abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_171752947
https://www.ravotr.nl/201(...)or-klaver/#more-3421

quote:
Compliment voor Klaver?
By peter | 17 juni 2017 | migratie migranten vluchtelingen, Nederland politiek, Wilders/ PVV
zaterdag 17 juni 2017

De loftuitingen voor Jesse Klaver uit uiteenlopende richting zijn waarlijk opmerkelijk. Je komt ze tegen in radicaal linkse kringen op Facebook, maar ook uit de mond van Joris Voorhoeve(1), ooit VVD-leider en ex-minister van oorlog (inmiddels geen partijlid meer). Het is dat Jesse Klaver nog springlevend is, anders had paus Franciscus inmiddels waarschijnlijk allang een procedure tot zaligverklaring in gang gezet. En waarom precies? Omdat hij tijdens formatiebesprekingen het beleid dat VVD en CDA eerder bepleitten, verdedigt tegen VVD en CDA die dat beleid inmiddels willen vervangen door een soort PVV-beleid? Daar komt het feitelijk op neer.

Het beleid van GroenLinks is niet ‘ruimhartig’ en niet ‘gastvrij’. Harry Westerink laat dat zien in een scherp stuk op Doorbraak (2). Het beleid is alleen een stuk minder openlijk hardvochtig dan dat van het zogeheten ‘motorblok’van CDA, VVD en ook D66. Dáár liep het op vast. Van een verdediging van ‘idealen’ is alleen sprake als we daarbij onder ogen zien hoe behoudend ook de idealen van Klaver feitelijk zijn. Ik kom daar verderop in dit stuk op terug.

Pure opluchting…

Toch zijn de lofprijzingen ergens te begrijpen. Het is een kwestie van pure opluchting. We zijn het gewend dat linkse politici hetzij buigen voor rechtse druk, hetzij de rechtse druk te vlug af zijn door zelf maar een rechts standpunt in te nemen. We zijn gewend aan een PvdA die en VVD-bezuinigingskabinet faciliteert. We zijn gewend aan een SP die haar verzet tegen NAVO en monarchie vrij geruisloos overboord gooit om maar potentieel coalitiepartner te kunnen worden, ooit. We zijn gewend aan een Jolanda Sap – ook GroenLinks – die toch maar weer een nieuwe militaire missie in Afghanistan steunt. We zijn gewend aan… een Jesse Klaver die de studiefinanciering hielp afschaffen om er een leenstelsel voor in de plaats te krijgen. We zijn gewend aan linkse politici die vooral politici zijn, en ter wille van macht en opportuniteit hun linksheid in de afvalcontainer doen. En hier is vrij opeens een links politicus die voet bij stuk houdt en niet akkoord gaat met grof rechts beleid. Spontane bijval was Klavers deel, puur van de schrik wegens zoiets uitzonderlijks en opmerkelijks.

Maar was Klavers stellingname wel zo bijzonder? Nauwelijks. Hij zegt nee tegen een voorstel dat zo openlijk hardvochtig is dat iedere aanvaarding ervan ieder restje geloofwaardigheid van GroenLinks te grabbel had gegooid. Het uiteindelijk door informateur Tjeenk Willink geformuleerde voorstel behelst het idee om met Noord-Afrikaanse staten akkoorden te sluiten naar het voorbeeld van de Turkije-deal. Ter wille van GroenLinks waren er woorden over maximale rechtsstatelijke garanties en dergelijke toegevoegd. Dat is al huiveringwekkend: zonder het tegensputteren van Klaver zou er hetzelfde voorstel liggen, maar dan zónder die “kniebuiging richting Klaver” zoals Diederik Ebbinge dat in een door Joop tot Tweet van de Dag van 15 juni verheven twitter-berichtje zei. “Kun je nagaan hoe zij er eigenlijk instaan”, zo voegde hij er nog aan toe. (3)

