abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_14593230
LJN-nummer: AN7990 Zaaknr: 253921 / HAZA 02.2570
Bron: Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak: 12-11-2003
Datum publicatie: 12-11-2003
Soort zaak: civiel - civiel overig
Soort procedure: eerste aanleg meervoudig

253921 / HAZA 02.2570
12 november 2003

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM
DERDE MEERVOUDIGE CIVIELE KAMER
VONNIS


i n d e z a a k v a n :


[eiseres], wonende te Amsterdam,
e i s e r e s ,
procureur mr. H.J. Bos,


t e g e n :


1. de naamloze vennootschap DEXIA BANK NEDERLAND N.V., gevestigd te Amsterdam,
procureur mr. K. Frielink,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde 2], gevestigd te Amsterdam, niet verschenen,
g e d a a g d e n .

Eiseres wordt [eiseres] genoemd. Gedaagde onder 1 wordt Dexia genoemd en gedaagde onder 2 [gedaagde 2].

VERLOOP VAN DE PROCEDURE


De rechtbank is uitgegaan van de volgende processtukken en/of proceshandelingen:
- dagvaarding van 24 oktober 2002, met bewijsstukken,
- conclusie van antwoord, met bewijsstukken,
- conclusie van repliek, met bewijsstukken,
- conclusie van dupliek,
- pleidooi dat is gehouden is op 25 september 2003, het daarvan opgemaakte proces-verbaal, pleitnotities van de raadslieden van [eiseres] en Dexia en een bij pleidooi door Dexia genomen akte overlegging producties,
- verzoek vonnis wijzen.


GRONDEN VAN DE BESLISSING


1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, als-mede op grond van de in zoverre niet bestreden in-houd van overgelegde bewijs-stuk-ken, staat het volgende vast.

1.1. [eiseres] heeft op of omstreeks 30 januari 2001 een zogenoemde "Triple Effect Vooruitbetaling" effectenlease-overeenkomst (hierna: de overeenkomst) gesloten met Bank Labouchere N.V. (hierna: Labouchere). Dexia heeft nadien de rechten en verplichtingen van Labouchere uit hoofde van de overeenkomst overgenomen. De overeenkomst houdt, voor zover hier van belang, in:
(..)
(..)

1.2. [eiseres] heeft zich bij de totstandkoming van de overeenkomst laten bijstaan door [gedaagde 2], die haar in de voorgaande twaalf jaren herhaaldelijk financiŽle adviezen had verstrekt. [gedaagde 2] was tevens cliŽntenremisier van Labouchere. [gedaagde 2] heeft [eiseres] ge-ad-viseerd een bedrag van ¶ 20.000,-- in een effectenlease-overeenkomst te beleggen en heeft hierbij de "Triple Effect Vooruitbetaling" effectenlease-overeenkomst, een product van Labouchere, onder de aandacht van [eiseres] gebracht. [gedaagde 2] heeft haar voor-afgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst meegedeeld dat zij door de overeenkomst aan te gaan het bedrag van ¶ 20.000,-- kon verdubbelen, het kon verliezen of quitte kon spelen. [gedaagde 2] heeft haar toen niet meegedeeld dat een andere mogelijkheid was dat zij bij het einde van de looptijd van de overeenkomst een schuld zou hebben aan Labouchere.

1.3. [eiseres] heeft na het onder 1.2 genoemde advies van [gedaagde 2] op of omstreeks 24 januari 2001 een aanvraagformulier van Labouchere ondertekend, dat, voor zover hier van belang, inhoudt:
(..)

(..)
Voordat [eiseres] het aanvraagformulier ondertekende, heeft zij geen kennis genomen van de inhoud daarvan.

1.4. [eiseres] heeft de overeenkomst doorgelezen voordat zij deze ondertekende. Zij heeft daarin toen niet gelezen dat zij door de overeenkomst aan te gaan tevens geld leende van Labouchere en aan het einde van de overeenkomst een schuld zou kunnen hebben aan Labouchere, maar slechts dat zij een bedrag van ¶ 20.000,-- inlegde dat zij in het ongunstigste geval kon verliezen en in het gunstigste geval kon verdubbelen. Zij meende toen dat de onder punt 1 van de overeenkomst vermelde bedragen, hiervoor weergegeven onder 1.1, niet op haar rechtsverhouding met Labouchere betrekking hadden.

1.5. Labouchere heeft [eiseres] voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst geen andere informatie over de "Triple Effect Vooruitbetaling" effectenlease-overeen-komst als product van Labouchere verstrekt dan is vermeld in het aanvraagformulier en de overeenkomst, waarvan de relevante inhoud hiervoor is weergegeven onder respectievelijk 1.3 en 1.1.

1.6. De overeenkomst eindigt op 30 januari 2004, tenzij verlenging overeen wordt gekomen. Op grond van de overeenkomst bedraagt het maximale verlies van [eiseres] - indien de aandelen op 30 januari 2004 geen enkele waarde meer zouden hebben - e 57.242,07 plus driemaal het jaardividend over de aandelen in de portefeuille ter hoogte van het dividend zoals uitgekeerd in het jaar 2000. Dit bedrag van Ä 57.242,07 bestaat uit een bedrag van Ä 48.149,19, dat [eiseres] door de overeenkomst heeft geleend van Labouchere, en de door [eiseres] vooruitbetaalde rente van e 9.092,88 over het geleende bedrag. De lening wordt afgelost met de verkoopopbrengst van de aandelen aan het einde van de overeenkomst. Is de opbrengst hoger dan het geleende bedrag, dan ontvangt [eiseres] op grond van de overeenkomst het verschil. Is de opbrengst lager, dan is zij volgens de over--eenkomst het verschil aan (thans) Dexia verschuldigd.

2. [eiseres] vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
I. voor recht verklaart dat zij de overeenkomst bij brief van 5 september 2002 rechtsgeldig buitengerechtelijk heeft vernietigd, althans dat de rechtbank de overeenkomst vernietigt;
II. voor recht verklaart dat Dexia (de rechtbank leest) aansprakelijk is voor de toe-reken-bare tekortkoming van Labouchere in de nakoming van haar verplichtingen jegens [eiseres] en/of onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld;
III. voor recht verklaart dat [gedaagde 2] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens [eiseres] en/of onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld;
IV. Dexia en [gedaagde 2] hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding van de door [eiseres] geleden schade, nader op te maken bij staat;
V. Dexia en [gedaagde 2] hoofdelijk veroordeelt in de kosten van de procedure.

2.1. [eiseres] beroept zich op de hiervoor onder 1 vermelde vaststaande feiten en legt aan haar eis het volgende, zakelijk weergegeven, ten grondslag.

2.2. Primair komt haar een beroep op dwaling toe. Zij is voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst niet gewezen op het risico dat zij aan het einde van de looptijd van de overeenkomst na verkoop van de aandelen een schuld aan Labouchere zou kunnen hebben. De echtgenoot van [eiseres] is begin 2000 overleden. [eiseres] heeft daarna haar huis verkocht en een kleiner huis gekocht. Na de afwikkeling resteerde een bedrag van ¶ 30.000,--. [gedaagde 2] heeft haar geadviseerd hiervan een gedeelte van ¶ 20.000,-- te beleggen. [eiseres] heeft, nog enigszins versuft door het overlijden van haar echtgenoot, met het advies van [gedaagde 2] ingestemd.
[eiseres] heeft nauwelijks bedenktijd gekregen, omdat Labouchere haar heeft verzocht de overeenkomst per omgaande ondertekend te retourneren.
Bij brief van 5 september 2002 aan Dexia heeft [eiseres] de overeenkomst buitengerech-te-lijk vernietigd wegens dwaling.

