abonnement bol.com Coolblue
  dinsdag 9 januari 2007 @ 15:19:31 #1
119552 squealmaster
Take the time !
pi_45178446
Waarom de zendmastverspreiding naar een complot riekt en een weetje over het wegstralen van negatieve ionen en het daardoor verhoogde risico op een (vogel)grieppandemie.


Een grote tragedie is dat de integriteit van de noodklokluidende artsen van het Freiburger Appell en opvolgers geen enkele bijval krijgt van grote gezondheidsorganisaties en dat journalisten er veel te weinig mee doen. Als je het serieus uit gaat zoeken lijken in deze kwestie bijna alle officiŽle gezondheidsinstanties gecorrumpeerd door de lobbyisten van telecommaatschappijen of de daarmee samenwerkende overheid. Zo beweert onder meer de WHO zelf, tegen een stroom van meer dan tweehonderd recente, oerdegelijke en onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken in (bijvoorbeeld het door twaalf Europese universiteiten en wetenschapscentra opgestelde Reflex-rapport), dat er geen bewijs is voor de schadelijkheid van zendmaststraling. Ook de dramatische resultaten van veldstudies in bijvoorbeeld Naila en Netanya: een drie tot vier keer zo hoog risico op kanker binnen een straal van vierhonderd meter rond ťťn zendmast (vaak staan er dertig binnen zo'n afbakening), worden genegeerd.

Er is overdonderend veel bewijs voor de schadelijkheid ervan, zowel afkomstig uit onafhankelijk wetenschappelijk testwerk als rechtstreeks uit de praktijk van het wonen bij zendmasten, maar dat mag niet baten. De Nederlandse minister van Economische Zaken ging zonder enige scrupules over de democratische schreef toen hij stelde dat een gevoel van onwelbevinden in de buurt van zendmasten geen aanleiding was om ze niet te plaatsen. In mijn woonplaats zijn er kleine kinderen die het uitschreeuwen van een aanhoudende migraine, dag in dag uit, onophoudelijk, sinds er een UMTS-mast werd geplaatst. Het is een witteboordenvariant van zware kindermishandeling en deze ronduit fascistoÔde overheidssmeerlapperij is thans overal ter wereld de nieuwe norm aan het worden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die aanvankelijk nog kritisch was tegenover stralingsrisico's, is na lang lobbyen ook overstag en haar definitie van 'gezondheid' is vandaag alleen nog van retorisch belang: 'Een staat van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden, en niet slechts de afwezigheid van ziekte of gebrek.' ('A state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.')

Dat de WHO met andere zaken bezig is dan de wereldgezondheid is niets nieuws. Om het meest in het oog springende voorbeeld te noemen: van tachtig procent van alle medicijnen ter wereld die door de farmaceutische industrie op de markt wordt gebracht is nooit of te nimmer wetenschappelijk aangetoond dat ze ook maar enige genezende werking hebben. Maar dat is niet het ergste. Los van het feit dat hier sprake is van een triljoenenzwendel waarmee geld verdiend wordt aan het leed van mensen en een agressieve maffiose verdediging van deze zwendel ten koste van als 'alternatief' gestigmatiseerde geneeswijzen, die vaak wel werken en daadwerkelijk genezen, vormt medicijngebruik (let op: dus niet de bijwerkingen, maar het gebruik zťlf) de vierde belangrijkste doodsoorzaak ter wereld. Deze doodsoorzaak komt bewust niet voor op het doodsoorzakenlijstje van de WHO. In haar functie als primaire waakhond over de wereldgezondheid is dat onverteerbaar te noemen. (zie ook de vele publicaties over deze thematiek van dr. Mathias Rath, die ik hiervoor als bron gebruikte). Iedereen zou zich dus serieus moeten afvragen wie en wat deze met belastinggeld gesubsidieerde organisatie werkelijk dient.

Nog verbijsterender dan de passieve pr-functie die de WHO voor de farmacie lijkt te vervullen is de schijn van een onacceptabele kennisachterstand ofwel een dito gebrek aan laterale intelligentie bij de medewerkers van deze organisatie inzake een eenvoudig meetbare bijwerking van telecomzendmasten. Terwijl we op tv steeds vaker WHO-woordvoerders hun bezorgdheid zien uiten over het risico op een dodelijke wereldgriep, wordt het volgende feit betreffende het over de hele aarde verspreiden van zendmasten die aaneengeschakeld ťťn groot onafgebroken elektromagnetisch veld vormen totaal genegeerd: hoogfrequente straling heeft een bijwerking die niet in de opsommingen hierboven voorkomt, zelfs niet in het Freiburger Appell, maar die bouw-biologen al langere tijd zorgen baart. Het betreft een verslechtering van onze luchtkwaliteit zoals die nog nooit eerder is voorgekomen. In de lucht zitten negatieve ionen. Deze negatieve ionen zijn van vitaal belang om de lucht die wij inademen gezond en in goede conditie te houden. Negatieve ionen zijn natuurlijke stofzuigertjes die stofdeeltjes en vervuilingsresten vangen en op de bodem doen neerslaan. Deze functie hebben ze ook met betrekking tot virussen.

