abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_13148307
Ik zie dat er hier op het forum ook mensen zijn die problemen hebben met Dexia. De volgende twee artikelen komen van de website www.rechten.nl. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.

Prowler

pi_13148328
Eigen schuld, met geleend geld gaan beleggen kent grote risico's, en die risico's heb je geaccepteerd en je moet dus nu niet zeiken dat het niet goed ging.
[b]Op vrijdag 19 september 2003 16:25 schreef Globalist het volgende:[/b][br]Wie regelt er ff een vliegtuigje met 'Balkenende en Zalm hebben gelijk' voor morgen? :P
pi_13148334
Wenst u ontslagen worden uit uw verplichtingen uit aandelenlease-overeenkomst(en)? Dient u binnenkort een groot bedrag aan de bank te betalen en is een door de bank gedaan aanbod of een door de bank aangeboden hardheidsclausule geen alternatief voor u? Dan bevindt u zich in een penibele situatie die om acuut ingrijpen vraagt. Onderstaand zetten wij uiteen wat ons kantoor voor u kan betekenen, op basis van welke grondslagen en tegen welke kosten. Ook gaan wij in op uw positie indien u deelneemt aan de stichting Leaseverlies.
1. Tot wie richt u zich
Deze informatie is op u van toepassing indien u een of meerdere overeenkomsten tot aandelenlease heeft gesloten met een bank. Mogelijk heeft u gecontracteerd met Dexia Bank Nederland N.V. (h.o.d.n. Legio en Labouchere), of Aegon Bank N.V. (h.o.d.n. Spaarbeleg), maar ook andere aandelenlease aanbieders zijn mogelijk.

Wellicht zijn uw overeenkomsten tot stand gekomen met behulp van een tussenpersoon, zoals medewerkers van Spaarselect of Spaarbeleg, maar ook een andere tussenpersoon is mogelijk.

Indien uw overeenkomst tot stand is gekomen door middel van een tussenpersoon heeft u niet ťťn, maar twee wederpartijen. Wij spreken waar mogelijk altijd de bank ťn de tussenpersoon aan. Waar mogelijk combineren wij dit in ťťn procedure.

2. Wat vordert u
Er van uitgaande dat uw dossier daartoe aanleiding geeft vordert u:

a. vernietiging, althans ontbinding van de ten laste van u gesloten overeenkomst(en);
b. vergoeding van de door u geleden schade (geleden verlies, gederfde winst, rente, buitengerechtelijke kosten);

U kunt de bovengenoemde vorderingen naar eigen behoefte instellen. Afhankelijk van de omstandigheden zou u er ook voor kunnen kiezen om geen betalingen (meer) te verrichten en te wachten totdat u door de bank wordt gedagvaard. In de procedure die daar vervolgens uit voort vloeit kunt u allereerst verweer voeren. Daarnaast kunt u ook een tegen-eis instellen waarbij u het bovenstaande onder a en b vordert.

Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen vorderen dat de Voorzieningenrechter in kort geding zal bepalen dat uw verplichtingen uit overeenkomst(en) mogen worden opgeschort, bijvoorbeeld totdat de rechter in een bodemprocedure waarin u partij bent, een (eind)vonnis zal hebben gewezen. Indien u in kort geding gelijk krijgt, dient de bank de uitslag van een bodemprocedure af te wachten en mag zij intussen geen incassomaatregelen tegen u nemen.

3. Wat is de grondslag van uw vordering(en)
De grondslagen voor uw vordering jegens de bank zijn vernietiging, wanprestatie en onrechtmatige daad. De vordering tot vernietiging is gebaseerd op art. 1:88 BW (bescherming van het huwelijksvermogen door de niet instemmende partner).

Aandelenlease is te zien als "overeenkomsten van koop op afbetaling" zoals bedoeld in art. 1:88 BW. Voor het aangaan van zulke overeenkomsten behoeft de ene echtgenoot toestemming van de andere echtgenoot. Indien deze toestemming niet is gegeven, kan de huwelijkspartner de overeenkomst vernietigen.

Sommige banken bestrijden dat artikel 1:88 BW van toepassing is op aandelenlease. Volgens die banken is dit artikel louter geschreven voor roerende zaken en aandelen zijn geen roerende zaken maar vermogensrechten.

