abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  donderdag 2 maart 2006 @ 09:13:42 #1
130955 Floripas
Blast from the past
pi_35633694
registreer om deze reclame te verbergen
Het is een lang verhaal, maar ik heb het gelezen met stijgende verbazing.
quote:
GroenLinks is een sterk pro-Europese partij en één van de initiatiefnemers voor het referendum over de Europese Grondwet, op 1 juni vorig jaar. Je zou dus verwachten dat voor dit referendum alles uit de kast is gehaald; dat de partij de gelegenheid zou aangrijpen om het publieke debat over Europa een impuls te geven en zich naar een breed publiek toe als een progressieve, pro-Europese partij te profileren.

Het tegendeel blijkt waar. Meer dan een mini-campagne zit er niet in. Van een duidelijke, progressieve invulling hiervan is bovendien geen sprake. De linkse tegenstanders van de grondwet zijn het voornaamste doelwit. Hen moet koste wat kost de wind uit de zeilen worden genomen, desnoods door Geert Wilders te promoten.

Van Baalen en Wilders

Voor de totale campagne wordt 50.000 euro uitgetrokken, bestemd voor posters, flyers en reclame op stations. De inhoudelijke voorbereiding van de campagne is zeer beperkt. Er wordt één interne informatie-avond georganiseerd over de Grondwet en de campagne waar veertig (van de 240) afdelingen aanwezig zijn. 'Van een tweede bijeenkomst is het wegens tijdgebrek niet gekomen', merkt het verslag op.

De doelstelling van de campagne bestaat uit drie punten. 'Behalen van een meerderheid voor de EU Grondwet; GroenLinks profileren als onderdeel van een brede Europese groene beweging en als initiatiefnemer van het referendum; binden van kiezers aan GroenLinks, o.a. via het inzetten van het burgerinitiatief.'

De campagne richt zich op twee groepen. De eigen achterban, die zich 'goed moet voelen bij het standpunt van GroenLinks' en 'progressieve kiezers, met speciale aandacht voor de SP-kiezers'. Centraal staat het versterken van de positie ten opzichte van de SP. 'Dit is een moment waarop we duidelijk kunnen maken hoe we verschillen met de SP', legt het campagneplan uit.

Dit uitgangspunt leidt tot een verrassende benadering. In de evaluatie wordt die omschreven als een 'strategische poging om niet de SP, maar rechts (Wilders) het gezicht van de nee-campagne te laten worden.' Met een Wilders-stempel op de Nee-campagne hoopt GroenLinks de SP als tegenstander van de Grondwet in verlegenheid te brengen. Naast het promoten van Wilders past ook het 'afstemmen' van de campagne met VVD-woordvoerder Van Baalen in deze benadering.

Handjeklap

Het campagneplan benadrukt dat GroenLinks weliswaar 'een genuanceerde boodschap heeft, die we ook als zodanig willen brengen', maar, zo wordt daaraan toegevoegd, 'desondanks hoeven we populistische uitspraken niet te schuwen.'

In de praktijk betekent dit dat ook onjuiste informatie over de Grondwet niet geschuwd wordt. Zo stelt Femke Halsema in Twee Vandaag dat de Grondwet alleen militaire interventies met een VN-mandaat toestaat. Dit als reactie op VVD'er Van Baalen die - geheel naar waarheid - het tegendeel beweerde. In de Grondwet (artikel 41) is immers geen sprake van een VN-mandaat, maar alleen van handelen 'overeenkomstig de beginselen van het Handvest van de VN.'

'Hier was afstemming vooraf nodig geweest', wordt in de evaluatie over dit debat opgemerkt. En dan wordt niet bedoeld afstemming tussen Halsema en de Grondwet-deskundigen van GroenLinks, maar met de woordvoerder van de VVD. Met Van Baalen had afgesproken moeten worden dat hij zou zwijgen over de voor GroenLinks onaangename waarheid over militaire interventies. Dat deze afstemming mislukte, zo lezen we in het verslag, 'lag aan Van Baalen, die niet tijdig op onze afstemmingspoging reageerde.'

