abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_208998126
Het nieuwe rapport van de IPCC is uit en de situatie is nog minder goed dan gedacht, zelfs als men de huidige, Parijs, doelstellingen haalt wordt de opwarming geen 2C maar 3C wat grotere gevolgen heeft.

quote:
New IPCC climate report is the clearest guidebook for selecting a future

We now know some new things, and we still know some old things.

It has been eight years since the last major report from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), though it has produced smaller reports since then. But today, the first piece of the 6th Assessment Report is out. Most of it should not surprise you—the basics of climate science have been known for decades. And the general outlines were already obvious: almost all of the warming is due to human activities, and, without immediate action, we're poised to blow past 1.5º C of warming.

Still, each report is a little more useful than the last, and we're going to go over what has changed in terms of the science and what has changed in how that information is being shared with the public.

The IPCC is the product of a United Nations organization that coordinates—but does not write—these reports. The writing is done by scientists from around the world who volunteer their time to create these daunting tomes that seek to summarize the entire state of scientific knowledge for all kinds of decision-makers. Each major report is split into three working groups. The first focuses on the physical science of the climate system, the second on the impacts of climate change on humans and other species, and the third on methods for mitigating climate change.

Today’s release is the Working Group I section of the report. It’s massive—a product of 751 scientists that references over 14,000 studies and data sources. The scientists addressed tens of thousands of comments submitted by reviewers, and its Summary for Policymakers underwent a line-by-line approval process. National delegates can ask for clarification of any sentence, with scientists either obliging them or explaining why a requested change would be inaccurate.

https://arstechnica.com/s(...)-selecting-a-future/
Wat doen wij hiermee, als Nederland, is dan mijn vraag. Gaan we gewoon door zoals nu met het op papier steunen van klimaatmaatregelen maar in werkelijkheid iedere keer te weinig doen of gaan we nu wel serieus aan de slag?
Kunnen we iets verwachten van een nieuw kabinet op dit gebied? De realisatie dat het een serieus probleem is lijkt nu wel aanwezig maar de bereidheid om echte maatregelen te nemen loopt nog wel, mijns inziens, achter.

PS: Voor de geinteresseerden, het artikel heeft een aantal hele interessante links waaronder een interactieve Atlas
hoi
  dinsdag 9 mei 2023 @ 06:46:10 #2
275286 Bondsrepubliek
Weltmeister 2014
pi_209067193
"Als alle landen de Nederlandse klimaatinspanning zouden volgen, zijn we als mensheid op weg naar een planeet die vier graden warmer is dan vandaag de dag."
quote:
Vroedkundigen van het nieuwe (7): Jason Hickel

‘Klimaatstrijd is klassenstrijd’

Ewald Engelen
19 april 2023

Volgens de Zuid-Afrikaanse economisch antropoloog Jason Hickel moet de klimaatbeweging onmiddellijk een verbond sluiten met de vakbeweging. Inzet: degrowth, hét middel tegen de ecologisch én sociaal destructieve economie.

Het was een memorabel optreden vorige maand. De Zuid-Afrikaanse economisch antropoloog Jason Hickel maakte voor de Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat gehakt van het Nederlandse klimaatbeleid. Die ochtend had de VVD-woordvoerder klimaat nog een tweet de wereld ingestuurd met een screenshot van de Financial Times die in grafiekvorm aantoonde dat een stijgend bruto binnenlands product (bbp) wel degelijk kon samengaan met dalende emissies. Van Australië tot de Verenigde Staten had de blauwe oplopende lijn van economische groei zich steeds verder verwijderd van de rode neergaande lijn van uitstoot. Met Finland, Zweden en Nederland als meest extreme gevallen.

Erboven had de woordvoerder, verwijzend naar Hickels optreden later die dag, triomfantelijk geschreven: ‘Deze radicale agenda van economische krimp heeft niks met verduurzaming te maken. De feiten tonen aan dat economische groei en verduurzaming hand-in-hand kunnen gaan.’ Daarmee suggererend dat Jason Hickel een radicaal was die zich niet echt bekommerde om duurzaamheid, maar het klimaat slechts als stok gebruikte om het kapitalisme mee te slaan.

Een paar uur later was van dit comfortabele feitencomplex geen spaan meer heel. ‘Om zich te houden aan de afspraken van Parijs moeten staten hun emissies snel verminderen’, zei Hickel tegen de Kamercommissie. ‘Voor rijke landen is dat extreem lastig, juist omdat ze zoveel fossiele brandstof verbruiken en zo’n enorme materiële voetafdruk hebben. Niet één rijk land is momenteel op weg om de doelen van Parijs te halen. Niet eens bij benadering. Met de huidige snelheid van emissiereducties doet Nederland er tweehonderd jaar over om netto op nul uit te komen en het zal dan zijn ecologische budget maar liefst zevenmaal hebben opgesoupeerd. Als alle landen de Nederlandse klimaatinspanning zouden volgen, zijn we als mensheid op weg naar een planeet die vier graden warmer is dan vandaag de dag. Daar is niets groens aan. Het is een recept voor rampspoed.’

In minder dan een halve minuut had Hickel het zelfgenoegzame beeld van Nederland als paradijs van groene groei, dat de regeringspartijen bij monde van Mark Rutte en Rob Jetten breed uitventen, verpulverd. Veel meer is nodig om Nederland op een duurzaam pad te krijgen, en, zo liet Hickel in de rest van zijn bijdrage niet na te beklemtonen, daarvoor is het uitrollen van groene technieken als zonnepanelen, windmolens, warmtepompen, isolatie, elektrische auto’s en controversiële technieken als atoomcentrales en koolstof afvangen ten enenmale ontoereikend. De boodschap? We moeten niet alleen kwalitatief veranderen – beter, doelmatiger, minder verspillend omgaan met schaarse grondstoffen – maar ook kwantitatief verminderen: minder beslag leggen op grond en grondstoffen, ons stomweg minder vaak en minder ver mechanisch verplaatsen, en, vooral, collectief veel minder produceren en consumeren.

Het is terecht dat het Commons Network, een ngo die zich inzet voor een andere economie en die Jason Hickel naar Nederland had gehaald, op zijn website Hickels optreden voor het Nederlandse parlement historisch noemt. Het was inderdaad voor het eerst dat in de Kamer een wetenschapper sprak die radicaal wil breken met de fetisj van economische groei die bij het merendeel van de partijen, politici, journalisten en ook burgers tussen de oren zit. Het cliché dat groen (en sociaal) een kostenpost is, die je als land alleen kunt betalen als je het geld eerst hebt verdiend met de verkoop aan het buitenland van goederen en diensten en dat meer economische groei dus nodig is om te verduurzamen, is hardnekkig en wijdverbreid.

