abonnementen ibood.com bol.com Gearbest
  zaterdag 3 juni 2017 @ 20:55:38 #1
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171427262
registreer om deze reclame te verbergen
Uitkomst ledenraadpleging

Officieren geven een ongekend hard signaal af, meer dan 90% zegt “Nee” tegen het eindbod van de minister.

Onlangs heeft de minister, na het wederom vastlopen van het arbeidsvoorwaardenoverleg een eindbod eenzijdig gedicteerd en neergelegd bij de bonden. De GOV|MHB heeft dit eindbod op verzoek van de minister toch voorgelegd aan haar leden middels een ledenraadpleging. De GOV|MHB heeft op 24 locaties haar leden geïnformeerd over dit eindbod. Door de leden is vervolgens massaal gestemd.

In dezelfde periode is zowel door Defensie, middels een oproep van de Minister, de SG en de CDS, maar ook vanuit de OPCO-commandanten aangedrongen om dit voorstel te accepteren. De boodschap was duidelijk geformuleerd: ‘take it or lose it’’.
De HDP in persoon en alle Directeuren Personeel hebben verschillende defensielocaties bezocht om aan te geven dat men dit bod beter kan accepteren.

Uit de goed bezochte bijeenkomsten en de vele ontvangen e-mails blijkt dat de boodschap van de defensietop en het ‘eindbod’ in het algemeen veel emoties bij onze leden heeft opgeroepen. Emoties die niet alleen een reactie zijn op het eindbod. Onze leden constateren dat na jaren “de tering naar de nering” te hebben gezet zij óók nu het economisch goed gaat in Nederland wederom met een netto salarisachteruitgang worden geconfronteerd. Dit terwijl zij de afgelopen 10 jaar al aanzienlijk achter zijn gebleven ten opzichte van de inflatie.

Vandaag heeft de GOV|MHB de uitslag van onze ledenraadpleging in het Sector Overleg Defensie (SOD) bekend gemaakt. Wij, de Gezamenlijke Officieren Vereniging samen met de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) nemen hier een tweeledig standpunt in.

Een pijnlijke meerderheid van de officieren, ruim meer dan 90%, slaat het eindbod, ondanks alle oproepen vanuit de top van de organisatie, af. Na de eerder gehouden onderzoeken over het draagvlak in de organisatie ligt hier een harde constatering voor dat de leiding de aansluiting met zijn personeel is kwijtgeraakt. De Haagse werkelijkheid is mijlenver verwijdert van de beleving bij de militair en ook en met name bij de hogere officieren. Het is volgens de GOV|MHB ook een teken aan de wand dat de defensietop de sinds jaar en dag te grote uitstroom van militairen gewoonweg niet serieus neemt.

Onze mening, die door meer dan 90% van het officierskorps wordt gedeeld is; "Dit bod is niet goed voor de medewerker, maar ook niet goed voor de organisatie" .
Maar dit betekent ook; “Stand en Hold”

De volgende vraag is, op welke wijze kijken wij naar de toekomst? Waar ligt de oplossing? Wij zijn niet van alleen maar “Nee”. Er zijn twee woorden die precies aangeven wat het personeel wil namelijk: perspectief en waardering.

Waardering
Het personeel heeft er echt genoeg van geprezen te worden voor hun inzet en vervolgens met onvoldoende en slecht materieel, salaris, en toelages op pad gestuurd te worden. Genoeg woorden, nu daden.

Perspectief
Na 10 jaar crisis moeten de lonen omhoog. Het overhevelen van personele gelden naar de materiele exploitatie is voorbij. Onze onderofficieren zitten op de grens van financiële armoede. Dit overigens samen met andere overheidsambtenaren, maar deze hebben de afgelopen jaren wel inflatiecorrectie gekregen en zullen gaan groeien omdat hun departementen wél ijveren voor salarisverhoging zoals bij Onderwijs, Zorg en de Provincies. Bij Defensie zijn de vooruitzichten helaas alleen maar minder, minder, minder.

De doorstroom fase 2 naar fase 3 moet worden geopend, er moet weer perspectief komen. De vooruitzichten voor de looptijden in rang die op dit moment verdubbelen moeten aanzienlijk verbeteren via flankerende maatregelen. De Bijzondere Positie van de Militair dient ook voor de militair positieve elementen te bevatten, want zij gaan immers door waar anderen stoppen. En als laatste het telkenmale laten betalen van rekeningen door bepaalde groepen militairen en burgers ten gunste van anderen is contrair aan onze cultuur van trouw, loyaliteit en kameraadschap.

De defensiecultuur is samen uit, samen thuis. Het dicteren van een eindbod en de communicatiecampagne van de Defensieleiding, staat hier haaks op en heeft tot gevolg dat het steeds moeilijker wordt om het vertrouwen tussen leiding en het defensiepersoneel te herstellen.

Advies GOV|MHB
De GOV|MHB adviseert de top van Defensie dan ook om een stap terug te zetten, het hoofd eens te buigen en de heldere boodschap van haar officieren serieus te nemen. Waardering en perspectief voor haar personeel in daden zichtbaar te maken , zodat er daarna weer stappen vooruit kunnen worden gezet.

Het wordt tijd dat Defensie op arbeidsvoorwaardelijk gebied voor haar personeel ook een keer doorpakt daar waar anderen stoppen. Het loyale defensiepersoneel verdient dit en is het meer dan waard.

KVMO

DEFENSIE HEEFT EEN PROBLEEM

De defensiebonden hebben gisteren het eindbod van defensie afgewezen. De uitslag van de achterbanraadpleging geeft een beeld dat lijkt sterk lijkt op de verkiezingsuitslagen van Wit Rusland of Kazachstan.

Op dinsdag 30 mei zagen de onderhandelaars van de bonden en defensie elkaar weer in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD). Na meerdere intensieve weken, waarin defensiemedewerkers overal in het land werden geïnformeerd over het eindbod en achterbanraadpleging plaatsvond, was het moment gekomen om aan te geven wat de achterban van de verschillende bonden vond.

Elke vertegenwoordiger heeft op zijn eigen wijze verteld op welke wijze het betrekken van de achterban heeft plaatsgevonden en wat daarvan de uitkomst was. Bovendien is een nadere duiding van die uitkomst weggegeven. De uitkomst van de achterbanraadpleging bleek bij elke bond ongeveer hetzelfde te zijn. Sommigen gaven aan een enkeling gehoord te hebben die het eindbod steunde, anderen gaven aan dat 80 tot 90 % van de geraadpleegde leden aangaf dat het eindbod door de shredder kon. Ook de burgermedewerkers en FPS’ers in de fases 1 en 2 wezen het eindbod massaal af.

In de toelichtende sfeer werden door verschillende bonden reacties die binnen waren gekomen letterlijk geciteerd of verteld. Het beeld van de kille cijfers werd daarmee extra gekleurd. Door alle bonden werd op de een of andere wijze aangegeven dat de uitkomst niet alleen iets zegt over het eindbod zelf. Duidelijk is dat de teleurstelling, de frustratie, de woede veel dieper zit. De gedachte dat deze zich uitsluitend richt op het geboden pakket aan arbeidsvoorwaarden is onjuist. Het gaat ook over tekorten aan materieel, aan oefenmogelijkheden, aan opleidingsfaciliteiten, etc. In alle reacties kwam het ontbreken van perspectief, het gevoel van in de steek worden gelaten door de leiding, het niets terug zien van de mooie woorden tot uiting.

In een reactie gaf defensie aan te erkennen dat er veel problemen zijn. Problemen waaraan gewerkt wordt of moet gaan worden. Edoch: de financiële kaders laten op dit moment niet toe dat er gesproken kan worden over een verbetering van het bod. Een nieuw voorstel zit er niet in. Mogelijkheden om het mandaat te verruimen ziet defensie niet. De kaders staan vast.

Defensie heeft een probleem. Nee, defensie heeft meerdere problemen. Erkenning daarvan kan gezien worden als een stapje. Erkenning daarvan kan ook gezien worden als mooie woorden. In elk geval staat vast dat vooralsnog boter bij de vis niet aan de orde is. Voor de boer geldt, zoals het spreekwoord luidt, dat hij vis eet als het spek op is, voor de defensiebonden geldt dat niet. We kunnen niet tevreden zijn met wat we hebben. Er moet juist veel gebeuren. De onvermijdelijke conclusie luidt dan ook dat de minister met acties gedwongen moet worden om uit de schuttersput te komen.

DPIA

DE WERELD OP ZIJN KOP!

Dinsdag 30 mei verscheen er op intranet een bericht onder de kop:
Geen arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor defensiepersoneel.
In dat bericht wordt aangegeven dat de Minister, de SG en de CDS teleurgesteld hebben gereageerd op de afwijzing van het eindbod. Als centrales kunnen we ons dat vanuit hun perspectief voorstellen. Het bericht vervolgt met de tekst dat zij het betreuren dat de bonden er opnieuw voor hebben gekozen om niet in te gaan op een belangrijk pakket maatregelen waaronder 2 % loonsverhoging, een nieuw diensteindestelsel, etc. Daarmee spreken zij hun teleurstelling in u, de defensiemedewerkers, uit. De bonden bestaan uit leden. Leden werkzaam bij defensie. Zij hebben met een uitslag die in menig voormalig Oostblok land als verkiezingsuitslag vóór de zittende leiding met gejuich zou worden ontvangen, duidelijk gemaakt het eindbod maar belabberd te vinden. Dat constaterende is het antwoord op de vraag wie nu beter weet wat er leeft, wat het gevoel op de werkplek, niet moeilijk te geven. De defensiemedewerkers hebben gesproken en de bonden zijn het doorgeefluik van hun boodschap. Als zij de boodschap van de boodschapper betreuren, betreuren zij dus uw opvatting. Daarmee wordt de al aanwezige kloof tussen leiding en medewerkers (die uit de vorig jaar gehouden enquête al duidelijk bleek) niet verkleind maar juist vergroot.

DPIA
  zaterdag 3 juni 2017 @ 21:01:00 #2
13456 AchJa
Shut up!!!
  Moderator dinsdag 6 juni 2017 @ 14:41:50 #3
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_171498876
quote:
Oud-minister Hillen verzweeg details corruptiezaak

CDA-politicus Hans Hillen heeft als minister van Defensie de Tweede Kamer niet alles verteld over een grote corruptiezaak rond de aankoop van defensieauto's. "Als ik alle details over zulke zaken aan de Kamer zou melden, dan zou ik geen tijd meer overhouden om een krijgsmacht te runnen", zegt hij tegen NRC.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator donderdag 8 juni 2017 @ 14:29:30 #4
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_171548331
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
Geen reconstructie van bestorming treinkaping De Punt

Er komt geen reconstructie van de bestorming van de gekaapte trein bij De Punt in juni 1977. Nabestaanden van de Zuid-Molukse kapers wilden dat, maar de rechtbank in Den Haag ziet er onvoldoende aanleiding toe.

Wel worden pas opgedoken geluidsopnames binnenkort tijdens een zitting achter gesloten deuren beluisterd. Een aantal mariniers droeg bij de bestorming opname-apparatuur bij zich, bedoeld voor opleidingsdoeleinden. Het Nederlands Forensisch Instituut gaf hiervan een transcriptie vrij.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171592701
quote:
Nieuwe vloot marineschepen in ontwikkeling

Vervangers van de M-fregatten, onderzeeboten en mijnenjagers en een nieuw combat support ship: de bedoeling is dat de eerste versies over, pak ‘m beet, 10 jaar worden opgeleverd. Momenteel zijn technische en operationele knappe koppen al volop systeemconcepten aan het ontwikkelen en testen. Daarover ging gisteren het symposium ‘Manning & Automation’ in de Helderse marinehaven.

Symposium ‘Manning & Automation’
Meer dan 125 belanghebbenden vanuit Defensie, gerelateerde opleidingsinstituten, kennisinstituten en partners uit het bedrijfsleven kwamen bijeen voor een update over de schepen van de toekomst.

De grootste verandering ten opzichte van de huidige vloot zit hem vooral in verbeterde systeemintegratie en meer automatisering. Daar zijn diverse redenen voor. “De omgeving waarin we opereren verandert”, legt kapitein-luitenant ter zee technische dienst Ton van Heusden uit. Hij is sinds een jaar manager van het programma ‘Manning & Automation’. “De dreiging wordt steeds complexer en sneller. Door meer te automatiseren, kunnen we sneller en beter anticiperen. De trend is complexere schepen, die met steeds minder personeel worden uitgerust. Hierdoor zijn innovaties in de ondersteuning van de bemanning aan boord noodzakelijk.”

Van dichtbij bekijken en testen
Op het symposium presenteert Defensie samen met de Defensie-industrie (RH Marine en Thales) en kennisinstituut TNO de lopende deelprojecten en studies. De ene studie staat nog in de kinderschoenen, de andere is vergevorderd en valt al overtuigend te demonstreren. Een aantal systemen en applicaties is gepresenteerd in scenario’s met fregatten en onderzeeboten. Verder konden bezoekers op de innovatiemarkt zo’n 25 verschillende studies onderzoeken en deelprojecten van dichtbij bekijken en testen.

Belangrijkste managementsystemen
Het consortium richt zijn innovaties met name op de 3 belangrijkste systemen aan boord: combat-, platform- en bridgemanagement. Ook bekijkt men de mogelijkheden voor nieuwe functionaliteiten bij integratie van de systemen. De huidige staan weliswaar in verbinding met elkaar, maar werken nog niet geïntegreerd samen. Van Heusden: “Door informatie uit te wisselen tussen de systemen is de bedrijfsvoering aan boord te optimaliseren. Hierdoor is de marine in staat om betaalbaar met technisch hoogwaardige schepen te blijven varen.” De reacties op de demo’s zijn positief. “Als ik dat tijdens mijn missies had gehad,” zegt een voormalig commandocentrale officier, “was ik heel blij geweest.”

Ambitie
De komende periode ontwikkelen Defensie, TNO, Thales en RH Marine de concepten verder uit en maken die gereed voor productie. De roadmap ‘Manning & Automation’ startte in 2014 en loopt tot 2030. Volgens de huidige planning wordt de nieuwe vloot vanaf ongeveer 2025 gefaseerd opgeleverd.

Bron: defensie.nl
Een nieuw combat support ship? Is die al eerder voorbij gekomen? Zal dat dan gaan over het alsnog één op één vervangen van de Zuiderkruis? Zodat de Karel Doorman die taken niet of minder hoeft te doen?
  zaterdag 10 juni 2017 @ 11:27:17 #6
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171592789
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 11:22 schreef Niek92 het volgende:

[..]

Een nieuw combat support ship? Is die al eerder voorbij gekomen? Zal dat dan gaan over het alsnog één op één vervangen van de Zuiderkruis? Zodat de Karel Doorman die taken niet of minder hoeft te doen?
Een is geen. De Karel Doorman is op dit moment het enige schip in de Nederlandse vloot met BOZ- capaciteit.

De Doorman heeft het afgelopen jaar wegens technische problemen tegen de kant aan gelegen. Deze periode heeft de KM dus geen BOZ- capaciteit beschikbaar. Gebruiken we de Doorman elders in de wereld voor bijvoorbeeld transport. Geen BOZ- capaciteit beschikbaar. Logische keuze dat er mogelijk een tweede tanker komt voor de nodige redundantie.

Maar eerst zien dan geloven.
pi_171592870
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 11:27 schreef detaris het volgende:

[..]

Een is geen. De Karel Doorman is op dit moment het enige schip in de Nederlandse vloot met BOZ- capaciteit.

De Doorman heeft het afgelopen jaar wegens technische problemen tegen de kant aan gelegen. Deze periode heeft de KM dus geen BOZ- capaciteit beschikbaar. Gebruiken we de Doorman elders in de wereld voor bijvoorbeeld transport. Geen BOZ- capaciteit beschikbaar. Logische keuze dat er mogelijk een tweede tanker komt voor de nodige redundantie.

