abonnement bol.com Coolblue
  Eindredactie Frontpage / Forummod woensdag 3 augustus 2022 @ 11:46:55 #1
485843 crew  Jippie
pi_205537106
Uit de Groene Amsterdammer.

Bevlogen leerkrachten en hoopgevende initiatieven ten spijt dreigt 25 procent van de Nederlandse jongeren laaggeletterd te raken, en daardoor kansarm. Hoe komt dat, en ook: waarom accepteren we dat?

Post van de school. Geen papieren briefje van de juf, maar een bijlage van een e-mail: ‘Lees elke dag 10 tot 20 minuten met uw kind in groep 3, en maak daarbij vooral gebruik van de app Puddingboomplein en de website “Thuis oefenen”.’

De welwillende schooldirecteur die deze nieuwsbrieven verstuurt, denkt bij te dragen aan de geletterdheid van de leerlingen. Maar ze staat er niet bij stil dat het leeshuiswerk tegelijkertijd een kloof kan slaan: want wie leest deze e-mails, en wie leest met zijn kind? De hoogopgeleide ouder die rondkomt met vier dagen werken, hulp in de huishouding heeft en dus tijd en rust vindt om zich dagelijks na het eten te zetten aan het downloaden van apps en het begeleiden van het kind bij het technisch lezen. Niet de overbelaste thuiszorgmedewerker die na het huishouden en de mantelzorg voor haar schoonmoeder nog een dienst draait tot tien uur ’s avonds.

Het is maar een van de talloze manieren van hoe de thuissituatie leerlingen in het Nederlandse onderwijs bevoordeelt of benadeelt. Of je goed leert lezen is volgens het Expertisecentrum Nederlands en de Onderwijsinspectie in steeds hogere mate afhankelijk van de ouders en niet van het onderwijs. Kinderen van laagopgeleide ouders of ouders met een migratieachtergrond lezen significant slechter dan kinderen van hoog- en middelbaar opgeleide witte ouders. Ze lopen ook een groter risico laaggeletterd te worden. En dat verschil begint al heel jong. Een taalachterstand in groep 1 haal je zelden meer in, aldus het Centraal Planbureau in het rapport Ongelijkheid van het jonge kind (2020).

Bovendien groeit de kloof. Het verschil in leesvaardigheid tussen kinderen van laag- en hoogopgeleide ouders is in vijftien jaar met ruim tachtig procent toegenomen, blijkt uit het Pisa-onderzoek. Dat heeft niet alleen een negatief effect op schoolsucces in alle andere vakken. Het is ook een belangrijke voorspeller van gezondheid en welvaart in de rest van je leven. De school blijkt steeds minder een ‘gelijkmaker’ te zijn. Hoe komt dat en wat zijn de gevolgen daarvan voor leerlingen?

SPOILER: verhaal Sara MBO studente 19 jaar
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Méér schermtijd in plaats van minder is echter waar de vaak kwetsbare studenten op het mbo, met vijfhonderdduizend studenten de grootste vervolgonderwijssector van Nederland, op afstevenen. Ondertussen bereidt minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs namelijk een wetswijziging voor die het de mbo-besturen makkelijker maakt om minder contacturen op school en meer online onderwijs en online begeleiding te bieden. Daarmee zitten deze leerlingen dus straks meer thuis, en meer op hun telefoon, in plaats van minder.

De vaste urennorm is er tien jaar geleden juist gekomen omdat sommige roc’s onzorgvuldig omgingen met onderwijstijd en de roosters van studenten vulden met uren op leerpleinen met zelfstandig werken. In haar boek Wanneer krijgen we weer les? schetst voormalig mbo-docent Paula van Manen hoe zulke vernieuwingen tot uitholling van de onderwijskwaliteit kunnen leiden. De niet zo lees- en spreekvaardige studenten zullen het meest lijden onder de ‘kennisclips’ en online coaches die Dijkgraaf het mbo wil toestaan. Daarmee dreigt wat collega-minister Dennis Wiersma aan de ene kant in de leerlingen stopt – miljarden euro’s voor de basisvaardigheden – er aan het eind van hun schoolloopbaan weer uit te verdwijnen.