Met dank aan Fischer

Het is de bedoeling dat de afdelingen zich beperken tot het uitdelen van de flyers op de laatste twee dagen voor het referendum. Discussies met linkse tegenstanders van de Grondwet moeten worden vermeden. De afdelingen wordt afgeraden om debatten te organiseren, 'zeker met de SP als tegenstander'. Aan andere linkse tegenstanders van de Grondwet, zoals het comité Grondwet Nee en publicist Ronald Plasterk, wordt in het rapport geen woord vuil gemaakt. Het verzet tegen de Grondwet binnen GroenLinks wordt als 'een enkele dissident' afgedaan. De verontwaardiging binnen het campagneteam is dan ook groot als het GroenLinks Magazine toch tegenstanders van de Grondwet aan het woord laat, en 'zelfs SP'er Erik Meijer een podium geeft'.

Een belangrijk deel van de afdelingen trekt zich niets aan van de oekaze. Zij organiseren inhoudelijke debatten met de SP, Grondwet Nee en anderen. Uiteindelijk weet GroenLinks een groot deel van de eigen achterban niet te overtuigen van het nut van de Grondwet. Uit onderzoek van GroenLinks zelf blijkt dat vijftien procent van de nee-stemmers onder de eigen aanhang dat deed omdat ze de ja-campagne niet overtuigend vond. Het rapport gaat zelfs zo ver om te stellen dat het aan de Duitse minister van Buitenlandse Zaken te danken is dat toch nog een krappe meerderheid onder de eigen aanhang voor het 'ja' werd gewonnen. Het is 'niet onwaarschijnlijk', zo schrijft het rapport, 'dat een meerderheid van de GroenLinks-aanhang tegen de Grondwet zou hebben gestemd als Joschka Fischer geen sterk interview had gegeven aan Buitenhof, waarin hij de Grondwet in het historisch perspectief van de opheffing van de naoorlogse deling van Europa plaatste.'

Achter de schermen

Veel aandacht wordt besteed aan het werk achter de schermen. Het evaluatieverslag geeft daar een aardig inkijkje in. Zo is er regelmatig contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken en worden de vrijdagse lunches van Beter Europa, de club van Lousewies van der Laan (D66) en Michiel van Hulten (PvdA), trouw bezocht. Met de voorlichter van de referendumcommissie - eerder werkzaam bij GroenLinks - heeft de partij een goede ingang bij de commissie. In tegenstelling tot andere belanghebbenden krijgt GroenLinks al voor de publicatie van de subsidieregeling inzicht in de daarin genoemde criteria. Dat leidt er overigens niet toe dat de op dierentransporten toegespitste aanvraag van GroenLinks door de commissie wordt gehonoreerd.

Succesvoller is de bemoeienis met de Referendumwijzer van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP). Dit door het ministerie van Binnenlandse Zaken gefinancierde instrument wordt als een neutrale kieswijzer gepresenteerd. In de praktijk blijkt het een van de meest effectieve onderdelen van de ja-campagne. Hoe je de wijzer ook invult, het lijkt vrijwel onmogelijk om niet een positief stemadvies te krijgen.

De GroenLinks-evaluatie is zeer positief over de stemwijzer. 'Het belang van de Referendumwijzer van het IPP is door GroenLinks meteen erkend. Zowel Gerrit Plas (Wetenschappelijk Bureau) als Richard Wouters (projectteam) hebben zich actief bemoeid met de concept-stellingen voor de Referendumwijzer, door het leveren van kritiek en het aandragen van suggesties. Mede daardoor kwamen de 'groene' pluspunten van de Grondwet goed aan bod: de Grondwet was goed voor milieu, dierenwelzijn en duurzame energie, aldus de Referendumwijzer.' In de evaluatie valt ook de naam van IPP-directrice en projectcoördinatrice van de Referendumwijzer Nel van Dijk, voorheen namens GroenLinks lid van het Europees Parlement. Zij staat bij het lijstje GroenLinks-leden dat zich in de media voor de ja-campagne heeft ingezet.