Proefmetingen uit 2005 toonden onomstotelijk aan dat de hoeveelheid negatieve ionen binnen de elektromagnetische velden die door zendmasten worden gecreŽerd gereduceerd wordt tot slechts ongeveer twintig procent van het natuurlijke niveau. Dit betekent dat niet alleen door de straling zelf, maar ook door deze bijwerking het immuunsysteem van mensen wordt aangetast en allergieŽn de weerstand nog verder verzwakken. Nog beangstigender is, dat gekatalyseerd door dit voorafgaande sloopwerk, grieppandemieŽn zich ongestoord en razendsnel kunnen verspreiden doordat ten behoeve van de geldzucht van telecombedrijven en overheden de enige natuurlijke buffer die hiertegen bestond, negatieve ionen, vrijwel is weggevaagd. Dit roept nu al heel lastige vragen op. Stel je krijgt een herhaling van de Spaanse Griep, waar leg je dan nog de grens tussen een natuurlijke dood en doodslag of genocide door overheid, telecomproviders en 'wetenschappelijke' witwassers als de gezondheidsraden? Deze vraag moet serieus en op wereldschaal gesteld worden, nu de dreiging van pandemieŽn chronisch is, elk jaar in risico toeneemt en tientallen miljoenen burgers direct bedreigt.

Gezondheidsraden zijn er in ieder land. Helaas functioneren ze niet of wordt er, waar zo'n raad zich wel negatief heeft uitgelaten over hoogfrequente straling, zoals in BelgiŽ, om zogenaamd economische redenen niet naar geluisterd. De schadelijke athermische werking van hoogfrequente straling is al sinds de jaren dertig en veertig bekend en daarna vele malen opnieuw getest met steeds weer hetzelfde verontrustende resultaat. In de decennia daarop zijn volgens diverse internetbronnen exact dezelfde frequenties die nu overal op de bevolking worden losgelaten zelfs als psychotronische wapens gebruikt (Rusland, Groot-BrittanniŽ) met dodelijke gevolgen. De Nederlandse gezondheidsraad verschuilt zich steeds achter de opmerking dat indien er tijdens de blootstelling aan de straling van zendmasten geen verhoging van de temperatuur in het lichaam optreedt, er ook geen klachten kunnen optreden. Men negeert hierbij volledig en heel bewust dat alle klachten zoals die in het Freiburger Appell en in de tekst daaronder zijn opgesomd zich voordeden buiten de thermische zone.

Men negeert dat dit al zeventig jaar geleden bekend was en dat alleen al op grond daarvan aan de overheid het voorzorgsbeginsel zou moeten worden geadviseerd. Het voorzorgsbeginsel is een internationaal rechtsbeginsel dat wordt ingezet als er gerede twijfel omtrent de veiligheid bestaat bij het blootstellen van de bevolking aan een nieuw soort voeding of een nieuwe technologie. Meer dan tweehonderd onafhankelijke onderzoeken die concluderen dat de risico's onacceptabel zijn, zijn niet genoeg voor de Gezondheidsraad, waarin nota bene ongeveer de hele Nederlandse medische top is vertegenwoordigd. Sterker nog, volgens een bericht op www.stopumts.nl zou de huidige minister van Volksgezondheid gezegd hebben dat het UMTS-netwerk er zo snel mogelijk zou moeten komen. Het is diezelfde minister die zich nog nooit over het massaal sproeien van chemtrails heeft uitgelaten en een nieuw zorgstelsel heeft ingevoerd in een land waar zoveel vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd, dat iedereen bij voorbaat verplicht voor farmaceutische medicijnen is verzekerd, of je nu een voorkeur hebt voor allopathie of niet. Dit met in het achterhoofd dat tachtig procent van de farmaceutische medicijnen sowieso niet werkt en het feit dat straling waarvan de overheid zelf heeft geadviseerd ze op ons los te laten, nu al voor een enorme toename van gezondheidsklachten zorgt. Gedrag dat zich dissonant verhoudt tot de regionale overheden van 51 (januari 2006) Nederlandse gemeenten die vanwege de gezondheidsrisico's weigeren mee te werken aan het plaatsen van UMTS-zendmasten.