Volgens Hickel is dit niet alleen ecologisch ontoereikend, het is ook gebaseerd op een verkeerd beeld van hoe het kapitalisme functioneert. Eventuele besparingen door technologische innovaties die zorgen voor minder energieverbruik of ander materiaalgebruik komen in kapitalistische economieën namelijk niet beschikbaar als spaargeld dat kan worden gebruikt voor verdere verduurzaming. Integendeel, die worden ogenblikkelijk als dividend of via de terugkoop van eigen aandelen uitgekeerd aan de kapitaaleigenaren, in het neoliberale jargon ‘aandeelhouders’ geheten. Op hun beurt zetten die het vervolgens om in ecologisch verwoestende luxe-consumptie. Dat is de harde kapitalistische waarheid die volgens Hickel achter de groeifetisj schuilgaat en die met het cliché dat het geld eerst moeten worden verdiend voordat het aan vergroening kan worden uitgegeven aan het zicht wordt onttrokken.

Toch is de stelling dat groei het probleem is en niet de oplossing niet nieuw. Al in 1973 verscheen het boek Small is Beautiful van de Duitse econoom Ernst Friedrich Schumacher, waarin hij pleitte voor een economische orde die ten dienste staat van burgers in plaats van een orde waarin burgers slechts een productiefactor zijn in een mondiale economische machine. Hoewel het boek resoneerde met de eerste golf van ecologische bezorgdheid van destijds – een jaar eerder was Grenzen aan de groei van de Club van Rome verschenen – deden de serieuze mensen het gekscherend af als hippiepraat.

Vier jaar later was er het boek Steady-State Economics van de Amerikaanse econoom Herman Daly. En ook al kon Daly meeliften op dezelfde golf van ecologische bezorgdheid als Schumacher en had hij het voordeel dat het idee van een stationaire economie beroemde voorvaderen had als Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Karl Marx en John Maynard Keynes, ook de invloed van dit boek reikte niet verder dan het vakgebied van de ecologische economie, waar Daly de grondlegger van werd.

En na 2008, toen de bankencrisis indringend duidelijk had gemaakt wat een fata morgana de schuldgedreven groei van de jaren ervoor was geweest, was er plotseling politieke aandacht voor de beperkingen van het cijfer van het bruto binnenlands product. Er begon internationaal een zoektocht naar wetenschappers die meeteenheden hadden ontwikkeld die beter recht zouden doen aan menselijke voorkeuren en verlangens – schone lucht, sociale samenhang, vrije tijd, geluk – die niet in geld konden worden uitgedrukt en dus niet werden meegenomen in de vaststelling van de omvang en groei van het bbp.

De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy bracht als een van de eersten het wetenschappelijke werk naar alternatieve meeteenheden de politiek binnen. Dat gebeurde in de herfst van 2008, vlak na het ontbranden van de Grote Financiële Crisis, met de instelling van de Stiglitz, Sen, Fitoussi-commissie, vernoemd naar deze drie economen. Een jaar later bevalen zij aan om toe te werken naar een zogeheten dashboard van maatstaven, als erkenning van het feit dat groei van de geldwaarde van alle markttransacties – de kern van het bbp-systeem – een zeer onvolkomen manier is om economische gezondheid te meten. Laat staan om iets uit te drukken over de sociale en ecologische gezondheid van een samenleving.

Het was de voornaamste inspiratiebron voor de commissie die de Tweede Kamer in 2015 instelde om te adviseren hoe zij in haar controlerende werk een zogenaamd ‘breed welvaartsbegrip’ kon gebruiken om de prestaties van de regering te beoordelen. De Kamercommissie wilde geen afstand nemen van het bbp-systeem, stelde voor om aansluiting te zoeken bij de internationale initiatieven op dit gebied, en beval aan het CBS opdracht te geven jaarlijks een Monitor Brede Welvaart te publiceren en die in de Kamer met de regering te bespreken tijdens de jaarlijkse Verantwoordingsdag.

De Zuid-Afrikaan Jason Hickel is uitgegroeid tot hét gezicht van de degrowth-beweging, een bonte verzameling van academici, intellectuelen en activisten die zich afzetten tegen het techno-optimisme van de eco-modernisten en menen dat een andere economische orde nodig is om ervoor te zorgen dat de mensheid binnen de bandbreedte blijft van wat ecologisch verantwoord is. De algemeen geaccepteerde definitie van degrowth luidt: de democratisch besloten reductie van productie en consumptie als oplossing voor bestaande sociale en ecologische crises. Daar houdt de overeenstemming vervolgens ook wel zo ongeveer op.

In een recent overzichtspaper hebben de ecologen Nick Fitzpatrick, Timothée Parrique en Inès Cosme uit 1166 publicaties maar liefst 530 voorstellen afgeleid die betrekking hebben op dertien beleidsterreinen. Hoewel de eerste publicatie over degrowth al uit 2005 stamt, dateert meer dan de helft van alle publicaties van de laatste twee, drie jaar. Terugkerende namen daarin zijn de Spanjaard Giorgos Kallis, Fransman Serge Latouche, Australische Anitra Nelson, de Amerikaan Tim Jackson, Duitser Matthias Schmelzer, Japanner Kohei Saito – en uiteraard Hickel.

Voortbouwend op degelijk academisch onderzoek op het grensvlak van politieke en (kritische) ecologische economie hebben zij zich het laatste decennium tot een breder publiek gericht met boektitels als The Future is Degrowth (Schmelzer), Exploring Degrowth (Nelson & Liegey), Farewell to Growth (Latouche), Prosperity without Growth (Jackson), The Case for Degrowth (Kallis et al.), Marx and the Anthropocene: Towards the Idea of Degrowth Communism (Saito) en Less is More: How Degrowth will Save the World van Jason Hickel, in 2021 onder de titel Minder is meer uitgegeven door de Vlaamse uitgever EPO.

Is degrowth mainstream aan het worden? vraag ik Hickel een dag na zijn optreden in de Tweede Kamer, op de bovenste verdieping van het Volkshotel aan de Amsterdamse Wibautstraat.

