abonnement bol.com Unibet Coolblue
  vrijdag 24 december 2021 @ 20:24:56 #26
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_202789976
Accon-bestuurder Theo de Vries: ‘Ons administratieve systeem was niet berekend op manipulatie van de post onderhanden werk’ :') :') _O- _O-

Volgens interim-bestuursvoorzitter Theo de Vries hebben er manipulaties plaatsgevonden in de posten onderhanden werk en de koopsomverplichtingen aan vennoten die hun kantoor bij Accon avm hebben ondergebracht. ‘Ons administratief systeem is complex. Daar hebben die manipulaties plaatsgevonden.’ Accountancy Vanmorgen vroeg hem naar het hoe dan precies en het hoe nu verder.

De op dinsdag geplande aandeelhoudersvergadering is twee keer uitgesteld en vond uiteindelijk gisteravond plaats. Heeft u nog een beetje geslapen?
‘Ik heb vannacht heel goed geslapen. Na de achtbaan van afgelopen dagen ben ik heel blij met de goedkeuring van de jaarstukken. De jaarcijfers zijn gisteravond om 22 uur vastgesteld.’

Tijdens ons vorige gesprek kondigde u aan om in december de eerder geconstateerde manipulaties toe te lichten. Wat kunt u daarover zeggen?
‘Dit gesprek is bedoeld als een toelichting op de jaarcijfers. We hebben gezegd dat we gestuit zijn op manipulaties. En we gaan nu verder onderzoeken hoe die manipulaties tot stand zijn gekomen en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dat Delger is geschorst en uiteindelijk ontslagen heeft als achtergrond dat hij eindverantwoordelijke is voor de ontstane financiŽle situatie.’

Dat komt op mij over als een afzwakking van wat u eerder aangekondigd heeft. Is er een verandering in de positionering van het bestuur van Accon avm ten opzichte van uw voorganger Guus Delger?
‘Ik kan niets over personen zeggen. We moeten dit eerst serieus onderzoeken, voordat wij iets roepen. Je kunt de geconstateerde manipulaties niet linken aan ťťn persoon. Daarvoor is eerst meer onderzoek nodig. Maar Delger was eindverantwoordelijke voor Accon avm. Daarbij past dat onze raad van commissarissen en ons stichtingsbestuur over zijn gegaan tot schorsing en ontslag.’

Betreft het onderzoek potentieel ook andere voormalige bestuurders?
‘Ik kan er niets over zeggen.’

Mijn analyse van het foutherstel in de jaarstukken is dat de post overlopende activa hťt heikele punt geweest. De correctie van die post heeft consequenties voor de complete balans ťn de winst- en verliesrekening. Bent u het eens met die analyse?
‘Het gaat in de kern om twee posten. De post onderhanden werk is te hoog voorgesteld. En de verplichtingen zijn te laag voorgesteld. Denk aan verplichtingen, zoals de vakantiedagen. Maar ook schulden aan oud-vennoten zijn te laag voorgesteld, de zogenaamde koopsomverplichtingen. Als je een balans in evenwicht wil krijgen, en je verhoogt je eigen vermogen, dan moet je anderzijds je schuldenpositie verlagen. Dat is wat er is gebeurd en dat zijn de voornaamste posten die zijn verwerkt.’

Laten we inzoomen op de overlopende activa, de post onderhanden werk. Dat is een post die per balansdatum de verwachte inkomstenstroom weergeeft die in januari nog zal binnenkomen. Maar de jaarrekeningen worden doorgaans in april, mei, juni – nu zelfs in december – afgerond. Dan zien de directie en de controlerend accountant toch allang of die geldstroom daadwerkelijk is binnengekomen? Hoe kan die post in de praktijk dan toch gemanipuleerd worden?
‘Ja, we hebben bij Accon avm een vrij complex systeem van registratie van onderhanden werk. Daar hebben die manipulaties plaatsgevonden.’

Hoe dan precies?
‘Nou, je telt aan het eind van het jaar het aantal gewerkte uren op, dat je nog niet bij je klant in rekening hebt gebracht. Je kijkt of je die uren-maal-uurtarief in rekening kunt brengen. En daar zullen uren bij zitten die je achteraf niet in rekening zult kunnen brengen en die je vervolgens moet afwaarderen. Als je vervolgens in het nieuwe jaar aangeeft dat die post nog wat hoger kan, omdat je nog iets in rekening kunt brengen dat juist betrekking heeft op het oude jaar, dan kun je stapsgewijs die post verhogen – als dat structureel gebeurt, neemt het resultaat van het boekjaar toe. Het resultaat wordt immers bepaald door datgene wat je factureert, en door de mutaties in onderhanden werk. Dat is de techniek. Dat alles is op zich niet erg, zolang je de geldstroom maar daadwerkelijk ontvangt in de loop het jaar.’

Dat laatste lijkt me een eenvoudige klus voor controlerend accountant Mazars. De controlerend accountant moet de periode tussen afloop van het boekjaar en de goedkeuring van de jaarrekening gebruiken voor een afloopcontrole, waarmee de daadwerkelijke geldstroom in kaart wordt gebracht?
‘Dat is een van de redenen dat de accountant met zijn voortgezette controle de tijd heeft genomen om dat helemaal uit te pluizen. Meer kan ik daar niet over zeggen.’