Of je het een complot moet noemen weet ik niet. Maar je kunt de zaak ook omkeren en je afvragen of een dergelijke constructie bij toeval kan ontstaan. Kun je per ongeluk als nationale overheid zo slordig met de waarheid omgaan? De kans daarop, met zoveel terzake kundige betrokkenen die toch bijna allemaal een gedegen academische opleiding hebben gehad, is nihil. Verbijsterend en een complottheorie onderstrepend is hier de opstelling van de Kankerstichting (KWF), die altijd van deur tot deur geld heeft ingezameld voor onderzoek naar de oorzaken van kanker, terwijl ze zonder enige voor haar donateurs acceptabele reden weigert de risico's van zendmaststraling of DECT-toestellen te onderzoeken (bron: www.stopumts.nl ). Maar goed, kanker is economisch hoofdzakelijk de bron van een uiterst lucratieve handel in niet of nauwelijks werkende chemokuren van 300.000 euro per stuk, dus was ook niet te verwachten dat kankerstichtingen iets tegen stralingsverspreiding zouden ondernemen.

Amerikaanse kankerstichtingen liggen al sinds de jaren vijftig onder vuur, toen ze de Royal Raymond Rife-oscillator hebben gesaboteerd in samenwerking met de overkoepelende farmaceutische industrieorganisaties en tegenwoordig, volgens de Rife-sites, ook de FDA. Raymond Rife vond een radionicatechnologie uit waarmee hij destijds al vijftien soorten kanker en ongeveer vierhonderd virale, bacteriŽle of door schimmels veroorzaakte aandoeningen kon genezen. Zijn uitvinding zou de macht van de farmacie de das omdoen en daarom wordt deze technologie zwaar onderdrukt. Ziekte is in de vorige eeuw helaas een ordinaire handel geworden, mensen zijn niet meer dan grondstoffen en de medische wereld met de aan haar gelieerde wetenschapsinstituten gedraagt zich voor 99% als een criminele organisatie.

Dit is een vervelend onderwerp, zowel om over te schrijven als om te lezen. Maar een goed boek doet niet aan struisvogelpolitiek. Daarom nog even iets over de zogenaamde onderzoeken die niets aan stralingsrisico's zouden hebben opgeleverd en waaruit dus dolgraag door het zendmastenbelangenconglomeraat wordt geciteerd. Deze hebben bijna altijd dezelfde constructie, zoals het volgende voorbeeld, dat ik aantrof op een toonaangevende website van een bezorgde bouw-bioloog, duidelijk zal maken.

Hoogfrequente straling maakt de hersen-bloedbarriŤre kapot. Deze moet ervoor zorgen dat vuile stoffen in het bloed niet in onze hersenen kunnen dringen. Het afbreken van deze barriŤre is, naast de chromosoomafwijkingen, vrijwel zeker de oorzaak van de grote toename van hersentumoren bij (vooral) kinderen en volwassenen in de omgeving van zendmasten.

We leggen even twee studies naast elkaar die zich met de hersen-bloedbarriŤre hebben beziggehouden in relatie tot blootstelling aan straling. De eerste is die van het Max Planck-instituut, uitgevoerd in 1997 in Berlijn. De resultaten van dit onderzoek lijken geen verband aan te tonen tussen blootstelling aan zendmaststraling en het doorbreken van de hersen-bloedbarriŤre. Een ander onderzoek, uit 2003, uitgevoerd in Zweden door de universiteit van Lund, toont echter een significant effect aan. Hoe kan dat? Het Max Planck-instituut heeft de leeftijd van de ratten waarmee getest werd niet opgegeven (waarschijnlijk ging het om volwassen ratten). De universiteit van Lund gebruikte jonge ratten, vergelijkbaar met mensenkinderen (de ontwikkeling van het schedelbot speelt een belangrijke rol bij stralingsbelasting, daarom lopen kinderen meer risico). Het Max Planck-instituut trok zijn conclusies al na zeven dagen (het nut hiervan is volstrekt onduidelijk wanneer je bedenkt dat in geval van zendmastbelasting de blootstelling jaren achtereen kan aanhouden.) De universiteit van Lund inspecteerde de rattenhersenen pas na zestig dagen en toen was het ook goed mis. Op vergelijkingsfoto's zie je zoveel zwarte plekken in het hersenweefsel dat het in die twee maanden blootstelling aan zendmaststraling in een stuk komijnekaas lijkt te zijn veranderd. Je wilt er gewoon niet aan denken dat onze kinderen nog veel langer aan bestraling door telecomproviders blootstaan.

