abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
  Redactie Frontpage zaterdag 18 september 2021 @ 18:22:22 #1
459297 crew  DarkwingDuck
pi_201415970
Enkele weken al wordt de vraag soms gesteld waar Pieter Omtzigt nou helemaal voor staat en waar hij aan gaat werken de komende tijd als zelfstandig Kamerlid.

Gisteren hield hij een lezing in De Balie waar hij duidelijkheid heeft verschaft over de richting.


De samenvatting van zijn manifest;

Goed bestuur is een voorwaarde voor een florerende samenleving en een gezonde economie.
Goed bestuur streeft naar rechtvaardigheid en gaat uit van dienstbaarheid en verantwoordelijkheid. Vandaag de dag is deze grondhouding aan erosie onderhevig. Het democratisch
en grondwettelijk besef is zodanig afgenomen dat we kunnen spreken van een democratische
crisis in het landsbestuur. Het algemene belang wordt onvoldoende door het landsbestuur
gediend. En dat heeft op zijn beurt gevolgen voor het beleid. Zonder een ‘beter bestuur’ kunnen wij geen enkel maatschappelijk probleem in de kern meer oplossen. In beter bestuur zit
kortom de sleutel voor hervormingen die Nederland nodig heeft.

Als politici moeten we zorgdragen voor rechten van burgers verankerd in de Grondwet. Die
Grondwet gaat in het bijzonder over Grondrechten van burgers, zoals het discriminatieverbod, de vrijheden van godsdienst en meningsuiting, de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, het recht op privacy, rechtsbescherming en het recht op betoging. Nederlandse
burgers hebben op basis van de Grondwet ook sociale grondrechten. De overheid draagt zorg
voor werkgelegenheid, bestaanszekerheid, voldoende woningen en onderwijs. Dit zijn heldere opdrachten in de Grondwet.

En zowel Tweede Kamerleden als bewindspersonen leggen de eed (of gelofte) af om trouw te
zijn aan de Grondwet. Dat is geen vrijblijvende verklaring maar een opdracht.

Op papier hebben Nederlandse burgers recht op rechtsbescherming, op huisvesting en bestaanszekerheid. In de praktijk kunnen gewone burgers zich nauwelijks verdedigen als ze beschuldigd worden door bijvoorbeeld de belastingdienst; kan inmiddels een hele generatie
Nederlanders geen woning vinden; en leven heel veel - ook werkende - mensen onder het
bestaansminimum. Deze zorgen van Nederlanders worden onvoldoende behartigd door
het landsbestuur. Het landsbestuur bekommert zich vooral om de zorgen van specifieke belangen- en lobbygroepen. Door dat luisteren naar verkeerde stemmen betalen woningbouwcoöperaties een belasting op huurwoningen die commerciële vastgoedbeleggers van dure
huurwoningen niet betalen. En krijgen cruiseboten een vrijstelling van de energiebelasting
die de rest van Nederland wel moet betalen. Het algemene belang wordt door het huidige
landbestuur kortom onvoldoende gediend.

De Grondrechten van Nederlandse burgers bestaan vooral op papier, maar steeds minder in
de praktijk. Sluipenderwijs wordt daarmee onze democratie uitgehold. Onze tijd kent verschillende crises, maar deze democratische crisis is het meest ernstig, omdat we hierdoor de
mogelijkheid om problemen op te lossen, kwijtraken. De democratische crisis zorgt ervoor
dat we niet meer bij kunnen sturen als het fout gaat. Er zijn drie dingen urgent nodig om uit
deze crisis te komen

I. Verantwoordelijkheid voor en herstel van fouten

De nog steeds niet herstelde en gecompenseerde fouten in het kinderopvangtoeslagenschandaal en de trage compensatie van aardbevingsschade in Groningen zijn schandvlekken
van de overheid. Er zijn helaas veel meer problemen bij uitvoeringsorganisaties. Om het
vertrouwen tussen burger en de overheid te herstellen moeten allereerst deze problemen
boven tafel komen door de kamerbreed aangenomen motie Omtzigt onmiddellijk uit te
voeren om vervolgens voortvarend opgelost te worden. Dit betekent de benoeming van een
eminent en onafhankelijk persoon met een heel helder en onafhankelijk mandaat om misstanden bij de uitvoering van allerlei regelgevende wetten door diverse instanties in kaart te
brengen en voorstellen te doen voor de oplossing. Dit behelst onder andere onderzoek naar
het UWV, frauderegistratie bij de Belastingdienst, Jeugdzorg, Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid, leenbijstand, Kinderopvangtoeslag en partner in WLZ-instelling, Huurtoeslag
en verworven recht en de Participatie wet (bijstand).

II. Herstel van vertrouwen en komen tot een nieuw sociaal contract.

Tot voor kort werd Nederland altijd als een ‘high trust’-society aangemerkt; in relatief korte
tijd is het vertrouwen in de overheid ernstig geschaad. Veel mensen hebben ervaren dat ze in
een geschil met de overheid slecht behandeld worden, en soms zelfs helemaal kapot worden
gemaakt. De overheid staat niet meer aan de zijde van burgers en Nederland heeft niet
langer ‘goed bestuur’. De haperende kabinetsformatie laat zien dat er geen enkel vertrouwen
bestaat tussen de politieke kopstukken. Als politici in hetzelfde kabinet elkaar niet vertrouwen waarom zouden burgers de overheid dan nog vertrouwen?

