abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_171752947
https://www.ravotr.nl/201(...)or-klaver/#more-3421

quote:
Compliment voor Klaver?
By peter | 17 juni 2017 | migratie migranten vluchtelingen, Nederland politiek, Wilders/ PVV
zaterdag 17 juni 2017

De loftuitingen voor Jesse Klaver uit uiteenlopende richting zijn waarlijk opmerkelijk. Je komt ze tegen in radicaal linkse kringen op Facebook, maar ook uit de mond van Joris Voorhoeve(1), ooit VVD-leider en ex-minister van oorlog (inmiddels geen partijlid meer). Het is dat Jesse Klaver nog springlevend is, anders had paus Franciscus inmiddels waarschijnlijk allang een procedure tot zaligverklaring in gang gezet. En waarom precies? Omdat hij tijdens formatiebesprekingen het beleid dat VVD en CDA eerder bepleitten, verdedigt tegen VVD en CDA die dat beleid inmiddels willen vervangen door een soort PVV-beleid? Daar komt het feitelijk op neer.

Het beleid van GroenLinks is niet ‘ruimhartig’ en niet ‘gastvrij’. Harry Westerink laat dat zien in een scherp stuk op Doorbraak (2). Het beleid is alleen een stuk minder openlijk hardvochtig dan dat van het zogeheten ‘motorblok’van CDA, VVD en ook D66. Dáár liep het op vast. Van een verdediging van ‘idealen’ is alleen sprake als we daarbij onder ogen zien hoe behoudend ook de idealen van Klaver feitelijk zijn. Ik kom daar verderop in dit stuk op terug.

Pure opluchting…

Toch zijn de lofprijzingen ergens te begrijpen. Het is een kwestie van pure opluchting. We zijn het gewend dat linkse politici hetzij buigen voor rechtse druk, hetzij de rechtse druk te vlug af zijn door zelf maar een rechts standpunt in te nemen. We zijn gewend aan een PvdA die en VVD-bezuinigingskabinet faciliteert. We zijn gewend aan een SP die haar verzet tegen NAVO en monarchie vrij geruisloos overboord gooit om maar potentieel coalitiepartner te kunnen worden, ooit. We zijn gewend aan een Jolanda Sap – ook GroenLinks – die toch maar weer een nieuwe militaire missie in Afghanistan steunt. We zijn gewend aan… een Jesse Klaver die de studiefinanciering hielp afschaffen om er een leenstelsel voor in de plaats te krijgen. We zijn gewend aan linkse politici die vooral politici zijn, en ter wille van macht en opportuniteit hun linksheid in de afvalcontainer doen. En hier is vrij opeens een links politicus die voet bij stuk houdt en niet akkoord gaat met grof rechts beleid. Spontane bijval was Klavers deel, puur van de schrik wegens zoiets uitzonderlijks en opmerkelijks.

Maar was Klavers stellingname wel zo bijzonder? Nauwelijks. Hij zegt nee tegen een voorstel dat zo openlijk hardvochtig is dat iedere aanvaarding ervan ieder restje geloofwaardigheid van GroenLinks te grabbel had gegooid. Het uiteindelijk door informateur Tjeenk Willink geformuleerde voorstel behelst het idee om met Noord-Afrikaanse staten akkoorden te sluiten naar het voorbeeld van de Turkije-deal. Ter wille van GroenLinks waren er woorden over maximale rechtsstatelijke garanties en dergelijke toegevoegd. Dat is al huiveringwekkend: zonder het tegensputteren van Klaver zou er hetzelfde voorstel liggen, maar dan zónder die “kniebuiging richting Klaver” zoals Diederik Ebbinge dat in een door Joop tot Tweet van de Dag van 15 juni verheven twitter-berichtje zei. “Kun je nagaan hoe zij er eigenlijk instaan”, zo voegde hij er nog aan toe. (3)

Kwalijk voorstel, kwalijke deals

Wat maakt het idee zo schandelijk? De Turkije-deal, die model staat voor dit ellendige plan, behelst drie onderdelen (4). Turkije belooft vluchtelingen uit Griekenland terug te nemen dan wel mensen tegen te houden die naar Griekenland proberen over te te steken; Turkije vangt die mensen fatsoenlijk op; Europese staten beloven een aantal van die mensen via een speciale procedure alsnog toe te laten. Voordeel voor een vluchtelingen werende Europese politiek: Turkije houdt veel van de vluchtelingen tegen. Voordeel voor Turkije: drie miljard euro extra, bovenop een al eerder toegezegde 3 miljard, plus de mogelijkheid om kritische Europese regeringen te chanteren door met opzegging van de deal te sluiten. Voordeel voor vluchtelingen: in het gunstigste geval een groot vraagteken. Duidelijk is dat Turkije haar belofte tot behoorlijke opvang niet nakomt. Duidelijk is ook dat Europese staten maar een klein aantal vluchtelingen vanuit Turkije alsnog toegang verlenen. Het hele project komt neer om het outsourcen van de Europese grensbewaking aan de Turkse staat en haar repressieorganen, voor zover die er tijd voor hebben tussen het opjagen en opsluiten van tienduizenden echte en vooral ook vermeende staatsgreepsupporters/ Gülen-aanhangers door. Het ene moment spreken Europese politici schande van de onderdrukking door de Erdogan-regering, het andere moment mag diezelfde Erdogan-regering als Europese grenswacht opereren en krijgt geld toe. Dat is vandaag de dag de ‘Europese cultuur’.

Welnu, dit model wil het ‘motorblok’, zoals het trio VVD, CDA en D66 intussen bekend staat – dus ook in Noord-Afrika toepassen: regeringen ter plekke verantwoordelijk maken voor het tegenhouden en opvangen van vluchtelingen. Han van der Horst vat op Joop samen over welke landen het dan gaat (5) ; ik voeg er zelf wat commentaar aan toe. “Ze zijn allemaal op hun eigen manier niet helemaal stabiel”, zo begint hij met gevoel voor understatement. “Marokko kampt met een opstand van de berbers”. Tegen die opstand hanteert het wegens corruptie sowieso door velen al verafschuwde bewind harde onderdrukking, met politiegeweld tegen demonstranten, grootschalige arrestaties en mishandeling. Het is een land om uit te vluchten, geen land waar je veilig en juridisch verantwoord naar teruggestuurd kunt worden. “Het Algerijnse regime weet zich alleen maar met repressie te handhaven”, en dat doet het met verve. “Het heeft te maken met oppositie van dezelfde berbers en van moslimfundamentalisten”, en sowieso van allerlei arme en getergde mensen die de onderdrukking en de corruptie beu zijn, maar de oproerpolitie tegen komen zodra ze daar op straat uiting aan proberen te geven. “Tunesië is een democratie in wording.” Vooruit, als we daarbij in de gaten houden dat democratie en repressie elkaar geenszins uitsluiten, en dat sociaal protest er hard ingrijpen van ordetroepen tegenkomt, alsof de Arabische lente doodgewoon opnieuw begint. “Egypte is in feite een militaire dictatuur die de boel niet behoorlijk onder controle heeft”, die oppositie vervolgt maar met alle beschikbare veiligheidstroepen merkwaardig weinig weet te doen om de Koptische minderheid tegen vaak zeer bloedige aanslagen te beschermen. Een veilig land? Tenslotte “Libië telt drie parlementen”. Dat niet alleen, er zijn drie regeringen die elkaar niet erkennen, en met bijbehorende milities die elkaar op leven en dood bestrijden. Om het beeld van een ‘veilig Libië’ helemaal af te ronden: mensen op de vlucht belanden er niet alleen in handen van mensensmokkelaars maar worden op slavenmarkten verkocht (6).

Dát zijn de landen waar Buma, Rutte en Pechtold dus akkoorden mee willen afsluiten van het type dat in Turkije al tot onmenselijke toestanden aanleiding gaf. Zelfs al zou zoiets met één land lukken – met Tunesië, het enige van de vijf dat geen halve of hele dictatuur is – dan zou het gevolg gewoon zijn dat vluchtelingen via een ander land de oversteek zouden proberen, Tunesië is, als ik goed ingelicht ben, sowieso al niet het land vanwaar de meeste migranten de oversteek wagen. Maar als was, is of wordt het dat wel: zodra de Tunesische staat voor Europese grenswacht zou gaan spelen, zouden de routes die vluchtelingen nemen zich gewoon verplaatsen.

Alles bij elkaar is het hele plan om met Noord-Afrikaanse staten akkoorden over het tegenhouden en terugnemen van vluchtelingen te sluiten, een weerzinwekkende combinatie van onmenselijk maar ook nog eens onwerkbaar beleid. Het zou het in het Vluchtelingenverdrag van 1951 (7) verankerde recht om niet uitgezet te worden naar een onveilig land, ten grave dragen. Het zou feitelijk het recht om asiel aan te vragen in Nederland zo ongeveer afschaffen. Het idee dat GroenLinks met zoiets akkoord zou gaan, was op voorhand belachelijk. De vraag is waarom de breuk zo lang heeft geduurd.

De vraag is ook waarom de andere partijen dit perse door de strot van Klaver wilden duwen. Zij weten ook dat het hier gaat om Europees, niet louter Nederlands beleid. Het is de EU, niet de Nederlandse regering, die de Turkije-deal heeft gesloten. Aandringen dat Klaver met dit soort deals akkoord gaat, betekent niets voor het feitelijke beleid rond deze deals. Aandringen betekent enkel dat Klaver geprest werd om zijn eigen ‘idealen’ los te laten in ruil voor een stukje regeringsmacht. Klaver paste daarvoor, en dat is vooral een kwestie van politiek lijfsbehoud. Zijn weigering maakt deel uit van een breder conflict. Volgens hem wilden de andere partijen ook op andere fronten verder naar rechts. Bankiers moesten weer meer ruimte voor bonussen krijgen, om Nederland aantrekkelijk te maken voor banken. En op klimaatgebied zag Klaver geen beweging naar de in Parijs afgesproken doelen. Klaver zag de bui hangen, hij wil duidelijk niet de Diederik Samson van Groen Links worden.

Win-win voor rechts

De hele exercitie was vanuit rechts een win-win-situatie. Was GroenLinks akkoord gegaan, dan was ieder onderscheid tussen die partij en het rechtse motorblok uitgevlakt. Zoiets zou op termijn de doodssteek van GroenLinks kunnen betekenen, want waarom zouden mensen erop stemmen als elk punt dat de partij van rechts onderscheid bij de eerste de beste regeringsdeelname wordt ingeleverd? Nu GroenLinks niet akkoord is gegaan, kan rechts doen waar het zin in heeft, en GroenLinks afserveren als niet realistisch, onverantwoordelijk en dergelijke. Dat is, vanuit GroenLinks, iets minder erg want de partij kan zo haar zelfstandige plek op de kiezersmarkt iets links van het midden – een plek die door de PvdA is ontruimd en door de SP slechts halfslachtig wordt gevuld – blijven innemen. Klaver is, met al zijn mooie idealen, hier gewoon een realistisch machtspoliticus die zijn huid redt voor betere dagen.

De winnaar is rechts, dat met haar voorstellen de hele consensus rond vluchtelingen en migratie verder naar rechts blijft duwen, het asielrecht feitelijk afschaft en de bescherming van kwetsbare vluchtelingen direct of indirect uitbesteedt aan politiestaten en slavenhandelaars. De winnaar is hier de PVV, die weliswaar buiten de regering blijft maar haar beleid tot regeringspolitiek ziet uitgroeien. Wat zijn die Turkije- en Afrikadeals immers anders dan een versie van de opvang in eigen regio die volgens de PVV in de plaats van ieder asielrecht in Nederland dient te komen?

Hebben we aan GroenLinks dan ten minste een bondgenoot, nu ze buiten de regering blijft en haar handen vrij houdt voor oppositie tegen de oprukkende hardvochtigheid? Reken er vooral niet op. Jesse Klaver legt in zijn Volkskrant-interview na de formatiebreuk (8) uit waar het hem om gaat wat vluchtelingen en migranten betreft. “Wij zijn enorm tegemoetkomend geweest. Wij willen graag afspraken maken met landen in Afrika. 90 procent van de mensen die nu vanuit Afrika in bootjes vertrekken zijn economische migranten. Die horen hier niet en die willen ook wij terugsturen. De buitengrenzen van Europa moeten veel strenger bewaakt. Het onderscheid tussen enerzijds economische migranten en anderzijds politieke vluchtelingen en mensen die voor oorlogsgeweld vluchten.”

Precies deze rigide scheiding tussen economische migranten enerzijds, politieke- en oorlogsvluchtelingen anderzijds, is sinds jaar en dag de basis waarop ook rechts haar beleid basieert. Tot enkele jaren terug was dat de riedel van CDA, VVD en PvdA: we moeten ‘echte vluchtelingen’ welkom heten en opvangen, maar alle anderen zijn niet ‘echt’en dus niet welkom en dus moeten ze weg. De discussies gingen er vervolgens om wie er precies ‘echt genoeg’ was, waarbij criteria steeds strenger werden toegepast en mensen hun asielaanvraag zagen stranden omdat de Immigratie -en Naturalisatiedienst IND vluchtverhalen in twijfel trok en mensen die asiel aanvroegen afschilderde als leugenaars en profiteurs. De VVD wilde de grenzen steeds nauwer maken, de eisen waarop je erkend vluchteling was steeds verder verhogen. Andere partijen waren, in woorden althans, minder rigide. Maar aan het principe dat er ‘echte vluchtelingen’ waren die recht hadden op asiel, tornde aanvankelijk ook de VVD niet openlijk.