‘Mainstream zou ik het niet willen noemen’, antwoordt hij. ‘Maar het is duidelijk dat de politieke elite opener staat voor afwijkende geluiden. Dat heeft alles te maken met de moeilijkheden die zij ontmoeten bij het verwezenlijken van hun vergroeningsambities. De transitiepaden die zijn vastgelegd in het Verdrag van Parijs blijken lastig uitvoerbaar te zijn als je tegelijk blijft vasthouden aan de aloude groei-obsessie. In mei is er zelfs een driedaagse conferentie gewijd aan degrowth, georganiseerd door het Europees Parlement. Dat zou pakweg drie jaar geleden ondenkbaar zijn geweest.’

Hij vervolgt: ‘Wie de doelstellingen van Parijs serieus neemt, ontkomt er niet aan te beseffen dat ze onmogelijk zullen zijn in een kapitalistisch systeem waarin alles draait om kapitaalaccumulatie. En uiteraard zal de politieke elite niet uit eigen vrije wil met de eigenaren van onze productiemiddelen het gevecht om de toekomst aangaan. Toch is de degrowth-beweging er op de een of andere manier in geslaagd om steeds meer politici mee te nemen op haar reis langs de ziekteverschijnselen van het reëel bestaande kapitalisme. Iets waar oudere kapitalismekritieken sinds Fukuyama’s einde van de geschiedenis steeds minder in slaagden. En dus zie je dat de beweging serieuzer wordt genomen, ook door de politieke elite, ook door de vakbeweging, en zie je vooral veel jongeren zich expliciet bekennen tot het eco-socialisme.’

Een veel gehoorde kritiek, leg ik hem voor, is dat degrowth neerkomt op krimp en dat de voorstanders ervan de economie dus eigenlijk in een permanente staat van recessie of depressie willen brengen, wat niemand als een aantrekkelijk doel ziet. Nog afgezien van wat dat betekent voor de levensverwachtingen van burgers.

‘Dat is een misvatting’, stelt Hickel nadrukkelijk, ‘en kan ogenblikkelijk worden weerlegd door ook maar één zin te lezen in welke willekeurige degrowth-publicatie dan ook. Degrowth betekent niet economische krimp op het geaggregeerde niveau van het bbp. Voor de degrowth-beweging is klasse namelijk een cruciaal begrip. Het eerste wat moet gebeuren is een plafond instellen op de consumptie van de rijken. Miljonairs souperen jaarlijks maar liefst zeventig procent van het mondiaal beschikbare emissiebudget op. Ook dit is klassenstrijd, gevoerd door de tegenstander welteverstaan. En een frontale aanslag op de mensheid. Het moet dus worden gestopt: via vermogensbelasting en beperkingen op de maximaal toegestane inkomensverhoudingen. Midden jaren tachtig verdiende de gemiddelde CEO vijftig keer zoveel als de gemiddelde werknemer; anno 2023 is dat opgelopen tot 144 keer. Met de bijbehorende uitstoot van luxe consumptie. Daar zijn krimp, beperking, reductie en ontgroeien echt meer dan noodzakelijk: recessie voor de rijken, zeg maar.

Wat niet wil zeggen dat ik het konijnenhol in wil van individuele klimaatschaamte, zoals op dit moment gemeengoed lijkt te worden. Het grote energie- en materiaalgebruik van de middenklasse in het mondiale Noorden kan hun niet moreel worden verweten. Het is geen uitkomst van individuele beslissingen, maar komt door de provisiesystemen waarop zij zijn aangewezen. Bij gebrek aan betaalbaar en fijnmazig openbaar vervoer kun je het burgers niet kwalijk nemen dat zij de auto of het vliegtuig pakken. De immense ecologische voetafdruk van het gemiddelde huishouden in het mondiale Noorden is niet een individueel probleem maar een systemisch probleem. En dat los je niet op door te preken en mensen een geweten te schoppen. Dat vereist collectieve mobilisatie rond een programma dat de machtsmiddelen van de staat gebruikt om onze provisiesystemen socialer en groener te maken.’

Voor de armen geldt volgens Hickel het tegenovergestelde. ‘Het mondiale kapitalisme voorziet niet alleen miljarden mensen in het mondiale Zuiden niet van de goederen en diensten die zij nodig hebben om een goed leven te leiden’, zegt hij, ‘ook in de rijke landen in het mondiale Noorden slaagt het kapitalisme er niet in om iedereen te voorzien van de noodzakelijke goederen en diensten. In de Verenigde Staten, het rijkste land ter wereld, heeft de helft van de bevolking geen toegang tot gezondheidszorg, woont een kwart in slecht geïsoleerde woningen en woont een groeiende groep burgers in zogenaamde “voedselwoestijnen” en heeft dus geen toegang tot gezond voedsel.’

Dat komt, zegt Hickel, doordat het kapitalisme niet is georganiseerd rond menselijke behoeftes maar rond kapitaalaccumulatie. Hij somt op: ‘Kapitaaleigenaren bepalen wat er wordt geproduceerd, van welke kwaliteit, in welke hoeveelheden, waar, onder welke omstandigheden en hoe de opbrengsten worden verdeeld. Dát is het doel dat productie dient: zo hoog mogelijke rendementen per aandeel. De rest – stijgende lonen, werkgelegenheid, economische groei, vergroening – is secundair, bijvangst. Het verklaart de perverse vormen van productie van dit moment: SUV’s in plaats van openbaar vervoer; wegwerpkleding in plaats van gezond voedsel; fossiele brandstoffen in plaats van duurzame energie; privé-vliegtuigen in plaats van zonnepanelen voor iedereen. Daar valt namelijk meer mee te verdienen, ook al zijn groene alternatieven vaak goedkoper. Als mensheid kunnen we niet langer tolereren dat ons productiesysteem tegen onze wil in is gegijzeld door eigenaren die ons gevangen houden in een nachtmerrie die zij hebben gemaakt en die hun belangen dient.

Voor de afgehaakten in pakweg Delfzijl, Hamlet Town, Londen, of Flint, Michigan, betekent degrowth om te beginnen het wegnemen van de economische onzekerheid die nu hun levens kenmerkt. Vergroening en emancipatie gaan hier samen. Het begint met de organisatie van goede publieke voorzieningen op lokaal niveau: onderwijs, openbaar vervoer, gezondheidszorg, volkshuisvesting, goed en gezond voedsel, internet, groene baangaranties, kortere werkweken, een behoorlijk loon. Het doel is om de kunstmatige schaarste die het kapitalisme voor zijn eigen winstgevendheid nodig heeft, op te heffen en te vervangen door een regime dat ten dienste staat van de productie van sociaal nuttige en ecologisch duurzame gebruikswaarden in plaats van marktwaarde. Oftewel, goederen en diensten die nuttig zijn voor de afgehaakten in plaats van winstgevend voor de aandeelhouders. En dat is groei, groene, sociale groei, geen recessie.’

