abonnement Unibet Coolblue
pi_63159577
432 Hz = A

Het zit soms nog in de zweverige conspiracie sfeer maar dat is geen rede om dit weg te zetten als onzin.
De nazi propaganda minister Joseph Goebbels heeft destijds een onnatuurlijke nieuwe standaard gecreeerd van 440 Hz (die vandaag nog steeds wordt gebruikt als grondtoon bij het produceren van muziek.) om de eeuwen oud, geroemde en in vele opzichten meer natuurlijke 432 Hz te vervangen.
Het protest was groot destijds en nu dankzij het internet, boeken en artiesten komt dit weer onder de aandacht.Je hoeft natuurlijk geen genie te zijn om in te begrijpen dat muziek een grote invloed heeft op de wereld. Maar ook grote denkers als Socrates, Plato en Einstein kende muziek een zeer grote rol toe.

432 Hz = A is trouwens op zichzelf verre van zweverig het valt te onderbouwen vanuit wiskunde en physica.

A

Gedachten hierover iemand? / dit topic ook te gebruiken voor interesante en/of rare links, filmpjes en nieuws over dit onderwerp. / Ook quotes van wetenschappers en filosofen omtrent de rol van muziek welkom.
  woensdag 12 november 2008 @ 14:56:06 #2
100297 teamlead
Nu met Napoleon complex
pi_63159818
ik snap er geen hout van...

een grondtoon kun je toch niet "zomaar" even wijzigen En waarom is dat na de oorlog dan niet weer terug gedraaid?
If you wish to be a success in the world, promise everything, deliver nothing.
Nothing is more difficult, and therefore more precious, than to be able to decide.
Victory belongs to the most persevering
pi_63160008
quote:
Op woensdag 12 november 2008 14:56 schreef teamlead het volgende:
ik snap er geen hout van...


een grondtoon kun je toch niet "zomaar" even wijzigen
Alle instrumenten kun je stemmen. Instrumenten van voor die tijd waren simpel een kleine belangrijke fractie lager gestemd.
quote:
En waarom is dat na de oorlog dan niet weer terug gedraaid?
Daar heb ik geen uitsluitsel over.

Hier heb je trouwens een site die er op hun manier op in gaat: http://www.terugnaar432hz.org/
quote:
Geluid en muziek bestaan uit trillingen, hoe hoger het aantal trillingen per seconde, hoe hoger de toon. De eenheid hiervoor is de Hertz, afgekort Hz.

432 Hz is de natuurlijke "grondtoon" of "stem(toon)hoogte" in het universum, in tegenstelling tot 440 Hz, dat in de hedendaagse muziek gebruikt wordt op bijvoorbeeld muziekcd's en mp3'tjes.

In 1939 is in Duitsland besloten om deze 440 Hz als stem(toon)hoogte in de muziek in te voeren. De Engelsen wilden dit wereldwijd laten overnemen, maar dat mislukte toen. Later, in 1953, is in Londen op een congres van musici alsnog besloten 440 Hz internationaal als ISO 16-standaard te hanteren. Vele protesten van (onder meer) Franse musici, die voor 432 Hz als standaard waren, mochten helaas niet baten.

Ook zijn de meeste muziekinstrumenten tegenwoordig standaard ingesteld op 440 Hz, wat niet altijd zo geweest blijkt te zijn. Als je instrumenten bijvoorbeeld vindt uit veel vroegere tijden, en tegenwoordig in nog afgelegen gebieden op aarde, blijken deze instrumenten meestal op 432 Hz gestemd te zijn.

Wat zijn nu de voordelen van 432 Hz boven 440 Hz? 432 Hz ligt volgens veel muziekliefhebbers prettiger in het gehoor, is zachter, mooier en helderder dan 440 Hz.

Omdat 432 Hz een grotere helderheid heeft dan 440 Hz hoef je muziek in 432 Hz minder hard af te spelen om aangenaam te kunnen luisteren. Dit betekent dat je minder snel gehoorschade zult oplopen, zolang je het volume niet te hoog zet. Het is bekend dat bij bijvoorbeeld een geluidssterkte van 90 dB na 8 uur gehoorbeschadiging optreedt.