Goed bestuur begint bij ‘rechtvaardigheid’ - Vrouwe Justitia. Zonder rechtvaardige overheid
vormen de burgers geen eenheid, zonder rechtvaardigheid valt de samenleving uit elkaar.
Omgekeerd geniet een rechtvaardige overheid vertrouwen. De problemen waar wij ons voor
gesteld zien, zijn dieper dan alleen een ernstig haperende kabinetsformatie. Het toeslagenschandaal is slechts een symptoom van de verziekte verhouding tussen burger en overheid.
De Grondrechten van burgers worden systematisch geschonden en de regering slaagt er
nauwelijks in om deze schendingen te repareren. Dat betekent dat wij als Kamerleden hard
aan de slag moeten om een beter bestuur te creëren. Ik roep collega Tweede Kamerleden
dan ook op om zich samen met mij in te zetten om de volgende punten te realiseren met
een aantal wetsvoorstellen.

1. Het schrappen van het verbod op toetsen van wetten aan de Grondwet en het
voorbereiden van de instelling van een Grondwettelijk Hof. Dat betekent dat wetten buiten
werking gesteld kunnen worden als zij niet voldoen aan de klassieke grondrechten. En een
Grondwettelijk Hof kan de regering ook dwingen om stukken naar de Kamer te sturen.

2. Serieus nemen van de opdracht in de Grondwet, ook daar waar het over sociale grondrechten gaat zoals de verplichting om voldoende woongelegenheid te bevorderen en voor
bestaanszekerheid te zorgen. Dat betekent: concrete doelen over aantallen woningen.

3. De rechtsbescherming op orde brengen. Daarvoor dient echt een staatscommissie
voor de rechtsstaat opgericht worden, zoals de Kamer gevraagd heeft.
En de Raad van Europa komt in Oktober op verzoek van de Kamer met een gezaghebbend
advies.

4. Een nieuw kiesstelsel waarin een provincie een aantal zetels krijgt en proportionele
vertegenwoordiging intact blijft door een landelijke lijst (het Deense stelsel). Dat betekent
meer binding tussen kiezers en volksvertegenwoordigers en dus minder binding met anderen.

5. Verbetering van de wetgeving door systematische, artikelsgewijze handeling van wetgeving door de Tweede Kamer. Dat betekent ook minder spoeddebatten, minder formatiedebatten en meer grondig handwerk: elke bijzin die in een wet verkeerd staat, kan grote
individuele gevolgen hebben zoals het niet recht hebben op een toeslag of subsidie.

6. Hervormingen van de ambtelijke dienst: afslanking van de Algemene Bestuursdienst
(de banencarrousel van topambtenaren) en echte bescherming van klokkenluiders. Ook dient elke overheidsbrief een naam en e-mailadres of telefoonnummer te bevatten.

7. Onafhankelijk toezicht, door middel van een nieuwe toezichtwet die de positie van
toezichthouders versterkt en wettelijke vastlegt. Zodat toezichthouders sterker en onafhankelijk zijn en ingrijpen, ook wanneer er grote belangen op het spel staan. Denk aan de problemen bij Tata-steel of bij gaswinning in Groningen.

8. Luisteren naar échte, gewortelde maatschappelijke organisaties: bijvoorbeeld organisaties met een verenigingsstructuur.

9. Modellen moeten openbaar worden. Besluiten worden nu vaak genomen op basis
van modellen waarvan de aannames niet transparant zijn. Die aannames bepalen het beleid.
Ook moeten er minder voorlichters komen in Den Haag en meer onderzoeksinstituten.

10. Archieven moeten op orde komen. Geen archief betekent geen geheugen en dat betekent rechteloosheid en willekeur voor de burger.
Natuurlijk mogen de partijen in de formatie deze ideeën overnemen. Graag zelfs. Alleen
stond er in het formatiedocument nog geen hoofdstuk over nieuwe bestuurscultuur.

III. Concrete en lange termijn plannen om sociale grondrechten te borgen

Met een nieuw sociaal contract kunnen ook de fundamentele en sociale grondrechten weer
beter geborgd worden – en dit vereist degelijke en lange termijn plannen, want de overheid
schiet ernstig tekort. Zo zijn de problemen in de rechtsstaat enorm: Drie personen dichtbij
een belangrijke kroongetuige zijn vermoord en dus slaagt de staat er niet in om te laten zie
wie echt de baas is op straat. Als grote productielocatie van synthetische drugs en als doorvoerparadijs van grote geldstromen heeft Nederland met twee mainports meer randvoorwaarden geschept voor bepaalde drugscriminaliteit dan voor volkshuisvesting. Er zijn grote
problemen in het onderwijs. Een kwart van de 14 en 15-jarigen in Nederland is functioneel
analfabeet (laaggeletterd). We kunnen geen kennissamenleving zijn op deze manier. De
woningnood is enorm, de dakloosheid is verdubbeld, honderdduizenden jongeren wonen
bij hun ouders en kunnen geen woning vinden, vakantieparken zitten vol met permanente bewoners, de wachtlijsten voor sociale huurwoningen bedragen in sommige gemeentes
twintig jaar en jongeren moeten liegen over overige schulden om maar kans te maken op
een koopwoning. Het tekort aan woningen bereikte in 2020 maar liefst 331.000 woningen.
En steeds meer mensen schieten onder het sociaal minimum - de afgelopen jaren steeg het
aantal mensen dat hulp kreeg van de voedselbanken naar 160.000.
De overheid dient de in de Grondwet omschreven kerntaken - onderwijs, volkshuisvesting,
bestaansminimum en de rechtstaat - weer volledig waar te maken. Dit betekent bijvoorbeeld concrete doelen voor het aantal en type woningen dat jaarlijks gebouwd wordt. Het
minimumloon en minimuminkomen moeten niet alleen worden verhoogd, ze moeten ook
worden herijkt. Tevens moet vast werk weer de norm worden en aantrekkelijk voor werkgevers.