Er is nog geen enkel onderzoek dat aantoont dat digitaal onderwijs een positieve invloed heeft op het lezen. Er is wel een correlatie tussen een verstoorde groei in begrijpend lezen door overmatige blootstelling aan digitale media. De overheid schiet tekort in haar taak scholen te informeren over het gebrek aan bewijs voor leerwinst door digitale methoden. Ondertussen wordt vanuit de overheid digitalisering eerder aangemoedigd dan ontmoedigd. Het Nationaal Groeifonds, in de volksmond ook wel het ‘Wopke-Wiebesfonds’ genoemd, stelt ruim een miljard euro ter beschikking voor digitale innovaties in het onderwijs.

Maar digitaal onderwijs is maar een van de bedreigingen voor geletterdheid. Sara’s verhaal illustreert hoe complex het probleem is. Zelden is er één enkele oorzaak aan te wijzen voor de groeiende leeskloof. Of je nu spreekt met een schooldirecteur, een docent of een student, binnen twee zinnen blijkt dat er een web van factoren bestaat: geen geletterde thuissituatie, geen Nederlands als thuistaal, een zwakke basisschool waar technisch lezen niet op orde is, het lerarentekort, geen wijkbibliotheek maar wel een smartphone en opgroeien in een onveilig gezin of in een slechte buurt waar de criminaliteit lonkt. In hun boek Gelijke kansen in de stad (2019) noemen hoogleraar sociologie Herman van de Werfhorst en Erna van Hest, directeur van de Universitaire Pabo van Amsterdam, deze stapeling van ingrediënten die leidt tot kansenongelijkheid ‘accumulatie van achterstand’.
SPOILER: verhaal directeur basisschool Elke Melody
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Een deel van de Nederlandse leerlingen komt de school als vierjarige al binnen met een reeks problemen op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid en gedrag. Ze hebben een beperkte woordenschat van duizend Nederlandse woorden, in vergelijking met het gemiddelde van vierduizend. Deze kleuters zijn niet naar de cruciale voorschoolse educatie gegaan, omdat voor hun ouders de verplichte eigen bijdrage te hoog was of omdat ze de post daarover niet konden lezen. De leerlingen hebben vaak last van slaaptekort, overgewicht, honger of adhd. Hun schermtijd wordt thuis niet begrensd, zodat hun hersenen niet gewend raken aan de concentratie die nodig is om te lezen, te luisteren naar instructies en kennis op te nemen.

Het slechte nieuws is dat er nauwelijks goed nieuws is. Hoewel er hard wordt gewerkt door bevlogen leerkrachten en er hoopgevende en succesvolle initiatieven zijn, is er geen enkele reden om aan te nemen dat de Nederlandse daling in leesvaardigheid tot een halt gekomen is. En de verschillen worden groter, zoals de Onderwijsinspectie jaar na jaar vaststelt. Tussen scholen onderling – hoe kansarmer de populatie, hoe uiteenlopender de prestaties van de school – en ook tussen de leerlingen. Sommige onderzoekers wijzen daarbij op de ‘vroege’ selectie van kinderen die al op hun twaalfde op niveau worden ingedeeld. De vraag is of dat iets te maken heeft met de groeiende kloof: de vroege selectie was er immers al lang voordat de verschillen groter begonnen te worden.

Het advies van de Onderwijsraad om de selectie pas na drie jaar op de middelbare school te laten plaatsvinden lijkt dan wel inclusief (er is minder segregatie als leerlingen tot hun vijftiende in een klas bij elkaar zitten), en is handig voor politici die een quick fix zoeken, maar stuit op veel weerstand. Het plan om later te selecteren is niet gebaseerd op een degelijke analyse van het Nederlandse probleem, meent het RED-Team Onderwijs. Zij wijzen erop dat een soepele doorstroom naar een hoger niveau een snellere manier is om ongelijkheid te bestrijden.