Verder lijkt 432 Hz ook een gunstiger invloed op de chakra's te hebben. 440 Hz lijkt te werken op de voorhoofdchakra, "het denken", terwijl 432 Hz lijkt te werken op de hartchakra, het "voelen". Het luisteren van muziek in 432 Hz kan daarom de spirituele ontwikkeling van de muziekliefhebber ten goede komen.

Het comitÚ 'Terug naar 432 Hz' pleit, vanwege deze redenen, voor een wereldwijde invoering van 432 Hz als grondtoon in de muziek, zoals het meestal ook in lang vervlogen tijden geweest blijkt te zijn.

Het comitÚ wil in eerste instantie dat zo veel mogelijk muziekliefhebbers bekend raken met dit verschil van 8 Hz. Als steeds meer mensen dit weten en ook de kwaliteiten van 432 Hz inzien, kan dat hopelijk de muziekindustrie bewegen uiteindelijk de standaard te veranderen.

Alle muziekinstrumenten zijn ook om te stemmen naar 432 Hz, al is dat voor het ene instrument makkelijker te doen dan voor de ander.

De initiatiefnemer van dit comitÚ, opgericht in april 2008, is de Enschedese journalist en muziekliefhebber Richard Huisken.

U hoort nu het nummer "What you're made of" van de zangeres Lucie Silvas, uiteraard in 432 Hz.


Back to 432 Hz (English)

Sound and music consist of vibrations, the more vibrations per second, the higher the pitch. The unit for this is the Hertz, abbreviated Hz.

432 Hz is the natural "keynote" in the universe, as opposed to 440 Hz, which is the standard in the music nowadays in, for example, music albums and mp3 files.

In 1939 Germany determined 440 Hz as the keynote in the music. The Englishmen wanted this worldwide, but they didn't succeed for then. But in 1953 at a congres of musicians in London, 440 Hz still became the international ISO 16-standard. Many protests of (among others) French musicians, who wanted 432 Hz as the standard, didn't help unfortunately.

Most musical instruments are also adjusted at 440 Hz nowadays, that wasn't earlier always the fact. If you find musical instruments from much earlier times, and nowadays in still distant areas on Earth, these instruments are mostly adjusted at 432 Hz.

What are the advantages of 432 Hz above 440 Hz? 432 Hz is, in according to many music lovers, nicer for hearing, is softer, brighter and more beautiful than 440 Hz.

Because 432 Hz gives a greater clarity than 440 Hz, there's less need to play music in 432 Hz as loud as in 440 Hz. This means less hearing damage, as long as you put the volume not too high. It's known that, for example, 90 dB gives hearing damage after 8 hours.

432 Hz is likely more favourable for the chakras too. 440 Hz seems to work at the third eye chakra, "the thinking", while 432 Hz seems to work at the heart chakra, "the feeling". Listening to music in 432 Hz therefore could have a good influence at the spiritual development of the music lover.

The committee 'Back to 432 Hz' wants, because of these reasons, a worldwide introduction of 432 Hz as the keynote in the music, like it seems most in days gone by too.

The committee thinks it's important that at first so many people as possible get acquainted with the difference of 8 Hz. If many people know this and also believe the qualities of 432 Hz, it's to be hoped that the music industry will change the standard finally.

All musical instruments can be adjusted at 432 Hz too, although it's not so easy for every instrument.

The Dutch journalist and music lover Richard Huisken is the initiator of this committee, founded in April 2008.


[ Bericht 24% gewijzigd door Odysseuzzz op 12-11-2008 15:09:13 ]
pi_63160906
WAT?Q!?!?!?!
kaasboer
  woensdag 12 november 2008 @ 16:00:25 #5
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63161575
Voor verdere uitleg van de griekse oorsprong
quote:
According to recorded history, Pythagoras was the first individual to study the relationships between music and mathematics. He established that the perfect consonances of music were simple, whole-number ratios — octave (1:2), perfect fifth (2:3), and perfect fourth (3:4) — and that all musical relationships could be described mathematically. Both the tonal pitches of a given scale, and the string lengths used to produce them, could be described through whole-number ratios.
In mapping the spaces of mathematics and music, I use color as a key to indicate relations between tone, as well as shapes to map the different types of intervals.

Pure Pythagorean tuning uses only ratios or divisors of 2 and 3. This is used as a starting point, numbers further up in the overtone series are introduced to generate the ratios of what is often called “Just tuning”: for example, 6:5, the just minor third (D–F).

