abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  zaterdag 3 juni 2017 @ 20:55:38 #1
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171427262
registreer om deze reclame te verbergen
Uitkomst ledenraadpleging

Officieren geven een ongekend hard signaal af, meer dan 90% zegt “Nee” tegen het eindbod van de minister.

Onlangs heeft de minister, na het wederom vastlopen van het arbeidsvoorwaardenoverleg een eindbod eenzijdig gedicteerd en neergelegd bij de bonden. De GOV|MHB heeft dit eindbod op verzoek van de minister toch voorgelegd aan haar leden middels een ledenraadpleging. De GOV|MHB heeft op 24 locaties haar leden geļnformeerd over dit eindbod. Door de leden is vervolgens massaal gestemd.

In dezelfde periode is zowel door Defensie, middels een oproep van de Minister, de SG en de CDS, maar ook vanuit de OPCO-commandanten aangedrongen om dit voorstel te accepteren. De boodschap was duidelijk geformuleerd: ‘take it or lose it’’.
De HDP in persoon en alle Directeuren Personeel hebben verschillende defensielocaties bezocht om aan te geven dat men dit bod beter kan accepteren.

Uit de goed bezochte bijeenkomsten en de vele ontvangen e-mails blijkt dat de boodschap van de defensietop en het ‘eindbod’ in het algemeen veel emoties bij onze leden heeft opgeroepen. Emoties die niet alleen een reactie zijn op het eindbod. Onze leden constateren dat na jaren “de tering naar de nering” te hebben gezet zij óók nu het economisch goed gaat in Nederland wederom met een netto salarisachteruitgang worden geconfronteerd. Dit terwijl zij de afgelopen 10 jaar al aanzienlijk achter zijn gebleven ten opzichte van de inflatie.

Vandaag heeft de GOV|MHB de uitslag van onze ledenraadpleging in het Sector Overleg Defensie (SOD) bekend gemaakt. Wij, de Gezamenlijke Officieren Vereniging samen met de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) nemen hier een tweeledig standpunt in.

Een pijnlijke meerderheid van de officieren, ruim meer dan 90%, slaat het eindbod, ondanks alle oproepen vanuit de top van de organisatie, af. Na de eerder gehouden onderzoeken over het draagvlak in de organisatie ligt hier een harde constatering voor dat de leiding de aansluiting met zijn personeel is kwijtgeraakt. De Haagse werkelijkheid is mijlenver verwijdert van de beleving bij de militair en ook en met name bij de hogere officieren. Het is volgens de GOV|MHB ook een teken aan de wand dat de defensietop de sinds jaar en dag te grote uitstroom van militairen gewoonweg niet serieus neemt.

Onze mening, die door meer dan 90% van het officierskorps wordt gedeeld is; "Dit bod is niet goed voor de medewerker, maar ook niet goed voor de organisatie" .
Maar dit betekent ook; “Stand en Hold”

De volgende vraag is, op welke wijze kijken wij naar de toekomst? Waar ligt de oplossing? Wij zijn niet van alleen maar “Nee”. Er zijn twee woorden die precies aangeven wat het personeel wil namelijk: perspectief en waardering.

Waardering
Het personeel heeft er echt genoeg van geprezen te worden voor hun inzet en vervolgens met onvoldoende en slecht materieel, salaris, en toelages op pad gestuurd te worden. Genoeg woorden, nu daden.

Perspectief
Na 10 jaar crisis moeten de lonen omhoog. Het overhevelen van personele gelden naar de materiele exploitatie is voorbij. Onze onderofficieren zitten op de grens van financiėle armoede. Dit overigens samen met andere overheidsambtenaren, maar deze hebben de afgelopen jaren wel inflatiecorrectie gekregen en zullen gaan groeien omdat hun departementen wél ijveren voor salarisverhoging zoals bij Onderwijs, Zorg en de Provincies. Bij Defensie zijn de vooruitzichten helaas alleen maar minder, minder, minder.

De doorstroom fase 2 naar fase 3 moet worden geopend, er moet weer perspectief komen. De vooruitzichten voor de looptijden in rang die op dit moment verdubbelen moeten aanzienlijk verbeteren via flankerende maatregelen. De Bijzondere Positie van de Militair dient ook voor de militair positieve elementen te bevatten, want zij gaan immers door waar anderen stoppen. En als laatste het telkenmale laten betalen van rekeningen door bepaalde groepen militairen en burgers ten gunste van anderen is contrair aan onze cultuur van trouw, loyaliteit en kameraadschap.

De defensiecultuur is samen uit, samen thuis. Het dicteren van een eindbod en de communicatiecampagne van de Defensieleiding, staat hier haaks op en heeft tot gevolg dat het steeds moeilijker wordt om het vertrouwen tussen leiding en het defensiepersoneel te herstellen.

Advies GOV|MHB
De GOV|MHB adviseert de top van Defensie dan ook om een stap terug te zetten, het hoofd eens te buigen en de heldere boodschap van haar officieren serieus te nemen. Waardering en perspectief voor haar personeel in daden zichtbaar te maken , zodat er daarna weer stappen vooruit kunnen worden gezet.

Het wordt tijd dat Defensie op arbeidsvoorwaardelijk gebied voor haar personeel ook een keer doorpakt daar waar anderen stoppen. Het loyale defensiepersoneel verdient dit en is het meer dan waard.

KVMO

DEFENSIE HEEFT EEN PROBLEEM

De defensiebonden hebben gisteren het eindbod van defensie afgewezen. De uitslag van de achterbanraadpleging geeft een beeld dat lijkt sterk lijkt op de verkiezingsuitslagen van Wit Rusland of Kazachstan.

Op dinsdag 30 mei zagen de onderhandelaars van de bonden en defensie elkaar weer in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD). Na meerdere intensieve weken, waarin defensiemedewerkers overal in het land werden geļnformeerd over het eindbod en achterbanraadpleging plaatsvond, was het moment gekomen om aan te geven wat de achterban van de verschillende bonden vond.

Elke vertegenwoordiger heeft op zijn eigen wijze verteld op welke wijze het betrekken van de achterban heeft plaatsgevonden en wat daarvan de uitkomst was. Bovendien is een nadere duiding van die uitkomst weggegeven. De uitkomst van de achterbanraadpleging bleek bij elke bond ongeveer hetzelfde te zijn. Sommigen gaven aan een enkeling gehoord te hebben die het eindbod steunde, anderen gaven aan dat 80 tot 90 % van de geraadpleegde leden aangaf dat het eindbod door de shredder kon. Ook de burgermedewerkers en FPS’ers in de fases 1 en 2 wezen het eindbod massaal af.

In de toelichtende sfeer werden door verschillende bonden reacties die binnen waren gekomen letterlijk geciteerd of verteld. Het beeld van de kille cijfers werd daarmee extra gekleurd. Door alle bonden werd op de een of andere wijze aangegeven dat de uitkomst niet alleen iets zegt over het eindbod zelf. Duidelijk is dat de teleurstelling, de frustratie, de woede veel dieper zit. De gedachte dat deze zich uitsluitend richt op het geboden pakket aan arbeidsvoorwaarden is onjuist. Het gaat ook over tekorten aan materieel, aan oefenmogelijkheden, aan opleidingsfaciliteiten, etc. In alle reacties kwam het ontbreken van perspectief, het gevoel van in de steek worden gelaten door de leiding, het niets terug zien van de mooie woorden tot uiting.