Als zzp’er kan ik daar niet bij: ik weet in maart heus wel of mijn klant mijn in december verstuurde factuur heeft betaald of niet. Hoe kan het dat een accountantskantoor dat proces niet onder controle heeft?
‘Met onze klanten is niets mis. Het is gewoon een tijdelijke manipulatie van de cijfers geweest, die met de werkelijkheid niets te maken had…’

…en waar het administratieve systeem van Accon avm niet op berekend was…
‘Ja.’

…en waar de controlerend accountant jarenlang in zijn controle geen degelijk zicht op heeft gekregen?
‘Nou ja, dat hoort bij de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dat moeten we nog evalueren. En ja, dat is iets wat ons geweldig bezighoudt. Dat kun je je wel voorstellen.’

Wat wordt bedoeld met de post onvoorwaardelijke koopsomverplichtingen die u opwaarts heeft bijgesteld?
‘De onvoorwaardelijke koopsomverplichtingen in ons jaarverslag zijn in feite schulden aan oud-vennoten, die in het verleden hun kantoor aan Accon avm hebben verkocht. Die hebben een deel van hun belang in het bedrijf laten zitten, dat geleidelijk aan hen wordt afgelost. Hoe de manipulatie met die post werkt? Door die post te laag voor te stellen, kun je je balans weer in evenwicht brengen. We hebben daarom ook een noodzakelijke correctie op die koopsomverplichtingen moeten doorvoeren.’

Nu we het over acquisities hebben, Accon avm heeft geen impairment op de goodwill genomen. Waarom niet?
‘Altijd als een bedrijf verlieslatend is, is dat een trigger voor een impairmentanalyse. Die analyse heeft onze accountant uitgevoerd. Zelf hebben wij ook die analyse gedaan.
quote:
We zijn tot de conclusie gekomen dat die waardering goed is en dat een impairment niet noodzakelijk is.’
:') _O-

Gezien de overnamemachine die Accon avm was, en gezien de langjarige omzetdaling van Accon avm, vind ik dat verbazingwekkend…
‘Sja… Dat hangt samen met de manier waarop je de noodzaak tot een impairment berekent. Daarom hebben wij, om zeker te zijn van de juistheid van de conclusie van de accountant, onafhankelijk laten onderzoeken of een impairment echt niet nodig is. Daar kwam dezelfde conclusie uit. We hebben namelijk geen enkel belang bij een bepaalde uitkomst van de cijfers. Het moeten de juiste cijfers zijn.’

Accon avm staat wel in de etalage voor een fusie met of overname door een concurrent. Dat betekent dat u een belang heeft bij het voorkomen van een negatief eigen vermogen. Dat laatste lijkt me namelijk nadelig voor uw onderhandelingspositie, nietwaar?
‘Nee, weet je, je moet bij de waarde van de onderneming kijken naar de kasstromen, niet naar het eigen vermogen. De kasstromen zijn goed. Dat vertegenwoordigt een grote waarde. Daar staan schulden tegenover, maar de geldstroom is enorm. Dat vertegenwoordigt de waarde van het bedrijf. Niet het eigen vermogen.’

Tegelijk is uw bankafspraak gebaseerd op solvabiliteit, en dus op de hoogte van het eigen vermogen.
‘Natuurlijk. Maar de bank financiert op zekerheid. Dat hebben we verloren door slechte bedrijfsvoering en door de geconstateerde manipulaties.’

Nu is het bijna 31 december 2021. Hoe zorgt u ervoor dat de balans volgende week wel een correcte post overlopende activa bevat?
‘We hebben alles opgeschoond, alle lucht is eruit. Elke post is wel dertig keer omgedraaid. Het uitgangspunt is nu correct. En wij hebben correcte cijfers in onze administratie. Maar die werden, telkens als die klaar waren, gemanipuleerd. Er is nu geen enkele reden om te veronderstellen dat dat opnieuw gebeurt. We hebben nu keurige cijfers. Dit jaar zullen we op een omzet van ongeveer 81,5 miljoen euro uitkomen. En niet ineens op 90 miljoen euro of een veel gunstiger getal.’

De manipulatie betekende dus het handmatig aanpassen van de administratie om de werkelijkheid gunstiger voor te stellen?
‘Dat is waar het wel op lijkt, maar hoe en wat moeten we nog verder onderzoeken.’

