd, anders gaat het mis.
We moeten terug naar de tijd voordat mensen andermans geld gingen uitdelen aan werkgevers en overheden. Er is een tv programma geweest over verdwenen pensioengelden, daar zijn fouten in gemaakt maar blijkbaar ook weer niet van die grote aard omdat er geen fatsoenlijke tegenbegroting gemaakt.
Ik blijf bij mijn standpunt, de overheid en werkgevers hebben miljarden weggegraaid uit de fondsen en dienen het nu maar terug te betalen met een wettelijke rente van 6%. Stelletje huichelaars zijn het bah.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 16:34:10 #19
177885 JoaC
Het is patat
pi_92969662
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 15:50 schreef betyar het volgende:

[..]

Dan wordt het een puinhoop ja dan wordt de beerput opengetrokken waar premies en winst werden teruggestort naar de werkgevers en overheid.

[..]

Het enige wat sysetmatisch is gebeurt is het leegroven van de fondsen, als men met zijn tengels van de fondsen was afgebleven hadden we nu een dekkingsgraad van meer dan 200% gehad.

[..]

We moeten terug naar de tijd voordat mensen andermans geld gingen uitdelen aan werkgevers en overheden. Er is een tv programma geweest over verdwenen pensioengelden, daar zijn fouten in gemaakt maar blijkbaar ook weer niet van die grote aard omdat er geen fatsoenlijke tegenbegroting gemaakt.
Ik blijf bij mijn standpunt, de overheid en werkgevers hebben miljarden weggegraaid uit de fondsen en dienen het nu maar terug te betalen met een wettelijke rente van 6%. Stelletje huichelaars zijn het bah.
Leuk dat je je tot het ABP beperkt, maar dat is maar een speldenprik tegenover het zwaard wat ons kan raken.

quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 15:50 schreef betyar het volgende:
[..]

[..]

Waarom zouden de jongere niet mee willen betalen aan de oude dag van paps en mams? Desnoods dwing je ze maar.

Dit gaat dus niet gebeuren, er liggen genoeg mogelijkheden om de problemen nu op te lossen, er is de mensen alleen voorgelogen, ze moeten dus het huidige idee loslaten.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 18 februari 2011 @ 16:42:43 #20
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_92970117
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 16:34 schreef JoaC het volgende:

Leuk dat je je tot het ABP beperkt, maar dat is maar een speldenprik tegenover het zwaard wat ons kan raken.
quote:
Dit gaat dus niet gebeuren, er liggen genoeg mogelijkheden om de problemen nu op te lossen, er is de mensen alleen voorgelogen, ze moeten dus het huidige idee loslaten.
Er is niet alleen voorgelogen er is ook gestolen, uitgesteld loon is weggeroofd en teruggestort aan de bedrijven en overheid niet alleen bij het ABP maar ook gewoon bij de pensioenfondsen van bedrijven.
Het huidige idee moeten ze inderdaad loslaten en elke klootzak die een graai in die grote zak heeft gedaan opsporen en berechten. Alles afpakken wat ze hebben.

Hoe kan het in godsnaam zijn dat er voor 65 procent aan aandelen is gekocht en de obligaties van de hand zijn gedaan? Korte termijn denken door de beleggers ministers en staatssecretarissen die niet wilden luisteren naar de nederlandse bank.
  vrijdag 18 februari 2011 @ 16:54:05 #21
177885 JoaC
Het is patat
pi_92970718
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 16:42 schreef betyar het volgende:

[..]

[..]

Er is niet alleen voorgelogen er is ook gestolen, uitgesteld loon is weggeroofd en teruggestort aan de bedrijven en overheid niet alleen bij het ABP maar ook gewoon bij de pensioenfondsen van bedrijven.
Het huidige idee moeten ze inderdaad loslaten en elke klootzak die een graai in die grote zak heeft gedaan opsporen en berechten. Alles afpakken wat ze hebben.

Hoe kan het in godsnaam zijn dat er voor 65 procent aan aandelen is gekocht en de obligaties van de hand zijn gedaan? Korte termijn denken door de beleggers ministers en staatssecretarissen die niet wilden luisteren naar de nederlandse bank.
De hoeveelheid geld is een getal, dit zal niks meer waard worden omdat en geen goede inflatiecorrectie zal komen
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 18 februari 2011 @ 18:02:18 #22
177885 JoaC
Het is patat
pi_92973975
Ik-hep-AOW-Ik-sit-goet.jpg?imageSize=Medium&generatorName=mentally-retarded-hobo
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  Moderator zondag 20 februari 2011 @ 10:07:29 #23
118755 crew  Lyrebird
pi_93046340
De AOW is iets dat een onverantwoord orgaan als de overheid helemaal niet moet willen regelen. In haar huidige vorm is het een Madoff-achtig piramidespel, waarbij de stemmen van babyboomers gekocht worden door de partijen die weigeren om dit piramidespel te ontmantelen.

Daarnaast laat de AOW mensen in de waan dat er zoiets als een "onbezorgde oude dag" bestaat, waardoor mensen onverantwoord leven, en totaal niet aan de toekomst denken.

Laat mensen zelf voor hun AOW sparen. Je weet dat je oud wordt, dat is een gegeven, spaar er ook naar.
The gravest, most persistent sin of mankind lies in not treating everyone as an individual - Mark Helprin
  zondag 20 februari 2011 @ 10:16:08 #24
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93046503
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 10:07 schreef Lyrebird het volgende:
De AOW is iets dat een onverantwoord orgaan als de overheid helemaal niet moet willen regelen. In haar huidige vorm is het een Madoff-achtig piramidespel, waarbij de stemmen van babyboomers gekocht worden door de partijen die weigeren om dit piramidespel te ontmantelen.

Daarnaast laat de AOW mensen in de waan dat er zoiets als een "onbezorgde oude dag" bestaat, waardoor mensen onverantwoord leven, en totaal niet aan de toekomst denken.

Laat mensen zelf voor hun AOW sparen. Je weet dat je oud wordt, dat is een gegeven, spaar er ook naar.
Is goed, geef mij maar mijn gespaarde pensioen terug, het loon wat wordt ingehouden voor de pensioenen wel bij de salarissen optellen he, het gejatte uitgestelde loon uit de jaren 80 graag terug incl. de rente die bij de toen desbetreffende "dekkinsgraad" hoorde.
Dan spaar ik het zelf wel, heb ik totaal geen moeite mee, waar ik wel moeite mee heb is dat de overheid en werkgevers zomaar de potten leeg graaien omdat ze menen dat ze daar echt op hebben als het goed gaat.
  Moderator zondag 20 februari 2011 @ 10:27:59 #25
118755 crew  Lyrebird
pi_93046743
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 10:16 schreef betyar het volgende:

[..]

Is goed, geef mij maar mijn gespaarde pensioen terug, het loon wat wordt ingehouden voor de pensioenen wel bij de salarissen optellen he, het gejatte uitgestelde loon uit de jaren 80 graag terug incl. de rente die bij de toen desbetreffende "dekkinsgraad" hoorde.
Dan spaar ik het zelf wel, heb ik totaal geen moeite mee, waar ik wel moeite mee heb is dat de overheid en werkgevers zomaar de potten leeg graaien omdat ze menen dat ze daar echt op hebben als het goed gaat.
Ik had het over de AOW, maar ik vind dat pensioenen ook de verantwoordelijkheid van werknemers zijn. Daar heeft een werkgever (of overheid) helemaal niets over te zeggen.
The gravest, most persistent sin of mankind lies in not treating everyone as an individual - Mark Helprin
  zondag 20 februari 2011 @ 10:34:25 #26
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93046875
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 10:27 schreef Lyrebird het volgende:

[..]

Ik had het over de AOW, maar ik vind dat pensioenen ook de verantwoordelijkheid van werknemers zijn. Daar heeft een werkgever (of overheid) helemaal niets over te zeggen.
Krijgen we die 2% elk jaar netjes gestort? Of schaffen we die gewoon effe af? Hoe zit het met het door mij tot nu toe 16 jaar opgebouwde AOW moet ik die terugeisen en de oudere maar laten stikken dan? .
  Moderator zondag 20 februari 2011 @ 10:45:34 #27
118755 crew  Lyrebird
pi_93047102
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 10:34 schreef betyar het volgende:

[..]