Door samen te weken aan het realiseren van genoemde punten kunnen we een begin maken
met beter bestuur, met een bestuurscultuur die is verankerd in grondwettelijkheid en functioneren van de democratische rechtsorde. Laten we samen werken aan een bestuurscultuur
die weer uitgaat van openheid, van vertrouwen en dienstbaarheid.

Die verandering komt niet vanzelf, niet door slechts de wens hiertoe uit te spreken of allerhande beloftes te doen. Deze vergt een concrete inspanning van ons allemaal: van het
kabinet, van ambtenaren, van de pers, van het parlement – van ons allen, als burger en als
samenleving. Laten we als Kamerleden de eerste stap zetten en gezamenlijk – met het oog
op het algemeen belang en vanuit een houding van rechtvaardigheid - deze verandering
beginnen.

https://pieteromtzigt.nl/
pi_201419663
Ik heb heel de lezing gezien en wat een verademing is die man zeg. Hij legt alles zo goed uit en ziet overal de gevolgen van slechte regels als een savant.

Mijn stem heeft hij maar er zal nog vanalles misgaan met het zoeken naar goede mensen om zich heen. Renske zou zich bij hem aan moeten sluiten en ze worden de grootste partij van Nederland.
pi_201422785
In maart dit jaar waren er verkiezingen waar hij aan deelnam namens het CDA wiens programma hij ongetwijfeld heeft onderschreven.

En nu een nieuwe lijst met uitgangspunten ?
Honey ! Take me drunk, i am home !
  Redactie Frontpage zondag 19 september 2021 @ 08:25:36 #4
459297 crew  DarkwingDuck
pi_201423193
quote:
0s.gif Op zondag 19 september 2021 03:30 schreef LangeTabbetje het volgende:
In maart dit jaar waren er verkiezingen waar hij aan deelnam namens het CDA wiens programma hij ongetwijfeld heeft onderschreven.

En nu een nieuwe lijst met uitgangspunten ?
Ik zie in de punten van Omtzigt geen zaken die haaks staan op het CDA partijprogramma. Jij wel?
pi_201423375
quote:
0s.gif Op zondag 19 september 2021 08:25 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Ik zie in de punten van Omtzigt geen zaken die haaks staan op het CDA partijprogramma. Jij wel?
Haaks of niet. In principe hoeft hij geen nieuwe te maken, want gecommiteerd aan het CDA programma voor de komende 4 jaar....
Honey ! Take me drunk, i am home !
  Redactie Frontpage zondag 19 september 2021 @ 09:02:01 #6
459297 crew  DarkwingDuck
pi_201423395
quote:
0s.gif Op zondag 19 september 2021 08:59 schreef LangeTabbetje het volgende:

[..]
Haaks of niet. In principe hoeft hij geen nieuwe te maken, want gecommiteerd aan het CDA programma voor de komende 4 jaar....
Zaken veranderen, hij kan in zijn eentje nooit een volledig CDA programma nestreven en zal dus keuzes moeten maken. Dat heeft hij gedaan. Dit wat hij nu nastreeft zou prima passen binnen het CDA als die in de oppositie zou gaan.
pi_201423418
quote:
0s.gif Op zondag 19 september 2021 09:02 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Zaken veranderen, hij kan in zijn eentje nooit een volledig CDA programma nestreven en zal dus keuzes moeten maken. Dat heeft hij gedaan. Dit wat hij nu nastreeft zou prima passen binnen het CDA als die in de oppositie zou gaan.
Snap ik allemaal wel, en in zijn geval zijn de verschillen niet al te groot, maar we hebben de laatste tijd afsplitsingen gezien waarbij de afsplitser van de programma beginselen ging afwijken, en dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen.
Honey ! Take me drunk, i am home !
pi_201423469
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 september 2021 22:16 schreef hanskraaijjr het volgende:
Ik heb heel de lezing gezien en wat een verademing is die man zeg. Hij legt alles zo goed uit en ziet overal de gevolgen van slechte regels als een savant.