In een reactie gaf defensie aan te erkennen dat er veel problemen zijn. Problemen waaraan gewerkt wordt of moet gaan worden. Edoch: de financiėle kaders laten op dit moment niet toe dat er gesproken kan worden over een verbetering van het bod. Een nieuw voorstel zit er niet in. Mogelijkheden om het mandaat te verruimen ziet defensie niet. De kaders staan vast.

Defensie heeft een probleem. Nee, defensie heeft meerdere problemen. Erkenning daarvan kan gezien worden als een stapje. Erkenning daarvan kan ook gezien worden als mooie woorden. In elk geval staat vast dat vooralsnog boter bij de vis niet aan de orde is. Voor de boer geldt, zoals het spreekwoord luidt, dat hij vis eet als het spek op is, voor de defensiebonden geldt dat niet. We kunnen niet tevreden zijn met wat we hebben. Er moet juist veel gebeuren. De onvermijdelijke conclusie luidt dan ook dat de minister met acties gedwongen moet worden om uit de schuttersput te komen.

DPIA

DE WERELD OP ZIJN KOP!

Dinsdag 30 mei verscheen er op intranet een bericht onder de kop:
Geen arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor defensiepersoneel.
In dat bericht wordt aangegeven dat de Minister, de SG en de CDS teleurgesteld hebben gereageerd op de afwijzing van het eindbod. Als centrales kunnen we ons dat vanuit hun perspectief voorstellen. Het bericht vervolgt met de tekst dat zij het betreuren dat de bonden er opnieuw voor hebben gekozen om niet in te gaan op een belangrijk pakket maatregelen waaronder 2 % loonsverhoging, een nieuw diensteindestelsel, etc. Daarmee spreken zij hun teleurstelling in u, de defensiemedewerkers, uit. De bonden bestaan uit leden. Leden werkzaam bij defensie. Zij hebben met een uitslag die in menig voormalig Oostblok land als verkiezingsuitslag vóór de zittende leiding met gejuich zou worden ontvangen, duidelijk gemaakt het eindbod maar belabberd te vinden. Dat constaterende is het antwoord op de vraag wie nu beter weet wat er leeft, wat het gevoel op de werkplek, niet moeilijk te geven. De defensiemedewerkers hebben gesproken en de bonden zijn het doorgeefluik van hun boodschap. Als zij de boodschap van de boodschapper betreuren, betreuren zij dus uw opvatting. Daarmee wordt de al aanwezige kloof tussen leiding en medewerkers (die uit de vorig jaar gehouden enquźte al duidelijk bleek) niet verkleind maar juist vergroot.

DPIA
  zaterdag 3 juni 2017 @ 21:01:00 #2
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171498876
quote:
Oud-minister Hillen verzweeg details corruptiezaak

CDA-politicus Hans Hillen heeft als minister van Defensie de Tweede Kamer niet alles verteld over een grote corruptiezaak rond de aankoop van defensieauto's. "Als ik alle details over zulke zaken aan de Kamer zou melden, dan zou ik geen tijd meer overhouden om een krijgsmacht te runnen", zegt hij tegen NRC.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171548331
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
Geen reconstructie van bestorming treinkaping De Punt

Er komt geen reconstructie van de bestorming van de gekaapte trein bij De Punt in juni 1977. Nabestaanden van de Zuid-Molukse kapers wilden dat, maar de rechtbank in Den Haag ziet er onvoldoende aanleiding toe.

Wel worden pas opgedoken geluidsopnames binnenkort tijdens een zitting achter gesloten deuren beluisterd. Een aantal mariniers droeg bij de bestorming opname-apparatuur bij zich, bedoeld voor opleidingsdoeleinden. Het Nederlands Forensisch Instituut gaf hiervan een transcriptie vrij.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171592701
quote:
Nieuwe vloot marineschepen in ontwikkeling

Vervangers van de M-fregatten, onderzeeboten en mijnenjagers en een nieuw combat support ship: de bedoeling is dat de eerste versies over, pak ‘m beet, 10 jaar worden opgeleverd. Momenteel zijn technische en operationele knappe koppen al volop systeemconcepten aan het ontwikkelen en testen. Daarover ging gisteren het symposium ‘Manning & Automation’ in de Helderse marinehaven.

Symposium ‘Manning & Automation’
Meer dan 125 belanghebbenden vanuit Defensie, gerelateerde opleidingsinstituten, kennisinstituten en partners uit het bedrijfsleven kwamen bijeen voor een update over de schepen van de toekomst.

De grootste verandering ten opzichte van de huidige vloot zit hem vooral in verbeterde systeemintegratie en meer automatisering. Daar zijn diverse redenen voor. “De omgeving waarin we opereren verandert”, legt kapitein-luitenant ter zee technische dienst Ton van Heusden uit. Hij is sinds een jaar manager van het programma ‘Manning & Automation’. “De dreiging wordt steeds complexer en sneller. Door meer te automatiseren, kunnen we sneller en beter anticiperen. De trend is complexere schepen, die met steeds minder personeel worden uitgerust. Hierdoor zijn innovaties in de ondersteuning van de bemanning aan boord noodzakelijk.”

Van dichtbij bekijken en testen
Op het symposium presenteert Defensie samen met de Defensie-industrie (RH Marine en Thales) en kennisinstituut TNO de lopende deelprojecten en studies. De ene studie staat nog in de kinderschoenen, de andere is vergevorderd en valt al overtuigend te demonstreren. Een aantal systemen en applicaties is gepresenteerd in scenario’s met fregatten en onderzeeboten. Verder konden bezoekers op de innovatiemarkt zo’n 25 verschillende studies onderzoeken en deelprojecten van dichtbij bekijken en testen.

Belangrijkste managementsystemen
Het consortium richt zijn innovaties met name op de 3 belangrijkste systemen aan boord: combat-, platform- en bridgemanagement. Ook bekijkt men de mogelijkheden voor nieuwe functionaliteiten bij integratie van de systemen. De huidige staan weliswaar in verbinding met elkaar, maar werken nog niet geļntegreerd samen. Van Heusden: “Door informatie uit te wisselen tussen de systemen is de bedrijfsvoering aan boord te optimaliseren. Hierdoor is de marine in staat om betaalbaar met technisch hoogwaardige schepen te blijven varen.” De reacties op de demo’s zijn positief. “Als ik dat tijdens mijn missies had gehad,” zegt een voormalig commandocentrale officier, “was ik heel blij geweest.”

Ambitie
De komende periode ontwikkelen Defensie, TNO, Thales en RH Marine de concepten verder uit en maken die gereed voor productie. De roadmap ‘Manning & Automation’ startte in 2014 en loopt tot 2030. Volgens de huidige planning wordt de nieuwe vloot vanaf ongeveer 2025 gefaseerd opgeleverd.

Bron: defensie.nl
Een nieuw combat support ship? Is die al eerder voorbij gekomen? Zal dat dan gaan over het alsnog één op één vervangen van de Zuiderkruis? Zodat de Karel Doorman die taken niet of minder hoeft te doen?
  zaterdag 10 juni 2017 @ 11:27:17 #6
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171592789
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 11:22 schreef Niek92 het volgende:

[..]

Een nieuw combat support ship? Is die al eerder voorbij gekomen? Zal dat dan gaan over het alsnog één op één vervangen van de Zuiderkruis? Zodat de Karel Doorman die taken niet of minder hoeft te doen?
Een is geen. De Karel Doorman is op dit moment het enige schip in de Nederlandse vloot met BOZ- capaciteit.