2.3. Subsidiair, voor het geval het beroep op dwaling niet opgaat, zijn Dexia en [gedaagde 2] volgens [eiseres] toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van hun verplichtingen en/of hebben zij onrechtmatig gehandeld jegens haar. Dexia had voorafgaand aan de tot-standkoming van de overeenkomst een risicoprofiel van [eiseres] moeten opstellen en schriftelijk moeten vastleggen. De constructie van de overeenkomst is misleidend, omdat de rente vooruit wordt betaald. [eiseres] is niet gewaarschuwd voor de hefboomwerking van beleggen met geleend geld. Anders dan vermeld in het aanvraagformulier heeft [eiseres] voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst geen brochure ontvan-gen. Ook indien zij de brochure met informatie van Labouchere over Triple Effect wel zou hebben ontvangen, zou Labouchere daarmee niet hebben voldaan aan haar infor-matieplicht jegens [eiseres], omdat de brochure misleidend is, althans geen volledige en juiste informatie bevat. Verder is zij niet ingelicht over specifieke risico's die samenhangen met haar persoonlijke omstandigheden.

2.4. Als gevolg van de wanprestatie en/of onrechtmatige daad van Dexia en [gedaagde 2] heeft [eiseres] schade geleden, waarvoor zij hoofdelijk aansprakelijk zijn. Omdat de looptijd van de overeenkomst nog niet is verstreken, is de schade thans niet te begroten. Indien de overeenkomst op 19 februari 2003 was geŽindigd, zou haar verlies gezien de toenmalige koersen ongeveer e 40.000,-- hebben bedragen. Het verlies is niet meer goed te maken, omdat de koersen van de aandelen dan tot 30 januari 2004, de datum waarop de overeenkomst eindigt, met 64,66% zouden moeten stijgen. Een dergelijke stijging zal zich waarschijnlijk niet voordoen.

3. Dexia voert zakelijk weergegeven als volgt verweer tegen de vordering.

3.1. Dexia is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van [gedaagde 2]. [eiseres] heeft zelf [gedaagde 2] als haar financieel adviseur ingeschakeld. Dexia is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de handelingen van [gedaagde 2].

3.2. Het beroep op dwaling gaat niet op. [eiseres] is bij het aangaan van de overeenkomst niet onder druk gezet door Labouchere. Als het feit dat zij destijds niet zichzelf was al voor rekening van Dexia zou moeten komen, mocht zij, gezien het tijdsverloop van ongeveer een jaar tussen het overlijden van haar echtgenoot en het aangaan van de overeenkomst, in staat worden geacht ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te beoordelen of zij met de overeenkomst kon instemmen. De door [eiseres] getekende overeenkomst en de brochure, die zij heeft gelezen volgens haar verklaring in het aanvraagformulier, bevatten voldoende informatie over het leaseproduct en de daaraan maximaal verbonden financiŽle verplichtingen. Reeds op grond van de overeenkomst wist [eiseres] dat zij geld leende, dat zij rente moest betalen, dat en welke aandelen zij leasde en dat zij de lening zou moeten terugbetalen, voor zover mogelijk uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen. Het was in de eerste plaats de taak van [gedaagde 2] om [eiseres] informatie te verstrekken over de overeenkomst.

3.3. Van wanprestatie of onrechtmatige daad is geen sprake. De verplichtingen, vervat in artikel 28 Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002, voorheen Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999 (hierna: NR), tot het informeren naar de financiŽle positie van [eiseres] en haar beleggingservaringen en tot het opstellen van een risicoprofiel behoefden voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst niet door Labouchere te worden nageleefd. Allereerst niet, omdat artikel 28 NR niet verbindend is. Artikel 28 NR is gebaseerd op de artikelen 24 onder b en 35 onder a van het Besluit toezicht effectenverkeer (hierna: Bte), die op hun beurt zijn gebaseerd op artikel 11 lid 1 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (hierna: Wte). Op geen van de onderwerpen van artikel 11 lid 1 Wte is het bepaalde in artikel 28 NR terug te voeren, zodat artikel 28 NR een middellijke en onmiddellijke grondslag in een wet in formele zin ontbeert en onverbindend is. Daarnaast rustten deze verplichtingen destijds niet op Labouchere, maar op [gedaagde 2] als cliŽntenremisier. Dexia mag erop vertrouwen dat [gedaagde 2] haar verplichtingen heeft nageleefd. Labouchere heeft destijds aan [gedaagde 2] de brochure met informatie over de overeenkomst verstrekt. Indien [gedaagde 2] de brochure niet aan [eiseres] heeft overhandigd, komt dat niet voor risico van Dexia. Ook indien over het voorgaande anders zou worden geoordeeld, was Labouchere voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst niet gehouden te informeren naar de beleggingsdoelstelling of beleggingservaring van [eiseres], omdat de overeenkomst als een kant en klaar product op de markt wordt gebracht en het enige doel van de belegger is het behalen van koerswinst. De beleggingsdoelstelling is inherent aan de aard van het product. De belegger hoeft hiervoor geen verdere beleggingskeuzes te maken. De constructie van de overeenkomst is niet misleidend.

Beoordeling

Het beroep op dwaling

4. Uit de hiervoor onder 1.1., 1.2, en 1.4 vermelde vaststaande feiten in onderling verband en samenhang bezien, blijkt dat [eiseres] als gevolg van een onjuiste mededeling van [gedaagde 2] bij het aangaan van de overeenkomst een onjuiste voorstelling had van de inhoud van de overeenkomst door niet te beseffen dat zij geld leende van Labouchere en aan het einde van de overeenkomst een schuld aan haar wederpartij zou kunnen hebben. Dit betekent, gezien het bepaalde in artikel 6:228 lid 1 aanhef en onder a Burgerlijk Wetboek (BW), dat [eiseres] in haar contractuele verhouding tot [gedaagde 2] heeft gedwaald. Ook indien juist zou zijn dat dit eveneens in de contractuele verhouding tussen [eiseres] en Dexia als rechtsopvolgster van Labouchere dwaling oplevert, zoals [eiseres] kennelijk betoogt, behoort de dwaling, gelet op het bepaalde in artikel 6:228 lid 2 BW, voor rekening van [eiseres] te blijven op de volgende gronden. [eiseres] heeft de overeenkomst doorgelezen voorafgaand aan de ondertekening daarvan (zie 1.4). In de overeenkomst is in ieder geval vermeld dat zij het bedrag van Ä 9.092,88 aan Labouchere betaalde als rente (zie 1.1). Dit strookt niet met de toenmalige veronderstelling van [eiseres] dat zij een bedrag van ¶ 20.000,-- inlegde en dat zij dit bedrag kon verliezen, quitte kon spelen of het bedrag kon verdubbelen (zie 1.4). Daarnaast is het een feit van algemene bekendheid dat banken rente in rekening brengen over een geldschuld. Nu zij in deze situatie geen navraag heeft gedaan naar de betekenis van het woord rente in samenhang met het door haar bij het aangaan van de overeenkomst ineens te betalen bedrag alvorens de overeenkomst te ondertekenen, komt een beroep op vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling haar in verband met de omstandigheden van het geval niet toe.

5. Voor zover [eiseres] met een beroep op het bepaalde in artikel 6:228 lid 1 aanhef en onder b BW aan haar beroep op dwaling ten grondslag legt dat Labouchere voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst haar spreekplicht heeft geschonden door [eiseres] niet in te lichten over de risico's, verbonden aan beleggen met geleend geld, baat haar dit niet. Ook indien juist is dat Labouchere in strijd met haar contractuele verplichtingen [eiseres] niet of onvoldoende heeft ingelicht over deze risico's en [eiseres] als gevolg daarvan zou hebben gedwaald, moet een dergelijk feit in onderling verband en samenhang worden bezien met de hiervoor onder 4 besproken situatie, waarin de mededelingen van [gedaagde 2] weliswaar dwaling in de verhouding tussen [eiseres] en [gedaagde 2] opleveren, maar deze dwaling voor rekening van [eiseres] blijft omdat zij aanleiding had moeten zien nadere vragen te stellen alvorens de overeenkomst te ondertekenen en dit niet is geschied. Gelet hierop en omdat [gedaagde 2] niet alleen optrad als cliŽntenremisier van Labouchere, maar tevens een contractuele adviesrelatie had met [eiseres] en de handelwijze van [gedaagde 2] in laatstgenoemde hoedanigheid in beginsel, behoudens in dit geval niet gestelde bijzondere omstandigheden, niet voor risico van Labouchere komt, is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, hetgeen Dexia kennelijk betoogt, dat [eiseres] zich onder voornoemde omstandigheden in haar contractuele verhouding tot Dexia met succes zou kunnen beroepen op dwaling, verband houdend met gebrekkige informatieverstrekking door Labouchere. Dit brengt mee dat hier geen verdere bespreking behoeft of [eiseres] heeft gedwaald als gevolg van de handelwijze van Labouchere voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.