De hete adem van de PVV

Inmiddels wel, en daar zit strategie achter. CDA en VVD willen de PVV breken of minstens temmen, en dat doen ze langs twee lijnen. Enerzijds sluiten de de PVV systematisch uit van zelfs maar ieder vooruitzicht op regeringsdeelname. Boodschap aan PVV-kiezers: jullie man komt er wat ons betreft niet in, op hem stemmen is in dat opzicht dus zinloos. Anderzijds nemen ze vrijwel het hele anti-vluchtelingenbeleid van de PVV over, inclusief de afschaffing van het recht om in Nederland asiel aan te vragen. Boodschap aan PVV-kiezers: wat jullie willen, dat gaan wij regelen. Jullie kunnen Wilders dus veilig in de steek laten. Of deze strategie op termijn werkt, is maar de vraag: Wilders kan er juist bevestiging van zijn ‘gelijk’ in zien, en voor een deel van de PVV-aanhang is regeringsdeelname als junior partner helemaal niet zo belangrijk. Hardline PVV-ers willen niet meeregeren, maar domineren of anders vooral provoceren. En wat als de PVV blijft groeien, zodat buiten haar om regeren getalsmatig steeds lastiger wordt? Hoe dat ook zij, ik denk dat achter de huidige opstelling van VVD en CDA wel degelijk een soort anti-PVV-strategie zit, naast andere afwegingen.

Tegelijk heeft het er veel van weg dat CDA en VVD ook echt inhoudelijk steeds meer dezelfde koers als de PVV willen varen op dit punt. De breuklijn tussen PVV en mainstream rechts zit niet rond het vluchtelingenbeleid, maar rond de openlijke breuk met formele gelijkheidsbeginselen, waarbij voor het CDA vooral de godsdienstvrijheid een belangrijk punt is. VVD en CDA verdedigen wat zij de ‘rechtsstaat’ noemen, en hollen die in tussen systematisch uit. De PVV valt de rechtsstaat openlijk aan.

Klaver in het midden, en hoe nu verder?

En GroenLinks? Klaver verdedigt diezelfde rechtsstaat als VVD en CDA, maar zet een enkele kanttekening bij de uitholling ervan die CDA en VVD ten koste van vluchtelingen proberen door te duwen. Klaver verdedigt de rechtse principes van gisteren, terwijl VVD en CDA vandaag de dag nog veel verder naar rechts willen, en daarbij intussen D66 hebben meegenomen. En ook PvdA-er Asscher betoonde zich een bondgenoot van het motorblok. “Asscher valt Klaver aan: niks mis met migratie-afspraken”, aldus de NOS (9) . “Natuurlijk ga je vluchtelingen niet terugsturen het gevaar in. Maar dat wil volgens mij niemand.” Niemand, behalve dan PVV, VVD, CDA, D66 en ook de PvdA wiens bewindspersonen lustig mee knutselde aan de Turkije-deal. Terwijl het hele politieke midden steeds verder naar rechts opmarcheert om de PVV bij te benen in de hoop haar in te kapselen en te neutraliseren, verdedigt koene ridder Jesse Klaver het politieke midden van gisteren. Een midden dat alleen maar links lijkt omdat de rest nog veel verder naar rechts is doorgeschoven.

Maar precies in de rigide scheiding tussen economische en politieke dan wel oorlogsvluchtelingen – een scheiding waarvan Klaver de noodzaak beklemtoont – zit al groot onrecht. Precies die scheiding maakt de onmenselijke selectieprocedures, het eindeloos wachten op beoordeling van asielaanvragen, het touwtrekken om afbakening van categorieën én de retoriek over ‘misbruik van asielrecht’ en dergelijke, onontkoombaar. Precies dat model behelst ook het vastzetten van mensen die niet aan de hardvochtoge criteria voldoen, om ze vervolgens te deporteren. Precies vanuit de onhoudbaarheid en de onmenselijkheid van dit model ontstaat de druk om ermee te breken.

Dat kan op twee manieren. Óf via de ontmanteling van het asielrecht, waarna hooguit nog een enkeling als gunst asiel krijgt toegekend terwijl de rest elders kan verrekken, zoals PVV en motorblok en Asscher dat bepleiten. Óf via de ontmanteling van de scheiding tussen ‘echte’ en ‘onechte’ vluchteling, tussen politieke/ oorlogsvluchteling en economische migrant – een ontmanteling, gefundeerd in de principiële erkenning van de vrijheid van ieder mens om zich in vrijheid te bewegen, zich in vrijheid te vestigen waar men wil en er een bestaan trachten op te bouwen, niet gehinderd door staatsgrenzen die sowieso net zo min dienen te bestaan als de staten waarvan ze de grenzen vormen.

Ik verwacht niet dat Jesse Klaver die kant op beweegt. Hij runt een politieke partij, een deelnemer aan de gevestigde macht, en dat is geen geen systeemkritische solidariteitsbeweging of actiegroep. Maar ik weet dat er onder GroenLinks-kiezers en ook -leden, mensen zitten die helemaal niet zo ver van zo ’n no-borders-perspectief afstaan. Zij aan zij met zulke GroenLinksers sta ik graag, waar het gaat om het verdedigen van iedere vluchteling, iedere migrant, tegenover de machinerie van opsluiting en deportatie waar ongetwijfeld ook een komend kabinet hun steun aan zullen blijven geven. Mocht Jesse Klaver zich melden om te helpen protesteren, tegen grensbewakingsorgaan Frontex, tegen gezinsgevangenissen waar vluchtelingenkinderen opgesloten zitten, tegen Kamp Zeist, tegen de strafvervolging ook van actievoerders die sinds jaar en dag voor ieders vrijheid van beweging vechten, dan is hij welkom. En dán is het tijd voor een compliment. Nu niet.
Er is in Nederland nog steeds een splinterclubje zure linksen (gelieerd aan AFA etc) die ook nú (nu zelfs de GL-meiden (met hier en daar een jochie) het afblazen van de onderhandelingen door hun idool Jesse Claver (Hey JC, JC won't you smile for me) een gemiste kans vinden) nog steeds geen goed woord over hebben voor onze favoriete Mooiboy van Groen-Links.
Wel sneu voor Jesse.
Je kunt beter één kaars opsteken dan duizend maal de duisternis vervloeken.
pi_171753270
En? Dit is niets nieuws toch? Ik kan vast op één of ander extreem rechts forum een betoog met eenzelfde soort rode draad vinden waar een gekkie Wilders niet rechts genoeg vindt.
Ta mère
El Coño
ウイスキー
pi_171753282
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 17:06 schreef JeMoeder het volgende:
En? Dit is niets nieuws toch? Ik kan vast op één of ander extreem rechts forum een betoog met eenzelfde soort rode draad vinden waar een gekkie Wilders niet rechts genoeg vindt.
Gewoon TS die weer even wil zeiken op 'links'.
"Pools are perfect for holding water"
pi_171753375
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 17:06 schreef probeer het volgende:

[..]

Gewoon TS die weer even wil zeiken op 'links'.
Valt best mee hoor. Ik neem het vaak op voor "links".
Ik vind het altijd een beetje triest dat er groepjes zijn die van mening zijn "de absolute waarheid" in pacht te hebben. En hierdoor van die verzuurde types worden, die bovendien geweld niet schuwen. En deze lieden bevinden zich bij links en rechts, en ik schroom niet om beide groepen dankzij de hoefijzertheorie op één hoop te gooien.
Je kunt beter één kaars opsteken dan duizend maal de duisternis vervloeken.
  zaterdag 17 juni 2017 @ 17:21:10 #5
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171753454
Er is geen politicus zo links of er zijn extreems linkse gekkies te vinden die ze te rechts vinden.
Sara Wagenknecht bijvoorbeeld, extreem links politica van de opvolger van de SED, werd getaart omdat ze te rechts zou zijn
Niets nieuws onder de zon, dat linkse onder elkaar miepen

In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  zaterdag 17 juni 2017 @ 17:24:11 #6
462999 Verfassungsschutz
Streitbaren Demokratie
pi_171753502
quote:
GroenLinks is in 1990 opgericht na een fusie van vier kleine linkse partijen: de Politieke Partij Radikalen, de Pacifistisch Socialistische Partij, de Communistische Partij van Nederland en de Evangelische Volkspartij.
Stabile Preise – Sichere Renten – Mehr Arbeitsplätze
  zaterdag 17 juni 2017 @ 17:26:18 #7
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171753530
quote:
2s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 17:24 schreef Verfassungsschutz het volgende:

[..]

Watermeloenen
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_171753559
Who the fuck is "peter" en waarom moet zijn mening ons interesseren?
"The enemy isn't men, or women, it's bloody stupid people and no one has the right to be stupid." - Sir Terry Pratchett.
“The Grand Canyon is a minor crevice compared to the vast chasm of ignorance of that man,” - Salmond about Donald Trump
  zaterdag 17 juni 2017 @ 17:30:21 #9
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171753600
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 17:27 schreef Tijger_m het volgende:
Who the fuck is "peter" en waarom moet zijn mening ons interesseren?
Peeetor, Peeeetor! Kinnepinnekaas?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_171753659
Het is jammer. Hij denkt da GL nog verder gaat groeien, ik denk het niet. Dit was het moment.
pi_171754643
Ik denk dat deze extreem-linkse occupy-capuchons vanuit hun stinkende kraakpanden nogal jaloers kijken op de goed ogende Jesse Klaver, waardoor deze persoon in kwestie het sobieso niets goed kan doen.
Voor hun eigen trots zitten zij natuurlijk wel te wachten op het "gedeelde smart"-gevoel dat zij krijgen wanneer er nieuwe hordes kansloze "bijstands-Somaliërs" onze grenzen oversteken. Nu vervelen ze zich dood en zien ze tandenknarsend vanuit de kapotte ruitjes die 90% van de mensen die wél deelneemt aan de maatschappij.
Je kunt beter één kaars opsteken dan duizend maal de duisternis vervloeken.
  zaterdag 17 juni 2017 @ 18:50:40 #12
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171754718
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 18:46 schreef Twentsche_Ros het volgende:
Ik denk dat deze extreem-linkse occupy-capuchons vanuit hun stinkende kraakpanden nogal jaloers kijken op de goed ogende Jesse Klaver, waardoor deze persoon in kwestie het sobieso niets goed kan doen.
Voor hun eigen trots zitten zij natuurlijk wel te wachten op het "gedeelde smart"-gevoel dat zij krijgen wanneer er nieuwe hordes kansloze "bijstands-Somaliërs" onze grenzen oversteken. Nu vervelen ze zich dood en zien ze tandenknarsend vanuit de kapotte ruitjes die 90% van de mensen die wél deelneemt aan de maatschappij.
Ik moet sterk aan één bepaald fokkertje denken
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_171754861
Er is ruimte voor GroenRechts binnen ons politieke landschap, de korrelatie tussen de islam en de ozonlaag is opzich volledig onlogisch.
pi_171755467
quote:
1s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 18:50 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Ik moet sterk aan één bepaald fokkertje denken
aan wie dan? Antwoord mag ook per DM.
pi_171755476
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 18:59 schreef WammesWaggel het volgende:
Er is ruimte voor GroenRechts binnen ons politieke landschap, de korrelatie tussen de islam en de ozonlaag is opzich volledig onlogisch.
Nog meer versplintering.
  zaterdag 17 juni 2017 @ 19:51:54 #16
148813 Vader_Aardbei
Goddeloos genieten
pi_171755719
quote:
Mocht Jesse Klaver zich melden om te helpen protesteren, tegen grensbewakingsorgaan Frontex, tegen gezinsgevangenissen waar vluchtelingenkinderen opgesloten zitten, tegen Kamp Zeist, tegen de strafvervolging ook van actievoerders die sinds jaar en dag voor ieders vrijheid van beweging vechten, dan is hij welkom.
Antifa, dus.
pi_171756280
@Vader_Aardbei, die Peter Storm is een Antifa figuur ja.
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 17:06 schreef JeMoeder het volgende:
En? Dit is niets nieuws toch? Ik kan vast op één of ander extreem rechts forum een betoog met eenzelfde soort rode draad vinden waar een gekkie Wilders niet rechts genoeg vindt.
Dat zal best, zoveel rechtse ideeen heeft Wilders dan ook niet, dat valt wel mee.
Met veel van zijn sociale plannen moet je bij bijvoorbeelde de Republikeinen in de VS echt niet aankomen.
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 17:27 schreef Tijger_m het volgende:
Who the fuck is "peter" en waarom moet zijn mening ons interesseren?
Peter Storm is een radicale beroepsactivist, al wil hij dat eigenlijk zelf niet horen.

http://www.bd.nl/stadsgez(...)-de-acties~ab53d85d/
quote:
Wie regelmatig in de stad komt, is hem vermoedelijk wel eens tegengekomen: actievoerder Peter Storm (51). Een drijvende kracht achter Occupy Tilburg en het tentenkampje bij het gemeentekantoor (al overnachtte hij er niet) en sinds november een van de mensen achter het Rondje Heuvel. Verder lid van de Vrije Bond, actief voor de stichting Weldaad en de Tilburgse Anarcho Sociëteit, schrijver voor de organisatie Doorbraak en vooral voor zijn eigen blog ravotr.nl. Blogger met z’n voeten in de modder, bevlogen maar niet verbeten, wars van hiërarchie en het kapitalisme, en voor alles solidair met de medemens.
Maar noem hem geen beroepsactivist: „Het gaat dieper dan dat, het zit verweven in hoe ik in het leven sta.
Gelukkig kan ik soms de knop omzetten. Je moet niet de hele tijd denken aan de grote wereld en dat er een revolutie nodig is. Al is dat laatste overigens wel het geval.”