Deze zeer theoretische en vergezochte stelling van de banken vindt volgens ons geen steun in het recht, maar het staat hun natuurlijk vrij om dit standpunt in te nemen.

Vernietiging kan zo mogelijk ook zijn gebaseerd op art. 6:228 BW (dwaling). Gebleken is namelijk dat veel cliŽnten de aandelenlease-overeenkomst(en) hebben afgesloten onder een onjuiste voorstelling van zaken. Aan sommige cliŽnten is o.a. de fiscale aftrekbaarheid van de leaserente voorgespiegeld op een moment dat reeds bekend was dat deze zou worden afgeschaft. Ook blijkt dat tussenpersonen vaak tegen beter weten in onverantwoord positieve scenarios hebben geschetst over de waarde-ontwikkeling van de geleasde aandelen, en de financiŽle gevolgen van het afsluiten van de overeenkomst(en). Een beroep op vernietiging kan rechtsgeldig slechts binnen drie jaar worden gedaan. Om bewijsproblemen te voorkomen berekenen wij deze termijn met ingang van de contractsdatum. Omdat de drie jaren termijn vaak al is verstreken, dient u uw vordering ook nog op andere grondslagen te baseren, waaronder zo mogelijk de volgende:

De bank heeft jegens u wanprestatie gepleegd indien zij niet heeft voldaan aan de (bijzondere) zorgplicht die zij jegens beleggende cliŽnten heeft, en die is neergelegd in art. 2 Algemene Bankvoorwaarden (ABV). Indien de bank de regels uit de effectenregelgeving schendt, dan handelt zij in strijd met art. 2 ABV en pleegt zij jegens u wanprestatie waardoor zij aansprakelijk wordt voor de schade die daardoor is ontstaan.

Een door de bank en/of de tussenpersoon gepleegde onrechtmatige daad kan gelegen zijn in art. 6:194 BW (misleiding) alsmede in schending van de destijds geldende effectenwetgeving, met name de Nadere Regeling Toezicht Effectenverkeer 1999 (NR). Zo blijkt in vrijwel alle aandelenlease zaken die in behandeling zijn bij ons kantoor, de volgende regelgeving geschonden:


art. 28 Nadere Regeling (er is geen risicoprofiel van de cliŽnt opgesteld en/of er is niet gehandeld in overeenstemming met een voor de cliŽnt geldend risicoprofiel);
art. 32 NR (misleidende voorstelling omtrent de waarde ontwikkeling van de aandelen en de risicos van de overeenkomst);
art. 33 NR (onjuiste informatie omtrent risicos van de overeenkomst);
art. 7.5 van Bijlage 7 bij de NR (het verplicht vermelden van het feit dat er een lening wordt aangegaan onder vermelding van de volgende waarschuwing: u belegt deels met geleend geld, dit betekent dat u het risico loopt dat u uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt);
art. 7.8 sub 2 van Bijlage 7 NR (de verplichting om bij prognoses de potentiŽle rendementen van het aangeboden product, zowel in positieve als in negatieve scenarios weer te geven).

Vervolgens blijken veel cliŽnten ongevraagd telefonisch te zijn benaderd. De klachtencommissie DSI heeft bepaald dat dit een ongeoorloofde agressieve verkoopmethode is. Ook blijken cliŽnten er vaak niet van op de hoogte dat de geliquideerde overwaarde van hun woning is gestort in een depot dat niet uit geld maar uit aandelen bestaat. Uit dit depot zouden gedurende (tenminste) de eerste zestig maanden de verplichtingen uit de aandelenlease overeenkomsten worden voldaan.
Maar nu door koersdalingen het depot leeg is, dienen cliŽnten onverwacht de vaak grote maandlasten uit hun gewone exploitatie te voldoen. Veel cliŽnten zijn daartoe niet in staat. De vraag is wie opdracht heeft gegeven tot de aankoop van dit depot.

Aan de tussenpersoon die heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de overeenkomst(en) kan daarnaast (dus: naast al het bovenstaande) het volgende worden verweten:

6. Overtreding van de artikelen 6, 7 en 8 Colportagewet (colportage met geldleningen is verboden);
7. Overtreding van de Wet op het Consumentenkrediet (is er getoetst of de cliŽnt de betalingsverplichtingen kon dragen?).

Tenslotte moet worden onderzocht of de desbetreffende tussenpersoon in het bezit was van een vergunning, dan wel een ontheffing of een vrijstelling in het kader van de Wet Toezicht Effectenverkeer. Gebleken is dat niet elke tussenpersoon aan deze vereisten voldoet.