Kwalijk voorstel, kwalijke deals

Wat maakt het idee zo schandelijk? De Turkije-deal, die model staat voor dit ellendige plan, behelst drie onderdelen (4). Turkije belooft vluchtelingen uit Griekenland terug te nemen dan wel mensen tegen te houden die naar Griekenland proberen over te te steken; Turkije vangt die mensen fatsoenlijk op; Europese staten beloven een aantal van die mensen via een speciale procedure alsnog toe te laten. Voordeel voor een vluchtelingen werende Europese politiek: Turkije houdt veel van de vluchtelingen tegen. Voordeel voor Turkije: drie miljard euro extra, bovenop een al eerder toegezegde 3 miljard, plus de mogelijkheid om kritische Europese regeringen te chanteren door met opzegging van de deal te sluiten. Voordeel voor vluchtelingen: in het gunstigste geval een groot vraagteken. Duidelijk is dat Turkije haar belofte tot behoorlijke opvang niet nakomt. Duidelijk is ook dat Europese staten maar een klein aantal vluchtelingen vanuit Turkije alsnog toegang verlenen. Het hele project komt neer om het outsourcen van de Europese grensbewaking aan de Turkse staat en haar repressieorganen, voor zover die er tijd voor hebben tussen het opjagen en opsluiten van tienduizenden echte en vooral ook vermeende staatsgreepsupporters/ Gülen-aanhangers door. Het ene moment spreken Europese politici schande van de onderdrukking door de Erdogan-regering, het andere moment mag diezelfde Erdogan-regering als Europese grenswacht opereren en krijgt geld toe. Dat is vandaag de dag de ‘Europese cultuur’.

Welnu, dit model wil het ‘motorblok’, zoals het trio VVD, CDA en D66 intussen bekend staat – dus ook in Noord-Afrika toepassen: regeringen ter plekke verantwoordelijk maken voor het tegenhouden en opvangen van vluchtelingen. Han van der Horst vat op Joop samen over welke landen het dan gaat (5) ; ik voeg er zelf wat commentaar aan toe. “Ze zijn allemaal op hun eigen manier niet helemaal stabiel”, zo begint hij met gevoel voor understatement. “Marokko kampt met een opstand van de berbers”. Tegen die opstand hanteert het wegens corruptie sowieso door velen al verafschuwde bewind harde onderdrukking, met politiegeweld tegen demonstranten, grootschalige arrestaties en mishandeling. Het is een land om uit te vluchten, geen land waar je veilig en juridisch verantwoord naar teruggestuurd kunt worden. “Het Algerijnse regime weet zich alleen maar met repressie te handhaven”, en dat doet het met verve. “Het heeft te maken met oppositie van dezelfde berbers en van moslimfundamentalisten”, en sowieso van allerlei arme en getergde mensen die de onderdrukking en de corruptie beu zijn, maar de oproerpolitie tegen komen zodra ze daar op straat uiting aan proberen te geven. “Tunesië is een democratie in wording.” Vooruit, als we daarbij in de gaten houden dat democratie en repressie elkaar geenszins uitsluiten, en dat sociaal protest er hard ingrijpen van ordetroepen tegenkomt, alsof de Arabische lente doodgewoon opnieuw begint. “Egypte is in feite een militaire dictatuur die de boel niet behoorlijk onder controle heeft”, die oppositie vervolgt maar met alle beschikbare veiligheidstroepen merkwaardig weinig weet te doen om de Koptische minderheid tegen vaak zeer bloedige aanslagen te beschermen. Een veilig land? Tenslotte “Libië telt drie parlementen”. Dat niet alleen, er zijn drie regeringen die elkaar niet erkennen, en met bijbehorende milities die elkaar op leven en dood bestrijden. Om het beeld van een ‘veilig Libië’ helemaal af te ronden: mensen op de vlucht belanden er niet alleen in handen van mensensmokkelaars maar worden op slavenmarkten verkocht (6).

Dát zijn de landen waar Buma, Rutte en Pechtold dus akkoorden mee willen afsluiten van het type dat in Turkije al tot onmenselijke toestanden aanleiding gaf. Zelfs al zou zoiets met één land lukken – met Tunesië, het enige van de vijf dat geen halve of hele dictatuur is – dan zou het gevolg gewoon zijn dat vluchtelingen via een ander land de oversteek zouden proberen, Tunesië is, als ik goed ingelicht ben, sowieso al niet het land vanwaar de meeste migranten de oversteek wagen. Maar als was, is of wordt het dat wel: zodra de Tunesische staat voor Europese grenswacht zou gaan spelen, zouden de routes die vluchtelingen nemen zich gewoon verplaatsen.