Dat de effecten van blootstelling aan straling pas na langere inwerkingstijd aan het daglicht kunnen komen is sinds Hiroshima en een hele reeks kernongelukken al jaren een publiek geheim. Een hele bevolking dan als vivisectieproefdieren aan hoogfrequente straling blootstellen is daarom volslagen krankzinnig te noemen en, omdat de ernst en wreedheid van de gevolgen zich nog sneller bij kinderen voordoet dan bij volwassenen, zonder cynisme vergelijkbaar met nazi-experimenten van het meest ranzige soort. Degene die dit overdreven of irritant taalgebruik vindt nodig ik uit eens in een Ronald McDonald-huis te gaan kijken, iets waar alle telecomproviders, gezondheidsraden, GGD's en overheden die bij de zendmastverspreiding betrokken zijn toe gedwongen zouden moeten worden. Je ziet dan het probleem niet vanuit een lekker veilige, anonieme helikopterview (zie het hoofdstuk 'Molochs'), maar vanuit de harde realiteit, de extreme close up van tumoren die kinderoogjes en -hersens wegvreten en voorgoed verwoeste gezinnen. Spanje lijkt na de nodige blunders het eerste Europese land te zijn waar zendmasten nu niet meer binnen een straal van driehonderd meter bij scholen en kinderverblijven geplaatst mogen worden. Ik weet niet of een incident in 2005 in Spanje daar aanleiding toe was, waarbij vier kinderen uit ťťn schoolklasje ongeveer tegelijkertijd plotseling leukemie kregen en de school meteen werd gesloten omdat in een straal van vierhonderd meter eromheen meer dan dertig zendmasten actief waren.
  dinsdag 9 januari 2007 @ 15:21:58 #2
3936 ThE_ED
engu twiekur
pi_45178531
quote:
Dat de effecten van blootstelling aan straling pas na langere inwerkingstijd aan het daglicht kunnen komen is sinds Hiroshima en een hele reeks kernongelukken al jaren een publiek geheim.
Dat gaat om de radioactieve straling die schadelijk is straling niet om de electromagnetische.
[KNE]-Mod
pi_45178641
Voordat ik het hele stuk ga lezen, een vraag: Wat wordt precies emt negatieve ionen bedoeld?

Bedoel je daarmee negatief geladen deeltje of zit het in dezelfde category als negatieve straling?
You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep seated need to believe
C. Sagan
  dinsdag 9 januari 2007 @ 15:28:04 #4
119552 squealmaster
Take the time !
pi_45178763
quote:
Op dinsdag 9 januari 2007 15:25 schreef The_stranger het volgende:
Voordat ik het hele stuk ga lezen, een vraag: Wat wordt precies emt negatieve ionen bedoeld?

Bedoel je daarmee negatief geladen deeltje of zit het in dezelfde category als negatieve straling?
Met negatieve ionen bedoel ik de lading die in de lucht zit. ( Natuurlijke lading )
pi_45179152
quote:
Op dinsdag 9 januari 2007 15:28 schreef squealmaster het volgende:

[..]

Met negatieve ionen bedoel ik de lading die in de lucht zit. ( Natuurlijke lading )
Is het wellicht mogelijk dat gigantische verhaal samen te vatten in drie zinnen?
pi_45179180
quote:
Op dinsdag 9 januari 2007 15:28 schreef squealmaster het volgende:

[..]

Met negatieve ionen bedoel ik de lading die in de lucht zit. ( Natuurlijke lading )
Een ion is een geladen deeltje. Als je zout oplost in het water, krijg je chloor en natrium ionen in je water. De een is negatief geladen, de ander positief.
Zelfde geldt voor de lucht om ons heen. Je hebt positief geladen ionen en negatief geladen ionen, bliksem creeŽrt bijvoorbeeld veel negatief geladen ionen. Maar negatief geladen ionen betekend niet persť dat ze negatief zijn voor de mens.
You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep seated need to believe
C. Sagan
  dinsdag 9 januari 2007 @ 15:40:57 #7
119552 squealmaster
Take the time !
pi_45179196
quote:
Op dinsdag 9 januari 2007 15:21 schreef ThE_ED het volgende:

[..]

Dat gaat om de radioactieve straling die schadelijk is straling niet om de electromagnetische.
Radio actieve straling bevat ook elektromagnetische straling, anders zou het zich niet kunnen verplaatsen (stralen)
pi_45179241
kan iemand mij het uittreksel sturen?
  dinsdag 9 januari 2007 @ 15:43:07 #9
119552 squealmaster
Take the time !
pi_45179263
quote:
Op dinsdag 9 januari 2007 15:40 schreef The_stranger het volgende:

[..]

Een ion is een geladen deeltje. Als je zout oplost in het water, krijg je chloor en natrium ionen in je water. De een is negatief geladen, de ander positief.
Zelfde geldt voor de lucht om ons heen. Je hebt positief geladen ionen en negatief geladen ionen, bliksem creeŽrt bijvoorbeeld veel negatief geladen ionen. Maar negatief geladen ionen betekend niet persť dat ze negatief zijn voor de mens.
De negatieve ionen die zich in de lucht bevinden zijn juist belangrijk voor een gezonde lucht die wij inademen.

Deze negatieve ionen zijn van vitaal belang om de lucht die wij inademen gezond en in goede conditie te houden. Negatieve ionen zijn natuurlijke stofzuigertjes die stofdeeltjes en vervuilingsresten vangen en op de bodem doen neerslaan. Deze functie hebben ze ook met betrekking tot virussen.
pi_45179441
quote:
Op dinsdag 9 januari 2007 15:43 schreef squealmaster het volgende:

[..]