Is de accountant in juli wakker geworden voor de manipulatie van de post overlopende activa?
‘Ik weet niet of de term wakker worden op zijn plaats is. Je kunt niet op voorhand zeggen dat de accountant zijn werk niet goed heeft gedaan. Een accountant is ook afhankelijk van wat hij voorgeschoteld krijgt. We hebben klokkenluidersmeldingen van binnen de organisatie ontvangen, die er in de zomer toe hebben geleid dat onze ogen open zijn gegaan en dat de cijfers die destijds gereed waren, niet klopten. Toen is het balletje gaan rollen en heeft de accountant zijn goedkeurende verklaring ingetrokken. Je kunt dus niet zeggen dat de accountant heeft zitten slapen.’

quote:
De huidige jaarrekening is ondertekend door een andere accountant dan de eerdere goedkeurende verklaring van afgelopen zomer. Waarom?
‘Dat was een keuze van Mazars.’
:D _O-

In het jaarverslag staat vermeld dat een rekening-courantfaciliteit van ING van bijna 4 miljoen euro is afgelost ‘via de vrijgekomen geldmiddelen’ door het uitstellen van de belastingafdracht in verband met de coronacrisis. Heeft de bank geprofiteerd van de coulance van de coronanoodmaatregelen?
‘Dat is een beslissing van het bestuur geweest. Het is een feit dat door het uitstel van onze belastingverplichtingen geldmiddelen zijn vrijgespeeld voor onze organisatie. Dat is onze redding geweest, zo zijn we deze periode doorgekomen. Anderzijds was het een terechte beslissing, want Accon avm heeft veel mensen aangenomen in 2019, die vervolgens thuis met de handen over elkaar zaten toen eenmaal de coronacrisis uitbrak. Dat heeft verliezen opgeleverd. Je kunt niet zeggen dat ING voordrong op de fiscus. ING heeft ons overigens de gelegenheid gegeven om voorlopig geen aflossingen te doen. De bank geeft ons alle ruimte om onze zaken voort te zetten.’

De bank heeft Accon avm de tijd gegeven tot 1 april 2022, meldt het jaarverslag. Het jaarverslag meldt dat de aandelen in onderpand zijn gegeven bij ING. Wat is de precieze afspraak met ING?
‘We hebben de afspraak dat ING ons blijft bevoorschotten. ING heeft veel vertrouwen in ons reorganisatieplan. De aandelen zijn inderdaad verpand aan ING. Dat is een verruiming van hun pandrecht, want voorheen bezat de bank als zekerheid een pandrecht op onze activa, op de vorderingen op klanten. Omdat wij niet aan onze convenanten voldoen, heeft ING besloten ons in ruil voor een pandrecht op de aandelen te bevoorschotten en aan ons een rekening-courantkrediet beschikbaar te stellen.’

Wat gebeurt er als Accon avm op 1 april geen koper heeft?
‘Daar kan ik niet op vooruitlopen. Ons reorganisatieplan zal ertoe leiden dat we in korte tijd weer uit de financiŽle problemen zijn. We koersen dan weer aan op een positief resultaat. We missen het weerstandsvermogen op dit moment, maar operationeel zijn we binnen een jaar in de plus. De bank zou de aandelen kunnen opeisen op 1 april, maar ik ga er niet van uit dat we tegen die tijd geen oplossing hebben. Ofwel we hebben een voortgezette relatie met ING Bank, ofwel we zijn dan onderdeel van een andere organisatie.’

De controlepraktijk van Accon avm is zwaar verlieslatend. In 2019 was de praktijk verlieslatend met 1,3 miljoen euro, in 2020 met nog eens 1,1 miljoen euro. Het eigen vermogen bedraagt negatief 2,7 miljoen euro. Moet u de controlepraktijk niet sluiten?
‘Je moet je voorstellen dat een controlepraktijk met behoorlijke kwaliteitskosten gepaard gaat. Het is een kwestie van kostentoerekening. Het kan best zo zijn dat de kosten van de controlepraktijk veel te zwaar drukken op de praktijk. Ik heb me er onvoldoende in verdiept, maar het kan zijn dat als we de kosten aan de rest van de praktijk toerekenen, er een heel ander beeld ontstaat. Ik moet daar nog eens induiken.’

U bent in onderhandeling met Flynth, zo meldt Flynth vandaag. Hoe lang zijn de gesprekken al gaande?
‘We zijn nu sinds drie weken in gesprek met elkaar. Die gesprekken gaan voort. Wat we met Flynth hebben afgesproken publiek bekend te maken, staat in het persbericht. Voor verdere vragen verwijs ik je naar de woordvoerder van Flynth.’

De woordvoerder van Flynth wilde niet ingaan op verdere vragen van Accountancy Vanmorgen.

https://www.accountancyva(...)st-onderhanden-werk/

Prutsers daar, lekker laten ploffen die kneuzenkermis en partners leegplukken en in het gevang
en de rest= ongeschikt en omscholen :7
  maandag 27 december 2021 @ 10:30:15 #27
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_202834296
Accountantskantoor Flynth wil wankelend Accon overnemen

In het kort
Accountantskantoor Flynth wil concurrent Accon avm inlijven.
Dat kantoor wankelt, omdat het in de financiŽle problemen is geraakt door boekhoudfraude.
Flynth kwam eerder dit jaar zelf in het nieuws door een brisante ruzie tussen de raad van commissarissen, het bestuur en de aandeelhoudersstichting.