Voorlopig gaat de degrowth-literatuur vooral over de rijke landen in het mondiale Noorden. Terecht, vindt Hickel, want daar is de materiaalintensiteit van productie en consumptie veruit het grootst. ‘Maar vergroening betekent ook dat we onze relatie met het mondiale Zuiden moeten herzien’, zegt hij. ‘Op dit moment is het één groot wingewest voor aandeelhouders: te goedkope arbeid, te goedkope grondstoffen, en, in toenemende mate, een gratis opvangbekken voor emissies, afval en deposities. Via de band van schulden en de structurele hervormingsprogramma’s van het IMF is de productie in het mondiale Zuiden geplooid rond onze kapitalistische behoeftes, in plaats van rond de behoeftes van de eigen bevolking.

Lokale, kleinschalige landbouw is vervangen door grootschalige, industriële monocultuur ten dienste van multinationals als Unilever en Nestlé, om zo de buitenlandse valuta te genereren die nodig zijn om de rente en aflossingen op buitenlandse leningen te kunnen betalen. Vijftig miljard dollar dit jaar alleen al, een bedrag dat niet gespendeerd kan worden aan gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur. En dat ieder jaar opnieuw. Schuldkwijtschelding is om die reden een vaak geuite wens van landen in het mondiale Zuiden. Niet alleen is schuld een belangrijk kanaal van neokoloniale uitbuiting. Ook gaat ze gepaard met grote politieke macht. Wie schulden heeft, verliest zijn democratische zeggenschap en legt zijn lot in handen van bankiers en technocraten. Dus voor de tegen hun wil aangehaakten bij het neokoloniale kapitalisme in bijvoorbeeld Monrovia, Liberia, impliceert degrowth eerst en vooral schuldkwijtschelding en herstel van economische soevereiniteit.’

Als het om verduurzaming gaat, lijkt de politiek steevast de voorkeur te geven aan marktinstrumenten om burgers en bedrijven de juiste kant op te duwen: een gevolg van de buitenproportioneel grote invloed die economisch denken op beleidsmakers heeft. De constructie van emissiemarkten is er een uitmuntend voorbeeld van. Maar ook het opzetten van markten voor koolstofkredieten die bedrijven kunnen kopen om hun emissies mee te compenseren. Weinig aandacht is er daarentegen voor het veranderen van het DNA van het kapitalisme, zoals je juridische eigendomsrechten zou kunnen noemen. Terwijl daar cruciale vragen worden beantwoord als: wie bepaalt wat er wordt geproduceerd, hoe het wordt geproduceerd, waar, tegen welke kosten, van welke kwaliteit en in welke hoeveelheden, en wie bepaalt vervolgens hoe de revenuen worden verdeeld?

Alleen in het werk van eco-marxisten als Andreas Malm (‘Vroedkundigen van het nieuwe’ aflevering 3) en Matthias Huber (aflevering 4) is er aandacht voor wat de laatste de verborgen plekken van productie heeft genoemd. En aangezien Jason Hickel zich expliciet eco-socialist noemt, zou je in Less is More uitvoerige aandacht voor het eigenaarschap van de productiemiddelen verwachten. Toch komt het woord ‘aandeelhouder’ maar drie keer voor. En dus blijft de zin dat wij ‘de gevangenen zijn van een nachtmerrie die zij hebben gemaakt’ hangen. Wie zijn de ‘zij’ in die zin, op wie doelt hij? vraag ik hem.

‘Ik doel daarmee op de eigenaren van de productiemiddelen, de aandeelhouders van de grote ondernemingen, en uiteindelijk op de megabanken en vermogensbeheerders die namens hen die eigendomstitels beheren, de Vanguards en BlackRocks van deze wereld. Zij controleren onze economieën. Die macht, die zeggenschap, is wat we moeten breken, willen we een andere, socialere en groenere economische orde vestigen. En er is niets natuurlijks, vanzelfsprekends aan die macht. Helaas lijken veel politici dat wel te denken. Ook gisteren weer, in de Tweede Kamer. Het heeft iets verbijsterends dat mensen die aan de knoppen van de staat draaien geen idee hebben van de machtsmiddelen van diezelfde staat. Ze wanen zichzelf de slaaf van de multinational, al was het maar om heel basale staatsfuncties te kunnen uitvoeren. Vanwaar toch dat gebrek aan verbeelding en ambitie? Volgens mij komt het door de hegemonie van zeer conventionele ideeën over de aard van geld, eigendom en belastingen.’

Wat is de financiële sector? werpt Hickel op. ‘Zomaar een sector, net als de automobielsector of de voedselsector of de energiesector? Nee, het is dé sector. Het is hét commandocentrum van waaruit ons hele productieapparaat wordt aangestuurd. Geld en kapitaal zijn abstracte representaties van productiemacht. De bezitters ervan bepalen collectief hoe het arbeidsleger wordt ingezet, waar onze brandstoffen voor worden gebruikt, wat voor producten er worden gemaakt, onder welke voorwaarden, hoeveel, van welke kwaliteit en hoe vervolgens de winsten worden verdeeld. Kapitaal neemt deze besluiten. Wie het kapitaal bezit, controleert het kapitalisme.

Een onvoorstelbaar klein aantal mannen, de managers van BlackRock, Vanguard, State Street, beslist over waar het kapitaal in wordt gestoken en buigt daarmee ons collectieve productiesysteem in de richting van goederen en diensten die zij van belang achten. En dat zijn, het zal niet verbazen, uitsluitend zaken die winstgevend zijn, niet zaken die nuttig of goed zijn. Wij burgers hebben geen enkele zeggenschap over hoe ons productieapparaat wordt gebruikt. Een van de eerste opdrachten is daarom: democratiseer het kapitaal!’

Hoe? vraag ik.