Indien de bank jegens u de bovengenoemde normen heeft overschreden, dan is zij voor de gevolgen daarvan aansprakelijk. Indien de tussenpersoon jegens u de bovengenoemde normen heeft overschreden, is de bank voor de schade die ten gevolge daarvan is ontstaan aansprakelijk, indien de tussenpersoon optrad als hulppersoon van de bank in de zin van art. 6:171 en/of 6:172 BW. Een opdrachtgever is eenmaal aansprakelijk voor de fouten van een door hem ingeschakelde hulppersoon.

Gelet op (de inhoud van) de bovengenoemde regelgeving waaraan het afsluiten van aandelenlease overeenkomsten moet worden getoetst, is kans op succes aanwezig. Intussen heeft ons kantoor zeer veel aandelenlease dossiers in behandeling.

4. Wat is uw positie indien u deelneemt aan de stichting Leaseverlies
De Stichting Leaseverlies heeft Dexia Nederland N.V. gedagvaard namens vele tienduizenden deelnemers. De procedure van de Stichting bevindt zich in een pril stadium: de dagvaarding is aangebracht, de conclusie van antwoord is nog niet ingediend. Daarna kunnen nog volgen: een conclusie van repliek, een conclusie van dupliek, een comparitie, getuigenverhoren en nadere conclusies. Na een wachttijd van vele maanden volgt dan een vonnis. Op korte termijn bent u daarmee niet geholpen. Intussen dringt de bank wellicht aan op spoedige betaling van uw restschuld, althans ten minste op betaling van de maandelijkse verplichtingen.

Bovendien is in een collectieve actie geen plaats om de feiten en omstandigheden, die in elk individueel geval hebben geleid tot het afsluiten van de desbetreffende overeenkomst(en) per deelnemer, uitgebreid aan bod laten komen. Toch is dit belangrijk. Er zijn veel soorten aandelenlease overeenkomsten en elke individuele casus is anders. De jurisprudentie toont dat de toepasselijke regelgeving steeds wordt getoetst aan de feiten en omstandigheden van het individuele geval. In een individuele procedure kan uitputtend worden ingegaan op de feiten en omstandigheden van het geval.

Wist u, dat de klachtencommissie DSI uw individuele klacht niet in behandeling neemt indien u bent aangesloten bij de stichting Leaseverlies? De door de stichting gevoerde procedure wordt dan mede namens u gevoerd. Voorwaarde voor klachtenbehandeling door DSI is echter dat uw klacht niet ůůk bij een rechter aanhangig is of wordt.

5. Wat kan Rompelberg & Ruiter advocaten voor u betekenen
Dit is afhankelijk van (de achtergronden van) de totstandkoming van de overeenkomst(en) waarbij u partij bent. Om daar een op uw situatie afgestemd oordeel over te kunnen geven hebben wij meer informatie nodig, bijvoorbeeld over:


uw achtergrond (leeftijd, opleiding, ervaring, werk, inkomen en vermogen, gehuwd, aantal minderjarige thuiswonende kinderen, beleggingsdoelstelling, ervaring met beleggingen);


de totstandkoming van de lease-overeenkomst(en):
a. wie heeft contact opgenomen met wie?
b. heeft u met de bank of de tussenpersoon gesproken over uw beleggingsdoelstellingen? Is uw beleggersprofiel opgesteld en is dit schriftelijk vastgelegd? Paste aandelenlease in uw profiel?
c. heeft de bank of de tussenpersoon getoetst of u aan de verplichtingen uit de overeenkomst(en) kon voldoen?
d. wanneer en onder welke omstandigheden heeft ondertekening plaatsgevonden?
e. heeft uw huwelijkspartner de aandelenleaseovereenkomst(en) mede-ondertekend?


de informatie die voorafgaand aan de ondertekening is verstrekt:
a. is er gebruik gemaakt van foldermateriaal, zo ja: welke informatie wordt hierin verschaft?
b. welke toekomstverwachtingen werden gewekt?
c. is u verteld dat u een lening aanging, waaruit u een restschuld kon overhouden?
d. (deze vraag is alleen van toepassing indien een depot is gevormd van waaruit de maandelijkse leasebetalingen zouden moeten worden verricht): is u verteld dat de geliquideerde overwaarde van uw woning werd gestort in een depot, bestaande uit koersgevoelige producten?
e. zijn er ook prognoses geschetst in negatieve scenario's?