Krijgen we die 2% elk jaar netjes gestort? Of schaffen we die gewoon effe af? Hoe zit het met het door mij tot nu toe 16 jaar opgebouwde AOW moet ik die terugeisen en de oudere maar laten stikken dan? .
Je hebt geen 16 jaar AOW opgebouwd. Laten we daar maar eens mee beginnen. Het is een omslagstelsel. Die 16 jaar AOW, die zijn al lang opgepeuzeld door oude vandagen, die de overheid de hete kastanjes voor hen uit het vuur heeft laten halen. Kijk, die oude vandagen, die hebben zelf ook wel wat bijgedragen voor de AOW, maar dat weegt natuurlijk niet op tot de taartpunt die ze zich uiteindelijk toegeeigend hebben.

Laten stikken? Mwah, het zal uiteindelijk allemaal wel meevallen. Dat ze dit piramidespel gaan afbreken, ik zie het nog niet gebeuren, we hebben het wel over Nederland en "zielige oude mensen". Als er ooit een kabinet met ballen komt, dan zal het jaaaaren duren, en wordt zoiets langszaam uitgefaseerd. Dus jij zult met je 16 jaar waarschijnlijk nog wel kunnen profiteren van zo'n AOW (en de overheid misbruiken om jongeren voor jouw AOW op te laten draaien), maar iemand die nu nog op school zit, waarschijnlijk niet. Hopelijk niet.
The gravest, most persistent sin of mankind lies in not treating everyone as an individual - Mark Helprin
  zondag 20 februari 2011 @ 11:04:03 #28
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93047554
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 10:45 schreef Lyrebird het volgende:

[..]

Je hebt geen 16 jaar AOW opgebouwd. Laten we daar maar eens mee beginnen. Het is een omslagstelsel. Die 16 jaar AOW, die zijn al lang opgepeuzeld door oude vandagen, die de overheid de hete kastanjes voor hen uit het vuur heeft laten halen. Kijk, die oude vandagen, die hebben zelf ook wel wat bijgedragen voor de AOW, maar dat weegt natuurlijk niet op tot de taartpunt die ze zich uiteindelijk toegeeigend hebben.

Laten stikken? Mwah, het zal uiteindelijk allemaal wel meevallen. Dat ze dit piramidespel gaan afbreken, ik zie het nog niet gebeuren, we hebben het wel over Nederland en "zielige oude mensen". Als er ooit een kabinet met ballen komt, dan zal het jaaaaren duren, en wordt zoiets langszaam uitgefaseerd. Dus jij zult met je 16 jaar waarschijnlijk nog wel kunnen profiteren van zo'n AOW (en de overheid misbruiken om jongeren voor jouw AOW op te laten draaien), maar iemand die nu nog op school zit, waarschijnlijk niet. Hopelijk niet.
Het is inderdaad een omslagstelsel ik heb het niet goed verwoord, ik doelde er wel op zie het punt dat na het woordje AOW komt, mijn excuses daarvoor.
Maar ik snap het hele punt niet waarom wij dus niet zouden betalen voor de oudere mensen. Ik ben bereid meer premie te betalen voor de oude dag van o.a. mijn ouders.
Mensen die dat niet willen zijn een stelletje Dagobert Duckjes die op hun centjes willen zitten. Wel zeuren dat we het goed hebben en armoede niet bestaat, maar die paar % extra voor de AOW kan opeens niet meer?

De zorgverzekering werkt toch precies hetzelfde? Dat is ook geen spaarpotje, dat geld van jou en mij wordt door elk zorgbehoevend persoon gebruikt. Niks mis mee en daar mag je ook niet aan tornen.
  Moderator zondag 20 februari 2011 @ 11:25:12 #29
118755 crew  Lyrebird
pi_93048214
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 11:04 schreef betyar het volgende:

[..]

Het is inderdaad een omslagstelsel ik heb het niet goed verwoord, ik doelde er wel op zie het punt dat na het woordje AOW komt, mijn excuses daarvoor.
Maar ik snap het hele punt niet waarom wij dus niet zouden betalen voor de oudere mensen. Ik ben bereid meer premie te betalen voor de oude dag van o.a. mijn ouders.
Mensen die dat niet willen zijn een stelletje Dagobert Duckjes die op hun centjes willen zitten. Wel zeuren dat we het goed hebben en armoede niet bestaat, maar die paar % extra voor de AOW kan opeens niet meer?

De zorgverzekering werkt toch precies hetzelfde? Dat is ook geen spaarpotje, dat geld van jou en mij wordt door elk zorgbehoevend persoon gebruikt. Niks mis mee en daar mag je ook niet aan tornen.
Om met dat laatste te beginnen: die zorgverzekering van je, die loopt op haar laatste poten. Ik hoop er nog eens een topic over te openen, maar in haar huidige vorm is deze niet meer houdbaar.

Dat jij je eigen ouders wilt onderhouden, prima. Sterker nog, dat is in zekere zin jouw verantwoordelijkheid. Het is de eerste verantwoordelijkheid van jouw ouders, maar als die hun verantwoordelijkheid ontlopen, dan zou er bij jou een stemmetje op moeten gaan om hen uit de brand te helpen. Ik zou hetzelfde doen.
The gravest, most persistent sin of mankind lies in not treating everyone as an individual - Mark Helprin
  zondag 20 februari 2011 @ 11:41:39 #30
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93048829
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 11:25 schreef Lyrebird het volgende:

Om met dat laatste te beginnen: die zorgverzekering van je, die loopt op haar laatste poten. Ik hoop er nog eens een topic over te openen, maar in haar huidige vorm is deze niet meer houdbaar.
Is inderdaad behoorlijk offtopic, maar dit was voor de vergelijking.

quote:
Dat jij je eigen ouders wilt onderhouden, prima. Sterker nog, dat is in zekere zin jouw verantwoordelijkheid. Het is de eerste verantwoordelijkheid van jouw ouders, maar als die hun verantwoordelijkheid ontlopen, dan zou er bij jou een stemmetje op moeten gaan om hen uit de brand te helpen. Ik zou hetzelfde doen.
Laat ik het daar een beetje doordrijven zoals ik het zie, het is onze verantwoordelijkheid om voor de oudere te zorgen. Ook degene die geen kinderen hebben.
  Moderator zondag 20 februari 2011 @ 11:45:30 #31
118755 crew  Lyrebird
pi_93048953
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 11:41 schreef betyar het volgende:
Laat ik het daar een beetje doordrijven zoals ik het zie, het is onze verantwoordelijkheid om voor de oudere te zorgen. Ook degene die geen kinderen hebben.
Ouderen die geen kinderen hebben? Wel de lusten, maar niet de lasten? Geen geld besteed aan je eigen (dure) kinderen, maar ondertussen wel verwachten dat de jongere generatie voor je natje en je droogje zorgt?

Mmmm, verhip, zijn we hier tot op de bodem gekomen van alle problemen die te maken hebben met onze vergrijzende samenleving?
The gravest, most persistent sin of mankind lies in not treating everyone as an individual - Mark Helprin
pi_93066172
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 10:07 schreef Lyrebird het volgende:
De AOW is iets dat een onverantwoord orgaan als de overheid helemaal niet moet willen regelen. In haar huidige vorm is het een Madoff-achtig piramidespel, waarbij de stemmen van babyboomers gekocht worden door de partijen die weigeren om dit piramidespel te ontmantelen.

Daarnaast laat de AOW mensen in de waan dat er zoiets als een "onbezorgde oude dag" bestaat, waardoor mensen onverantwoord leven, en totaal niet aan de toekomst denken.

Laat mensen zelf voor hun AOW sparen. Je weet dat je oud wordt, dat is een gegeven, spaar er ook naar.
Oftewel, de problemen die we nu hebben met de pensioenen en AOW, komen voort uit het linkse denken.
  zondag 20 februari 2011 @ 22:28:14 #33
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93080359
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 11:45 schreef Lyrebird het volgende:

[..]

Ouderen die geen kinderen hebben? Wel de lusten, maar niet de lasten? Geen geld besteed aan je eigen (dure) kinderen, maar ondertussen wel verwachten dat de jongere generatie voor je natje en je droogje zorgt?

Mmmm, verhip, zijn we hier tot op de bodem gekomen van alle problemen die te maken hebben met onze vergrijzende samenleving?
Ten eerste vind ik dat wanneer je kinderen hebt je een belastingkorting krijgt op het onderhouden van je kinderen dus eigenlijk betalen de kinderloze hier aan mee, dus hebben ze ook "recht" op de betaalde AOW van mijn kinderen.