De Doorman heeft het afgelopen jaar wegens technische problemen tegen de kant aan gelegen. Deze periode heeft de KM dus geen BOZ- capaciteit beschikbaar. Gebruiken we de Doorman elders in de wereld voor bijvoorbeeld transport. Geen BOZ- capaciteit beschikbaar. Logische keuze dat er mogelijk een tweede tanker komt voor de nodige redundantie.

Maar eerst zien dan geloven.
pi_171592870
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 11:27 schreef detaris het volgende:

[..]

Een is geen. De Karel Doorman is op dit moment het enige schip in de Nederlandse vloot met BOZ- capaciteit.

De Doorman heeft het afgelopen jaar wegens technische problemen tegen de kant aan gelegen. Deze periode heeft de KM dus geen BOZ- capaciteit beschikbaar. Gebruiken we de Doorman elders in de wereld voor bijvoorbeeld transport. Geen BOZ- capaciteit beschikbaar. Logische keuze dat er mogelijk een tweede tanker komt voor de nodige redundantie.

Maar eerst zien dan geloven.
Ja, dat het nodig is, is wel duidelijk. Maar gezien de moeilijkheden om de Karel Doorman überhaupt in dienst te krijgen zou dit nogal een ommekeer zijn. Bovendien is de aanschaf van de MQ-9 uitgesteld met 7 jaar, omdat er geen geld voor was. Dat er dan wel geld is voor de ontwikkeling van een combat support ship, zou betekenen dat er substantieel meer geld beschikbaar komt om dat schip ook daadwerkelijk aan te kunnen schaffen.
  zaterdag 10 juni 2017 @ 11:58:48 #8
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171593324
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 11:31 schreef Niek92 het volgende:

[..]

Ja, dat het nodig is, is wel duidelijk. Maar gezien de moeilijkheden om de Karel Doorman überhaupt in dienst te krijgen zou dit nogal een ommekeer zijn. Bovendien is de aanschaf van de MQ-9 uitgesteld met 7 jaar, omdat er geen geld voor was. Dat er dan wel geld is voor de ontwikkeling van een combat support ship, zou betekenen dat er substantieel meer geld beschikbaar komt om dat schip ook daadwerkelijk aan te kunnen schaffen.
MQ-9 ligt politiek ook zeer gevoelig. Dat is echt niet alleen een geld kwestie.
Maar ik moet het nog maar zien dat er daadwerkelijk genoeg geld komt om aan de vervangingsbehoefte te voldoen, laat staan om te investeren en te groeien.
pi_171594050
quote:
Defensie wil DAF-vrachtwagens vervangen door Zweedse truck

Defensie wil ruim 2000 vrachtwagens kopen bij het Zweedse bedrijf Scania. De trucks moeten een groot deel van de verouderde DAF-trucks vervangen die in de jaren tachtig zijn gekocht.

Minister Hennis van Defensie schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het gaat om "kwalitatief goede" voertuigen. Het voordeel is dat op de laadruimte verschillende 'modules' geplaatst kunnen worden, benadrukt een defensiewoordvoerder. Te denken valt aan een werkplaats, een commandocentrum, een kraan of een cabine voor het personeel. Verder maken de vrachtauto's en trucks niet veel lawaai en zijn ze niet te vervuilend.

Contract

Defensie wil niet zeggen wat de mogelijke aanschaf kost. Het is commercieel vertrouwelijke informatie. De Tweede Kamer praat in juni over de aankoop van de vrachtwagens. Als de Kamer akkoord gaat met het voorstel van de minister kan het contract snel worden getekend. De eerste voertuigen zijn dan eind 2018 klaar.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171597759
WTF
Het paralement moet maar instemmen met de verkoop terwijl niet wordt vermeld wat het kost omdata het "commercieel vertrouwelijke informatie" is? Ik dacht dat we hier nog de schijn van een democratie proberen op te houden.
Niet dat de aankoop zelf mij iets uitmaakt, het zal vast wel nodig en redelijk zijn om voertuigen uit de jaren 80 te vervangen.
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
  zaterdag 10 juni 2017 @ 16:16:55 #11
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171598543
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 11:58 schreef detaris het volgende:

[..]

MQ-9 ligt politiek ook zeer gevoelig. Dat is echt niet alleen een geld kwestie.
Maar ik moet het nog maar zien dat er daadwerkelijk genoeg geld komt om aan de vervangingsbehoefte te voldoen, laat staan om te investeren en te groeien.
De MQ-9 is er al lang door.
  zaterdag 10 juni 2017 @ 16:59:03 #12
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171599363
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 15:30 schreef Bram_van_Loon het volgende:
WTF
Het paralement moet maar instemmen met de verkoop terwijl niet wordt vermeld wat het kost omdata het "commercieel vertrouwelijke informatie" is? Ik dacht dat we hier nog de schijn van een democratie proberen op te houden.
Niet dat de aankoop zelf mij iets uitmaakt, het zal vast wel nodig en redelijk zijn om voertuigen uit de jaren 80 te vervangen.
Was jij niet iemand die iets vond van oude stinkende diesels?

Dus het idee dat vrachtwagens uit het jaar kruik vervangen gaan worden door modernere exemplaren moet jou toch wel aanspreken lijkt me.
  zaterdag 10 juni 2017 @ 17:02:37 #13
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171599424
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 12:37 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Overigens, hier de kamerbrief.

Daaruit:

quote:
De levering en het onderhoud van de voertuigen voor de komende tien jaar zijn als één geheel aanbesteed, overeenkomstig de Aanbestedingswet Defensie en Veiligheid (ADV). De leverancier draagt hierdoor, behalve tijdens missies, het financiėle risico voor de beschikbaarheid van de voertuigen. Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd bij de industrie en een deel door militaire monteurs op defensielocaties onder toezicht van de industrie.
Kortom, weer een waardeloze bud constructie net zoals met de Amarok... :')

Tevens weer een goed excuus voor defensie om een shitload aan onderhoudspersoneel en monteurs het hek over te trappen. :r
pi_171600444
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 12:37 schreef Cobra4 het volgende:
Nu werken er bij de fabrieken van Scania in Nederland ook een 2000 man/vrouw, daar zal wel wat werkgelegenheid mee gemoeid zijn.
DAF levert volgens mij helemaal geen militaire voertuigen meer of wel ?
  zaterdag 10 juni 2017 @ 18:08:50 #15
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171600700
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 16:16 schreef AchJa het volgende:

[..]

De MQ-9 is er al lang door.
Sinds wanneer dan? Een paar weken geleden pruttelde D66 en GL nog tegen... 2 jaar terug werd de koop nog uitgesteld.

Wel goede zaak trouwens :)
  zaterdag 10 juni 2017 @ 18:15:58 #16
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171600801
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 18:08 schreef detaris het volgende:

[..]

Sinds wanneer dan? Een paar weken geleden pruttelde D66 en GL nog tegen... 2 jaar terug werd de koop nog uitgesteld.

Wel goede zaak trouwens :)
Wel of niet bewapend is een beetje het geouwehoer. Maar als ISR middel is het eigenlijk al rond, dat ze vooralsnog niet fysiek in Nederland staan is niet zo'n probleem, die dingen worden toch waar ook ter wereld vanuit Leeuwarden bestuurd.
  zaterdag 10 juni 2017 @ 18:18:10 #17
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171600837
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 18:15 schreef AchJa het volgende:

[..]