Alles bij elkaar is het hele plan om met Noord-Afrikaanse staten akkoorden over het tegenhouden en terugnemen van vluchtelingen te sluiten, een weerzinwekkende combinatie van onmenselijk maar ook nog eens onwerkbaar beleid. Het zou het in het Vluchtelingenverdrag van 1951 (7) verankerde recht om niet uitgezet te worden naar een onveilig land, ten grave dragen. Het zou feitelijk het recht om asiel aan te vragen in Nederland zo ongeveer afschaffen. Het idee dat GroenLinks met zoiets akkoord zou gaan, was op voorhand belachelijk. De vraag is waarom de breuk zo lang heeft geduurd.

De vraag is ook waarom de andere partijen dit perse door de strot van Klaver wilden duwen. Zij weten ook dat het hier gaat om Europees, niet louter Nederlands beleid. Het is de EU, niet de Nederlandse regering, die de Turkije-deal heeft gesloten. Aandringen dat Klaver met dit soort deals akkoord gaat, betekent niets voor het feitelijke beleid rond deze deals. Aandringen betekent enkel dat Klaver geprest werd om zijn eigen ‘idealen’ los te laten in ruil voor een stukje regeringsmacht. Klaver paste daarvoor, en dat is vooral een kwestie van politiek lijfsbehoud. Zijn weigering maakt deel uit van een breder conflict. Volgens hem wilden de andere partijen ook op andere fronten verder naar rechts. Bankiers moesten weer meer ruimte voor bonussen krijgen, om Nederland aantrekkelijk te maken voor banken. En op klimaatgebied zag Klaver geen beweging naar de in Parijs afgesproken doelen. Klaver zag de bui hangen, hij wil duidelijk niet de Diederik Samson van Groen Links worden.

Win-win voor rechts

De hele exercitie was vanuit rechts een win-win-situatie. Was GroenLinks akkoord gegaan, dan was ieder onderscheid tussen die partij en het rechtse motorblok uitgevlakt. Zoiets zou op termijn de doodssteek van GroenLinks kunnen betekenen, want waarom zouden mensen erop stemmen als elk punt dat de partij van rechts onderscheid bij de eerste de beste regeringsdeelname wordt ingeleverd? Nu GroenLinks niet akkoord is gegaan, kan rechts doen waar het zin in heeft, en GroenLinks afserveren als niet realistisch, onverantwoordelijk en dergelijke. Dat is, vanuit GroenLinks, iets minder erg want de partij kan zo haar zelfstandige plek op de kiezersmarkt iets links van het midden – een plek die door de PvdA is ontruimd en door de SP slechts halfslachtig wordt gevuld – blijven innemen. Klaver is, met al zijn mooie idealen, hier gewoon een realistisch machtspoliticus die zijn huid redt voor betere dagen.

De winnaar is rechts, dat met haar voorstellen de hele consensus rond vluchtelingen en migratie verder naar rechts blijft duwen, het asielrecht feitelijk afschaft en de bescherming van kwetsbare vluchtelingen direct of indirect uitbesteedt aan politiestaten en slavenhandelaars. De winnaar is hier de PVV, die weliswaar buiten de regering blijft maar haar beleid tot regeringspolitiek ziet uitgroeien. Wat zijn die Turkije- en Afrikadeals immers anders dan een versie van de opvang in eigen regio die volgens de PVV in de plaats van ieder asielrecht in Nederland dient te komen?

Hebben we aan GroenLinks dan ten minste een bondgenoot, nu ze buiten de regering blijft en haar handen vrij houdt voor oppositie tegen de oprukkende hardvochtigheid? Reken er vooral niet op. Jesse Klaver legt in zijn Volkskrant-interview na de formatiebreuk (8) uit waar het hem om gaat wat vluchtelingen en migranten betreft. “Wij zijn enorm tegemoetkomend geweest. Wij willen graag afspraken maken met landen in Afrika. 90 procent van de mensen die nu vanuit Afrika in bootjes vertrekken zijn economische migranten. Die horen hier niet en die willen ook wij terugsturen. De buitengrenzen van Europa moeten veel strenger bewaakt. Het onderscheid tussen enerzijds economische migranten en anderzijds politieke vluchtelingen en mensen die voor oorlogsgeweld vluchten.”