Ten tweede vind ik dat de vergrijzing een verzonnen verhaal is om te kunnen bezuinigen, meer mensen halen de eindstreep van de door hun eigen betaalde pensioen, dat er mensen zijn geweest die begonnen te graaien in die potten kan de babyboomer niks aan doen. Pak de mensen en bedrijven aan die het loon van de werknemers toen afpakten aan. Niet de generatie die wel hebben betaald maar zijn bedonderd.
  maandag 21 februari 2011 @ 00:08:37 #34
177885 JoaC
Het is patat
pi_93085873
quote:
14s.gif Op zondag 20 februari 2011 17:57 schreef Zienswijze het volgende:

[..]

Oftewel, de problemen die we nu hebben met de pensioenen en AOW, komen voort uit het linkse denken.
Blijf jij maar in je fabeltjes geloven, de pensioenwet is destijds in een spectrumbreed kabinet besproken en ingevoerd. De ARP, SGP, Commies en een one-day-fly (waarvan ik de naam niet meer weet) waren de enige ontbrekende partijen in Drees III (Drees/van Schaik is Drees I).

De AOW is later met een kabinet ingevoerd die kon rekenen op 2/3 meerderheid, en volgens mij deze kamerbreed is aangenomen. (Ik zou ter controle in de boeken kunnen kijken, maar jouw post lijkt vooral een aanname)

Ten tijde van de invoering was een omslagstelsel logisch, elke generatie was groter dan de vorige, emigratie werd zelfs gestimuleerd vanuit overheidswege.
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 22:28 schreef betyar het volgende:

[..]

Ten eerste vind ik dat wanneer je kinderen hebt je een belastingkorting krijgt op het onderhouden van je kinderen dus eigenlijk betalen de kinderloze hier aan mee, dus hebben ze ook "recht" op de betaalde AOW van mijn kinderen.
Je krijgt/kreeg toch kinderbijslag?

Dit volstaat niet altijd, maar gezien mijn sociaal-economische verleden weet ik dat er voor de minder bedeelden er allerlei belastingkortingen zijn.
quote:
Ten tweede vind ik dat de vergrijzing een verzonnen verhaal is om te kunnen bezuinigen, meer mensen halen de eindstreep van de door hun eigen betaalde pensioen, dat er mensen zijn geweest die begonnen te graaien in die potten kan de babyboomer niks aan doen.
Het probleem zit hem in de verhouding arbeid/pensioen, geld is niet waardevast, een stuk vlees dat nu 3 euro kost, zal in de toekomst wellicht 50 euro kosten met een gelijk bedrag aan pensioenuitkering. Pensioenfondsen gaan failliet omdat een eventuele inflatiecorrectie de economie vernietigt. Dit door de verplichtstelling die nu in de systematiek zit.
quote:
Pak de mensen en bedrijven aan die het loon van de werknemers toen afpakten aan. Niet de generatie die wel hebben betaald maar zijn bedonderd.
Dat is een ander probleem, van die 50 miljard die er "gestolen" is, kan je straks misschien net aan een fles cola kopen.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
pi_93090593
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 22:28 schreef betyar het volgende:

[..]

Ten eerste vind ik dat wanneer je kinderen hebt je een belastingkorting krijgt op het onderhouden van je kinderen dus eigenlijk betalen de kinderloze hier aan mee, dus hebben ze ook "recht" op de betaalde AOW van mijn kinderen.
Leg die twee eens naast elkaar: hoe veel betalen kinderlozen aan het onderhoud van kinderen van anderen, en hoe veel betalen kinderen aan het onderhouden van ouderen? Voor gemiddeld 15 tot 20 jaar (als het niet meer is) aan AOW kun je kinderen naar een hele dure school sturen.
The gravest, most persistent sin of mankind lies in not treating everyone as an individual - Mark Helprin
  maandag 21 februari 2011 @ 09:16:28 #36
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93091535
quote:
1s.gif Op maandag 21 februari 2011 00:08 schreef JoaC het volgende:
Je krijgt/kreeg toch kinderbijslag?

Dit volstaat niet altijd, maar gezien mijn sociaal-economische verleden weet ik dat er voor de minder bedeelden er allerlei belastingkortingen zijn.
Wat heeft het ermee te maken dat IK kinderbijslag krijg?
Natuurlijk krijg ik kinderbijslag ik heb nl. 2 kinderen.
dit heeft niks met minder bedeeld te maken. Slecht heb ik het niet. Maar dat terzijde.

quote:
Het probleem zit hem in de verhouding arbeid/pensioen, geld is niet waardevast, een stuk vlees dat nu 3 euro kost, zal in de toekomst wellicht 50 euro kosten met een gelijk bedrag aan pensioenuitkering. Pensioenfondsen gaan failliet omdat een eventuele inflatiecorrectie de economie vernietigt. Dit door de verplichtstelling die nu in de systematiek zit.
Lul toch niet, je betaalt xx % premie dat meegroeit met je salaris. Het pensioen wordt dat wordt uitgekeerd is 70% van het gemiddelde verdiende loon. Dat heeft geen flikker te maken of een brood 3 of 50 euro kost.
Het is zelfs zo dat er vele denken dat ze 70% krijgen over het laatst verdiende loon, in de bouw hebben ze de salarissen in de leeftijd 50-55 volgens mij gekozen.

quote:
Dat is een ander probleem, van die 50 miljard die er "gestolen" is, kan je straks misschien net aan een fles cola kopen.
Ook hier weer een absoluut vertekend beeld, waarom zou dat zo zijn?
Hoeven we ook niet te sparen, geld is toch niks meer waard later.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 15:47:13 #37
177885 JoaC
Het is patat
pi_93310430
quote:
1s.gif Op maandag 21 februari 2011 09:16 schreef betyar het volgende:

[..]

Wat heeft het ermee te maken dat IK kinderbijslag krijg?
Natuurlijk krijg ik kinderbijslag ik heb nl. 2 kinderen.
dit heeft niks met minder bedeeld te maken. Slecht heb ik het niet. Maar dat terzijde.
Ten eerste vind ik dat wanneer je kinderen hebt je een belastingkorting krijgt op het onderhouden van je kinderen dus eigenlijk betalen de kinderloze hier aan mee, dus hebben ze ook "recht" op de betaalde AOW van mijn kinderen.
quote:
[..]

Lul toch niet, je betaalt xx % premie dat meegroeit met je salaris. Het pensioen wordt dat wordt uitgekeerd is 70% van het gemiddelde verdiende loon. Dat heeft geen flikker te maken of een brood 3 of 50 euro kost.1
Het is zelfs zo dat er vele denken dat ze 70% krijgen over het laatst verdiende loon, in de bouw hebben ze de salarissen in de leeftijd 50-55 volgens mij gekozen.
1: Het heeft er alles mee te maken, als je maandloon hetzelfde is, maar je er minder mee kunt kopen, is het wel degelijk van belang.
quote:
[..]

Ook hier weer een absoluut vertekend beeld, waarom zou dat zo zijn?
Hoeven we ook niet te sparen, geld is toch niks meer waard later.
Ik heb het over buitenproportionele inflatie, als er steeds minder mensen aan de pensioenen mee gaan doen(zoals ZZP'ers), gaan pensioenfondsen failliet. De huidige structuur is er niet op gebouwd, vandaag is ook weer een halve maatregel naar voren gebracht.(Voor ZZP'ers)

De andere optie is dat het aantal werkenden dusdanig afneemt, dat zij de ouderen zich niet meer kunnen onderhouden met hun pensioen: er onstaat een inflatie door loonstijgingen (weinig werkenden, veel werk) wat dus inflatie tot gevolg heeft. Een inflatiecorrectie voor pensioenfondsen zal de looneis doen stijgen, wat inflatie veroorzaakt, wat een correctie uitlokt etc. Ook dit zal op termijn de pensioenen nekken omdat werkenden dit niet zullen pikken.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 15:57:25 #38
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93310905
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 15:47 schreef JoaC het volgende:

[..]