Wel of niet bewapend is een beetje het geouwehoer. Maar als ISR middel is het eigenlijk al rond, dat ze vooralsnog niet fysiek in Nederland staan is niet zo'n probleem,6 die dingen worden toch waar ook ter wereld vanuit Leeuwarden bestuurd.
Gewoon bewapenen en gebruiken . :)
  zaterdag 10 juni 2017 @ 18:20:07 #18
13456 AchJa
Shut up!!!
  zondag 11 juni 2017 @ 07:36:29 #19
337465 Bram_van_Loon
Jeff, we can!
pi_171611569
quote:
10s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 16:59 schreef AchJa het volgende:

[..]

Was jij niet iemand die iets vond van oude stinkende diesels?

Dus het idee dat vrachtwagens uit het jaar kruik vervangen gaan worden door modernere exemplaren moet jou toch wel aanspreken lijkt me.
Ja en ja. Ik heb enkel moeite met het gebrek aan transparantie t.o.v. het orgaan wat het hoogste orgaan in onze democratie behoort te zijn. ;)
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
pi_171641408
quote:
Acties op luchthavens tijdens zomerpiek

DEN HAAG - Vakantiegangers dreigen de komende zomermaanden te worden getroffen door stiptheidsacties van de Koninklijke Marechaussee op de luchthavens als Schiphol en Rotterdam.

De gezamenlijke vakbonden voor militair- en burgerpersoneel bij de krijgsmacht kondigen dit aan in een vandaag onder de leden verspreide nieuwsbrief. Aanleiding voor de dreigende taal is een loonconflict met minister Hennis van Defensie. „Kennelijk is het nodig dat acties echt pijn gaan doen”, aldus de vakcentrales in een gezamenlijke verklaring.

De acties moeten Hennis ertoe bewegen om met een nieuw cao-voorstel te komen. Onlangs wezen militairen en burgers een aanbod van 2 procent loonsverhoging af. „De piketpalen zijn geslagen, we zijn nu driftig aan de slag met het in gang zetten van acties die indruk maken op de minister, de politiek en het Nederlandse publiek”, aldus de in het platform ’Defensiepersoneel in Actie’ verenigde bonden.

Ze wijzen erop dat militairen weliswaar geen stakingsrecht hebben, maar dat andere acties wel tot de mogelijkheden behoren. Behalve de dreigende stiptheidsacties tijdens de zomerpiek op luchthavens als Schiphol en Rotterdam, willen de bonden ook met steun van de ’eigen’ militairen van zich laten horen tijdens de nationale viering van Veteranendag op 24 juni.

Doemscenario
Stiptheidsacties bij de paspoortcontroles zijn een doemscenario voor Schiphol, waar tijdens de afgelopen voorjaarsvakantie al veel onvrede onder reizigers ontstond over de lange rijen, waardoor velen hun vlucht misten. De luchthaven beloofde beterschap, mede doordat ook de KLM-directie zich zeer kritisch uitte over de service op de luchthaven.

(Telegraaf)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171692302
quote:
Rob Kramer wordt nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten

Schout-bij-nacht Rob Kramer is per 22 september de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten. In die functie is hij tevens admiraal Benelux. Hij wordt op 11 september bevorderd tot vice-admiraal. Kramer volgt luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk op die na 39 jaar met functioneel leeftijdsontslag gaat.

Kramer begon zijn carričre tot marineofficier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). Daarna vervulde hij voornamelijk operationele functies aan boord van fregatten en bij de mijnendienst. Hij nam onder meer deel aan NAVO-operatie Sharp Guard ter handhaving van het handelsembargo voor de kust van voormalig Joegosla­viė. In 2006 voerde Kramer het commando over het luchtverdedigings- en commandofregat Hr. Ms. Evertsen. Dit schip werd in 2008 onder zijn leiding als eerste Nederlandse eenheid ingezet voor de Somalische kust in de strijd tegen piraterij en ter bescherming van de schepen van het World Food Program. In 2014 volgde het commando over de Netherlands Maritime Force. Sinds 1 juni 2016 is Kramer als schout-bij-nacht Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten.

Van Sprang
Commandant Korps Mariniers, tevens directeur Operaties Commando Zeestrijdkrachten, brigadegeneraal der mariniers Frank van Sprang volgt Kramer op 11 september op als Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten. 2 weken eerder wordt hij bevorderd tot generaal-majoor der mariniers. Van Sprang begon in 1982 aan het KIM. Daarna behaalde hij onder meer de kwalificaties berg- en wintergetraind, parachutist, commando en kikvorsman. Ook voltooide hij de Amphibious Warfare School in het Amerikaanse Quantico en de hogere krijgsvorming KM op het Instituut Defensie Leergangen.

Van Sprang nam onder andere deel aan de VN-missie in Cambodja, operatie Allied Harbour in Albaniė en hij was militair assistent van de deputy director stability in het ISAF-hoofdkwartier in Kabul, Afghanistan. Sinds mei 2014 is Van Sprang brigadegeneraal der mariniers. In die rang is hij plaatsvervangend directeur van de Directie Aansturen Operationele Gereedheid, directeur Operaties CZSK en Commandant Korps Mariniers.

Mac Mootry
Kolonel der mariniers Jeff Mac Mootry is per 25 augustus Commandant Korps Mariniers en directeur Operaties Commando Zeestrijdkrachten. Op 14 augustus wordt hij hiervoor bevorderd tot brigadegeneraal der mariniers. Mac Mootry begint in 1985 als dienstplichtige bij het Korps Mariniers. Na de Praktische Opleiding tot Officier der Mariniers is hij 6 jaar pelotonscommandant. Hij behaalt de kwalificaties berg- en wintergetraind, parachutist en commando.

In 1992 volgt een uitzending naar Cambodja en in 1995 naar Haļti. Daarna neemt hij als commandant van een detachement mariniers deel aan de NAVO Stabilisation Force in Bosniė. Hij is enkele jaren actief op het gebied van speciale operaties en 3 jaar compagniescommandant. In 2010 is Mac Mootry hoofd Operaties van Task Force Uruzgan. In september 2012 krijgt hij het commando over het Tweede Mariniersbataljon. De eenheid draagt onder meer bij aan antipiraterijmissies en de EU-battlegroup. Sinds eind mei 2014 is hij Chef Kabinet van de Commandant der Strijdkrachten.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  donderdag 15 juni 2017 @ 13:23:04 #22
38496 Perrin
Sapere aude
pi_171709590
quote:
What went wrong with the F-35, Lockheed Martin’s Joint Strike Fighter?

The F-35 was billed as a fighter jet that could do almost everything the U.S. military desired, serving the Air Force, Marine Corps and Navy – and even Britain’s Royal Air Force and Royal Navy – all in one aircraft design. It’s supposed to replace and improve upon several current – and aging – aircraft types with widely different missions. It’s marketed as a cost-effective, powerful multi-role fighter airplane significantly better than anything potential adversaries could build in the next two decades. But it’s turned out to be none of those things.

Officially begun in 2001, with roots extending back to the late 1980s, the F-35 program is nearly a decade behind schedule, and has failed to meet many of its original design requirements. It’s also become the most expensive defense program in world history, at around US$1.5 trillion before the fighter is phased out in 2070.