6. De hiervoor onder 2.I. vermelde vordering tot verkrijging van een verklaring voor recht dat [eiseres] de overeenkomst bij brief van 5 september 2002 rechtsgeldig buitengerechtelijk heeft vernietigd, althans tot vernietiging van de overeenkomst, is op grond van het voorgaande niet toewijsbaar.

De vordering tegen [gedaagde 2] wegens wanprestatie

7. Uit de hiervoor onder 1.2 en 1.1. vermelde vaststaande feiten in onderling verband en samenhang bezien blijkt dat [gedaagde 2] in strijd met de inhoud van de door Labouchere aangeboden "Triple Effect Vooruitbetaling" effectenlease-overeenkomst voorafgaand aan de totstandkoming daarvan aan [eiseres] heeft verteld dat zij door de overeenkomst aan te gaan het bedrag van ¶ 20.000,-- kon verdubbelen, het kon verliezen of quitte kon spelen en dat [gedaagde 2] haar toen niet heeft verteld dat zij aan het einde van de looptijd van de overeenkomst na verkoop van de aandelen een schuld aan haar wederpartij kon hebben. [eiseres] heeft onweersproken gesteld dat [gedaagde 2] haar als financieel adviseur desgevraagd bijstond bij de verkoop van haar huis en de besteding van een gedeelte van ¶ 20.000,-- van de opbrengst daarvan. Een en ander betekent dat [gedaagde 2] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens [eiseres] op grond van hun adviesovereenkomst door haar verkeerd en onvoldoende voor te lichten over het desbetreffende product, de "Triple Effect Vooruitbetaling" effectenleaseovereenkomst van Labouchere. [gedaagde 2] is dan ook aansprakelijk voor schade van [eiseres] als gevolg van deze toerekenbare tekortkoming. De gevorderde verklaring voor recht dat [gedaagde 2] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens [eiseres] en de gevorderde veroordeling tot vergoeding van de door [eiseres] als gevolg daarvan geleden schade, nader op te maken bij staat, zijn daarmee toewijsbaar.

8. [eiseres] legt aan de gestelde onrechtmatige daad van [gedaagde 2] geen andere feiten ten grondslag dan aan de wanprestatie, zodat, gezien het voorgaande, haar desbetreffende stellingen verder onbesproken kunnen blijven.

De vordering tegen Dexia wegens wanprestatie

9. Aangezien [eiseres] aan haar vordering niet ten grondslag legt dat Dexia aansprakelijk zou zijn voor schade van [eiseres] als gevolg van fouten van [gedaagde 2], behoeft het hiervoor onder 3.1 vermelde verweer van Dexia, dat van het tegendeel uitgaat, geen verdere bespreking.

10. Tussen partijen is in geschil of Labouchere voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst haar contractuele zorgplicht jegens [eiseres] heeft geschonden. Volgens [eiseres] is dit het geval omdat Labouchere een risicoprofiel van haar had moeten opstellen en omdat Labouchere toen op grond van artikel 28 NR was gehouden bij haar te informeren naar haar financiŽle positie, haar ervaring met beleggingen in financiŽle instrumenten en haar beleggingsdoelstellingen.

11. Alvorens op deze stellingen van [eiseres] in te gaan, zal het verweer van Dexia dat artikel 28 NR onverbindend is, worden besproken.

11.1. De overeenkomst is aangegaan ten tijde van de Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999. Tussen partijen is terecht niet in geschil dat de toenmalige Stichting Toezicht Effectenverkeer (hierna: STE) bevoegd was tot het uitvaardigen van deze regeling. Hiervan gaat de rechtbank uit.

11.2. Blijkens de considerans van de Wte is deze wet in 1995 opnieuw vastgesteld in verband met, voor zover hier van belang, de uitvoering van richtlijn nr. 93/22/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten (PbEG L 141). De considerans van deze richtlijn houdt, voor zover hier van belang, in:

(..)
Overwegende dat de ondernemingen die door deze richtlijn bestreken beleggingsdiensten verrichten, aan een door de Lid-Staat van herkomst van de beleggingsonderneming afgegeven vergunning onderworpen moeten zijn ter bescherming van de beleggers en de stabiliteit van het financieel stelsel.
(..)
Overwegende dat deze richtlijn onder meer tot doel heeft de beleggers te beschermen, dat het in dat verband aangewezen lijkt rekening te houden met de uiteenlopende behoefte aan bescherming van de onderscheiden categorieŽn van beleggers en hun niveau van professionele deskundigheid.
(..)
Overwegende dat ten einde zowel de beleggers te beschermen als te zorgen voor een goede werking van de effectenmarkten, de doorzichtigheid van de transacties dient te worden gewaarborgd en dat de regels die met het oog daarop in deze richtlijn zijn vastgesteld voor de gereglementeerde markten van toepassing zijn zowel op beleggingsondernemingen als op kredietinstellingen wanneer zij op de markt opereren.
(..)

De ratio van de Wte wordt, geplaatst in het kader van deze richtlijn, onder andere bepaald door de op Europeesrechtelijk niveau gevoelde noodzaak beleggers bescherming te bieden tegen risico's van beleggingen in effecten. In dit licht bezien overschrijdt artikel 24 Bte als bepaling ter uitvoering van artikel 11 lid 1 Wte niet de grenzen van het bepaalde in artikel 11 lid 1 aanhef en onder a en d Wte, op grond waarvan Dexia en haar rechtsvoorgangster Labouchere zich als effecteninstelling moeten houden aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde regels ten aanzien van, voor zover hier van belang, deskundigheid en betrouwbaarheid en aan het publiek te verstrekken informatie. Artikel 24 Bte houdt, voor zover hier van belang, in:

Een effecteninstelling houdt zich bij het verrichten van haar werkzaamheden aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels die ertoe strekken dat de effecteninstelling:
a. handelt in het belang van haar cliŽnten en de adequate functionering van de effectenmarkten;
b. in het belang van haar cliŽnten kennis neemt van hun financiŽle positie, ervaring en beleggingsdoelstellingen, voor zover dit redelijkerwijs van belang is met het oog op het verrichten van haar diensten;
c. haar cliŽnten de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn voor de beoordeling van de door haar aangeboden diensten en de effecten waarop die diensten betrekking hebben.
(..)

Hiermee legt artikel 24 Bte aan Dexia en haar rechtsvoorgangster Labouchere verplichtingen op waarmee wordt beoogd te waarborgen dat zij deskundig en betrouwbaar optreden jegens hun cliŽnten en stelt artikel 24 Bte regels over aan het publiek te verstrekken informatie.

11.3. Artikel 28 NR is een krachtens artikel 24 Bte door de STE gestelde regel in de zin van artikel 24 Bte. Artikel 28 NR houdt, voor zover hier van belang, in:

1. Een effecteninstelling wint in het belang van haar cliŽnten informatie in betreffende hun financiŽle positie, hun ervaring met beleggingen in financiŽle instrumenten en hun beleggingsdoelstellingen, voor zover dit redelijkerwijs relevant is bij de uitvoering van de door de effecteninstelling te verrichten diensten. (..)
(..)