Mijn stem heeft hij maar er zal nog vanalles misgaan met het zoeken naar goede mensen om zich heen. Renske zou zich bij hem aan moeten sluiten en ze worden de grootste partij van Nederland.
Wie is Renske?
  Redactie Frontpage zondag 19 september 2021 @ 09:14:48 #9
459297 crew  DarkwingDuck
pi_201423501
quote:
0s.gif Op zondag 19 september 2021 09:11 schreef HPoi het volgende:

[..]
Wie is Renske?
Renske Leijten Tweede Kamerlid van de SP.
  zondag 19 september 2021 @ 20:06:06 #10
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_201431408
Ik moet zeggen dat ik het wel een duidelijke visie vind waar hij als hij het goed aanpakt wel aardig wat linkse en rechtse kiezers mee kan bereiken. Ik denk dat het CDA echt veel spijt moet gaan hebben dat ze dit niet genomen hebben als hun nieuwe koers want dan had die partij er wel weer flink wat jaren tegenaan gekund.

Grootste uitdaging gaat natuurlijk wel worden om goede mensen te vinden. Zal niet gaan meevallen om daar goed op te selecteren.
  zondag 19 september 2021 @ 20:07:34 #11
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_201431441
quote:
0s.gif Op zondag 19 september 2021 08:59 schreef LangeTabbetje het volgende:

[..]
Haaks of niet. In principe hoeft hij geen nieuwe te maken, want gecommiteerd aan het CDA programma voor de komende 4 jaar....
Ja al werd dat programma op het laatste moment gekaapt door Wopke Hoekstra die het verving door een of ander belegen verhaal waar je in 2010 misschien succes mee had kunnen hebben.
  maandag 20 september 2021 @ 11:33:52 #12
478082 VoMy
Seksloos kutventje
pi_201438859
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 september 2021 22:16 schreef hanskraaijjr het volgende:
Renske zou zich bij hem aan moeten sluiten en ze worden de grootste partij van Nederland.
Waarom zou een SP'er zich bij Pieter Omtzigt moeten aansluiten? Laat Omtzigt zich maar bij Renske aansluiten.
  maandag 20 september 2021 @ 11:37:09 #13
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_201438912
De visie van Omtzigt lijkt me in tegenstelling tot die van de SP wel kans maken op een succesvolle regeringsdeelname
pi_201443822
quote:
0s.gif Op maandag 20 september 2021 11:37 schreef Hexagon het volgende:
De visie van Omtzigt lijkt me in tegenstelling tot die van de SP wel kans maken op een succesvolle regeringsdeelname
hHehe, je denkt dat Omtzigt kans maakt op een eigen partij die goed gaat functioneren? Deze man is totaal ongeschikt om een partij te leiden..
Hij is een soort jonge versie van Henk Krol, maakt dadelijk met iedereen ruzie als ze niet net zo in de politiek staan als hij.

Ik geef zijn partij drie maanden.
  maandag 20 september 2021 @ 18:29:46 #15
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_201443852
quote:
0s.gif Op maandag 20 september 2021 18:26 schreef wappie1986 het volgende:

[..]
hHehe, je denkt dat Omtzigt kans maakt op een eigen partij die goed gaat functioneren? Deze man is totaal ongeschikt om een partij te leiden..
Hij is een soort jonge versie van Henk Krol, maakt dadelijk met iedereen ruzie als ze niet net zo in de politiek staan als hij.

Ik geef zijn partij drie maanden.
Een partij opbouwen zal met zijn karakter wel het moeilijkste zijn. Maar qua visie denk ik dat het wel kansrijk is.
  Redactie Frontpage maandag 20 september 2021 @ 18:31:33 #16
459297 crew  DarkwingDuck
pi_201443873
quote:
0s.gif Op maandag 20 september 2021 18:26 schreef wappie1986 het volgende:

[..]
hHehe, je denkt dat Omtzigt kans maakt op een eigen partij die goed gaat functioneren? Deze man is totaal ongeschikt om een partij te leiden..
Hij is een soort jonge versie van Henk Krol, maakt dadelijk met iedereen ruzie als ze niet net zo in de politiek staan als hij.

Ik geef zijn partij drie maanden.
Dus als hij een eigen partij opricht en meedoet met de verkiezingen geef jij die partij 3 maanden na installatie. Daarna is de partij opgeheven.

Wil je daar ¤100 euro op inzetten?
pi_201444146
quote:
0s.gif Op maandag 20 september 2021 18:29 schreef Hexagon het volgende:

[..]
Een partij opbouwen zal met zijn karakter wel het moeilijkste zijn. Maar qua visie denk ik dat het wel kansrijk is.
Ik heb toevallig zijn boek "een nieuw sociaal contract" gelezen. En qua visie zit het wel snor, maar qua uitvoering gaat het totaal niet lukken. Veel te utopisch als je het mij vraagt.
En inderdaad, de man heeft een karakter die botst met anderen. Dat valt zo uit elkaar als het even niet naar de zin van Omtzigt gaat.

Politicus zijn is 1 ding, maar een leider zijn is een tweede.

quote:
0s.gif Op maandag 20 september 2021 18:31 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Dus als hij een eigen partij opricht en meedoet met de verkiezingen geef jij die partij 3 maanden na installatie. Daarna is de partij opgeheven.

Wil je daar ¤100 euro op inzetten?
Ik zeg niet dat de partij is opgeheven dan, wel dat er allemaal twisten zijn tussen partijleden.