The unit cost per airplane, above $100 million, is roughly twice what was promised early on. Even after President Trump lambasted the cost of the program in February, the price per plane dropped just $7 million – less than 7 percent.

And yet, the U.S. is still throwing huge sums of money at the project. Essentially, the Pentagon has declared the F-35 “too big to fail.” As a retired member of the U.S. Air Force and current university professor of finance who has been involved in and studied military aviation and acquisitions, I find the F-35 to be one of the greatest boondoggles in recent military purchasing history.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_171709705
quote:
Verwarde man steelt truck Defensie en gaat joyriden

Een "verwarde blanke man" heeft een vrachtwagen van de militaire basis Oirschot gestolen en is daarmee gaan joyrijden in Eindhoven. De man is later weer op de basis aangehouden, meldde minister Hennis van Defensie vanavond aan de Tweede Kamer.

De man had uit een rugzak van oefenende militairen op de hei een toegangspas tot de basis, plus een universele sleutel van een Scania gestolen. Daarna is hij naar de basis gegaan en heeft de truck meegenomen.

Tijdens de rit heeft hij andere voertuigen beschadigd. Hennis lichtte de Kamer in over het gebeuren tijdens een debat over een ander incident op vliegbasis Volkel. Daar werd vorige maand een veroordeelde Syriėganger aangehouden. Die was als invallende uitzendkracht op de basis beland om graafwerkzaamheden te doen.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171730009
quote:
Oud-ministers van Defensie niet gehoord in omkopingszaak auto's

De oud-ministers van Defensie Kamp en Van Middelkoop hoeven niet te worden gehoord in de omkopingszaak rond de aanbesteding van politie- en legerauto's door autobedrijf Pon, de importeur van Volkswagen en Audi. Over het verhoren van voormalig minister Hillen moet de rechtbank nog een besluit nemen.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171733769
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171748325
quote:
​Defensie onderzoekt integriteit minister Kamp

Het ministerie van Defensie gaat onderzoek doen naar de integriteit van minister Kamp van Economische Zaken. Dit gebeurt na een klacht van twee ex-medewerkers, die bij Defensie werkten toen Kamp nog minister van Defensie was.

Defensie bevestigde zaterdag berichtgeving hierover in de Telegraaf. Voor het integriteitsonderzoek schakelt Defensie een deskundige van buiten in, ex-topambtenaar Roel Bekker. Het onderzoek begint zo spoedig mogelijk.

Voorrang

De ontslagen medewerkers stellen dat Kamp destijds giften heeft aangenomen van auto-importeur Pon en dat hij heeft geaccepteerd dat het bedrijf hem voorrang heeft verleend. Kamp liet zijn privéauto apk-keuren bij Pon, terwijl het bedrijf geen standaardgarage is voor particulieren.

Pon heeft tussen 2001 en 2011 ambtenaren gefźteerd om lucratieve opdrachten binnen te halen. De giften varieerden van gratis winterbanden en korting op onderhoud tot buitenlandse reizen. Kamp betaalde voor onder meer de apk-keuring, maar kreeg twee navigatie-cd's van Pon ter waarde van 250,42 euro cadeau.

Stom

Kamp noemde het onlangs "stom" dat hij destijds zijn privéauto door Pon heeft laten keuren. "Ik heb geen verstand van kortingen. Ik vraag er nooit om. Ik ben er heel slecht in. Zelfs op een markt in Egypte vraag ik geen korting."

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171810075
quote:
Militairen slaan waterputten voor brandweer op de Veluwe

Militairen van de landmacht leggen vandaag waterputten aan op de Veluwe bij Schaarsbergen. Het moet de brandweer helpen bij het bestrijden van natuurbranden, meldt Omroep Gelderland.

In natuurgebieden is het voor de brandweer vaak lastig om aan bluswater te komen. Door putten van tientallen meters diep te slaan, kan in het geval van een brand het grondwater gebruikt worden.

Het werk wordt uitgevoerd door militairen. Eerder sloegen zij zulke calamiteitenputten ook al in andere natuurgebieden in Nederland.

Warmte en droogte

Volgens een woordvoerder van de landmacht heeft de aanleg van de putten niets te maken met de warmte op dit moment, maar stond het werk al langer gepland.

Door de warmte en droogte is er nu wel een verhoogd risico op natuurbranden. In verschillende regio's is daarom code oranje van kracht.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171817323
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 juni 2017 12:46 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Hartstikke mooi maar kunnen lokale boeren dat ook niet?
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_171817503
De bezuinigingen bij de brandweer beginnen er ook in te hakken.... :')
"The Admiral was shot because the Prime Minister deserved to be hanged."
  Moderator dinsdag 20 juni 2017 @ 19:07:16 #30
39093 crew  jitzzzze
Banaan in je oor
pi_171817524
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 juni 2017 18:56 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Hartstikke mooi maar kunnen lokale boeren dat ook niet?
Je slaat zo'n put niet eventjes; niet elke boer zal zo'n apparaat hebben staan.
  Moderator dinsdag 20 juni 2017 @ 19:07:35 #31
39093 crew  jitzzzze
Banaan in je oor
  dinsdag 20 juni 2017 @ 22:05:31 #32
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171822471
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 juni 2017 18:56 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Hartstikke mooi maar kunnen lokale boeren dat ook niet?
Nee. Het is niet dat er een kuil gegraven wordt ofzo... Het is de waterboorinstallatie van de genie.

Hebben ze al veel meer gedaan.

http://www.avrm.nl/landmacht-wapent-veluwe-vuur/
pi_171828603
quote:
1s.gif Op dinsdag 20 juni 2017 22:05 schreef AchJa het volgende:

[..]

Nee. Het is niet dat er een kuil gegraven wordt ofzo... Het is de waterboorinstallatie van de genie.

Hebben ze al veel meer gedaan.

http://www.avrm.nl/landmacht-wapent-veluwe-vuur/
Een beetje boer doet dat toch ook? Tenminste die mobiele sproeiers worden hier vaak op het grondwater aangesloten.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_171833701
quote:
Onderzoeksraad geeft onthutsend beeld van schietoefening bij Defensie

Het ministerie van Defensie heeft commandotroepen jarenlang schiettrainingen gegeven onder gevaarlijke omstandigheden. Dat staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over een dodelijk schietincident op een schietbaan in Ossendrecht. Daarbij kwam in 2015 een instructeur, een sergeant, om het leven toen hij werd geraakt door een kogel van een commando die de schiettraining kreeg.

Bij dat incident ging volgens de OVV van alles mis. De oefenlocatie was niet goed, de instructeur was onervaren en het toezicht faalde. Niets ging zoals het zou moeten gaan, schrijft de raad.

Een belangrijke oorzaak van het dodelijke incident was de ongeschiktheid van het schiethuis in Ossendrecht. Het interieur van het gebouw bestaat uit houten frames met dunne wanden van vinyldoek. Defensie huurde de schietbaan van de Politieacademie omdat het niet zelf beschikt over oefenlocaties om te schieten.

De geraakte instructeur bevond zich op het fatale moment achter een dunne wand. Hij had geen zicht op de deelnemers aan de schietcursus en de deelnemers zagen hem niet. Een mede-instructeur die vanaf een balustrade toekeek, had ook geen zicht op zijn collega. De instructeur werd meerdere malen geraakt toen een deelnemer aan de schietcursus met scherp op een doel vuurde, schrijft de OVV,

De instructeur had de oefening eigenlijk helemaal niet mogen geven in de vorm waarvoor gekozen was. De sergeant was namelijk zelf nog in opleiding om instructeur te worden en had persoonlijke begeleiding moeten krijgen.