Hiermee valt artikel 28 NR binnen het bereik van artikel 24 Bte jo artikel 11 Wte, bezien in het licht van genoemde richtlijn. De verplichting die artikel 28 NR aldus aan Dexia en haar rechtsvoorgangster Labouchere oplegt, vloeit immers, in samenhang beschouwd met hetgeen hiervoor is vermeld omtrent de ratio van de Wte, rechtstreeks voort uit de eis dat zij zich als effecteninstelling houden aan regels ten aanzien van deskundigheid en betrouwbaarheid en aan het publiek te verstrekken informatie teneinde van overheidswege te waarborgen dat aan beleggers bescherming wordt geboden tegen risico's van beleggingen.

11.4. Op grond van het voorgaande gaat het verweer dat artikel 28 NR onverbindend is niet op.

12. Thans zal worden besproken of Labouchere haar contractuele zorgplicht jegens [eiseres] heeft geschonden door, zoals [eiseres] heeft gesteld, voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst geen risicoprofiel van [eiseres] op te stellen en door haar niet mee te delen dat zij zou beleggen met geleend geld en aan het einde van de overeenkomst een schuld aan haar wederpartij zou kunnen hebben.

13. [eiseres] heeft ook na betwisting niet gesteld welke schade zij zou hebben geleden als gevolg van het door haar gestelde feit dat Labouchere voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst haar verplichting tot het opstellen van een risicoprofiel van [eiseres] niet zou hebben nageleefd. Reeds hierom kan deze stelling niet tot toewijzing van de vordering leiden en behoeft geen verdere bespreking of deze verplichting in dit geval op Labouchere rustte en, zo ja, of Labouchere deze verplichting destijds heeft geschonden.

14. Vervolgens moet worden onderzocht of, zoals [eiseres] heeft gesteld, Labouchere voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst haar informatieverplichtingen jegens [eiseres] ex artikel 11 lid 1 Wte jo artikel 24 Bte jo artikel 28 NR heeft geschonden.

14.1. [gedaagde 2] was destijds cliŽntenremisier van Labouchere, zoals is vermeld onder 1.2. In reactie op het verweer van Dexia, dat de genoemde verplichtingen jegens [eiseres] destijds op [gedaagde 2] als cliŽntenremisier en niet op Labouchere rustten, heeft [eiseres] het volgende, zakelijk weergegeven, gesteld. [gedaagde 2] was indertijd als cliŽntenremisier een rechtspersoon die bij het als effectenbemiddelaar aanbieden of verrichten van diensten cliŽnten aanbracht bij Labouchere in de zin van het bepaalde in artikel 12 Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (hierna: Vrijstellingsregeling Wte 1995). [gedaagde 2] was toen een bij de STE geregistreerde effecteninstelling als bedoeld in artikel 12 Vrijstellingsregeling Wte 1995. Daarom was gezien artikel 43 lid 6 NR het bepaalde in artikel 28 NR niet op [gedaagde 2] van toepassing.

14.2. Dexia heeft niet weersproken dat voor [gedaagde 2] destijds artikel 28 NR niet gold op de door [eiseres] genoemde grond, zodat dit als vaststaand wordt aangenomen. Daarmee was Labouchere als effecteninstelling ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst jegens [eiseres] gehouden haar verplichtingen op grond van artikel 28 NR na te leven. Het betoog van Dexia dat [gedaagde 2], omdat deze was vrijgesteld van het vergunningsvereiste van artikel 7 van de Wte, wel was gebonden aan artikel 24 Bte, maakt dit niet anders.
Verder staat tussen partijen vast dat Labouchere aan [eiseres], voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst, geen andere informatie over het product "Triple Effect Vooruitbetaling" heeft verstrekt dan is vermeld in het aanvraagformulier en de over-eenkomst (zie 1.5).
Het betoog van Dexia dat Labouchere aan haar informatieverplichtingen jegens [eiseres] heeft voldaan doordat Labouchere haar brochure over "Triple Effect Vooruitbetaling" had toegezonden aan [gedaagde 2] en [eiseres] op het aanvraagformulier heeft verklaard dat zij de brochure had gelezen, baat Dexia niet om de navolgende reden. Nu [eiseres] stelt de brochure niet van [gedaagde 2] te hebben gekregen, zou volgens de hoofdregel van het bepaalde in artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op grond van de voorgedrukte verklaring weliswaar in beginsel, behoudens door [eiseres] te leveren tegenbewijs, kunnen worden aangenomen dat [eiseres] de brochure heeft gekregen. Volgens het bepaalde in artikel 6:236 aanhef en onder k BW wordt echter, in de verhouding van Labouchere als professionele wederpartij tot [eiseres] als consument, als onredelijk bezwarend aangemerkt een in algemene voorwaarden opgenomen beding van Labouchere dat de uit de wet voortvloeiende verdeling van de bewijslast ten nadele van [eiseres] wijzigt. De voorgedrukte verklaring op het aanvraagformulier "Ja, ik heb de brochure gelezen (..)" is een zodanig beding. De rechtbank past artikel 6:236 aanhef en onder k BW ambtshalve toe in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 2000, NJ 2000, 730. Het voorgaande leidt ertoe dat aan voornoemde voorgedrukte verklaring in dit geval niet de betekenis toekomt dat [eiseres] de brochure heeft ontvangen voordat zij de overeenkomst aanging. Hiermee staat, als overigens onvoldoende weersproken, vast dat [eiseres] voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst niet de beschikking had over de brochure van Labou-chere. Dit betekent dat de vraag of Labouchere in dit geval met de inhoud van de brochure heeft voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van artikel 28 NR geen verdere bespreking behoeft.

14.3. Met de wel verstrekte informatie, te weten de informatie over "Triple Effect Vooruitbetaling" vermeld op het aanvraagformulier (zie 1.3) en in de overeenkomst zelf (zie 1.1), heeft Labouchere niet voldaan aan haar contractuele verplichting om [eiseres] voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst in te lichten over de risico's, verbonden aan beleggen met geleend geld volgens de overeenkomst, voor zover deze verplichting is uitgewerkt in artikel 28 NR. In beide stukken worden immers in het geheel geen vragen aan [eiseres] gesteld over haar financiŽle positie, haar ervaring met beleggingen in financiŽle instrumenten en haar beleggingsdoelstellingen. Voor zover Dexia het standpunt inneemt dat inwinning van dergelijke informatie door de effecteninstelling bij een "kant en klaar"-product als het onderhavige redelijkerwijs in het geheel niet relevant is bij de uitvoering van de door Labouchere als effecteninstelling te verrichten diensten, deelt de rechtbank het standpunt van Dexia niet. Bij het sluiten van de overeenkomst ging [eiseres] immers beleggingsrisico's aan waartegen artikel 28 NR bescherming beoogt te bieden. Artikel 28 NR kon daarom niet feitelijk buiten toepassing worden gelaten bij het aanbod tot het sluiten van de overeenkomst. Het enkele feit dat in de overeenkomst wel bedragen zijn vermeld waarvoor, naar [eiseres] uit de overeenkomst had kunnen afleiden, met geleend geld aandelen zouden worden gekocht, maakt dit niet anders, omdat [eiseres] daarmee onvoldoende is gewezen op de risico's die inherent zijn aan beleggen met gebruik van het onderhavige product "Triple Effect Vooruitbetaling". Uit het voorgaande volgt reeds dat Labouchere jegens [eiseres] tekort is geschoten in de nakoming van haar informatieverplichtingen op grond van artikel 28 NR en daarmee in de nakoming van haar verplichting om [eiseres] bij de totstandkoming van de overeenkomst in te lichten over de risico's, verbonden aan de overeenkomst.

14.4. Nu Labouchere bij de totstandkoming van de overeenkomst genoemde, op haar rustende informatieverplichtingen op grond van artikel 28 NR jegens [eiseres] onvoldoende is nagekomen, is Labouchere toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens [eiseres] op grond van de overeenkomst. Dexia is als rechtsopvolgster van Labouchere aansprakelijk voor schade van [eiseres] als gevolg van deze wanprestatie. De gevorderde verklaring voor recht dat Dexia aansprakelijk is voor de toerekenbare tekortkoming van Labouchere in de nakoming van haar verplichtingen jegens [eiseres] op grond van de overeenkomst is als overigens onvoldoende weersproken toewijsbaar. [eiseres] heeft aan de gestelde onrechtmatige daad geen andere feiten of omstandigheden ten grondslag gelegd dan aan de wanprestatie, zodat deze, gezien het voor-gaande, geen verdere bespreking behoeft.