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Ruzie bij Flinth :') _O-
Flynth kwam eerder dit jaar zelf in het nieuws door een brisante ruzie tussen de raad van commissarissen, het bestuur en de aandeelhoudersstichting. Dat leidde in maart tot het vertrek van de voltallige rvc, die pas deze week is opgevolgd door een reeks zwaargewichten uit de financiŽle sector, onder wie ex-ABN Amro topman Kees van Dijkhuizen.

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
quote:
De overnamegesprekken komen op een moment dat Flynth net een vorige fusie heeft verteerd. Het samengaan met de GIBO Groep in 2011 bleek niet zo succesvol als gepland. Flynth kreeg financiŽle problemen, kwam onder bijzonder beheer bij de Rabobank en krabbelde maar langzaam uit het dal. Het kostte de tijdelijke topman van Flynth Theo de Vries een paar jaar om de boel weer op de rit te krijgen.
Dezelfde De Vries staat nu sinds een paar maanden aan het roer bij Accon. :') _O- _O-

https://fd.nl/bedrijfslev(...)lend-accon-overnemen

Net uit bijzonder beheer en alweer de volgende onder bijzonder beheer overnemen _O- _O- _O-
pi_202834948
Ik waardeer jouw speurwerk hier ten zeerste @ikweethetookniet
  maandag 27 december 2021 @ 14:50:20 #29
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_202839613
quote:
0s.gif Op maandag 27 december 2021 11:09 schreef Idisrom het volgende:
Ik waardeer jouw speurwerk hier ten zeerste @:ikweethetookniet
Dank daarvoor ^O^
  dinsdag 28 december 2021 @ 11:43:45 #30
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_202861387
Weinig eigen vermogen

Uit de jaarcijfers van 2020 komt een verlies naar voren van § 6,6 miljoen in 2020. Over 2019 is het verlies nu vastgesteld op § 6,4 miljoen, dat was voor de correctie nog een winst van § 0,5 miljoen. De omzet in 2020 is vastgesteld op § 80,1 miljoen. Voor 2019 is de omzet gecorrigeerd naar bijna § 83 miljoen (dat was eerst § 90,3 miljoen).

Voor boekjaar 2021 wordt eveneens gerekend op een verlies, onder meer door maatregelen om de winstgevendheid te verbeteren. De resultaten in de jaren 2015 tot en met 2019 zijn aangepast vanwege de correcties. Dat leidt er al met al toe dat het eigen vermogen per 1 januari 2020 is bijgesteld van § 25,1 miljoen naar § 11,8 miljoen. Door het verlies in 2020 resteerde eind 2020 nog een eigen vermogen van §5,2 miljoen. Als daar in het huidige jaar ook nog een verlies afgaat, blijft vrijwel geen buffer meer over. :o _O-

https://www.gfactueel.nl/(...)e-Accon-AVM-836056E/

En dat wil je dan overnemen :') :|W _O-
  dinsdag 4 januari 2022 @ 12:31:53 #31
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_203027136
Taalkundig mistgordijn is slechte verdediging

Te vaak wordt duidelijke taal bewust vermeden door accountants. De woordkeuze moet dan boze opzet verhullen: liever 'fouten' dan 'fraude'. Ook in de casus Accon avm hindert vage taal de waarheidsvinding, schrijft hoogleraar Marcel Pheijffer in zijn opiniebijdrage.

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
De antwoorden zou je in de opnieuw opgestelde jaarrekening 2020 mogen verwachten. Maar niets is minder waar: Accon avm werpt een mistgordijn op. Zo stelt het bestuur – bestaande uit twee accountants – dat er sprake was van ‘onregelmatigheden’, ‘jaarcijfers zouden zijn gemanipuleerd’ en ‘fouten’ zijn hersteld. Daarnaast wordt gesproken over ‘onjuistheden’ door een ‘te hoge’ en ‘te lage’ voorstelling van posten in de jaarrekening.

Angstvallig vermijdt het bestuur van Accon avm hier het woord ‘fraude’. Woorden als ‘onregelmatigheden’ en ‘manipuleren’ wijzen echter wel degelijk in de richting van frauduleus handelen. Woorden als ‘onjuistheden’ en ‘fouten’ doen dat echter juist niet. Immers, bij fraude is sprake van ‘opzettelijk’ handelen, fouten worden daarentegen ‘per ongeluk’ gemaakt. Een wezenlijk verschil, met name als het gaat om de gevolgen die aan het handelen van verantwoordelijken moeten worden verbonden.

quote:
‘Angstvallig vermijdt het bestuur van Accon avm het woord fraude’
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Bankiers weten dat goodwill niet meer is dan ingeschat toekomstgeluk. Het grootste probleem in het jaarverslag is dan ook niet de vraag of er sprake was van fraude of fouten. De grootste vraag is waarop de winstverwachtingen van Accon avm en de goodwillwaardering zijn gebaseerd. Een vraag die niet duidelijk in het jaarverslag wordt beantwoord. En evenmin in het interview met bestuursvoorzitter De Vries: ‘We zijn tot de conclusie gekomen dat die waardering goed is’.