Linkse samenwerking

De evaluatie beperkt zich tot de praktische en organisatorische kanten van de campagne. Nergens wordt de vraag opgeworpen of het hele idee van een ja-campagne door GroenLinks nu wel zo goed was. Natuurlijk pleit het voor een politieke partij dat ze vasthoudt aan haar principes, ook als de overgrote meerderheid van het electoraat en een zeer aanzienlijke minderheid van haar eigen aanhang er anders over denkt. Maar de steun aan de Grondwet was voor GroenLinks nooit een volledige steun. Op vele punten moest hij verbeterd worden. Het uitgangspunt van GroenLinks was dat deze Grondwet op dit moment het best mogelijke compromis was. Daarbij werd vooral gekeken naar de samenstelling van het Europese Parlement, die volgens GroenLinks geen beter compromis mogelijk maakte.

Het is - al is het maar als gedachte-experiment - interessant om te kijken wat er zou zijn gebeurd als de leiding van GroenLinks een andere keuze had gemaakt. Als gekozen was voor een 'nee' als startpunt voor een beter Europa. Een meerderheid van de aanhang had dit standpunt gedeeld. Uit het onderzoek van GroenLinks blijkt dat 7 procent van haar aanhang voor heeft gestemd omdat de partij voor was. Je mag er van uitgaan dat die mensen bij een nee-campagne tegen hadden gestemd. Dat zou al geleid hebben tot een meerderheid van 55 procent nee-stemmers onder de achterban. In werkelijkheid zou wellicht een nog veel groter deel van de aanhang door een actieve nee-campagne zijn overtuigd.

Daarmee had GroenLinks de linkse nee-stem versterkt en had ze samen met de SP en een meerderheid van de achterban van de PvdA (63 procent van de PvdA-aanhang stemde tegen de Grondwet) zich duidelijk voor een ander Europa uitgesproken. Dat had de discussie over linkse samenwerking een nieuwe impuls en een nieuwe richting kunnen geven.

Toekomst Europa

De partijtop heeft anders gekozen, en zeker achteraf lijkt de leiding niet geneigd om dat standpunt ter discussie te stellen. Rest de vraag wat de opstelling van de partij nu verder zal zijn ten aanzien van Europa.

Eén punt springt er in de evaluatie uit: de versterking van Europa ten opzichte van de Verenigde Staten. Uit een peiling van TNS-NIPO blijkt dat 17 procent van de GroenLinks-aanhangers die voor stemden het argument 'de Grondwet versterkt de EU ten opzichte van de VS' als belangrijkste reden aanvoerde. Aangezien dat ook door 23 procent van de (schaarse) SP-aanhangers die voor stemden als belangrijkste argument wordt genoemd, concludeert de evaluatie: 'Dat bevestigt dat we de SP om de oren moeten blijven slaan met het feit dat zij geen alternatief biedt voor de Amerikaanse suprematie.'

Het lijkt er op dat GroenLinks de SP en ander linkse tegenstanders van de Grondwet, omdat ze het militaristische karakter van de Grondwet afwijzen, als pro-Amerikaans wil neerzetten.

Een tweede belangrijk punt voor GroenLinks is wat de partij zelf 'de spelregels' noemt. Op het GroenLinks congres op 11 februari 2006 is een motie over de toekomst van Europa aangenomen. Daarin staat dat die nieuwe spelregels moeten worden vastgelegd in een nieuw verdrag 'dat meer duidelijkheid moet bieden over de taken die de EU wel en niet toekomen'. Om tot een dergelijk verdrag te komen moet er een nieuwe Europese Conventie komen. 'Deze Conventie moet rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers van de burgers van de lidstaten omvatten.' Daarmee lijkt GroenLinks volledig het standpunt van Grondwet Nee overgenomen te hebben. Lijkt, want bij nauwkeurige lezing valt op dat er niet staat dat de leden van de Conventie door de burgers worden gekozen.