„Ik ben geboren en getogen in Arnhem en heb geschiedenis gestudeerd in Utrecht. Ik wilde eigenlijk naar het conservatorium, maar werd te licht bevonden.
Heeft u een baan, eigenlijk?
„Ik ben langharig, werkschuw en tuig. Ik leef van een bijstandsuitkering vanwege een lichte arbeidsbeperking. In de jaren zeventig had ik in de wao gezeten, maar daar moet je tegenwoordig twee benen en twee armen voor missen. Ik maak me nuttig voor de maatschappij. Vaak meer dan veertig uur per week, alleen niet in een vast dienstverband en onbetaald.”
Het staat er niet duidelijk bij, maar het zal mij niet verbazen als hij nog geen dag in zijn leven gewerkt heeft, nadat hij natuurlijk lekker lang over zijn studie heeft gedaan......

Peter schrijft ook voor de fascisten van Antifa :{w https://afanl.wordpress.c(...)ee-door-peter-storm/
Hij deed natuurlijk ook mee aan de demonstratie tegen de "moslimban" van Trump (die geen moslimban was... ;) )http://www.doorbraak.eu/n(...)rachtige-actie-haag/

Peter was ook een van de oprichters van de Internationale Socialisten en is hoofdredacteur van hun maandblad geweest. https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Socialisten
quote:
De Internationale Socialisten beschouwen Nederland niet als een democratie. Men wil via een revolutie een samenleving gebaseerd op het gedachtegoed van Karl Marx realiseren. De Internationale Socialisten hangen verder het gedachtegoed van Vladimir Lenin aan, maar wijzen Joseph Stalin af

In een in januari 2010 gepubliceerd rapport, geschreven in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, omschreef een viertal academici van het sociaalwetenschappelijk onderzoeksbureau IVA Beleidsonderzoek en Advies, gelieerd aan de Universiteit van Tilburg, de IS als "waarschijnlijk de belangrijkste organisatie binnen 'socialistisch extreemlinks'".
IVA omschrijft deze stroming als "doorgaans democratisch" en "dikwijls buitenparlementair, maar (qua intentie) niet buitenwettelijk". Daaraan toevoegend dat "individuen aan het socialistische extreemlinkse ideeëngoed de legitimatie ontlenen om (soms gewelddadige of op geweld uitdraaiende) actie te voeren".
Voorts schreef IVA dat "IS, of leden van IS, betrokken [zijn] bij (gewelddadige of op geweld uitdraaiende) linkse acties en demonstraties, doorgaans niet onder eigen naam maar in gelegenheidsformaties".
Bovendien zouden leden van de IS zich "in behoorlijke antisemitische termen" hebben uitgelaten tijdens en na de oorlog in Gaza.


[ Bericht 9% gewijzigd door bluemoon23 op 17-06-2017 20:36:06 ]
pi_171767133
Groen"Links" is ook gewoon een rechtse neoliberale partij. Om eerlijk te zijn zie ik geen verschil tussen GL en VVD. Ook GL wil het kapitalistische systeem handhaven.
  zondag 18 juni 2017 @ 11:16:49 #19
311938 Kopiko
We were so happy...
pi_171767297
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 20:25 schreef bluemoon23 het volgende:
„Ik ben langharig, werkschuw en tuig. Ik leef van een bijstandsuitkering vanwege een lichte arbeidsbeperking. In de jaren zeventig had ik in de wao gezeten, maar daar moet je tegenwoordig twee benen en twee armen voor missen. Ik maak me nuttig voor de maatschappij. Vaak meer dan veertig uur per week, alleen niet in een vast dienstverband en onbetaald.”
God bewaar me.
pi_171768855
quote:
0s.gif Op zondag 18 juni 2017 11:07 schreef tomatenrood het volgende:
Groen"Links" is ook gewoon een rechtse neoliberale partij. Om eerlijk te zijn zie ik geen verschil tussen GL en VVD. Ook GL wil het kapitalistische systeem handhaven.
Dat is wel waar inderdaad. Wil je tegen neoliberalisme stemmen, dan moet je eigenlijk SP stemmen. Dat lijkt me dan je enige optie.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op vrijdag 28 augustus 2015 22:42 schreef Californium het volgende:
Ik ben de grootste fok!slet :)
[/quote]
pi_171768929
1488224562830.jpg
¿
pi_171769797
quote:
1s.gif Op zondag 18 juni 2017 12:54 schreef bamibij het volgende:

[..]

Dat is wel waar inderdaad. Wil je tegen neoliberalisme stemmen, dan moet je eigenlijk SP stemmen. Dat lijkt me dan je enige optie.
Het probleem met "SP stemmen" is dat je dan weer op andere terreinen in conflict komt de occupy-capuchons. Want SP-stemmers zijn gewone gezinsmensen van het type "Bourgondische rijtjeshuis-Brabo's". Die moet je niet lastig vallen met "Zwarte Piet is Racisme" en al helemaal niet met de vraag of de Efteling op de schop moet vanwege vermeende White Supremacy. Die laatste term is sobieso moeilijk te bevatten met slechts een jaartje ROC-Engels.
Je kunt beter één kaars opsteken dan duizend maal de duisternis vervloeken.
pi_171770224
quote:
0s.gif Op zondag 18 juni 2017 11:07 schreef tomatenrood het volgende:
Groen"Links" is ook gewoon een rechtse neoliberale partij. Om eerlijk te zijn zie ik geen verschil tussen GL en VVD. Ook GL wil het kapitalistische systeem handhaven.
En terecht.
A morning of awkwardness is far better than a night of loneliness.
  zondag 18 juni 2017 @ 14:36:35 #24
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171770540
quote:
0s.gif Op zondag 18 juni 2017 13:45 schreef Twentsche_Ros het volgende:

[..]

Het probleem met "SP stemmen" is dat je dan weer op andere terreinen in conflict komt de occupy-capuchons. Want SP-stemmers zijn gewone gezinsmensen van het type "Bourgondische rijtjeshuis-Brabo's". Die moet je niet lastig vallen met "Zwarte Piet is Racisme" en al helemaal niet met de vraag of de Efteling op de schop moet vanwege vermeende White Supremacy. Die laatste term is sobieso moeilijk te bevatten met slechts een jaartje ROC-Engels.
oO/
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  zondag 18 juni 2017 @ 15:10:51 #25
321876 Cherna
Fuck the System
pi_171771139
quote:
0s.gif Op zondag 18 juni 2017 11:07 schreef tomatenrood het volgende:
Groen"Links" is ook gewoon een rechtse neoliberale partij. Om eerlijk te zijn zie ik geen verschil tussen GL en VVD. Ook GL wil het kapitalistische systeem handhaven.
Nee. Totaal niet. Progressief oké. Maar hun partij programma is totaal niet neoliberaal. Zelfs een D66 is nog lang niet zo erg als een beleid zoals Thatcher dat voerde.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
  zondag 18 juni 2017 @ 15:15:00 #26
321876 Cherna
Fuck the System
pi_171771198
quote:
1s.gif Op zondag 18 juni 2017 12:54 schreef bamibij het volgende:

[..]

Dat is wel waar inderdaad. Wil je tegen neoliberalisme stemmen, dan moet je eigenlijk SP stemmen. Dat lijkt me dan je enige optie.
Neoliberaal beleid zie ik toch anders dan een kapitalisme dat door een sociaal democratie word vormgegeven.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
  woensdag 21 juni 2017 @ 16:07:17 #27
54837 nixxx
NIET broer van TD
pi_171836668
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 20:25 schreef bluemoon23 het volgende:
@Vader_Aardbei, die Peter Storm is een Antifa figuur ja.

[..]

Dat zal best, zoveel rechtse ideeen heeft Wilders dan ook niet, dat valt wel mee.
Met veel van zijn sociale plannen moet je bij bijvoorbeelde de Republikeinen in de VS echt niet aankomen.

[..]

Peter Storm is een radicale beroepsactivist, al wil hij dat eigenlijk zelf niet horen.

http://www.bd.nl/stadsgez(...)-de-acties~ab53d85d/

[..]

Het staat er niet duidelijk bij, maar het zal mij niet verbazen als hij nog geen dag in zijn leven gewerkt heeft, nadat hij natuurlijk lekker lang over zijn studie heeft gedaan......

Peter schrijft ook voor de fascisten van Antifa :{w https://afanl.wordpress.c(...)ee-door-peter-storm/
Hij deed natuurlijk ook mee aan de demonstratie tegen de "moslimban" van Trump (die geen moslimban was... ;) )http://www.doorbraak.eu/n(...)rachtige-actie-haag/

Peter was ook een van de oprichters van de Internationale Socialisten en is hoofdredacteur van hun maandblad geweest. https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Socialisten

[..]

Die gast zou in willekeurig welk land in het midden oosten in een week of levenslang de gevangenis in gaan of het gewoon niet overleven.. echt he, in het bizarre geval dat moslims ooit nederland zouden overnemen en een islamitische staat zouden stichten eindigt Peter meteen op het pleintje voor de albert hein met een zak over zijn kop en een kromzwaard in zijn nek.
ik ben niet gek.. ik ben volstrekt niet gek, ik ben helemaal niet gek... ik ben een nagemaakte gek
gooi alles weg neem een besluit, doe als het moet alles opnieuw
pi_171836791
Haha nee, dat zie je verkeerd.
Zo,n Peter Storm staat dan vooraan om zijn diensten aan te bieden aan de radicale islam
De alliantie tussen extreem links en de radicale islam is wel berucht.

Boek daarover: Unholy Alliance: Radical Islam And The American Left
https://www.amazon.com/Un(...)erican/dp/B00C01NSLU
  woensdag 21 juni 2017 @ 16:25:38 #29
54837 nixxx
NIET broer van TD
pi_171837017
quote:
0s.gif Op woensdag 21 juni 2017 16:14 schreef bluemoon23 het volgende:
Haha nee, dat zie je verkeerd.
Zo,n Peter Storm staat dan vooraan om zijn diensten aan te bieden aan de radicale islam
De alliantie tussen extreem links en de radicale islam is wel berucht.

Boek daarover: Unholy Alliance: Radical Islam And The American Left
https://www.amazon.com/Un(...)erican/dp/B00C01NSLU
Totdat het doel bereikt is wordt hij getolereerd.. daarna is het afgelopen hoor
ik ben niet gek.. ik ben volstrekt niet gek, ik ben helemaal niet gek... ik ben een nagemaakte gek
gooi alles weg neem een besluit, doe als het moet alles opnieuw
pi_171837062
Ja, maar dat vertellen ze Peter niet natuurlijk ;)
pi_171838927
Zijn jullie twee al klaar met je fantasietjes al dan niet vol projectie of ga je nog ever door?
"The enemy isn't men, or women, it's bloody stupid people and no one has the right to be stupid." - Sir Terry Pratchett.
“The Grand Canyon is a minor crevice compared to the vast chasm of ignorance of that man,” - Salmond about Donald Trump
  woensdag 21 juni 2017 @ 18:34:06 #32
54837 nixxx
NIET broer van TD
pi_171839267
Wel klaar hoor tijgerpoes
ik ben niet gek.. ik ben volstrekt niet gek, ik ben helemaal niet gek... ik ben een nagemaakte gek
gooi alles weg neem een besluit, doe als het moet alles opnieuw
pi_171875921
quote:
0s.gif Op woensdag 21 juni 2017 16:14 schreef bluemoon23 het volgende:
Haha nee, dat zie je verkeerd.
Zo,n Peter Storm staat dan vooraan om zijn diensten aan te bieden aan de radicale islam
De alliantie tussen extreem links en de radicale islam is wel berucht.

Is hij een radicale islamiet ? En hoe biedt hij zijn diensten aan?
Ik vermoed dat het antwoord 2x Nee is en dat jij zit te lullen.
De derde Nee is dat er geen alliantie is tussen wat je het Nederlandse extreemlinks kunt noemen en de radicale islam. Maar je was toch aan het lullen en dat lulde ook lekker.
Ben je klaargekomen?
pi_171876928
1: ik heb nergens beweerd dat hij een radicale islamiet is.
2: ik heb nergens beweerd dat hij NU zijn diensten aanbied aan de radicale islam.

3: Geen alliantie ?
Ook zonder alliantie doet radicaal links zoals jij zijn uiterste best om zoveel mogelijk islam te importeren in Nederland, en degenen die al in Nederland zijn, zijn onaantastbaar als het aan radicaal links ligt.
En je bent totaal blind voor de gevolgen ervan.

[ Bericht 17% gewijzigd door bluemoon23 op 23-06-2017 07:03:16 ]
pi_171882106
quote:
1s.gif Op vrijdag 23 juni 2017 06:43 schreef bluemoon23 het volgende:
1: ik heb nergens beweerd dat hij een radicale islamiet is.
2: ik heb nergens beweerd dat hij NU zijn diensten aanbied aan de radicale islam.
je lult maar door. Je suggereert wel het een en ander.
quote:
3: Geen alliantie ?
Ook zonder alliantie doet radicaal links zoals jij zijn uiterste best om zoveel mogelijk islam te importeren in Nederland, en degenen die al in Nederland zijn, zijn onaantastbaar als het aan radicaal links ligt.