Maar eerst zien dan geloven.
Ja, dat het nodig is, is wel duidelijk. Maar gezien de moeilijkheden om de Karel Doorman überhaupt in dienst te krijgen zou dit nogal een ommekeer zijn. Bovendien is de aanschaf van de MQ-9 uitgesteld met 7 jaar, omdat er geen geld voor was. Dat er dan wel geld is voor de ontwikkeling van een combat support ship, zou betekenen dat er substantieel meer geld beschikbaar komt om dat schip ook daadwerkelijk aan te kunnen schaffen.
  zaterdag 10 juni 2017 @ 11:58:48 #8
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171593324
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 11:31 schreef Niek92 het volgende:

[..]

Ja, dat het nodig is, is wel duidelijk. Maar gezien de moeilijkheden om de Karel Doorman überhaupt in dienst te krijgen zou dit nogal een ommekeer zijn. Bovendien is de aanschaf van de MQ-9 uitgesteld met 7 jaar, omdat er geen geld voor was. Dat er dan wel geld is voor de ontwikkeling van een combat support ship, zou betekenen dat er substantieel meer geld beschikbaar komt om dat schip ook daadwerkelijk aan te kunnen schaffen.
MQ-9 ligt politiek ook zeer gevoelig. Dat is echt niet alleen een geld kwestie.
Maar ik moet het nog maar zien dat er daadwerkelijk genoeg geld komt om aan de vervangingsbehoefte te voldoen, laat staan om te investeren en te groeien.
  Moderator zaterdag 10 juni 2017 @ 12:37:52 #9
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_171594050
quote:
Defensie wil DAF-vrachtwagens vervangen door Zweedse truck

Defensie wil ruim 2000 vrachtwagens kopen bij het Zweedse bedrijf Scania. De trucks moeten een groot deel van de verouderde DAF-trucks vervangen die in de jaren tachtig zijn gekocht.

Minister Hennis van Defensie schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het gaat om "kwalitatief goede" voertuigen. Het voordeel is dat op de laadruimte verschillende 'modules' geplaatst kunnen worden, benadrukt een defensiewoordvoerder. Te denken valt aan een werkplaats, een commandocentrum, een kraan of een cabine voor het personeel. Verder maken de vrachtauto's en trucks niet veel lawaai en zijn ze niet te vervuilend.

Contract

Defensie wil niet zeggen wat de mogelijke aanschaf kost. Het is commercieel vertrouwelijke informatie. De Tweede Kamer praat in juni over de aankoop van de vrachtwagens. Als de Kamer akkoord gaat met het voorstel van de minister kan het contract snel worden getekend. De eerste voertuigen zijn dan eind 2018 klaar.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171597759
WTF
Het paralement moet maar instemmen met de verkoop terwijl niet wordt vermeld wat het kost omdata het "commercieel vertrouwelijke informatie" is? Ik dacht dat we hier nog de schijn van een democratie proberen op te houden.
Niet dat de aankoop zelf mij iets uitmaakt, het zal vast wel nodig en redelijk zijn om voertuigen uit de jaren 80 te vervangen.
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
  zaterdag 10 juni 2017 @ 16:16:55 #11
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171598543
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 11:58 schreef detaris het volgende:

[..]

MQ-9 ligt politiek ook zeer gevoelig. Dat is echt niet alleen een geld kwestie.
Maar ik moet het nog maar zien dat er daadwerkelijk genoeg geld komt om aan de vervangingsbehoefte te voldoen, laat staan om te investeren en te groeien.
De MQ-9 is er al lang door.
  zaterdag 10 juni 2017 @ 16:59:03 #12
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171599363
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 15:30 schreef Bram_van_Loon het volgende:
WTF
Het paralement moet maar instemmen met de verkoop terwijl niet wordt vermeld wat het kost omdata het "commercieel vertrouwelijke informatie" is? Ik dacht dat we hier nog de schijn van een democratie proberen op te houden.
Niet dat de aankoop zelf mij iets uitmaakt, het zal vast wel nodig en redelijk zijn om voertuigen uit de jaren 80 te vervangen.
Was jij niet iemand die iets vond van oude stinkende diesels?

Dus het idee dat vrachtwagens uit het jaar kruik vervangen gaan worden door modernere exemplaren moet jou toch wel aanspreken lijkt me.
  zaterdag 10 juni 2017 @ 17:02:37 #13
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171599424
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 12:37 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Overigens, hier de kamerbrief.

Daaruit:

quote:
De levering en het onderhoud van de voertuigen voor de komende tien jaar zijn als één geheel aanbesteed, overeenkomstig de Aanbestedingswet Defensie en Veiligheid (ADV). De leverancier draagt hierdoor, behalve tijdens missies, het financiële risico voor de beschikbaarheid van de voertuigen. Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd bij de industrie en een deel door militaire monteurs op defensielocaties onder toezicht van de industrie.
Kortom, weer een waardeloze bud constructie net zoals met de Amarok... :')

Tevens weer een goed excuus voor defensie om een shitload aan onderhoudspersoneel en monteurs het hek over te trappen. :r
pi_171600444
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 12:37 schreef Cobra4 het volgende:
Nu werken er bij de fabrieken van Scania in Nederland ook een 2000 man/vrouw, daar zal wel wat werkgelegenheid mee gemoeid zijn.
DAF levert volgens mij helemaal geen militaire voertuigen meer of wel ?
  zaterdag 10 juni 2017 @ 18:08:50 #15
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171600700
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 16:16 schreef AchJa het volgende:

[..]

De MQ-9 is er al lang door.
Sinds wanneer dan? Een paar weken geleden pruttelde D66 en GL nog tegen... 2 jaar terug werd de koop nog uitgesteld.

Wel goede zaak trouwens :)
  zaterdag 10 juni 2017 @ 18:15:58 #16
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171600801
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 18:08 schreef detaris het volgende:

[..]

Sinds wanneer dan? Een paar weken geleden pruttelde D66 en GL nog tegen... 2 jaar terug werd de koop nog uitgesteld.

Wel goede zaak trouwens :)
Wel of niet bewapend is een beetje het geouwehoer. Maar als ISR middel is het eigenlijk al rond, dat ze vooralsnog niet fysiek in Nederland staan is niet zo'n probleem, die dingen worden toch waar ook ter wereld vanuit Leeuwarden bestuurd.
  zaterdag 10 juni 2017 @ 18:18:10 #17
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171600837
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 18:15 schreef AchJa het volgende:

[..]

Wel of niet bewapend is een beetje het geouwehoer. Maar als ISR middel is het eigenlijk al rond, dat ze vooralsnog niet fysiek in Nederland staan is niet zo'n probleem,6 die dingen worden toch waar ook ter wereld vanuit Leeuwarden bestuurd.
Gewoon bewapenen en gebruiken . :)
  zaterdag 10 juni 2017 @ 18:20:07 #18
13456 AchJa
Shut up!!!
  zondag 11 juni 2017 @ 07:36:29 #19
337465 Bram_van_Loon
Jeff, we can!
pi_171611569
quote:
10s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 16:59 schreef AchJa het volgende:

[..]

Was jij niet iemand die iets vond van oude stinkende diesels?

Dus het idee dat vrachtwagens uit het jaar kruik vervangen gaan worden door modernere exemplaren moet jou toch wel aanspreken lijkt me.
Ja en ja. Ik heb enkel moeite met het gebrek aan transparantie t.o.v. het orgaan wat het hoogste orgaan in onze democratie behoort te zijn. ;)
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
  Moderator maandag 12 juni 2017 @ 13:35:12 #20
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_171641408
quote:
Acties op luchthavens tijdens zomerpiek

DEN HAAG - Vakantiegangers dreigen de komende zomermaanden te worden getroffen door stiptheidsacties van de Koninklijke Marechaussee op de luchthavens als Schiphol en Rotterdam.

De gezamenlijke vakbonden voor militair- en burgerpersoneel bij de krijgsmacht kondigen dit aan in een vandaag onder de leden verspreide nieuwsbrief. Aanleiding voor de dreigende taal is een loonconflict met minister Hennis van Defensie. „Kennelijk is het nodig dat acties echt pijn gaan doen”, aldus de vakcentrales in een gezamenlijke verklaring.

De acties moeten Hennis ertoe bewegen om met een nieuw cao-voorstel te komen. Onlangs wezen militairen en burgers een aanbod van 2 procent loonsverhoging af. „De piketpalen zijn geslagen, we zijn nu driftig aan de slag met het in gang zetten van acties die indruk maken op de minister, de politiek en het Nederlandse publiek”, aldus de in het platform ’Defensiepersoneel in Actie’ verenigde bonden.

Ze wijzen erop dat militairen weliswaar geen stakingsrecht hebben, maar dat andere acties wel tot de mogelijkheden behoren. Behalve de dreigende stiptheidsacties tijdens de zomerpiek op luchthavens als Schiphol en Rotterdam, willen de bonden ook met steun van de ’eigen’ militairen van zich laten horen tijdens de nationale viering van Veteranendag op 24 juni.

Doemscenario
Stiptheidsacties bij de paspoortcontroles zijn een doemscenario voor Schiphol, waar tijdens de afgelopen voorjaarsvakantie al veel onvrede onder reizigers ontstond over de lange rijen, waardoor velen hun vlucht misten. De luchthaven beloofde beterschap, mede doordat ook de KLM-directie zich zeer kritisch uitte over de service op de luchthaven.

(Telegraaf)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator woensdag 14 juni 2017 @ 16:29:08 #21
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_171692302
quote:
Rob Kramer wordt nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten

Schout-bij-nacht Rob Kramer is per 22 september de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten. In die functie is hij tevens admiraal Benelux. Hij wordt op 11 september bevorderd tot vice-admiraal. Kramer volgt luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk op die na 39 jaar met functioneel leeftijdsontslag gaat.

Kramer begon zijn carrière tot marineofficier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). Daarna vervulde hij voornamelijk operationele functies aan boord van fregatten en bij de mijnendienst. Hij nam onder meer deel aan NAVO-operatie Sharp Guard ter handhaving van het handelsembargo voor de kust van voormalig Joegosla­vië. In 2006 voerde Kramer het commando over het luchtverdedigings- en commandofregat Hr. Ms. Evertsen. Dit schip werd in 2008 onder zijn leiding als eerste Nederlandse eenheid ingezet voor de Somalische kust in de strijd tegen piraterij en ter bescherming van de schepen van het World Food Program. In 2014 volgde het commando over de Netherlands Maritime Force. Sinds 1 juni 2016 is Kramer als schout-bij-nacht Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten.

Van Sprang
Commandant Korps Mariniers, tevens directeur Operaties Commando Zeestrijdkrachten, brigadegeneraal der mariniers Frank van Sprang volgt Kramer op 11 september op als Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten. 2 weken eerder wordt hij bevorderd tot generaal-majoor der mariniers. Van Sprang begon in 1982 aan het KIM. Daarna behaalde hij onder meer de kwalificaties berg- en wintergetraind, parachutist, commando en kikvorsman. Ook voltooide hij de Amphibious Warfare School in het Amerikaanse Quantico en de hogere krijgsvorming KM op het Instituut Defensie Leergangen.

Van Sprang nam onder andere deel aan de VN-missie in Cambodja, operatie Allied Harbour in Albanië en hij was militair assistent van de deputy director stability in het ISAF-hoofdkwartier in Kabul, Afghanistan. Sinds mei 2014 is Van Sprang brigadegeneraal der mariniers. In die rang is hij plaatsvervangend directeur van de Directie Aansturen Operationele Gereedheid, directeur Operaties CZSK en Commandant Korps Mariniers.

Mac Mootry
Kolonel der mariniers Jeff Mac Mootry is per 25 augustus Commandant Korps Mariniers en directeur Operaties Commando Zeestrijdkrachten. Op 14 augustus wordt hij hiervoor bevorderd tot brigadegeneraal der mariniers. Mac Mootry begint in 1985 als dienstplichtige bij het Korps Mariniers. Na de Praktische Opleiding tot Officier der Mariniers is hij 6 jaar pelotonscommandant. Hij behaalt de kwalificaties berg- en wintergetraind, parachutist en commando.

In 1992 volgt een uitzending naar Cambodja en in 1995 naar Haïti. Daarna neemt hij als commandant van een detachement mariniers deel aan de NAVO Stabilisation Force in Bosnië. Hij is enkele jaren actief op het gebied van speciale operaties en 3 jaar compagniescommandant. In 2010 is Mac Mootry hoofd Operaties van Task Force Uruzgan. In september 2012 krijgt hij het commando over het Tweede Mariniersbataljon. De eenheid draagt onder meer bij aan antipiraterijmissies en de EU-battlegroup. Sinds eind mei 2014 is hij Chef Kabinet van de Commandant der Strijdkrachten.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  donderdag 15 juni 2017 @ 13:23:04 #22
38496 Perrin
Sapere aude
pi_171709590
quote:
What went wrong with the F-35, Lockheed Martin’s Joint Strike Fighter?

The F-35 was billed as a fighter jet that could do almost everything the U.S. military desired, serving the Air Force, Marine Corps and Navy – and even Britain’s Royal Air Force and Royal Navy – all in one aircraft design. It’s supposed to replace and improve upon several current – and aging – aircraft types with widely different missions. It’s marketed as a cost-effective, powerful multi-role fighter airplane significantly better than anything potential adversaries could build in the next two decades. But it’s turned out to be none of those things.

Officially begun in 2001, with roots extending back to the late 1980s, the F-35 program is nearly a decade behind schedule, and has failed to meet many of its original design requirements. It’s also become the most expensive defense program in world history, at around US$1.5 trillion before the fighter is phased out in 2070.

The unit cost per airplane, above $100 million, is roughly twice what was promised early on. Even after President Trump lambasted the cost of the program in February, the price per plane dropped just $7 million – less than 7 percent.

And yet, the U.S. is still throwing huge sums of money at the project. Essentially, the Pentagon has declared the F-35 “too big to fail.” As a retired member of the U.S. Air Force and current university professor of finance who has been involved in and studied military aviation and acquisitions, I find the F-35 to be one of the greatest boondoggles in recent military purchasing history.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
  Moderator donderdag 15 juni 2017 @ 13:28:58 #23
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_171709705
quote:
Verwarde man steelt truck Defensie en gaat joyriden

Een "verwarde blanke man" heeft een vrachtwagen van de militaire basis Oirschot gestolen en is daarmee gaan joyrijden in Eindhoven. De man is later weer op de basis aangehouden, meldde minister Hennis van Defensie vanavond aan de Tweede Kamer.

De man had uit een rugzak van oefenende militairen op de hei een toegangspas tot de basis, plus een universele sleutel van een Scania gestolen. Daarna is hij naar de basis gegaan en heeft de truck meegenomen.

Tijdens de rit heeft hij andere voertuigen beschadigd. Hennis lichtte de Kamer in over het gebeuren tijdens een debat over een ander incident op vliegbasis Volkel. Daar werd vorige maand een veroordeelde Syriëganger aangehouden. Die was als invallende uitzendkracht op de basis beland om graafwerkzaamheden te doen.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator vrijdag 16 juni 2017 @ 12:09:29 #24
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_171730009
quote:
Oud-ministers van Defensie niet gehoord in omkopingszaak auto's

De oud-ministers van Defensie Kamp en Van Middelkoop hoeven niet te worden gehoord in de omkopingszaak rond de aanbesteding van politie- en legerauto's door autobedrijf Pon, de importeur van Volkswagen en Audi. Over het verhoren van voormalig minister Hillen moet de rechtbank nog een besluit nemen.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator vrijdag 16 juni 2017 @ 15:36:47 #25
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_171733769
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator zaterdag 17 juni 2017 @ 11:33:36 #26
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_171748325
quote:
​Defensie onderzoekt integriteit minister Kamp

Het ministerie van Defensie gaat onderzoek doen naar de integriteit van minister Kamp van Economische Zaken. Dit gebeurt na een klacht van twee ex-medewerkers, die bij Defensie werkten toen Kamp nog minister van Defensie was.