Gevraagd om een toelichting legt de opsteller van de motie, Richard Wouters, uit: 'De vorige conventie bestond zowel uit vertegenwoordigers van de bevolking (in de vorm van parlementsleden, wb) als van de regeringen. Vanuit Nederland waren dat respectievelijk een lid van de Tweede en de Eerste kamer en een door de regering aangewezen lid. Wij willen nu dat die vertegenwoordigers van de bevolking rechtstreeks worden gekozen. Daarnaast moeten natuurlijk de regeringen vertegenwoordigd zijn.' De tegenwerping dat dan dus de regeringspartijen dubbel vertegenwoordigd zijn, verwerpt hij. 'Je kan nu eenmaal niet om de regeringen heen, zo werkt dat in Europa.'

Het is duidelijk dat er nog een behoorlijke kloof bestaat tussen degenen die door middel van een democratisch proces willen komen tot een 'ander Europa' en de plannen voor een hervorming van het bestaande Europa, zoals GroenLinks die voorstaat. In april zal GroenLinks de discussie over de toekomst van Europa weer oppakken, onder andere op een aantal openbare avonden. Dan zal blijken hoe de achterban erover denkt. Dan ook hebben voorstanders van een ander Europa de mogelijkheid om steun voor hun standpunt te verwerven.

Willem Bos is voorzitter van het comité Grondwet Nee en publiceert als freelance-journalist onder meer in GroenLinks Magazine en Grenzeloos.
http://www.grenzeloos.org/artikel/viewartikel.php?id=847

En GroenLinks maar boos op de SP, omdat die zo "vuil" campagne had gevoerd. Toegegeven, dat verdiende ook geen schoonheidsprijs, maar dit...?

[ Bericht 0% gewijzigd door Floripas op 02-03-2006 09:24:22 ]
  donderdag 2 maart 2006 @ 09:18:41 #2
96120 columnist
Gaan wij nog opstaan?
pi_35633756
Dit is wel een hele lap tekst! Een samenvatting of analyse had beter geweest met een linkje naar het volledige artikel!
De weg naar morgen begint met 's ochtends je nest uit komen!
http://mallors.wordpress.com/
  donderdag 2 maart 2006 @ 09:20:49 #3
130955 Floripas
Blast from the past
pi_35633837
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
Op donderdag 2 maart 2006 09:20 schreef Floripas het volgende:
Ik maak wel even wat passages zwart.
Tjop, tjop, eens met columnist. Vat de essentie van dit verhaal eens samen in 1 alinea, zoiets moet binnen jouw bereik liggen...
pi_35633855
quote:
Op donderdag 2 maart 2006 09:18 schreef columnist het volgende:
Dit is wel een hele lap tekst! Een samenvatting of analyse had beter geweest met een linkje naar het volledige artikel!
quote:
Dit uitgangspunt leidt tot een verrassende benadering. In de evaluatie wordt die omschreven als een 'strategische poging om niet de SP, maar rechts (Wilders) het gezicht van de nee-campagne te laten worden.' Met een Wilders-stempel op de Nee-campagne hoopt GroenLinks de SP als tegenstander van de Grondwet in verlegenheid te brengen.
Dat lijkt me wel een interessant punt. In plaats van een inhoudelijke campagne zou Groenlinks dus hebben geprobeerd om het nee tegen de Europese grondwet met Wilders te associëren en zo dus linkse stemmers te bewegen voor te stemmen.
Volkorenbrood: "Geen quotes meer in jullie sigs gaarne."
  donderdag 2 maart 2006 @ 09:25:18 #6
130955 Floripas
Blast from the past
pi_35633879
quote:
Op donderdag 2 maart 2006 09:23 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Tjop, tjop, eens met columnist. Vat de essentie van dit verhaal eens samen in 1 alinea, zoiets moet binnen jouw bereik liggen...
"Meneer, u leest mijn zwarte stukjes maar."
pi_35633890
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
Op donderdag 2 maart 2006 09:25 schreef Floripas het volgende:

[..]