De negatieve ionen die zich in de lucht bevinden zijn juist belangrijk voor een gezonde lucht die wij inademen.

Deze negatieve ionen zijn van vitaal belang om de lucht die wij inademen gezond en in goede conditie te houden. Negatieve ionen zijn natuurlijke stofzuigertjes die stofdeeltjes en vervuilingsresten vangen en op de bodem doen neerslaan. Deze functie hebben ze ook met betrekking tot virussen.
Dan is het duidelijk, die definitie kwam niet echt naar voren in het eerste deel van de tekst. Je zou het ook kunnen opvatten als dat alle ionen negatief waren voor de mens o.i.d.
You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep seated need to believe
C. Sagan
  Moderator dinsdag 9 januari 2007 @ 16:38:48 #11
16180 crew  CoolGuy
Money makes the world go round
pi_45181241
Is dit niet eigenlijk waar Junkie19 in een grijs en niet zo ver verleden Towerbusters voor fabriceerde, of is dat alweer wat anders?
[i]Breitling - Instruments for Professionals[/i]
pi_45186257
quote:
Op dinsdag 9 januari 2007 16:38 schreef CoolGuy het volgende:
Is dit niet eigenlijk waar Junkie19 in een grijs en niet zo ver verleden Towerbusters voor fabriceerde, of is dat alweer wat anders?
Nee dat was negatieve straling, heel wat anders
You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep seated need to believe
C. Sagan
  woensdag 10 januari 2007 @ 14:00:59 #13
29347 RickySway
Make your life Sway
pi_45210665
de wereld is een balanswerk, welke alleen zal blijven bestaan als dat balans ongehinderd doorgaat. UMTS heeft inderdaad een invloed op de lading van onze atmosfeer. interssant dat je dit uitgezocht hebt en omschrijft.

Echter, net als CFK, zal umts gewoon ingezet worden tot het aantoonbaar fout gaat voor het van de baan geschoven wordt. er is geen enkele studie die genoeg zal aantonen om dit tegen te gaan en de vraag blijft dan ook simpelweg: hoe veel schade zullen we aan doen voor de wereld kapot gaat door umts?

en dat is dezelfde vraag die we altijd stellen. bij het verbranden van kool, olie, gas, diesel .. bij het gebruiken van cfk's, bij het dumpen in de oceaan, bij het aanpassen van het electromagnetische aardveld..... we zijn op zoveel manieren slecht bezig met onze aarde ... umts kan er nog wel bij in deze laatste eeuw
° Experience Everything !
pi_45211144
quote:
Op woensdag 10 januari 2007 14:00 schreef RickySway het volgende:
de wereld is een balanswerk, welke alleen zal blijven bestaan als dat balans ongehinderd doorgaat. UMTS heeft inderdaad een invloed op de lading van onze atmosfeer. interssant dat je dit uitgezocht hebt en omschrijft.

Echter, net als CFK, zal umts gewoon ingezet worden tot het aantoonbaar fout gaat voor het van de baan geschoven wordt. er is geen enkele studie die genoeg zal aantonen om dit tegen te gaan en de vraag blijft dan ook simpelweg: hoe veel schade zullen we aan doen voor de wereld kapot gaat door umts?

en dat is dezelfde vraag die we altijd stellen. bij het verbranden van kool, olie, gas, diesel .. bij het gebruiken van cfk's, bij het dumpen in de oceaan, bij het aanpassen van het electromagnetische aardveld..... we zijn op zoveel manieren slecht bezig met onze aarde ... umts kan er nog wel bij in deze laatste eeuw
Je kunt veel zeggen over UMTS, maar het effect van UMTS op negatieve ionen is verwaarloosbaar als je kijkt naar 1 blikseminslag. Bij bliksem wordt het "evenwicht" veel meer verstoord dan UMTS masten ooit kunnen doen...
You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep seated need to believe
C. Sagan
pi_45211704
quote:
Op woensdag 10 januari 2007 14:17 schreef The_stranger het volgende:

[..]

Je kunt veel zeggen over UMTS, maar het effect van UMTS op negatieve ionen is verwaarloosbaar als je kijkt naar 1 blikseminslag. Bij bliksem wordt het "evenwicht" veel meer verstoord dan UMTS masten ooit kunnen doen...
Blikseminslag is iets totaal anders dan UMTS masten, trouwens de straling van de masten is continue aanwezig.
  woensdag 10 januari 2007 @ 14:36:43 #16
78918 SeLang
Black swans matter
pi_45211776
"If you want to make God laugh, tell him about your plans"
Mijn reisverslagen
pi_45213511
quote:
Op woensdag 10 januari 2007 14:34 schreef squealmaster het volgende:

[..]