Precies deze rigide scheiding tussen economische migranten enerzijds, politieke- en oorlogsvluchtelingen anderzijds, is sinds jaar en dag de basis waarop ook rechts haar beleid basieert. Tot enkele jaren terug was dat de riedel van CDA, VVD en PvdA: we moeten ‘echte vluchtelingen’ welkom heten en opvangen, maar alle anderen zijn niet ‘echt’en dus niet welkom en dus moeten ze weg. De discussies gingen er vervolgens om wie er precies ‘echt genoeg’ was, waarbij criteria steeds strenger werden toegepast en mensen hun asielaanvraag zagen stranden omdat de Immigratie -en Naturalisatiedienst IND vluchtverhalen in twijfel trok en mensen die asiel aanvroegen afschilderde als leugenaars en profiteurs. De VVD wilde de grenzen steeds nauwer maken, de eisen waarop je erkend vluchteling was steeds verder verhogen. Andere partijen waren, in woorden althans, minder rigide. Maar aan het principe dat er ‘echte vluchtelingen’ waren die recht hadden op asiel, tornde aanvankelijk ook de VVD niet openlijk.

De hete adem van de PVV

Inmiddels wel, en daar zit strategie achter. CDA en VVD willen de PVV breken of minstens temmen, en dat doen ze langs twee lijnen. Enerzijds sluiten de de PVV systematisch uit van zelfs maar ieder vooruitzicht op regeringsdeelname. Boodschap aan PVV-kiezers: jullie man komt er wat ons betreft niet in, op hem stemmen is in dat opzicht dus zinloos. Anderzijds nemen ze vrijwel het hele anti-vluchtelingenbeleid van de PVV over, inclusief de afschaffing van het recht om in Nederland asiel aan te vragen. Boodschap aan PVV-kiezers: wat jullie willen, dat gaan wij regelen. Jullie kunnen Wilders dus veilig in de steek laten. Of deze strategie op termijn werkt, is maar de vraag: Wilders kan er juist bevestiging van zijn ‘gelijk’ in zien, en voor een deel van de PVV-aanhang is regeringsdeelname als junior partner helemaal niet zo belangrijk. Hardline PVV-ers willen niet meeregeren, maar domineren of anders vooral provoceren. En wat als de PVV blijft groeien, zodat buiten haar om regeren getalsmatig steeds lastiger wordt? Hoe dat ook zij, ik denk dat achter de huidige opstelling van VVD en CDA wel degelijk een soort anti-PVV-strategie zit, naast andere afwegingen.

Tegelijk heeft het er veel van weg dat CDA en VVD ook echt inhoudelijk steeds meer dezelfde koers als de PVV willen varen op dit punt. De breuklijn tussen PVV en mainstream rechts zit niet rond het vluchtelingenbeleid, maar rond de openlijke breuk met formele gelijkheidsbeginselen, waarbij voor het CDA vooral de godsdienstvrijheid een belangrijk punt is. VVD en CDA verdedigen wat zij de ‘rechtsstaat’ noemen, en hollen die in tussen systematisch uit. De PVV valt de rechtsstaat openlijk aan.

Klaver in het midden, en hoe nu verder?

En GroenLinks? Klaver verdedigt diezelfde rechtsstaat als VVD en CDA, maar zet een enkele kanttekening bij de uitholling ervan die CDA en VVD ten koste van vluchtelingen proberen door te duwen. Klaver verdedigt de rechtse principes van gisteren, terwijl VVD en CDA vandaag de dag nog veel verder naar rechts willen, en daarbij intussen D66 hebben meegenomen. En ook PvdA-er Asscher betoonde zich een bondgenoot van het motorblok. “Asscher valt Klaver aan: niks mis met migratie-afspraken”, aldus de NOS (9) . “Natuurlijk ga je vluchtelingen niet terugsturen het gevaar in. Maar dat wil volgens mij niemand.” Niemand, behalve dan PVV, VVD, CDA, D66 en ook de PvdA wiens bewindspersonen lustig mee knutselde aan de Turkije-deal. Terwijl het hele politieke midden steeds verder naar rechts opmarcheert om de PVV bij te benen in de hoop haar in te kapselen en te neutraliseren, verdedigt koene ridder Jesse Klaver het politieke midden van gisteren. Een midden dat alleen maar links lijkt omdat de rest nog veel verder naar rechts is doorgeschoven.