Natuurlijk blijf je maar bezig met vingerwijzen en mensen daden en meningen in de schoenen te schuiiven.
Ik doe niet mijn best islamieten naar Nederland te halen. Je verzint dat maar.
Het zgn radicaal-links is ook slachtoffer van je leugentjes, die niks islamieten 'onaantastbaar' wenst te zien. Natuurlijk ga jij nog een stap verder in je beschuldigingen.
Hoe trumpiaans, toch.
Je zet mij in de categorie radicaal, terwijl ik een gewoon gematigd links mens ben.
Jij bent radicaal dwz overdreven is een beter woord en je projecteer je fouten op je "vijanden" .
pi_171882497
Jij gematigd links ?
Partijen en personen maak je met slappe en vergezochte argumenten uit voor fascistisch en extreem-rechts, dat noem ik niet bepaald gematigd.
  vrijdag 23 juni 2017 @ 16:48:53 #37
312994 deelnemer
ff meedenken
pi_171888991
quote:
Maar precies in de rigide scheiding tussen economische en politieke dan wel oorlogsvluchtelingen – een scheiding waarvan Klaver de noodzaak beklemtoont – zit al groot onrecht. Precies die scheiding maakt de onmenselijke selectieprocedures, het eindeloos wachten op beoordeling van asielaanvragen, het touwtrekken om afbakening van categorieën én de retoriek over ‘misbruik van asielrecht’ en dergelijke, onontkoombaar. Precies dat model behelst ook het vastzetten van mensen die niet aan de hardvochtoge criteria voldoen, om ze vervolgens te deporteren. Precies vanuit de onhoudbaarheid en de onmenselijkheid van dit model ontstaat de druk om ermee te breken.
Klopt

quote:
Dat kan op twee manieren. Óf via de ontmanteling van het asielrecht, waarna hooguit nog een enkeling als gunst asiel krijgt toegekend terwijl de rest elders kan verrekken, zoals PVV en motorblok en Asscher dat bepleiten. Óf via de ontmanteling van de scheiding tussen ‘echte’ en ‘onechte’ vluchteling, tussen politieke/ oorlogsvluchteling en economische migrant – een ontmanteling, gefundeerd in de principiële erkenning van de vrijheid van ieder mens om zich in vrijheid te bewegen, zich in vrijheid te vestigen waar men wil en er een bestaan trachten op te bouwen, niet gehinderd door staatsgrenzen die sowieso net zo min dienen te bestaan als de staten waarvan ze de grenzen vormen.
Maar dit is te idealistisch. Zonder staatsgrenzen zijn democratische besluiten alleen nog op wereldschaal te organiseren. En zonder staat al helemaal niet. Als wij besluiten een democratische rechtsstaat te zijn, is daarmee de hele wereld dat? Als wij belasting heffen om collectieve regelingen te financieren, geldt die belastingplicht dan ook in de rest van de wereld? Zo niet, kan de rest van de wereld dan wel gebruik maken van deze collectieve regeling in Nederland? Of is, vanwege het verwijderen van alle grenzen, alle grip op de situatie verloren?

Geen grenzen lijkt een reele mogelijkheid, als je
1. de wereld voorstelt als als 1 wereldwijde vrije markt
2. ervan uitgaande dat de vrije markt er vanzelf is.
Dat laissez faire liberalisme is neoliberale propaganda. De neoliberalen weten dat de markt niet vanzelf vrij is. Zij doen alleen net alsof, maar leunen zwaar op de staat om hun vrije markt handen en voeten te geven (op basis van hun zelfdienende invulling van de spelregels).
The view from nowhere.
  vrijdag 23 juni 2017 @ 17:43:54 #38
418547 Old_Pal
Meningfabriek
pi_171890173
Klaver is een gevaarlijke en onverantwoordelijke politicus. Door zijn onderhandelingstrucjes ontstond de situatie dat bijna de PVV mee ging regeren. Maar goed, zover komt het waarschijnlijk toch niet. Ik vraag me wel serieus af hoe Klaver de toekomst van Nederland dan ziet met zoveel immigranten die voor 80-90% in de bijstand belanden. Om van de sociaal-culturele problemen maar niet te spreken.

Klaver is politicus die in de "echte" wereld geen enkele ervaring heeft opgedaan. Hij is véél te jong om echt iets te bereiken. En dan is hij leider van een partij die enkel bestaat uit idealisten die alleen hun eigen geluid willen horen en niet bereid zijn naar andersdenkenden te luisteren.
"Vroeger toen alles beter was, was alles slechter"
  vrijdag 23 juni 2017 @ 18:04:10 #39
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171890676
Klaver wil denk ik helemaal niet meeregeren, want dan moet hij compromissen aangaan, en denk dat zijn achterban de illusie heeft dat ze al hun standpunten kunnen doorzetten.
Regeren is halveren voor dit soort ideologie gedreven gutmenschen
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  vrijdag 23 juni 2017 @ 18:57:29 #40
312994 deelnemer
ff meedenken
pi_171891974
quote:
Klaver wil denk ik helemaal niet meeregeren, want dan moet hij compromissen aangaan, en denk dat zijn achterban de illusie heeft dat ze al hun standpunten kunnen doorzetten. Regeren is halveren voor dit soort ideologie gedreven gutmenschen
Rechts staat zo sterk, die doen geen compromissen. Men acht een meerderheidsregering noodzakelijk, omdat je dan in de achterkamertjes, waar de coalitie besprekingen plaatsvinden, een deal kan maken. Daarmee wordt het parlement buitenspel gezet. Toch is alleen het parlement formeel de institutie met de wetgevende bevoegdheid. Met de nodige partij discipline heb je zodoende geen parlementaire democratie, maar achterkamertjes politiek.

[ Bericht 0% gewijzigd door deelnemer op 24-06-2017 18:19:22 ]
The view from nowhere.
  vrijdag 23 juni 2017 @ 18:58:52 #41
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171892009
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 juni 2017 18:57 schreef deelnemer het volgende:

[..]

Rechts staat zo sterk, die doen geen compromissen. Men acht een meerderheidsregering noodzakelijk, omdat je dan in de achterkamertjes, waar de coalitie besprekingen plaatsvinden, een deal kan maken. Daarmee wordt het parlement buitenspel gezet. Toch is alleen het parlement formeel de institutie met de wetgevende bevoegdheid. met de nodige partij discipline heb je zodoende geen parlementaire democratie, maar achterkamertjes politiek.
Geert? Ben jij dat?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_171898433
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 juni 2017 18:57 schreef deelnemer het volgende:

[..]

Rechts staat zo sterk, die doen geen compromissen. Men acht een meerderheidsregering noodzakelijk, omdat je dan in de achterkamertjes, waar de coalitie besprekingen plaatsvinden, een deal kan maken. Daarmee wordt het parlement buitenspel gezet. Toch is alleen het parlement formeel de institutie met de wetgevende bevoegdheid. met de nodige partij discipline heb je zodoende geen parlementaire democratie, maar achterkamertjes politiek.
De logica ontbreekt hier compleet. Als je een meerderheid hebt dan vervul je automatisch aan de voorwaarden voor een parlementaire democratie, als men onderling in die meerderheid onderhandeld en besluiten neemt is volkomen zuiver, men heeft een parlementaire meerderheid tenslotte.
"The enemy isn't men, or women, it's bloody stupid people and no one has the right to be stupid." - Sir Terry Pratchett.
“The Grand Canyon is a minor crevice compared to the vast chasm of ignorance of that man,” - Salmond about Donald Trump
pi_171900010
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 juni 2017 12:14 schreef bluemoon23 het volgende:
Jij gematigd links ?
Partijen en personen maak je met slappe en vergezochte argumenten uit voor fascistisch en extreem-rechts, dat noem ik niet bepaald gematigd.
Jij bent de radicale hier. Je overdrijft mijn meningen totdat het in je straatje uitkomt.
Je zal wel niet door (willen) hebben dat je liegt over mij .
  vrijdag 23 juni 2017 @ 23:42:40 #44
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171902244
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 juni 2017 22:42 schreef Bluesdude het volgende:

[..]

Jij bent de radicale hier. Je overdrijft mijn meningen totdat het in je straatje uitkomt.
Je zal wel niet door (willen) hebben dat je liegt over mij .
Rook nog een jonko
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  zaterdag 24 juni 2017 @ 18:26:19 #45
312994 deelnemer
ff meedenken
pi_171918882
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 juni 2017 21:57 schreef Tijger_m het volgende:

[..]

De logica ontbreekt hier compleet. Als je een meerderheid hebt dan vervul je automatisch aan de voorwaarden voor een parlementaire democratie, als men onderling in die meerderheid onderhandeld en besluiten neemt is volkomen zuiver, men heeft een parlementaire meerderheid tenslotte.
Nee, want in een parlementaire democratie zijn de parlementariers onafhankelijke volksvertegenwoordigers. Maar met politieke partijen en een stevige partijdiscipline wordt dat beperkt. Een meerderheidsregering kan het beleid in achterkamertjes opstellen, en het debat in de tweede kamer wordt overbodig. De regel in het parlement, dat bewindslieden de kamer juist en volledig moeten informeren, geldt niet in het publieke debat. En zodoende blijft er niets meer over van de democratie, behalve op goed geluk stemmen bij de volgende verkiezingen, zonder inzicht in het gevoerde beleid.
The view from nowhere.
  zaterdag 24 juni 2017 @ 18:38:23 #46
372780 99.999
Komt voor 100.000
pi_171919142
quote:
1s.gif Op vrijdag 23 juni 2017 18:04 schreef Pietverdriet het volgende:
Klaver wil denk ik helemaal niet meeregeren, want dan moet hij compromissen aangaan, en denk dat zijn achterban de illusie heeft dat ze al hun standpunten kunnen doorzetten.
Regeren is halveren voor dit soort ideologie gedreven gutmenschen
Zit je weer eens allerlei nonsens bij elkaar te verzinnen, Pietje? Zo ook nog even het handelen van de rechts-radicalen goedpraten, of houd je je wat dat betreft nog een beetje in vandaag?
Ik kan tellen
  zaterdag 24 juni 2017 @ 19:38:07 #47
418547 Old_Pal
Meningfabriek
pi_171920156
quote:
10s.gif Op zaterdag 24 juni 2017 18:38 schreef 99.999 het volgende:

[..]

Zit je weer eens allerlei nonsens bij elkaar te verzinnen, Pietje? Zo ook nog even het handelen van de rechts-radicalen goedpraten, of houd je je wat dat betreft nog een beetje in vandaag?
Piet heeft gelijk. GroenLinks heeft nog nooit een positieve bijdrage geleverd aan dit land. GroenLinks is een bonte verzameling van ideologen die niet kunnen luisteren naar anderen. Je hebt er als Nederlander geen bal aan.
"Vroeger toen alles beter was, was alles slechter"
  zaterdag 24 juni 2017 @ 19:45:59 #48
205706 john2406
gratis is en te koop
pi_171920336
quote:
0s.gif Op zaterdag 24 juni 2017 19:38 schreef Old_Pal het volgende:

[..]

Piet heeft gelijk. GroenLinks heeft nog nooit een positieve bijdrage geleverd aan dit land. GroenLinks is een bonte verzameling van ideologen die niet kunnen luisteren naar anderen. Je hebt er als Nederlander geen bal aan.
Als jij een bal wil, wij hebben er nog wel een paar liggen.
  zaterdag 24 juni 2017 @ 21:22:15 #49
418547 Old_Pal
Meningfabriek
pi_171922443
quote:
0s.gif Op zaterdag 24 juni 2017 19:45 schreef john2406 het volgende:

[..]

Als jij een bal wil, wij hebben er nog wel een paar liggen.
Ik kop ze graag voor open doel binnen. ;)
"Vroeger toen alles beter was, was alles slechter"
  zondag 25 juni 2017 @ 18:57:26 #50
337465 Bram_van_Loon
Jeff, we can!
pi_171943211
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 16:37 schreef Twentsche_Ros het volgende:
https://www.ravotr.nl/201(...)or-klaver/#more-3421

[..]

Er is in Nederland nog steeds een splinterclubje zure linksen (gelieerd aan AFA etc) die ook nú (nu zelfs de GL-meiden (met hier en daar een jochie) het afblazen van de onderhandelingen door hun idool Jesse Claver (Hey JC, JC won't you smile for me) een gemiste kans vinden) nog steeds geen goed woord over hebben voor onze favoriete Mooiboy van Groen-Links.
Wel sneu voor Jesse.
Goh, wat erg dat de achterban van een linkse partij eist dat de top van die partij links handelt. Dat dit toch kan in Nederland! :s)
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
  zondag 25 juni 2017 @ 19:02:59 #51
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_171943346
quote:
0s.gif Op zaterdag 24 juni 2017 19:38 schreef Old_Pal het volgende:

[..]

Piet heeft gelijk. GroenLinks heeft nog nooit een positieve bijdrage geleverd aan dit land. GroenLinks is een bonte verzameling van ideologen die niet kunnen luisteren naar anderen. Je hebt er als Nederlander geen bal aan.
De bijdrage van de VVD en CDA is om Nederland in de jaren 50 te laten vastzitten waardoor kinderarbeid en lage lonen inderdaad reële concurrentie worden. Volgens de OESO is ons onderwijs aartsconservatief, standbevestigend, bovenmatig veel invloed vanuit de ouders en is de voorschoolse educatie veruit ondermaats. Een recept voor stagnatie, iets dat enkel verhult kan worden met boom/bust bubbels.

Nederland liep in de jaren 60 en 70 voorop. Nu achterblijver. Zeker vwb lange termijn indicatoren.

https://en.wikipedia.org/(...)t_and_projected_GDP_(PPP)_per_capita#Citigroup_estimates_between_2030_and_2050

En kom vooral niet aan de drugs, die voor miljarden winsten zorgen
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zondag 25 juni 2017 @ 19:05:40 #52
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171943379
quote:
0s.gif Op zondag 25 juni 2017 18:57 schreef Bram_van_Loon het volgende:

[..]

Goh, wat erg dat de achterban van een linkse partij eist dat de top van die partij links handelt. Dat dit toch kan in Nederland! :s)
Staat hun geheel vrij, net als kiezers het vrij staat teleurgesteld te zijn.
Feit blijft, als je wilt meeregeren in een coalitie je flink water bij de wijn zal moeten doen. De keuze is voor Klaver dus
Of meeregeren en dat als eerste GL politicus voor elkaar krijgen, maar dan zijn eisen flink afzwakken en in de volgende verkiezing daarvoor waarschijnlijk halveren
Of niet meeregeren en maar afwachten wat de volgende verkiezingen brengen.