15. Voor zover Dexia aanvoert dat voor verwijzing naar de schadestaatprocedure geen aanleiding bestaat omdat gezien de einddatum van de overeenkomst thans nog niet is vast te stellen of [eiseres] schade zal lijden, wordt zij in dit standpunt niet gevolgd. [eiseres] heeft, in aanmerking genomen dat zij schade op te maken bij staat vordert, met haar hiervoor onder 2.4 vermelde betoog voldoende aannemelijk gemaakt dat zij schade zal lijden. Dexia heeft overigens niet weersproken dat die schade niet zou zijn ingetreden zonder de wanprestatie, zodat het causaal verband tussen wanprestatie en schade - in zoverre en voor zover van belang ter beoordeling van de toewijsbaarheid van de gevorderde verwijzing naar de schade-staatprocedure - vaststaat. De gevorderde veroordeling tot vergoeding van schade, op te maken bij staat, is dan ook in zoverre en behoudens het navolgende toewijsbaar.

16. Met de stellingen waarmee Dexia het beroep op dwaling en de vordering wegens wanprestatie heeft bestreden, beroept Dexia zich kennelijk tevens op het bepaalde in artikel 6:101 BW, op grond waarvan, voor zover hier van belang, de vergoedingsplicht wordt verminderd door de schade over [eiseres] en Dexia te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, indien de schade mede een gevolg is van omstandigheden die aan [eiseres] kunnen worden toegerekend. Dit laatste doet zich hier voor.

16.1. De volgende omstandigheden hebben aan de zijde van [eiseres] tot de schade bijgedragen. [eiseres] heeft het aanvraagformulier niet gelezen voordat zij het ondertekende en heeft zich daarmee de mogelijkheid ontnomen bekend te raken met de inhoud van de overeenkomst, voor zover daarvan blijkt uit het aanvraagformulier. Wel heeft zij de overeenkomst doorgelezen voordat zij die ondertekende, maar zij heeft haar handtekening onder de overeenkomst geplaatst zonder nadere vragen te stellen over de inhoud daarvan. Het had evenwel op haar weg gelegen daarover nadere vragen te stellen alvorens de overeenkomst aan te gaan, omdat de hiervoor onder 1.1 weergegeven tekst van de overeenkomst niet paste bij de hiervoor onder 1.4 genoemde voorstelling die [eiseres] had van de overeenkomst die zij aanging dan wel tenminste vragen omtrent de inhoud ervan opriep. Als een aan [eiseres] toe te rekenen omstandigheid die tot schade heeft bijgedragen, wordt dan ook aangemerkt de omstandigheid dat [eiseres] voordat zij de overeenkomst ondertekende, anders dan van haar mocht worden verlangd, niet de juistheid heeft onderzocht van haar veronderstelling dat de in de tekst van de overeenkomst onder 1 vermelde bedragen, waarvoor aandelen werden gekocht, geen betrekking hadden op haar rechtsverhouding met Labouchere.

16.2. Als omstandigheden die aan de zijde van Labouchere als rechtsvoorgangster van Dexia tot de schade hebben bijgedragen zijn aan te merken de omstandigheid dat Labouchere aan [eiseres] het aanbod tot het aangaan van de overeenkomst heeft gedaan en de omstandigheid dat Labouchere bij de totstandkoming van de overeenkomst haar contractuele zorgplicht jegens [eiseres], bezien in verband met het bepaalde in artikel 28 NR, niet heeft nageleefd.

16.3. De mate waarin voornoemde aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, waardeert de rechtbank op 50% voor [eiseres] en 50% voor Dexia. Dit betekent dat de vergoedingsplicht van Dexia op grond van het voorgaande en behoudens het navolgende met de helft moet worden verminderd.

16.4. [eiseres] heeft gesteld dat Labouchere met het product "Triple Effect Vooruitbetaling" een groep beleggers actief heeft benaderd die in het verleden niet op de beleggingsmarkt figureerde, omdat deze beleggers niet de financiŽle middelen hadden die voor beleggen zijn vereist en zij eerst in staat waren die markt te betreden toen effecteninstellingen als Labouchere het mogelijk maakten met geleend geld te beleggen. Volgens [eiseres] brengt dit mee dat Labouchere er rekening mee had moeten houden dat een belegger als zijzelf zeer waarschijnlijk geen ervaring had met beleggingen en onvoldoende bekend was met de risico's daarvan, zodat op Labouchere een zwaarwegende informatieplicht jegens haar rustte. Hiermee beroept [eiseres] zich kennelijk erop dat een andere verdeling moet plaatsvinden omdat de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist. Dexia heeft niet bestreden dat Labouchere zich als professionele effecteninstelling met het product "Triple Effect Vooruitbetaling" actief, zij het indirect door tussenkomst van haar cliŽntenremisier [gedaagde 2], richtte tot [eiseres] als consument die niet of nauwelijks ervaring had met beleggingen en die eerst in staat was de beleggingsmarkt te betreden doordat Labouchere het mogelijk maakte met geleend geld te beleggen. De omstandigheid dat Labouchere zich er in deze situatie niet zelf van heeft vergewist dat [eiseres] was ingelicht over de risico's van de overeenkomst, maar heeft volstaan met toezending van de brochure over het product aan [gedaagde 2] en genoegen heeft genomen met de voorgedrukte verklaring op het aanvraagformulier dat [eiseres] kennis had genomen van de brochure, leidt tot het oordeel dat de billijkheid wegens de omstandigheden van het geval een andere verdeling eist dan de hiervoor onder 16.3 genoemde verdeling bij helfte. De rechtbank acht gezien het voorgaande in dit geval billijk dat de vergoedingsplicht van Dexia wordt verminderd met 25%.

16.5. De conclusie is dat Dexia is gehouden 75% te vergoeden van de schade van [eiseres] als gevolg van de wanprestatie van Labouchere.

Hoofdelijkheid

17. Omdat [eiseres] hoofdelijke veroordeling vordert tot vergoeding van de door [eiseres] geleden schade, op te maken bij staat, en omdat blijkens het voorgaande Dexia en [gedaagde 2] slechts hoofdelijk aansprakelijk zijn voor 75% van de schade, is de gevorderde hoofdelijke veroordeling voor het meerdere niet toewijsbaar. Het verweer van Dexia dat hoofdelijkheid ontbreekt omdat geen sprake is van een onrechtmatige daad, wordt verworpen. Anders dan Dexia heeft aangevoerd, is voor hoofdelijke veroordeling op de voet van het bepaalde in artikel 6:102 BW ook plaats indien de wettelijke verplichting tot schadevergoeding is ontstaan door wanprestatie, zoals hier het geval is.

Proceskosten

18. [gedaagde 2] en Dexia zullen als grotendeels in het ongelijk gestelde partijen hoofdelijk worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van [eiseres].

BESLISSING

De rechtbank:

- veroordeelt [gedaagde 2] en Dexia hoofdelijk tot vergoeding van 75% van de schade van [eiseres] als gevolg van hun wanprestatie, op te maken bij staat;

- veroordeelt [gedaagde 2] tevens tot vergoeding van de resterende 25% van de schade van [eiseres] als gevolg van de wanprestatie van [gedaagde 2], op te maken bij staat;

- veroordeelt Dexia en [gedaagde 2] hoofdelijk in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [eiseres] begroot op Ä 1.753,--;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- verklaart voor recht dat [gedaagde 2] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens [eiseres];

- verklaart voor recht dat Dexia aansprakelijk is voor de toerekenbare tekortkoming van Labouchere in de nakoming van haar verplichtingen jegens [eiseres];

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Gewezen door mrs. C.J. Laurentius-Kooter, G. de Groot en S.P. Pompe, leden van ge-noem-de kamer, en uitgesproken ter openbare te-recht-zitting van 12 november 2003 in tegenwoordigheid van de griffier.