Ten eerste vind ik dat wanneer je kinderen hebt je een belastingkorting krijgt op het onderhouden van je kinderen dus eigenlijk betalen de kinderloze hier aan mee, dus hebben ze ook "recht" op de betaalde AOW van mijn kinderen.
Daar ben ik het mee eens, dan schrijf ik volgens mij ook ergens hierboven.
[..]
quote:
1: Het heeft er alles mee te maken, als je maandloon hetzelfde is, maar je er minder mee kunt kopen, is het wel degelijk van belang.
Dan praat je naar een Nederland wat zijn eigen graf graaft en vervolgens failliet gaat, gebeurt denk ik niet.

quote:
Ik heb het over buitenproportionele inflatie, als er steeds minder mensen aan de pensioenen mee gaan doen(zoals ZZP'ers), gaan pensioenfondsen failliet. De huidige structuur is er niet op gebouwd, vandaag is ook weer een halve maatregel naar voren gebracht.(Voor ZZP'ers)

De andere optie is dat het aantal werkenden dusdanig afneemt, dat zij de ouderen zich niet meer kunnen onderhouden met hun pensioen: er onstaat een inflatie door loonstijgingen (weinig werkenden, veel werk) wat dus inflatie tot gevolg heeft. Een inflatiecorrectie voor pensioenfondsen zal de looneis doen stijgen, wat inflatie veroorzaakt, wat een correctie uitlokt etc. Ook dit zal op termijn de pensioenen nekken omdat werkenden dit niet zullen pikken.
Niet betalen, geen pensioen heel simpel. Het opgebouwde pensioen is mijn eigen gespaarde geld.En als een zzp'er die meent dat niet nodig te hebben is zijn eigen verantwoordelijkheid, hij wil de vrijheid dan aanvaardt hij ook de nadelen.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 16:21:22 #39
177885 JoaC
Het is patat
pi_93311927
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 15:57 schreef betyar het volgende:

[..]

Daar ben ik het mee eens, dan schrijf ik volgens mij ook ergens hierboven.
Ik wou je quoten en iets typen, maar vergat dit.
quote:
[..]

[..]

Dan praat je naar een Nederland wat zijn eigen graf graaft en vervolgens failliet gaat, gebeurt denk ik niet.
Welkom in Nederland, waar pijnlijke maatregelen standaard uitgesteld worden, men pakt liever de kaasschaaf
quote:
[..]

Niet betalen, geen pensioen heel simpel. Het opgebouwde pensioen is mijn eigen gespaarde geld.En als een zzp'er die meent dat niet nodig te hebben is zijn eigen verantwoordelijkheid, hij wil de vrijheid dan aanvaardt hij ook de nadelen.
De meeste pensioenfondsen werken met een omslagstelsel
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 16:29:20 #40
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93312319
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 16:21 schreef JoaC het volgende:

Welkom in Nederland, waar pijnlijke maatregelen standaard uitgesteld worden, men pakt liever de kaasschaaf
Maatregelen hoeven niet zo pijnlijk te zijn, als je het maar eerlijk en sociaal doet.

quote:
De meeste pensioenfondsen werken met een omslagstelsel
Is dat niet alleen bij de AOW, VUT/prepensioen? Zo nee, dan vind ik dan niet kunnen, dat is uitgesteld loon, daar hebben ze vanaf te blijven.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 16:33:40 #41
177885 JoaC
Het is patat
pi_93312531
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 16:29 schreef betyar het volgende:

[..]

Maatregelen hoeven niet zo pijnlijk te zijn, als je het maar eerlijk en sociaal doet.
Pensioenleeftijd Verhogen dus, anders nek je een aantal generaties.
quote:
[..]

Is dat niet alleen bij de AOW, VUT/prepensioen? Zo nee, dan vind ik dan niet kunnen, dat is uitgesteld loon, daar hebben ze vanaf te blijven.
Als ik me niet vergis is er naast een kapitaaldekkingsstelsel een deel omslagstelsel ingebouwd, en is deze dus afhankelijk van bevolkingsopbouw. Hierdoor zijn de wel minder gevoelig voor beurskoersen. Ik had het woord deels erbij moeten zetten trouwens.

Ik vraag me alleen af of in de theorie de factor productie is meegenomen, maar ik ben dan ook geen econoom.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 16:41:48 #42
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93312884
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 16:33 schreef JoaC het volgende:

[..]

Pensioenleeftijd Verhogen dus, anders nek je een aantal generaties.
Of meer premie betalen waar ik dan weer voorstander van ben.

[..]

quote:
Als ik me niet vergis is er naast een kapitaaldekkingsstelsel een deel omslagstelsel ingebouwd, en is deze dus afhankelijk van bevolkingsopbouw. Hierdoor zijn de wel minder gevoelig voor beurskoersen. Ik had het woord deels erbij moeten zetten trouwens.

Ik vraag me alleen af of in de theorie de factor productie is meegenomen, maar ik ben dan ook geen econoom.
Ik ook niet, dus ik gis dan ook alleen maar.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 16:58:01 #43
177885 JoaC
Het is patat
pi_93313553
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 16:41 schreef betyar het volgende:

[..]

Of meer premie betalen waar ik dan weer voorstander van ben.
Dat lost de AOW-problemen niet op.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 17:07:49 #44
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93313961
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 16:58 schreef JoaC het volgende:

[..]

Dat lost de AOW-problemen niet op.
Jammer genoeg niet. Misschien moeten ze meer geld in de AOW pompen, en niet in de dure huisjes.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 17:36:03 #45
177885 JoaC
Het is patat
pi_93314852
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 17:07 schreef betyar het volgende:

[..]

Jammer genoeg niet. Misschien moeten ze meer geld in de AOW pompen, en niet in de dure huisjes.
Te laat
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 17:40:22 #46
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93314994
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 17:36 schreef JoaC het volgende:

[..]

Te laat
Kutzooi, :{ is er echt geen andere mogelijkheid? Alhoewel ben ik van mening dat wanneer onze generatie tegen de tijd aan de beurt is het weer teruggedraaid is.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 17:41:52 #47
177885 JoaC
Het is patat
pi_93315042
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 17:40 schreef betyar het volgende:

[..]

Kutzooi, :{ is er echt geen andere mogelijkheid? Alhoewel ben ik van mening dat wanneer onze generatie tegen de tijd aan de beurt is het weer teruggedraaid is.
Gezien het feit dat het een omslagstelsel is, heb je een belachelijk grote reserve nodig door de babyboom
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 18:51:52 #48
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93317574
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 17:41 schreef JoaC het volgende:

[..]

Gezien het feit dat het een omslagstelsel is, heb je een belachelijk grote reserve nodig door de babyboom
Dan betalen wij toch wat meer.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 19:54:05 #49
177885 JoaC
Het is patat
pi_93320019
quote:
3s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 18:51 schreef betyar het volgende:

[..]

Dan betalen wij toch wat meer.
1/5 van je salaris?
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 19:56:38 #50
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93320149
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 19:54 schreef JoaC het volgende:

[..]

1/5 van je salaris?
Dat is wel een klein beetje overdreven. Zoveel tekort is er niet.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 20:08:25 #51
177885 JoaC
Het is patat
pi_93320643
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 19:56 schreef betyar het volgende:

[..]

Dat is wel een klein beetje overdreven. Zoveel tekort is er niet.
:D
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 20:17:45 #52
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_93321051
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 16:29 schreef betyar het volgende:

[..]

Maatregelen hoeven niet zo pijnlijk te zijn, als je het maar eerlijk en sociaal doet.

[..]

Is dat niet alleen bij de AOW, VUT/prepensioen? Zo nee, dan vind ik dan niet kunnen, dat is uitgesteld loon, daar hebben ze vanaf te blijven.
De AOW is ook een pensioen. De eerste pijler.
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 20:19:41 #53
177885 JoaC
Het is patat
pi_93321142
mlg, wees aub econoom.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 20:22:33 #54
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_93321254
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 20:19 schreef JoaC het volgende:
mlg, wees aub econoom.
Dit heeft vrij weinig met economie te maken, maar alleen de eerste pijler gaat door middel van een omslagstelsel. De eerste pijler is de AOW. De andere pijlers door middel van een kapitaaldekkingsstelsel.
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 20:24:09 #55
177885 JoaC
Het is patat
pi_93321316
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 20:22 schreef mlg het volgende:

[..]

Dit heeft vrij weinig met economie te maken, maar alleen de eerste pijler gaat door middel van een omslagstelsel. De eerste pijler is de AOW. De andere pijlers door middel van een kapitaaldekkingsstelsel.
Dacht dat fondsen ook deels omslagstelsel waren
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 20:26:59 #56
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_93321456
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 20:24 schreef JoaC het volgende:

[..]

Dacht dat fondsen ook deels omslagstelsel waren
Ik betwijfel of het nog zo gaat, maar ik denk dat je dit alleen nog maar bij fondsen van de overheid tegenkomt. Misschien ook wel in de zorgsector.

edit: alleen die van de overheid.
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 20:30:46 #57
294269 mlg
Ik ben groot, jij bent klein.
pi_93321656
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 19:54 schreef JoaC het volgende:

[..]