Tsja, zo lust ik er nog wel een paar.

https://fd.nl/opinie/1425(...)-slechte-verdediging

Accountants kunnen zo de politiek in hoop gelul en geen verantwoording willen nemen :r
pi_203028577
Wel mooi hoe die kerel gewoon de standaard modus operandi beschrijft :D
  dinsdag 4 januari 2022 @ 15:24:33 #33
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_203030400
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 januari 2022 13:46 schreef tjoptjop het volgende:
Wel mooi hoe die kerel gewoon de standaard modus operandi beschrijft :D
Ken je deze al :?

Marcel Pheijffer blijft zijn bijdrage leveren aan het accountantsvak. Maar niet langer als lid van de NBA.

Ik ben ruim 25 jaar ingeschreven in het accountantsregister en daarmee lid van de NBA. Daaraan komt nu een einde: ik laat mij per 31 december 2021 uitschrijven. De reden: de emmer van ongenoegen over de wijze van bestuurlijke besluitvorming en onzorgvuldig handelen richting de leden in het algemeen en ondergetekende in het bijzonder, is door de handelwijze rond een recent bestuursbesluit overgelopen. Het gaat mij niet primair om dit incident en de uitkomst van de besluitvorming, maar wel om meer structurele zaken, zoals slecht bestuur, onzuivere verantwoording, gebrek aan openheid en integriteit.

Mooi vak, maar ook schaamte
De keuze voor het accountantsvak en de accountantsopleiding heeft mij veel gebracht. Ik voel mij bevoorrecht door de kansen die ik heb gekregen binnen de Belastingdienst (met name binnen de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)) en Nyenrode om kennis, kunde en ervaring op te doen. Met plezier heb ik mij ingezet voor bijvoorbeeld de opleiding en permanente educatie van accountants, regelgevende trajecten, diverse commissies en de organisatie van congressen. Wat ik overigens ook in de toekomst zal blijven doen.

Ik heb eerder diverse momenten gehad dat ik mij binnen de beroepsorganisatie niet echt thuis voelde. Momenten waarop ik mij schaamde voor wat er binnen de sector gebeurde en hoe daarop door belangrijke actoren, waaronder de beroepsorganisatie, werd gereageerd. Momenten waarop ik uit plaatsvervangende schaamte niet trots meer kon zijn op de accountantstitel. Momenten waarop het Accounting Establishment evidente maar onwelgevallige feiten ontkende of daar een eigen draai aan gaf. Momenten die mij telkens weer stimuleerden om mijn schouders eronder te zetten en impulsen te geven voor een steviger beroep.

De belangrijkste reden waarom ik op die momenten toch NBA-lid bleef, is dat ik als lid mijn stem kon laten horen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) en daar mijn standpunten kon uitdragen over belangrijke kwesties. Uitschrijving uit het register zou mij die mogelijkheid ontnemen. Dat is nu dan ook het belangrijkste gevolg van mijn besluit.

Verplichtingen inzake continuÔteit en fraude
Wat mij betreft zijn de onderwerpen continuÔteit en fraude twee belangrijke onderwerpen, die bovendien velen binnen en buiten ons vakgebied bezighouden. Onderwerpen waar het publiek belang in het geding kan komen. Onderwerpen naar aanleiding waarvan de nodige kritiek - vaak terecht - op accountants wordt geuit. Onderwerpen - het is vaak gezegd en niet alleen door ondergetekende - ten aanzien waarvan accountants scherper en alerter moeten acteren en waaraan zij meer aandacht, mensen, tijd en middelen moeten besteden.

Onlangs heeft het NBA-bestuur besloten een verplichting in te voeren die erop neerkomt dat accountants moeten gaan rapporteren over hun werkzaamheden inzake continuÔteit en fraude. De inmiddels uitgetreden NBA-voorzitter had over de invoering van deze verplichting in 2020 al een belofte gedaan aan Tweede Kamerleden.

Daarna is een pilot gehouden, volgde een consultatieronde en een stevig debat, waarna het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) een advies aan het NBA-bestuur uitbracht. Een pilot die naar mijn mening weinig uitkomsten laat zien dat deze verplichting noodzakelijk is, een consultatieronde die een zeer gemengd beeld opleverde en een debat waarin - met name door ondergetekende - flink tegengas is gegeven over de invoering van de verplichting. Een debat waaraan ik pas deel wilde nemen nadat mij door de NBA was toegezegd dat het geen herhaling van zetten zou worden en niet louter voor de bŁhne zou worden gedaan. Dat was het, ondanks die toezeggingen, uiteindelijk echter toch wel.

Verplichtingen zonder meerwaarde, besluitvorming een farce
Ik zie in de verplichting om over werkzaamheden te rapporteren geen meerwaarde. Het zou wat mij betreft moeten gaan om het rapporteren over de bevindingen van de accountant en dan alleen als er ook daadwerkelijk iets te melden valt. Uit de consultatie is gebleken dat met name de big four dit standpunt niet delen (andere partijen overigens wel).