De man kan zich beter aansluiten bij een al bestaande partij, en achter de schermen goede dingen doen (zoals hij in feite deed bij het CDA) dan zelf een partij oprichten en mensen erbij zoeken die bij zijn karakter en beleid passen.
  Redactie Frontpage maandag 20 september 2021 @ 18:56:28 #18
459297 crew  DarkwingDuck
pi_201444226
quote:
0s.gif Op maandag 20 september 2021 18:50 schreef wappie1986 het volgende:

[..]
Ik zeg niet dat de partij is opgeheven dan, wel dat er allemaal twisten zijn tussen partijleden.

En nu concreet?
  maandag 20 september 2021 @ 19:06:09 #19
489794 Poem_
Brightness of Loss
pi_201444362
quote:
0s.gif Op maandag 20 september 2021 18:50 schreef wappie1986 het volgende:

[..]
Ik heb toevallig zijn boek "een nieuw sociaal contract" gelezen. En qua visie zit het wel snor, maar qua uitvoering gaat het totaal niet lukken. Veel te utopisch als je het mij vraagt.
En inderdaad, de man heeft een karakter die botst met anderen. Dat valt zo uit elkaar als het even niet naar de zin van Omtzigt gaat.

Politicus zijn is 1 ding, maar een leider zijn is een tweede.
[..]
Ik zeg niet dat de partij is opgeheven dan, wel dat er allemaal twisten zijn tussen partijleden.

De man kan zich beter aansluiten bij een al bestaande partij, en achter de schermen goede dingen doen (zoals hij in feite deed bij het CDA) dan zelf een partij oprichten en mensen erbij zoeken die bij zijn karakter en beleid passen.
Hmm, ben ik het denk ik wel mee eens. Er zijn genoeg goede ideeën en visies onder de oppervlakte, maar dat is inhoudelijk. Een beleidsmaker is echter geen manager, of vice versa. Maar ja, zie maar eens mensen te vinden in die hoek die hun tekortkomingen erkennen.
  maandag 20 september 2021 @ 20:33:37 #20
313152 Harvest89
Black Metal fan
pi_201445679
Ik wens hem veel succes toe.

Hij moet alleen uitkijken voor LPF achtige toestanden.
Het is niet makkelijk om betrouwbare en bekwame mensen te vinden om je partij te vullen.
Deceit for a lifetime has taken it's toll.
An emotional void, I feel numb and cold.
You're all dead to me now. And has been for long.
The time has come to reap what you've sown.
pi_201454317
quote:
0s.gif Op maandag 20 september 2021 11:37 schreef Hexagon het volgende:
De visie van Omtzigt lijkt me in tegenstelling tot die van de SP wel kans maken op een succesvolle regeringsdeelname
Een partij leiden vergt wat meer dan alleen een visie hebben.

Omtzigt lijkt me meer een dossiervreter dan een goede manager. De man heeft/had een burn-out. Maar eens zien of hij het voor elkaar krijgt om als eenmansfractie te functioneren. Dan zou daar ook nog het leiden van een partij bij komen.

Voor een partij heb je ook mensen nodig. Waar gaat hij die vandaan halen? Wat CDA-rebellen aangevuld met een hoop opportunisten. Dat trekken nieuwe partijen met veel potentieel namelijk aan. Dat zagen we eerder ook bij bijvoorbeeld de LPF, FvD, etc.
  dinsdag 21 september 2021 @ 13:42:25 #22
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_201454561
De mensen worden inderdaad de grootste uitdaging. Probleem bij Omtzigt is dat een hoop opportunisten een beetje hun eigen belangen op hem projecteren.

MIsschien kan zijn vrouw wel voorzitter worden. Naar hem zal Pieter wel luisteren :D
pi_201454933
quote:
0s.gif Op dinsdag 21 september 2021 13:42 schreef Hexagon het volgende:
De mensen worden inderdaad de grootste uitdaging. Probleem bij Omtzigt is dat een hoop opportunisten een beetje hun eigen belangen op hem projecteren.

MIsschien kan zijn vrouw wel voorzitter worden. Naar hem zal Pieter wel luisteren :D
Ja, wordt lastig. Zeker als hij veel zetels gaat halen. Dan is de kans op ruziezoekende opportunisten wel erg groot. Fractie van 2-3 man, da's nog wel te managen meestal. Maar stel dat 'ie een zetel of 20 haalt. Vraag me af of hij dat allemaal zonder gezeik kan invullen en runnen.
pi_201458122
quote:
0s.gif Op zondag 19 september 2021 20:06 schreef Hexagon het volgende:
Ik moet zeggen dat ik het wel een duidelijke visie vind waar hij als hij het goed aanpakt wel aardig wat linkse en rechtse kiezers mee kan bereiken. Ik denk dat het CDA echt veel spijt moet gaan hebben dat ze dit niet genomen hebben als hun nieuwe koers want dan had die partij er wel weer flink wat jaren tegenaan gekund.

Grootste uitdaging gaat natuurlijk wel worden om goede mensen te vinden. Zal niet gaan meevallen om daar goed op te selecteren.
er zaten teveel belangrijke mensen in de CDA die hem niet mogen, dat had het CDA nooit overleefd.