‘Ten eerste door een grotere rol te geven aan publiek geld’, zegt Hickel, ‘dat alleen doordat het publiek is al meer onderworpen is aan democratisch vastgestelde sociale doelen. Links is vergeten dat staten in principe monetair soeverein zijn en de geldkraan van de centrale bank kunnen gebruiken om het productieapparaat een andere kant op te dirigeren. Het idee dat je geld eerst moet verdienen voor je het kunt uitgeven is nonsens, zoals de steunmaatregelen tijdens de lockdowns hebben laten zien. In de eurozone is dat uiteraard lastiger, want daar hebben de lidstaten hun monetaire soevereiniteit afgegeven aan de ongekozen technocraten van de Europese Centrale Bank. En daar komen dan nog eens begrotingsregels bovenop die het voor lidstaten nog moeilijker maken om sociaal wenselijke, groene doelen na te streven. Het doel van de euro is om het vermogen van de staat om productiemiddelen te mobiliseren te beperken; we moeten juist het omgekeerde doen.

Met één kanttekening: er is grote behoefte aan een volgende democratiseringsgolf om de controle over het staatsapparaat daadwerkelijk in handen van burgers te leggen. Onze representatieve democratieën stellen weinig voor in termen van zeggenschap. Waar de media gecommercialiseerd zijn, deelname aan het politieke spel uitsluitend een zaak is geworden van academisch geschoolden, en waar lobbyisten van multinationals de deur platlopen, kun je niet spreken van democratie. Hoe eerder we dat beseffen, hoe beter. Want dan kunnen we vechten voor meer democratische zeggenschap. Onderzoek leert dat als burgers meer zeggenschap hebben over productiemiddelen de productie andere doelen gaat dienen dan het vergroten van aandeelhouderswaarde. Zeggenschap is hét middel tegen een sociaal en ecologisch destructieve economie.’

En economisch burgerschap, of economische democratie: hoe past dat in het degrowth-programma? vraag ik.

‘Dat is nog wel de grootste gotspe’, barst Hickel los, ‘en ik zeg dat als iemand die al sinds zijn zestiende lid is van een vakbond. Mijn teleurstelling in de vakbeweging komt dus van binnenuit, maar het moet worden gezegd: hoe heeft het kunnen gebeuren dat vakbonden zijn gaan denken dat particulier eigenaarschap van de productiemiddelen en ongebreidelde omzet- en winstgroei de beste manieren zijn om kwesties rond baanzekerheid, een behoorlijk loon en levensonderhoud op te lossen? Het is volstrekt ongerijmd. Het is alsof de vakbonden de neoliberale ideologie met huid en haar hebben ingeslikt en werkelijk zijn gaan geloven dat wat het beste is voor aandeelhouders ook het beste is voor werknemers. Wat is er in hemelsnaam met de strijd om baangaranties, universele publieke diensten, behoorlijke lonen, en, vooral, strategische zeggenschap over het bedrijf – toch echt al sinds eind negentiende eeuw strijdpunten van de vakbeweging – gebeurd? Tegen de achtergrond van de nakende ecologische catastrofe zijn dat waarden die we moeten herontdekken, en snel een beetje.’

Extinction Rebellion en de rest van de klimaatbeweging zijn volgens Jason Hickel niet bij machte om de systeemverandering aan te zwengelen die nodig is. Ze kunnen de politieke conversatie veranderen en daarin zijn ze geslaagd. ‘Maar voor systeemverandering’, zegt hij, ‘zijn allianties met de vakbond nodig, die wel de werkende klasse kan verenigen achter een programma van groene en sociale verandering. Dat ben ik met Matt Huber eens. De vakbonden hebben veel meer mobilisatiemacht, inclusief de macht om te staken. En het stakingswapen is cruciaal, dat is waar we al onze politieke en arbeidsrechtelijke overwinningen op de heersende klasse aan te danken hebben. En dat is lastig voor de klimaatbeweging. Het ontbreekt ze momenteel aan de taal en de empathie die nodig zijn om de sociale en ecologische destructie door het ontketende kapitalisme te herleiden tot een en dezelfde oorzaak: hebzuchtige aandeelhouders. Hetzelfde geldt voor groene partijen. Die worden niet vertrouwd, worden gezien als elitair en neerbuigend.’

Het helpt dan niet, suggereer ik, als Extinction Rebellion zich wel lieert aan de antiracismebeweging en Kick Out Zwarte Piet, maar niet de hand reikt naar de vakbeweging. En als GroenLinks zich wel voorstaat op de eigen gesubsidieerde zonnepanelen en de eigen gesubsidieerde Tesla’s, maar niet ziet dat dit groene speeltjes zijn die voor de gewone man en vrouw onbereikbaar zijn, terwijl hij of zij er via de belasting wel aan bijdraagt.

‘Dat moet stoppen’, beaamt Hickel. ‘Het is in en in elitair, en in en in regressief: goed voor de rijken, slecht voor de armen. Dit is wat Matt Huber, terecht in mijn ogen, bourgeois klimaatactivisme noemt: groene hipsters waarmee je de klimaatstrijd die tevens klassenstrijd is niet gaat winnen. Maar vreemd genoeg schaart Huber daar ook mijzelf en andere degrowth-aanhangers onder. Terwijl dit haaks staat op alles waar degrowth voor staat. In mijn optiek moeten groene partijen zich heruitvinden als expliciet eco-socialistische partijen. Dat is de richting die de klimaatbeweging op moet.’

Zonder de vakbonden aan boord te krijgen zal de klimaatbeweging aan goede bedoelingen ten onder gaan, meent Hickel. ‘Maar de vakbonden moeten ook bewegen. Het monsterakkoord met de werkgevers, dat werknemers steeds precairdere en steeds slechter betaalde banen oplevert en werkgevers steeds meer aandeelhouderswaarde – zie de dalende arbeidsinkomensquote in vrijwel alle rijke landen – is een kat in de zak gebleken. Steeds verder inschikken om het het kapitaal naar de zin te maken, is een enkeltje neoliberale hel.’

Is hij hoopvol? vraag ik. ‘Ik hou me vast aan de wijsheid van een oude Rus: er zijn decennia waarin er niets gebeurt en dan ineens is er een week waarin decennia gebeuren. Als ik om mij heen kijk, zie ik dat die nieuwe week weleens aanstonds zou kunnen zijn.’
https://www.groene.nl/artikel/klimaatstrijd-is-klassenstrijd
pi_209074240
quote:
0s.gif Op donderdag 4 mei 2023 08:25 schreef aTypisch het volgende:
Het nieuwe rapport van de IPCC is uit en de situatie is nog minder goed dan gedacht, zelfs als men de huidige, Parijs, doelstellingen haalt wordt de opwarming geen 2C maar 3C wat grotere gevolgen heeft.