Defensie bevestigde zaterdag berichtgeving hierover in de Telegraaf. Voor het integriteitsonderzoek schakelt Defensie een deskundige van buiten in, ex-topambtenaar Roel Bekker. Het onderzoek begint zo spoedig mogelijk.

Voorrang

De ontslagen medewerkers stellen dat Kamp destijds giften heeft aangenomen van auto-importeur Pon en dat hij heeft geaccepteerd dat het bedrijf hem voorrang heeft verleend. Kamp liet zijn privéauto apk-keuren bij Pon, terwijl het bedrijf geen standaardgarage is voor particulieren.

Pon heeft tussen 2001 en 2011 ambtenaren gefêteerd om lucratieve opdrachten binnen te halen. De giften varieerden van gratis winterbanden en korting op onderhoud tot buitenlandse reizen. Kamp betaalde voor onder meer de apk-keuring, maar kreeg twee navigatie-cd's van Pon ter waarde van 250,42 euro cadeau.

Stom

Kamp noemde het onlangs "stom" dat hij destijds zijn privéauto door Pon heeft laten keuren. "Ik heb geen verstand van kortingen. Ik vraag er nooit om. Ik ben er heel slecht in. Zelfs op een markt in Egypte vraag ik geen korting."

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator dinsdag 20 juni 2017 @ 12:46:50 #27
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_171810075
quote:
Militairen slaan waterputten voor brandweer op de Veluwe

Militairen van de landmacht leggen vandaag waterputten aan op de Veluwe bij Schaarsbergen. Het moet de brandweer helpen bij het bestrijden van natuurbranden, meldt Omroep Gelderland.

In natuurgebieden is het voor de brandweer vaak lastig om aan bluswater te komen. Door putten van tientallen meters diep te slaan, kan in het geval van een brand het grondwater gebruikt worden.

Het werk wordt uitgevoerd door militairen. Eerder sloegen zij zulke calamiteitenputten ook al in andere natuurgebieden in Nederland.

Warmte en droogte

Volgens een woordvoerder van de landmacht heeft de aanleg van de putten niets te maken met de warmte op dit moment, maar stond het werk al langer gepland.

Door de warmte en droogte is er nu wel een verhoogd risico op natuurbranden. In verschillende regio's is daarom code oranje van kracht.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171817323
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 juni 2017 12:46 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Hartstikke mooi maar kunnen lokale boeren dat ook niet?
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_171817503
De bezuinigingen bij de brandweer beginnen er ook in te hakken.... :')
"I don't know what the wild men of the world will do when the last Lee Enfields wear out."
  Moderator dinsdag 20 juni 2017 @ 19:07:16 #30
39093 crew  jitzzzze
Banaan in je oor
pi_171817524
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 juni 2017 18:56 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Hartstikke mooi maar kunnen lokale boeren dat ook niet?
Je slaat zo'n put niet eventjes; niet elke boer zal zo'n apparaat hebben staan.
  Moderator dinsdag 20 juni 2017 @ 19:07:35 #31
39093 crew  jitzzzze
Banaan in je oor
  dinsdag 20 juni 2017 @ 22:05:31 #32
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171822471
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 juni 2017 18:56 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Hartstikke mooi maar kunnen lokale boeren dat ook niet?
Nee. Het is niet dat er een kuil gegraven wordt ofzo... Het is de waterboorinstallatie van de genie.

Hebben ze al veel meer gedaan.

http://www.avrm.nl/landmacht-wapent-veluwe-vuur/
pi_171828603
quote:
1s.gif Op dinsdag 20 juni 2017 22:05 schreef AchJa het volgende:

[..]

Nee. Het is niet dat er een kuil gegraven wordt ofzo... Het is de waterboorinstallatie van de genie.

Hebben ze al veel meer gedaan.

http://www.avrm.nl/landmacht-wapent-veluwe-vuur/
Een beetje boer doet dat toch ook? Tenminste die mobiele sproeiers worden hier vaak op het grondwater aangesloten.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
  Moderator woensdag 21 juni 2017 @ 13:21:47 #34
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_171833701
quote:
Onderzoeksraad geeft onthutsend beeld van schietoefening bij Defensie

Het ministerie van Defensie heeft commandotroepen jarenlang schiettrainingen gegeven onder gevaarlijke omstandigheden. Dat staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over een dodelijk schietincident op een schietbaan in Ossendrecht. Daarbij kwam in 2015 een instructeur, een sergeant, om het leven toen hij werd geraakt door een kogel van een commando die de schiettraining kreeg.

Bij dat incident ging volgens de OVV van alles mis. De oefenlocatie was niet goed, de instructeur was onervaren en het toezicht faalde. Niets ging zoals het zou moeten gaan, schrijft de raad.

Een belangrijke oorzaak van het dodelijke incident was de ongeschiktheid van het schiethuis in Ossendrecht. Het interieur van het gebouw bestaat uit houten frames met dunne wanden van vinyldoek. Defensie huurde de schietbaan van de Politieacademie omdat het niet zelf beschikt over oefenlocaties om te schieten.

De geraakte instructeur bevond zich op het fatale moment achter een dunne wand. Hij had geen zicht op de deelnemers aan de schietcursus en de deelnemers zagen hem niet. Een mede-instructeur die vanaf een balustrade toekeek, had ook geen zicht op zijn collega. De instructeur werd meerdere malen geraakt toen een deelnemer aan de schietcursus met scherp op een doel vuurde, schrijft de OVV,

De instructeur had de oefening eigenlijk helemaal niet mogen geven in de vorm waarvoor gekozen was. De sergeant was namelijk zelf nog in opleiding om instructeur te worden en had persoonlijke begeleiding moeten krijgen.

De Onderzoeksraad schrijft ook dat het incident in Ossendrecht niet het eerste is waarbij militairen ernstig gewond zijn geraakt of gedood.

Niet zonder risico's

Schietoefeningen voor commando's gebeuren vaak met een hoog realiteitsgehalte. Er wordt met scherp geschoten omdat commando's op de gevaarlijkste in situaties moeten zijn voorbereid, zegt de voorzitter van de OVV, Tjibbe Joustra. "Het betekent dat die oefeningen niet zonder risico's zijn. Je oefent om te leren."

"Maar de risico's tijdens een oefening moeten wel zo veel mogelijk worden beperkt. En daar hebben wij een groot aantal kanttekeningen bij. Allerlei voorschriften zijn niet nageleefd. Het schiethuis in Ossendrecht voldeed niet aan de eisen. Er waren onvoldoende instructeurs, geen kwalificaties, geen toezicht. Het rapport is nogal een opsomming van zaken die niet goed zijn gegaan."

De raad verbaast zich er in het rapport verder over dat Defensie geen eigen schiethuis heeft. In 2007 werd een aanvraag voor een eigen schiethuis dat aan de eisen voldoet goedgekeurd, maar het is er nooit gekomen. "Realiseer dat nou een keer", beveelt Joustra aan.

Reactie Hennis

Minister Hennis zegt in een reactie op het rapport dat ze het van het grootste belang vindt dat Defensie de veiligheid van militairen maximaal waarborgt in de uitoefening van hun beroep.

"De conclusies zijn glashelder en nopen tot actie. De bevindingen van de OVV zijn hierbij leidend. Het spreekt vanzelf dat in het bijzonder de aanbevelingen op het terrein van toezicht met voorrang zijn en worden aangepakt. Ook zijn de oefeningen met scherpe munitie in het schiethuis van Ossendrecht direct na het ongeval opgeschort."

(NOS)
Video via de link.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  woensdag 21 juni 2017 @ 13:31:02 #35
38496 Perrin
Sapere aude
pi_171833861
quote:
De raad verbaast zich er in het rapport verder over dat Defensie geen eigen schiethuis heeft.
:|W
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
  Moderator woensdag 21 juni 2017 @ 14:36:36 #36
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_171835004
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  woensdag 21 juni 2017 @ 16:52:50 #37
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171837566
quote:
De raad verbaast zich er in het rapport verder over dat Defensie geen eigen schiethuis heeft. In 2007 werd een aanvraag voor een eigen schiethuis dat aan de eisen voldoet goedgekeurd, maar het is er nooit gekomen. "Realiseer dat nou een keer", beveelt Joustra aan.
Kalf, put en verdronken. Was eens met een zak centen over de brug gekomen ipv defensie tot op het bot en verder uit te kleden... :{w
  woensdag 21 juni 2017 @ 18:11:33 #38
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171838822
De reactie van Hennis is wel een teken aan de wand. :')
pi_171839257
quote:
1s.gif Op woensdag 21 juni 2017 18:11 schreef detaris het volgende:
De reactie van Hennis is wel een teken aan de wand. :')
Ook de reactie van dat SP kamerlid. :')
"I don't know what the wild men of the world will do when the last Lee Enfields wear out."
pi_171839369
En dan al die regiments/onderdeels facebook pagina's met vacatures etc😂 de nood moet wel erg hoog zijn...
pi_171840351
quote:
0s.gif Op woensdag 21 juni 2017 08:20 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:Een beetje boer doet dat toch ook? Tenminste die mobiele sproeiers worden hier vaak op het grondwater aangesloten.
Ja, met een giertank kun je ook wel een gat spuiten, maar geen 60m diep.
Dat moet je toch echt boren.
Er zijn genoeg particuliere bedrijven die daar een dagtaak aan hebben, dat wel natuurlijk ;)
  woensdag 21 juni 2017 @ 19:37:04 #42
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171840687
quote:
1s.gif Op woensdag 21 juni 2017 18:11 schreef detaris het volgende:
De reactie van Hennis is wel een teken aan de wand. :')
Uiteraard wordt er weer gemekkerd over het "toezicht" en dat dat "voorrang" dient te hebben bij de aanpak... Ja want dat is het laaghangende fruit (personeel dus) wat je lekker makkelijk de schuld kan geven en zo nodig het hek over kunt trappen...

Dat de politiek nog geen kwartje beschikbaar heeft gesteld voor een fatsoenlijke schietbaan wordt gemakshalve vergeten. Dat het personeel al jaren klaagt over onvoldoende, zwaar verouderde en onjuiste midddelen zal ook wel nieuw zijn voor ze... Zelfs de boterberg van de jaren 80 is niet groot genoeg om aan te geven hoeveel boter ze op hun hoofd hebben daar in Den Haag. :{w
  woensdag 21 juni 2017 @ 19:38:35 #43
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171840712
quote:
0s.gif Op woensdag 21 juni 2017 08:20 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Een beetje boer doet dat toch ook? Tenminste die mobiele sproeiers worden hier vaak op het grondwater aangesloten.
Gewoon in de sloot ernaast ja...
pi_171841003
10 jaar geleden beginnen met plannen maken voor een nieuwe schietbaan en nu er nog steeds geen hebben. De Nederlandse overheid op zijn best. Waarschijnlijk ook al flink over budget zonder dat er een steen gelegd is. ;(
"I don't know what the wild men of the world will do when the last Lee Enfields wear out."
  woensdag 21 juni 2017 @ 20:13:35 #45
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171841489
quote:
1s.gif Op woensdag 21 juni 2017 19:37 schreef AchJa het volgende:

[..]

Uiteraard wordt er weer gemekkerd over het "toezicht" en dat dat "voorrang" dient te hebben bij de aanpak... Ja want dat is het laaghangende fruit (personeel dus) wat je lekker makkelijk de schuld kan geven en zo nodig het hek over kunt trappen...

Dat de politiek nog geen kwartje beschikbaar heeft gesteld voor een fatsoenlijke schietbaan wordt gemakshalve vergeten. Dat het personeel al jaren klaagt over onvoldoende, zwaar verouderde en onjuiste midddelen zal ook wel nieuw zijn voor ze... Zelfs de boterberg van de jaren 80 is niet groot genoeg om aan te geven hoeveel boter ze op hun hoofd hebben daar in Den Haag. :{w
Uiteraard zijn alle politici geschrokken en verbijsterd...

En de mindef voelt zich verantwoordelijk. Je bent verantwoordelijk koe :')
pi_171842144
quote:
14s.gif Op woensdag 21 juni 2017 20:13 schreef detaris het volgende:

[..]

Uiteraard zijn alle politici geschrokken en verbijsterd...

En de mindef voelt zich verantwoordelijk. Je bent verantwoordelijk koe :')
Vrouwen hé! Die voelen dingen....
"I don't know what the wild men of the world will do when the last Lee Enfields wear out."
  woensdag 21 juni 2017 @ 21:27:55 #47
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171843592
quote:
0s.gif Op woensdag 21 juni 2017 19:52 schreef Stephen_Dedalus het volgende:
10 jaar geleden beginnen met plannen maken voor een nieuwe schietbaan en nu er nog steeds geen hebben. De Nederlandse overheid op zijn best. Waarschijnlijk ook al flink over budget zonder dat er een steen gelegd is. ;(
Welk budget... :')
pi_171845846
quote:
1s.gif Op woensdag 21 juni 2017 21:27 schreef AchJa het volgende:

[..]

Welk budget... :')
Ohja :')
"I don't know what the wild men of the world will do when the last Lee Enfields wear out."
  Moderator zaterdag 24 juni 2017 @ 13:18:32 #49
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_171912175
quote:
Ombudsman wil meer geld naar veteranencentra

Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat de overheid structureel meer geld moet bijdragen aan veteranencentra. Hij maakt zich zorgen over het voortbestaan van deze veteranenhuizen. Die zijn nu afhankelijk van individuele subsidies en donaties.

"Er zijn soms dingen waar je geen raad mee weet. Hier zijn andere veteranen die je daarmee kunnen helpen", zegt Libanonveteraan Ferry van den Brûle. Wekelijks gaat hij naar een veteranencentrum in Alphen aan den Rijn.

Daar komt hij niet alleen voor de gezelligheid; hij heeft last van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Hij werd afgekeurd en zou dan thuis moeten gaan zitten. "Maar dat is het slechtste wat je kunt doen. Daarom zijn we met het veteranencentrum aan de slag gegaan."

Vandaag eert Nederland voor de dertiende keer de 115.000 veteranen. Dat gebeurt tijdens de viering van Nationale Veteranendag in Den Haag, waar de maatschappelijke erkenning van veteranen en de waardering voor hun werk centraal staan.
De dag begint traditioneel met een bijeenkomst in de Ridderzaal met toespraken, gedichten en zang. Koning Willem-Alexander, premier Rutte en minister van Defensie Hennis zijn daarbij aanwezig. Op het Binnenhof worden medailles uitgereikt aan veteranen.

Daarna defileren ruim 5000 veteranen en militairen. Ze leggen een route van 2,5 kilometer af door de binnenstad van Den Haag, die begint en eindigt op het Malieveld. Op de Kneuterdijk marcheren ze langs koning Willem-Alexander.
Voorafgaand aan het defilé vliegen verschillende F-16's, helikopters en een aantal historische toestellen over de stad. Op het Malieveld is de hele dag door een bijeenkomst met muziek en activiteiten.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171970340
quote:
Die Haushälter billigten auch den Aufbau einer Flotte von sieben Tankflugzeugen des Typs Airbus A330 MRTT, die gemeinsamen mit den Niederlanden, Luxemburg und Norwegen genutzt werden sollen und auch der Nato zur Verfügung gestellt werden sollen. Deutschland soll zwei Drittel der Flugstunden erhalten und mit 1,4 Milliarden Euro zwei Drittel der Kosten tragen.

Volledige artikel in het Duits hier.
Die A330 MRTT's die Nederland aanschaft worden er dus in totaal 7, samen met de rest. Duitsland neemt 2/3 van de tijd de toestellen. Blijven er 2,3 over voor Nederland, Noorwegen en Luxemburg. Dan kan Nederland er zeker niet altijd over 2 beschikken, zoals we er nu hebben. Het lijkt zo mooi, maar is dus uiteindelijk weer een bezuiniging.