Zelfs de PvdA werd enorm afgestraft voor het doen van compromissen in de vorige regering.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  zondag 25 juni 2017 @ 19:07:59 #53
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171943432
quote:
1s.gif Op zondag 25 juni 2017 19:02 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

De bijdrage van de VVD en CDA is om Nederland in de jaren 50 te laten vastzitten waardoor kinderarbeid en lage lonen inderdaad reële concurrentie worden. Volgens de OESO is ons onderwijs aartsconservatief, standbevestigend, bovenmatig veel invloed vanuit de ouders en is de voorschoolse educatie veruit ondermaats. Een recept voor stagnatie, iets dat enkel verhult kan worden met boom/bust bubbels.

Nederland liep in de jaren 60 en 70 voorop. Nu achterblijver. Zeker vwb lange termijn indicatoren.

https://en.wikipedia.org/(...)t_and_projected_GDP_(PPP)_per_capita#Citigroup_estimates_between_2030_and_2050

En kom vooral niet aan de drugs, die voor miljarden winsten zorgen
De lonen niet veel laten stijgen, als in het Poldermodel?

spotprent.png
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  zondag 25 juni 2017 @ 19:24:40 #54
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_171943916
quote:
1s.gif Op zondag 25 juni 2017 19:07 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

De lonen niet veel laten stijgen, als in het Poldermodel?

[ afbeelding ]
Professor Kleinknecht
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zondag 25 juni 2017 @ 20:02:57 #55
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171945302
quote:
1s.gif Op zondag 25 juni 2017 19:24 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Professor Kleinknecht
Ja, mijn punt is, het Poldermodel werd door de PvdA en de Vakbeweging gedragen, jij roept nu dat het niet deugde?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  zondag 25 juni 2017 @ 21:13:43 #56
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_171947943
quote:
1s.gif Op zondag 25 juni 2017 20:02 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Ja, mijn punt is, het Poldermodel werd door de PvdA en de Vakbeweging gedragen, jij roept nu dat het niet deugde?
Waar staat het woord 'poldermodel' in mijn post, zuigertje.

Dat Duitsland waar je zo op geilt; grootste verschil met Engeland is de oog op de lange termijn en niet blindstaren op het directe eigenbelang.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_171951052
quote:
0s.gif Op zondag 25 juni 2017 18:57 schreef Bram_van_Loon het volgende:

[..]

Goh, wat erg dat de achterban van een linkse partij eist dat de top van die partij links handelt. Dat dit toch kan in Nederland! :s)
Die achterban van die linkse partij (GL) was in meerderheid voor deelname aan het kabinet.
Een minderheid (de linkervleugel) vond echter dat Klaver juist had gehandeld door de formatiebesprekingen af te kappen.
Bij mijn weten is er bij GL niemand die vindt dat Klaver zelfs na deze "knieval voor de linkervleugel" desondanks nog "te rechts" is.
Die linkse groep bevindt zich buiten GL, en vormt een buitenparlementaire splintergroep, die zich alleen maar kan laten gelden door te kiezen voor geweld, vernieling en fysieke bedreiging.
Je kunt beter één kaars opsteken dan duizend maal de duisternis vervloeken.
  zondag 25 juni 2017 @ 22:36:08 #58
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_171951317
quote:
0s.gif Op zondag 25 juni 2017 22:28 schreef Twentsche_Ros het volgende:

[..]

Die achterban van die linkse partij (GL) was in meerderheid voor deelname aan het kabinet.
Een minderheid (de linkervleugel) vond echter dat Klaver juist had gehandeld door de formatiebesprekingen af te kappen.
Bij mijn weten is er bij GL niemand die vindt dat Klaver zelfs na deze "knieval voor de linkervleugel" desondanks nog "te rechts" is.
Die linkse groep bevindt zich buiten GL, en vormt een buitenparlementaire splintergroep, die zich alleen maar kan laten gelden door te kiezen voor geweld, vernieling en fysieke bedreiging.
Klinkt als forum voor democratie.

Maar dan echt.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_171951456
quote:
1s.gif Op zondag 25 juni 2017 22:36 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Klinkt als forum voor democratie.

Maar dan echt.
Hoezo leg uit.
Ik vind bovenstaand niet echt "een mening", maar meer een weergave van de feiten.
Of ben je van mening dat de feiten niet kloppen?
Je kunt beter één kaars opsteken dan duizend maal de duisternis vervloeken.
  zondag 25 juni 2017 @ 23:10:10 #60
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171952382
quote:
1s.gif Op zondag 25 juni 2017 21:13 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Waar staat het woord 'poldermodel' in mijn post, zuigertje.

Dat Duitsland waar je zo op geilt; grootste verschil met Engeland is de oog op de lange termijn en niet blindstaren op het directe eigenbelang.
Jij hebt het over het fout zijn van niet snel stijgende lonen.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_172004142
t
quote:
1s.gif Op zondag 18 juni 2017 15:10 schreef Cherna het volgende:

[..]

Nee. Totaal niet. Progressief oké. Maar hun partij programma is totaal niet neoliberaal. Zelfs een D66 is nog lang niet zo erg als een beleid zoals Thatcher dat voerde.
Dat is zoiets als stellen dat Rutte nog lang niet zo erg is als Hitler. Thatcher is about as low as you can go. Thatcher en Reagan. Groenlinks is niet zo erg als de VVD maar de partij is inderdaad wel erg neoliberaal geworden onder Halsema.
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
  dinsdag 27 juni 2017 @ 23:11:48 #62
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_172004671
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 juni 2017 22:51 schreef Bram_van_Loon het volgende:
t

[..]

Dat is zoiets als stellen dat Rutte nog lang niet zo erg is als Hitler. Thatcher is about as low as you can go. Thatcher en Reagan. Groenlinks is niet zo erg als de VVD maar de partij is inderdaad wel erg neoliberaal geworden onder Halsema.
Heerlijk die gefrustreerde linksfokkers
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_172006773
quote:
1s.gif Op zondag 25 juni 2017 19:05 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Staat hun geheel vrij, net als kiezers het vrij staat teleurgesteld te zijn.
Feit blijft, als je wilt meeregeren in een coalitie je flink water bij de wijn zal moeten doen. De keuze is voor Klaver dus
Of meeregeren en dat als eerste GL politicus voor elkaar krijgen, maar dan zijn eisen flink afzwakken en in de volgende verkiezing daarvoor waarschijnlijk halveren
Of niet meeregeren en maar afwachten wat de volgende verkiezingen brengen.
Dat klopt Piet - met de kanttekening dat soms niet meeregeren de betere keuze is voor de partij - maar er is natuurlijk wel een grens aan hoe ver je kan gaan met compromissen. Het lijkt me duidelijk dat dat bij voorbaat een kansloze missie was voor Groenlinks aangezien ze compromissen zouden moeten sluiten in een coalitie waarbij de rechtse partijen een overweldigende meerderheid vormen. Afgaande op hoe dit in het verleden ging bij onderhandelingen valt het ook nog eens te verwachten dat Groenlinks bij wijze van spreken 2 puntjes kreeg die goed uitkomen voor de partij maar op een veel groter aantal punten beleid hadden moeten goedkeuren die in strijd is met de idealen van de partij. Het bekende uitruilen. Hoe langer hoe meer denk ik dat onze politici dit uitruilen zouden moeten afleren en in plaats daarvan meer gemeenschappelijke grond zouden moeten zoeken: beleid waar alle Nederlanders beter van worden in plaats van het proberen forceren dat er meer beleid komt waar de achterban het meest aan heeft.
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
pi_172006785
quote:
1s.gif Op dinsdag 27 juni 2017 23:11 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Heerlijk die gefrustreerde linksfokkers
Je zou als links mens van minder gefrustreerd geraken dan van Mark Rutte die mogelijk aan zijn derde kabinet gaat beginnen en de VVD die keer op keer de verkiezingen wint. ;)
We moeten echter niet de frustratie de overhand laten krijgen maar volop de strijd aangaan.
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
  woensdag 28 juni 2017 @ 01:49:47 #65
418547 Old_Pal
Meningfabriek
pi_172007391
quote:
1s.gif Op dinsdag 27 juni 2017 23:11 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Heerlijk die gefrustreerde linksfokkers
Nederland wil een rechts beleid omdat links 'niet werkt'.
Rechts kijkt nuchter naar de feiten, bijvoorbeeld dat Nederland een klein land is.
Links wil de wereld veranderen en bereikt dus niets. Kiezers hebben dat al lang geleden doorgekregen.
"Vroeger toen alles beter was, was alles slechter"
  woensdag 28 juni 2017 @ 09:00:01 #66
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_172009157
quote:
0s.gif Op woensdag 28 juni 2017 00:44 schreef Bram_van_Loon het volgende:

[..]

Je zou als links mens van minder gefrustreerd geraken dan van Mark Rutte die mogelijk aan zijn derde kabinet gaat beginnen en de VVD die keer op keer de verkiezingen wint. ;)
We moeten echter niet de frustratie de overhand laten krijgen maar volop de strijd aangaan.
Accepteer maar eens dat NL klaar is met links beleid.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 28 juni 2017 @ 09:04:54 #67
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_172009221
quote:
0s.gif Op woensdag 28 juni 2017 00:43 schreef Bram_van_Loon het volgende:

[..]

Dat klopt Piet - met de kanttekening dat soms niet meeregeren de betere keuze is voor de partij - maar er is natuurlijk wel een grens aan hoe ver je kan gaan met compromissen. Het lijkt me duidelijk dat dat bij voorbaat een kansloze missie was voor Groenlinks aangezien ze compromissen zouden moeten sluiten in een coalitie waarbij de rechtse partijen een overweldigende meerderheid vormen. Afgaande op hoe dit in het verleden ging bij onderhandelingen valt het ook nog eens te verwachten dat Groenlinks bij wijze van spreken 2 puntjes kreeg die goed uitkomen voor de partij maar op een veel groter aantal punten beleid hadden moeten goedkeuren die in strijd is met de idealen van de partij.
Lijkt me dat ook jij het GL partijbelang boven landsbelang stelt.
quote:
Het bekende uitruilen. Hoe langer hoe meer denk ik dat onze politici dit uitruilen zouden moeten afleren en in plaats daarvan meer gemeenschappelijke grond zouden moeten zoeken: beleid waar alle Nederlanders beter van worden in plaats van het proberen forceren dat er meer beleid komt waar de achterban het meest aan heeft.
Zoals duidelijke regels over migratie? Waar GL niet aan wil...
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 28 juni 2017 @ 09:05:19 #68
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_172009226
quote:
0s.gif Op woensdag 28 juni 2017 01:49 schreef Old_Pal het volgende:

[..]

Nederland wil een rechts beleid omdat links 'niet werkt'.
Rechts kijkt nuchter naar de feiten, bijvoorbeeld dat Nederland een klein land is.
Links wil de wereld veranderen en bereikt dus niets. Kiezers hebben dat al lang geleden doorgekregen.
Juist als klein en beperkt land heb je links beleid nodig. Niet blind Amerika kopiëren.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  woensdag 28 juni 2017 @ 09:08:26 #69
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_172009274
quote:
1s.gif Op woensdag 28 juni 2017 09:00 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Accepteer maar eens dat NL klaar is met links beleid.
"Accepteer maar eens dat NL geen libertarisme wil"
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  woensdag 28 juni 2017 @ 09:10:43 #70
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_172009314
quote:
1s.gif Op woensdag 28 juni 2017 09:05 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Juist als klein en beperkt land heb je links beleid nodig. Niet blind Amerika kopiëren.
overtuig de kiezers maar. Jij komt niet verder dan preken voor ouderlingen.
Als er iets mensen wegjaagd bij links zijn het extremisten als jij
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 28 juni 2017 @ 09:11:24 #71
372780 99.999
Komt voor 100.000
pi_172009325
Goddank willen de Nederlanders niet wat Piet of Klopkoek willen _O-
Ik kan tellen
  woensdag 28 juni 2017 @ 09:17:26 #72
44131 Chewie
Blame Canada!
pi_172009472
quote:
1s.gif Op woensdag 28 juni 2017 09:11 schreef 99.999 het volgende:
Goddank willen de Nederlanders niet wat Piet of Klopkoek willen _O-
Deze reactie zie ik dan maar als oproep voor minder overheid aangezien geen enkele Nederlander hetzelfde wil ;)
Op maandag 5 februari 2018 12:04 schreef Copycat het volgende:
Neuken?
  woensdag 28 juni 2017 @ 09:37:51 #73
372780 99.999
Komt voor 100.000
pi_172009885
quote:
12s.gif Op woensdag 28 juni 2017 09:17 schreef Chewie het volgende:

[..]

Deze reactie zie ik dan maar als oproep voor minder overheid aangezien geen enkele Nederlander hetzelfde wil ;)
Voor jou is alles een oproep voor minder overheid.
Ik kan tellen
  woensdag 28 juni 2017 @ 09:48:27 #74
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_172010102
quote:
1s.gif Op woensdag 28 juni 2017 09:04 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Lijkt me dat ook jij het GL partijbelang boven landsbelang stelt.

[..]

Zoals duidelijke regels over migratie? Waar GL niet aan wil...
Hardvochtige en willekeurige migratiebeperkingen: heel libertarisch inderdaad. Eens te meer blijkt het een dun laagje chroom over een hele hoop ranzigheid te zijn.

Ook vooral niet de vraag stellen wie nu de laatste 30 jaar het migratiebeleid heeft vormgegeven, hoe streng het in internationaal perspectief al reeds is, en welke kabinetten volgens deugdelijk onderzoek van Oxford en Cambridge nu daadwerkelijk de migratie hebben beperkt en beleid effectief aanscherpte ipv ronkende racistische retoriek (hint: de PvdA zat er altijd in, en ja daar horen ook de zeer succesvolle OSW programma's bij).
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  woensdag 28 juni 2017 @ 10:10:41 #75
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_172010571
quote:
0s.gif Op woensdag 28 juni 2017 09:48 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Hardvochtige en willekeurige migratiebeperkingen: heel libertarisch inderdaad. Eens te meer blijkt het een dun laagje chroom over een hele hoop ranzigheid te zijn.