De Onderzoeksraad schrijft ook dat het incident in Ossendrecht niet het eerste is waarbij militairen ernstig gewond zijn geraakt of gedood.

Niet zonder risico's

Schietoefeningen voor commando's gebeuren vaak met een hoog realiteitsgehalte. Er wordt met scherp geschoten omdat commando's op de gevaarlijkste in situaties moeten zijn voorbereid, zegt de voorzitter van de OVV, Tjibbe Joustra. "Het betekent dat die oefeningen niet zonder risico's zijn. Je oefent om te leren."

"Maar de risico's tijdens een oefening moeten wel zo veel mogelijk worden beperkt. En daar hebben wij een groot aantal kanttekeningen bij. Allerlei voorschriften zijn niet nageleefd. Het schiethuis in Ossendrecht voldeed niet aan de eisen. Er waren onvoldoende instructeurs, geen kwalificaties, geen toezicht. Het rapport is nogal een opsomming van zaken die niet goed zijn gegaan."

De raad verbaast zich er in het rapport verder over dat Defensie geen eigen schiethuis heeft. In 2007 werd een aanvraag voor een eigen schiethuis dat aan de eisen voldoet goedgekeurd, maar het is er nooit gekomen. "Realiseer dat nou een keer", beveelt Joustra aan.

Reactie Hennis

Minister Hennis zegt in een reactie op het rapport dat ze het van het grootste belang vindt dat Defensie de veiligheid van militairen maximaal waarborgt in de uitoefening van hun beroep.

"De conclusies zijn glashelder en nopen tot actie. De bevindingen van de OVV zijn hierbij leidend. Het spreekt vanzelf dat in het bijzonder de aanbevelingen op het terrein van toezicht met voorrang zijn en worden aangepakt. Ook zijn de oefeningen met scherpe munitie in het schiethuis van Ossendrecht direct na het ongeval opgeschort."

(NOS)
Video via de link.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  woensdag 21 juni 2017 @ 13:31:02 #35
38496 Perrin
Sapere aude
pi_171833861
quote:
De raad verbaast zich er in het rapport verder over dat Defensie geen eigen schiethuis heeft.
:|W
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_171835004
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  woensdag 21 juni 2017 @ 16:52:50 #37
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171837566
quote:
De raad verbaast zich er in het rapport verder over dat Defensie geen eigen schiethuis heeft. In 2007 werd een aanvraag voor een eigen schiethuis dat aan de eisen voldoet goedgekeurd, maar het is er nooit gekomen. "Realiseer dat nou een keer", beveelt Joustra aan.
Kalf, put en verdronken. Was eens met een zak centen over de brug gekomen ipv defensie tot op het bot en verder uit te kleden... :{w
  woensdag 21 juni 2017 @ 18:11:33 #38
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171838822
De reactie van Hennis is wel een teken aan de wand. :')
pi_171839257
quote:
1s.gif Op woensdag 21 juni 2017 18:11 schreef detaris het volgende:
De reactie van Hennis is wel een teken aan de wand. :')
Ook de reactie van dat SP kamerlid. :')
"The Admiral was shot because the Prime Minister deserved to be hanged."
pi_171839369
En dan al die regiments/onderdeels facebook pagina's met vacatures etc😂 de nood moet wel erg hoog zijn...
pi_171840351
quote:
0s.gif Op woensdag 21 juni 2017 08:20 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:Een beetje boer doet dat toch ook? Tenminste die mobiele sproeiers worden hier vaak op het grondwater aangesloten.
Ja, met een giertank kun je ook wel een gat spuiten, maar geen 60m diep.
Dat moet je toch echt boren.
Er zijn genoeg particuliere bedrijven die daar een dagtaak aan hebben, dat wel natuurlijk ;)
  woensdag 21 juni 2017 @ 19:37:04 #42
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171840687
quote:
1s.gif Op woensdag 21 juni 2017 18:11 schreef detaris het volgende:
De reactie van Hennis is wel een teken aan de wand. :')
Uiteraard wordt er weer gemekkerd over het "toezicht" en dat dat "voorrang" dient te hebben bij de aanpak... Ja want dat is het laaghangende fruit (personeel dus) wat je lekker makkelijk de schuld kan geven en zo nodig het hek over kunt trappen...

Dat de politiek nog geen kwartje beschikbaar heeft gesteld voor een fatsoenlijke schietbaan wordt gemakshalve vergeten. Dat het personeel al jaren klaagt over onvoldoende, zwaar verouderde en onjuiste midddelen zal ook wel nieuw zijn voor ze... Zelfs de boterberg van de jaren 80 is niet groot genoeg om aan te geven hoeveel boter ze op hun hoofd hebben daar in Den Haag. :{w
  woensdag 21 juni 2017 @ 19:38:35 #43
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171840712
quote:
0s.gif Op woensdag 21 juni 2017 08:20 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Een beetje boer doet dat toch ook? Tenminste die mobiele sproeiers worden hier vaak op het grondwater aangesloten.
Gewoon in de sloot ernaast ja...
pi_171841003
10 jaar geleden beginnen met plannen maken voor een nieuwe schietbaan en nu er nog steeds geen hebben. De Nederlandse overheid op zijn best. Waarschijnlijk ook al flink over budget zonder dat er een steen gelegd is. ;(
"The Admiral was shot because the Prime Minister deserved to be hanged."
  woensdag 21 juni 2017 @ 20:13:35 #45
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171841489
quote:
1s.gif Op woensdag 21 juni 2017 19:37 schreef AchJa het volgende:

[..]

Uiteraard wordt er weer gemekkerd over het "toezicht" en dat dat "voorrang" dient te hebben bij de aanpak... Ja want dat is het laaghangende fruit (personeel dus) wat je lekker makkelijk de schuld kan geven en zo nodig het hek over kunt trappen...

Dat de politiek nog geen kwartje beschikbaar heeft gesteld voor een fatsoenlijke schietbaan wordt gemakshalve vergeten. Dat het personeel al jaren klaagt over onvoldoende, zwaar verouderde en onjuiste midddelen zal ook wel nieuw zijn voor ze... Zelfs de boterberg van de jaren 80 is niet groot genoeg om aan te geven hoeveel boter ze op hun hoofd hebben daar in Den Haag. :{w
Uiteraard zijn alle politici geschrokken en verbijsterd...

En de mindef voelt zich verantwoordelijk. Je bent verantwoordelijk koe :')
pi_171842144
quote:
14s.gif Op woensdag 21 juni 2017 20:13 schreef detaris het volgende:

[..]

Uiteraard zijn alle politici geschrokken en verbijsterd...

En de mindef voelt zich verantwoordelijk. Je bent verantwoordelijk koe :')
Vrouwen hé! Die voelen dingen....
"The Admiral was shot because the Prime Minister deserved to be hanged."
  woensdag 21 juni 2017 @ 21:27:55 #47
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171843592
quote:
0s.gif Op woensdag 21 juni 2017 19:52 schreef Stephen_Dedalus het volgende:
10 jaar geleden beginnen met plannen maken voor een nieuwe schietbaan en nu er nog steeds geen hebben. De Nederlandse overheid op zijn best. Waarschijnlijk ook al flink over budget zonder dat er een steen gelegd is. ;(
Welk budget... :')
pi_171845846
quote:
1s.gif Op woensdag 21 juni 2017 21:27 schreef AchJa het volgende:

[..]