Blikseminslag is iets totaal anders dan UMTS masten, trouwens de straling van de masten is continue aanwezig.
Is dat wel zo?

van UMTS masten wordt gezegd (en zeker door de poster waarop ik reageer) dat ze de balans negatieve en positieve ionen verstoren. Drie maal raden wat bliksem doet met dat evenwicht?

En afgezien van het effect van bliksem, ik vraag me af hoe UMTS negatieve ionen laat verdwijnen. Neemt het elektronen af van ionen? Maar dat zou betekenen dat het aantal positieve ionen ook afneemt, die elektronen moeten ergens naar toe, en zal er weer evenwicht zijn...

[ Bericht 19% gewijzigd door The_stranger op 10-01-2007 15:35:35 ]
You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep seated need to believe
C. Sagan
pi_45233528
Wat zijn ionen en waar vindt je ze?
Ionen zijn moleculen, die minstens een elektron hebben verloren of erbij hebben gekregen en zijn of negatief dan wel positief geladen en daarmee gepolariseerd.

Relatief veel negatieve ionen worden in de berglucht en zeelucht aangetroffen en in de lucht na een onweersbui ontstaan door UV-straling, BLIKSEM en fijne waterdruppeltjes die met de luchtmoleculen reageren.

Ionen streven altijd naar een neutrale stand. Sommige worden direct na het ontstaan geneutraliseerd en andere bestaan langer al naar gelang de omstandigheden.

Ionen zijn in staat zich aan aŽrosolen – dat zijn vaste of vloeibare stoffen in gassen – alsook aan stofdeeltjes te binden. Deze worden zwaarder dan de omringde lucht en slaan daardoor neer. Ionen hechten zich ook aan bacteriŽn en ziektekiemen en maken deze door elektrische oplading onschadelijk.

Wat is het effect van ionen op de mens?
Wetenschappers uit de biologie hebben kunnen aantonen dat negatieve zuurstofionen uit onze ademhalingslucht van essentieel belang zijn voor de stofwisseling. Met behulp van zuurstof verbrandt het lichaam voedingsbestanddelen zoals vet, koolhydraten en eiwitten tot kooldioxide en water. Het inademen van geÔoniseerde lucht bevordert de concentratie zuurstof in het bloed, waardoor de afzonderlijke organen beter functioneren en de celstofwisseling verbeterd.

Let wel, zuurstof is alleen biologisch actief, wanneer zij negatief geladen is.

De ergste “ionen-rovers” zijn elektrische geladen kunststof oppervlakten, huisstof en elektrische apparatuur. Bij een tekort aan negatieve zuurstofionen, hebben veel mensen last van nervositeit, voelen zich depressief of vermoeid, hebben een gestoorde nachtrust of hebben een verlaagde psychische of fysieke weerstand.

De beste manier om de lucht gezond te houden bestaat dus uit het verbannen van de “ionen-rovers”, regelmatig de ruimte te luchten en gebruik te maken van natuurlijke materialen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het verrijken van de lucht met negatieve ionen een positief effect op de mens heeft. Er is een duidelijke toename van de weerstand, een verbetering van het concentratievermogen en een toename van de levensvreugde geconstateerd.

Wanneer de ionenverhouding is verstoord - de lucht te veel positieve zuurstofionen bevat, bijvoorbeeld bij een weersomslag – komen gezondheidsklachten als ‘zich niet lekker voelen’ regelmatig voor. Deze klachten zijn bijvoorbeeld een droge keel, verstopte neus, grieperig gevoel, vermoeidheid, slaapproblemen, hoofdpijn etc.


Ademhalingswegen, activering van de trilhaartjes
Kleine haartjes in de neus, het achterste deel van de mondholte en in de luchtpijp moeten ons voor infecties behoeden. Elk haartje groeit vanuit een enkele actieve cel. Luchtverontreiniging en een tekort aan negatieve ionen zorgen ervoor dat de trilhaartjes niet meer bewegen en dus feitelijk nutteloos worden.

Komt echter lucht met negatieve ionen in de ademhalingswegen, dan richten de trilhaartjes zich direct op en bewegen heen en weer, zoals vangarmen. Ze grijpen de stofdeeltjes uit de lucht die worden ingeademd en houden deze vast. Door speeksel en uittredende vochtige lucht worden de verontreinigingen naar buiten afgevoerd.