Ook vooral niet de vraag stellen wie nu de laatste 30 jaar het migratiebeleid heeft vormgegeven, hoe streng het in internationaal perspectief al reeds is, en welke kabinetten volgens deugdelijk onderzoek van Oxford en Cambridge nu daadwerkelijk de migratie hebben beperkt en beleid effectief aanscherpte ipv ronkende racistische retoriek (hint: de PvdA zat er altijd in, en ja daar horen ook de zeer succesvolle OSW programma's bij).
Het migratiebeleid van GL
https://groenlinks.nl/standpunten/vluchtelingen
Nergens concreet, komt neer op iedereen maar toelaten.

Verder ben jij met je uitgesproken sympatie voor Marine le Pen niet serieus te nemen op dit vlak.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 28 juni 2017 @ 10:19:26 #76
372780 99.999
Komt voor 100.000
pi_172010737
Na het klappen van de formatie heeft Klaver het standpunt van GL heel helder toegelicht.
De boze kereltjes willen het niet tot zich nemen maar dat maakt verder weinig uit. Geeft figuren als Piet immers weer alle ruimte om te liegen.
Ik kan tellen
  woensdag 28 juni 2017 @ 10:54:03 #77
418547 Old_Pal
Meningfabriek
pi_172011563
quote:
1s.gif Op woensdag 28 juni 2017 10:19 schreef 99.999 het volgende:
Na het klappen van de formatie heeft Klaver het standpunt van GL heel helder toegelicht.
Oh ja? Heeft Klaver al toegegeven dat hij een marionet is van de asielzoekersmaffia? Er worden miljoenen en miljoenen verdiend door mensenhandelaren, mensensmokkelaars, advocaten en NGO's met het product 'asielzoeker'. Asielzoekers worden door deze oorlogsmisdadigers verleid tot uiterst gevaarlijke boottochten die jaarlijks duizenden en duizenden doden tot gevolg hebben. De (inter)nationale criminelen die Klaver naar voren hebben geschoven om hun belangen in Nederland te vertegenwoordigen, verliezen heel wat bloedgeld indien deze immigratie (waaronder heel veel potentiële terroristen en toekomstige permanente bijstandtrekkers) opdroogt.
"Vroeger toen alles beter was, was alles slechter"
  woensdag 28 juni 2017 @ 14:39:22 #78
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_172017451
quote:
0s.gif Op woensdag 28 juni 2017 10:54 schreef Old_Pal het volgende:

[..]

Oh ja? Heeft Klaver al toegegeven dat hij een marionet is van de asielzoekersmaffia? Er worden miljoenen en miljoenen verdiend door mensenhandelaren, mensensmokkelaars, advocaten en NGO's met het product 'asielzoeker'. Asielzoekers worden door deze oorlogsmisdadigers verleid tot uiterst gevaarlijke boottochten die jaarlijks duizenden en duizenden doden tot gevolg hebben. De (inter)nationale criminelen die Klaver naar voren hebben geschoven om hun belangen in Nederland te vertegenwoordigen, verliezen heel wat bloedgeld indien deze immigratie (waaronder heel veel potentiële terroristen en toekomstige permanente bijstandtrekkers) opdroogt.
Dit is een enorme omkering van de werkelijkheid.

De club die deze randvoorwaarden hebben gecreëerd: rechts

De club die er de afgelopen 15-30 jaar niets aan deed: rechts

De club die alle mensenrechten aan de laars lapt en dat verdoezeld (kranten censureert): rechts

De advocatuur: overwegend rechts.

Mensensmokkelaars, georganiseerde criminaliteit: dito.

Om het duidelijk te maken zal ik even Weltschmerz quoten:

quote:
0s.gif Op woensdag 7 juni 2017 11:13 schreef Weltschmerz het volgende:

[..]

Typisch rechts antwoord op/gebruik van terrorisme. Gaan we de Saudische financiering van haatpredikers aanpakken? Nee, want dat kost de rijksten geld. Gaan we linksige dictators die de islam in eigen land in toom houden met rust laten? Nee, want die zitton onze rijksten in de weg bij het graaien daar. Gaan we de immigratie uit moslimlanden strenger controleren of zelfs beperken? Nee, want dat kost de rijksten geld. Gaan we de godsdienstvrijheid gelijkstellen met seculiere vrijheden en dus beperken? Nee, natuurlijk niet.

We gaan alle eigen burgers in de kont loeren en beroven van hun mensenrechten om een politiestaat op te tuigen waar de DDR tevreden mee zou zijn. Wie weet wanneer dat nog meer van pas komt. Aan het moslimterrorisme zal dat niet veel doen, daarvoor branden we een kaarsje en projecteren we een vlag.
quote:
0s.gif Op woensdag 7 juni 2017 18:45 schreef Weltschmerz het volgende:

[..]

Dat geldt eigenlijk voor alle rechtse regeringen. Bush liet meteen na zijn inauguratie de terrorisme-bestrijding versloffen en werd al snel beloond met 9/11, wat voor hem alleen maar meer aanleiding was om het terrorisme middels de invallen in Afghanistan en Irak een nieuwe impuls te geven. We weten allemaal waar de wapens van ISIS vandaan komen, we weten wie Libie tot islamterroristisch paradijs gebombaardeerd heeft. We weten wel ongeveer wat Saudi-Arabië aan het internationale moslimterrorisme bijdraagt en wie daar allemaal vriendjes mee is. We weten ook wie er financieel profiteert van de war on terrorism en met welke politici die de beste vriendjes zijn. We zien ook dat anti-terrorisme wetgeving heel handig van pas komt als er vreedzame protesten tegen Wall Street moeten worden neergeslagen.

We kennen natuurlijk allemaal van die dystopische boeken en films waarin de toekomstige staat angst voor terrorisme organiseert om de eigen bevolking eronder te houden. Nou is dat fictie en niet de huidige realiteit, maar een dergelijk motief bij de staat was niet ongeloofwaardig. Nu zien we onze eigen staten weigeren om ook maar iets anders tegen terrorisme te doen dan meer macht over de eigen burgers uitoefenen maar is de vraag "Willen jullie eigenlijk wel echt zo graag van dat terrorisme af?" taboe. Het is de afgelopen 15 jaar alleen maar erger geworden, en veel erger, het is ook duidelijk dat de rechtse Westerse regeringen daaraan bijgedragen hebben, dus zijn het dan allemaal ontzettend incompetente faalhazen, of willen ze niet echt?
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  woensdag 28 juni 2017 @ 14:59:21 #79
418547 Old_Pal
Meningfabriek
pi_172017879
quote:
0s.gif Op woensdag 28 juni 2017 14:39 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Dit is een enorme omkering van de werkelijkheid.

De club die deze randvoorwaarden hebben gecreëerd: rechts

De club die er de afgelopen 15-30 jaar niets aan deed: rechts

De club die alle mensenrechten aan de laars lapt en dat verdoezeld (kranten censureert): rechts

De advocatuur: overwegend rechts.

Mensensmokkelaars, georganiseerde criminaliteit: dito.

Het is echt niet te geloven hoe links nepnieuws onderbouwd met nepfeiten. :9

Het is overduidelijk dat Klaver een Nederlands filiaal bestiert van een internationale criminele organisatie die onder het mom van 'solidariteit', 'barmhartigheid' en 'rechtvaardigheid' (typische linkse dogma's) duizenden verdronken Afrikanen op hun bloedige geweten hebben.
"Vroeger toen alles beter was, was alles slechter"
  woensdag 28 juni 2017 @ 15:02:57 #80
44131 Chewie
Blame Canada!
pi_172017954
linkse gekkies en rechtse gekkies met elkaar in discussie en alles is de schuld van de ander, wat een wereld :')
Op maandag 5 februari 2018 12:04 schreef Copycat het volgende:
Neuken?
pi_172019153
quote:
0s.gif Op woensdag 7 juni 2017 11:13 schreef Weltschmerz het volgende:

[..]

Typisch rechts antwoord op/gebruik van terrorisme. Gaan we de Saudische financiering van haatpredikers aanpakken? Nee, want dat kost de rijksten geld.
-knip-
Sterker nog, Irak werd aangevallen met als smoes 9/11 maar de aanslag werd gefinancierd en georganiseerd vanuit Saudi-Arabië. Iedereen in de USA weet dit nu - iederen die het nieuws volgt - en toch is er geen woord van kritiek richting SA gekomen bij het politieke establishment en kustte Trump laatst weer hun kont. Goed, voor Trump is dat allemaal te ingewikkeld maar dat is een ander verhaal, Obama deed hetzelfde en hij heeft toch wel de vereiste cognitieve kwaliteiten om dit alles te overzien. Hij is een corporate sellout maar hij is zeker niet dom.
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
  woensdag 28 juni 2017 @ 15:51:53 #82
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_172019163
quote:
0s.gif Op woensdag 28 juni 2017 14:59 schreef Old_Pal het volgende:

[..]

Het is echt niet te geloven hoe links nepnieuws onderbouwd met nepfeiten. :9

Het is overduidelijk dat Klaver een Nederlands filiaal bestiert van een internationale criminele organisatie die onder het mom van 'solidariteit', 'barmhartigheid' en 'rechtvaardigheid' (typische linkse dogma's) duizenden verdronken Afrikanen op hun bloedige geweten hebben.
Heb je hier bronnen voor? Ik heb prima bronnen voor mijn bewering over wat deze migratie veroorzaakt, en de dubbele agenda van het CDA en VVD hierin.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_172019248
quote:
0s.gif Op woensdag 28 juni 2017 09:48 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Hardvochtige en willekeurige migratiebeperkingen: heel libertarisch inderdaad. Eens te meer blijkt het een dun laagje chroom over een hele hoop ranzigheid te zijn.

Ook vooral niet de vraag stellen wie nu de laatste 30 jaar het migratiebeleid heeft vormgegeven, hoe streng het in internationaal perspectief al reeds is, en welke kabinetten volgens deugdelijk onderzoek van Oxford en Cambridge nu daadwerkelijk de migratie hebben beperkt en beleid effectief aanscherpte ipv ronkende racistische retoriek (hint: de PvdA zat er altijd in, en ja daar horen ook de zeer succesvolle OSW programma's bij).
Eh, even iets anders, waarom deden Oxford en Cambridge hier onderzoek naar? Ik weet dat ze zo'n beetje alles wat onderzocht kan worden onderzoeken maar de Nederlandse politiek ligt niet het meest voor de hand voor zo'n universiteit.
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
  woensdag 28 juni 2017 @ 16:03:21 #84
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_172019500
quote:
0s.gif Op woensdag 28 juni 2017 15:54 schreef Bram_van_Loon het volgende:

[..]

Eh, even iets anders, waarom deden Oxford en Cambridge hier onderzoek naar? Ik weet dat ze zo'n beetje alles wat onderzocht kan worden onderzoeken maar de Nederlandse politiek ligt niet het meest voor de hand voor zo'n universiteit.
Omdat ze pakweg de 20 grootste Europese landen namen. Alleen zo worden trends zichtbaar. Nederland zat erbij. Een van de co-auteurs was trouwens een Nederlander (Hein de Haas).
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  woensdag 28 juni 2017 @ 19:08:53 #85
418547 Old_Pal
Meningfabriek
pi_172023942
quote:
1s.gif Op woensdag 28 juni 2017 15:51 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Heb je hier bronnen voor? Ik heb prima bronnen voor mijn bewering over wat deze migratie veroorzaakt, en de dubbele agenda van het CDA en VVD hierin.
Ik kijk naar het gedrag van een politicus, niet wat over hem wordt gezegd of beweerd. Een politicus die door de VN beheerde opvangcentra afwijst en koste wat het kost in groten getale Afrikanen persoonlijk wil ophalen en hen woningen, werk, zorg en vrouwen om niet geeft, kan niet anders dan lid zijn van de georganiseerde misdaad.
"Vroeger toen alles beter was, was alles slechter"
pi_172031729
quote:
0s.gif Op woensdag 28 juni 2017 14:39 schreef Klopkoek het volgende:
Dit is een enorme omkering van de werkelijkheid.
Zoals gewoonlijk keer jij alles weer om ja.
quote:
De club die deze randvoorwaarden hebben gecreëerd: rechts
Wie wil er nooit kritiek horen over immigratie en de islam: links
quote:
De club die er de afgelopen 15-30 jaar niets aan deed: rechts
Wie waren vaak burgemeester in de grote steden en ontkenden alles en keken decennia lang weg voor de problemen: links
quote:
De club die alle mensenrechten aan de laars lapt en dat verdoezeld (kranten censureert): rechts
De club die mensenrechten voor criminelen, terroristen, oorlogsmisdadigers, illegale economische migranten en de radicale islam belangrijker vindt dan de veiligheid van de Nederlandse burger: links
quote:
De advocatuur: overwegend rechts.
De asieladvocatuur/industrie en het Openbaar Ministerie : overwegend links
quote:
Mensensmokkelaars, georganiseerde criminaliteit: dito.
Hoe kom je erbij ? NGO,s die migranten van Afrika naar Europa smokkelen: links
  donderdag 29 juni 2017 @ 09:33:45 #87
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_172036322
Het Openbaar Ministerie is links... man, man in wat voor neonazi wereld leef jij.

De partijen die telkens weer de grens open zetten en de boel platbombarderen zijn alles behalve links
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  donderdag 29 juni 2017 @ 09:36:06 #88
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_172036380
quote:
1s.gif Op woensdag 28 juni 2017 22:58 schreef bluemoon23 het volgende:
Wie waren vaak burgemeester in de grote steden en ontkenden alles en keken decennia lang weg voor de problemen: links
Dit is één van de grootste mythes ooit. Het waren de linkse grote steden die als eerste de ravages zagen. Zij lobbyden voor beleid van de Rijksoverheid, en het resultaat was Roger van Boxtel als grote steden en integratie minister tijdens Paars. De VVD wilde namelijk wel een liberale minister daar hebben.