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_14597056
De zeer gerenommeerde Belgische financiŽle krant, vergelijkbaar met het Financieel dagblad (FD) in Nederland, De Tijd besteedt al geruime tijd aandacht aan de ontwikkelingen van Dexia. Zie hiervoor onder andere onderstaande berichtgeving.

Tip: om het volledige bericht te lezen dient men zich, gratis, te
registreren!

http://www.tijd.be/nieuws/

Dexia verliest rechtszaak tegen Legio Lease-klant
12/11 (tijd-nieuwslijn) - De rechtbank van Amsterdam veroordeelde woensdag in een rechtszaak in eerste aanleg de financiŽle groep Dexia en Breedijk en Biesenbeek FinanciŽle Dienstverlening tot het betalen van 75% van de verliezen van een Legio Lease-klant. Dat blijkt uit een bericht van Rechtbank Amsterdam. Dexia gaat in beroep tegen de uitspraak.

[Dit bericht is gewijzigd door Captain-America op 13-11-2003 09:13]

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
  donderdag 13 november 2003 @ 09:49:27 #28
136 V.
Fuck you and your eyebrows
pi_14597779
Ik duik hier net in. Ik ben op financieel gebied ook een onervaren boerenlul, en ben een aantal paar jaar geleden ingestapt in wat Labouchere Capital Effect heet.

Ik dacht inderdaad ook aan het sparen te zijn. Inmiddels is de tussenpersoon waar ik het had afgesloten overgenomen door een bedrijf dat Jadimeer heette, en dat is weer overgenomen door Dexia.

Een onafhankelijke adviseur die namens het werk van mijn vriendin haar spaarloon kwam reguleren, nadat DIE tussenpersoon weer was overgenomen door een ander, zei mij dat Capital Effect wel een goed product was.

Ik heb werkelijk geen idee hoe ik mijn jaaroverzicht moet interpreteren, of ik de looptijd van 30 jaar uit moet zitten en dat dit gewoon een 'slump' is, of ik op verlies sta, of winst, en of ik juist WEL actie moet ondernemen.

Waar kan ik terecht met vragen? ZIjn er onafhankelijke organisaties waar je langs kunt gaan?

Van die lappen officiele tekst word ik alleen maar nerveus.

V.

[Dit bericht is gewijzigd door Verbal op 13-11-2003 10:21]

Ja inderdaad, V. ja.
  donderdag 13 november 2003 @ 09:56:07 #29
136 V.
Fuck you and your eyebrows
pi_14597894
Je zou kunnen stellen dat ik niet briljant ben voorgelicht/mij niet briljant heb laten voorlichten

V.

Ja inderdaad, V. ja.
pi_14598842
quote:
Op donderdag 13 november 2003 09:56 schreef Verbal het volgende:
Je zou kunnen stellen dat ik niet briljant ben voorgelicht/mij niet briljant heb laten voorlichten

V.


Aan de andere kant moet je tegenwoordig op ieder gebied een expert zijn, wil je niet genaaid worden.
  donderdag 13 november 2003 @ 10:58:55 #31
136 V.
Fuck you and your eyebrows
pi_14599310
quote:
Op donderdag 13 november 2003 10:39 schreef drexciya het volgende:

[..]

Aan de andere kant moet je tegenwoordig op ieder gebied een expert zijn, wil je niet genaaid worden.


Klopt

V.

Ja inderdaad, V. ja.
pi_14600828
Goedemorgen Verbal (en andere mede-gedupeerden),

Er speelt nu heel erg veel. Vanochtend was ik al te horen hierover op radio Rijnmond en nu moet ik weg voor de tv opname van TV Rijnmond van vanavond. http://www.rijnmond.nl

Ik zou willen voorstellen dat je kijkt op:
http://www.pay-back.nl

Tevens kun je mij mailen.

Take care out there.

Mazzeltov;

Ralph

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_14608738
In navolging van het radio interview/reactie hedenochtend op Radio Rijnmond:

Vanavond, afhankelijk vanaf de eindredactie, om 17:00 of vanaf 18:00 uur, elk uur op TV Rijnmond en later op de url: http://www.rijnmond.nl

Aandacht voor de uitspraak, interview met de nabestaande (zoon) van een, door/aan deze ellende overleden 88 jarige moeder en een korte toelichting.

Zodra de exacte URL bekend is plaats ik die.

De strijd gaat door, al is die nog niet gestreden. De onderste steen zal boven gaan komen. Waarheidsvinding daar zullen wij naar blijven streven!

Mazzeltov;

Ralph

[Dit bericht is gewijzigd door Captain-America op 13-11-2003 17:48]

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
  dinsdag 2 december 2003 @ 22:25:22 #34
33954 ElisaB
ook in zwart verkrijgbaar!
pi_15102266
Net gebeld door een vriendin. Ze heeft zo'n aandelen-dinges bij Dexia. Helaas heeft haar man haar bij het afsluiten ervan geen deelgenoot gemaakt van de plannen, en kwam ze er pas achter na zijn overlijden (nu dik twee jaar geleden). Mooi dikke shit dus...

Ik heb echt helemaal geen kaas gegeten van Dexi, vandaar mijn vraag: iemand enig idee wat de stand van zaken is? Volgende maand loopt de overeenkomst af. Is er nog iets dat ze kan doen??

Muil houwe of ik sjoel d'r eentje in!
pi_15119017
Goedemiddag Elisa,

Het is en blijft rot allemaal. Een ding, je vriendin is, helaas, verre van de enige hierin. Mail mij anders maar ff. Of reply op mijn zojuist aan jou verzonden e-mail.

Take care out there en dat geld uiteraard ook voor je vriendin in deze moeilijke tijden...

Mazzeltov;

Ralph

quote:
Op dinsdag 2 december 2003 22:25 schreef ElisaB het volgende:
Net gebeld door een vriendin. Ze heeft zo'n aandelen-dinges bij Dexia. Helaas heeft haar man haar bij het afsluiten ervan geen deelgenoot gemaakt van de plannen, en kwam ze er pas achter na zijn overlijden (nu dik twee jaar geleden). Mooi dikke shit dus...

Ik heb echt helemaal geen kaas gegeten van Dexi, vandaar mijn vraag: iemand enig idee wat de stand van zaken is? Volgende maand loopt de overeenkomst af. Is er nog iets dat ze kan doen??


*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_16139437
quote:
Op dinsdag 2 december 2003 22:25 schreef ElisaB het volgende:
Net gebeld door een vriendin. Ze heeft zo'n aandelen-dinges bij Dexia. Helaas heeft haar man haar bij het afsluiten ervan geen deelgenoot gemaakt van de plannen, en kwam ze er pas achter na zijn overlijden (nu dik twee jaar geleden). Mooi dikke shit dus...

Ik heb echt helemaal geen kaas gegeten van Dexi, vandaar mijn vraag: iemand enig idee wat de stand van zaken is? Volgende maand loopt de overeenkomst af. Is er nog iets dat ze kan doen??


vrij weinig..

ze kan een advocaat in de arm nemen, maar dat heeft geen zin...zelfs al wint ze de zaak, de advocaat is duurder..

* TheWilliedockSaints heeft 2 jaar lang effectenlease aan de telefoon verkocht..

Effectenlease is mooi

Gerrit Zalm: "Ik woon in Scheveningen en mijn chauffeur in Voorburg. Daarom duurde het even."
pi_16183918
Wat ik me dan afvraag, onderwijl ook je site en aanverwante foto's scannende, is of je daar nou niet mee zit, dat je zulke producten hebt kunnen verkopen?!
quote:
Op zaterdag 10 januari 2004 22:30 schreef TheWilliedockSaints het volgende:

[..]

vrij weinig..

ze kan een advocaat in de arm nemen, maar dat heeft geen zin...zelfs al wint ze de zaak, de advocaat is duurder..