The diagrams available in the music section present a complete analysis of the musical ratios 2-3-5, and information on the modes, the pattern of whole and half steps based on those ratios. Links to audio recordings of the modes appear at the bottom of this page. — Connie Achilles

> Download entire 28-page Music section in PDF format (1.1 MB)
Selections from Music section provided below


Harmonic Lattice from D
In describing the musical scale, modern discussions usually illustrate the octave using the span from C–C, which is easily demonstrated using only the white keys on a piano keyboard.

In my approach, I use the starting note of D 288 Hz to represent unison. The reason for this is that D, if placed in the center of an ascending and descending octave, is the only note that offers the same symmetry whether ascending or descending.

This diagram showing the harmonic latice derived from D is an important one that underlies my work and also illustrates the symbols I use to denote pitches. Circles are used for perfect intervals: unison (1/1), octave (2/1), perfect fifth (3/2), and perfect fourth (4/3). Ovals are used for other intervals that appear in the cycle of fourths and fifths. Finally, diamonds are used to indicate intervals with divisors of 2, 3, and 5, rather than just 2 and 3.


> View as large JPG
> View as PDF


Overview of the Arithmetic, Harmonic, and Geometric Means
This illustration shows that perfect symmetry of the ratios in a double-octave with D as a starting point rather than C.

As the diagram shows, starting from the center D, the rising and falling pitch ratios are a perfect mirror image of one another.

This chart also gives the formulas of the Arthimetic, Harmonic, and Geometric Means from classical Greek mathematics and music theory. These means are used in tuning to find the intermediate intervals that exist between two extremes.


> View as large JPG
> View as PDF


Color Tunings in Hue, Saturation, and Brightness
In this tone mandala, the innermost circle shows 12 equal divisions of the octave. This circle of squares thus corresponds to 12-tone equal temperament tuning, in which Gb and F#, for example, represent the same pitch.

In the middle circle, the enharmonic notes of 12-tone ET represent different pitches. For example, Gb and F# are now slightly different tones.

The outermost circle shows the 2-3-5 limit harmonic ratios, which divides the octave into 22 separate notes.

The colors associated with each tone value are taken from the 360-degree circular color model of hue, saturation, and brightness on the Macintosh computer.


> View as large JPG
> View as PDF


How A B C D E F G are Generated
Using D as a starting point, this diagram shows how the diatonic scale can be generated using only the ratios of 3/2 and 4/3 — the arithmetic and harmonic means of the octave.

Defining D as 288 hertz, the Greek gematria value of stibos (path), the corresponding gematria values of 288 and the other notes are given. This section deals extensively with the relations between hertz and corresponding gematria values.


> View as large JPG
> View as PDF


The Arithmetic and Harmonic Mean of the Perfect Fifth
Applying the arithmetic and harmonic means to the perfect fifth — G:D and D:A — describes the location of the intermediate intervals of major and minor thirds.

In this diagram, the arithmetic means are shown above, the harmonic means are shown below. The gematria values of the summed triads are also given.


> View as large JPG
> View as PDF


The Triads of Pythagoras and Jesus
Using the means generated in the previous diagram, we see that the arithmetic-generated triad of B-D-F# (above) gives the gematria value of 888 — Jesus — teacher of the Christian mysteries.

Similarly, the harmonic-generated triad of Bb-D-F (below) gives the sum of 864 — Pythagoras — the teacher of the Pythagorean mysteries.


> View as large JPG
> View as PDF


Arithmetic and Harmonic Means of the Major Third
In the complete collection of music diagrams that is available for download, I have conducted an extensive analysis of the arithmetic and harmonic means of the octave, fifth, and third.

This particular example shows the arithmetic and harmonic means of the major third, which produces the large 9/8 major second and the small 10/9 major second. The hertz sum of the harmonic mean of C-D-E in this case is equivalent again to 864, the gematria value of Pythagoras.


> View as large JPG
> View as PDF


The Pattern of Whole and Half Steps in Musical Modes where the Pattern is the Same in Both Upper and Lower Tetrachords
The seven classical modes formed the basis of musical performance in ancient Greece.