Longen, slijmoplossing en reiniging
Het positieve effect van negatieve ionen op de longfunctie is onomstotelijk bewezen. Het is voor negatieve zuurstofionen eenvoudig om de longblaasjes, de alveoli, te bereiken. De negatieve lading van de zuurstofionen prikkelt de reinigingskracht van de longen. Slijm lost op en verontreinigingen worden na opname door vrije macrofagen uit de longblaasjes (alveoli) op het trilhaarepitheel gebracht en via de bovenste ademhalingswegen in de slokdarm geŽlimineerd of opgehoest

Bloedsomloop, embolie, trombose
Het menselijke lichaam heeft circa 600 miljoen longblaasjes met een oppervlakte van ongeveer 100 m2. Vanuit de longblaasjes wordt zuurstof met behulp van de rode bloedlichaampjes (hemoglobine) opgenomen en komt via de bloedsomloop bij de cellen terecht. In het bloed bevinden zich bloedplaatjes die trombokinese, voor het stollen van het bloed, aanmaken. Indien de bloedplaatjes niet goed zijn “opgeladen”, dan klonteren ze samen en verstoppen kleine adertjes. Door een negatieve lading wordt het samenklonteren voorkomen, doordat ze elkaar dan afstoten. Ontbreekt het ladingspotentieel, dan bestaat het gevaar voor trombose en embolie.

Elektrische spanning voor cellen
Elke gezonde lichaamscel heeft een celspanning van -50 tot -70 Millivolt. Bij uitputting valt deze waarde terug tot 0 Millivolt en kan zelfs positief worden. Door negatieve zuurstofionen kunnen de cellen steeds weer opnieuw worden ‘opgeladen’. De cellen hebben zuurstof voor hun stofwisseling nodig, want zuurstof breekt vet en koolhydraten af. Als resultaat verlaat koolzuur de cel via de longen het lichaam. Nieuw opgenomen negatieve zuurstof verrijkt het bloed en komt in de cel. Vereenvoudigd is de stofwisseling als volgt weer te geven: Koolhydraten uit de voeding en zuurstof komen in de cel. Beide worden daar verbrandt waarbij kooldioxide via het bloed door de longen wordt uitgeademd. Anders is het bij bijvoorbeeld kankercellen. Bij deze cellen ontbreekt het verbranden van zuurstof, waardoor er een koolzuurverzameling plaatsvindt. Daarnaast stimuleert negatieve zuurstof de aanmaak van zytrochrom C, een belangrijke stof voor diverse processen binnen de cel zelf.

Hormonen
Hormonen worden in de hypofyse aangemaakt, een orgaan van slecht 0,6 tot 0,8 gram aan de onderzijde van de hersenen. Ondanks het geringe gewicht en omvang is het de leverancier van belangrijke hormonen voor de werking van de bijnieren, de schildklier en het voortplantingsapparaat bij zowel vrouwen als mannen. Andere hormonen uit de hypofyse zorgen voor spieren, vorming van bloedvaten, darmbeweging, werking van de galblaas en nieren, maar ook de lichtgevoeligheid en daardoor het bruin worden van de huid. Voor het aanmaken van hormonen zijn elektrisch biologische processen verantwoordelijk waarbij een directe relatie te onderkennen is tussen deze processen en de lucht die wordt ingeademd.

Stres en serotonine
Het ‘streshormoon’ serotonine wordt bij daadwerkelijke en ook bij te vermijden stres in overvloed aangemaakt en bevindt zich dan in de Thrombozyten en neuronen. Het windt de mens sterk op, maar heeft ook negatieve gevolgen. Ruzie maken, grote onrust, gewrichtspijnen, depressies en hoofdpijn kunnen worden veroorzaakt door een te hoog serotonineniveau in het lichaam. Een andere stof, mono-amin-oxidase, breekt serotonine af. Negatieve zuurstof bevordert juist de aanmaak van mono-amin-oxidase, een stof die door het lichaam zelf wordt aangemaakt.

AllergieŽn en ionen
ChemicaliŽn, kunststoffen, meststoffen, pesticiden, uiteenlopende uitlaatgassen etc hebben zowel de lucht binnen als buiten voor een deel drastisch verslechterd. Door inademing van verontreinigde lucht wordt het lichaam zwaarder dan normaal belast en komt daardoor meer onder stres te staan.

De invloed die men kan uitoefenen op de kwaliteit van de lucht die wordt ingeademd is echter gering. Elke dag ademt een mens circa 10.000 liter lucht in en uit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen leiden aan ademhalingsallergieŽn. Negatieve ionen zijn echter in staat om diverse stoffen uit de lucht te verwijderen die een allergie reactie uitlokken.

GeÔoniseerde lucht binnen
Door gebruik te maken van een ionisator is het mogelijk een soortgelijk dynamisch evenwicht tussen negatieve en positieve ionen te creŽren zoals in de ongerepte natuur. Daarom is het zinvol een ionisator in gesloten ruimten voortdurend aan te laten staan. Een overschot aan negatieve ionen kan nooit kwaad.

Schone lucht, vrij van stof en bacteriŽn
De lucht in woningen en kantoren is vol met kleine zwevende deeltjes. Onder deze deeltjes vallen o.a. stof en tabaksrook die drager zijn van bacteriŽn, ziektekiemen en virussen. Negatieve ionen zijn in staat deze deeltjes samen te laten klonteren tot grotere deeltjes die te zwaar zijn om te zweven en neerslaan. Door normale reiniging van de ruimte met de stofzuiger of zwabber/dweil worden deze samengeklonterde deeltjes opgeruimd.