Aanschafkosten dalen wel, waardoor er dus mogelijk meer zouden kunnen komen?
pi_171970688
quote:
0s.gif Op maandag 26 juni 2017 19:03 schreef Niek92 het volgende:

[..]

Die A330 MRTT's die Nederland aanschaft worden er dus in totaal 7, samen met de rest. Duitsland neemt 2/3 van de tijd de toestellen. Blijven er 2,3 over voor Nederland, Noorwegen en Luxemburg. Dan kan Nederland er zeker niet altijd over 2 beschikken, zoals we er nu hebben. Het lijkt zo mooi, maar is dus uiteindelijk weer een bezuiniging.

Aanschafkosten dalen wel, waardoor er dus mogelijk meer zouden kunnen komen?
Waarom heeft Luxemburg in godesnaam een tankvliegtuig :? ze hebben niet eens een luchtmacht.
Of kopen ze die voor Belgie als een soort betaling in natura?

Tevens komt je link hierop uit:
Der Bundestag hat Rüstungsprojekte im Volumen von elf Milliarden Euro gebilligt, darunter den Kauf von fünf Korvetten.

Is meer dan 2 miljard per corvette niet erg gortig? Daar koop je state of the art onderzeeers voor of een klein vliegdekschip.

[ Bericht 12% gewijzigd door icecreamfarmer_NL op 26-06-2017 19:25:19 ]
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_171970906
quote:
0s.gif Op maandag 26 juni 2017 19:18 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Waarom heeft Luxemburg in godesnaam een tankvliegtuig :? ze hebben niet eens een luchtmacht.
Of kopen ze die voor Belgie als een soort betaling in natura?
Nederland en België beschermen het Luxemburgse luchtruim. Dus zal wel zoiets zijn ja. Meebetalen en in ruil bescherming.

En die korvetten zijn er 5 voor 2 miljard. Zit nog een heel overig pakket bij, met upgrades voor Boxers en Tigers onder andere als ik het goed gelezen heb. Over een tijd nog een aankondiging voor aanschaf van 6 onderzeeërs, samen met Noorwegen.
pi_171970996
quote:
0s.gif Op maandag 26 juni 2017 19:25 schreef Niek92 het volgende:

[..]

Nederland en België beschermen het Luxemburgse luchtruim. Dus zal wel zoiets zijn ja. Meebetalen en in ruil bescherming.

En die korvetten zijn er 5 voor 2 miljard. Zit nog een heel overig pakket bij, met upgrades voor Boxers en Tigers onder andere als ik het goed gelezen heb. Over een tijd nog een aankondiging voor aanschaf van 6 onderzeeërs, samen met Noorwegen.
Last het net ook.

Zag trouwens ook dit:
Über ein weiteres Großprojekt wurde der Haushaltsausschuss zunächst nur informiert: Deutschland plant, gemeinsam mit Norwegen sechs baugleiche U-Booten von ThyssenKrupp zu beschaffen. Die norwegische Firma Kongsberg soll im Gegenzug Lenkflugkörper für das künftige deutsche Mehrzweckkampfschiff 180 sowie langfristig auch für deutsche Fregatten liefern. Der deutsche Anteil an dem Geschäft beläuft sich auf 1,85 Milliarden Euro. Entscheiden sollen die Haushälter voraussichtlich 2019.

Ik dacht dat wij met de Noren nieuwe subs zouden bouwen?
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_171971219
quote:
0s.gif Op maandag 26 juni 2017 19:25 schreef Niek92 het volgende:

[..]

Nederland en België beschermen het Luxemburgse luchtruim. Dus zal wel zoiets zijn ja. Meebetalen en in ruil bescherming.

En die korvetten zijn er 5 voor 2 miljard. Zit nog een heel overig pakket bij, met upgrades voor Boxers en Tigers onder andere als ik het goed gelezen heb. Over een tijd nog een aankondiging voor aanschaf van 6 onderzeeërs, samen met Noorwegen.
Overigens als ik wiki moet geloven doen wij aan 2 verschillende pools mee:
Netherlands[edit]
In 2013, the Netherlands expressed interest in the A330 MRTT to replace its two KDC-10s. Through the European Air Transport Command, a study was conducted to standardise and expand the European Air Refuelling capability, the Netherlands was lead nation for the study also involving Norway and Poland. In December 2014, it was announced that the Netherlands Air Force had selected the A330 MRTT to replace their KDC-10s in 2020. Negotiations for four aircraft were underway; they are proposed to be stationed at Eindhoven Airbase for use by the Netherlands, Poland and Norway.[59] In July 2016, the Royal Netherlands Air Force ordered two A330 MRTT tankers.[60]
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_171971378
quote:
0s.gif Op maandag 26 juni 2017 19:28 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Last het net ook.

Zag trouwens ook dit:
Über ein weiteres Großprojekt wurde der Haushaltsausschuss zunächst nur informiert: Deutschland plant, gemeinsam mit Norwegen sechs baugleiche U-Booten von ThyssenKrupp zu beschaffen. Die norwegische Firma Kongsberg soll im Gegenzug Lenkflugkörper für das künftige deutsche Mehrzweckkampfschiff 180 sowie langfristig auch für deutsche Fregatten liefern. Der deutsche Anteil an dem Geschäft beläuft sich auf 1,85 Milliarden Euro. Entscheiden sollen die Haushälter voraussichtlich 2019.

Ik dacht dat wij met de Noren nieuwe subs zouden bouwen?
Wij zijn nog aan het uitzoeken of het wel nut heeft om nieuwe onderzeeërs aan te schaffen..
Maar we schijnen ook nogal specifieke eisen te hebben, van wat ik heb begrepen van het lezen van marineschepen.nl. Dingen zullen er wel komen, maar de aanschafprocedure is geloof ik nog niet officieel gestart.

quote:
0s.gif Op maandag 26 juni 2017 19:37 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Overigens als ik wiki moet geloven doen wij aan 2 verschillende pools mee:
Netherlands[edit]
In 2013, the Netherlands expressed interest in the A330 MRTT to replace its two KDC-10s. Through the European Air Transport Command, a study was conducted to standardise and expand the European Air Refuelling capability, the Netherlands was lead nation for the study also involving Norway and Poland. In December 2014, it was announced that the Netherlands Air Force had selected the A330 MRTT to replace their KDC-10s in 2020. Negotiations for four aircraft were underway; they are proposed to be stationed at Eindhoven Airbase for use by the Netherlands, Poland and Norway.[59] In July 2016, the Royal Netherlands Air Force ordered two A330 MRTT tankers.[60]
Dit is dezelfde pool dacht ik, waar Duitsland zich nu bij aansluit. Alle Nederlandse vracht- en tankvliegtuigen vallen onder het EATC, dus misschien dat dit dan een onderdeel er van wordt?
  maandag 26 juni 2017 @ 19:45:51 #56
285613 Verbodsbord
Verwijderd door Admin
pi_171971417
quote:
0s.gif Op maandag 26 juni 2017 19:43 schreef Niek92 het volgende:

[..]

Wij zijn nog aan het uitzoeken of het wel nut heeft om nieuwe onderzeeërs aan te schaffen..
Maar we schijnen ook nogal specifieke eisen te hebben, van wat ik heb begrepen van het lezen van marineschepen.nl. Dingen zullen er wel komen, maar de aanschafprocedure is geloof ik nog niet officieel gestart.


[..]

Dit is dezelfde pool dacht ik, waar Duitsland zich nu bij aansluit. Alle Nederlandse vracht- en tankvliegtuigen vallen onder het EATC, dus misschien dat dit dan een onderdeel er van wordt?
Mag toch hopen dat men de onderzeedienst niet verloren laat gaan. Afgaande op de verhalen die ik hoorde tijdens de rondleiding op de bruinvis afgelopen vrijdag zit daar een hoop (internationaal erkende) expertise.
Op zondag 13 februari 2011 16:21 schreef Vermecelli het volgende:
Hij heeft toch geen pokemon flute kanker mongool
  Moderator dinsdag 27 juni 2017 @ 12:05:35 #57
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_171986235
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator dinsdag 27 juni 2017 @ 12:12:43 #58
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_171986407
quote:
0s.gif Op maandag 26 juni 2017 19:43 schreef Niek92 het volgende:

Dit is dezelfde pool dacht ik, waar Duitsland zich nu bij aansluit. Alle Nederlandse vracht- en tankvliegtuigen vallen onder het EATC, dus misschien dat dit dan een onderdeel er van wordt?
Om het ingewikkeld te maken zijn er twee commands/centres die dat coördineren. Het EATC en MCCE
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator dinsdag 27 juni 2017 @ 15:23:48 #59
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_171990310
AWACS-OPEN-DAY.jpg
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171995211
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 juni 2017 12:12 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Om het ingewikkeld te maken zijn er twee commands/centres die dat coördineren. Het EATC en MCCE
Ah, het MCCE gaat dus over de praktische inzet van de vliegtuigen terwijl het EATC hetgeen is waar ze onder vallen. Dat had ook wel samen gekund ja..
pi_172006893
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 juni 2017 15:23 schreef Cobra4 het volgende:
[ afbeelding ]
Leuk. Doen ze dat jaarlijks op een grotere luchtmachtbasis in de buurt? Ik zou er best wel eens een kijkje willen nemen als er voldoende vluchten te zien zijn met voldoende verschillende toestellen.
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
  Moderator vrijdag 30 juni 2017 @ 16:56:37 #62
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_172071133
quote:
0s.gif Op woensdag 28 juni 2017 00:53 schreef Bram_van_Loon het volgende:

[..]

Leuk. Doen ze dat jaarlijks op een grotere luchtmachtbasis in de buurt? Ik zou er best wel eens een kijkje willen nemen als er voldoende vluchten te zien zijn met voldoende verschillende toestellen.
Dit is ter ere van 35 jaar Geilenkirchen. http://www.35jahre-nato-awacs.de/

En geen idee wat er vliegt of static is, maar dit is het lijstje:

1. & 2. 2x F-16, Belgien
3. Belgium Exhibition, Belgien
4. C-130, Belgien
5. SIAI-Marchetti SF.260, Belgien
6. & 7. 2x Alpha Jet, Belgien
8. & 9. 2x F-16, Dänemark
10. CL-604 Challenger, Dänemark
11. Cessna Citation C525, Deutschland
12. EC-135, Deutschland
13. Bell 206, Deutschland
14. Tornado PA-200, Deutschland
15. Bombardier Global 5000, Deutschland
16. A-400M, Deutschland
17. Aluette II, Deutschland
18. P-3 Orion, Deutschland
19. DO-228, Deutschland
20. Bücker 131, Deutschland
21. Bücker 181, Deutschland
22. Piper L18 C, Deutschland
23. C-160 Transall, Deutschland
24. Typhoon, Deutschland
25. Tornado PA-200, Deutschland
26. Bell UH-1D (SAR), Deutschland
27. DO-28 D2 Skyservant, Deutschland
28. DO-27 A4, Deutschland
29. L-18 150 Piper, Deutschland
30. Piaggio P149, Deutschland
31. Cessna 172, Deutschland
32. Impulse 100 (D-MDMM), Deutschland
33. Focke Wulf Stieglitz Deutschland, Deutschland
34. Remos GX, Deutschland
35. Pützer Elster B, Deutschland
36. Breezer, Deutschland
37. Fouga Magister D- IFCC, Deutschland
38. HA-200, Deutschland
39. E-3F, Frankreich
40. & 41. 2x F-4E (AUP), Griechenland
42. Merlin, Großbritannien
43. E-3D, Großbritannien
44. G550 AEW, Italien
45. Piaggio P-180, Italien
46. Breguet Atlantic or ATR 72, Italien
47. & 48. 2x Typhoon, Italien
49. & 50. 2x F-16, Niederlande
51. KDC-10, Niederlande
52. MIG-29, Polen
53. SU-22, Polen
54. M-28B Bryza, Polen
55. AN-28, Polen
56. C-27J Spartan, Rumänien
57. Gripen, Tschechien
58. MI-24, Tschechien
59. CASA C-295, Tschechien
60. E-7T (Boeing 737 AEW), Türkei
61. Gripen, Ungarn
62. AN26, Ungarn
63. KC-135, USA
64. C-130, USA
65. UH-60 Blackhawk, USA
66. AH-64 Longbow, USA
66. CH-47 Chinook, USA
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator vrijdag 30 juni 2017 @ 17:01:12 #63
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_172071217
quote:
Hennis wil 'militair Schengengebied'

De obstakels voor grensoverschrijdend militair transport in Europa moeten verdwijnen. Dat komt de reactietijd van de strijdkrachten ten goede. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert vindt het positief dat de EU en de NAVO sinds december vorig jaar stappen hebben gezet om de samenwerking te verdiepen. Wat haar betreft, gaan de organisaties nog meer samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van militair transport. De minister lichtte vandaag in Brussel het Nederlandse initiatief toe tijdens de vergadering van NAVO-defensieministers.

Militaire transporten van het ene naar de andere Europese land kosten nu soms nog erg veel tijd vanwege technische, logistieke en financiële obstakels, zoals complexe en tijdrovende aanvraagprocedures voor vergunningen. Dit is onwenselijk, want “we moeten snel kunnen verplaatsen naar elke plek waar een dreiging is", aldus Hennis. Zij pleit daarom voor het creëren van een 'militair Schengengebied' in Europa, waarbinnen militairen en materieel in Europa zeer snel kunnen verplaatsen zonder hinder van grenzen en administratieve procedures. Van dit 'militair Schengen' zouden alle NAVO-bondgenoten en EU-landen deel moeten uitmaken.

Expertise en ervaring
De NAVO en de EU moeten samenwerken om obstakels voor grensoverschrijdend transport weg te nemen. Het bondgenootschap heeft expertise en ervaring op het gebied van militair transport, terwijl de EU bevoegdheden heeft op het gebied van douanezaken en het transport van gevaarlijke stoffen. Minister Hennis: “Het is van belang militair transport in Europa centraal te coördineren, om er zeker van te zijn dat eenheden en materieel op het juiste moment op de juiste plek zijn, ongeacht of zij in EU of NAVO-verband worden ingezet.”

Positieve reacties
Hennis heeft Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor buitenland- en defensiebeleid Frederica Mogherini, hoofd van het Europees Defensie Agentschap Jorge Domecq en Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om de administratieve obstakels weg te nemen en procedures te vereenvoudigen. Een aantal landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben al positief gereageerd op dit verzoek.

Overige onderwerpen
De ministers spraken in Brussel verder over de verhoging van de Defensie-uitgaven en NAVO’s voorwaartse aanwezigheid aan de oostflank. Alle vier de battle groups in de Baltische staten en Polen zijn nu compleet. Nederlandse militairen die deel uit maakten van de eerste rotatie van de battle group in Litouwen worden binnenkort door collega’s afgelost. De ministers bevestigden nogmaals de blijvende betrokkenheid van de NAVO bij Afghanistan. En marge van de NAVO-bijeenkomst ondertekenden de ministers van Defensie van Duitsland en Noorwegen de toetredingsovereenkomst voor het Multirole Tanker Transport project (MRTT), een gezamenlijk project voor aanschaf van tankervliegtuigen. Nederland is de trekker van dit project.

(Defensie)
Nou, als het plannetje van Hennis belangrijker is om te melden dan info over de verhoging van Defensie-uitgaven dan kunnen we wel gokken dat dat niet een erg grote verhoging zal zijn?
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_172073753
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 juni 2017 17:01 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Nou, als het plannetje van Hennis belangrijker is om te melden dan info over de verhoging van Defensie-uitgaven dan kunnen we wel gokken dat dat niet een erg grote verhoging zal zijn?
Daar wordt helemaal niks over gezegd zelfs. Logisch ook, want Hennis is demissionair én het kabinet is nog bezig met het vormgeven van de begroting voor volgend jaar. Nieuws over een eventuele verhoging zal wel tegelijk uitlekken met de rest van de veranderingen, ergens eind van de zomer of zo.
  Moderator maandag 3 juli 2017 @ 13:34:41 #65
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_172137581
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 juni 2017 19:21 schreef Niek92 het volgende:

[..]