Each Greek mode consists of an upper and lower tetrachord (group of four adjacent notes) joined together to form the mode. In this diagram, I have shown the three modes where the pattern of steps is the same in both the upper and lower tetrachords.

Recordings of the modes in mp3 format are also provided on this website via the links below. (Note: the names of the modes given are the names used in modern music theory.)
  woensdag 12 november 2008 @ 16:01:01 #6
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63161592
quote:
Geheel tegen de waarheid in wordt verteld dat de Nazi's van Adolf Hitler in 1939 besloten de standaardtrilling van geluid aan te passen naar 440 Hz. Sindsdien zouden alle stemvorken en instrumenten daarop gestemd zijn. In werkelijkheid hebben de Nazi's er bitter weinig mee te maken en werd de norm van 440 Hz midden de 19e eeuw internationaal bepaald. Daarnaast was de 1939-toonwijziging geen beslissing van de Nazi's maar wel van de Amerikanen die de US Standard Pitch vastlegden.
  woensdag 12 november 2008 @ 16:02:42 #7
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63161648
werk via een proxy dus kan niet editten...sorry

hier de oorspronkelijke links

http://www.harmonictheory.com/music/

http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=1921&p=2
  woensdag 12 november 2008 @ 16:21:58 #8
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63162210
quote:
What you are seeing is a speaker mounted to the bottom of a steel
plate and then sand is poured on it while a note is produced to make the plate vibrate and the note is constantly raising in pitch ...ok?

now when you see a perfect shape and if you were to find out
excactly what that note was that is causing that perfect geometic
shape? then you would find out (which is what I did)
that this note (or notes) are all based on the resonant frequency of
a-432hz, which is a bit lower than 440 (8hz) but for guitarist its not
a fret down(it would be like kinda half way down....almost)
  woensdag 12 november 2008 @ 16:25:38 #9
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63162321
ah what the heck... why wait huh?
here are some math and science facts about 432
that may blow your mind....enjoy

1hz =186282.4 miles

speed of light 186000 miles/second

432hz= 431.21 miles

432000 seconds in every 12hour period

radius of the sun is 432000 miles

3600 seconds in one hour ( completing the 360 degrees cycle/pulse/frequency)

86400 seconds in one day (864, one octave higher that 432)

and Bruce Cathie`s 144hz and 288hz findings.

All this...to me... shows strong evidence of direct harmonic relationship.

this all can`t be by coincidence.

432 and distance

hertz / miles
864 = 215.6 A
572 = 325.67 D
512 = 363.83 C
432 = 431.21 A
see....like damn magic..its the only one in the ENTIRE Existence thats a match.
288 = 646.81 D
256 = 727.67 C
216 = 862.42 A
144 = 1293.63 D
72 = 2587.26 D
54 = 3449.67 A


Colour:

Red 780-640 nm .. Orange 640-595 nm .. Yellow 595-570 nm .. Green 570-500 nm .. Blue 500-450 nm .. Violet 450-380 nm

in frequencies (Hz) this is
Red 3,85E+14 4,69E+14 .. Orange 4,69E+14 5,04E+14 .. Yellow 5,04E+14 5,26E+14 .. Green 5,26E+14 6,00E+14 .. Blue 6,00E+14 6,67E+14 .. Violet 6,67E+14 7,89E+14


Once they are brought down by octaves,, we get

D 288..... 2^41 6,333E+14 474 - Do -Blue
E 324..... 2^41 7,125E+14 421 - Re -Indigo
F 341..... 2^41 7,504E+14 400 - Mi -Violet
G 384..... 2^40 4,222E+14 711 - Fa -Red
A 432..... 2^40 4,750E+14 632 - So -Orange
B 486..... 2^40 5,344E+14 561 - La -Yellow
C 512..... 2^40 5,629E+14 533 - Ti -Green

its like its the cosmic center of reality...
and Music is the ......???????....


This is the chart from the mathematics department
at Birkley University showing the natural harmonic
frequencies below 1000hz.


1................3.......9....... 27........ 81 ........243 ........729
2 ...............6 .....18...... 54....... 162........ 486
8 ..............12.... 36..... 108....... 324........ 972
16 .............24.... 72..... 216....... 648
32............. 48... 144.... 432
64............. 96.... 288... 864
128............192... 512.
256........... 384
512........... 768


these are NATURES FREQUENCIES ....do you see the pattern?
always moving up harmonically by major 3rds
and simultaneously doubling.
this is how our cells and dna sequence behaves.