Maar precies in de rigide scheiding tussen economische en politieke dan wel oorlogsvluchtelingen – een scheiding waarvan Klaver de noodzaak beklemtoont – zit al groot onrecht. Precies die scheiding maakt de onmenselijke selectieprocedures, het eindeloos wachten op beoordeling van asielaanvragen, het touwtrekken om afbakening van categorieën én de retoriek over ‘misbruik van asielrecht’ en dergelijke, onontkoombaar. Precies dat model behelst ook het vastzetten van mensen die niet aan de hardvochtoge criteria voldoen, om ze vervolgens te deporteren. Precies vanuit de onhoudbaarheid en de onmenselijkheid van dit model ontstaat de druk om ermee te breken.

Dat kan op twee manieren. Óf via de ontmanteling van het asielrecht, waarna hooguit nog een enkeling als gunst asiel krijgt toegekend terwijl de rest elders kan verrekken, zoals PVV en motorblok en Asscher dat bepleiten. Óf via de ontmanteling van de scheiding tussen ‘echte’ en ‘onechte’ vluchteling, tussen politieke/ oorlogsvluchteling en economische migrant – een ontmanteling, gefundeerd in de principiële erkenning van de vrijheid van ieder mens om zich in vrijheid te bewegen, zich in vrijheid te vestigen waar men wil en er een bestaan trachten op te bouwen, niet gehinderd door staatsgrenzen die sowieso net zo min dienen te bestaan als de staten waarvan ze de grenzen vormen.

Ik verwacht niet dat Jesse Klaver die kant op beweegt. Hij runt een politieke partij, een deelnemer aan de gevestigde macht, en dat is geen geen systeemkritische solidariteitsbeweging of actiegroep. Maar ik weet dat er onder GroenLinks-kiezers en ook -leden, mensen zitten die helemaal niet zo ver van zo ’n no-borders-perspectief afstaan. Zij aan zij met zulke GroenLinksers sta ik graag, waar het gaat om het verdedigen van iedere vluchteling, iedere migrant, tegenover de machinerie van opsluiting en deportatie waar ongetwijfeld ook een komend kabinet hun steun aan zullen blijven geven. Mocht Jesse Klaver zich melden om te helpen protesteren, tegen grensbewakingsorgaan Frontex, tegen gezinsgevangenissen waar vluchtelingenkinderen opgesloten zitten, tegen Kamp Zeist, tegen de strafvervolging ook van actievoerders die sinds jaar en dag voor ieders vrijheid van beweging vechten, dan is hij welkom. En dán is het tijd voor een compliment. Nu niet.
Er is in Nederland nog steeds een splinterclubje zure linksen (gelieerd aan AFA etc) die ook nú (nu zelfs de GL-meiden (met hier en daar een jochie) het afblazen van de onderhandelingen door hun idool Jesse Claver (Hey JC, JC won't you smile for me) een gemiste kans vinden) nog steeds geen goed woord over hebben voor onze favoriete Mooiboy van Groen-Links.
Wel sneu voor Jesse.
Je kunt beter één kaars opsteken dan duizend maal de duisternis vervloeken.
pi_171753270
En? Dit is niets nieuws toch? Ik kan vast op één of ander extreem rechts forum een betoog met eenzelfde soort rode draad vinden waar een gekkie Wilders niet rechts genoeg vindt.
Ta mère
El Coño
ウイスキー
pi_171753282
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 17:06 schreef JeMoeder het volgende:
En? Dit is niets nieuws toch? Ik kan vast op één of ander extreem rechts forum een betoog met eenzelfde soort rode draad vinden waar een gekkie Wilders niet rechts genoeg vindt.
Gewoon TS die weer even wil zeiken op 'links'.
"Pools are perfect for holding water"
pi_171753375
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 17:06 schreef probeer het volgende:

[..]

Gewoon TS die weer even wil zeiken op 'links'.
Valt best mee hoor. Ik neem het vaak op voor "links".
Ik vind het altijd een beetje triest dat er groepjes zijn die van mening zijn "de absolute waarheid" in pacht te hebben. En hierdoor van die verzuurde types worden, die bovendien geweld niet schuwen. En deze lieden bevinden zich bij links en rechts, en ik schroom niet om beide groepen dankzij de hoefijzertheorie op één hoop te gooien.
Je kunt beter één kaars opsteken dan duizend maal de duisternis vervloeken.
  zaterdag 17 juni 2017 @ 17:21:10 #5
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171753454
Er is geen politicus zo links of er zijn extreems linkse gekkies te vinden die ze te rechts vinden.
Sara Wagenknecht bijvoorbeeld, extreem links politica van de opvolger van de SED, werd getaart omdat ze te rechts zou zijn
Niets nieuws onder de zon, dat linkse onder elkaar miepen