Van het vmbo naar de havo doorstromen wordt nu juist steeds moeilijker en er worden steeds hogere toegangseisen gesteld. Ook veel leraren pleiten daarom voor het weer versoepelen van die weg, in plaats van het later selecteren. Het Centraal Planbureau onderzocht dit jaar de doorstroom vmbo-havo. Ook hier heersen ongelijkheid en willekeur: de ene school is veel strenger in het toelaten van leerlingen met een vmbo tl-diploma tot de havo dan de andere.

Een tweede bezwaar is dat latere selectie het streven om taalniveau 1F te halen in het primair onderwijs zou kunnen fnuiken, omdat er dan geen eindtoets meer is in groep 8.

Ten slotte is een driejarige brugperiode een enorme ommezwaai voor scholen die al lijden onder tekorten aan docenten, middelen en huisvesting. Het vraagt te veel van de overbelaste docent. Nu zijn er vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium. Hoe doe je als onderbouwleraar (die zelf meestal geen vwo heeft gedaan) recht aan al deze zes niveaus in één klas? Met zes bijbehorende methoden? En welke invloed heeft deze verandering op de betere lezer? Nederland kent bijzonder weinig excellente lezers op de basisschool (8 procent, ter vergelijking: in Rusland is 26 procent van de tienjarigen een toplezer) en in het voortgezet onderwijs (1 procent). Het risico bestaat dat hun niveau nog verder daalt als docenten een klas met grote niveauverschillen moeten bedienen.

De oplossing zal dan al snel zijn: gepersonaliseerde programma’s op de computer. Dat is ook waar de machtige VO-raad naartoe wil. Net als de MBO Raad geloven de bestuurders van scholen voor voortgezet onderwijs in gepersonaliseerd en dus digitaal leren met maatwerk en persoonlijke leerdoelen voor iedere leerling. Dan werkt ieder kind voor zich en is de leraar een coach. Maar zo’n leraar op afstand zal de leerlingen aan de onderkant het hardst raken, omdat hun digitale geletterdheid het laagst is en omdat ze geen geletterde thuisomgeving hebben om het verlies van een docent te compenseren. En zo zijn we dus weer bij Sara.

Job Tichelman werkt op een Amsterdams mbo in Nieuw-West, hij geeft Nederlands op de eerste twee niveaus. ‘Jullie willen iets weten over lezen, maar het gaat hier altijd over veel meer’, zegt hij. Laaggeletterdheid is op het mbo geen geïsoleerd probleem. Tichelman schetst een brede waaier aan problemen: concentratie- tot gedragsproblemen. Lastige thuissituaties en seksueel misbruik. Leerlingen die binnenkomen op mbo niveau 1 hebben bovendien vaak een taalontwikkelingsstoornis, of er zijn andere redenen waarom ze niet twee minuten achtereen een tekst kunnen lezen.

Wat de achtergrond van Tichelmans leerlingen ook is, ze hebben gemeen dat er in hun gezinnen vaak geen talige cultuur is: ‘Ze nemen vaak niet bij het eten even de dag met elkaar door.’ Hij wijst erop dat ook het mediagebruik in migrantengezinnen de taalontwikkelingen van kinderen belemmert. Dat geldt voor nieuwkomers maar ook voor gezinnen die hier langer zijn. ‘Vroeger werd daar nog televisie gekeken, het jeugdjournaal kwam langs, nu kijken kinderen Amerikaanse series op Netflix op hun eigen kamers en de ouders Turkse of Arabische soaps.’

‘Smartphones belemmeren de integratie’, stelt Tichelman vast. Ze belemmeren ook duidelijk de concentratie. ‘Ik kan me niet omdraaien om iets op het bord te schrijven, als ik me dan weer omkeer, heeft iedereen een telefoon in de hand.’ Het is niet eenvoudig om telefoons te verbieden als niet alle scholen dat doen. ‘Het is tijd om ze als een verslavend middel te behandelen in de wet’, meent hij. Onderzoek geeft hem gelijk: daaruit blijkt dat de leerprestaties toenemen als telefoons op school verboden zijn.