Aan de hand van bovengenoemde informatie schrijft ons kantoor een brief aan de bank (en indien van toepassing: de tussenpersoon) met de nodige vragen en opmerkingen. Daarna volgt zo mogelijk vernietiging c.q. ontbinding van de overeenkomst en aansprakelijkheidsstelling. Aan de hand van de reactie van de bank en/of de tussenpersoon kan vervolgens worden gekozen voor het starten van een gerechtelijke procedure. Als uw casus daartoe aanleiding geeft kan daarnaast in een kort geding worden gevorderd dat u uw (maandelijkse) betalingsverplichting mag opschorten, bijvoorbeeld totdat de rechter in een bodemprocedure waarbij u partij bent vonnis zal hebben gewezen.

6. De kosten van onze dienstverlening
De kosten die wij voor onze dienstverlening berekenen zijn afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Gelet op de complexiteit van de materie, nemen wij geen aandelenleasezaken in behandeling op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

Indien u gezien uw inkomen en vermogen voor een toevoeging in aanmerking zou komen, dan maken we met u een vaste prijsafspraak. Het af te spreken bedrag wordt hoger indien er meerdere overeenkomsten zijn gesloten, er nŠŠst de bank ook een tussenpersoon kan worden aangesproken, of als er een voorlopige voorziening moet worden gevorderd.

Indien u niet voor een toevoeging in aanmerking komt, dan berekenen wij een uurtarief. Vooraf geven wij een indicatie van het aantal uren dat vermoedelijk gemoeid zal zijn met de behandeling van uw zaak.

Bovengenoemde tarieven betreffen het advocatenhonorarium voor de behandeling van de zaak in eerste aanleg, en zijn exclusief kosten als griffierecht en deurwaarderskosten. Het overeengekomen tarief wordt schriftelijk aan u bevestigd. Onze declaraties zijn steeds uitvoerig gespecificeerd.

7. Hoe verder?
Indien u geÔnteresseerd bent in onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons te voorzien van de hierboven onder 5 genoemde informatie, liefst per mail of per post, en zo mogelijk voorzien van alle relevante bescheiden.

Na analyse van uw zaak nemen wij kort daarna contact met u op, waarbij wij u zullen voorzien van passend advies. Indien u besluit van onze diensten gebruik te maken, dan wordt uw opdracht alsmede het overeengekomen tarief schriftelijk bevestigd. Vervolgens gaan wij onmiddellijk aan de slag.

Op dit rechtsgebied zijn Mr. M.M.H.J. Rompelberg en mr. J.-P. van Dyck werkzaam.

u kunt hier rechtstreeks uw zaak aan ons voorleggen. Ook kunt u vrijblijvend vragen stellen over dit onderwerp.

Bron: www.rechten.nl

[Dit bericht is gewijzigd door Prowler999 op 13-09-2003 21:20]

pi_13148368
Volgens diverse krantenberichten daagt Dexia Bank Nederland N.V. binnenkort, teneinde betaling af te dwingen, 150 leasebeleggers voor de rechter. Hoe moet deze boodschap worden verstaan?

1. Inleiding
In eerdere bijdragen op deze site hebben wij de problemen rond aandelenlease en de mogelijkheden voor gedupeerden jegens de aanbieders (en verkopers) van aandelenlease-producten, uiteengezet.

Met name Dexia Bank Nederland N.V. stelt zich op het standpunt dat de lease-overeenkomsten geldig zijn en dat ze onverkort moeten worden nagekomen. Dexia eist volledige betaling. Dat mag eventueel over een wat langere termijn of met korting, maar betalen moet volgens Dexia.

Wij betwijfelen of Dexia voor de rechter wel zo sterk staat als zij wil doen geloven. Omdat de meningen verdeeld zijn en verder niet verenigbaar, ligt het voor de hand dat een van de partijen naar de rechter stapt. Dexia neemt dus het voortouw.