Welk budget... :')
Ohja :')
"The Admiral was shot because the Prime Minister deserved to be hanged."
pi_171912175
quote:
Ombudsman wil meer geld naar veteranencentra

Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat de overheid structureel meer geld moet bijdragen aan veteranencentra. Hij maakt zich zorgen over het voortbestaan van deze veteranenhuizen. Die zijn nu afhankelijk van individuele subsidies en donaties.

"Er zijn soms dingen waar je geen raad mee weet. Hier zijn andere veteranen die je daarmee kunnen helpen", zegt Libanonveteraan Ferry van den Brūle. Wekelijks gaat hij naar een veteranencentrum in Alphen aan den Rijn.

Daar komt hij niet alleen voor de gezelligheid; hij heeft last van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Hij werd afgekeurd en zou dan thuis moeten gaan zitten. "Maar dat is het slechtste wat je kunt doen. Daarom zijn we met het veteranencentrum aan de slag gegaan."

Vandaag eert Nederland voor de dertiende keer de 115.000 veteranen. Dat gebeurt tijdens de viering van Nationale Veteranendag in Den Haag, waar de maatschappelijke erkenning van veteranen en de waardering voor hun werk centraal staan.
De dag begint traditioneel met een bijeenkomst in de Ridderzaal met toespraken, gedichten en zang. Koning Willem-Alexander, premier Rutte en minister van Defensie Hennis zijn daarbij aanwezig. Op het Binnenhof worden medailles uitgereikt aan veteranen.

Daarna defileren ruim 5000 veteranen en militairen. Ze leggen een route van 2,5 kilometer af door de binnenstad van Den Haag, die begint en eindigt op het Malieveld. Op de Kneuterdijk marcheren ze langs koning Willem-Alexander.
Voorafgaand aan het defilé vliegen verschillende F-16's, helikopters en een aantal historische toestellen over de stad. Op het Malieveld is de hele dag door een bijeenkomst met muziek en activiteiten.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171970340
quote:
Die Haushälter billigten auch den Aufbau einer Flotte von sieben Tankflugzeugen des Typs Airbus A330 MRTT, die gemeinsamen mit den Niederlanden, Luxemburg und Norwegen genutzt werden sollen und auch der Nato zur Verfügung gestellt werden sollen. Deutschland soll zwei Drittel der Flugstunden erhalten und mit 1,4 Milliarden Euro zwei Drittel der Kosten tragen.

Volledige artikel in het Duits hier.
Die A330 MRTT's die Nederland aanschaft worden er dus in totaal 7, samen met de rest. Duitsland neemt 2/3 van de tijd de toestellen. Blijven er 2,3 over voor Nederland, Noorwegen en Luxemburg. Dan kan Nederland er zeker niet altijd over 2 beschikken, zoals we er nu hebben. Het lijkt zo mooi, maar is dus uiteindelijk weer een bezuiniging.

Aanschafkosten dalen wel, waardoor er dus mogelijk meer zouden kunnen komen?
pi_171970688
quote:
0s.gif Op maandag 26 juni 2017 19:03 schreef Niek92 het volgende:

[..]

Die A330 MRTT's die Nederland aanschaft worden er dus in totaal 7, samen met de rest. Duitsland neemt 2/3 van de tijd de toestellen. Blijven er 2,3 over voor Nederland, Noorwegen en Luxemburg. Dan kan Nederland er zeker niet altijd over 2 beschikken, zoals we er nu hebben. Het lijkt zo mooi, maar is dus uiteindelijk weer een bezuiniging.

Aanschafkosten dalen wel, waardoor er dus mogelijk meer zouden kunnen komen?
Waarom heeft Luxemburg in godesnaam een tankvliegtuig :? ze hebben niet eens een luchtmacht.
Of kopen ze die voor Belgie als een soort betaling in natura?

Tevens komt je link hierop uit:
Der Bundestag hat Rüstungsprojekte im Volumen von elf Milliarden Euro gebilligt, darunter den Kauf von fünf Korvetten.

Is meer dan 2 miljard per corvette niet erg gortig? Daar koop je state of the art onderzeeers voor of een klein vliegdekschip.

[ Bericht 12% gewijzigd door icecreamfarmer_NL op 26-06-2017 19:25:19 ]
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_171970906
quote:
0s.gif Op maandag 26 juni 2017 19:18 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Waarom heeft Luxemburg in godesnaam een tankvliegtuig :? ze hebben niet eens een luchtmacht.
Of kopen ze die voor Belgie als een soort betaling in natura?
Nederland en Belgiė beschermen het Luxemburgse luchtruim. Dus zal wel zoiets zijn ja. Meebetalen en in ruil bescherming.

En die korvetten zijn er 5 voor 2 miljard. Zit nog een heel overig pakket bij, met upgrades voor Boxers en Tigers onder andere als ik het goed gelezen heb. Over een tijd nog een aankondiging voor aanschaf van 6 onderzeeėrs, samen met Noorwegen.
pi_171970996
quote:
0s.gif Op maandag 26 juni 2017 19:25 schreef Niek92 het volgende:

[..]

Nederland en Belgiė beschermen het Luxemburgse luchtruim. Dus zal wel zoiets zijn ja. Meebetalen en in ruil bescherming.

En die korvetten zijn er 5 voor 2 miljard. Zit nog een heel overig pakket bij, met upgrades voor Boxers en Tigers onder andere als ik het goed gelezen heb. Over een tijd nog een aankondiging voor aanschaf van 6 onderzeeėrs, samen met Noorwegen.
Last het net ook.

Zag trouwens ook dit:
Über ein weiteres Großprojekt wurde der Haushaltsausschuss zunächst nur informiert: Deutschland plant, gemeinsam mit Norwegen sechs baugleiche U-Booten von ThyssenKrupp zu beschaffen. Die norwegische Firma Kongsberg soll im Gegenzug Lenkflugkörper für das künftige deutsche Mehrzweckkampfschiff 180 sowie langfristig auch für deutsche Fregatten liefern. Der deutsche Anteil an dem Geschäft beläuft sich auf 1,85 Milliarden Euro. Entscheiden sollen die Haushälter voraussichtlich 2019.

Ik dacht dat wij met de Noren nieuwe subs zouden bouwen?
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_171971219
quote:
0s.gif Op maandag 26 juni 2017 19:25 schreef Niek92 het volgende:

[..]

Nederland en Belgiė beschermen het Luxemburgse luchtruim. Dus zal wel zoiets zijn ja. Meebetalen en in ruil bescherming.

En die korvetten zijn er 5 voor 2 miljard. Zit nog een heel overig pakket bij, met upgrades voor Boxers en Tigers onder andere als ik het goed gelezen heb. Over een tijd nog een aankondiging voor aanschaf van 6 onderzeeėrs, samen met Noorwegen.
Overigens als ik wiki moet geloven doen wij aan 2 verschillende pools mee:
Netherlands[edit]
In 2013, the Netherlands expressed interest in the A330 MRTT to replace its two KDC-10s. Through the European Air Transport Command, a study was conducted to standardise and expand the European Air Refuelling capability, the Netherlands was lead nation for the study also involving Norway and Poland. In December 2014, it was announced that the Netherlands Air Force had selected the A330 MRTT to replace their KDC-10s in 2020. Negotiations for four aircraft were underway; they are proposed to be stationed at Eindhoven Airbase for use by the Netherlands, Poland and Norway.[59] In July 2016, the Royal Netherlands Air Force ordered two A330 MRTT tankers.[60]
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_171971378
quote:
0s.gif Op maandag 26 juni 2017 19:28 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Last het net ook.