* TheWilliedockSaints heeft 2 jaar lang effectenlease aan de telefoon verkocht..

Effectenlease is mooi


*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
  maandag 12 januari 2004 @ 14:35:32 #38
21510 dr.Tesla
Gnothe seauton
pi_16184612
Captain-America, je hoeft zo sensationeel al die artikeltjes te plaatsen.
Een simpele URL lijkt mij voldoende, anders wordt het zo'n brei van teksten.

En trouwens, deze zaak gaat toch een behoorlijk lange tijd duren voordat alles afgerond is, dus je hoeft het niet elke keer als "breaking news..." bij wijze van spreken te brengen.

Alles is ťťn
  maandag 12 januari 2004 @ 15:24:14 #39
70076 Alicey
Miss Speedy
pi_16186151
quote:
Op zaterdag 10 januari 2004 22:30 schreef TheWilliedockSaints het volgende:

* TheWilliedockSaints heeft 2 jaar lang effectenlease aan de telefoon verkocht..

Effectenlease is mooi


niet bang dat je zelf ook gedagvaard wordt?
pi_16412669
Navond dr.Tesla,
quote:
Op maandag 12 januari 2004 14:35 schreef dr.Tesla het volgende:
Captain-America, je hoeft zo sensationeel al die artikeltjes te plaatsen.
Een simpele URL lijkt mij voldoende, anders wordt het zo'n brei van teksten.
Deels mee eens, edoch gezien de reacties van sommigen was dit ff nodig. Daarnaast is gezien het centrale topic het wel zo makkelijk als alles in een topic, uitgebreid, omschreven beschikbaar is.
quote:
En trouwens, deze zaak gaat toch een behoorlijk lange tijd duren voordat alles afgerond is, dus je hoeft het niet elke keer als "breaking news..." bij wijze van spreken te brengen.
Ten tijde van mijn postings was het breaking news vandaar mijn manier van posten.

Jammer dat je je hieraan stort. Zal kijken of ik het de volgende keer anders zal doen.

Mazzeltov;

Ralph

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
  donderdag 22 januari 2004 @ 12:03:18 #41
58837 Zsa
A-Chanti :)
pi_16483893
Jippie net een rekening gehad van Dexia: of ik ff ruim § 5000,- over wilde maken
From the start Most every heart That's ever broken Was because There always was A man to blame....
pi_16484880
quote:
Op maandag 19 januari 2004 23:02 schreef Captain-America het volgende:

Jammer dat je je hieraan stort. Zal kijken of ik het de volgende keer anders zal doen.


Gewoon de uitgebreide berichtgeving blijven maken.

Hieraan hebben de meeste mensen veel meer, degene die zich hierin meer willen verdiepen of mee bezig zijn. Sowieso als je naar nieuws sites gaat linken zijn naar verloop van tijd de berichten verdwenen.

  User die je het meest gemist hebt 2022 donderdag 22 januari 2004 @ 13:21:57 #43
78918 SeLang
Black swans matter
pi_16485638
Hoe triest het allemaal ook is voor jou en voor andere mensen die hierin belegd hebben, de kern van het probleem is dat je bent gaan beleggen in iets dat je niet begrijpt.

Waarom belooft een product (waarvan jij kennelijk dacht dat het een 'spaarproduct' was) een hoog rendement terwijl je op een echte spaarrekening maar een paar procent krijgt?
Iemand met een minimale intelligentie begrijpt dan toch dat er ergens een addertje onder het gras zit. Je krijgt nu eenmaal geen gratis geld in deze wereld.

Als zo'n beleggingsproduct te ingewikkeld voor je is om te doorzien, beleg er dan niet in!

"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
pi_16488278
Naast het feit dat men nu wel of niet goed is voorgelicht. Als iedereen nu op winst had gestaan had men niemand horen roepen hoe slecht Dexia wel niet zou zijn. Nu het slecht gaat moet Dexia boeten.

Mensen die geloven dat je van 1 euro er 3 kan maken in zeer korte tijd zonder risico's moeten eens de IQ test op www.bnn.nl doen.

  donderdag 22 januari 2004 @ 16:10:15 #45
58837 Zsa
A-Chanti :)
pi_16490243
Kwas 14 jaar en mn moeder vond het wel handig als ik elke maand wat geld automisch apart hield om te sparen. Toen kregen we die folder dan Legio en besloten we mee te doen, alleen mn vader heeft een handtekening gezet terwijl mn moeder ook had moeten tekenen.. Kheb het geld niet om te betalen en ben ook niet van plan om ook nog maar iets aan die K*Tbank te geven, ze zoeken het maar uit. PUNT
From the start Most every heart That's ever broken Was because There always was A man to blame....
pi_16495508
Vriend van mij werk bij Dexia

Hij weet: het ziet er niet best uit voor de beleggers.....

Dus maak je borst maar nat!

pi_16503832
Tsja legio anderen, waaronder gerennomeerde advocaten e.d. zeggen het tegenovergestelde. En in lijn hiermee zijn ook al de diverse uitspraken in het voordeel van de gedupeerden...

Overigens geef je, zelf, gelijk aan waar de fout al begint.
Het gaat hier niet om gedupeerde beleggers daar:

be∑leg∑ger (de ~ (m.), ~s)
1 iem. die zijn geld ergens in belegt
(Van Dale taal online)

En het merendeel van de gedupeerden middels loze praatjes en verneukeratieve folders misleid is. Als deze grote groep was verteld dat men middels geleend geld ging speculeren, zoals het had gemoeten!, dan ware dit alles niet geschiedt.

Daarnaast, zie hiervoor de gewezen vonnissen, ten dele alhier vermeld, hebben Dexia cs en aanverwante organisaties de verkeerde producten aan de verkeerde personen verstrekt. Voor de argumentatie verwijs ik daar ik niet in herhaling wil vervallen, is o.a. niet bevordelijk voor de leesbaarheid, aan de eerder vermelde onderbouwde punten.

Last but not least ben ik zeer benieuwd naar de gronden die jouw vriend aldaar werkzaam aanhaalt i.e. welke deze dan zouden zijn.
Ik hoop voor hem dat dit andere zijn dan het gebruikelijke Dexia verhaal inzake dit alles.

Anyway mark my words dit jaar word, ook voor Dexia, het jaar van de waarheid en waarheidsvinding! Ik ben er zeker van dat Dexia geen stand zal houden en dat in navolging hiervan veel Dexia personeel zijn/haar heil elders zal moeten gaan zoeken.

Enfin we shall see don't we...

quote:
Op donderdag 22 januari 2004 19:16 schreef Solitarias het volgende:
Vriend van mij werkT bij Dexia

Hij weet: het ziet er niet best uit voor de beleggers.....

Dus maak je borst maar nat!


*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
  donderdag 22 januari 2004 @ 23:40:24 #48
33954 ElisaB
ook in zwart verkrijgbaar!
pi_16503901
quote:
Op donderdag 22 januari 2004 19:16 schreef Solitarias het volgende:
Vriend van mij werk bij Dexia

Hij weet: het ziet er niet best uit voor de beleggers.....

Dus maak je borst maar nat!


Dat zou ik ook volhouden als ik bij Dexia werkte. Maar het laatste woord zal aan de wijze heren zijn en we zullen het wel meemaken.
Muil houwe of ik sjoel d'r eentje in!
pi_16913232
Updates:

http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/home/)/components/financien/rtlz/2004/02_februari/05-lease_verdriet_dsi_aanbieders_moeten_betalen.xml

©2004 RTL/de Holland Media Groep S.A.

Laatst gewijzigd: 05-02-2004 13:45

Leaseverdriet: aanbieders van aandelenlease moeten schade vergoeden

Gedupperden van aandelenlease kunnen rekenen op een schadevergoeding. De aanbieders van de produkten hebben niet voldoende gekeken of de kopers de financiŽle risico's wel konden dragen.