2. Strategie van Dexia
Dexia heeft gekozen voor dagvaarding van 150 leasebeleggers voor de kantonrechter. Dit heeft een aantal redenen:

a. Ten eerste is de kantonrechter bij uitstek een incassorechter. De kantonrechter beoordeelt doorgaans slechts het bestaan van een overeenkomst en de vraag of op grond daarvan betalingsverplichtingen bestaan. Dit zal vrijwel steeds het geval zijn. Veel belangrijker zijn echter de antwoorden op de vraag hoe en onder welke omstandigheden de overeenkomsten tot stand zijn gekomen, hoe Dexia en de tussenpersonen daarbij te werk zijn gegaan, welke (misleidende) informatie werd verstrekt om de overeenkomsten getekend te krijgen en welke grote financiŽle belangen Dexia en de tussenpersonen hadden bij de totstandkoming van de overeenkomsten. Dit zijn allemaal vragen die in een procedure bij de kantonrechter zelden uitgebreid aan bod komen en die Dexia, door deze 150 zaken voor de Kantonrechter te brengen, handig weet te omzeilen. Daarbij geldt dat de kantonrechter tevens belast is met de vele ontslagprocedures in Nederland zodat hij het erg druk heeft. Ook een kantonrechter wordt geacht productie te draaien, maar het ondersteunend apparaat van de kantonrechters is momenteel overbelast. In die omstandigheden is het hem nauwelijks kwalijk te nemen dat de kantonrechter waar mogelijk niet ingaat op lastige vraagstukken, waarop vaak slechts antwoord kan worden gegeven na uitgebreide getuigenverhoren.

b. Ten tweede is de drempel naar de kantonrechter laag. Vaak verschijnen partijen niet vanwege het relatief gering financieel belang. Dan volgt veroordeling bij verstek. Dat is nog niet definitief, maar Dexia zal zeer waarschijnlijk toch alvast victorie kraaien. Gedaagde gedupeerden die verschijnen komen bijna altijd zonder advocaat, want die is niet vereist voor de kantonrechter. Gezien de juridische complexiteit rond aandelenlease staat de gedaagde op achterstand. De enkele gedaagde die wel een advocaat of deskundige gemachtigde heeft meegenomen is daarmee nog niet uit de brand. De complexiteit van elke aandelenlease zaken vergt een gedegen en tijdrovende voorbereiding. De vraag is of die voorbereiding, gezien het beperkte financiŽle belang, ook heeft plaatsgevonden. Zo omzeilt Dexia haar probleem van de juridisch deskundige bijstand aan gedupeerden.

Vanwege de gekozen strategie zal Dexia waarschijnlijk een aantal veroordelingen weten te boeken, die zij naar verwachting als overwinning in de pers zal uitmeten. Het voordeel voor Dexia zit niet zozeer in de veroordelingen zelf maar in het schrikeffect dat ze hebben op gedupeerden die een gang naar de rechter overwegen of die vrezen zelf door Dexia gedagvaard te worden. Dexia speculeert erop dat de paniek die deze nieuwsberichten bij gedupeerden veroorzaken, hen tot betalen zal aanzetten.

Dat de beoordeling van een aandelenlease geschil wezenlijk anders kan uitpakken indien het door een andere rechter geschiedt, verzwijgt Dexia liever.

3. Wat te doen indien u wordt gedagvaard
Houd het hoofd te allen tijde koel. Onze ervaring is dat veel leasebeleggers vrezen dat op een kwade dag de deurwaarder hun huis komt leeghalen. Dat is echter onmogelijk zolang er nog geen rechter aan te pas is gekomen (en ook daarna is het buitengewoon onwaarschijnlijk). Totdat de rechter een vonnis heeft gewezen kan de deurwaarder slechts bij u langs komen om een dagvaarding uit te reiken. Op deze dagvaarding staat vermeld wanneer u wordt geacht te verschijnen, ten overstaan van wie, en op grond waarvan. Daarna vertrekt de deurwaarder weer.

Indien u wordt gedagvaard: neem zo snel mogelijk contact op met een advocaat met kennis van de aandelenlease problematiek. Uw advocaat vraagt uitstel en bereidt daarna samen met u een grondig verweer voor. Desnoods vraagt hij dat getuigen zullen worden gehoord die kunnen verklaren op welke wijze de overeenkomsten tot stand zijn gekomen.
Gelet op onze ervaring en kennis van de juridische details, maar ook onze kennis over de methoden van de aandelenlease verkopers, treden wij graag in een procedure voor u op.