1/5 van je salaris?
Hoe kom je precies bij 1/5 van het salaris? Daarnaast kun je je natuurlijk ook wel afvragen wat voor invloed zulke idiote belasting/premie stijgingen voor invloed op de economie hebben, en of dit wel leidt tot meer opbrengsten.
Bonus hier, bonus daar, wat heeft de lage klasse het toch zwaar.
  vrijdag 25 februari 2011 @ 20:38:51 #58
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93322044
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 20:17 schreef mlg het volgende:

[..]

De AOW is ook een pensioen. De eerste pijler.
Ik zeg toch niet dat de AOW geen pensioen is?
  vrijdag 25 februari 2011 @ 21:29:30 #59
177885 JoaC
Het is patat
pi_93324978
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 20:30 schreef mlg het volgende:

[..]

Hoe kom je precies bij 1/5 van het salaris? Daarnaast kun je je natuurlijk ook wel afvragen wat voor invloed zulke idiote belasting/premie stijgingen voor invloed op de economie hebben, en of dit wel leidt tot meer opbrengsten.
Het is nu 1 dag van een vijfdelige werkweek
De pensioen/werk-verhouding is 1 op 4
Straks is de verhouding 1 op 2

Dus het zal liggen tussen 1,5 of 2 dagen van een werkweek
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  vrijdag 25 februari 2011 @ 21:32:41 #60
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93325194
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 21:29 schreef JoaC het volgende:

[..]

Het is nu 1 dag van een vijfdelige werkweek
De pensioen/werk-verhouding is 1 op 4
Straks is de verhouding 1 op 2

Dus het zal liggen tussen 1,5 of 2 dagen van een werkweek
Maar dat is niet van de AOW, dat is mijn eigen potje toch?
pi_93325487
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 21:32 schreef betyar het volgende:

[..]

Maar dat is niet van de AOW, dat is mijn eigen potje toch?
Op papier ja :)
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
  vrijdag 25 februari 2011 @ 21:37:52 #62
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_93325514
quote:
14s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 21:37 schreef Five_Horizons het volgende:

[..]

Op papier ja :)
Ja kutzooi toch.
pi_93325728
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 februari 2011 21:37 schreef betyar het volgende:

[..]

Ja kutzooi toch.
Mja, als die grote groep BB'ers die pensioenruif leegeten, doordat ze bijvoorbeeld ouder worden dan 'gepland' (of gewenst, al naar gelang je beeld bij de BB'er >:) ) of dat de uitkering stijgt d.m.v. correcties, dan is er gewoonweg niet zoveel voor 'ons' over.

Wat mij betreft mikken we de AOW voortaan als bijstand. Heb je voldoende inkomen, dan krijg je geen AOW. Ook die ongelijkheid m.b.t. inkomstenbelasting mag wat mij betreft verdwijnen. Dan noemen we het maar geen AOW-premie meer (wat sowieso nergens meer op slaat, omdat het niet voldoende is). De partnertoeslag mag per direct afgeschaft worden i.p.v. 2015. Het is wel klaar met het 'nemen'. Het wordt tijd om eens wat terug te geven.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
  maandag 28 februari 2011 @ 14:43:18 #64
321876 Cherna
Fuck the System
pi_93440333
Je behoort van de AOW en pensioenen af te blijven. De vergrijzing is een leugen van de regering. Het aantal werklozen onder de jongeren in Rotterdam bijvoorbeeld is ontzettend hoog. Tevens zijn er gigantische tekorten als het om vakmensen gaat. Maar ja de jongeren willen dat soort werk niet meer onder handen nemen maar willen allemaal strak in het pak achter een PC zitten. Nu wil de regering zeker dat de ouderen van 65 dit werk maar moeten opvangen. Het wordt steeds gekker in dit land. Na 45 jaar zware arbeid is het genoeg geweest. Ja we worden ouder maar ook vitaal ouder? dat is nog maar de vraag. Mijn huisarts zegt nu al dat ik mijn lichaam aan het afbreken ben door die wisselende diensten. Och dan hoor je steeds weer dezelfde mantra's : dan zoek je toch ander werk. Tuurlijk dat kan, maar ook dan heb je weer een zwaar beroep. En studeren(HBO) als je met wisseldiensten werkt incluis gezin en op een leeftijd van 50 jaar. Nou dat zie ik niet snel gebeuren.

Daarbij de grenzen zijn open dus laat die Polen. Roemenen, Bulgaren, ex communisten het maar opknappen dat nu toch al gebeurt want zij werken voor een grijpstuiver. Laat ze dan wel hier alle belasting afdragen en pensioen laten betalen dat wij als NLers immers ook verplicht zijn.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
  maandag 28 februari 2011 @ 14:57:05 #65
321876 Cherna
Fuck the System
pi_93440914
quote:
1s.gif Op zondag 20 februari 2011 10:45 schreef Lyrebird het volgende:

Dus jij zult met je 16 jaar waarschijnlijk nog wel kunnen profiteren van zo'n AOW (en de overheid misbruiken om jongeren voor jouw AOW op te laten draaien), maar iemand die nu nog op school zit, waarschijnlijk niet. Hopelijk niet.
Onzin natuurlijk.
Juist de jongere generatie heeft maar een doel. Macht, geld en de oh zo mooie carriere. Iedereen die daar niet aan voldoet noemen jullie profiteurs of mislukkelingen, terwijl juist de jongere generatie alle kansen heeft maar alles afschuift op een oudere generatie maar zelf nooit in de spiegel kijkt.

[ Bericht 15% gewijzigd door Cherna op 28-02-2011 15:05:36 ]
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
  vrijdag 22 april 2011 @ 15:27:21 #66
177885 JoaC
Het is patat
pi_95852962
quote:
AOW moet naar 70 jaar

AMSTERDAM - De pensioenleeftijd moet worden verhoogd naar 70 jaar om de AOW betaalbaar te houden. Dat zegt hoogleraar pensioenmarkten Fieke van der Lecq van de Erasmus Universiteit Rotterdam in een interview met NU.nl.

"Daarnaast moeten we nadenken over deeltijdpensioen," aldus Van der Lecq. De politieke partijen discussiëren nog over een verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 of 67 jaar. Van der Lecq pleit zelfs voor een verhoging naar 70 jaar.

"We zullen de verhouding tussen het aantal werkenden en gepensioneerden moeten verbeteren. Langer werken is de beste oplossing voor dat probleem. Ik denk dat we de AOW-leeftijd naar 70 moeten verhogen om het betaalbaar te houden."

Een hogere leeftijd is volgens de hoogleraar gerechtvaardigd omdat we 'met z'n allen steeds ouder worden'. Nieuwe ramingen van het CBS uit december 2010 vallen hoger uit dan eerdere prognoses. Rond 2050 worden mannen naar verwachting gemiddeld 86,1 jaar oud. Voor vrouwen wordt een leeftijd van 88,6 jaar geraamd.

"Als we de leeftijd fors verhogen kunnen we ook nadenken over deeltijdpensioen. Ik hoor al varianten van drie oudere werknemers die samen twee banen doen."
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
pi_95853847
quote:
0s.gif Op maandag 28 februari 2011 14:43 schreef Cherna het volgende:
De vergrijzing is een leugen van de regering.
Het is geen leugen hoor. De leeftijdspiramide van westerse landen is duidelijk genoeg.
The problem is not the occupation, but how people deal with it.
  vrijdag 22 april 2011 @ 18:25:48 #68
177885 JoaC
Het is patat
pi_95858248
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 april 2011 15:54 schreef waht het volgende:

[..]

Het is geen leugen hoor. De leeftijdspiramide van westerse landen is duidelijk genoeg.
Lol, ik had dat nog niet gelezen.
Vergrijzing ontkennen :')
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
  zondag 24 april 2011 @ 17:34:48 #69
321876 Cherna
Fuck the System
pi_95924138
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 april 2011 18:25 schreef JoaC het volgende:

[..]

Lol, ik had dat nog niet gelezen.
Vergrijzing ontkennen :')
Lol, kijk als ik zelf pensioen betaalt heb heb jij daar geen last van. Zo simpel is het. En vergrijzing is dan niet aan de orde. Voordat de maatregel in werking treed is gek genoeg de babyboom generatie alweer verdwenen. Het valt me steeds vaker op dat mensen het verschil niet weten tussen pensioen(zelf betaalt) en AOW. Daarbij komt de tekorten aan werknemers zijn voornamelijk zware beroepen(zorg, bouw, industrie, etc). En dat kun je toch niemand laten doen van 65.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
  zondag 24 april 2011 @ 17:38:53 #70
321876 Cherna
Fuck the System
pi_95924243
quote:
0s.gif Op zondag 20 februari 2011 10:27 schreef Lyrebird het volgende:

[..]