‘De telefoon is voor onze leerlingen desastreus’, zegt Tichelman. Naar zijn idee zou de smartphone op alle scholen verboden moeten worden, zoals in Frankrijk al het geval is. Zijn leerlingen krijgen zelfs criminele opdrachten binnen via hun telefoon. De oplossing die de leraar Nederlands probeert, is werken met ultrakorte opdrachten. Maar er zijn ook lessen ‘waarin je niets bereikt’. Dan kiest Tichelman maar voor de twee of drie leerlingen die wel iets willen en laat hij de rest op hun telefoon zitten.

Acht à negen uur per dag zitten de vijftien- tot twintigjarige leerlingen uit hun klassen op hun telefoon, schatten Tichelman en zijn collega’s, die inmiddels ook bij het gesprek in de lerarenkamer zijn aangeschoven. Waar er altijd al een klassenverschil was tussen leerlingen, is dat nu gecombineerd met een verschil in geletterdheid.

Waarom is lezen eigenlijk zo belangrijk? Zoals het geval van Sara aantoont, belemmert een laag taalniveau jongeren in hun sociale leven en in het bereiken van hun doelen. Taal- en leesonderwijs speelt een cruciale rol in het later verwerven van een betere baan, woning en gezondheid. Het kost laaggeletterden jaarlijks 572 miljoen euro aan gemiste inkomsten en hogere zorgkosten. De maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid bedragen elk jaar ruim 1,1 miljard euro.

Jongeren die huisschilder willen worden of een ander praktisch beroep ambiëren, kunnen volstaan met mbo 2, waarvoor ze kunnen slagen met een onvoldoende voor Nederlands. Maar de huisschilder wil op den duur misschien wel een eigen bedrijf beginnen, waarvoor goed kunnen lezen en schrijven onontbeerlijk is.

Hoewel de arbeidsmarkt zit te springen om jonge mensen die de ambachten beheersen, stuwen met name autochtone ouders hun kinderen graag voort naar de hogere niveaus van het mbo. En ook niet alle jongeren zelf vinden het een aantrekkelijk idee om met hun handen te werken. ‘Sommigen hebben geen reëel perspectief op hun eigen mogelijkheden’, vertelt Tichelman. ‘Ze willen arts of advocaat worden, en doen wel eens neerbuigend naar de schoonmakers hier, of de conciërge, zonder te beseffen dat dat weleens hun eigen baan zou kunnen worden.’

Job Tichelman spreekt met veel warmte over zijn leerlingen, die weliswaar vaak een ‘bozige grondhouding’ hebben, ‘alsof de hele wereld tegen hen is’, maar die ook heel leuk zijn, en buitengewoon openhartig. Ze zijn allemaal kwetsbaar op hun eigen manier. Ze hebben bijvoorbeeld last van autisme of zijn vatbaar voor beïnvloeding door criminele bendes in de buurt die jongeren vaak al op hun twaalfde benaderen. Veel leerlingen in Tichelmans klassen hebben weleens een pistool gezien.

Het mbo volgt op het vmbo en is opgedeeld in vier niveaus. Van het einde van het vmbo tot aan het examen van mbo 3 is voor taal het zogenoemde ‘referentieniveau 2F’ de eis. Maar pas aan het einde, op mbo 3, hoeven leerlingen daadwerkelijk een vijf te halen voor die toets. Voor de buitenstaander is dat moeilijk te begrijpen, omdat er dus nauwelijks groei wordt verondersteld in die drie jaar mbo. ‘Ze komen hier binnen onder 1F, het niveau van groep 8’, zegt Tichelman, ‘dan hebben ze dus noch op de basisschool, noch in vier jaar vmbo goed Nederlands geleerd.’ Onderzoek wijst uit dat voor sommige leerlingen de scores uit groep 8 zelfs dalen in de vier jaar die ze op het vmbo doorbrengen. ‘Feitelijk erkent de overheid dus dat de meeste mbo’ers na het vmbo, en zelfs de jaren daarna, nog geen 2F-niveau beheersen’, stelt hij.

Vooral spreken en luisteren wordt in mbo 3 een struikelblok voor leerlingen die de opleiding pedagogisch werk volgen: zij moeten daarin vanaf volgend jaar niveau 3F halen. Dat zal voor veel van hen het einde van hun toekomstdroom betekenen. Driekwart van de studenten 3F zakt, voorspelt Tichelman. ‘Meisjes die veel talent hebben en ambitie om voor kinderen te zorgen, maar die caissière zullen blijven omdat hun taal niet op niveau is. Doodzonde.’