We komen uit een relatief koude periode, daarom stijgt de temperatuur. We zijn begonnen met meten vanuit de koude periode!

[ Bericht 10% gewijzigd door Tijger_m op 09-05-2023 18:39:26 ]
  Moderator dinsdag 9 mei 2023 @ 18:39:18 #4
54278 crew  Tijger_m
42
pi_209074495
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 mei 2023 18:22 schreef zoost het volgende:

[..]
We komen uit een relatief koude periode, daarom stijgt de temperatuur. We zijn begonnen met meten vanuit de koude periode!

Desinformatie gaan we niet posten hier.

https://en.wikipedia.org/wiki/CO2_Coalition
"The enemy isn't men, or women, it's bloody stupid people and no one has the right to be stupid." - Sir Terry Pratchett.
pi_209074871
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 mei 2023 18:39 schreef Tijger_m het volgende:

[..]
Desinformatie gaan we niet posten hier.

https://en.wikipedia.org/wiki/CO2_Coalition
Mag deze wel?
Of anders deze[ Bericht 10% gewijzigd door zoost op 09-05-2023 19:12:38 ]
pi_209074967
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 mei 2023 19:07 schreef zoost het volgende:

[..]
Mag deze wel?

[ afbeelding ]
Dit is een wetenschappelijke bron die tegen dat plaatje in gaat:
quote:
Maar onderzoekers komen nu tot een treffende conclusie. Tegen het einde van de 20e eeuw is de temperatuur met een immense snelheid en omvang omhoog geschoten, onvergelijkbaar met klimaatschommelingen in de afgelopen 2000 jaar.

....


Maar dat zit nu wel anders. Zo blijkt dat het nu op aarde warmer is dan dat het in de 2000 voorgaande jaren is geweest, en dat voor meer dan 98 procent van onze planeet. Bovendien blijkt die opwarming nu razendsnel te gaan, in een tempo dat in de afgelopen 2000 jaar niet is geëvenaard. “De bevindingen geven ons het duidelijkste beeld tot nu toe van de snelheid en de wereldwijde omvang van de huidige klimaatverandering in vergelijking met het klimaat in de afgelopen 2000 jaar,” vat co-auteur van de studie Ben Henley samen. “Onze studie toont aan dat de snelste opwarming in de afgelopen 2000 jaar zich heeft voorgedaan tijdens, én sinds de tweede helft van de 20e eeuw. Het benadrukt het ongewone karakter van de huidige klimaatverandering.”
Kortom: je plaatje klopt niet.


Dit plaatje lijkt kloppender:
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen (Dietrich Bonhoeffer )
pi_209075011
quote:
1s.gif Op dinsdag 9 mei 2023 19:12 schreef Hanca het volgende:
Kortom: je plaatje klopt niet.
Het plaatje klopt wel, alleen de interpretatie verschilt.
pi_209075043
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 mei 2023 19:16 schreef zoost het volgende:

[..]
Het plaatje klopt wel, alleen de interpretatie verschilt.
Nee, wetenschappers zeggen dat het nu het warmste sinds het jaar 0 is, jouw plaatje lijkt wat anders te zeggen en gaat dus gewoon tegen de wetenschap in.
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen (Dietrich Bonhoeffer )
pi_209075064
quote:
1s.gif Op dinsdag 9 mei 2023 19:12 schreef Hanca het volgende:
Dit plaatje lijkt kloppender:
Ja, dat is een andere tijdschaal. Dat plaatje gaat over de laatste 2000 jaar. (inclusief de beruchte hockeystick)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hockeystickcurve
pi_209075094
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 mei 2023 19:20 schreef zoost het volgende:

[..]
Ja, dat is een andere tijdschaal. Dat plaatje gaat over de laatste 2000 jaar. (inclusief de beruchte hockeystick)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hockeystickcurve
Het kan een andere tijdschaal zijn, maar in jouw plaatje lijkt het 990 jaar geleden veel warmer te zijn geweest dan nu. Dat is dus gewoon fout en een reden om het hele plaatje te wantrouwen.
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen (Dietrich Bonhoeffer )
pi_209075195
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 mei 2023 19:22 schreef Hanca het volgende:
Dat is dus gewoon fout
Nee, dat komt uit de data naar voren afkomstig uit de wetenschap

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/96JC03981

Die hockeystick is wat dat betreft veel controversiëler dan de Greenland Ice Sheet Project 2 (“GISP2”) ice core data die hierboven staat.
pi_209075259
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 mei 2023 19:29 schreef zoost het volgende:

[..]
Nee, dat komt uit de data naar voren afkomstig uit de wetenschap

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/96JC03981

Die hockeystick is wat dat betreft veel controversiëler dan de Greenland Ice Sheet Project 2 (“GISP2”) ice core data die hierboven staat.
Ik zeg ook niet dat de hockeystick klopt, maar dat het nu warmer is dan het in de afgelopen 2000 jaar is geweest is wel zeker. En ook dat het sneller opwarmt. Mensen die wat anders beweren doen echt aan wetenschapsontkenning.

Zie ook deze grafiek uit je eigen bron:
Maar het maakt niet uit, want de wetenschap kijkt helemaal niet zo zeer naar hoe het 1000 jaar geleden was omdat dat net teveel onzekerheid geeft. Men kijkt naar de gevolgen van CO2 uitstoot en dat doen mensen nog maar 150 jaar op grote schaal.
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen (Dietrich Bonhoeffer )
pi_209075457
quote:
1s.gif Op dinsdag 9 mei 2023 19:32 schreef Hanca het volgende:
maar dat het nu warmer is dan het in de afgelopen 2000 jaar is geweest is wel zeker.
Misschien op wereldschaal, maar niet op Groenland (zie de vorige plaatjes). En volgens mij ook niet in Europa (zie Medieval Warm Period). Grappige is dat als ik nu zoek via Google ik alleen maar plaatjes met de hockeystick tegenkom. Terwijl de data heel duidelijk stelt.

TK.M. Cuffey, in Encyclopedia of Quaternary Science (Second Edition), 2013

Greenland
Analyses from central and southern Greenland (see Greenland Stable Isotopes) show that this region did experience a Medieval Warm Period (culminating around ad 1000), a Little Ice Age cool period (ad 1500-1900), and warming to the mid-twentieth century (Alley and Koci, 1990; Cuffey et al., 1994; Dahl-Jensen et al., 1998). In contrast to some other regions of the Arctic, such as northern Alaska and Siberia, Greenland did not have renewed warming through the latter decades of the twentieth century. The Medieval Warm Period was approximately 1 °C warmer than present, and the Little Ice Age 0.6 °C cooler than present, in central Greenland.