We (the 432 community) will do all we can to
make people more aware of their surroundings.

Our universe is literally ALIVE....and we are one with it.

-Music is Magic
-Bobby
pi_63163077
Bedankt Merlin je weet er veel over te vinden.
Het was per toeval dat ik hier vandaag op suite, wel interesante materie zo.
Ik hoop dat de ware wiskundigen, denkers, artiesten en musici wat hen toekomt weer zullen claimen.
Blij te zien dat steeds meer artiesten die zich hier op toezetten. Kwestie van doen.
^_^
pi_63164331
Cewl topic en idee!

Tvp voor nu, had hier verder nog nooit wat van gehoord. Verdient de aandacht!
Ware Wijsheid Liefdevolle Vrede
Peaceful Warrior "What are you?" "This Moment"
pi_63166405
@ merlin693 ... doet me terugdenken aan boek dat ik onlangs gelezen heb van Drunvalo Melchizedek "De Geometrie van de Schepping".
Daar kwam dit oa ook aan bod mits de vergelijking van de muzieknoten en de chakra's, zelfs de afstanden tussen noten en afstanden tussen chakra's.
En natuurlijk het feit dat wij mensen serieus onderhevig zijn aan oa trillingen/geluidsfrequenties.
En ook de voorbeelden van figuren die tevoorschijn komen wanneer bepaalde geluidsgolven erop gestuurd worden ... wederom Heilige Geometrie ...
(Momenteel ben ik bezig in "De Maya-kalender en de transformatie van het Bewustzijn" van Carl Calleman, over de heilige kalender die eindigt op 28/10/2011 ... ook een aanrader en misschien ooit nog es een topic waard, maar dat zal dan voor TRU zijn )

[ Bericht 71% gewijzigd door UncleScorp op 12-11-2008 18:59:17 ]
I understand how you feel. You see, it's all very clear to me now. The whole thing. It's wonderful.
pi_63167977
quote:
Op woensdag 12 november 2008 18:53 schreef UncleScorp het volgende:
@ merlin693 ... doet me terugdenken aan boek dat ik onlangs gelezen heb van Drunvalo Melchizedek "De Geometrie van de Schepping".
Daar kwam dit oa ook aan bod mits de vergelijking van de muzieknoten en de chakra's, zelfs de afstanden tussen noten en afstanden tussen chakra's.
En natuurlijk het feit dat wij mensen serieus onderhevig zijn aan oa trillingen/geluidsfrequenties.
En ook de voorbeelden van figuren die tevoorschijn komen wanneer bepaalde geluidsgolven erop gestuurd worden ... wederom Heilige Geometrie ...
Jaa dat boek van Melchizedek moet ik echt nog een keer lezen!
thnx voor de tip, is het de moeite van de aanschaf waard? (kan em nml niet in de bieb krijgen)
Ware Wijsheid Liefdevolle Vrede
Peaceful Warrior "What are you?" "This Moment"
pi_63168587
tvp en de gebruikelijke linkjes.

http://www.432hz.nl/

432Hz - De Natuurlijke Stemming van het Universum


SCHILLER INSTITUTE
Revolution in Music:A Brief History of Tuning


Geert Hunnink, componeert o.a. muziek voor Tiesto.
http://www.streamline-sou(...)geert-huinink-6.html
Brengt zijn muziek standaard op 430 hz uit.
We must guard against the aquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex.
We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.
Eisenhower1961.
pi_63271816
quote:
Op woensdag 12 november 2008 20:02 schreef Resonancer het volgende:
tvp en de gebruikelijke linkjes.

http://www.432hz.nl/

432Hz - De Natuurlijke Stemming van het Universum


SCHILLER INSTITUTE
Revolution in Music:A Brief History of Tuning


Geert Hunnink, componeert o.a. muziek voor Tiesto.
http://www.streamline-sou(...)geert-huinink-6.html
Brengt zijn muziek standaard op 430 hz uit.
1e linkje is wat magertjes, maar in ieder geval is dit wel een erg interessant onderwerp. Zweeft een beetje tussen TRU en BNW in. Zou tof zijn als ik een klankschaal kon vinden die precies op deze frequentie resoneert. Ik ben wel into deze shizzle.
ONZ / [PAINT] Onzin Paints! #2
Verhuishulp in Drenthe nodig in het weekend van 14/15 september
pi_63273343
quote:
Op zondag 16 november 2008 20:45 schreef ToT het volgende:

[..]