Politiek voeren is meer dan goede plannen uitwerken en bedenken, het is belangen meewegen en op het juiste moment iets slims zeggen en doen.

Goede mensen gaat sowieso niet lukken, want die wil iedereen.

Daarnaast heb je een heel ambtenaren apparaat die nooit wijzigt met verkiezingen. Elke 4 jaar zit er weer een nieuw poppetje daar en zo gedragen ze zich ook. Als een hoge ambtenaar een minister niet zint dan is die minister binnen no time afgetreden, daar zorgt deze hoge ambtenaar wel voor. En deze hoge ambtenaar blijft gewoon zitten bij elke verkiezingsuitslag.
  dinsdag 21 september 2021 @ 19:26:24 #25
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_201459239
quote:
0s.gif Op dinsdag 21 september 2021 18:07 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]
er zaten teveel belangrijke mensen in de CDA die hem niet mogen, dat had het CDA nooit overleefd.

Politiek voeren is meer dan goede plannen uitwerken en bedenken, het is belangen meewegen en op het juiste moment iets slims zeggen en doen.

Goede mensen gaat sowieso niet lukken, want die wil iedereen.

Daarnaast heb je een heel ambtenaren apparaat die nooit wijzigt met verkiezingen. Elke 4 jaar zit er weer een nieuw poppetje daar en zo gedragen ze zich ook. Als een hoge ambtenaar een minister niet zint dan is die minister binnen no time afgetreden, daar zorgt deze hoge ambtenaar wel voor. En deze hoge ambtenaar blijft gewoon zitten bij elke verkiezingsuitslag.
Tja ondanks dat veranderen er wel eens dingen ten goede. Dat is de afgelopen 100 jaar gebeurt dus kan ook in de toekomst we gebeuren. Maar dat begint altijd bij een visie.

Ik zie ook niet zo welke ambtenaar tegen bestaanszekerheid of genoeg woningen is.
pi_201459332
Als ik de openingspost zo lees dan staan er hele interessante dingen in. Tegelijkertijd vraag ik me af of je hiermee echt stemmen trekt omdat het voor veel mensen toch vrij ingewikkelde materie is. Omtzigt staat hoog in de peilingen maar dat komt denk ik meer door zijn felle houding t.o.v. de regering dan deze staatsrechtelijke vernieuwingen. Ik zie in Omtzigt eigenlijk meer de ideale ombudsman dan een leider van een nieuwe politieke beweging.
pi_201465201
quote:
0s.gif Op dinsdag 21 september 2021 19:26 schreef Hexagon het volgende:

[..]
Tja ondanks dat veranderen er wel eens dingen ten goede. Dat is de afgelopen 100 jaar gebeurt dus kan ook in de toekomst we gebeuren. Maar dat begint altijd bij een visie.

Ik zie ook niet zo welke ambtenaar tegen bestaanszekerheid of genoeg woningen is.
Klopt maar het gaat niet om de uitkomsten maar om de oplossingen.
  Redactie Frontpage donderdag 23 september 2021 @ 09:10:04 #28
459297 crew  DarkwingDuck
pi_201479294
De bijdrage van Omtzigt bij de Algemene beschouwingen.


Helder en duidelijk. De regering heeft schijt aan de volksvertegenwoordiging en voert beloofde verbeteringen niet door.
  donderdag 23 september 2021 @ 09:32:37 #29
478082 VoMy
Seksloos kutventje
pi_201479506
quote:
0s.gif Op donderdag 23 september 2021 09:10 schreef DarkwingDuck het volgende:
De bijdrage van Omtzigt bij de Algemene beschouwingen.


Helder en duidelijk. De regering heeft schijt aan de volksvertegenwoordiging en voert beloofde verbeteringen niet door.
Pieter Omtzigt slaat het pad van DENK en Forum in en komt voortaan met knutselfilmpjes en goedkope retoriek, of is dit eenmalig?

Edit: Ah, deze maakt ie niet zelf. Apart kanaal wel, met die titels.
pi_201479756
quote:
0s.gif Op maandag 20 september 2021 18:26 schreef wappie1986 het volgende:

[..]
hHehe, je denkt dat Omtzigt kans maakt op een eigen partij die goed gaat functioneren? Deze man is totaal ongeschikt om een partij te leiden..
Hij is een soort jonge versie van Henk Krol, maakt dadelijk met iedereen ruzie als ze niet net zo in de politiek staan als hij.

Ik geef zijn partij drie maanden.
Als dat zo was, was hij niet zo lang bij het CDA gebleven. Het zich intensief bezig houden met dossiers heeft iets in hem wakker gemaakt waarvan je hoopte dat het binnen het CDA zou gebeuren maar in plaats daarvan kwamen de messen in de rug. Laat hem maar rustig de macht controleren in de Tweede Kamer. Dat is voor hem nu de beste positie.
pi_201480261
quote:
0s.gif Op donderdag 23 september 2021 09:32 schreef VoMy het volgende:

[..]
Pieter Omtzigt slaat het pad van DENK en Forum in en komt voortaan met knutselfilmpjes en goedkope retoriek, of is dit eenmalig?