These also reveal a persistent Climatic Optimum through the early-mid Holocene with temperatures at least 2 °C warmer than present (in central Greenland), terminating in cooling between 4 and 2 ka BP


Bron
pi_209076589
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 mei 2023 19:44 schreef zoost het volgende:

[..]
Misschien op wereldschaal, maar niet op Groenland (zie de vorige plaatjes). En volgens mij ook niet in Europa (zie Medieval Warm Period). Grappige is dat als ik nu zoek via Google ik alleen maar plaatjes met de hockeystick tegenkom. Terwijl de data heel duidelijk stelt.

[i]TK.M. Cuffey, in Encyclopedia of Quaternary Science (Second Edition), 2013

Greenland
Analyses from central and southern Greenland (see Greenland Stable Isotopes) show that this region did experience a Medieval Warm Period (culminating around ad 1000), a Little Ice Age cool period (ad 1500-1900), and warming to the mid-twentieth century (Alley and Koci, 1990; Cuffey et al., 1994; Dahl-Jensen et al., 1998). In contrast to some other regions of the Arctic, such as northern Alaska and Siberia, Greenland did not have renewed warming through the latter decades of the twentieth century. The Medieval Warm Period was approximately 1 °C warmer than present, and the Little Ice Age 0.6 °C cooler than present, in central Greenland.

En dat zeer lokale weer dat vooral beïnvloed wordt door de zeestromingen die toevallig langs dat eiland lopen, is relevanter dan het wereldwijde weer, omdat?

Is het antwoord toevallig: omdat dat lekker mijn anti-wetenschappelijke klimaatnonsens bevestigt, of heb je een beter antwoord?
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen (Dietrich Bonhoeffer )
  donderdag 11 mei 2023 @ 06:30:41 #15
275286 Bondsrepubliek
Weltmeister 2014
pi_209097542
De opwarming veroorzaakt een toename van weersextremen en de schade die dat veroorzaakt gaat ook Nederland niet voorbij. Absurd dus dat dit kabinet nog steeds de fossiele sector subsidieert en er voor kiest garant te staan voor projecten in tropische landen waar kostbare natuur voor moet wijken.

quote:
NOS Nieuws

Gisteren, 23:13
Schade door extreem weer vorig jaar op recordhoogte

Heleen Ekker
redacteur Klimaat en Energie

De schade door extreem weer is vorig jaar flink gestegen en bereikte zelfs een recordhoogte. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. In 2022 werd een bedrag van ruim 886 miljoen euro uitgekeerd, zo blijkt uit de zogenoemde Klimaatschademonitor van de verzekeraars. Daarin wordt sinds 2007 de schade bijgehouden als gevolg van bliksem, hagel, neerslag, overstromingen, vorst en stormen...
https://nos.nl/artikel/24(...)jaar-op-recordhoogte
pi_209097805
De luchtvaart lobby heeft weer goed zijn werk gedaan en het voor elkaar gekregen om de ambities om schoner te vliegen flink ver weg te kunnen opschuiven. :')

Belangrijkste maatregel om luchtvaart te verduurzamen sneuvelt: kabinet schrapt 14 procent bijmengverplichting


Zwaai maar even naar de doelen in het Parijs akkoord wat weer verder weg komt.
pi_209104690
quote:
0s.gif Op donderdag 11 mei 2023 07:27 schreef Basp1 het volgende:
De luchtvaart lobby heeft weer goed zijn werk gedaan en het voor elkaar gekregen om de ambities om schoner te vliegen flink ver weg te kunnen opschuiven. :')

Belangrijkste maatregel om luchtvaart te verduurzamen sneuvelt: kabinet schrapt 14 procent bijmengverplichting


Zwaai maar even naar de doelen in het Parijs akkoord wat weer verder weg komt.
Vliegen zit niet in het Parijs akkoord. Het klimaatprobleem is nou ook weer niet zo urgent dat de globalisering eronder mag lijden.
Wees gehoorzaam. Alleen samen krijgen we de vrijheid eronder.
pi_209104761
quote:
0s.gif Op donderdag 11 mei 2023 17:58 schreef Weltschmerz het volgende:

[..]
Vliegen zit niet in het Parijs akkoord. Het klimaatprobleem is nou ook weer niet zo urgent dat de globalisering eronder mag lijden.
Nee we zouden maar eens een eerlijk speelveld genaamd vrije markt creëren. Geen accijnzen op kerosine en geen BTW op vliegtickets. In tegenstelling tot voertuig brandstoffen en btw op ov tickets. :')
  vrijdag 12 mei 2023 @ 06:05:18 #19
275286 Bondsrepubliek
Weltmeister 2014
pi_209114785
Door de opwarming worden de zomers steeds droger. Daarom is het nodig om water langer vast te houden maar dat gebeurt nu nog steeds niet.
quote:
Experts vinden dat Nederland te weinig doet om regenwater vast te houden: 'Besef nog niet voldoende doorgedrongen'

11-05-2023 18:15
Klimaat en energie
Auteur: Barbara van Gool

Het is enorm nat dit voorjaar. Maar gebeurt er genoeg om al dat water vast te houden voor drogere tijden? Hoogleraar Piet Verdonschot vindt van niet. "Het fundament van ons systeem is niet op orde."

Het heeft nu zoveel geregend dat we een droge zomer wel aan kunnen, toch? Zo zit het zeker niet. Dat zegt hoogleraar Herstelbeheer Oppervlaktewate, Piet Verdonschot.

Wake up-call voor ander beleid
"Het probleem zit 'm straks niet in die droge zomer. De oorzaak zit 'm erin dat we ons water heel snel afvoeren. Als het deze zomer toch weer warm wordt, zitten we misschien een maand later met dezelfde droogteproblematiek als voorgaande jaren. Het fundament van ons systeem is nog steeds niet op orde", zegt Verdonschot.

Hij schrijft al 30 jaar rapporten over waterbeheer en ecologische systemen. "Ons beleid is sinds de watersnoodramp gedreven door veiligheid en de dijken. Er is het beeld ontstaan dat we het water kunnen beheersen. De droge zomers van de laatste 5 jaar hebben laten zien dat wij dat water helemaal niet kunnen beheersen. En dat zou eigenlijk een wake up-call moeten zijn voor ander beleid."