1e linkje is wat magertjes, maar in ieder geval is dit wel een erg interessant onderwerp. Zweeft een beetje tussen TRU en BNW in. Zou tof zijn als ik een klankschaal kon vinden die precies op deze frequentie resoneert. Ik ben wel into deze shizzle.
Vrij mager i.d.d. , maar had 1 linkje van die site toch nog niet bekeken.en van het een komt het ander..HogerNog hoger..

We must guard against the aquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex.
We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.
Eisenhower1961.
  maandag 17 november 2008 @ 01:45:32 #17
47122 ATuin-hek
theguyver's sidekick!
pi_63279614
quote:
Op zondag 16 november 2008 20:45 schreef ToT het volgende:

[..]

1e linkje is wat magertjes, maar in ieder geval is dit wel een erg interessant onderwerp. Zweeft een beetje tussen TRU en BNW in. Zou tof zijn als ik een klankschaal kon vinden die precies op deze frequentie resoneert. Ik ben wel into deze shizzle.
Zodra zaken als Chakra's erbij worden gebracht lijkt me dat het beter in TRU past.
Egregious professor of Cruel and Unusual Geography
Onikaan ni ov dovah
  maandag 17 november 2008 @ 01:51:54 #18
151257 Odysseuzzz
U bestaat niet
pi_63279698
quote:
Op maandag 17 november 2008 01:45 schreef ATuin-hek het volgende:

[..]

Zodra zaken als Chakra's erbij worden gebracht lijkt me dat het beter in TRU past.
Ik begrijp je opmerking maar dit topic is niet bedoeld voor TRU. En dit topic kan bijna overal wel passen. Muziek raakt vrijwel alles. Maar ja had het dus in BNW bedoeld.
  maandag 17 november 2008 @ 11:03:20 #19
41051 Rasing
Taalnazis vereinigt euch!
pi_63283513
Het is allemaal wel leuk, terug naar 432 Hz, en als het makkelijk in te voeren zou zijn, zou ik t prachtig vinden, alleen om nostalgisch-historische redenen. Maar het maakt natuurlijk geen bal uit, al die chakra's en numerologische onzin overtuigen mij niet van het feit dat 432 mooier zou moeten klonken dan 440.

Dus dan zit je met twee standaarden, en dat is alleen maar onhandig. Bovendien is dan alle muziek van tussen 1939 en 2008 van een andere toon, ook dat is onhandig. Laten we maar mooi op 440 Hz blijven.
Ten es gheen wondere, dat mi tderuen grief gheeft:
Niemant en scheet gheerne van dat hi lief heeft.
  maandag 17 november 2008 @ 15:20:15 #20
151257 Odysseuzzz
U bestaat niet
pi_63289783
quote:
Op maandag 17 november 2008 11:03 schreef Rasing het volgende:
Het is allemaal wel leuk, terug naar 432 Hz, en als het makkelijk in te voeren zou zijn, zou ik t prachtig vinden, alleen om nostalgisch-historische redenen. Maar het maakt natuurlijk geen bal uit, al die chakra's en numerologische onzin overtuigen mij niet van het feit dat 432 mooier zou moeten klonken dan 440.

Dus dan zit je met twee standaarden, en dat is alleen maar onhandig. Bovendien is dan alle muziek van tussen 1939 en 2008 van een andere toon, ook dat is onhandig. Laten we maar mooi op 440 Hz blijven.
Juist, de standaard plots terug brengen zou wat ver gaan. Al die stemvorken, lesboeken enz. Maar de aanzet en beweging is er.

Het is trouwens niet een vaag numerologishe verband. Het is goed te onderbouwen vanuit de physica en wiskunde. Het complimenteerd/ligt in het verlengde van de gouden ratio in fysieke zin. Net als ons dna trouwens.

Hoe dan ook, welke ideeen andere daar dan weer aan verbinden vind ik ook wel interesant. Sommige zien zelfs een onlosmakelijk verband tussen de stemming van de instrumenten en de opkomst van de renaissance.