Wat is het effect van ionen in de natuur?
In de vrije natuur bevinden zich afhankelijk van de plaats, tijdstip en weersomstandigheden in een enkele cm3 0 tot 50.000 positieve en negatieve zuurstofionen. Omdat de verhouding tussen positieve en negatieve ionen 1 : 1,4 is, is er dus een overschot aan negatieve zuurstof ionen.
  donderdag 11 januari 2007 @ 11:46:28 #19
7091 punchdrunk
The occasional acid flashback.
pi_45242960
lange lappen tekst copy/pasten...

je kunt net zo goed meteen met de witte vlag zwaaien....
If you can lie on the floor without holding on, you're not really drunk
pi_45277373
quote:
Op donderdag 11 januari 2007 11:46 schreef punchdrunk het volgende:
lange lappen tekst copy/pasten...

je kunt net zo goed meteen met de witte vlag zwaaien....
Plus dat het niet beantwoord hoe UMTS ervoor zorgt dat negatieve ionen verdwijnen.. (plus dat het wetenschappelijk bewijs voor gezondheids invloeden van negatieve ionen nogal dunnetjes is)
You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep seated need to believe
C. Sagan
pi_45856509
quote:
Air ion effects on human performance

Introduction:

The effect of air ions on the human organism has been the subject of much debate. Commercial units are available which claim beneficial effects through the generation of negative air ions into the atmosphere. Conversely, it has been claimed that an excess of positive ions can cause discomfort and symptoms such as headaches and nausea in some people. Natural air ions may be produced by natural radioactivity and cosmic rays, waterfalls, or wind action. Natural ion balances could be altered in by man made environments such as in buildings or within vehicles, especially with the modern use of polymer materials which are prone to electrostatic charging to high voltages.

Conclusions

The consensus of the literature reviewed is that environmental air ion concentration levels and balance can affect a wide range of biological organisms, including humans.


http://www.static-sol.com(...)%20ion%20effects.htm
quote:
ELECTRONIC RAIN FROM THE SKY

The military has published papers about electron precipitation from the magnetosphere (the outer belts of charged particles which stream toward Earth's magnetic poles) caused by manmade very-low-frequency electromagnetic waves: "These precipitated particles can produce secondary ionisation, emit X-rays, and cause significant perturbation in the lower ionosphere."

Two Stanford University radio scientists offer evidence of what technology can do to affect the sky by making waves on Earth. They showed that very low frequency radio waves can vibrate the magnetosphere and cause high-energy particles to cascade into the Earth's atmosphere. By turning the signal on or off, they could stop the flow of energetic particles.

"If the ionosphere is greatly disturbed, the atmosphere below is subsequently disturbed." Another scientist interviewed said there is a super-powerful electrical connection between the ionosphere and the part of the atmosphere where our weather comes onstage: the lower atmosphere.

http://www.orgone.org/articles/ax6-harp.htm
quote:
Sufficient energy is employed to cause ionization of neutral particles (molecules of oxygen, nitrogen, and the like, PARTICULATES, etc.) which then become part of the (plasma) region, thereby increasing the charged particle density of the region. This effect can also be enhanced by providing artificial particles, eg electrons, ions, etc, directly into the region to be affected from a rocket, satellite, or the like, to supplement the particles in the naturally occurring plasma. The artificial particles are also ionized by the transmitted electromagnetic radiation thereby increasing charged particle density of the resulting plasma of the region
http://www.luxefaire.com/chargedionplasmas/index.html
quote:
Recent use and proposals of large-scale devices and arrays to modify natural ion charges at ground level are capable of inflicting detrimental side effects over large areas in the general human population as well as the animal kingdom. From military installations such as HAARP in Alaska as the probable trigger of a geophysics storm a week after the events of September 11th, 2001 to globally increase positive ions thereby causing a psychological change in the financial markets to recover from the previous week, to a recent government approved rainmaker device IOLA (Ionization of the Local Atmosphere) in Texas based on Russian technology called Provaqua. Officials said they hope will increase rainfall in Laredo and the Rio Grande Basin from 15 to 300 percent.
http://www.superforce.com/email-releases/pib.htm
quote:
We are surrounded by air that contains both positive and negative ions. By breathing in different ratios of ions; animals, insects, fish and people are greatly affected both physically and mentally. The full moon increases positive ion ratios, which accounts for the strange and aggressive behavior noted by Police and medical services. Studies show that 75% of the population is noticeably and adversely affected by positive ion ratios, while increased negative ions tend to have a calming influence on these same people.
http://www.superforce.com/email-releases/HAARP.htm


[ Bericht 6% gewijzigd door Resonancer op 31-01-2007 18:19:18 ]
We must guard against the aquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex.
We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.
Eisenhower1961.
abonnement bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')