Zonder de grote steden was die integratie en immigratie minister nooit gekomen, en het was Job Cohen die de strengste immigratie wet van heel Europa in elkaar timmerde.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_172036420
quote:
1s.gif Op donderdag 29 juni 2017 09:36 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Dit is één van de grootste mythes ooit. Het waren de linkse grote steden die als eerste de ravages zagen. Zij lobbyden voor beleid van de Rijksoverheid, en het resultaat was Roger van Boxtel als grote steden en integratie minister tijdens Paars. De VVD wilde namelijk wel een liberale minister daar hebben.

Zonder de grote steden was die integratie en immigratie minister nooit gekomen, en het was Job Cohen die de strengste immigratie wet van heel Europa in elkaar timmerde.
Wie hem het eerste ruikt...
¿
  donderdag 29 juni 2017 @ 10:16:16 #90
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_172037317
quote:
1s.gif Op donderdag 29 juni 2017 09:38 schreef Sjemmert het volgende:

[..]

Wie hem het eerste ruikt...
Vertel eens. Ed van Tijn heeft hoogstpersoonlijk de wervingscontracten opgesteld en de gezinshereniging ondertekend? Wat een flauwekul.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  donderdag 29 juni 2017 @ 10:17:32 #91
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_172037358
quote:
1s.gif Op donderdag 29 juni 2017 09:36 schreef Klopkoek het volgende:


Zonder de grote steden was die integratie en immigratie minister nooit gekomen, en het was Job Cohen die de strengste immigratie wet van heel Europa in elkaar timmerde.
Was dat na of voor de opkomst van Pim Fortuin?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  donderdag 29 juni 2017 @ 10:18:24 #92
372780 99.999
Komt voor 100.000
pi_172037382
quote:
1s.gif Op donderdag 29 juni 2017 10:17 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Was dat na of voor de opkomst van Pim Fortuin?
Voor uiteraard.
Ik kan tellen
pi_172038200
quote:
1s.gif Op donderdag 29 juni 2017 09:36 schreef Klopkoek het volgende: en het was Job Cohen die de strengste immigratie wet van heel Europa in elkaar timmerde.
Strenge immigratiewetten heb je geen bal aan als de immigranten onder de stempel "vluchteling" alsnog binnenkomen en een aanslag doen op het verzorgingsstelsel.
  donderdag 29 juni 2017 @ 10:52:22 #94
372780 99.999
Komt voor 100.000
pi_172038290
quote:
0s.gif Op donderdag 29 juni 2017 10:48 schreef bluemoon23 het volgende:

[..]

Strenge immigratiewetten heb je geen bal aan als de immigranten onder de stempel "vluchteling" alsnog binnenkomen en een aanslag doen op het verzorgingsstelsel.
Zelfs in het zeer uitzonderlijke jaar 2015 werden de aantallen uit de jaren '90 niet gehaald.
De boosrechtse typetjes worden steeds meer een karikatuur van zichzelf zo _O-
Ik kan tellen
pi_172038333
Dat de aantallen van de jaren 90 niet gehaald worden wil niet zeggen dat het nu daarom weinig is.
Dat is een kulargument.

En dat jij "boosrechtse typetjes" in je mond durft te noemen 8)7
Als er iemand hier of Fok model staat voor booslinks dan ben jij het wel :{w
  donderdag 29 juni 2017 @ 11:00:35 #96
372780 99.999
Komt voor 100.000
pi_172038490
quote:
0s.gif Op donderdag 29 juni 2017 10:54 schreef bluemoon23 het volgende:
Dat de aantallen van de jaren 90 niet gehaald worden wil niet zeggen dat het nu daarom weinig is.
Dat is een kulargument.
Voor jou is vermoedelijk iedereen met een kleurtje teveel. Rationeel bekeken zijn de aantallen vluchtelingen flink gedaald stelt het allemaal echter weinig meer voor.
quote:
En dat jij "boosrechtse typetjes" in je mond durft te noemen 8)7
Als er iemand hier of Fok model staat voor booslinks dan ben jij het wel :{w
Aha :s)
Ik kan tellen
  donderdag 29 juni 2017 @ 11:10:02 #97
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_172038747
quote:
0s.gif Op donderdag 29 juni 2017 10:48 schreef bluemoon23 het volgende:

[..]

Strenge immigratiewetten heb je geen bal aan als de immigranten onder de stempel "vluchteling" alsnog binnenkomen en een aanslag doen op het verzorgingsstelsel.
Wat 99.999 zegt.

Daarnaast heeft het VNO NCW zelf aangegeven dat ze wel die Syrische vluchtelingen wel willen hebben, en zo een Kroes en Jorritsma ook. Dus de dubbele belangen zitten zeker niet alleen bij GroenLinks en PvdA (minder zelfs).

Het hele riedeltje van Elsevier: meer vluchtelingen = meer PvdA stemmen klopt helemaal niets van. In alle landen zie je juist dat het progressieve partijen stemmen kost. Één van de hoofdredenen waarom Labour in Amerika geen voet aan de grond kreeg.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_172038964
quote:
10s.gif Op donderdag 29 juni 2017 11:00 schreef 99.999 het volgende:Voor jou is vermoedelijk iedereen met een kleurtje teveel.
Zoals gebruikelijk bij radicaal links wil jij het weer op racisme en huidskleur gooien.
Maar daar gaat het mij niet om bij immigranten.
Ik bekijk het puur rationaal
Als we al immigranten nodig zouden hebben voor bepaalde beroepen, dan moeten ze iets te bieden hebben aan Nederland, een relevante opleiding, werkervaring en competenties hebben.
Bijstandstrekkers hebben we niets aan, die hebben we nu al genoeg
quote:
Rationeel bekeken zijn de aantallen vluchtelingen flink gedaald stelt het allemaal echter weinig meer voor.
Ook de tienduizenden die nu binnenkomen zijn teveel als ze niets bijdragen aan de maatschappij en alleen maar een belasting zijn voor de verzorgingsstaat.
  donderdag 29 juni 2017 @ 12:24:42 #99
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_172040665
Klopkoek, waren die strenge immigratie wetten van Job Cohen van voor of na de opkomst van Pim Fortuin?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  donderdag 29 juni 2017 @ 12:33:58 #100
372780 99.999
Komt voor 100.000
pi_172040817
quote:
0s.gif Op donderdag 29 juni 2017 11:16 schreef bluemoon23 het volgende:

[..]

Zoals gebruikelijk bij radicaal links wil jij het weer op racisme en huidskleur gooien.
Maar daar gaat het mij niet om bij immigranten.
Ik bekijk het puur rationaal
Als we al immigranten nodig zouden hebben voor bepaalde beroepen, dan moeten ze iets te bieden hebben aan Nederland, een relevante opleiding, werkervaring en competenties hebben.
Bijstandstrekkers hebben we niets aan, die hebben we nu al genoeg
Gezien je overdadige eerdere racistische opmerkingen hier neem ik dit niet heel erg serieus. Zou wat mal zijn als dat plots veranderd zou zijn. En als tegen racisme zijn me radicaal links maakt, dan is dat maar zo, ik weet wie het zegt :).
Overigens ging het over vluchtelingen en niet zozeer over arbeidsmigranten, dat je dat in je woede door elkaar haalt zegt ook wel weer genoeg.
quote:
Ook de tienduizenden die nu binnenkomen zijn teveel als ze niets bijdragen aan de maatschappij en alleen maar een belasting zijn voor de verzorgingsstaat.
Vluchtelingen opvangen kost inderdaad wat. In een beschaafd land is dat verder ook niet echt een probleem. Zeker als de omvang van de problematiek beheersbaar is.
Ik kan tellen
pi_172042525
quote:
7s.gif Op donderdag 29 juni 2017 12:33 schreef 99.999 het volgende:Gezien je overdadige eerdere racistische opmerkingen hier neem ik dit niet heel erg serieus.
Ik kan mij niet herinneren dat ik eerder een een overdaad aan bewust racistische opmerkingen heb geuit hier.
Jij vat het misschien als racistisch op, maar mensen hebben nu eenmaal bepaalde kenmerken omdat ze afkomstig zijn uit een bepaald land of continent.
Het zou wat raar zijn als je mensen en hun eigenschappen niet meer mag benoemen en bespreken omdat 99.999 op Fok dat racistisch vind he ?
quote:
Zou wat mal zijn als dat plots veranderd zou zijn. En als tegen racisme zijn me radicaal links maakt, dan is dat maar zo, ik weet wie het zegt :)
Tegen racisme zijn is opzich niets mis mee, het gaat om de manier waarop jij je altijd gedraagt hier op Fok, mensen beschuldigen van racisme alleen omdat ze feiten en waarnemingen benoemen is gewoon laag en smerig.
En de drempel om iets racistisch te noemen lijkt ook veel lager geworden te zijn de laatste jaren bij links.
Dus dat jij iets racistisch vindt, dat zegt mij eigenlijk niet zo veel.....
quote:
Overigens ging het over vluchtelingen en niet zozeer over arbeidsmigranten, dat je dat in je woede door elkaar haalt zegt ook wel weer genoeg.
Syriers die 4000km verderop in Nederland zijn, en een dozijn veilige landen zijn doorgetrokken omdat ze hier meer geld krijgen dan in andere landen beschouw ik niet als vluchtelingen.
Dat zijn wat mij betreft ook gewoon arbeidsmigranten.
quote:
Vluchtelingen opvangen kost inderdaad wat. In een beschaafd land is dat verder ook niet echt een probleem.
Je kunt je afvragen hoe beschaafd als het is om mensen te lokken met ruime uitkeringen en zelfs bewust mensensmokkel te faciliteren zodat mensen hun leven wagen om maar in Nederland te komen.

En als jij dat geld voor vluchtelingen nu en in de toekomst, (want dat gaat de komende decennia nog vele miljarden aan uitkeringen kosten) geen probleem vindt dan staat het jou vrij om ruim te doneren aan een fonds ofzo
Maar de rest van de bevolking hoeft daar niet ongevraagd aan mee te betalen.
quote:
Zeker als de omvang van de problematiek beheersbaar is.
Dat was het dus niet, anders huisvest je geen vluchtelingen in dorpen waar de bevolking er op tegen is, en waar bovendien de bevolking niets gevraagd wordt.
  donderdag 29 juni 2017 @ 15:14:52 #103
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_172045224
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  donderdag 29 juni 2017 @ 15:20:14 #104
418547 Old_Pal
Meningfabriek
pi_172045368
quote:
In 1 woord: GEWELDIG .... _O_

And in Berkely streets i saw
Ten hundred retards, maybe more


[ Bericht 3% gewijzigd door Old_Pal op 29-06-2017 15:25:25 ]
"Vroeger toen alles beter was, was alles slechter"
  donderdag 29 juni 2017 @ 17:15:17 #105
372780 99.999
Komt voor 100.000
pi_172047915
quote:
0s.gif Op donderdag 29 juni 2017 13:33 schreef bluemoon23 het volgende:

[..]

Ik kan mij niet herinneren dat ik eerder een een overdaad aan bewust racistische opmerkingen heb geuit hier.
Allicht, dat je je dat niet herinnert. Daarvoor zal het teveel in je aard zitten.
quote:
Jij vat het misschien als racistisch op, maar mensen hebben nu eenmaal bepaalde kenmerken omdat ze afkomstig zijn uit een bepaald land of continent.
Het zou wat raar zijn als je mensen en hun eigenschappen niet meer mag benoemen en bespreken omdat 99.999 op Fok dat racistisch vind he ?
Oh, alles mag hoor. Maar dan kan het wel zijn dat je gewezen wordt op je racistische achtergrond en hoe dat je beoordeling wellicht beïnvloedt :).

quote:
Tegen racisme zijn is opzich niets mis mee, het gaat om de manier waarop jij je altijd gedraagt hier op Fok, mensen beschuldigen van racisme alleen omdat ze feiten en waarnemingen benoemen is gewoon laag en smerig.
Dat is dan ook niet aan de orde.
quote:
En de drempel om iets racistisch te noemen lijkt ook veel lager geworden te zijn de laatste jaren bij links.
Toch is dat onzin, er wordt wel veel hysterischer op gereageerd dan voorheen. Benoemen mag blijkbaar niet als het om dit onderwerp gaat.
quote:
Dus dat jij iets racistisch vindt, dat zegt mij eigenlijk niet zo veel.....
Allicht.
[..]
quote:
Syriers die 4000km verderop in Nederland zijn, en een dozijn veilige landen zijn doorgetrokken omdat ze hier meer geld krijgen dan in andere landen beschouw ik niet als vluchtelingen.
Dat zijn wat mij betreft ook gewoon arbeidsmigranten.

Prima dat jij je eigen definities verzint, maakt de discussie natuurlijk wel wat ingewikkeld en vaag.
quote:
Je kunt je afvragen hoe beschaafd als het is om mensen te lokken met ruime uitkeringen en zelfs bewust mensensmokkel te faciliteren zodat mensen hun leven wagen om maar in Nederland te komen.
Wie doen dat dan?
quote:
En als jij dat geld voor vluchtelingen nu en in de toekomst, (want dat gaat de komende decennia nog vele miljarden aan uitkeringen kosten) geen probleem vindt dan staat het jou vrij om ruim te doneren aan een fonds ofzo
Maar de rest van de bevolking hoeft daar niet ongevraagd aan mee te betalen.
De rest van de bevolking stemt ook in grote meerderheid voor beschaafde partijen. Dat punt is dus niet zo aan de orde.

quote:
Dat was het dus niet, anders huisvest je geen vluchtelingen in dorpen waar de bevolking er op tegen is, en waar bovendien de bevolking niets gevraagd wordt.
2015 was een lastig jaar maar ook dat is uiteindelijk opgelost zonder echt serieuze problemen.
En werd de bevolking niets gevraagd? Waarom gingen je ideologische maatjes dan gezellig rellen bij allerlei bewonersbijeenkomsten?
Ik kan tellen
  donderdag 29 juni 2017 @ 17:35:05 #106
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_172048243
quote:
0s.gif Op donderdag 29 juni 2017 15:20 schreef Old_Pal het volgende:

[..]