Ik had het over de AOW, maar ik vind dat pensioenen ook de verantwoordelijkheid van werknemers zijn. Daar heeft een werkgever (of overheid) helemaal niets over te zeggen.
Ja en daar wringt de schoen. Voor mijn part schroeven ze de AOW leeftijd op naar 100 of schaffen het geheel af. Maar het gaat om de pensioenleeftijd die ook verhoog wordt. Een verzekering(contract om met 65 uitbetaalt te worden) dat ik verplicht ben te betalen omdat ik werk. Iemand die nooit gewerkt heeft bouwt geen pensioen op.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
pi_95925891
quote:
0s.gif Op zondag 24 april 2011 17:34 schreef Cherna het volgende:

[..]

Lol, kijk als ik zelf pensioen betaalt heb heb jij daar geen last van. Zo simpel is het. En vergrijzing is dan niet aan de orde.
Jammer dat je, door de inbouw van de AOW-franchise, niet méér pensioen op kunt bouwen en dat de pensioenfondsen, door de vergrijzing, leeggeslurpt worden. Leuk als je dan dus een collectieve regeling hebt (die nog steeds voor de meeste werknemers geldt), waarbij je op papier wel een aardig pensioen hebt, maar waarbij er in de praktijk niet per se iets van terecht hoeft te komen.

Die jaarlijkse opgave is geen belofte, maar een gokje :)

Verder zijn er een hoop zaken in pensioenland veranderd. Zo is er tegenwoordig alleen nog maar nabestaandenpensioen op risicobasis. Dat wil dus zeggen dat er a; niets is uit te ruilen vlak voor de pensioendatum (iets dat de BB'ers nog steeds hebben kunnen doen, wat een hoger ouderdomspensioen oplevert en b; er bij baanverlies ineens geen dekking meer is en je bij overlijden dus niets nalaat aan je nabestaanden (wat óók het doel is van een pensioen).

Dit is een stuk goedkoper, met dank aan de al met pensioen zijnde medemens....graag gedaan BB'ers :)
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_95926439
Deeltijd AOW hier al besproken? Ik hoorde er gisteren over op de radio, wat mij betreft een zeer goede oplossing om vergrijzingsproblemen tegen te gaan. Na je 65e (ja oke, van mijn part 75e, maar babyboomers hebben nu eenmaal de macht in Den Haag) niet in één keer stoppen met werken, maar langzaam afbouwen ^O^
"When Jesus promised us the resurrection of the dead....I thought he had something a little different in mind."
  Moderator / Redactie Sport dinsdag 7 juni 2011 @ 18:14:21 #73
92686 crew  borisz
Keurmeester
pi_97847626
quote:
Principe-akkoord over de pensioenen

Update: dinsdag 7 jun 2011, 18:00
De AOW blijft tot 2028 gegarandeerd elk jaar stijgen en de pensioenleeftijd gaat in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Dat staat in een concept- akkoord waarover werkgevers en bonden het eens zijn geworden. De AOW-uitkering stijgt los van de inflatie met 0,6%.

De onderhandelingen hebben zich maanden lang voortgesleept, onder meer door verdeeldheid binnen de vakbeweging.

Afgesproken is onder meer dat de hoogte van de pensioenen niet gegarandeerd wordt. Die hangt mede af van wat er op de beurs gebeurt. Over zware beroepen is nog niets bepaald. Wie eerder stopt met werken, krijgt minder pensioen.
NOSTT
winnaar wielerprono 2007 :) Last.FM
  dinsdag 7 juni 2011 @ 20:01:34 #74
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_97853751
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 18:14 schreef borisz het volgende:

[..]

NOSTT
Agnes is weer eens anaal genomen door Bernard.......
  dinsdag 7 juni 2011 @ 20:02:50 #75
165633 eriksd
The grand facade...
pi_97853814
quote:
0s.gif Op zondag 24 april 2011 19:01 schreef Compatibel het volgende:
Deeltijd AOW hier al besproken? Ik hoorde er gisteren over op de radio, wat mij betreft een zeer goede oplossing om vergrijzingsproblemen tegen te gaan. Na je 65e (ja oke, van mijn part 75e, maar babyboomers hebben nu eenmaal de macht in Den Haag) niet in één keer stoppen met werken, maar langzaam afbouwen ^O^
Oh wauw. En de praktijk?
Op donderdag 11 oktober 2012 19:49 schreef Tem het volgende:
Bis bis bis
Op maandag 17 december 2012 22:25 schreef KoosVogels het volgende:
Wij krijgen niks voor kerst van de baas. Alleen een trap onder de reet en een stuk steenkool.
pi_97856262
Principe-akkoord over de pensioenen

Update: dinsdag 7 jun 2011, 18:00
De AOW blijft tot 2028 gegarandeerd elk jaar stijgen en de pensioenleeftijd gaat in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Dat staat in een concept- akkoord waarover werkgevers en bonden het eens zijn geworden. De AOW-uitkering stijgt los van de inflatie met 0,6%.

De onderhandelingen hebben zich maanden lang voortgesleept, onder meer door verdeeldheid binnen de vakbeweging.

Afgesproken is onder meer dat de hoogte van de pensioenen niet gegarandeerd wordt. Die hangt mede af van wat er op de beurs gebeurt. Over zware beroepen is nog niets bepaald. Wie eerder stopt met werken, krijgt minder pensioen.

************************************************************************

Ten eerste snap ik niet dat ze de pensoenleeftijd verhogen terwijl tot nu toe niet gebleken is dat men kan doorwerken (lichamelijk) en dat de werkgevers mensen willen van 60 jaar en ouder.

Ten tweede is het vreemd dat de betrokken van dit akkoord kennelijk al die jaren een misrekening hebben gemaakt door werknemers er al met hun 60 ste uit te laten gaan.
Die betrokken hebben nu dus weer een nieuw verhaal maar hoe geloofwaardig is dat?

En als laatste is het erg vreemd dat je verplicht bent om mee te doen met een pensioenfonds terwijl je niet weet hoe hoog je pensioen uiteindelijk gaat worden omdat dat afhankelijk is van de economie.
Daar kan de gemiddelde woekerpolisverkoper nog een puntje aan zuigen.
Kortom, laten we eerst maar eens beginnen met het opzeggen van het lidmaatschap bij die corrupte bonden.
pi_97856707
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 20:40 schreef thumbnail het volgende:
Kortom, laten we eerst maar eens beginnen met het opzeggen van het lidmaatschap bij die corrupte bonden.
Ik begrijp sowieso niet waarom de vakbonden partij zijn in deze. Als we het over oude, grijze, blanke mannen-clubs hebben, dan hebben we het over de Nederlandse vakbonden....

En we schuiven alles maar weer door, zonder de huidige generatie veroorzakers mede aan te pakken.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
  dinsdag 7 juni 2011 @ 20:50:59 #78
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_97857097
quote:
14s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 20:46 schreef Five_Horizons het volgende:

[..]

Als we het over oude, grijze, blanke mannen-clubs hebben, dan hebben we het over de Nederlandse vakbonden....
De vakbond doet er alles aan om jongeren te aan te trekken, helaas zijn de jongere meer geïnteresseerd in vlug geld verdienen, vele zullen van een koude kermis thuis komen. Leuk voorbeeld jongere leden klaagden dat er niks voor de jeugd werd georganiseerd. De bond komt met een middag karten, twee jongeren gaven zichzelf op waarvan eentje nog afmeldde. Jongeren worden bij de bond weggehouden lijkt wel. "Het heeft toch geen nut". Jongeren moeten eerst eens naar zichzelf kijken voordat ze de bond ergens de schuld van geven. En degene die geen lid zijn moeten helemaal hun mondje houden en ja knikken tegen Bernard en co.
pi_97857113
quote:
14s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 20:46 schreef Five_Horizons het volgende:

Ik begrijp sowieso niet waarom de vakbonden partij zijn in deze. Als we het over oude, grijze, blanke mannen-clubs hebben, dan hebben we het over de Nederlandse vakbonden....

En we schuiven alles maar weer door, zonder de huidige generatie veroorzakers mede aan te pakken.
De vakbonden vertegenwoordigen de werknemers zeggen ze maar de werknemers hebben niets te vertellen.
Ik ben namelijk lid van een bond maar ik krijg nooit eens een vraag over wat ik nou wil.
Wil ik nog wel meebetalen bij zo'n pensioenfonds waarvan niet zeker is of en wat je ooit mag ontvangen?
Wil ik nog wel AOW premie betalen als ik waarschijnlijk nooit gebruik kan maken van die regeling ( net als de VUT en het pre-pensioen)?