In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  zaterdag 17 juni 2017 @ 17:24:11 #6
462999 Verfassungsschutz
Streitbaren Demokratie
pi_171753502
quote:
GroenLinks is in 1990 opgericht na een fusie van vier kleine linkse partijen: de Politieke Partij Radikalen, de Pacifistisch Socialistische Partij, de Communistische Partij van Nederland en de Evangelische Volkspartij.
Stabile Preise – Sichere Renten – Mehr Arbeitsplätze
  zaterdag 17 juni 2017 @ 17:26:18 #7
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171753530
quote:
2s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 17:24 schreef Verfassungsschutz het volgende:

[..]

Watermeloenen
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_171753559
Who the fuck is "peter" en waarom moet zijn mening ons interesseren?
"The enemy isn't men, or women, it's bloody stupid people and no one has the right to be stupid." - Sir Terry Pratchett.
“The Grand Canyon is a minor crevice compared to the vast chasm of ignorance of that man,” - Salmond about Donald Trump
  zaterdag 17 juni 2017 @ 17:30:21 #9
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171753600
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 17:27 schreef Tijger_m het volgende:
Who the fuck is "peter" en waarom moet zijn mening ons interesseren?
Peeetor, Peeeetor! Kinnepinnekaas?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_171753659
Het is jammer. Hij denkt da GL nog verder gaat groeien, ik denk het niet. Dit was het moment.
pi_171754643
Ik denk dat deze extreem-linkse occupy-capuchons vanuit hun stinkende kraakpanden nogal jaloers kijken op de goed ogende Jesse Klaver, waardoor deze persoon in kwestie het sobieso niets goed kan doen.
Voor hun eigen trots zitten zij natuurlijk wel te wachten op het "gedeelde smart"-gevoel dat zij krijgen wanneer er nieuwe hordes kansloze "bijstands-Somaliërs" onze grenzen oversteken. Nu vervelen ze zich dood en zien ze tandenknarsend vanuit de kapotte ruitjes die 90% van de mensen die wél deelneemt aan de maatschappij.
Je kunt beter één kaars opsteken dan duizend maal de duisternis vervloeken.
  zaterdag 17 juni 2017 @ 18:50:40 #12
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171754718
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 18:46 schreef Twentsche_Ros het volgende:
Ik denk dat deze extreem-linkse occupy-capuchons vanuit hun stinkende kraakpanden nogal jaloers kijken op de goed ogende Jesse Klaver, waardoor deze persoon in kwestie het sobieso niets goed kan doen.
Voor hun eigen trots zitten zij natuurlijk wel te wachten op het "gedeelde smart"-gevoel dat zij krijgen wanneer er nieuwe hordes kansloze "bijstands-Somaliërs" onze grenzen oversteken. Nu vervelen ze zich dood en zien ze tandenknarsend vanuit de kapotte ruitjes die 90% van de mensen die wél deelneemt aan de maatschappij.
Ik moet sterk aan één bepaald fokkertje denken
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_171754861
Er is ruimte voor GroenRechts binnen ons politieke landschap, de korrelatie tussen de islam en de ozonlaag is opzich volledig onlogisch.
pi_171755467
quote:
1s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 18:50 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Ik moet sterk aan één bepaald fokkertje denken
aan wie dan? Antwoord mag ook per DM.
pi_171755476
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 18:59 schreef WammesWaggel het volgende:
Er is ruimte voor GroenRechts binnen ons politieke landschap, de korrelatie tussen de islam en de ozonlaag is opzich volledig onlogisch.
Nog meer versplintering.
  zaterdag 17 juni 2017 @ 19:51:54 #16
148813 Vader_Aardbei
Goddeloos genieten
pi_171755719
quote:
Mocht Jesse Klaver zich melden om te helpen protesteren, tegen grensbewakingsorgaan Frontex, tegen gezinsgevangenissen waar vluchtelingenkinderen opgesloten zitten, tegen Kamp Zeist, tegen de strafvervolging ook van actievoerders die sinds jaar en dag voor ieders vrijheid van beweging vechten, dan is hij welkom.
Antifa, dus.
pi_171756280
@Vader_Aardbei, die Peter Storm is een Antifa figuur ja.
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 17:06 schreef JeMoeder het volgende:
En? Dit is niets nieuws toch? Ik kan vast op één of ander extreem rechts forum een betoog met eenzelfde soort rode draad vinden waar een gekkie Wilders niet rechts genoeg vindt.
Dat zal best, zoveel rechtse ideeen heeft Wilders dan ook niet, dat valt wel mee.
Met veel van zijn sociale plannen moet je bij bijvoorbeelde de Republikeinen in de VS echt niet aankomen.
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 17:27 schreef Tijger_m het volgende:
Who the fuck is "peter" en waarom moet zijn mening ons interesseren?
Peter Storm is een radicale beroepsactivist, al wil hij dat eigenlijk zelf niet horen.