Daar wordt helemaal niks over gezegd zelfs. Logisch ook, want Hennis is demissionair én het kabinet is nog bezig met het vormgeven van de begroting voor volgend jaar. Nieuws over een eventuele verhoging zal wel tegelijk uitlekken met de rest van de veranderingen, ergens eind van de zomer of zo.
Ben benieuwd. :)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator maandag 3 juli 2017 @ 13:35:28 #66
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_172137591
quote:
Duits-Nederlands Legerkorps jaar lang overal ter wereld inzetbaar

Het 1e Duits-Nederlandse legerkorps staat vanaf vandaag voor een jaar stand-by. Het komt in actie als de NAVO een Joint Task-Force Headquarters (Land) nodig heeft om waar ook ter wereld een missie uit te voeren.

Het Münsterse hoofdkwartier heeft zich gedurende 2 jaar voorbereid op deze rol. Begin april vond een NAVO-certificering plaats tijdens de oefening Trident Jaguar in Stavanger in Noorwegen. Daar werd de kwalificatie 'excellent' toegekend en de beoordelaars merkten op dat doorgaans de NAVO-standaard wordt gevolgd, maar er soms ook nieuwe standaarden worden gezet.

Energie, tijd en toewijding
Op de Prins Claus Kazerne in Münster sprak commandant van het hoofdkwartier luitenant-generaal Michiel van der Laan zijn waardering uit aan het adres van de multinationale staf. Die stak veel energie, tijd en toewijding in de voorbereiding op de nieuwe rol.

"Vanaf 1 juli moeten we er rekening mee houden te worden ingezet waar en wanneer de NAVO dat nodig acht. In de JTFHQ(L)-rol commanderen we niet alleen landstrijdkrachten maar coördineren we ook de inzet van marine, luchtmacht en special operations forces. Ik ben er van overtuigd dat we het vertrouwen van de NAVO bij een eventuele inzet absoluut waard zijn", aldus Van der Laan.

Cyber warfare
Hij voegde daar aan toe: "We zijn in eerste instantie een oorlogvoerend hoofdkwartier maar moeten ons er in elk scenario van bewust blijven dat de zogenoemde comprehensive approach, een nauwe samenwerking tussen diplomatie, internationale en non-gouvernementele organisaties, onverkort van toepassing blijft om conflicten duurzaam op te lossen. We zullen ook gegarandeerd met cyber warfare- en gender-aspecten geconfronteerd worden."

(Defensie)

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  dinsdag 4 juli 2017 @ 23:58:01 #67
285613 Verbodsbord
Verwijderd door Admin
pi_172179648
quote:
De Kamer blijft met veel vragen zitten over de kosten voor de vervanging van de vier Nederlandse onderzeeboten. D66'er Salima Belhaj noemde het financiële aspect van het project dinsdag in de Kamer "echt zorgwekkend". Voor de mogelijke aanschaf is minimaal 2,5 miljard euro uitgetrokken.
Het CDA vindt de minister "vaag over het budget", zei Raymond Knops.

PVV'er Gabriëlle Popken wilde graag weten wat het kabinet maximaal wil uittrekken voor de vervanging van de vier boten van de Walrusklasse. De PvdA, SP en GroenLinks zitten met soortgelijke vragen.

Wel is er een meerderheid om nieuwe onderzeeboten aan te schaffen. VVD en CDA zijn sowieso voor, terwijl de PVV "open" in het proces staat. Ook D66 lijkt geen onoverkomelijke bezwaren te hebben. De PvdA was eerder voor, maar vindt het nu "geen vanzelfsprekendheid" dat er nieuwe onderzeeboten komen, zei Kirsten van den Hul.

Minister Jeanine Hennis van Defensie benadrukte dat de vervanging nog in de studiefase zit. De komende maanden wordt meer duidelijk over de kosten. "Gaandeweg zal het inzicht in de kosten toenemen."

In de tweede helft van volgend jaar moet de studiefase zijn voltooid. Een definitief besluit over vervanging valt in 2021. Tussen 2027 en 2031 moeten de huidige onderzeeboten dan worden vervangen.

Door: ANP
Niet bijster positief, al was dat wel te verwachten natuurlijk. Fijn dat er in elk geval nu nog sprake is van een meerderheid.
Op zondag 13 februari 2011 16:21 schreef Vermecelli het volgende:
Hij heeft toch geen pokemon flute kanker mongool
  Moderator donderdag 6 juli 2017 @ 16:01:56 #68
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_172217705
quote:
Hennis: Europese defensiesamenwerking levert geld op

Minister Hennis verwacht niet dat plannen voor meer Europese defensiesamenwerking Nederland miljarden euro's kosten. De Europese Commissie kondigde vorige maand aan meer geld uit te willen geven aan defensie. Ook pleitte de Commissie voor nauwere militaire samenwerking tussen de lidstaten. Volgens de Commissie is dat nodig om tegenwicht te bieden aan de verslechterde veiligheid in de wereld.

Hennis benadrukte in de Tweede Kamer dat het gaat om Europees geld. Ze denkt dat samenwerking leidt tot meer effectiviteit en daardoor juist geld zal opleveren. Maar de minister zei ook dat het bundelen van de krachten geen excuus mag zijn om te bezuinigen op de Nederlandse krijgsmacht. Ze wees erop dat defensie allerlei tekorten heeft. "Carpoolen is niet mogelijk als je zelf je auto hebt verkocht."

Geen Europees leger

De minister onderstreepte dat de Commissie niet pleit voor een Europees leger en dat het kabinet daar ook tegen zou zijn. Hennis zei dat ze een overtuigd Europeaan is, maar dat Europa ook een bureaucratie is geworden. Daarom wil ze dat de plannen voor meer samenwerking echt van de grond komen en niet vrijblijvend zijn.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de plannen van de Commissie en de visie van het kabinet daarop in grote lijnen. Volgens D66 zou de samenwerking op het gebied van defensie nog wel verder mogen gaan. De PVV vindt de plannen juist belachelijk.

De voorstellen van de Commissie worden de komende tijd uitgewerkt. Het kabinet komt tegen het eind van het jaar met een definitief standpunt.

(NOS)
quote:
EU gaat meer doen aan defensie, onder druk van Trump

De Europese Commissie wil veel meer geld uit gaan geven aan defensie. Vanaf 2021 moet ieder jaar 1 miljard euro vanuit Brussel worden besteed aan defensie. Het gaat vooral om onderzoeksgeld. Een gemeenschappelijk Europees leger blijft heel ver weg.

Twee weken nadat de Amerikaanse president Trump op bezoek was in Brussel, galmen zijn woorden nog na. Trump wil dat de EU-landen meer geld uitgeven aan defensie. Dat kan de Europese Commissie niet beloven, want daarvoor zijn de nationale regeringen verantwoordelijk. Toch wil ook de EU meer doen.

Gemeenschappelijke investeringen

"We doen nu alles 28 keer", zegt eurocommissaris Katainen. "Dat is zonde van het geld en leidt tot veiligheidsrisico's. Ook als iedereen wel meer spendeert aan defensie, is het nog steeds slim om meer samen te werken."

De Europese Commissie wil dat er meer gemeenschappelijk geïnvesteerd wordt in onderzoek naar defensie. Dat moet worden betaald uit de 1 miljard euro die vanaf 2021 jaarlijks beschikbaar is.

Landen moeten ook vaker gemeenschappelijk materieel inkopen. "Als tien landen satelliet-verbindingen willen kopen, dan kunnen ze dat beter gezamenlijk doen. Dan hebben ze een sterkere onderhandelingspositie en dat scheelt geld."

Geen Europees leger

Het defensie-geld is geen opmaat naar een gemeenschappelijk Europees leger, zegt de Europese Commissie. De EU is er niet om het Europees grondgebied te verdedigen, dat is aan de NAVO en aan de lidstaten.

Toch wordt in Brussel wel degelijk gesproken over een gemeenschappelijk Europees leger. Het is één van de drie toekomstscenario's die de Europese Commissie aan de landen voorlegt.

"Wij leggen de landen opties voor, het is uiteindelijk aan hen om te bepalen voor welke optie ze gaan", zegt buitenlandcoördinator Mogherini. In veel landen is er weerstand tegen één groot Europees leger, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat de landen zullen kiezen voor die optie.

Minder militaire samenwerking kan volgens de Commissie niet. In de meest vrijblijvende toekomstscenario's werken landen nog steeds op vrijwillige basis samen. Een verdergaand plan is dat alle landen geld in een pot stoppen, om gezamenlijk aankopen te doen.

De invloed van president Trump is in ieder geval voelbaar in Brussel. Europese landen weten dat ze niet persé op hem kunnen vertrouwen als ze militair onder druk worden gezet en dus willen ze hun eigen defensie meer op orde hebben. De weerstand tegen samenwerking neemt daardoor af.

Of zoals buitenlandcoördinator Mogherini het zegt: "We hebben in de afgelopen zes maanden grotere stappen richting samenwerking gezet dan in de 50 jaar daarvoor."

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_172228628
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 juni 2017 16:56 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Dit is ter ere van 35 jaar Geilenkirchen. http://www.35jahre-nato-awacs.de/

En geen idee wat er vliegt of static is, maar dit is het lijstje:

1. & 2. 2x F-16, Belgien
3. Belgium Exhibition, Belgien
4. C-130, Belgien
5. SIAI-Marchetti SF.260, Belgien
6. & 7. 2x Alpha Jet, Belgien
8. & 9. 2x F-16, Dänemark
10. CL-604 Challenger, Dänemark
11. Cessna Citation C525, Deutschland
12. EC-135, Deutschland
13. Bell 206, Deutschland
14. Tornado PA-200, Deutschland
15. Bombardier Global 5000, Deutschland
16. A-400M, Deutschland
17. Aluette II, Deutschland
18. P-3 Orion, Deutschland
19. DO-228, Deutschland
20. Bücker 131, Deutschland
21. Bücker 181, Deutschland
22. Piper L18 C, Deutschland
23. C-160 Transall, Deutschland
24. Typhoon, Deutschland
25. Tornado PA-200, Deutschland
26. Bell UH-1D (SAR), Deutschland
27. DO-28 D2 Skyservant, Deutschland
28. DO-27 A4, Deutschland
29. L-18 150 Piper, Deutschland
30. Piaggio P149, Deutschland
31. Cessna 172, Deutschland
32. Impulse 100 (D-MDMM), Deutschland
33. Focke Wulf Stieglitz Deutschland, Deutschland
34. Remos GX, Deutschland
35. Pützer Elster B, Deutschland
36. Breezer, Deutschland
37. Fouga Magister D- IFCC, Deutschland
38. HA-200, Deutschland
39. E-3F, Frankreich
40. & 41. 2x F-4E (AUP), Griechenland
42. Merlin, Großbritannien
43. E-3D, Großbritannien
44. G550 AEW, Italien
45. Piaggio P-180, Italien
46. Breguet Atlantic or ATR 72, Italien
47. & 48. 2x Typhoon, Italien
49. & 50. 2x F-16, Niederlande
51. KDC-10, Niederlande
52. MIG-29, Polen
53. SU-22, Polen
54. M-28B Bryza, Polen
55. AN-28, Polen
56. C-27J Spartan, Rumänien
57. Gripen, Tschechien
58. MI-24, Tschechien
59. CASA C-295, Tschechien
60. E-7T (Boeing 737 AEW), Türkei
61. Gripen, Ungarn
62. AN26, Ungarn
63. KC-135, USA
64. C-130, USA
65. UH-60 Blackhawk, USA
66. AH-64 Longbow, USA
66. CH-47 Chinook, USA
In Duitsland vliegt inprincipe geen vliegtuig, shows zoals in Nederland zijn sinds de ramp in Ramstein verboten.
  Moderator vrijdag 14 juli 2017 @ 11:57:43 #70
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_172409372
quote:
Wijnen Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten

Luitenant-generaal Martin Wijnen is vanaf vandaag Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. Hij neemt de taken over van vice-admiraal Rob Bauer.

Wijnen kwam in 1989 van de KMA. In zijn loopbaan vervulde hij verschillende functies als commandant en was betrokken bij een scala aan missies. Zo had hij de leiding over een mijnenruim- en trainingsteam in Cambodja en werkte hij tijdens de IFOR-missie op de Balkan.

Missies
Wijnen behaalde onder meer de titel Master of Military Art and Science (MMAS). Dat gebeurde in het Amerikaanse Leavenworth, Kansas. Hij volgde daar de US Army Command and General Staff Officers Course. Voor Defensie keerde hij nog een keer terug naar de Verenigde Staten. Vanuit Tampa, Florida was hij vanuit het US Central Command betrokken bij de missie in Afghanistan. In 2009 werd hij zelf uitgezonden naar dit Aziatische land en werd gestationeerd in het zuidelijke Kandahar.

Sinds 28 januari 2016 werkte de Enschedeër in Utrecht als Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten na twee jaar het commando te hebben gevoerd over 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte.

Bauer gaat zich nu voorbereiden op zijn functie als Commandant der Strijdkrachten. Hij neemt 5 oktober het commando over van generaal Tom Middendorp.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator maandag 17 juli 2017 @ 12:27:39 #71
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_172481170
quote:
MIVD trekt belofte aan militairen in

DEN HAAG - De hoop die er voor militairen met een buitenlandse partner was om in dienst te blijven, is de grond in geslagen. De baas van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) slikt beloften tot beterschap in.

In april gaf de baas van de MIVD Onno Eichelsheim aan dat er schot zat in het voor Defensie pijnlijke dossier. Een serie militairen zit thuis of is ontslagen omdat ze een partner uit een land hebben waarmee Nederland geen inlichtingen uitwisselt. Het gaat niet alleen om landen als China en Rusland, maar ook om bevriende naties zoals Zuid-Afrika.

Als de MIVD geen informatie met een collega-dienst uitwisselt, is er onvoldoende mogelijkheid antecedenten te checken. Deze militairen worden dan als veiligheidsrisico gezien en hun zogeheten Verklaring Geen Bezwaar (VGB) wordt niet verlengd. Dat betekent in de praktijk meestal einde loopbaan. Het beleid kwam de MIVD en daarmee minister Hennis (Defensie) op zware kritiek te staan tot aan de Raad van State toe. Magistraten vinden dat de inlichtingendienst te star opereert.

Na de presentatie van het MIVD-jaarverslag zei Eichelsheim tegen De Telegraaf dat het beleid was aangepast. ,,Het is niet meer zo dat we iemand wiens vrouw over wie we in de afgelopen vijf jaar geen informatie hebben direct de organisatie uitzetten. We gebruiken meer tijd om informatie te krijgen of zetten militairen op een positie waarbij ze geen gerubriceerd materiaal te zien krijgen.”

Aan de vooravond van een procedure bij de Raad van State, waarin een defensie-technicus in beroep gaat tegen het niet verlengen van zijn VGB, trekt Eichelsheim deze belofte in. Hij stelt zich verkeerd te hebben uitgelaten. De extra mogelijkheden waarover hij enthousiast vertelde, gelden alleen voor militairen zelf, niet voor hun partners. Daarvoor blijft het strakke beleid onveranderd.

,,De MIVD gaat ook niet zelf onderzoek doen in het buitenland”, zegt de MIVD-chef. ,,Wel staan we open voor dossiers die mensen bij ons aanleveren waaruit blijkt wat ze in landen hebben gedaan waarmee we geen inlichtingenrelatie hebben. Wanneer er een verkeerd beeld is ontstaan, vind ik dat vervelend. We doen echt meer om het VGB-probleem te beperken.”

Het optreden van de MIVD kan rekenen op zware kritiek van de raadsman van de technicus die maandag bij de Raad van State zijn zaak bepleit. Dick van Raaij noemt de aanpak ‘de zoveelste vertragingstechniek van de MIVD’. ,,Het is gewoon een juridische truc.”