Als jurist weet ik dat het NBA-bestuur bevoegd was tot het nemen van dit besluit en het besluit an sich heb ik dan ook te respecteren. Maar als jurist ken ik ook de spelregels die een bestuur heeft na te leven inzake zorgvuldige, deugdelijke, transparante en professionele besluitvorming alsmede accountability. Spelregels waarop ik het NBA-bestuur als lid heb aangesproken. Spelregels die het NBA-bestuur heeft te respecteren.

Dit weekend schreef ik daarom een column, waarin ik onderbouwd beschreef dat de wijze waarop het proces en het besluit over de in te voeren verplichting is vormgegeven wat mij betreft een farce was. De koers van het NBA-bestuur is van meet af aan geweest: 'We gaan het zo doen.' De rest - pilot, consultatie en het debat - was uiteindelijk toch vooral voor de bŁhne.

Die column is vanuit de NBA afgedaan als 'onvolledig', 'inconsistent' en geen schets van 'een getrouw beeld' inzake de besluitvorming. Duidelijke taal, die ik ter harte heb genomen. Ik heb meerdere pogingen gedaan om de onderbouwing daarvan vanuit de NBA te vernemen en besloot daarom zorgvuldigheidshalve de column (nog) niet te laten plaatsen. De onderbouwing heb ik voor de ALV desgevraagd niet gekregen.

De ALV
Daarom had ik geen andere mogelijkheden dan mijn vragen over het bestuursbesluit tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBA te stellen. En wel aan de bestuursvoorzitter, die immers de belofte aan Tweede Kamerleden heeft gedaan, die zich meerdere malen over de verplichting heeft uitgelaten en daarover nadrukkelijk tweemaal het woord nam tijdens het eind november gevoerde debat. Een voorzitter die echter tijdens de ALV nadrukkelijk wegdook.

quote:
De inmiddels uitgetreden bestuursvoorzitter had namelijk geen trek om mijn vragen in deze te beantwoorden en speelde die door naar een secondant, een ander NBA-bestuurslid afkomstig van een big four-kantoor. Het is jammer dat de voorzitter hier geen verantwoordelijkheid nam en mij nauwelijks te woord stond. Vervolgens kwam er een antwoord van de secondant. De kern: "Wij hebben een due process gevolgd en dus is het besluit goed." De zelfgenoegzaamheid en de zelfvoldaanheid spatte van de bestuurdersgezichten af: "Zo, die Pheijffer hebben we mooi afgeserveerd."
:D :D

Maar het is niet aan een bestuur(slid) om de conclusie te trekken dat het een due process was. Dat is de slager die zijn eigen vlees keurt. Bovenal is dat geen deugdelijke weerlegging van de feiten in een vraagstuk waarin het draait om de vraag of je als bestuur naar de leden toe zorgvuldig hebt gehandeld. Daarover gingen namelijk mijn vragen.

Wat daar ook van zij: het gaat mij niet om personen, maar om de inhoud. Er ligt een bestuursbesluit dat naar mijn mening niet afdoende is gemotiveerd en onderbouwd met een evenwichtige weergave van de uitkomsten van de pilot en de consultatie. De uitkomsten en kritiekpunten naar aanleiding van het gevoerde debat zijn ongemotiveerd terzijde gelegd. Het advies van het ACB aan het bestuur is niet openbaar gemaakt.

NBA leeft spelregels niet na :D
Als gezegd hebben bestuurders - ook die van de NBA - bepaalde spelregels na te leven. Dat is naar mijn mening niet gebeurd. Ik weet dat ik daarin niet alleen sta. Een ander lid mailde mij gisteren dat de houding van het bestuur 'tenenkrommend' was en zij bedankte mij voor de kritische vragen aan het bestuur. Het is slechts een voorbeeld van de steun die ik de afgelopen weken - naast kritiek - ontving.

Het genomen besluit is conform de consultatiereacties van de big four. Ik ben op de ALV te woord gestaan door twee functionarissen van de big four, op een wijze waarmee ik grote moeite heb. Dit in een proces van besluitvorming dat de schoonheidsprijs niet verdient. Besluitvorming, waarbij de spelregels van behoorlijk bestuur ondergeschikt zijn gemaakt en de kennelijk ervaren druk om de verplichting vrijwel per direct in te voeren prevaleerde. Dit om een voorbarig naar buiten gebrachte, politieke belofte na te komen.

Het bestuursbesluit is voor mij – en ik zeg dat nadrukkelijk, om misverstanden te voorkomen – niet de enige reden om uit de NBA te stappen. Het was wel de druppel die mij daartoe het besluit heeft doen nemen. Ik moet dat doen om voor mezelf geloofwaardig en consequent te blijven en mijn waardigheid te behouden. Normen en waarden die voor mij zwaarder tellen dan een titel van twee letters, hoezeer het mij ook spijt en aan het hart gaat dat ik daar afstand van doe.

Nuances en schijnzekerheid
Er zijn altijd nuances. De NBA stelt dat de nieuwe verplichting onderdeel is van een groter pakket. Dat het gesprek tussen de gecontroleerde en controleur beter zal worden. Dat het accountants dwingt om beter na te denken over wat zij (moeten) doen. Dat de communicatie naar het maatschappelijk verkeer duidelijker wordt. Dat het aansluit op andere maatregelen in de keten. Dat minister Hoekstra en de AFM ook achter de ingeslagen richting staan.