Wij hopen u hiermee een groter inzicht te hebben kunnen verschaffen in de achtergrond van het bovengenoemde krantenbericht. Binnenkort kunt u weer een nieuwe bijdrage met betrekking tot aandelenlease op deze site verwachten.

Indien u nog vragen heeft over (de kosten van) onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk

Op dit rechtsgebied zijn Mr. M.M.H.J. Rompelberg en mr. J.-P. van Dyck werkzaam.

Bron: www.rechten.nl

pi_13148800
Ga je nog op m'n post reageren, en wat wil je met dit topic behalve mensen op de hoogte stellen van die lappen text?
[b]Op vrijdag 19 september 2003 16:25 schreef Globalist het volgende:[/b][br]Wie regelt er ff een vliegtuigje met 'Balkenende en Zalm hebben gelijk' voor morgen? :P
pi_13151544
quote:
Op zaterdag 13 september 2003 21:34 schreef Globalist het volgende:
Ga je nog op m'n post reageren, en wat wil je met dit topic behalve mensen op de hoogte stellen van die lappen text?
Heel veel mensen dachten dat ze elke maand spaarden en hebben niet begrepen dat het om een lening ging.
Dat had alles te maken met slechte informatie en kleine lettertjes.
pi_13151819
quote:
Op zaterdag 13 september 2003 21:18 schreef Globalist het volgende:
Eigen schuld, met geleend geld gaan beleggen kent grote risico's, en die risico's heb je geaccepteerd en je moet dus nu niet zeiken dat het niet goed ging.
Ja en nee. Het gaat erom dat klanten van dit soort oplichters (Dexia, LegioLease, WinstVerDrieDubbelaar etc.) niet werd verteld dat ze in feite een lening afsloten. De 'winst van de aandelen' was gedeeltelijk bedoeld om die lening (+ rente) te betalen.

Het is dus schandalig dat die mensen niet goed voorgelicht zijn. Men wist niet dat men een lening aanging.

Ik heb die reclame-rommel van LegioLease ook wekelijks over de vloer gekregen. Ik ben ietwat te achterdochtig en te cynisch; ik geloof niet zo dat anderen het goed met mij voorhebben; met name niet als ze zich zo opdringen.

Fokkerdefok.
  zondag 14 september 2003 @ 00:10:41 #8
57546 Masta-t
King and Queen of Cheese
pi_13151869
och god, gaan we weer...

ik zeg het nog een keertje:
L E E R G E L D

Dexia, heeft gebruik gemaakt van de volgende stelregel:
"Stel je de stomheid van een gemiddeld persoon voor... De helft van de wereld is nog stommer dan dat!!"

Disclaimer: Alles wat hierboven staat is onzin. De steen des aanstoots zit in je hoofd. Degene die aanstoot neemt is kortzichtig. Respect is belangrijk. Onnodig kwetsen is slecht. Per ongeluk is niet erg. De Blauwe Banaan HEEFT echt het antwoord!
pi_13151942
quote:
Op zondag 14 september 2003 00:10 schreef Masta-t het volgende:
och god, gaan we weer...

ik zeg het nog een keertje:
L E E R G E L D

Dexia, heeft gebruik gemaakt van de volgende stelregel:
"Stel je de stomheid van een gemiddeld persoon voor... De helft van de wereld is nog stommer dan dat!!"


Noah, het ligt ietsje genuanceerder dan dat. Dexia heeft wel schromelijk misbruik gemaakt van de hebzucht van mensen, maar Dexia heeft die mensen ook niet juist ingelicht..

Eigenlijk ligt de schuldvraag (sic) dus een beetje in het midden.

Fokkerdefok.
pi_13162097
Misschien moet iedereen hier ----> Studenten met hun Dexia's Winstverdriedubbelaar
nog maar eens te raden gaan, zonder weer (her)nieuwde discussies e.d. aan te gaan.

Ter indicatie hoe men maatschappelijk, ja het word nu opeens wel erkend als maatschappelijk probleem, tegen aankijkt:
http://www.commissiegeschillenaandelenlease.nl

Oh ja en lezen is raadzaam voordat je iets begint te oordelen en te roepen/schrijven.

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
  vrijdag 26 september 2003 @ 21:52:33 #11
33954 ElisaB
ook in zwart verkrijgbaar!
pi_13468859
We gaan centraal:

[Centraal] Dexia

Muil houwe of ik sjoel d'r eentje in!
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')