"Meneer, u leest mijn zwarte stukjes maar."
Valt me tegen van je. .
  donderdag 2 maart 2006 @ 09:27:15 #8
130955 Floripas
Blast from the past
pi_35633911
quote:
Op donderdag 2 maart 2006 09:25 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Valt me tegen van je. .
(Floripas moet zo naar college en wilde nog even C&H bekijken - wellicht na college.)
  donderdag 2 maart 2006 @ 10:37:34 #9
130955 Floripas
Blast from the past
pi_35635591
Okee, komt-ie, speciaal om de s van Ryan3 tot een minimum te beperken.

GroenLinks ging slecht voorbereid de Grondwetcampagne in, zag geen probleem in populistische leugens en verdraaiingen als het zo uitkwam, en had als doel de SP-achterban te bewegen naar GroenLinks over te stappen door de SP op één hoop te gooien met Wilders, en tegelijkertijd daadwerkelijk het open debat met de SP te weren.

Zo goed?
  donderdag 2 maart 2006 @ 10:48:38 #10
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_35635886
De Linkse kerk is net het joodse verzet in Life of Brian ze weten het allemaal beter, en hebben vooral onderling ruzie. (Brian: Excuse me. Are you the Judean People's Front?
Reg: Fuck off! We're the People's Front of Judea )
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_35635887
quote:
Op donderdag 2 maart 2006 10:37 schreef Floripas het volgende:
Okee, komt-ie, speciaal om de s van Ryan3 tot een minimum te beperken.

GroenLinks ging slecht voorbereid de Grondwetcampagne in, zag geen probleem in populistische leugens en verdraaiingen als het zo uitkwam, en had als doel de SP-achterban te bewegen naar GroenLinks over te stappen door de SP op één hoop te gooien met Wilders, en tegelijkertijd daadwerkelijk het open debat met de SP te weren.

Zo goed?
O, nou ja, als je nog 2 of 3 voorbeeldjes hebt van die leugens en verdraaiingen. .
  donderdag 2 maart 2006 @ 10:52:29 #12
130955 Floripas
Blast from the past
pi_35635990
quote:
Op donderdag 2 maart 2006 10:48 schreef Pietverdriet het volgende:
De Linkse kerk is net het joodse verzet in Life of Brian ze weten het allemaal beter, en hebben vooral onderling ruzie. (Brian: Excuse me. Are you the Judean People's Front?
Reg: Fuck off! We're the People's Front of Judea )
LPFWildersMicheilSmitHirsiAliBurkeStichtingConservatieven.nlGroepNawijn....
  donderdag 2 maart 2006 @ 10:53:12 #13
130955 Floripas
Blast from the past
pi_35636006
quote:
Op donderdag 2 maart 2006 10:48 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

O, nou ja, als je nog 2 of 3 voorbeeldjes hebt van die leugens en verdraaiingen. .
Hee, luilak, volgens mij heb je meer gepost dan gelezen
Wacht maar even.
  donderdag 2 maart 2006 @ 10:57:24 #14
130955 Floripas
Blast from the past
pi_35636122
1.
quote:
In de praktijk betekent dit dat ook onjuiste informatie over de Grondwet niet geschuwd wordt. Zo stelt Femke Halsema in Twee Vandaag dat de Grondwet alleen militaire interventies met een VN-mandaat toestaat. Dit als reactie op VVD'er Van Baalen die - geheel naar waarheid - het tegendeel beweerde. In de Grondwet (artikel 41) is immers geen sprake van een VN-mandaat, maar alleen van handelen 'overeenkomstig de beginselen van het Handvest van de VN.'