http://www.bd.nl/stadsgez(...)-de-acties~ab53d85d/
quote:
Wie regelmatig in de stad komt, is hem vermoedelijk wel eens tegengekomen: actievoerder Peter Storm (51). Een drijvende kracht achter Occupy Tilburg en het tentenkampje bij het gemeentekantoor (al overnachtte hij er niet) en sinds november een van de mensen achter het Rondje Heuvel. Verder lid van de Vrije Bond, actief voor de stichting Weldaad en de Tilburgse Anarcho Sociëteit, schrijver voor de organisatie Doorbraak en vooral voor zijn eigen blog ravotr.nl. Blogger met z’n voeten in de modder, bevlogen maar niet verbeten, wars van hiërarchie en het kapitalisme, en voor alles solidair met de medemens.
Maar noem hem geen beroepsactivist: „Het gaat dieper dan dat, het zit verweven in hoe ik in het leven sta.
Gelukkig kan ik soms de knop omzetten. Je moet niet de hele tijd denken aan de grote wereld en dat er een revolutie nodig is. Al is dat laatste overigens wel het geval.”

„Ik ben geboren en getogen in Arnhem en heb geschiedenis gestudeerd in Utrecht. Ik wilde eigenlijk naar het conservatorium, maar werd te licht bevonden.
Heeft u een baan, eigenlijk?
„Ik ben langharig, werkschuw en tuig. Ik leef van een bijstandsuitkering vanwege een lichte arbeidsbeperking. In de jaren zeventig had ik in de wao gezeten, maar daar moet je tegenwoordig twee benen en twee armen voor missen. Ik maak me nuttig voor de maatschappij. Vaak meer dan veertig uur per week, alleen niet in een vast dienstverband en onbetaald.”
Het staat er niet duidelijk bij, maar het zal mij niet verbazen als hij nog geen dag in zijn leven gewerkt heeft, nadat hij natuurlijk lekker lang over zijn studie heeft gedaan......

Peter schrijft ook voor de fascisten van Antifa :{w https://afanl.wordpress.c(...)ee-door-peter-storm/
Hij deed natuurlijk ook mee aan de demonstratie tegen de "moslimban" van Trump (die geen moslimban was... ;) )http://www.doorbraak.eu/n(...)rachtige-actie-haag/

Peter was ook een van de oprichters van de Internationale Socialisten en is hoofdredacteur van hun maandblad geweest. https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Socialisten
quote:
De Internationale Socialisten beschouwen Nederland niet als een democratie. Men wil via een revolutie een samenleving gebaseerd op het gedachtegoed van Karl Marx realiseren. De Internationale Socialisten hangen verder het gedachtegoed van Vladimir Lenin aan, maar wijzen Joseph Stalin af

In een in januari 2010 gepubliceerd rapport, geschreven in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, omschreef een viertal academici van het sociaalwetenschappelijk onderzoeksbureau IVA Beleidsonderzoek en Advies, gelieerd aan de Universiteit van Tilburg, de IS als "waarschijnlijk de belangrijkste organisatie binnen 'socialistisch extreemlinks'".
IVA omschrijft deze stroming als "doorgaans democratisch" en "dikwijls buitenparlementair, maar (qua intentie) niet buitenwettelijk". Daaraan toevoegend dat "individuen aan het socialistische extreemlinkse ideeëngoed de legitimatie ontlenen om (soms gewelddadige of op geweld uitdraaiende) actie te voeren".
Voorts schreef IVA dat "IS, of leden van IS, betrokken [zijn] bij (gewelddadige of op geweld uitdraaiende) linkse acties en demonstraties, doorgaans niet onder eigen naam maar in gelegenheidsformaties".
Bovendien zouden leden van de IS zich "in behoorlijke antisemitische termen" hebben uitgelaten tijdens en na de oorlog in Gaza.