Daarmee wordt duidelijk hoe ingewikkeld de problematiek is. De 3F-eis is heel verdedigbaar, want bedoeld om professionaliteit en rijke taal in de kinderopvang te stimuleren zodat een nieuwe generatie een kansrijkere start maakt in het onderwijs, maar blokkeert de gang naar de overspannen arbeidsmarkt, die staat te springen om personeel voor de kinderopvang. Het is dus ook een voorbeeld van wat beleidsadviseur en ervaringsdeskundige uit het precariaat Tim ’S Jongers in zijn columns ‘wie-verzint-dat-nou?’-beleid noemt. Goedbedoeld, maar bedacht door mensen die zelf de gevolgen ervan niet zullen dragen. De vraag is immers of het fair is om de eis aan de uitgang te verhogen voordat je het onderwijs aan de start van hun schoolcarrière hebt verbeterd voor alle leerlingen.

SPOILER: verhaal Chenaya s droom om tandarts te worden
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Ongelijkheid is in de eerste plaats een kwestie van ongelijke welvaart en geletterdheid van de ouders. Maar waarom wordt de leeskloof in Nederland daarna nog steeds groter? Waarom lukt het niet om verschillen aan de start te compenseren in de vijftien tot zestien jaar die kinderen in Nederland op school doorbrengen? Doordat slecht leesonderwijs onmiddellijk effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs zelf, is het niet eenvoudig om oorzaak en gevolg uit elkaar te halen.

Het lijkt erop dat het begint met een combinatie van te lage eisen, volle klassen, te weinig tijd voor leren lezen, geen effectieve leesdidactiek, te veel zwak en digitaal lesmateriaal. Tel daarbij op: oneerlijke verdeling van middelen over scholen, sommige bestuurders die kiezen voor de makkelijke (digitale) weg, verwaarloosde leerkrachten met te veel zorgtaken en slecht centraal beleid, zoals bijvoorbeeld het uitblijven van een nationale discussie over telefoons op school.

Dat heeft geleid tot een situatie waarin 25 procent van de Nederlandse jongeren laaggeletterd dreigt te raken en daardoor kansarm. De vraag is misschien niet in de eerste plaats hoe het komt dat we er niet in slagen om alle kinderen op een goed leesniveau te krijgen, maar waarom we het accepteren.

[ Bericht 0% gewijzigd door Jippie op 03-08-2022 12:21:28 ]
  woensdag 3 augustus 2022 @ 11:47:43 #2
405314 Dries4Ever
De enige echte Dries
pi_205537113
jesus wat een hoeveelheid tekst, daar kom ik niet doorheen, OP niet gelezen
Fallus Gianticus .. .. ..
Op vrijdag 24 januari 2020 18:35 schreef SebbeSwensje het volgende:
Wolfheze Warriors! _O_
  Eindredactie Frontpage / Forummod woensdag 3 augustus 2022 @ 11:56:11 #3
485843 crew  Jippie
pi_205537193
quote:
0s.gif Op woensdag 3 augustus 2022 11:47 schreef Dries4Ever het volgende:
jesus wat een hoeveelheid tekst, daar kom ik niet doorheen, OP niet gelezen
Sorry :@ zal ik het inkorten en de rest onder een spoiler plaatsen?
  Moderator / FOK!Fotograaf woensdag 3 augustus 2022 @ 11:57:10 #4
11389 crew  qltel
Meneer Rewimo
pi_205537201
quote:
2s.gif Op woensdag 3 augustus 2022 11:56 schreef Jippie het volgende:

[..]
Sorry :@ zal ik het inkorten en de rest onder een spoiler plaatsen?
Voldoet toch mooi aan "Lees elke dag 10 tot 20 minuten" :P
pi_205538047
Zo'n beetje elk topic op FOK! ontaardt tegenwoordig in een allochtonen-bash-topic, wat soms er irritant is, maar als dit de voorbeelden zijn...:
quote:
De hoogopgeleide ouder die rondkomt met vier dagen werken, hulp in de huishouding heeft en dus tijd en rust vindt om zich dagelijks na het eten te zetten aan het downloaden van apps en het begeleiden van het kind bij het technisch lezen. Niet de overbelaste thuiszorgmedewerker die na het huishouden en de mantelzorg voor haar schoonmoeder nog een dienst draait tot tien uur ’s avonds.
Of komt de brief bij de ouder met een migratieachtergrond die überhaupt geen Nederlands spreekt? En wordt er thuis Nederlands gesproken en tv gekeken?