Uitleg uitspraak klachtencommissie aandelenlease

Klachteninstituut
Dat blijkt uit uitspraken die het klachteninstituut voor de effectenhandel DSI donderdag heeft gepubliceerd. De klachtencommissie keek naar tien vergelijkbare zaken en concludeerde in veruit de meeste gevallen dat de beleggers het overgrote deel van hun schuld niet terug hoeven te betalen. Deze uitspraken zijn bindend.

Schikking met beleggers
De conclusies van DSI zijn belangrijk, omdat een geschillencommissie die zoekt naar een oplossing voor de problemen met aandelenlease, de uitspraken zal gebruiken. Een commissie onder aanvoering van oud-ombudsman M. Oosting probeert mede aan de hand van de DSI-uitspraken een schikking te treffen tussen de beleggers in aandelenlease en de aanbieders van deze producten.

Grote schulden
Beleggers die in aandelenlease zijn gestapt, kijken in veel gevallen tegen een schuld aan. Ze zijn met geleend geld de beursvloer opgegaan, vaak midden in de aandelenhype. Door de koersdalingen van de afgelopen jaren kunnen de beleggers hun lening niet terugbetalen.

De DSI heeft ook geconcludeerd dat de reclames voor de beleggingen van Legiolease niet misleidend waren. Eerder velde de beurstoezichthouder AFM een hard oordeel over sommige reclames voor de omstreden beleggingen.

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_16913265
http://www.dsi.nl/index.php?sid=27&news=41

DSI-bericht d.d. 05 02 2004

Persbericht DSI Vergoedingen toegekend in Legioleasezaken

Amsterdam, 5 februari 2004 - De Klachtencommissie DSI heeft op 5 februari 2004 een aantal uitspraken gepubliceerd inzake individuele klachten over Legioleasecontracten. In een aantal van die zaken is beslist dat klagers het overgrote deel van de restschuld niet hoeven te voldoen.

Korte samenvatting van een aantal uitspraken

Sommige zaken hebben gemeenschappelijke kenmerken. Van die beslissingen volgt hier een korte samenvatting. In de meeste zaken stonden twee vragen centraal. Heeft de klager het contract gesloten omdat hij door het informatiemateriaal van Legiolease is misleid? Had Legiolease tevoren moeten onderzoeken of de klager een eventuele restschuld zou kunnen voldoen?

Misleiding

De klacht over misleidende reclame behandelt de Klachtencommissie alleen als de klager niet is aangesloten bij de Stichting Leaseverlies of een soortgelijke instelling, die dezelfde klacht aan de rechter voorlegt.

In verschillende uitspraken heeft de Klachtencommissie geoordeeld dat er geen sprake was van misleiding in de zin van desbetreffende wettelijke bepalingen. Dat hangt samen van de inhoud van het door Legiolease verspreide informatiemateriaal. Daarin is weliswaar sterk benadrukt dat aan-delenbeleggingen aanhoudend gunstige rendementen zouden opleveren, maar in de behan-delde gevallen zijn de klagers niet uitsluitend afgegaan op informatiemateriaal waarin geen enkele waarschu-wing voor de aan aandelenbeleggingen verbonden risico's is gegeven. Van consumenten moet nu eenmaal worden verlangd dat zij informatie betreffende een product voldoende nauwkeurig lezen. Dat is op het gebied van aandelenbeleggingen niet anders. Sommige klagers stellen dat zij in de waan zijn gebracht dat het om een vorm van sparen ging. De inhoud van het door Legiolease, in de zaken waarin de Commissie thans beslist heeft, verspreide informatiemateriaal rechtvaardigt die stelling niet. In de nu beoordeelde overeenkomsten is uitdrukkelijk het bedrag van de "(totale) lease-som" vermeld en de daarover berekende rente. Ook is in de overeenkomsten te vinden dat Legiolease voor een bepaald bedrag aandelen aankoopt, die aan de klager geleverd worden onder voorwaarde dat deze aan al zijn betalingsverplichtingen zal hebben voldaan, waarbij het restant van de hoofdsom verrekend kan worden met de opbrengst van de aandelen.
In de meeste gevallen is daarom de vordering dat het contract volledig ongedaan wordt gemaakt niet gehonoreerd. Waar de Commissie anders geoordeeld heeft, waren bijzondere omstandigheden aanwezig.

Zorgplicht

In verschillende uitspraken heeft de Klachtencommissie beslist dat de deelnemer aansprakelijk is omdat Legiolease niet aan haar zorgplicht heeft voldaan. De effectenleasecontracten zijn aan een breed publiek aangeboden, en doorgaans via tussenpersonen afgesloten. Daardoor heeft Legiolease het zichzelf onmogelijk gemaakt om na te gaan of er in individuele gevallen een wanverhouding bestond tussen de betalingsverplichting die de wederpartij op zich nam en diens inkomens- en vermogenspositie. Ook indien iemand verschillende contracten wilde afsluiten, waarmee in totaal een (zeer) groot bedrag gemoeid was, werd niet nagegaan of hij het risico zou kunnen dragen.

Zodoende heeft Legiolease met betrekking tot de redelijkerwijs te verwachten bestedingsruimte on-voldoende zorg betracht. Als professionele aanbieder van beleggingsproducten had Legiolease er rekening mee moeten houden dat de aandelenkoersen een langdurige en belangrijke daling konden vertonen. Legiolease had de klagers een voorziening moeten aanbieden om zo'n negatieve koers-ontwikkeling, waardoor de klagers na afloop van de contracten met een soms zeer grote restschuld konden blijven zitten, af te dekken.
Bij het aanbieden van de effectenleaseconstructie is zo'n voorziening achterwege gelaten en daarvoor is de Deelnemer aan DSI, waarvan Legiolease deel uitmaakt aansprakelijk gehouden. Zo'n verzekering zou kosten meegebracht hebben. Daarom heeft de Commissie de schade die deze Deelnemer moet dragen naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld op een bedrag gelijk aan de restschuld, verminderd met een percentage van de aankoopwaarde van de aandelen. Afhankelijk van aanvangstijdstip en duur van de overeenkomst is dit percentage vastgesteld op doorgaans vijftien of twintig procent, zijnde de begrote gemiddelde kosten van zo een verzekering. De restschuld die de klagers moeten betalen heeft de Klachtencommissie derhalve beperkt tot ten hoogste het toepasselijke percentage (15% of 20%) van de aankoopwaarde van de aandelen. Indien die klagers al mťťr dan dit bedrag aan restschuld hebben betaald, moet het meerdere worden terugbetaald.

Maandtermijnen betaald uit effectendepot

Sommige klagers hebben gebruik gemaakt van een constructie waarbij geld werd gestort, dat is omgezet in een ef-fectendepot uit welk depot de verschuldigde termijnen voldaan moesten worden. Door koersdalingen bleek het in het depot geÔnvesteerde bedrag in sommige zaken onvol-doende om die ter-mijnen te betalen. Deze con-structie had een redelijk bekwaam en redelijk handelend effectenadviseur volgens de Klachtencommissie niet mogen aanbieden omdat daardoor koersrisico's zijn gelopen die onverenigbaar zijn met het in tijd en omvang vaststaande doel van de investering. De door deze depotconstructie geleden schade moet in voorkomend geval ook worden vergoed.

De Klachtencommissie DSI is voornemens binnen afzienbare tijd nog een aantal uitspraken over dit soort zaken vast te stellen en bekend te maken.

Volledige tekst van de uitspraken

De uitspraken met jaartal: 2004, nrs. 8 t/m 17 zijn te vinden op de website www.dsi.nl via 'Zoeken in uitspraken' gevolgd door 'Uitspraken KC'. Ook andere uitspraken van de Klachtencommissie DSI over leasecontracten zijn daar te vinden.


Dutch Securities Institute
PB 3861, 1001 AR Amsterdam
Raadhuisstraat 20, Amsterdam
Telefoon 020-5309854

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')