Kortom, het is een corrupte arrogante kolerzooi bij die bonden en het enige belang wat ze hebben is het eigen belang ( vraag maar aan Lodewijk).
pi_97857273
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 20:50 schreef betyar het volgende:

De vakbond doet er alles aan om jongeren te aan te trekken, helaas zijn de jongere meer geïnteresseerd in vlug geld verdienen, vele zullen van een koude kermis thuis komen. Leuk voorbeeld jongere leden klaagden dat er niks voor de jeugd werd georganiseerd. De bond komt met een middag karten, twee jongeren gaven zichzelf op waarvan eentje nog afmeldde. Jongeren worden bij de bond weggehouden lijkt wel. "Het heeft toch geen nut". Jongeren moeten eerst eens naar zichzelf kijken voordat ze de bond ergens de schuld van geven. En degene die geen lid zijn moeten helemaal hun mondje houden en ja knikken tegen Bernard en co.
Ik begrijp heel goed waarom jongeren geen vertrouwen hebben in de bonden.
Voor die ouderen was alles mooi geregeld maar voor die jongeren hollen ze alles uit.
pi_97857908
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 20:50 schreef betyar het volgende:

[..]

De vakbond doet er alles aan om jongeren te aan te trekken, helaas zijn de jongere meer geïnteresseerd in vlug geld verdienen, vele zullen van een koude kermis thuis komen. Leuk voorbeeld jongere leden klaagden dat er niks voor de jeugd werd georganiseerd. De bond komt met een middag karten, twee jongeren gaven zichzelf op waarvan eentje nog afmeldde. Jongeren worden bij de bond weggehouden lijkt wel. "Het heeft toch geen nut". Jongeren moeten eerst eens naar zichzelf kijken voordat ze de bond ergens de schuld van geven. En degene die geen lid zijn moeten helemaal hun mondje houden en ja knikken tegen Bernard en co.
Ook voor ouderen is het van belang dat ze een compromis vinden wat ook voor jongeren acceptabel is. Het is niet erg handig om de personen die later jouw pensioen en gezondheidszorg moeten betalen maar te blijven naaien, want op een gegeven moment naaien ze je gewoon terug.
pi_97858704
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 20:50 schreef betyar het volgende:

[..]

De vakbond doet er alles aan om jongeren te aan te trekken,
Onzin. Het zijn clubjes oude blanke mannen die de afgelopen jaren hebben bewezen alleen naar zichzelf te kunnen kijken. Diezelfde oude, blanke mannen hebben de macht binnen de vakbonden.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_97858820
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 21:01 schreef Tocadisco het volgende:

, want op een gegeven moment naaien ze je gewoon terug.
Die groep ouderen is gewoon een te groot deel van het electoraat om te negeren. Vandaar dat hier de komende jaren nooit iets zal veranderen. Geen politicus haalt het in z'n hoofd om er iets tegen te doen, omdat het verleden heeft uitgewezen dat dat je kop kost (Brinkman).
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_97859104
quote:
14s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 21:15 schreef Five_Horizons het volgende:

[..]

Die groep ouderen is gewoon een te groot deel van het electoraat om te negeren. Vandaar dat hier de komende jaren nooit iets zal veranderen. Geen politicus haalt het in z'n hoofd om er iets tegen te doen, omdat het verleden heeft uitgewezen dat dat je kop kost (Brinkman).
Het vooruitzicht om je halve loon in te moeten leveren en uiteindelijk maar een piepklein pensioennetje over te houden om voor de fouten van andere mensen op te draaien kan voor een hoop mensen net het laatste zetje zijn om te immigreren naar een ander land (een extreem voorbeeld maar het toont aan dat er ook buiten de tweede kamer manieren zijn om je ongenoegen erover te uiten).
pi_97859189
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 21:19 schreef Tocadisco het volgende:

[..]

Het vooruitzicht om je halve loon in te moeten leveren en uiteindelijk maar een piepklein pensioennetje over te houden om voor de fouten van andere mensen op te draaien kan voor een hoop mensen net het laatste zetje zijn om te immigreren naar een ander land (een extreem voorbeeld maar het toont aan dat er ook buiten de tweede kamer manieren zijn om je ongenoegen erover te uiten).
Klopt en dat gebeurt ook (braindrain), helaas. Dat gaat gewoon gevolgen hebben in de toekomst.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
  dinsdag 7 juni 2011 @ 22:21:02 #86
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_97863269
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 20:51 schreef thumbnail het volgende:

[..]

De vakbonden vertegenwoordigen de werknemers zeggen ze maar de werknemers hebben niets te vertellen.
Ik ben namelijk lid van een bond maar ik krijg nooit eens een vraag over wat ik nou wil.
Wil ik nog wel meebetalen bij zo'n pensioenfonds waarvan niet zeker is of en wat je ooit mag ontvangen?
Wil ik nog wel AOW premie betalen als ik waarschijnlijk nooit gebruik kan maken van die regeling ( net als de VUT en het pre-pensioen)?

Kortom, het is een corrupte arrogante kolerzooi bij die bonden en het enige belang wat ze hebben is het eigen belang ( vraag maar aan Lodewijk).
Ga naar de vergadering in je regio en leg het voor. Kom zelf met die vragen en antwoorden. Maar je komt niet naar die vergaderingen anders klaag je niet.
  dinsdag 7 juni 2011 @ 22:22:04 #87
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_97863352
quote:
14s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 21:13 schreef Five_Horizons het volgende:

[..]

Onzin. Het zijn clubjes oude blanke mannen die de afgelopen jaren hebben bewezen alleen naar zichzelf te kunnen kijken. Diezelfde oude, blanke mannen hebben de macht binnen de vakbonden.
nou wat moet de bond doen om jongeren te trekken? Een hip discofeestje geven waar geen hond naartoe komt? Mensen (en zeker de jongere) moeten eens naar zichzelf kijken i.p.v de vinger naar de bond te wijzen.
pi_97863677
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 22:22 schreef betyar het volgende:

[..]

nou wat moet de bond doen om jongeren te trekken? Een hip discofeestje geven waar geen hond naartoe komt? Mensen (en zeker de jongere) moeten eens naar zichzelf kijken i.p.v de vinger naar de bond te wijzen.
Dus als ik het goed lees zeg je in principe: Als de bond zich misdraagt (in een poging van zelfbescherming een andere generatie financieel enorm naaien classificeer ik als 'zich misdragen') dan is dat de schuld van jongeren omdat ze de bonden niet hebben tegengehouden :')?
pi_97866771
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 22:22 schreef betyar het volgende:

[..]

nou wat moet de bond doen om jongeren te trekken? Een hip discofeestje geven waar geen hond naartoe komt? Mensen (en zeker de jongere) moeten eens naar zichzelf kijken i.p.v de vinger naar de bond te wijzen.
Erm... nee? Ik snap gewoon niet waarom de vakbonden partij zouden moeten zijn, in deze. Ze vertegenwoordigen maar een deel van de mensen waar het daadwerkelijk om gaat.
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
  dinsdag 7 juni 2011 @ 23:43:12 #90
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_97868296
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 22:26 schreef Tocadisco het volgende:

[..]

Dus als ik het goed lees zeg je in principe: Als de bond zich misdraagt (in een poging van zelfbescherming een andere generatie financieel enorm naaien classificeer ik als 'zich misdragen') dan is dat de schuld van jongeren omdat ze de bonden niet hebben tegengehouden :')?
quote:
14s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 23:16 schreef Five_Horizons het volgende:

[..]

Erm... nee? Ik snap gewoon niet waarom de vakbonden partij zouden moeten zijn, in deze. Ze vertegenwoordigen maar een deel van de mensen waar het daadwerkelijk om gaat.
Te weinig draagkracht bij de bond staat de bond ook machteloos. Zonder leden en vooral zonder leden die worden genaaid is het moeilijk tegen te houden wat de werkgevers doordrammen, men staakt toch niet.
De bond komt op voor de werknemers, het gaat iedere werknemer aan deze maatregelen. Het kost iedere werknemer allemaal pensioenjaren en pensioengeld.
  dinsdag 7 juni 2011 @ 23:47:29 #91
177885 JoaC
Het is patat
pi_97868498
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 23:43 schreef betyar het volgende:

[..]

[..]