'Hier was afstemming vooraf nodig geweest', wordt in de evaluatie over dit debat opgemerkt. En dan wordt niet bedoeld afstemming tussen Halsema en de Grondwet-deskundigen van GroenLinks, maar met de woordvoerder van de VVD. Met Van Baalen had afgesproken moeten worden dat hij zou zwijgen over de voor GroenLinks onaangename waarheid over militaire interventies. Dat deze afstemming mislukte, zo lezen we in het verslag, 'lag aan Van Baalen, die niet tijdig op onze afstemmingspoging reageerde.'
2.
quote:
Zowel Gerrit Plas (Wetenschappelijk Bureau) als Richard Wouters (projectteam) hebben zich actief bemoeid met de concept-stellingen voor de Referendumwijzer, door het leveren van kritiek en het aandragen van suggesties. Mede daardoor kwamen de 'groene' pluspunten van de Grondwet goed aan bod: de Grondwet was goed voor milieu, dierenwelzijn en duurzame energie, aldus de Referendumwijzer
3.
quote:
' Met een Wilders-stempel op de Nee-campagne hoopt GroenLinks de SP als tegenstander van de Grondwet in verlegenheid te brengen.
Zo, rupsje nooitgenoeg. Tevree?
pi_35636171
Wat een smerig gedoe zeg...
quote:
Succesvoller is de bemoeienis met de Referendumwijzer van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP). Dit door het ministerie van Binnenlandse Zaken gefinancierde instrument wordt als een neutrale kieswijzer gepresenteerd. In de praktijk blijkt het een van de meest effectieve onderdelen van de ja-campagne. Hoe je de wijzer ook invult, het lijkt vrijwel onmogelijk om niet een positief stemadvies te krijgen.

De GroenLinks-evaluatie is zeer positief over de stemwijzer. 'Het belang van de Referendumwijzer van het IPP is door GroenLinks meteen erkend. Zowel Gerrit Plas (Wetenschappelijk Bureau) als Richard Wouters (projectteam) hebben zich actief bemoeid met de concept-stellingen voor de Referendumwijzer, door het leveren van kritiek en het aandragen van suggesties. Mede daardoor kwamen de 'groene' pluspunten van de Grondwet goed aan bod: de Grondwet was goed voor milieu, dierenwelzijn en duurzame energie, aldus de Referendumwijzer.' In de evaluatie valt ook de naam van IPP-directrice en projectcoördinatrice van de Referendumwijzer Nel van Dijk, voorheen namens GroenLinks lid van het Europees Parlement. Zij staat bij het lijstje GroenLinks-leden dat zich in de media voor de ja-campagne heeft ingezet.
De grote steden veranderen in sociaal compleet geruïneerde multiculturele getto's. Een blijvende herinnering aan falend links beleid....
pi_35636352
quote:
Op donderdag 2 maart 2006 10:57 schreef Floripas het volgende:
1.
[..]

2.
[..]

3.
[..]

Zo, rupsje nooitgenoeg. Tevree?
Nou ja, je had voorbeeld 1 en 2 ipv te quoten ook natuurlijk even kunnen samenvatten hè. . Maar goed grappig om te zien dat GL net als extreemrechts er dus blijkbaar ook een frontstage-backstage mentaliteit op na houdt.
  donderdag 2 maart 2006 @ 11:08:56 #17
130955 Floripas
Blast from the past
pi_35636386
quote:
Op donderdag 2 maart 2006 11:06 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Nou ja, je had voorbeeld 1 en 2 ipv te quoten ook natuurlijk even kunnen samenvatten hè. . Maar goed grappig om te zien dat GL net als extreemrechts er dus blijkbaar ook een frontstage-backstage mentaliteit op na houdt.
Ik was al bang dat je om een foto van mijn borsten zou gaan vragen.

Ik had GroenLinks me wat integerder voorgesteld.
pi_35636539
Idd is het opvallend dat in nederland er zo'n sterke averise was vanuit rechtse hoek tegen de Grondwet .... in Frankrijk was de oppositie tegen de grondwet vooral puur vanuit linkse hoek (ook een zeer verdeeld groep, maar die vonden elkaar juist heel duidelijk in de campagne tegen, en herkregen een hernieuwde stabiliteit, wat zich interssant kan uitwerken in mogelijk een linkse vrouwelijke kandidaat voor de presidentsverkiezing die zelfs nog wel een kans maakt) ....

Veel elementen in de grondwet zouden juist zeer voordelig zijn voor een versterking van de marktwerking, meer concurrentie op de arbeidsmarkt, minder sociale zekerheid (omdat dat binnen europa juist concurrentievervalsend kan werken, en dus de EU hierop ook invloed kan uiteoefenen, vooral om de lidtstaten hierin te beperken) ...