[ Bericht 9% gewijzigd door bluemoon23 op 17-06-2017 20:36:06 ]
pi_171767133
Groen"Links" is ook gewoon een rechtse neoliberale partij. Om eerlijk te zijn zie ik geen verschil tussen GL en VVD. Ook GL wil het kapitalistische systeem handhaven.
  zondag 18 juni 2017 @ 11:16:49 #19
311938 Kopiko
We were so happy...
pi_171767297
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 20:25 schreef bluemoon23 het volgende:
„Ik ben langharig, werkschuw en tuig. Ik leef van een bijstandsuitkering vanwege een lichte arbeidsbeperking. In de jaren zeventig had ik in de wao gezeten, maar daar moet je tegenwoordig twee benen en twee armen voor missen. Ik maak me nuttig voor de maatschappij. Vaak meer dan veertig uur per week, alleen niet in een vast dienstverband en onbetaald.”
God bewaar me.
pi_171768855
quote:
0s.gif Op zondag 18 juni 2017 11:07 schreef tomatenrood het volgende:
Groen"Links" is ook gewoon een rechtse neoliberale partij. Om eerlijk te zijn zie ik geen verschil tussen GL en VVD. Ook GL wil het kapitalistische systeem handhaven.
Dat is wel waar inderdaad. Wil je tegen neoliberalisme stemmen, dan moet je eigenlijk SP stemmen. Dat lijkt me dan je enige optie.
[quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op vrijdag 28 augustus 2015 22:42 schreef Californium het volgende:
Ik ben de grootste fok!slet :)
[/quote]
pi_171768929
1488224562830.jpg
¿
pi_171769797
quote:
1s.gif Op zondag 18 juni 2017 12:54 schreef bamibij het volgende:

[..]

Dat is wel waar inderdaad. Wil je tegen neoliberalisme stemmen, dan moet je eigenlijk SP stemmen. Dat lijkt me dan je enige optie.
Het probleem met "SP stemmen" is dat je dan weer op andere terreinen in conflict komt de occupy-capuchons. Want SP-stemmers zijn gewone gezinsmensen van het type "Bourgondische rijtjeshuis-Brabo's". Die moet je niet lastig vallen met "Zwarte Piet is Racisme" en al helemaal niet met de vraag of de Efteling op de schop moet vanwege vermeende White Supremacy. Die laatste term is sobieso moeilijk te bevatten met slechts een jaartje ROC-Engels.
Je kunt beter één kaars opsteken dan duizend maal de duisternis vervloeken.
pi_171770224
quote:
0s.gif Op zondag 18 juni 2017 11:07 schreef tomatenrood het volgende:
Groen"Links" is ook gewoon een rechtse neoliberale partij. Om eerlijk te zijn zie ik geen verschil tussen GL en VVD. Ook GL wil het kapitalistische systeem handhaven.
En terecht.
A morning of awkwardness is far better than a night of loneliness.
  zondag 18 juni 2017 @ 14:36:35 #24
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171770540
quote:
0s.gif Op zondag 18 juni 2017 13:45 schreef Twentsche_Ros het volgende:

[..]

Het probleem met "SP stemmen" is dat je dan weer op andere terreinen in conflict komt de occupy-capuchons. Want SP-stemmers zijn gewone gezinsmensen van het type "Bourgondische rijtjeshuis-Brabo's". Die moet je niet lastig vallen met "Zwarte Piet is Racisme" en al helemaal niet met de vraag of de Efteling op de schop moet vanwege vermeende White Supremacy. Die laatste term is sobieso moeilijk te bevatten met slechts een jaartje ROC-Engels.
oO/
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  zondag 18 juni 2017 @ 15:10:51 #25
321876 Cherna
Fuck the System
pi_171771139
quote:
0s.gif Op zondag 18 juni 2017 11:07 schreef tomatenrood het volgende:
Groen"Links" is ook gewoon een rechtse neoliberale partij. Om eerlijk te zijn zie ik geen verschil tussen GL en VVD. Ook GL wil het kapitalistische systeem handhaven.
Nee. Totaal niet. Progressief oké. Maar hun partij programma is totaal niet neoliberaal. Zelfs een D66 is nog lang niet zo erg als een beleid zoals Thatcher dat voerde.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')