Edit: Ah, deze maakt ie niet zelf. Apart kanaal wel, met die titels.
Filmpjes doen het dan ook goed bij een deel van de kiezers. Veel mensen gaan echt niet elk partijprogramma helemaal doorlezen en alle debatten van begin tot eind volgen.
  Redactie Frontpage donderdag 23 september 2021 @ 10:56:53 #32
459297 crew  DarkwingDuck
pi_201480414
quote:
0s.gif Op donderdag 23 september 2021 10:42 schreef Halcon het volgende:

[..]
Filmpjes doen het dan ook goed bij een deel van de kiezers. Veel mensen gaan echt niet elk partijprogramma helemaal doorlezen en alle debatten van begin tot eind volgen.
Daarnaast is er natuurlijk niets mis mee om een gehele bijdrage of een geheel vraag/antwoord gesprek op Youtube te plaatsen. Zolang je niet gaat lopen knippen en plakken in je voordeel en het dus in zijn geheel plaatst.
pi_201480426
quote:
0s.gif Op donderdag 23 september 2021 10:56 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Daarnaast is er natuurlijk niets mis mee om een gehele bijdrage of een geheel vraag/antwoord gesprek op Youtube te plaatsen. Zolang je niet gaat lopen knippen en plakken in je voordeel en het dus in zijn geheel plaatst.
Dan wordt het vaak al te lang voor veel mensen. Veel verkiezingsdebatten komen 'n beetje op hetzelfde neer natuurlijk. Eigen punt spammen, zonder in te gaan op de ander, simpele one-liners, etc.
pi_201487298
Hij was vandaag ook weer heerlijk scherp. Het kabinet er fijntjes op wijzen dat de halve debat is gesteggeld over 0.3% van de begroting.

En Rutte ook gewoon met zijn hakken in het zand hè over zoiets onbenulligs. Meerderheid in de kamer wil die 700mln gewoon bekostigen met verhoging van vennootschapsbelasting, maar nee, Rutte zit ideologisch zo vast (of in de pocket van de lobbyisten) dat ie daarop niets kan toegeven. Laat de burger er maar weer voor opdraaien.

Misschien dat ie straks alsnog toegeeft hierop omdat de media die 0.3% blijkbaar ook heel belangrijk vindt en dit dan breed uitmeten. En ondertussen is men stil over die andere 99.7%. :{
beter een knipoog dan een blauw oog
pi_201494829
quote:
0s.gif Op donderdag 23 september 2021 19:33 schreef Knipoogje het volgende:
Hij was vandaag ook weer heerlijk scherp. Het kabinet er fijntjes op wijzen dat de halve debat is gesteggeld over 0.3% van de begroting.

En Rutte ook gewoon met zijn hakken in het zand hè over zoiets onbenulligs. Meerderheid in de kamer wil die 700mln gewoon bekostigen met verhoging van vennootschapsbelasting, maar nee, Rutte zit ideologisch zo vast (of in de pocket van de lobbyisten) dat ie daarop niets kan toegeven. Laat de burger er maar weer voor opdraaien.

Misschien dat ie straks alsnog toegeeft hierop omdat de media die 0.3% blijkbaar ook heel belangrijk vindt en dit dan breed uitmeten. En ondertussen is men stil over die andere 99.7%. :{
Zo gaat dat toch altijd? Het gaat 99% van de tijd over futiliteiten, poppetjes of wat iemand op Twitter heeft gezet.
  vrijdag 24 september 2021 @ 10:28:38 #36
478082 VoMy
Seksloos kutventje
pi_201494961
quote:
0s.gif Op donderdag 23 september 2021 19:33 schreef Knipoogje het volgende:
Hij was vandaag ook weer heerlijk scherp. Het kabinet er fijntjes op wijzen dat de halve debat is gesteggeld over 0.3% van de begroting.

En Rutte ook gewoon met zijn hakken in het zand hè over zoiets onbenulligs. Meerderheid in de kamer wil die 700mln gewoon bekostigen met verhoging van vennootschapsbelasting, maar nee, Rutte zit ideologisch zo vast (of in de pocket van de lobbyisten) dat ie daarop niets kan toegeven. Laat de burger er maar weer voor opdraaien.

Misschien dat ie straks alsnog toegeeft hierop omdat de media die 0.3% blijkbaar ook heel belangrijk vindt en dit dan breed uitmeten. En ondertussen is men stil over die andere 99.7%. :{
Ik vind dit juist een enorme dooddoener. Je maakt elk jaar een begroting en iedereen die wel eens een begroting heeft opgesteld van een vereniging of wat dan ook, weet je dat je grotendeels dezelfde posten hebt met grofweg dezelfde uitgaven als het jaar ervoor. Slechts een paar procent is flexibel besteedbaar, dus 0,3% van de begroting is een fikse hap van die paar procent besteedbare miljarden. Er is ook geen enkel argument waarom de aandacht voor een onderwerp evenredig met het bedrag moet zijn, als men het over de overige 99,7% grotendeels eens is dan komt de discussie vanzelfsprekend te liggen bij de 0,3% waar men het niet over eens is.

Omtzigt is een week terug en hij lijkt zich voor de volle 100% te willen toeleggen op goedkope retoriek en twitter-oneliners.
pi_201494988
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 september 2021 10:28 schreef VoMy het volgende:

[..]