En de grondwet voorzag niet direkt in een grotere overheid (de EU is voor het grondgebied en inwonersaantal zeer klein, vergelijk het aantal europese ambtenaren maar eens met de federale amerikaanse overheid).....

De houding van GroenLinks heeft juist de rechtse tegenstander van de EU enorm geholpen, omdat ze de indruk wekten dat de grondwet een 'links' item was, ondanks dat de SP wel fel tegen was (en terecht, dingen als de dienstenrichtlijn zijn natuurlijk de doodsteek voor de uitgebreide sociale voorzieningen in de 'oude' west-europese staten) .....

Uiteindelijk heeft groenLinks verder geen enkel belang bij Europa, ze zijn een landelije partij en hebben zich enkel op nationale thema's beperkt, en in dit geval was dat eerst hun aversie tegen de SP, hun wens om de SP dwars te zitten...

Overigens, de schrijver is niet geheel 'onpartijdig'... het is de voorzitter van een commitee die campagne voerde tégen de grondwet .... de site zelf behoort tot links-radikalen en 'De Groenen' (die meestal iets radikaler zijn dan GroenLinks)
Bepaalde alinea's in zijn artikel lijken er vooral op gericht om de activiteiten en stellingen van zijn eigen cimmitee op te hemelen en zijn tegenstanders toen zwart te maken
Der der den Wind der Veränderung spürt, sollte keinen Windschutz sondern eine Windmühle bauen.
  donderdag 2 maart 2006 @ 11:21:05 #19
130955 Floripas
Blast from the past
pi_35636922
quote:
Met dank aan Fischer

Het is de bedoeling dat de afdelingen zich beperken tot het uitdelen van de flyers op de laatste twee dagen voor het referendum. Discussies met linkse tegenstanders van de Grondwet moeten worden vermeden. De afdelingen wordt afgeraden om debatten te organiseren, 'zeker met de SP als tegenstander'. Aan andere linkse tegenstanders van de Grondwet, zoals het comité Grondwet Nee en publicist Ronald Plasterk, wordt in het rapport geen woord vuil gemaakt. Het verzet tegen de Grondwet binnen GroenLinks wordt als 'een enkele dissident' afgedaan. De verontwaardiging binnen het campagneteam is dan ook groot als het GroenLinks Magazine toch tegenstanders van de Grondwet aan het woord laat, en 'zelfs SP'er Erik Meijer een podium geeft'.

Een belangrijk deel van de afdelingen trekt zich niets aan van de oekaze. Zij organiseren inhoudelijke debatten met de SP, Grondwet Nee en anderen. Uiteindelijk weet GroenLinks een groot deel van de eigen achterban niet te overtuigen van het nut van de Grondwet. Uit onderzoek van GroenLinks zelf blijkt dat vijftien procent van de nee-stemmers onder de eigen aanhang dat deed omdat ze de ja-campagne niet overtuigend vond. Het rapport gaat zelfs zo ver om te stellen dat het aan de Duitse minister van Buitenlandse Zaken te danken is dat toch nog een krappe meerderheid onder de eigen aanhang voor het 'ja' werd gewonnen. Het is 'niet onwaarschijnlijk', zo schrijft het rapport, 'dat een meerderheid van de GroenLinks-aanhang tegen de Grondwet zou hebben gestemd als Joschka Fischer geen sterk interview had gegeven aan Buitenhof, waarin hij de Grondwet in het historisch perspectief van de opheffing van de naoorlogse deling van Europa plaatste.'
tragikomisch
pi_35637255
quote:
Op donderdag 2 maart 2006 11:21 schreef Floripas het volgende:
De auteur is lid van de PvdA.
Waar vind je dat? is voorzitter van het Commitee Grondwet nee....
Ik vind wel een PvdA-raadslid Willem Bos in Leiden, maar dat is een ander persoon dat deze man.