• De Amsterdamse mbo-studente Sara (19) heeft Algerijns-Marokkaanse ouders die lezen belangrijk vonden en met haar naar de bibliotheek gingen.

• Job Tichelman werkt op een Amsterdams mbo in Nieuw-West,

• Niet alleen het gezin waarin je geboren wordt, maar ook de school waar je naartoe gaat is een kwestie van geluk hebben. Directeur Elke Melody van basisschool Ichthus in Apeldoorn heeft het gevoel ‘alsof er een muur om de school staat’ waar ze de witte buurtgenoten langs ziet fietsen om hun kinderen in andere wijken naar school te brengen.

quote:
Het lijkt erop dat het begint met een combinatie van te lage eisen, volle klassen, te weinig tijd voor leren lezen, geen effectieve leesdidactiek, te veel zwak en digitaal lesmateriaal. Tel daarbij op: oneerlijke verdeling van middelen over scholen, sommige bestuurders die kiezen voor de makkelijke (digitale) weg, verwaarloosde leerkrachten met te veel zorgtaken en slecht centraal beleid, zoals bijvoorbeeld het uitblijven van een nationale discussie over telefoons op school.
Ja, het ligt ALLEMAAL weer aan de school en materiaal/techniek. Ik lees niks over de verantwoordelijkheid van de ouders, behalve indirect 'leerkrachten met te veel zorgtaken'.
  woensdag 3 augustus 2022 @ 13:47:43 #6
307331 aloa
Steeds harder, steeds sneller
pi_205538219
Het is niet eerlijk verdeeld in de wereld, dat is een feit.
94257 - 478969
Push The Goddamn Button!
pi_205538235
quote:
want wie leest deze e-mails, en wie leest met zijn kind? De hoogopgeleide ouder die rondkomt met vier dagen werken, hulp in de huishouding heeft en dus tijd en rust vindt om zich dagelijks na het eten te zetten aan het downloaden van apps en het begeleiden van het kind bij het technisch lezen. Niet de overbelaste thuiszorgmedewerker die na het huishouden en de mantelzorg voor haar schoonmoeder nog een dienst draait tot tien uur ’s avonds.
Ligt het nou aan mij maar de laatste tijd wordt er steeds naar de hoogopgeleide ouder gewezen met een air van:”Wat zijn dat toch voor vreselijke mensen” Hoe durven ze geld uit te geven aan bijlessen omdat het met enkel het normale onderwijs niet lukt. (ipv boos te worden op het onderwijssysteem dat tekort schiet waardoor bijles nodig is)
En nu is het dus ook al een probleem dat een hoog opgeleide ouder beseft dat lezen en huiswerk belangrijk is en hier tijd voor maakt :?
Mag ik dan straks mijn kind ook niet redden als hij in het water valt omdat de andere ouders niet kunnen zwemmen 8)7
If you can't beat them, arrange to have them beaten. -George Carlin.
  woensdag 3 augustus 2022 @ 14:39:55 #8
65960 sanger
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
pi_205538606
Dus Sara (19) vind dat ze achteruit gaat door minder te lezen. Maar is nog steeds niet nieuwsgierig naar boeken en zal alleen lezen als het vanuit het onderwijs verplicht wordt gesteld..... En de media, diverse instanties en politiek kunnen zich vinden in deze mentaliteit van altijd de schuld op iemand anders afschuiven.....

En Sara (19) heeft natuurlijk totaal geen eigen verantwoordelijkheid over haar eigen ontwikkeling, kan niet uit zichzelf bedenken dat het beter is om te lezen ipv scrollen op TikTok etc.