(Telegraaf)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  maandag 17 juli 2017 @ 12:31:50 #72
121348 Erasmo
f/8 and be there.
pi_172481248
:') :|W
  maandag 17 juli 2017 @ 13:10:53 #73
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_172482034
Defensie herkent zich niet in de bovenstaande uit- en afspraken.
  Moderator dinsdag 18 juli 2017 @ 12:00:18 #74
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_172501435
quote:
Nederlandse NAVO-militairen teruggehaald na vechtpartij Litouwen

Vier Nederlandse militairen zijn in Litouwen betrokken geraakt bij een vechtpartij. De marechaussee heeft ze teruggehaald naar Nederland. Er wordt nu gekeken of ze strafrechtelijk worden vervolgd.

De vier maakten deel uit van een bataljon van de NAVO waarin meerdere landen samenwerken. Ze hebben ook het alcoholverbod voor alle NAVO-militairen in Litouwen overtreden. Het incident wordt nu in Nederland onderzocht.

Volgens dagblad Trouw escaleerde op 1 juli een ruzie in de hoofdstad Vilnius. Twee van de vier militairen vielen een Litouwer aan. De een schopte, de ander sloeg hem tegen het hoofd. De betrokkenheid van de andere twee teruggestuurde militairen is onduidelijk.

Alcohol

Ze werden alle vier gearresteerd. Volgens Litouwse media varieerden de alcoholpromillages van de militairen op het moment van hun arrestatie tussen de 0,54 en 1,75 promille. Een auto besturen is strafbaar vanaf een promillage van 0,5.

Vooralsnog blijven de vier in dienst bij Defensie.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  dinsdag 18 juli 2017 @ 17:26:04 #75
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172508055
quote:
0s.gif Op maandag 17 juli 2017 13:10 schreef detaris het volgende:
Defensie herkent zich niet in de bovenstaande uit- en afspraken.
Het probleem bij Defensie: Wij herkennen ons niet in het beeld

Zodra er kritiek van binnen de organisatie, of van buiten op Defensie komt, schiet Defensie in een soort communicatiekramp. De standaard-reactie is: Defensie herkent zich niet in het beeld… En dat is nu juist precies het probleem.

Commando’s trekken aan de bel. Problemen zijn zo groot dat de commandant van het Korps Commando Troepen (KCT), kolonel Groen, het zelfs noodzakelijk vond om alle trainingen stil te leggen. Daarnaast deden bij RTL commando’s hun beklag. Daarop volgende de officiële reactie van Groen en zijn ondercommandanten: We herkennen ons niet in het beeld. Dit is niet hoe wij problemen oplossen.’ Dat is een beetje tegenstrijdig, concludeerde ook RTL.

Dat laatste klopt zeker. Want het is niet gebruikelijk en in principe niet gewenst dat militairen aan de grote klok hangen dat de problemen waar ze mee kampen echt enorm groot zijn, en gevaarlijk voor hun inzet. Maar dat eerste? Groen gaf in een interne reactie op de brandbrief die ondercommandanten stuurden, aan de problemen te herkennen. In de reactie naar buiten geeft hij aan de problemen niet te herkennen, ook namens zijn ondercommandanten. Nu is ondercommandanten een ruim begrip, dus je kunt je afvragen of de ondercommandanten van de officiële reactie dezelfde ondercommandanten waren als van de interne brandbrief…

Als wielrenners en epo

In ieder geval was de officiële reactie er 1 waar minister Hennis en de afdeling communicatie hun vingers bij aflikken. Volgens het Defensieboekje: Je herkent je niet in het beeld, ontkent de problemen die geschetst worden, en zegt vervolgens dat de weg omhoog is ingezet, maar dat de resultaten daarvan nog even op zich laten wachten. Dat plaatje is grijsgedraaid. En het wordt ongeloofwaardig.

Zelfs als er stapels bewijzen zijn tegen de stellingen van Defensie, herkent Defensie zich niet in het beeld. Het als de wielrenners in de jaren ’90 vorige eeuw, en de beginjaren van deze eeuw: al lagen er 10 rapporten dat ze epo hadden gebruikt, ze ontkenden, keihard. We weten allemaal wat er jaren later gebeurde: de een na de ander bekende de verboden middelen gebruikt te hebben. En in de tijd van het gebruik wist iedereen wat er gebeurde, maar de sporters zelf ontkenden. Het is inmiddels een publiek geheim dat Defensie aan de grond zit, zeker de wat nauwer bij de Krijgsmacht betrokken mensen weten dat het mis zit. En Defensie doet alsof de neus bloedt: we herkennen ons niet in de situatie.
Maar wat als het wel waar is?

Maar stel dat de Defensietop en de minister zich echt niet herkennen in de situatie en dat beide partijen de waarheid spreken. Dus de uit de school klappende militairen, de journalisten en de anderen betrokkenen die de problemen aan de kaak stellen hebben gelijk, en de militaire top en de minister hebben gelijk. Dat is nog vele malen erger, en een scenario dat zeker niet uitgesloten moet worden.

Defensie is een op en top bureaucratische organisatie die de can-do-mentaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Problemen bestaan dan niet, dat zijn uitdagingen. En een militair moet creatief en oplossingsgericht zijn, zeker als je carrière wilt maken. Dan ga je dus een probleem niet melden, maar creatief oplossen. En als een lagere militair een probleem meldt, dan laat je hem dat creatief oplossen. En een probleem melden aan je commandant doe je niet, want dan ben je een probleemdenker en niet oplossingsgericht en heb je geen can-do-mentaliteit. Het is dus zeer aannemelijk dat problemen de weg naar de top echt niet weten te vinden.
Politiek alleen de schuld geven is te makkelijk

Wat daarbij erg meespeelt, is de hiërarchische structuur en het ontstaan van de problemen. Problemen met wapens en communicatiemiddelen zoals de commando’s beschrijven ontstaan niet van de ene op de andere dag. Problemen met het voertuigenpark, zoals generaal de Kruif aangaf, ontstaan niet van vandaag op morgen. En natuurlijk heeft het gebrek aan financiering door de politiek (te weinig geld naar Defensie, bezuiniging op bezuiniging) te maken met het ontstaan van de problemen. Maar het feit dat de top zich niet herkent in de problemen, of ze te laat onderkent, heeft te maken met de cultuur binnen Defensie. Alleen de politiek de schuld geven is te gemakkelijk.

Want door het geleidelijk ontstaan van de problemen (bijvoorbeeld, eerst 1 voertuig stuk, dan 2, dan 3, totdat een compagnie niks rijdend meer heeft) komt er moment dat er aan de bel getrokken moet worden door een commandant, bijvoorbeeld een pelotonscommandant. Maar die moet dan zeggen dat het een probleem is dat al een tijdje speelt. En daarmee moet hij zijn voorganger ook de schuld geven. Alleen de voorganger is gepromoveerd en die staat nu als plaatsvervangend compagniescommandant, of compagniescommandant als direct leidinggevenden boven de betrokken PC. Voor de CC geldt hetzelfde verhaal, als hij gaat melden dat het in zijn compagnie een bende is, dan moet hij de schuld daarvan ook in de schoenen schuiven van zijn voorganger, die nu bijvoorbeeld Bataljonscommandant is. En zo kan je de pyramide omhoog volgen, waarbij iedereen is bang is om de echte waarheid te vertellen.

Dat heet ook wel angstcultuur en dat kan een reden zijn waardoor rapportages blijven liggen. Waarbij voor de nog hogere, gebrevetteerde officieren – die generaal kunnen worden – ook nog geldt dat hun benoemingen ook politieke benoemingen worden. Als zij aan de politiek doorgeven dat hun eenheid een bende is, dat niks het doet, of dat ze die politiek belangrijke missie niet kunnen draaien, omdat ze niet genoeg mensen en middelen hebben om het te kunnen doen, worden ze geen generaal meer. Dus benoem je de problemen niet, of formuleer je het zo dat het allemaal wel mee lijkt te vallen.

Tekenende reacties

Tekenend voor dat proces waren ook de vele reacties na het besluit van de kolonel Groen. Vele (oud-)militairen gaven als eerste reactie: ‘einde carrière’, of ‘die zal wel geen CDS meer worden’. Dat betekent dat de hoger geplaatsen misschien officieus wel kennis hebben van de dramatische gesteldheid, maar officieel niks. En als je officieel niks weet, kan je officieel niks bevestigen, want dat is schadelijk voor je carrière. En dat is triest. Maar ook: al die generaals, kolonels, overstes en anderen waren er allemaal bij toen het aftakelingsproces verder en verder ging. Maar blijkbaar heeft er niemand dusdanig aan de bel kunnen, willen of durven trekken, dat de problemen ook echt breed bekend raakten. En dat mag de top zichzelf aanrekenen.

En die cultuur los je niet op met meer geld. Dat los je op door anders met problemen om te gaan. Want nu is het benoemen van een probleem een probleem en speelt de Defensietop de vermeende onschuld door te stellen dat ‘we ons niet in de situatie herkennen.’ De commando’s gaven volgens eigen zeggen namelijk al in 2014 de problemen aan in officiële rapporten, ‘De losse mails niet meegerekend ‘schrijven ze in documenten die bij RTL zijn te lezen. Dat betekent dat er 3 jaar lang allemaal alarmerende rapporten zijn blijven liggen, of zijn weggestopt, of onder de pet zijn gehouden. En dat heeft niks met minister Hennis te maken, en niks met geld. Dat is organisatiecultuur en die lijkt inmiddels ook aardig verrot. Zo verrot dat militairen een exodus van personeel vrezen, en die volgens commandant Groen bij het KCT ook aan de gang is: er stroomt meer uit dan er in gaat.

Dat neemt niet weg dat een situatie zoals die met de inzetbaarheid van de commando’s nooit zou mogen voorkomen. Bij geen enkel Krijjgsmachtdeel trouwens. Want onze Krijgsmacht is te belangrijk om verloederd te worden. Onze veiligheid is te belangrijk om op zijn beloop te laten. En onze veiligheid is in slechte politieke handen geweest de laatste decennia. De politiek moet daar eens heel goed over nadenken en realiseren dat ze er met een miljard extra – zoals volgens bronnen nu op de formatietafel ligt – niet komen. Er moet meer bij, veel meer. Dan kan Defensie echt weer op orde komen. Maar zonder geld kan Defensie ook al wat doen: het veranderen van de organisatiecultuur, zodat die weer werkbaar is wanneer het weer mensen, middelen en oefendagen regent als de politiek het licht heeft gezien.

Ng even over die officiële reactie van kolonel Groen: ik kan me inderdaad niet voorstellen dat Defensie mensen ongetraind op missie stuurt. Mocht dat wel het geval zijn dan is het nog erger dan ik dacht.

Defensie Platform
  dinsdag 18 juli 2017 @ 17:28:29 #76
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172508118
Feministisch experiment gefaald: vrouwen komen niet door de keuring van het Korps Mariniers

Mannen en vrouwen zijn gelijk! Wat een man kan, kan een vrouw ook doen!

Ooit stond het principe van gelijkwaardigheid centraal in onze samenleving. Dit betekende dat erkend werd dat iedereen anders was — verschillende talenten, verschillen qua intelligentie, verschillen qua kracht, en jawel, verschillen tussen mannen en vrouwen — maar dat iedereen desalniettemin respect en waardering verdiende. Iedereen was net zoveel waard, hoewel er zeker verschillen waren tussen verschillende mensen.

Dat principe van gelijkwaardigheid is onder aanvoering van socialisten en feministen vervangen door het principe van gelijkheid. Er wordt ons nu dagelijks verteld dat we niet alleen even veel waard zijn, maar dat we zelfs precies hetzelfde zijn. De ‘verschillen’ waar we het over hebben komen puur voort uit de cultuur.

Wat krijg je dan? Nou, belachelijke maatregelen om vrouwen het Korps Mariniers in te krijgen, bijvoorbeeld. Het gevolg laat zich raden:

Vrouwen lopen niet warm voor een baan als marinier. Een half jaar nadat het prestigieuze Korps Mariniers werd opengesteld voor vrouwen, heeft slechts een handjevol gesolliciteerd. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

Hoe hard feministisch links ook roept dat vrouwen dit soort banen willen hebben — en vooral ook dat ze die moeten willen hebben — uit de praktijk blijkt precies het tegenovergestelde. Vrouwen zitten er helemaal niet op te wachten om zich bij de Mariniers te voegen.

En de paar vrouwen die het toch probeerden? Nou:

De vrouwen solliciteerden zowel op officiers- als soldaatfuncties. Maar geen enkele dame kwam door de loodzware keuring.

Nee! Dit is wel héél schokkend! Je zou bijna denken dat mannen en vrouwen toch niet helemáál gelijk zijn. Wel gelijkwaardig, natuurlijk, maar niet gelijk. Het Korps Mariniers wordt gevormd door de lichamelijke elite van de mannen. Zelfs vrouwen die voor hun geslacht bijzonder sterk, fit, en energiek zijn kunnen daar niet tegenop.

En nee, dat komt niet door cultural conditioning, doorgeslagen feministisch volk, maar doordat er inherente verschillen zijn tussen de twee geslachten. Mannen kunnen in principe sterker, sneller, en krachtiger worden dan vrouwen. Dat maakt mannen niet meer waard, maar het betekent wel dat vrouwen nu eenmaal niet op hetzelfde niveau kunnen opereren als de beste, sterkste mannen.

De Dagelijkse Standaard
  dinsdag 18 juli 2017 @ 17:28:42 #77
13456 AchJa
Shut up!!!
  dinsdag 18 juli 2017 @ 18:04:06 #78
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_172508906
De Dagelijkse Standaard :')

Jij leest die bagger? :')
  dinsdag 18 juli 2017 @ 19:11:43 #79
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172510359
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 juli 2017 18:04 schreef detaris het volgende:
De Dagelijkse Standaard :')

Jij leest die bagger? :')
Telegraaf, AD, DDS... allemaal hetzelfde verhaal... Oftewel, niet gelukt... :')
pi_172512554
Goed stuk van dat platform. In het bedrijfsleven ga je failliet als militair wordt je half uitgerust naar Mali gestuurd.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
  dinsdag 18 juli 2017 @ 21:40:23 #81
121348 Erasmo
f/8 and be there.
pi_172514251
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 juli 2017 19:11 schreef AchJa het volgende:

[..]

Telegraaf, AD, DDS... allemaal hetzelfde verhaal... Oftewel, niet gelukt... :')
Laat ze eerst maar eens de DCP gelijk trekken :{w
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 juli 2017 20:41 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
Goed stuk van dat platform. In het bedrijfsleven ga je failliet als militair wordt je half uitgerust naar Mali gestuurd.
Om nog maar te zwijgen over opleiden onderweg/tijdens het opwerken. Toevallig slaagt iedereen daar altijd :')
  dinsdag 18 juli 2017 @ 21:50:21 #82
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_172514600
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 juli 2017 21:40 schreef Erasmo het volgende:
Om nog maar te zwijgen over opleiden onderweg/tijdens het opwerken. Toevallig slaagt iedereen daar altijd :')
Dat komt natuurlijk omdat we keigoed zijn...

:)
  Moderator woensdag 19 juli 2017 @ 13:33:28 #83
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_172525664
quote:
Commandant Franse strijdkrachten weg na conflict met Macron

De chef-staf van het Franse leger, generaal Pierre de Villiers, is opgestapt. Hij is het niet eens met bezuinigingen die de strijdkrachten zijn opgelegd. President Macron heeft generaal François Lecointre tot nieuwe chef-staf benoemd.

In een verklaring die De Villiers uitgaf, staat dat hij niet langer kan garanderen dat Frankrijk het leger heeft dat nodig is om land en volk te verdedigen.

Het boterde al langer niet tussen de generaal en president Macron. Villiers sprak zich vorige week tegenover parlementsleden in harde bewoordingen uit over een bezuiniging van 850 miljoen euro die Macron hem voor dit jaar had opgelegd.