De schrijver is geen objectieve journalist maar een direkt persoonlijk betrokkene die wel een artikel 'schijnbaar' objectief opstelt, om zijn eigen gelijk te onderbouwen.....

Ik vind dat persoonlijk nogal een lage tactiek om nogal vervormende argumenten in een discussie te plaatsen ... overigens dat is al zijn aanpak tijdens die campagne geweest (hij liet zich ook oppakken toen hij nogal aggressief op twe politici inging tijdens een Festival en begon toen te mekkeren dat de 'vrijheid van meningsuiting' niet gewaarborgd werd ... imho typisch een voorbeeld van een calimero-denkwijze, eerst zorgen dat je wel tegengewerkt moet worden en dan klagen dat je geen recht op spreken krijgt)
Der der den Wind der Veränderung spürt, sollte keinen Windschutz sondern eine Windmühle bauen.
  donderdag 2 maart 2006 @ 12:22:38 #22
130955 Floripas
Blast from the past
pi_35638491
quote:
Op donderdag 2 maart 2006 11:41 schreef RM-rf het volgende:

[..]

Waar vind je dat? is voorzitter van het Commitee Grondwet nee....
Ik vind wel een PvdA-raadslid Willem Bos in Leiden, maar dat is een ander persoon dat deze man.
Ik meende dat indertijd opgevangen te hebben. SP-lid is hij in elk geval niet.
quote:
De schrijver is geen objectieve journalist maar een direkt persoonlijk betrokkene die wel een artikel 'schijnbaar' objectief opstelt, om zijn eigen gelijk te onderbouwen.....
Hij citeert uit een intern GroenLinks-rapport.
pi_35641076
quote:
Op donderdag 2 maart 2006 12:22 schreef Floripas het volgende:


Hij citeert uit een intern GroenLinks-rapport.
De door jou vetgemaakte quotes zijn zijn eigen _interpretaties_, hij heeft een beetje de eigenschap om een stukje uit het rapport dan te laten volgens met zijn 'interpretatie' ervan.., bv dat GroenLInks aan 'wilders-promotie zou doen om de SP in verlegenheid te brengen is zijn eigen persoonlijke uitleg van verder onvolledig geciteerde zinsnede's.

Ja, dat is makkelijk, zo ontstaat inderdaad een erg slecht beeld, net zoals je sites als democrates en meervrijheid ook niet moet zien als 'objectieve nieuwebronnen' is ook deze site gewoon een zeer subjectieve visie....

Laat hem dan dat rapport publiek geven en duidelijk gescheiden daarvan zijn analyse als 'tegenstander' van GroenLinks over hun campagne geven, maar nu doet hij net alsof hij een artikel over groenlinks schrijft, wat dit zeker niet is
Der der den Wind der Veränderung spürt, sollte keinen Windschutz sondern eine Windmühle bauen.
pi_35641251
quote:
Op donderdag 2 maart 2006 11:15 schreef RM-rf het volgende:
Idd is het opvallend dat in nederland er zo'n sterke averise was vanuit rechtse hoek tegen de Grondwet .... in Frankrijk was de oppositie tegen de grondwet vooral puur vanuit linkse hoek (ook een zeer verdeeld groep, maar die vonden elkaar juist heel duidelijk in de campagne tegen, en herkregen een hernieuwde stabiliteit, wat zich interssant kan uitwerken in mogelijk een linkse vrouwelijke kandidaat voor de presidentsverkiezing die zelfs nog wel een kans maakt) ....
Je kunt dan ook het Non niet vergelijken met Nee. De argumenten die voor Frankrijk bepalend waren om nee te zeggen zouden hier denk ik voor "Ja" gepleit hebben.
  donderdag 2 maart 2006 @ 16:58:41 #25
130955 Floripas
Blast from the past
pi_35647323
quote:
Op donderdag 2 maart 2006 14:05 schreef RM-rf het volgende:
Gelijk
Ik wist van het rapport, maar ik heb het niet overgetypt. Nu staat het op de site van een derde.
Heeft GroenLinks eigenlijk al gereageerd?
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')