Omtzigt is een week terug en hij lijkt zich voor de volle 100% te willen toeleggen op goedkope retoriek en twitter-oneliners.
Hij heeft dan ook weinig spreektijd, moet een eenmansfractie runnen (wat veel meer werk is dan Kamerlid in een wat grotere fractie) en er zijn nu even geen dossiers waar hij heisa om kan trappen.
  Moderator / Redactie FP + Sport zondag 26 september 2021 @ 20:19:43 #38
408813 crew  trein2000
pi_201532660
twitter

Wat is dit dan?
Trots daw veur Twente bint!
We zijn gehaat en asociaal
We zijn de allermooiste club van allemaal
pi_201532722
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 20:19 schreef trein2000 het volgende:
[ twitter ]
Wat is dit dan?
Apart. Is ie nou wel of geen CDAer? :D
Also spricht der Narr: »Der Umgang mit Menschen verdirbt den Charakter, sonderlich wenn man keinen hat.«
pi_201532816
Een coup

Zouden de afdelingen toch overstappen nu het CDA bijna gezonken is en er nieuwe verkiezingen aankomen met Hoekstra die niet de juiste man is nu.
  Redactie Frontpage zondag 26 september 2021 @ 20:35:01 #41
459297 crew  DarkwingDuck
pi_201532913
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 20:19 schreef trein2000 het volgende:
[ twitter ]
Wat is dit dan?
Mooie ontwikkeling. :)
  zondag 26 september 2021 @ 21:12:58 #42
323876 michaelmoore
I want to live a hundred years
pi_201533553
When people do counterfeiting , they go to jail , when public servants do that they get re-elected
pi_201533623
quote:
Die stond er al...
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen (Dietrich Bonhoeffer )
  zondag 26 september 2021 @ 21:23:56 #44
478082 VoMy
Seksloos kutventje
pi_201533764
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 20:19 schreef trein2000 het volgende:
[ twitter ]
Wat is dit dan?
Raarrrrr.
pi_201533940
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 20:19 schreef trein2000 het volgende:
[ twitter ]
Wat is dit dan?
Er was wel sprake dat een aantal afdelingen zich misschien wilden afsplitsen voor de ledenvergadering. Daarna er niks meer over gehoord, ik geloof dat die vergadering het CDA intern wel goed heeft gedaan (naar buiten toe is nog een ander verhaal). Maar was Oldenzaal niet 1 van die mogelijke afsplitsers? Iig wel een aantal uit die buurt.
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen (Dietrich Bonhoeffer )
pi_201534154
Heb het nog niet helemaal doorgelezen en mogelijk is de pdf van zijn spreekbeurt in de Balie wel al gelinkt. Die heb ik wel al meerder keren gelezen. Wat een goede oprechte vent is dit toch. Hadden we er daar maar veel meer van in de politiek. Hij lijkt wel de enige die eigenbelang niet voorop heeft staan.

https://upload.gscdn.nl/u(...)t_de_Balie_17-09.pdf

Hier nog als ie er nog niet was. Aanrader voor iedereen die oprechtheid en eerlijkheid op prijs stelt in de politiek.

Goede observatie:

quote:
De aanpak van structurele problemen lijdt eronder. Als je dat wil doen, moet je eerst toegeven dat er een
structureel probleem is, dat jij niet hebt opgelost. En dat is slecht voor de beeldvorming. Daarom wordt elk
structureel probleem eerst tactisch verkleind tot een incident, om er vervolgens eenvoudig overheen te stappen, want 'waar mensen werken, worden fouten gemaakt'. Zo ging het bij de toeslagenaffaire, zo ging het bij
de gaswinning in Groningen, en zo gaat het bij vele andere dossiers.

En zo wordt de stapel onopgeloste, structurele problemen steeds groter.


[ Bericht 35% gewijzigd door Bart2002 op 26-09-2021 21:50:07 ]
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
  Moderator / Redactie FP + Sport zondag 26 september 2021 @ 21:55:43 #47
408813 crew  trein2000
pi_201534331
twitter

Ondertussen stookt die Stichting Sociale Christendemocratie lekker door. De partijleiding bij 't CDA moet daar ook eens tegen optreden
Trots daw veur Twente bint!
We zijn gehaat en asociaal
We zijn de allermooiste club van allemaal
pi_201534362
quote:
0s.gif Op zondag 26 september 2021 21:55 schreef trein2000 het volgende:
[ twitter ]
Ondertussen stookt die Stichting Sociale Christendemocratie lekker door. De partijleiding bij 't CDA moet daar ook eens tegen optreden
Ja met aftreden
Stem tegen, stem voor nieuwe verkiezingen.
pi_201534376
Waarom Pieter Omtzigt ooit lid van het CDA is geworden begrijp ik dan weer niet. Zo'n goede eerlijke vent in een partij waar nepotisme en oneerlijkheid niet als een zonde wordt gezien. :)
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
  zondag 26 september 2021 @ 23:48:06 #50
478082 VoMy
Seksloos kutventje
pi_201535632
quote:
1s.gif Op zondag 26 september 2021 21:57 schreef scrupuleus het volgende:

[..]
Ja met aftreden
Waarom zou de CDAtop moeten aftreden?
abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')