Dat werd hem door Macron zeer kwalijk genomen. Die haalde vervolgens scherp uit in een toespraak voor de top van het Franse leger en hun families door hen op hun plichten te wijzen.

Voor vrijdag stond een ontmoeting tussen de generaal en de president gepland. Vermoedelijk zou Macron generaal De Villiers daarbij persoonlijk op zijn plichten wijzen.

Villiers' aanstelling als hoogste officier van de Franse strijdkrachten werd drie weken geleden nog met een jaar verlengd.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  woensdag 19 juli 2017 @ 18:50:29 #84
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172532664
Defensie jaagt vergeefs op lekkend personeel

Het ministerie van Defensie jaagt sinds 2014 met speciale teams op personeel dat informatie naar de pers zou lekken. Negen primeurs van onder meer de Volkskrant, Telegraaf en RTL Nieuws zijn nauwgezet bestudeerd om bronnen te achterhalen. Niet één keer werd zo’n vermoedelijke bron gevonden.

Dat blijkt uit documenten die RTL Nieuws verkreeg met een verzoek op grond van Wet openbaarheid van bestuur

Verregaande bevoegdheden

Vorig jaar augustus publiceerde RTL Nieuws een artikel met de kop 'Militairen roepen pang pang bij schiettraining'. Onderdeel van het artikel was een vertrouwelijke e-mail waarin de Defensietop de munitietekorten opsomde. Enkele weken later stelde de hoogste ambtenaar van het ministerie een 'Commissie van Onderzoek' in. Die moest uitzoeken wie er naar RTL Nieuws had gelekt.

Die commissie kreeg verregaande bevoegdheden binnen het ministerie en de strijdkrachten. Leden kregen toegang tot alle Defensielocaties, konden ict-systemen doorzoeken, persoonlijke e-mails lezen, telefoongegevens opvragen en medewerkers verhoren.
Geen lek gevonden

In het onderzoek naar het lek richting RTL Nieuws heeft de commissie die bevoegdheden ook gebruikt. Verzonden e-mails zijn doorzocht en uitgaande telefoongesprekken van personeel nagelopen op contacten met een journalist van RTL Nieuws. De onderzoekers hebben geen lek gevonden.

Op dezelfde manier speurde Defensie naar mogelijke bronnen achter deze berichten:

Volkskrant, over een nieuwe missie naar Afghanistan
ANP, over extra budget voor de MIVD, onder andere op nu.nl gepubliceerd
Telegraaf, over extra budget voor Defensie
NOS, over minder geld voor reservisten

Het gaat in totaal om negen onderzoeken tussen 2014 en begin 2016. Defensie heeft niet één keer concrete aanwijzingen tegen eigen personeel gevonden. In veel gevallen was zelfs niet duidelijk of er vanuit het ministerie was gelekt. Mogelijk hoopt het ministerie op een afschrikwekkende werking van dit soort onderzoeken.
Slechte staat Korps Commandotroepen

Vorige week nog publiceerde RTL Nieuws een serie onthullingen over de slechte staat waarin het Korps Commandotroepen zich bevindt. Die publicatie is gebaseerd op gelekte documenten en bronnen binnen het Korps. Onderzoeksverslaggever Siebe Sietsma: "We werken juist met het oog op dit soort onderzoeken erg voorzichtig. Niet voor niets, blijkt nu. Dit ministerie lijkt wel in oorlog met zichzelf. Je zou zeggen dat Defensie de mensen en tijd beter kan inzetten."

RTL Nieuws

SiebeSietsma twitterde op woensdag 19-07-2017 om 17:32:48 Must read, wob-verzoek van @RGjournalist. Hoe Defensie jaagt op bronnen media (1), pdf: https://t.co/7NYIrCrIQE reageer retweet
SiebeSietsma twitterde op woensdag 19-07-2017 om 17:33:06 @RGjournalist Must read, wob-verzoek van @RGjournalist. Hoe Defensie jaagt op bronnen media (2), pdf: https://t.co/ZI9jRSWLn0 reageer retweet
  woensdag 19 juli 2017 @ 18:52:12 #85
13456 AchJa
Shut up!!!
  woensdag 19 juli 2017 @ 19:29:20 #86
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_172533516
Defensie herkent zich niet in... :')
  woensdag 19 juli 2017 @ 19:40:03 #87
13456 AchJa
Shut up!!!
  woensdag 19 juli 2017 @ 23:55:16 #88
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_172541070
quote:
10s.gif Op woensdag 19 juli 2017 19:40 schreef AchJa het volgende:

[..]

Wij herkennen ons niet in...
Het is natuurlijk vervelend als het frame van "het herstel is ingezet" of de "trendbreuk" onderuit wordt gehaald.

Ik heb zelf niets gemerkt van deze trendbreuk. Het is de afgelopen jaren alleen maar erger geworden. Maar we moeten vooral doorgaan met mooi weer spelen.

Ik snap dat de mindef en de militaire top zich hier niet in herkenen. Die zijn immers zo ongelooflijk losgeraakt van de werkvloer... :')

En dat mag met name de VLOPS worden aangerekend. Maar die hoor je pas vlak voor hun FLO of op het moment dat ze in de onslagbescherming zitten.
  vrijdag 21 juli 2017 @ 07:46:48 #89
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172567332
Irakezen willen opheldering van Nederland over luchtaanval

Twee Irakezen die in 2015 tijdens hun vlucht uit de stad Mosul door luchtaanvallen werden getroffen, willen weten of hier Nederlandse F-16's bij betrokken zijn geweest.

In een donderdag verstuurde brief waar NRC Handelsblad over bericht, vraagt hun advocaat Liesbeth Zegveld opheldering aan minister Jeanine Hennis van Defensie.

De twee slachtoffers, die gewond raakten, waren volgens de brief op 26 januari 2015 in een colonne taxi's onderweg van Mosul naar Bagdad, op de vlucht voor terreurgroep IS. De auto's werden tot twee keer toe gebombardeerd.

Door de eerste aanval, bij het dorp Umm al-Dheban, raakte Mohammed Mohammed Ahmed gewond. Zijn moeder en de chauffeur van zijn taxi overleefden het niet.

De tweede luchtaanval, een uur later bij het dorp Umm Jereis, trof het voertuig van Ebtehal Mohammed Yosef. Zij raakte ernstig gewond. Haar echtgenoot en een tweede echtpaar in de auto kwamen om het leven.
Internationale coalitie

Zegveld schrijft dat de twee aanvallen naar alle waarschijnlijkheid zijn uitgevoerd door leden van de internationale coalitie tegen IS. Welk land is onduidelijk.

Volgens de advocaat blijkt uit een weekoverzicht van operaties van Defensie wel dat Nederlandse F-16's in de bewuste periode actief waren boven Irak. Als het geen Nederlandse toestellen waren, dan wil ze weten of Defensie op een andere manier betrokken is geweest.

Over de inzet van de Nederlandse gevechtsvliegtuigen in de strijd tegen IS is niet veel bekend. Zo is onduidelijk op welke data ze aanvallen hebben uitgevoerd en op welke plekken. Wel is bekend dat het Openbaar Ministerie vier onderzoeken heeft lopen vanwege incidenten met mogelijke burgerslachtoffers.
Defensie

Het ministerie van Defensie laat weten dat de brief van Zegveld nog niet is ontvangen en dat daarom nog geen inhoudelijke reactie kan worden geven.

Een woordvoerster zegt dat meldingen van mogelijke burgerslachtoffers door het hoofdkwartier Centcom worden onderzocht. "Indien er sprake is van mogelijke Nederlandse betrokkenheid, doet Defensie ook zelf onderzoek. Daarnaast wordt het OM op de hoogte gesteld van iedere wapeninzet door Nederlandse eenheden."

nu.nl
  vrijdag 21 juli 2017 @ 07:51:27 #90
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172567347
Wordt het niet eens tijd voor een beroepsverbod voor die Zegveld?

quote:
Zegveld schrijft dat de twee aanvallen naar alle waarschijnlijkheid zijn uitgevoerd door leden van de internationale coalitie tegen IS. Welk land is onduidelijk.

Volgens de advocaat blijkt uit een weekoverzicht van operaties van Defensie wel dat Nederlandse F-16's in de bewuste periode actief waren boven Irak. Als het geen Nederlandse toestellen waren, dan wil ze weten of Defensie op een andere manier betrokken is geweest.
Wat ook weer een redenatie... :|W
  vrijdag 21 juli 2017 @ 08:10:11 #91
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172567434
quote:
0s.gif Op woensdag 19 juli 2017 19:29 schreef detaris het volgende:
Defensie herkent zich niet in... :')
Update: Defensie herkent zich wel in:

Hennis erkent problemen Korps Commandotroepen

Minister Hennis (Defensie) erkent dat er problemen zijn met materieel en personeel bij het het Korps Commandotroepen (KCT). Ze reageert op vragen van Kamerleden naar aanleiding van verschillende onthullingen van RTL Nieuws.

"De verschillende zorgpunten die in de 'brandbrief' worden benoemd, zijn terecht", schrijft Hennis. In die brief, gericht aan KCT-commandant Jelte Groen, sommen de commando's defecten op aan hun wapens, verbindingsradio's en nachtzichtkijkers. Veel is kapot, versleten of verouderd.

De minister schrijft nu dat het KCT vooral beperkingen heeft op het gebied van de materiële gereedheid. Dat leidde er ook toe dat de bijdrage van de commando’s aan de missie in Mali eerder is beëindigd. Hennis belooft verbetering in 2018. Ze ontkent dat sprake is van een crisis in het korps en dat commando's risico zouden lopen door het gebrekkige materieel.
Personele problemen

Naast materiële tekorten zijn er volgens de minister ook problemen met het personeel. "De vulling van sergeanten speciale operaties van het KCT, die essentieel zijn voor de basisgereedheid van de eenheid, is gedaald naar tachtig procent."

De minister publiceert vandaag alsnog een opmerkelijk deel van een brief die eerder alleen vertrouwelijk ter inzage lag voor Kamerleden. In die brief schrijft ze nog: "Met de huidige middelen beschikt het personeel van het KCT over voldoende materieel van de juiste kwaliteit en gaat het goed voorbereid op missie." Ook in andere berichten aan de Kamer heeft de minister altijd volgehouden dat de problemen bij het KCT geen gevolgen hebben voor de inzetbaarheid.
Sinds 2014 op de hoogte

De top van Defensie is sinds 2014 door het KCT op de hoogte gehouden van de materiële gebreken. Of de minister er ook persoonlijk van wist, wordt niet duidelijk. Dat de afgelopen tijd informatie is gelekt naar de pers, illustreert volgens de minister de betrokkenheid van het personeel.

Onderzoeksverslaggever Siebe Sietsma van RTL Nieuws noemt het opvallend dat Hennis niet langer zegt dat de operationele inzetbaarheid van de commando's geen gevaar loopt. Er zouden wel degelijk problemen zijn met de 'gereedstelling'. Hennis heeft dat geregeld ontkend.
Serieuze handicap

Dat commando's niet met scherp mogen schieten tijdens oefeningen voorafgaand aan uitzending, is iets waarover Hennis het zwijgen bewaart. Maar dat 'is toch een serieuze handicap', zegt Sietsma. "Alsof je een eredivisieclub het veld opstuurt om te trainen zonder bal."

RTL Nieuws

:') _!
  vrijdag 21 juli 2017 @ 08:26:56 #92
285613 Verbodsbord
Verwijderd door Admin
pi_172567548
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 juli 2017 08:10 schreef AchJa het volgende:

[..]

Update: Defensie herkent zich wel in:

Hennis erkent problemen Korps Commandotroepen

Minister Hennis (Defensie) erkent dat er problemen zijn met materieel en personeel bij het het Korps Commandotroepen (KCT). Ze reageert op vragen van Kamerleden naar aanleiding van verschillende onthullingen van RTL Nieuws.

"De verschillende zorgpunten die in de 'brandbrief' worden benoemd, zijn terecht", schrijft Hennis. In die brief, gericht aan KCT-commandant Jelte Groen, sommen de commando's defecten op aan hun wapens, verbindingsradio's en nachtzichtkijkers. Veel is kapot, versleten of verouderd.

De minister schrijft nu dat het KCT vooral beperkingen heeft op het gebied van de materiële gereedheid. Dat leidde er ook toe dat de bijdrage van de commando’s aan de missie in Mali eerder is beëindigd. Hennis belooft verbetering in 2018. Ze ontkent dat sprake is van een crisis in het korps en dat commando's risico zouden lopen door het gebrekkige materieel.
Personele problemen

Naast materiële tekorten zijn er volgens de minister ook problemen met het personeel. "De vulling van sergeanten speciale operaties van het KCT, die essentieel zijn voor de basisgereedheid van de eenheid, is gedaald naar tachtig procent."

De minister publiceert vandaag alsnog een opmerkelijk deel van een brief die eerder alleen vertrouwelijk ter inzage lag voor Kamerleden. In die brief schrijft ze nog: "Met de huidige middelen beschikt het personeel van het KCT over voldoende materieel van de juiste kwaliteit en gaat het goed voorbereid op missie." Ook in andere berichten aan de Kamer heeft de minister altijd volgehouden dat de problemen bij het KCT geen gevolgen hebben voor de inzetbaarheid.
Sinds 2014 op de hoogte

De top van Defensie is sinds 2014 door het KCT op de hoogte gehouden van de materiële gebreken. Of de minister er ook persoonlijk van wist, wordt niet duidelijk. Dat de afgelopen tijd informatie is gelekt naar de pers, illustreert volgens de minister de betrokkenheid van het personeel.

Onderzoeksverslaggever Siebe Sietsma van RTL Nieuws noemt het opvallend dat Hennis niet langer zegt dat de operationele inzetbaarheid van de commando's geen gevaar loopt. Er zouden wel degelijk problemen zijn met de 'gereedstelling'. Hennis heeft dat geregeld ontkend.
Serieuze handicap

Dat commando's niet met scherp mogen schieten tijdens oefeningen voorafgaand aan uitzending, is iets waarover Hennis het zwijgen bewaart. Maar dat 'is toch een serieuze handicap', zegt Sietsma. "Alsof je een eredivisieclub het veld opstuurt om te trainen zonder bal."

RTL Nieuws

:') _!
Ook echt al sinds 2014 bekend, en er is geen ruk gebeurd... manmanman :')
Op zondag 13 februari 2011 16:21 schreef Vermecelli het volgende:
Hij heeft toch geen pokemon flute kanker mongool
  vrijdag 21 juli 2017 @ 09:09:30 #93
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172567948
quote:
Dat de afgelopen tijd informatie is gelekt naar de pers, illustreert volgens de minister de betrokkenheid van het personeel.
Nadat de jacht op het lekkende personeel natuurlijk grandioos mislukt was... :')
  vrijdag 21 juli 2017 @ 18:31:13 #94
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_172579465
quote:
10s.gif Op vrijdag 21 juli 2017 09:09 schreef AchJa het volgende:

[..]

Nadat de jacht op het lekkende personeel natuurlijk grandioos mislukt was... :')
:') !!!!
  maandag 31 juli 2017 @ 03:14:23 #95
326881 mpc007
Bingo.... How fun!
pi_172799591
Treurig natuurlijk. Maar in lijn met die Franse CDS zouden de NL generaals zich ook wel veel lettelijker uit mogen spreken richting politiek en media. Veel zitten toch al tegen hun FLO aan, dus carrière zou minder rol moeten spelen. Verkerk zou als CZSK bijv letterlijk mogen zeggen dat het schandalig is hoe er met de aankomende materieelprojecten bij KM omgegaan wordt door minister en TK
...(Bijna) op vakantie naar het hoge Noorden!
  maandag 31 juli 2017 @ 09:35:31 #96
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172801192
quote:
0s.gif Op maandag 31 juli 2017 03:14 schreef mpc007 het volgende:
Treurig natuurlijk. Maar in lijn met die Franse CDS zouden de NL generaals zich ook wel veel lettelijker uit mogen spreken richting politiek en media. Veel zitten toch al tegen hun FLO aan, dus carrière zou minder rol moeten spelen. Verkerk zou als CZSK bijv letterlijk mogen zeggen dat het schandalig is hoe er met de aankomende materieelprojecten bij KM omgegaan wordt door minister en TK
De top vindt het toch maar dom gelul...
  dinsdag 1 augustus 2017 @ 13:38:03 #97
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172829084
Ratten in de kazernekeuken

Amersfoort - Het militaire voedsel trekt ratten en muizen aan. Kazernes en militaire bases in heel Nederland kampen met overlast van plaagdieren in de keukens van de krijgsmacht-cateraar Paresto.