Dat moge allemaal zo zijn. Maar de indruk die we als accountants wekken, is dat we als beroepsgroep met de genoemde verplichting een stevige stap vooruitzetten. Dat waag ik te betwijfelen - althans: de pilot, de consultatiereacties en het debat bieden daarvoor onvoldoende steun en houvast - en zie ik daarom als het verstrekken van schijnzekerheid. En daar horen we als accountants verre van te blijven. Bovendien zou de stap die we zetten veel groter zijn als accountants duidelijk gaan rapporteren over hun bevindingen wanneer daartoe aanleiding is. Die stap is echter niet gezet.

Lichtpunten
Er zijn overigens ook lichtpunten. Het recente rapport van de AFM en de presentatie daarvan kent een positieve toonzetting. De sector beweegt de goede kant op. Dat is ook mijn mening en die heb ik de laatste jaren - naast opbouwende kritiek - meerdere malen geuit. Maar dat bewegen mocht ook wel: de sector komt immers van ver. Een inhoudelijke beoordeling van het AFM-rapport geeft, ondanks de positieve presentatie, overigens minder reden tot juichen (ik kom daar nog wel op terug en volsta thans met een verwijzing naar het redactioneel commentaar in het FD heden).

Voorts ben ik hoopvol over de jonge garde, de toekomst van het beroep. Met name de Busy Season Talks geven een positieve vibe. Ook ben ik voorzichtig positief over de benoeming van Kris Douma als nieuwe NBA-voorzitter. Hopelijk stelt hij zich onafhankelijk en autonoom op en handelt en oordeelt hij op basis van feiten. Maar hij heeft wel te maken met zes bestuursleden die net als de uitgetreden voorzitter verantwoordelijk zijn voor het genomen besluit en de verantwoording dienaangaande.

Stemmen voor Kris Douma was mijn laatste daad als NBA-lid. Ik wens hem en mijn vakgenoten veel succes, we blijven elkaar vast hier op de site of elders ontmoeten. Ik was, ben en blijf bereid een constructieve bijdrage te leveren aan het accountantsvak. Daarom zal ik mij blijven inzetten om accountants op te leiden. En uiteraard blijf ik schrijven over het vak - ook op deze website - en zal ik waar nodig blijven prikkelen. Al is het alleen maar om invulling te geven aan de leeropdracht van mijn leerstoel als hoogleraar: opinieleiderschap binnen de accountancy.

Nafschrift NBA-bestuur

Wij herkennen ons niet in de kritiek van Marcel Pheijffer. :') :') _O-

Het bestuur heeft bij de totstandkoming van Standaard 700 een zorgvuldige afweging gemaakt en wij staan achter het proces dat is gevolgd. Het ACB heeft de uitkomsten van de pilot en het fraudedebat willen afwachten voordat ze haar advies uit heeft gebracht. Het ACB zal het uitgebrachte advies binnenkort openbaar maken. Het ACB heeft het advies in de bestuursvergadering van 8 december op hoofdlijnen uitgebracht en mondeling toegelicht.

Het bestuur heeft bij haar besluitvorming de belangen van het maatschappelijk verkeer, in het bijzonder gerepresenteerd door de gebruikers van de jaarrekening, zwaar laten wegen. Zoals eerder aangegeven wordt het opnemen van uitkomsten en waarnemingen dan ook aangemoedigd. Een verplichting is echter op dit moment een brug te ver, omdat er meer ervaringen moeten worden opgedaan in de praktijk en de consequenties daarvan nog duidelijk moeten worden. Dat geldt ook voor mogelijke aanpassingen in de huidige regelgeving. Dit punt evalueren we over een jaar.

Besloten is om over twee jaar Šlle effecten van de aanpassingen (oob en niet-oob) te evalueren.

Tot slot. Wij betreuren het besluit van Marcel Pheijffer om zich uit te schrijven uit het register van de NBA. Hij heeft in de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan beroep en beroepsorganisatie en wij vertrouwen er op dat hij zijn kritische rol zal blijven vervullen.

https://www.accountant.nl(...)ccountantsregister/#

Prachtkerel ^O^ _O_ _O_
pi_203030452
quote:
6s.gif Op dinsdag 4 januari 2022 15:24 schreef ikweethetookniet het volgende:
Ken je deze al :?