Sneu hoor.
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
  woensdag 3 augustus 2022 @ 14:45:04 #9
65960 sanger
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
pi_205538643
quote:
0s.gif Op woensdag 3 augustus 2022 13:27 schreef Piles het volgende:
Zo'n beetje elk topic op FOK! ontaardt tegenwoordig in een allochtonen-bash-topic, wat soms er irritant is, maar als dit de voorbeelden zijn...:
Overigens vind ik dit punt wel degelijk inhoudelijk hout snijden. Niet iedere ouder kan simpelweg genoeg tijd besteden aan de opvoedingstaken zoals lezen. Helaas. Maar zelfs dan moet er iets te verzinnen zijn, vroeger had je bv leesclubjes.

quote:
Of komt de brief bij de ouder met een migratieachtergrond die überhaupt geen Nederlands spreekt? En wordt er thuis Nederlands gesproken en tv gekeken?
Waarschijnlijk geen Nederlands, anders had het voor de ouders waarschijnlijk ook geen probleem geweest om in het Nederlands de brief te lezen.

Wat ik overigens in het geheel mis is dat er vanuti sommige culturen veel minder belang wordt gegeven aan opleiding, en dus lezen, van huis uit. Dat is vanuit de ouders een keuze/opvatting en moet bij stilgestaan worden. Dit heeft invloed op deze cijfers en er zou eigenlijk voor gecorrigeerd moeten worden.

Ook mis ik duiding over statushouders die NL binnenkomen met reeds taalachterstand in hun moedertaal (danwel analfabeten), en dus eigenlijk niet echt Nederlands kunnen leren.
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
pi_205567645
Ik heb als mentor in Lelystad oudergesprekken gehad waarbij de helft in gebrekkig Nederlands ging. Dat waren havoleerlingen die weinig tot geen ondersteuning thuis kregen. Wat ook niet helpt is dat leerlingen dikwijls aangeven dat de leeslijst bij Nederlands elk leesplezier de nek omdraait.
-----------------------------------------------------------------
  FOK!Video Chick, PR en FP sportredactie woensdag 10 augustus 2022 @ 15:31:54 #11
149527 crew  ChipsZak.
That's hot.
pi_205600268
quote:
1s.gif Op zaterdag 6 augustus 2022 20:50 schreef Haushofer het volgende:
Ik heb als mentor in Lelystad oudergesprekken gehad waarbij de helft in gebrekkig Nederlands ging. Dat waren havoleerlingen die weinig tot geen ondersteuning thuis kregen. Wat ook niet helpt is dat leerlingen dikwijls aangeven dat de leeslijst bij Nederlands elk leesplezier de nek omdraait.
Ugh, die leeslijsten ken ik nog wel, :'). Die draaien sowieso elk leesplezier de nek om, ja. Boeken van 10, 20 of 30 jaar geleden erop zetten waar het gros van de leerlingen gewoon niet op zich te wachten. Die lijsten moeten eens zwaar op de schop. Of leerlingen zelf met een boek laten aankomen en als leraar of lerares bekijken of het geschikt is en aan het niveau voldoet.
I guess words are a motherfucker.
I kill a bitch with a potato peeler for the skrilla.
  woensdag 10 augustus 2022 @ 15:33:01 #12
214643 Nober
#Altijdtegenons
pi_205600278
Misschien tijd om ze weer eens ouderwets les te geven?
pi_205600388
quote:
0s.gif Op woensdag 10 augustus 2022 15:33 schreef Nober het volgende:
Misschien tijd om ze weer eens ouderwets les te geven?
En dat is? Leesplankje met aap, noot, Mies?
Met de liniaal linkshandigen afleveren?
  woensdag 10 augustus 2022 @ 16:08:44 #14
346939 Janneke141
Green, green grass of home
pi_205600565
Tja. Héél veel tekst in de OP, maar alles wat erin staat weten we al lang en we komen nog niet eens in de buurt van een oplossing. De komende tien jaar wordt dit alleen maar erger.
Opinion is the medium between knowledge and ignorance (Plato)
  woensdag 10 augustus 2022 @ 16:16:49 #15
214643 Nober
#Altijdtegenons
pi_205600622
quote:
10s.gif Op woensdag 10 augustus 2022 15:49 schreef Piles het volgende:

[..]
En dat is? Leesplankje met aap, noot, Mies?
Met de liniaal linkshandigen afleveren?
Taal en rekenen ipv klimaat en blm.
pi_205600642
quote:
0s.gif Op woensdag 3 augustus 2022 11:47 schreef Dries4Ever het volgende:
jesus wat een hoeveelheid tekst, daar kom ik niet doorheen, OP niet gelezen
quote:
Leerlingen die binnenkomen op mbo niveau 1 hebben bovendien vaak een taalontwikkelingsstoornis, of er zijn andere redenen waarom ze niet twee minuten achtereen een tekst kunnen lezen.
En wat is jouw reden?
  woensdag 10 augustus 2022 @ 16:26:07 #17
459912 FlippingCoin
pronouns: papoea/zakazulu
pi_205600671
Slachtofferrol Sara, die weet dat ze moet lezen voor dr ontwikkeling maar doet het niet. Verder laat het verhaal van Sara niet zien waarom het systeem juist oneerlijk is voor haar, maar dat ze lui is, dat mag je tegen een negentienjarige wel zeggen denk ik.

[ Bericht 25% gewijzigd door FlippingCoin op 10-08-2022 16:31:33 ]
I think that it’s extraordinarily important that we in computer science keep fun in computing
  vrijdag 12 augustus 2022 @ 18:43:38 #18
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_205619909
Nou lijkt me dan duidelijk dat ze de smartphone dan maar uit het klaslokaal moeten gaan weren. Kost niks en levert blijkbaar veel op.
  zaterdag 13 augustus 2022 @ 09:20:04 #19
75043 Hexagon
Vreemd Fenomeen
pi_205624888
quote:
0s.gif Op woensdag 3 augustus 2022 14:39 schreef sanger het volgende:
Dus Sara (19) vind dat ze achteruit gaat door minder te lezen. Maar is nog steeds niet nieuwsgierig naar boeken en zal alleen lezen als het vanuit het onderwijs verplicht wordt gesteld..... En de media, diverse instanties en politiek kunnen zich vinden in deze mentaliteit van altijd de schuld op iemand anders afschuiven.....

En Sara (19) heeft natuurlijk totaal geen eigen verantwoordelijkheid over haar eigen ontwikkeling, kan niet uit zichzelf bedenken dat het beter is om te lezen ipv scrollen op TikTok etc.

Sneu hoor.
Ja dat lijkt tegenwoordig helemaal de mode. Het is vooral de verantwoordelijkheid van iemand anders.
  zaterdag 13 augustus 2022 @ 10:34:39 #20
191317 Nobu
Nobutada Yakitori
pi_205625580
quote:
De hoogopgeleide ouder die rondkomt met vier dagen werken, hulp in de huishouding heeft en dus tijd en rust vindt om zich dagelijks na het eten te zetten aan het downloaden van apps en het begeleiden van het kind bij het technisch lezen. Niet de overbelaste thuiszorgmedewerker die na het huishouden en de mantelzorg voor haar schoonmoeder nog een dienst draait tot tien uur ’s avonds.
Volgens deze logica is twee ouders in de bijstand het beste wat een kind kan overkomen.
pi_205627728
quote:
10s.gif Op zaterdag 13 augustus 2022 10:34 schreef Nobu het volgende:

[..]
Volgens deze logica is twee ouders in de bijstand het beste wat een kind kan overkomen.
Precies. Die moeder met avonddiensten moeten haar kinderen toch ook te eten geven en op bed leggen? Dat zijn prima momenten om iets aan lezen of taalontwikkeling te doen. Taalontwikkeling is ook gewoon een gesprekje over hoe was je dag. Open vragen stellen, uit laten spreken, etc. En als de werkende ouder dan niet zelf met de kinderen eet of ze op bed legt, vraag dan aan degene die dat doet om ook veel te kletsen, voor te lezen, samen tv te kijken etc.
't Echte en 't ware!
abonnement bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')