Weer wordt extremer
Ook dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman van het waterschap Drents Overijsselse Delta sluit niet uit dat we opnieuw last krijgen van droogte deze zomer. "Het weer wordt steeds extremer, zowel aan de natte als de droge kant. Vanaf 2018 hebben we 4 tot 5 jaar echte droogte gehad."

Door de klimaatcrisis moeten we steeds weer nieuwe aanpassingen doen, zegt Schoonman, om zo 'klimaatrobuust' te worden. "Dat betekent dat we eigenlijk over iedere vierkante meter moeten nadenken." En dat is geen gemakkelijke opgave. "We kijken naar het landelijk gebied, waar de landbouwtransitie gaande is. We kijken naar de woningbouw, waar een enorme opgave ligt om voldoende woningen voor de toekomst te genereren. Dat vergt een andere indeling van Nederland. Nadenken over waar je welke bestemming aanwijst. En als je dan denkt vanuit het water en de bodem kun dat je slim inrichten."

Veel grotere crisis dan de stikstofcrisis
Volgens hoogleraar Verdonschot moeten we de neerslag veel meer vasthouden. "De bottleneck is dat daar ruimte voor nodig is. Je hebt de gronden langs de beken nodig." Maar een groot deel van de gronden is in handen van de agrarische sector of er is bebouwd, vertelt hij. "En die belangen hebben tot op heden de boventoon gevoerd bij de herinrichting van de waterhuishouding van ons land. Dat betekent dat men steeds probeert te schipperen tussen alle belangen in plaats van dat er gewoon duidelijke keuzes worden gemaakt."

De waterkwaliteit en het waterbeheer kan ons land een crisis opleveren die vele malen groter is dan de stikstofcrisis, waarschuwt Verdonschot. "Het besef dat die waterkwaliteitscrisis nog groter wordt en dat die waterhuishouding een deel van de crisis is, is nog lang niet voldoende doorgedrongen."
https://eenvandaag.avrotr(...)oende-doorgedrongen/
  vrijdag 12 mei 2023 @ 09:18:11 #20
168739 Red_85
'echt wel'
pi_209115910
quote:
0s.gif Op donderdag 11 mei 2023 17:58 schreef Weltschmerz het volgende:

[..]
Vliegen zit niet in het Parijs akkoord. Het klimaatprobleem is nou ook weer niet zo urgent dat de globalisering eronder mag lijden.
Prachtige smoes voor het oplegven aan de samenleving en vooral: hogere belastingen te genereren. Want blijkbaar als je meer betaald aan de staat, wordt het milieu automatisch beter...
'Je gaat het pas zien als je het doorhebt'
'Ieder nadeel heb zijn voordeel'
We zullen je nooit, nooit vergeten
1947-2016
  vrijdag 12 mei 2023 @ 09:19:41 #21
168739 Red_85
'echt wel'
pi_209115921
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 mei 2023 06:05 schreef Bondsrepubliek het volgende:
Door de opwarming worden de zomers steeds droger. Daarom is het nodig om water langer vast te houden maar dat gebeurt nu nog steeds niet.
[..]
https://eenvandaag.avrotr(...)oende-doorgedrongen/
Die zien ook alleen maar een verdienmodel, voor zichzelf.
'Je gaat het pas zien als je het doorhebt'
'Ieder nadeel heb zijn voordeel'
We zullen je nooit, nooit vergeten
1947-2016
pi_209117046
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 mei 2023 19:44 schreef zoost het volgende:

[..]
Misschien op wereldschaal, maar niet op Groenland (zie de vorige plaatjes). En volgens mij ook niet in Europa (zie Medieval Warm Period). Grappige is dat als ik nu zoek via Google ik alleen maar plaatjes met de hockeystick tegenkom. Terwijl de data heel duidelijk stelt.

TK.M. Cuffey, in Encyclopedia of Quaternary Science (Second Edition), 2013

Greenland
Analyses from central and southern Greenland (see Greenland Stable Isotopes) show that this region did experience a Medieval Warm Period (culminating around ad 1000), a Little Ice Age cool period (ad 1500-1900), and warming to the mid-twentieth century (Alley and Koci, 1990; Cuffey et al., 1994; Dahl-Jensen et al., 1998). In contrast to some other regions of the Arctic, such as northern Alaska and Siberia, Greenland did not have renewed warming through the latter decades of the twentieth century. The Medieval Warm Period was approximately 1 °C warmer than present, and the Little Ice Age 0.6 °C cooler than present, in central Greenland.

These also reveal a persistent Climatic Optimum through the early-mid Holocene with temperatures at least 2 °C warmer than present (in central Greenland), terminating in cooling between 4 and 2 ka BP


Bron
Waarom ben je zo gefocust op Groenland?
  Moderator vrijdag 12 mei 2023 @ 10:56:21 #23
54278 crew  Tijger_m
42
pi_209117119
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 mei 2023 09:19 schreef Red_85 het volgende:

[..]
Die zien ook alleen maar een verdienmodel, voor zichzelf.
Voor wie is water vasthouden een verdienmodel voor hunzelf, leg eens uit? Krijgen ze dan waterrente of zo?
"The enemy isn't men, or women, it's bloody stupid people and no one has the right to be stupid." - Sir Terry Pratchett.
  vrijdag 12 mei 2023 @ 10:57:08 #24
168739 Red_85
'echt wel'
pi_209117124
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 mei 2023 10:56 schreef Tijger_m het volgende:

[..]
Voor wie is water vasthouden een verdienmodel voor hunzelf, leg eens uit? Krijgen ze dan waterrente of zo?
Je weet echt wel wat ik bedoel, ga niet zo doen.
'Je gaat het pas zien als je het doorhebt'
'Ieder nadeel heb zijn voordeel'
We zullen je nooit, nooit vergeten
1947-2016
  Moderator vrijdag 12 mei 2023 @ 10:59:27 #25
54278 crew  Tijger_m
42
pi_209117153
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 mei 2023 10:57 schreef Red_85 het volgende:

[..]
Je weet echt wel wat ik bedoel, ga niet zo doen.
Nee, ik weet niet wat je bedoelt. Wie wordt er financieel beter van zorgen dat we voldoende drinkwater hebben?
"The enemy isn't men, or women, it's bloody stupid people and no one has the right to be stupid." - Sir Terry Pratchett.
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')