Ken die hele kerel niet, maar ik ga vanavond die tekst even lezen ^O^
  zaterdag 6 augustus 2022 @ 13:19:41 #35
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_205564145
Geheime bandopname is voor Accon hťt bewijs: topman Delger rommelde zelf met de boeken :D

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
quote:
Knoeien met de cijfers
Om alle problemen te verbloemen, husselen Feijtel en Delger vermoedelijk al jarenlang met de cijfers, blijkt uit een vertrouwelijk onderzoek in handen van het FD. Een e-mail beschrijft hoe in 2012 al miljoenen aan kosten moet worden 'gecorrigeerd' in een rapportage aan de commissarissen. Die wijkt af 'van de uit de financiŽle administratie blijkende cijfers', meldden de klokkenluiders volgens het rapport.
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
quote:
Op een ingelaste aandeelhoudersvergadering van 30 november, laat Schimmel commissarissen en aandeelhouders een audiofragment horen waarin Delger zijn twee controllers instrueert om cijfers te manipuleren. De opname was stiekem, Delger is er deze keer zelf ingeluisd. 'Die opname was de smoking gun', zegt een bron die bij de vergadering was. Niemand twijfelt meer. Nog diezelfde dag krijgt Delger zijn ontslag aangezegd.
Vier maanden later, op 19 april 2022, maakt branchegenoot Flynth bekend dat het Accon heeft overgenomen, voor §1,- plus alle schulden.

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
https://fd.nl/bedrijfslev(...)e-zelf-met-de-boeken

Komt van KPMG af, garantie voor succes :') _O- _O-
  zaterdag 6 augustus 2022 @ 13:28:05 #36
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_205564196
Tuchtzaak tegen accountant Mazars na falende controle bij branchegenoot Accon :o _O-

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Geheime opname bewijst: Accon-topman rommelde zelf met de boeken
quote:
Uit het forensisch onderzoek van Peter Schimmel naar de foute cijfers was toen binnen Accon al bekend dat er sinds 2012 met de administratie werd gerommeld. Dit blijkt uit een e-mail die tijdens het onderzoek opdook. Het gesjoemel begon met relatief kleine bedragen, maar later zou met miljoenen zijn geschoven om de bank en de commissarissen te misleiden. Ze kregen verschillende cijfers te zien om een rooskleuriger beeld van de financiŽle situatie te schetsen.
:') _O-

Rechtszaken
quote:
De tuchtklacht van de AFM betreft de werkzaamheden van Joeri Galas, accountant en partner bij Mazars, die Accon de laatste vijf jaar controleerde. Galas kreeg eerder dit jaar al een maand schorsing opgelegd door de Accountantskamer wegens fouten bij de controle van drankenhandel Mitra.
:') _O-

De AFM kan alleen de kantoren zelf aanpakken, problemen met individuele accountants moeten via het tuchtrecht worden opgelost. Het is niet bekend of de toezichthouder ook maatregelen neemt tegen Mazars, dat verantwoordelijk was voor de controle van Accon. De AFM wilde niet ingaan op vragen over individuele accountants of firma's onder hun toezicht. Mazars is meerdere keren om commentaar gevraagd, maar daar kwam geen reactie op.

Ook Guus Delger moet zich mogelijk voor de rechter verantwoorden. Accon is formeel eigendom van een aandeelhoudersstichting, en de voorzitter daarvan liet eerder al weten dat wordt overwogen een tuchtzaak tegen de voormalig topman aan te spannen.

quote:
Er zou wel zijn overwogen om aangifte van fraude te doen, maar dat is uiteindelijk niet doorgezet omdat dan de fiscale opsporingsdienst Fiod diepgravend onderzoek zou gaan doen. Dat zou had dan mogelijk ook gevolgen kunnen hebben voor andere betrokkenen, zoals het stichtingsbestuur en de raad van commissarissen, waarvan veel leden al jaren toezicht hielden op het kantoor en het bestuur.
:o :o

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
https://fd.nl/bedrijfslev(...)le-bij-branchegenoot

Fiod inschakelen te gevaarlijk voor anderen :D _O- _O-
  zaterdag 6 augustus 2022 @ 13:33:19 #37
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_205564227
Joeri Galas
Partner | Register accountant

Persoonlijke quote / visie
quote:
Ondernemers die de discussie aan willen gaan over verbeteringen en uitdagingen is wat mij inspireert. Die discussies zetten mij op scherp en leren mij na te denken over hoe werkzaamheden slimmer en anders kunnen. Ik verplaats mijzelf daarbij in de positie van de klant om naar de juiste oplossing te zoeken. Dat, in combinatie met mijn branchekennis, maakt dat ik voor mijn klanten toegevoegde waarde kan creŽren.
Specialistische ervaring
Corporate en internationaal vertakte ondernemingen.
Gespecialiseerd in ondernemingen die actief zijn in de sector Technologie, Media en Telecom.
Vaktechniek.
Kwaliteitsbeheersing. :') _O-
IFRS.
IPO.
Specifieke klantervaring
Assurance leader van Mazars Rotterdam.
Lid van de internationale PIE-board van Mazars (Public Interest Entities).
Gespecialiseerd in International Financial Reporting Standards (IFRS) en Corporate Governance.
Lid van internationale Global Capital Markets Team.
Actief op het gebied van vaktechniek en kwaliteitsbeheersing. :') _O-
Spreker op interne en externe bijeenkomsten over vaktechnische en algemene onderwerpen.

https://www.mazars.nl/Users/Our-team/Joeri-Galas

Even aanvullen met twee regeltjes:
Maand geschorst door tuchtraad ivm Mitra
Nu tuchtklacht door Accon werkzaamheden

FTFY Joeri :7
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')