In 1 woord: GEWELDIG .... _O_

And in Berkely streets i saw
Ten hundred retards, maybe more

Wees blij dat er mensen zijn die voor sociale rechtvaardigheid opkomen. Het land heeft er zijn welvaart aan te danken.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  donderdag 29 juni 2017 @ 17:36:43 #107
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_172048277
quote:
1s.gif Op donderdag 29 juni 2017 17:35 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Wees blij dat er mensen zijn die voor sociale rechtvaardigheid opkomen. Het land heeft er zijn welvaart aan te danken.
Deze mensen komen niet op voor sociale rechtvaardigheid, deze mensen staan voor een bepaald soort van crypro fascisme net als jij
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  donderdag 29 juni 2017 @ 17:43:55 #108
418547 Old_Pal
Meningfabriek
pi_172048401
quote:
1s.gif Op donderdag 29 juni 2017 17:35 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Wees blij dat er mensen zijn die voor sociale rechtvaardigheid opkomen. Het land heeft er zijn welvaart aan te danken.
Heeft niets met sociale rechtvaardigheid van doen maar alles met onderdrukking en geweld tegen andersdenkenden. Dit soort mensen zijn lang geleden er de oorzaak van geweest dat ik Links niet meer serieus neem.
"Vroeger toen alles beter was, was alles slechter"
  donderdag 29 juni 2017 @ 17:59:05 #109
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_172048692
quote:
0s.gif Op donderdag 29 juni 2017 17:43 schreef Old_Pal het volgende:

[..]

Heeft niets met sociale rechtvaardigheid van doen maar alles met onderdrukking en geweld tegen andersdenkenden. Dit soort mensen zijn lang geleden er de oorzaak van geweest dat ik Links niet meer serieus neem.
Ondertussen ga je maar niet in op de punten die de vorige pagina's zijn genoemd. Dat stuk over Job Cohen enzo. Het stuk over wat VNO NCW wil.

Wat je doet lijkt sterk op dit:
https://www.theguardian.c(...)-american-resentment
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  donderdag 29 juni 2017 @ 17:59:33 #110
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_172048700
quote:
0s.gif Op donderdag 29 juni 2017 17:36 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Deze mensen komen niet op voor sociale rechtvaardigheid, deze mensen staan voor een bepaald soort van crypro fascisme net als jij
Jij als martelverheerlijker bent de laatste die daar iets over mag zeggen.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  donderdag 29 juni 2017 @ 18:06:10 #111
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_172048805
quote:
0s.gif Op donderdag 29 juni 2017 17:59 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Jij als martelverheerlijker bent de laatste die daar iets over mag zeggen.
Hoezo, je bent toch zo een fan van Le Pen en UKIP?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  donderdag 29 juni 2017 @ 18:11:18 #112
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_172048877
quote:
0s.gif Op donderdag 29 juni 2017 18:06 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Hoezo, je bent toch zo een fan van Le Pen en UKIP?
Dat ik Macron erger en onbetrouwbaarder vind dan Le Pen betekent nog niet dat ik 'fan' ben.

Leugenaar. Ondertussen ben jij wel fan van politiestaat Estland.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  donderdag 29 juni 2017 @ 18:20:45 #113
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_172049061
quote:
0s.gif Op donderdag 29 juni 2017 18:11 schreef Klopkoek het volgende:

Leugenaar. Ondertussen ben jij wel fan van politiestaat Estland.
Doe eens een quootje?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  donderdag 29 juni 2017 @ 18:23:19 #114
372780 99.999
Komt voor 100.000
pi_172049101
quote:
0s.gif Op donderdag 29 juni 2017 18:11 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

Dat ik Macron erger en onbetrouwbaarder vind dan Le Pen betekent nog niet dat ik 'fan' ben.

Leugenaar. Ondertussen ben jij wel fan van politiestaat Estland.
Dat jij liever de extreemrechtse kandidaten steunt dan de middenkandidaten lijkt toch wel een teken dat je in zuurgraad Piet flink benadert.
Ik kan tellen
pi_172050203
quote:
10s.gif Op donderdag 29 juni 2017 17:15 schreef 99.999 het volgende:Oh, alles mag hoor. Maar dan kan het wel zijn dat je gewezen wordt op je racistische achtergrond en hoe dat je beoordeling wellicht beïnvloedt :).
Nogmaals, ik heb geen racistische achtergrond, JIJ vindt dat ik een racistische achtergrond hebt, dat is wat anders.
quote:
Prima dat jij je eigen definities verzint, maakt de discussie natuurlijk wel wat ingewikkeld en vaag.
Ik verzin niet mijn eigen definities, de definitie van vluchteling worden steeds verder opgerekt.
Nu hebben ze het zelfs over klimaatvluchtelingen, wat natuurlijk absurd is.
Voor dat je het weet zijn de definities zo ver opgerekt dat de halve wereld in aanmerking voor een vluchtelingenstatus.

Zo was het vluchtelingenverdrag oorspronkelijk nooit bedoeld.
quote:
2015 was een lastig jaar maar ook dat is uiteindelijk opgelost zonder echt serieuze problemen.
Het is maar wat je zonder problemen noemt......
quote:
En werd de bevolking niets gevraagd?
Nee, de bevolking werd niets gevraagd.
Het waren in verreweg de meeste gevallen informatiebijeenkomsten om te vertellen dat er een AZC kwam, niet om te vragen aan de bevolking of ze het wel of niet wilden en onder welke voorwaarden, het besluit was vaak al lang genomen.
quote:
Waarom gingen je ideologische maatjes dan gezellig rellen bij allerlei bewonersbijeenkomsten?
Ten eerste zijn dat niet mijn ideolgische maatjes, en ten tweede neem ik aan dat ze demonstreerden tegen de ondemocratische en achterbakse gang van zaken.
pi_172055354
Wees blij dat Kekistan voor iedereen open staat.
pi_172059971
quote:
0s.gif Op donderdag 29 juni 2017 18:11 schreef Klopkoek het volgende:Ondertussen ben jij wel fan van politiestaat Estland.
Wat is er zo verkeerd aan Estland ?
Ik hoor daar toch weinig slechts over ?
  vrijdag 30 juni 2017 @ 08:20:21 #118
418547 Old_Pal
Meningfabriek
pi_172060085
quote:
1s.gif Op donderdag 29 juni 2017 19:19 schreef bluemoon23 het volgende:

Zo was het vluchtelingenverdrag oorspronkelijk nooit bedoeld.
Volkomen waar.

Ik heb het al meer gevraagd hier: waarom gaan al die zogenaamde vluchtelingen niet naar Rusland, China, Japan, Zuid-Korea, Brazilië, Vietnam, Madagaskar, etc. Daar zijn die zogenaamde vluchtelingen toch ook veilig voor hun vijanden?

Waarom gaan die zogenaamde vluchtelingen naar Europa?

Ik weet toevallig het antwoord: omdat hier de sociale voorzieningen uitmuntend zijn en zij zonder enige tegenprestaties alles van ons willen zo niet eisen. Zie bijvoorbeeld dit artikel: http://www.ad.nl/den-haag(...)eigen-huis~ab0ec3ee/
"Vroeger toen alles beter was, was alles slechter"
pi_172060120
Ik heb laatst nog een stuk gepost over Japan en Zuid Korea, uit dat rijtje van jou toch de rijke landen.
Die zitten niet met een of ander misplaatst schuldgevoel dat ze voor de hele wereld moeten zorgen, en daarom hun land voor decennia moeten opschepen met ellende.

Een tijdje terug was het ook in het nieuws dat Syriers en Afghanen naar Moskou vlogen, en vandaar naar Moermansk aan de grens met Noorwegen.
Lopend of per fiets gingen ze de grens met Noorwegen over.
Dat heeft natuurlijk geen bal meer te maken met vluchten naar een veilig land, dan trek je gewoon naar het land waar je het meeste gratis geld denkt te krijgen.
  vrijdag 30 juni 2017 @ 16:52:27 #120
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_172071065
quote:
1s.gif Op woensdag 28 juni 2017 22:58 schreef bluemoon23 het volgende:
De asieladvocatuur/industrie en het Openbaar Ministerie : overwegend links
De zaak Demmink (graaizieke VVDer, zo corrupt en pedofiel dat de katholieke kerk erbij verbleekt) bewijst inderdaad hoe links het OM is en decennia aan VVD staatssecretarissen en ministers daar geen enkele invloed op hebben gehad.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_172163052
quote:
1s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 17:21 schreef Pietverdriet het volgende:
Er is geen politicus zo links of er zijn extreems linkse gekkies te vinden die ze te rechts vinden.
Sara Wagenknecht bijvoorbeeld, extreem links politica van de opvolger van de SED, werd getaart omdat ze te rechts zou zijn
http://www.freie-radios.net/77379

Hier kun je de dame horen die Wagenknecht de taart gunde.
Sarah had de woorden Gastrecht, Asylantenkapazität e.d. in de mond genomen.
En dat is Menschenverachtend.
Net zoiets als Sinterklaas het woord "budget" niet wil horen.
Je kunt beter één kaars opsteken dan duizend maal de duisternis vervloeken.
  woensdag 5 juli 2017 @ 21:49:36 #122
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_172201847
Over stigmatisering (in rechtse landen)

quote:
Het deed me sterk denken aan het artikel Helping them stay where they are; Status Effects on Dependency /Autonomy-Oriented Helping (2014). Met experimenten zochten Israëlische onderzoekers uit hoe mensen reageren op hulpvragen van mensen met een verschillende sociaaleconomische status. Wat bleek? Iemand met een lage status die om hulp vraagt, wordt snel gezien als passief en chronisch afhankelijk, en het probleem wordt aan de hulpzoeker zelf geweten. Gebrekkige motivatie, bijvoorbeeld. Hij krijgt eerder een kant-en-klare oplossing aangeboden die zijn afhankelijkheid bestendigt. Dan iemand met een hogere status: zijn hulpvraag wordt opgevat als een teken van kracht en onafhankelijkheid: het probleem zou eerder liggen aan de omstandigheden en hij krijgt een oplossing aangeboden die zijn autonomie bevordert.
Uit het NRC
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_172263180
quote:
0s.gif Op woensdag 5 juli 2017 21:49 schreef Klopkoek het volgende:
Over stigmatisering (in rechtse landen)

[..]

Uit het NRC
Is wel waar. Toen ik een tijdje bijstand kreeg, werd ik niet gecontroleerd :P
Croce e delizia cor. Misterioso, Misterioso altero, croce e delizia al cor.
  zondag 9 juli 2017 @ 11:47:16 #124
418547 Old_Pal
Meningfabriek
pi_172288997
Steeds meer mensen in Nederland gaat financieel kopje onder. Dit brengt een hoop lichamelijk en geestelijk leed met zich mee. Maar Klaver en zijn maffe milieuvriendjes vinden dat alles in het werk moet worden gesteld om de getinte man uit Afrika naar Europa te halen. De burgeroorlog laat niet lang meer op zich wachten want het overgrote deel van de bevolking wil dit niet.

Nederland zou er goed aan doen om de grote man van Hongarije, Viktor Orbán, niet te verketteren maar te omarmen. Deze man is goud waard voor Europa want dankzij hem is de onzalige verdeling van potentiële terroristen, gelukszoekers, testosteronbommen en permanente bijstandtrekkers, gestopt. Klaver daarentegen zal later door historici als een foute Nederlander worden bestempeld.
"Vroeger toen alles beter was, was alles slechter"
pi_172290018
quote:
0s.gif Op zondag 9 juli 2017 11:47 schreef Old_Pal het volgende:
Steeds meer mensen in Nederland gaat financieel kopje onder. Dit brengt een hoop lichamelijk en geestelijk leed met zich mee. Maar Klaver en zijn maffe milieuvriendjes vinden dat alles in het werk moet worden gesteld om de getinte man uit Afrika naar Europa te halen. De burgeroorlog laat niet lang meer op zich wachten want het overgrote deel van de bevolking wil dit niet.
Tjaaa die huidskleurvermelding is jouw hobby. Niet van Klaver, die overigens vind dat 90% van de migranten via de Middellandse zee geen oorlogsvluchteling zijn en geen asielrecht hebben.
Jij wilt graag overdrijven om het vraagstuk van oorlog en oorlogsvluchtelingen gemakkelijk van tafel te vegen?

Maar jij juicht dus geweld tegen getinte mannen toe in jouw burgeroorlog?
  zondag 9 juli 2017 @ 14:48:59 #126
418547 Old_Pal
Meningfabriek
pi_172294250
quote:
0s.gif Op zondag 9 juli 2017 12:29 schreef Bluesdude het volgende:

Maar jij juicht dus geweld tegen getinte mannen toe in jouw burgeroorlog?
Absoluut niet. God verhoede dit. Maar het is allemaal zo voorspelbaar wanneer politici gewoon hun zin doordrukken tegen de wil in van het overgrote deel der bevolking. Wij willen geen terroristen en kansloze migranten. Punt.

En ja, Afrikaanse bootvluchtelingen zijn getinte mannen. Of is het benoemen van dit feit ook al racistisch?
"Vroeger toen alles beter was, was alles slechter"
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')