Te weinig draagkracht bij de bond staat de bond ook machteloos. Zonder leden en vooral zonder leden die worden genaaid is het moeilijk tegen te houden wat de werkgevers doordrammen, men staakt toch niet.
De bond komt op voor de werknemers, het gaat iedere werknemer aan deze maatregelen. Het kost iedere werknemer allemaal pensioenjaren en pensioengeld.
De vakbond komt op voor de leden, en de leden zijn vergrijst omdat je lang lid moet zijn voor je echt invloed kunt hebben. Jongeren worden keihard genaaid, omdat er een onevenredig grote groep met pensioen gaat terwijl de afschaffing van de VUT ook al op ons dakje kwam.

quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 22:22 schreef betyar het volgende:

[..]

nou wat moet de bond doen om jongeren te trekken? Een hip discofeestje geven waar geen hond naartoe komt? Mensen (en zeker de jongere) moeten eens naar zichzelf kijken i.p.v de vinger naar de bond te wijzen.
Bij de FNV word je als jongere niet serieus genomen en voor je kroonlid bent duurt het jaren. Ondertussen komt de welvaart van zowel de ouderen als jongeren in gevaar als er te snel veel mensen met pensioen gaan.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op maandag 23 april 2012 17:00 schreef Voorschrift het volgende:
[..]
pi_97870907
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 15:50 schreef betyar het volgende:
Waarom zouden de jongere niet mee willen betalen aan de oude dag van paps en mams? Desnoods dwing je ze maar.
Hoe verwacht je dat dan te doen?

"Sorry meneer Betyar, u mag niet voor uw werk emigreren want u moet hier pensioenen van anderen blijven ophoesten." ?
  woensdag 8 juni 2011 @ 03:02:37 #93
321876 Cherna
Fuck the System
pi_97874351
quote:
14s.gif Op zondag 24 april 2011 18:39 schreef Five_Horizons het volgende:

[..]

Jammer dat je, door de inbouw van de AOW-franchise, niet méér pensioen op kunt bouwen en dat de pensioenfondsen, door de vergrijzing, leeggeslurpt worden. Leuk als je dan dus een collectieve regeling hebt (die nog steeds voor de meeste werknemers geldt), waarbij je op papier wel een aardig pensioen hebt, maar waarbij er in de praktijk niet per se iets van terecht hoeft te komen.

Die jaarlijkse opgave is geen belofte, maar een gokje :)

Verder zijn er een hoop zaken in pensioenland veranderd. Zo is er tegenwoordig alleen nog maar nabestaandenpensioen op risicobasis. Dat wil dus zeggen dat er a; niets is uit te ruilen vlak voor de pensioendatum (iets dat de BB'ers nog steeds hebben kunnen doen, wat een hoger ouderdomspensioen oplevert en b; er bij baanverlies ineens geen dekking meer is en je bij overlijden dus niets nalaat aan je nabestaanden (wat óók het doel is van een pensioen).

Dit is een stuk goedkoper, met dank aan de al met pensioen zijnde medemens....graag gedaan BB'ers :)
Een brandverzekering is ook een collectief zoals iedere verzekering dat is, een contract dat je afsluit met de maatschappij. Dat de opbrengst fictief is dat staat ook in de polis dus dat is mijn punt niet.
Maar er staat ook in dat ik opbouw TOT 65 EN DE UITBETALING START en als ze dat plots willen verhogen moeten ze me maar eerst een nieuwe polis opsturen waar ik akkoord kan gaan met 67. En normaal is het zo wanneer ik niet akkoord ga zou ik mogen afzien van de polis. Daarom als je de pensioenen niet loskoppelt ontstaat in de toekomst een hoop ellende. Niemand (niet een generatie) zal accepteren dat je betaalt voor lucht. Ook de jongeren die nu 24 zijn en straks ouder zijn zullen op de partij stemmen die hun belangen zullen bevredigen.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
  woensdag 8 juni 2011 @ 05:59:50 #94
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_97874878
quote:
0s.gif Op woensdag 8 juni 2011 00:36 schreef Tocadisco het volgende:

[..]

Hoe verwacht je dat dan te doen?

"Sorry meneer Betyar, u mag niet voor uw werk emigreren want u moet hier pensioenen van anderen blijven ophoesten." ?
Als je emigreert bouw je geen AOW op.
  woensdag 8 juni 2011 @ 06:11:51 #95
205222 betyar
Egyedül vagyunk
pi_97874895
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 23:47 schreef JoaC het volgende:

[..]

De vakbond komt op voor de leden, en de leden zijn vergrijst omdat je lang lid moet zijn voor je echt invloed kunt hebben. Jongeren worden keihard genaaid, omdat er een onevenredig grote groep met pensioen gaat terwijl de afschaffing van de VUT ook al op ons dakje kwam.
De mensen die geboren zijn na 1950 worden keihard genaaid. de 60er's die hebben het meeste betaald aan verschillende constructies die voor hun neus verdampten en nu langer door kunnen werken.

quote:
Bij de FNV word je als jongere niet serieus genomen en voor je kroonlid bent duurt het jaren. Ondertussen komt de welvaart van zowel de ouderen als jongeren in gevaar als er te snel veel mensen met pensioen gaan.
Nee hoor, kijk dat jij het niet eens bent met de ideeën van de vakbond, dan wordt je maar lid van VNO-CNW.
De vakbond komt op voor mensen, ook niet leden profiteren direct mee met de onderhandelingen van de vakbonden.
Het sprookje van de pensioenen is ook een eenzijdig verhaal dat de media in wordt gestuurd, ik snap ook niet waarom men stil blijft zitten. Een paar pensioenfondsen doen het slecht en worden breed uitgemeten in de media terwijl het gros gewoon netjes draait. Dit krijg je ook gewoon te horen bij de vergaderingen, maar de bonden worden langzaam de mond gesnoerd. Dit kan ook niet anders met een teruglopend aantal leden.
pi_97875263
quote:
0s.gif Op woensdag 8 juni 2011 05:59 schreef betyar het volgende:

[..]

Als je emigreert bouw je geen AOW op.
Als ik hier blijf krijg ik ook geen AOW :')
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
pi_97879069
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 juni 2011 22:21 schreef betyar het volgende:

Ga naar de vergadering in je regio en leg het voor. Kom zelf met die vragen en antwoorden. Maar je komt niet naar die vergaderingen anders klaag je niet.
Wat weet jij er nou van?
Ik ga zelfs naar acties toe, nou ja dat ging ik.
De laatste keer was in Den Haag waar de FNV luidkeels schreeuwde dat het pensioen op 65 jaar moest blijven.
Dat was achteraf alleen maar om de schoonmakers over te halen om lid te worden want vlak daarna draaide Agnes als een bald aan de boom om.

Enne..........was jij daar ook?
pi_97879211
quote:
0s.gif Op woensdag 8 juni 2011 06:11 schreef betyar het volgende:

Nee hoor, kijk dat jij het niet eens bent met de ideeën van de vakbond, dan wordt je maar lid van VNO-CNW.
De vakbond komt op voor mensen, ook niet leden profiteren direct mee met de onderhandelingen van de vakbonden.
Het sprookje van de pensioenen is ook een eenzijdig verhaal dat de media in wordt gestuurd, ik snap ook niet waarom men stil blijft zitten. Een paar pensioenfondsen doen het slecht en worden breed uitgemeten in de media terwijl het gros gewoon netjes draait. Dit krijg je ook gewoon te horen bij de vergaderingen, maar de bonden worden langzaam de mond gesnoerd. Dit kan ook niet anders met een teruglopend aantal leden.
Kijk dan maar eens op de site van het FNV, daar staat hetzelfde verhaal.
  woensdag 8 juni 2011 @ 11:12:12 #99
134847 fokthesystem
WIJ zijn 'HET'.
pi_97879310
http://www.paltalk.com , niet typen maar miepen
Al bemoei jij je niet met politiek, deze bemoeit zich wel met jouw leven en geld, van de wieg tot het graf en zelfs daarna!
  woensdag 8 juni 2011 @ 12:03:43 #100
3647 B.R.Oekhoest
Berend Rinus is de naam
pi_97881206
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 februari 2011 14:20 schreef mlg het volgende:

[..]

Ik mag het van jullie niet zeggen, maar Chinezen zijn toch wel een beter soort volk dan Somaliërs.
Modje Shoarmahoer, help! Een racist!! Dit is toch minimaal 1 maandje ban?

Overdreven modjes
De moraal zit in een crisis, niemand weet meer wat van wie is.
Mijn broer Tinus zeker niet; de minkukel neemt steeds ongevraagd bezit van mijn FOK!account. Beste vent wel verder, overigens: http://fotoboek.fok.nl/Tinus_O..
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')