Deze vaststelling volgt op het in mei verschenen jaarverslag over 2016 van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg. Deze sloeg hierin al alarm over de gebrekkige hygiëne in verscheidene krijgsmacht-keukens en kondigde nieuw onderzoek aan.

De definitieve bevindingen van dit nieuwste onderzoek zijn volgens Defensie nog niet geheel afgerond. Wel zegt het departement daarop vooruit te lopen en op zoek te zijn naar ’structurele oplossingen’ voor de smerige omstandigheden waaronder militaire maaltijden op diverse plekken worden bereid.

De vakbond voor defensiepersoneel VBM kenschetst het uitblijven van snelle en ingrijpende oplossingen als ’het zoveelste bewijs van de ongelooflijke armoede bij de krijgsmacht.’ „Naast de bekende tekorten aan munitie, reservedelen en de ontelbare eenheden met onvoldoende personeel, schotelt defensie haar medewerkers eten voor waaraan knaagdieren zich ook al tegoed hebben gedaan. Geen wonder dat het leeuwendeel van het personeel betere arbeidsvoorwaarden eist”, aldus een woordvoerder.

Defensiezegsman Jurriaan Esser zegt dat met het Rijksvastgoedbedrijf wordt gesproken over onder meer over nieuwbouw en renovatie van keukengebouwen. Hij benadrukt dat ’veel kazernes in ons land oud zijn en mede daardoor een gewild doelwit blijven voor ongedierte’.

Om te voorkomen dat ratten en muizen tot aan de oplevering van eventuele nieuwbouw jarenlang vrij spel hebben, worden op diverse kazernes eigen controles op de hygiëne uitgevoerd. „Binnen defensie is het nu beleid dat er binnen 48 uur na het ontdekken van ongedierte actie moet worden ondernomen. Er wordt dan onder meer wering aangebracht op plakken waar ze niet mogen komen”, aldus Esser.

Telegraaf

VergoedingCompleet1501587397.png

Eindbod Defensie 1

Eindbod Defensie 2

Eindbod Defensie 3
pi_172873432
quote:
0s.gif Op dinsdag 1 augustus 2017 13:38 schreef AchJa het volgende:
Ratten in de kazernekeuken

Amersfoort - Het militaire voedsel trekt ratten en muizen aan. Kazernes en militaire bases in heel Nederland kampen met overlast van plaagdieren in de keukens van de krijgsmacht-cateraar Paresto.

Deze vaststelling volgt op het in mei verschenen jaarverslag over 2016 van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg. Deze sloeg hierin al alarm over de gebrekkige hygiëne in verscheidene krijgsmacht-keukens en kondigde nieuw onderzoek aan.

De definitieve bevindingen van dit nieuwste onderzoek zijn volgens Defensie nog niet geheel afgerond. Wel zegt het departement daarop vooruit te lopen en op zoek te zijn naar ’structurele oplossingen’ voor de smerige omstandigheden waaronder militaire maaltijden op diverse plekken worden bereid.

De vakbond voor defensiepersoneel VBM kenschetst het uitblijven van snelle en ingrijpende oplossingen als ’het zoveelste bewijs van de ongelooflijke armoede bij de krijgsmacht.’ „Naast de bekende tekorten aan munitie, reservedelen en de ontelbare eenheden met onvoldoende personeel, schotelt defensie haar medewerkers eten voor waaraan knaagdieren zich ook al tegoed hebben gedaan. Geen wonder dat het leeuwendeel van het personeel betere arbeidsvoorwaarden eist”, aldus een woordvoerder.

Defensiezegsman Jurriaan Esser zegt dat met het Rijksvastgoedbedrijf wordt gesproken over onder meer over nieuwbouw en renovatie van keukengebouwen. Hij benadrukt dat ’veel kazernes in ons land oud zijn en mede daardoor een gewild doelwit blijven voor ongedierte’.

Om te voorkomen dat ratten en muizen tot aan de oplevering van eventuele nieuwbouw jarenlang vrij spel hebben, worden op diverse kazernes eigen controles op de hygiëne uitgevoerd. „Binnen defensie is het nu beleid dat er binnen 48 uur na het ontdekken van ongedierte actie moet worden ondernomen. Er wordt dan onder meer wering aangebracht op plakken waar ze niet mogen komen”, aldus Esser.

Telegraaf

[ afbeelding ]

Eindbod Defensie 1

Eindbod Defensie 2

Eindbod Defensie 3
Waar voedsel wordt opgeslagen heb je altijd ongedierte. Dat is ook niet tegen te houden zonder je eigen voedsel te vergiftigen.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_172875858
quote:
0s.gif Op donderdag 3 augustus 2017 11:22 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

Waar voedsel wordt opgeslagen heb je altijd ongedierte. Dat is ook niet tegen te houden zonder je eigen voedsel te vergiftigen.
Alsof er bij Paresto vers voedsel ligt opgeslagen.
pi_172876135
quote:
0s.gif Op donderdag 3 augustus 2017 13:00 schreef AchJa het volgende:

[..]

Alsof er bij Paresto vers voedsel ligt opgeslagen.
Dat weet ik niet, gelukkig werk ik niet voor defensie. Weet alleen dat wij hetzelfde probleem hebben ondanks forse uitgaven aan ongedierte bestrijding.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
  donderdag 3 augustus 2017 @ 13:46:25 #101
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_172876825
Niks nieuws onder de zon helaas. Ligt ook vaak niet aan de werkwijze maar gewoon aan de scharige staat van de faciliteiten.

Ik heb hier op het terrein ratten gezien, net kleine katten. :')
  Moderator dinsdag 8 augustus 2017 @ 11:02:51 #102
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_172991542
quote:
F-16's in Zeeland door geluidsbarrière vanwege fout van piloot

De F-16's die gisteravond in Zeeland onrust veroorzaakten bij tientallen mensen, zijn opgestegen vanwege een fout van de piloot van een passagiersvliegtuig.

De straaljagers werden de lucht in gestuurd omdat de luchtverkeersleiding op de grond geen contact meer kreeg met de lijnvlucht, zegt een medewerker van Defensie tegen Omroep Zeeland. "Op moment dat de verbinding er niet is, zou er een potentieel gevaarlijke situatie kunnen zijn die wij als luchtmacht willen voorkomen of oplossen."

Toen de F-16's naast het passagiersvliegtuig vlogen, bleek wat er mis was. "Piloten moeten een aantal cijfers invoeren in een systeem om contact te krijgen met de grond. Daarbij is een cijfertje niet goed ingevoerd waardoor het toestel niet op de juiste frequentie terechtkwam."

Handgebaren

Met handgebaren maakte de bemanning van de F-16's duidelijk dat de piloot een fout had gemaakt. Nadat de piloot alsnog het juiste cijfer had ingevuld, kon de communicatie met het passagiersvliegtuig worden hersteld.

De straaljagers vlogen door de geluidsbarrière waardoor er harde knallen te horen waren. Vanuit meerdere plaatsen in Zeeland maakten mensen melding van luide knallen en trillende ramen.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator vrijdag 11 augustus 2017 @ 11:32:52 #103
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_173060472
quote:
Minister van Defensie naar collega Washington

DEN HAAG - De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea komen aan de orde tijdens een bezoek van minister Jeanine Hennis van Defensie aan haar Amerikaanse collega James Mattis. De twee ambtgenoten spreken dinsdag in Washington ook over de militaire missies waaraan beide landen meedoen, zoals in Irak, Syrië en Afghanistan.

Verder praten de ministers over een betere verdeling van de lasten binnen het NAVO-bondgenootschap en de grotere verantwoordelijkheid die Europa moet nemen op het terrein van veiligheid, aldus het ministerie van Defensie. De VS hameren erop dat Europa meer geld moet uittrekken voor defensie.

Defensie benadrukt dat de Verenigde Staten een belangrijke veiligheidspartner is voor Nederland. Omgekeerd is Nederland een belangrijke partner voor de Amerikanen, onder meer bij het bevorderen van stabiliteit en het bestrijden van terrorisme, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van materieel zoals de F-35.

(Telegraaf)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  zaterdag 12 augustus 2017 @ 14:34:05 #104
326881 mpc007
Bingo.... How fun!
pi_173086247
En wat dachten we hiervan?

https://nos.nl/artikel/21(...)ezuela-niet-uit.html

Lijkt me ook wel relevant voor ons, aangezien ons grondgebied er letterlijk een steenworp vanaf ligt en het zomaar zou kunnen dat de VS een beroep op ons doen voor het faciliteren van een en ander. Om dan de boel te beveiligen hebben we al gauw een onderzeeër, LCF, en meer mariniers nodig daar.
...(Bijna) op vakantie naar het hoge Noorden!
  Moderator zaterdag 12 augustus 2017 @ 14:41:05 #105
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_173086364
quote:
2s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 14:34 schreef mpc007 het volgende:
En wat dachten we hiervan?

https://nos.nl/artikel/21(...)ezuela-niet-uit.html

Lijkt me ook wel relevant voor ons, aangezien ons grondgebied er letterlijk een steenworp vanaf ligt en het zomaar zou kunnen dat de VS een beroep op ons doen voor het faciliteren van een en ander. Om dan de boel te beveiligen hebben we al gauw een onderzeeër, LCF, en meer mariniers nodig daar.
Of NL geeft de VS faciliteiten in ruil voor bescherming van de eilanden.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  zaterdag 12 augustus 2017 @ 14:48:37 #106
326881 mpc007
Bingo.... How fun!
pi_173086534
quote:
5s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 14:41 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Of NL geeft de VS faciliteiten in ruil voor bescherming van de eilanden.
Kan ook, maar zou me er niet prettig bijvoelen als we dan zelf niks meer in de melk te brokkelen hebben; of achter de hand hebben als er iets misgaat.
...(Bijna) op vakantie naar het hoge Noorden!
  Moderator zaterdag 12 augustus 2017 @ 14:50:07 #107
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_173086562
quote:
2s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 14:48 schreef mpc007 het volgende:

[..]

Kan ook, maar zou me er niet prettig bijvoelen als we dan zelf niks meer in de melk te brokkelen hebben; of achter de hand hebben als er iets misgaat.
Alsof we nu veel om die eilanden geven. :D
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  zaterdag 12 augustus 2017 @ 14:51:12 #108
326881 mpc007
Bingo.... How fun!
pi_173086585
quote:
1s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 14:50 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Alsof we nu veel om die eilanden geven. :D
Het is een principekwestie. Wij zijn dan weer het sufferdje dat z'n eigen scharrige eilandjes niet kan beschermen. Dat is toch gewoon :') :') :')
...(Bijna) op vakantie naar het hoge Noorden!
  Moderator zaterdag 12 augustus 2017 @ 14:55:57 #109
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_173086655
quote:
2s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 14:51 schreef mpc007 het volgende:

[..]

Het is een principekwestie. Wij zijn dan weer het sufferdje dat z'n eigen scharrige eilandjes niet kan beschermen. Dat is toch gewoon :') :') :')
Ik ben het met je eens hoor. Maar gok niet dat de overheid er wat meer gaat stationeren dan wat infanteristen en een vrachtboot als stationsschip. "Want we zouden maar eens een verkeerd signaal af kunnen geven aan Venezuela".....

[ Bericht 0% gewijzigd door Cobra4 op 12-08-2017 15:19:03 ]
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  Moderator woensdag 16 augustus 2017 @ 11:49:22 #110
168091 crew  Cobra4
Defenestration
pi_173179878
Hennis spreekt Amerikaanse collega Mattis

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert bracht vandaag een bezoek aan het Pentagon in Washington DC. Met haar Amerikaanse collega James Mattis sprak zij over de militaire operaties in Afghanistan, Irak, Litouwen en Mali. Ook kwamen bondgenootschappelijke verantwoordelijkheden en lasten aan de orde, evenals de situatie in Noord-Korea en Venezuela.

35781340903_259456c6a6_o.jpg

Hennis bezocht het Pentagon op uitnodiging van Mattis. "De situatie in de wereld is op z'n zachtst gezegd onzeker. Om onze belangen en waarden te beschermen, dichtbij of ver weg, hebben we elkaar hard nodig", aldus Hennis. "Geen enkel land kan deze enorme opgave alleen het hoofd bieden, ook de VS niet."

Lopende operaties
Mattis sprak waardering uit voor de Nederlandse inzet in Afghanistan, Irak, Litouwen Mali en benadrukte het belang van voortzetting. Nederlandse politieke besluitvorming hierover wordt eind van de zomer verwacht, zo liet Hennis haar collega weten. "Achterover leunen, kunnen we ons niet veroorloven."

Naar verwachting presenteren de Amerikanen binnenkort een herziene Afghanistanstrategie, die bepalend zal zijn voor het vervolg van de Resolute Support Missie. Over de strijd tegen ISIS waren beide ministers het eens, een eensgezind militair optreden van de coalitie is en blijft nodig. Na Mosul verschuift de focus nu naar de resterende ISIS-bolwerken in Irak en de bevrijding van Raqqa.

Noord Korea
Het bezoek van Hennis viel samen met de gespannen situatie rond Noord-Korea. Het snel en volledig uitvoeren van de sancties, waartoe de VN-Veiligheidsraad eerder besloot, is nu van belang. "Militaire escalatie heeft catastrofale gevolgen, de-escalatie is dus cruciaal", stelde Hennis. Beide ministers maakten duidelijk dat Noord-Korea moet terugkeren naar de onderhandelingstafel en zijn kernwapen- en raketprogramma moet opgeven.

Venezuela
Ook de politieke spanningen en steeds verder verslechterende humanitaire situatie in Venezuela baart grote zorgen. “Het gaat om een buurland van ons Koninkrijk. De regio en met name de Venezolaanse bevolking zijn gebaat bij herstel van de stabiliteit. De weg van onderhandelingen en diplomatieke druk moet worden bewandeld. Ook ten aanzien van Venezuela dienen we het hoofd koel te houden", benadrukte Hennis.

Lasten en verantwoordelijkheden
Een ander belangrijk onderwerp voor de Amerikanen is een evenrediger verdeling van verantwoordelijkheden en lasten. Hennis gaf haar collega mee dat "de Europese NAVO-landen zich bij herhaling hebben gecommitteerd aan hogere defensie-uitgaven. Dit geldt dus ook voor Nederland." Beide ministers zijn het eens dat het om meer gaat dan alleen geld. "Ook de output van Europese landen moet worden verbeterd, bijvoorbeeld door de Europese krachten vergaand te bundelen. Dit komt niet alleen de EU, maar ook de NAVO ten goede. Het gaat immers om dezelfde mensen en dezelfde spullen." Hennis informeerde haar collega over verschillende EU-initiatieven, waaronder de gezamenlijke ontwikkeling en aanschaf van capaciteiten.

'militair Schengengebied'
Ook op andere terreinen wordt hard gewerkt aan een effectievere militaire inzet. Zo nam Hennis onlangs het initiatief tot een 'militair Schengengebied'. Ook de Verenigde Staten hebben hier belang bij. Militairen en materieel moeten zich in Europa zeer snel kunnen verplaatsen zonder hinder van grenzen en administratieve procedures. "Als wij van onze strijdkrachten verwachten dat zij snel reageren op de momenten dat het erop aankomt, dan moet dit wel mogelijk zijn."

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
abonnementen ibood.com bol.com Gearbest
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')