Sluit ik nog even af met wat qoutes van Plato.
quote:
"In order to take the spiritual temperature of an individual or society, one must mark the music."
quote:
"For the introduction of a new kind of music must be shunned as imperiling the whole state; since styles of music are never disturbed without affecting the most important political institutions."[ Bericht 1% gewijzigd door Odysseuzzz op 17-11-2008 15:53:20 ]
  dinsdag 18 november 2008 @ 09:37:33 #21
41051 Rasing
Taalnazis vereinigt euch!
pi_63308956
quote:
Op maandag 17 november 2008 15:20 schreef Odysseuzzz het volgende:
Het is trouwens niet een vaag numerologishe verband. Het is goed te onderbouwen vanuit de physica en wiskunde. Het complimenteerd/ligt in het verlengde van de gouden ratio in fysieke zin. Net als ons dna trouwens.
Die 'science facts' van merlin693, dat is geen science, dat is numerologie. 86400 seconden in een dag heeft niets te maken met 432 Hz. En de diameter van de zon al helemaal niet.

Zou het verschil te horen zijn? En dan bedoel ik niet als je het al weet, maar wordt 432 Hz door nietsvermoedende muziekliefhebbers als mooier/beter/aangenamer ervaren dan 440 Hz?
Ten es gheen wondere, dat mi tderuen grief gheeft:
Niemant en scheet gheerne van dat hi lief heeft.
pi_63309160
quote:
Op dinsdag 18 november 2008 09:37 schreef Rasing het volgende:

[..]

Die 'science facts' van merlin693, dat is geen science, dat is numerologie. 86400 seconden in een dag heeft niets te maken met 432 Hz. En de diameter van de zon al helemaal niet.

Zou het verschil te horen zijn? En dan bedoel ik niet als je het al weet, maar wordt 432 Hz door nietsvermoedende muziekliefhebbers als mooier/beter/aangenamer ervaren dan 440 Hz?
Het word door 'n aantal muzikanten i.i.g wel als aangenamer ervaren, zowel het produceren als het consumeren.
We must guard against the aquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex.
We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.
Eisenhower1961.
  dinsdag 18 november 2008 @ 13:50:21 #23
151257 Odysseuzzz
U bestaat niet
pi_63315637
quote:
Op dinsdag 18 november 2008 09:37 schreef Rasing het volgende:

[..]

Die 'science facts' van merlin693, dat is geen science, dat is numerologie. 86400 seconden in een dag heeft niets te maken met 432 Hz. En de diameter van de zon al helemaal niet.

Zou het verschil te horen zijn? En dan bedoel ik niet als je het al weet, maar wordt 432 Hz door nietsvermoedende muziekliefhebbers als mooier/beter/aangenamer ervaren dan 440 Hz?
Zoals ik al eerder zei: wel interesant wat andere er van maken.

Het gaat echter over de physieke schaal en niet over googelen met willekeurige nummers. Het is een simpel gegeven dat die harmonie van C=256 recht doet aan de gouden ratio. De gouden ratio is trouwens verre van willekeurig en komt overal in de natuur terug- t/m dna toe.

Over smaak van de luisteraar valt te twisten. Het schrijven van boeken moet je ook niet aan de lezers overlaten. Ditzelfde geldt voor muziek.
Iemand zei ooit "De kunstenaar moet het publiek niet geven wat ze willen, maar moet hen geven wat ze nodig hebben."

Dus ja, ik ben iig wel blij dat deze bewegingen er zijn...en vind het ook interesant hoe zweverig er soms over gedaan wordt. Het heeft iig een physieke basis en er zijn genoeg argumenten die ik zelf nog niet eens ken.

[ Bericht 1% gewijzigd door Odysseuzzz op 18-11-2008 18:49:56 ]
  dinsdag 18 november 2008 @ 14:50:47 #24
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63317209
dan is het mischien ook interresant om de oorsrpong van de "zwevende stemming" er ook bij te pakken
  dinsdag 18 november 2008 @ 14:51:59 #25
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63317246
p.s. als ik mijn elec. gitaar naar mn gevoel stem kom ik ook rond de 430 Hz ipv 440 ...merkbaar opener
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')