Zag trouwens ook dit:
Über ein weiteres Großprojekt wurde der Haushaltsausschuss zunächst nur informiert: Deutschland plant, gemeinsam mit Norwegen sechs baugleiche U-Booten von ThyssenKrupp zu beschaffen. Die norwegische Firma Kongsberg soll im Gegenzug Lenkflugkörper für das künftige deutsche Mehrzweckkampfschiff 180 sowie langfristig auch für deutsche Fregatten liefern. Der deutsche Anteil an dem Geschäft beläuft sich auf 1,85 Milliarden Euro. Entscheiden sollen die Haushälter voraussichtlich 2019.

Ik dacht dat wij met de Noren nieuwe subs zouden bouwen?
Wij zijn nog aan het uitzoeken of het wel nut heeft om nieuwe onderzeeėrs aan te schaffen..
Maar we schijnen ook nogal specifieke eisen te hebben, van wat ik heb begrepen van het lezen van marineschepen.nl. Dingen zullen er wel komen, maar de aanschafprocedure is geloof ik nog niet officieel gestart.

quote:
0s.gif Op maandag 26 juni 2017 19:37 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Overigens als ik wiki moet geloven doen wij aan 2 verschillende pools mee:
Netherlands[edit]
In 2013, the Netherlands expressed interest in the A330 MRTT to replace its two KDC-10s. Through the European Air Transport Command, a study was conducted to standardise and expand the European Air Refuelling capability, the Netherlands was lead nation for the study also involving Norway and Poland. In December 2014, it was announced that the Netherlands Air Force had selected the A330 MRTT to replace their KDC-10s in 2020. Negotiations for four aircraft were underway; they are proposed to be stationed at Eindhoven Airbase for use by the Netherlands, Poland and Norway.[59] In July 2016, the Royal Netherlands Air Force ordered two A330 MRTT tankers.[60]
Dit is dezelfde pool dacht ik, waar Duitsland zich nu bij aansluit. Alle Nederlandse vracht- en tankvliegtuigen vallen onder het EATC, dus misschien dat dit dan een onderdeel er van wordt?
  maandag 26 juni 2017 @ 19:45:51 #56
285613 Verbodsbord
Verwijderd door Admin
pi_171971417
quote:
0s.gif Op maandag 26 juni 2017 19:43 schreef Niek92 het volgende:

[..]

Wij zijn nog aan het uitzoeken of het wel nut heeft om nieuwe onderzeeėrs aan te schaffen..
Maar we schijnen ook nogal specifieke eisen te hebben, van wat ik heb begrepen van het lezen van marineschepen.nl. Dingen zullen er wel komen, maar de aanschafprocedure is geloof ik nog niet officieel gestart.


[..]

Dit is dezelfde pool dacht ik, waar Duitsland zich nu bij aansluit. Alle Nederlandse vracht- en tankvliegtuigen vallen onder het EATC, dus misschien dat dit dan een onderdeel er van wordt?
Mag toch hopen dat men de onderzeedienst niet verloren laat gaan. Afgaande op de verhalen die ik hoorde tijdens de rondleiding op de bruinvis afgelopen vrijdag zit daar een hoop (internationaal erkende) expertise.
Op zondag 13 februari 2011 16:21 schreef Vermecelli het volgende:
Hij heeft toch geen pokemon flute kanker mongool
pi_171986235
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171986407
quote:
0s.gif Op maandag 26 juni 2017 19:43 schreef Niek92 het volgende:

Dit is dezelfde pool dacht ik, waar Duitsland zich nu bij aansluit. Alle Nederlandse vracht- en tankvliegtuigen vallen onder het EATC, dus misschien dat dit dan een onderdeel er van wordt?
Om het ingewikkeld te maken zijn er twee commands/centres die dat coördineren. Het EATC en MCCE
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171990310
AWACS-OPEN-DAY.jpg
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171995211
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 juni 2017 12:12 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Om het ingewikkeld te maken zijn er twee commands/centres die dat coördineren. Het EATC en MCCE
Ah, het MCCE gaat dus over de praktische inzet van de vliegtuigen terwijl het EATC hetgeen is waar ze onder vallen. Dat had ook wel samen gekund ja..
pi_172006893
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 juni 2017 15:23 schreef Cobra4 het volgende:
[ afbeelding ]
Leuk. Doen ze dat jaarlijks op een grotere luchtmachtbasis in de buurt? Ik zou er best wel eens een kijkje willen nemen als er voldoende vluchten te zien zijn met voldoende verschillende toestellen.
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
pi_172071133
quote:
0s.gif Op woensdag 28 juni 2017 00:53 schreef Bram_van_Loon het volgende:

[..]

Leuk. Doen ze dat jaarlijks op een grotere luchtmachtbasis in de buurt? Ik zou er best wel eens een kijkje willen nemen als er voldoende vluchten te zien zijn met voldoende verschillende toestellen.
Dit is ter ere van 35 jaar Geilenkirchen. http://www.35jahre-nato-awacs.de/

En geen idee wat er vliegt of static is, maar dit is het lijstje:

1. & 2. 2x F-16, Belgien
3. Belgium Exhibition, Belgien
4. C-130, Belgien
5. SIAI-Marchetti SF.260, Belgien
6. & 7. 2x Alpha Jet, Belgien
8. & 9. 2x F-16, Dänemark
10. CL-604 Challenger, Dänemark
11. Cessna Citation C525, Deutschland
12. EC-135, Deutschland
13. Bell 206, Deutschland
14. Tornado PA-200, Deutschland
15. Bombardier Global 5000, Deutschland
16. A-400M, Deutschland
17. Aluette II, Deutschland
18. P-3 Orion, Deutschland
19. DO-228, Deutschland
20. Bücker 131, Deutschland
21. Bücker 181, Deutschland
22. Piper L18 C, Deutschland
23. C-160 Transall, Deutschland
24. Typhoon, Deutschland
25. Tornado PA-200, Deutschland
26. Bell UH-1D (SAR), Deutschland
27. DO-28 D2 Skyservant, Deutschland
28. DO-27 A4, Deutschland
29. L-18 150 Piper, Deutschland
30. Piaggio P149, Deutschland
31. Cessna 172, Deutschland
32. Impulse 100 (D-MDMM), Deutschland
33. Focke Wulf Stieglitz Deutschland, Deutschland
34. Remos GX, Deutschland
35. Pützer Elster B, Deutschland
36. Breezer, Deutschland
37. Fouga Magister D- IFCC, Deutschland
38. HA-200, Deutschland
39. E-3F, Frankreich
40. & 41. 2x F-4E (AUP), Griechenland
42. Merlin, Großbritannien
43. E-3D, Großbritannien
44. G550 AEW, Italien
45. Piaggio P-180, Italien
46. Breguet Atlantic or ATR 72, Italien
47. & 48. 2x Typhoon, Italien
49. & 50. 2x F-16, Niederlande
51. KDC-10, Niederlande
52. MIG-29, Polen
53. SU-22, Polen
54. M-28B Bryza, Polen
55. AN-28, Polen
56. C-27J Spartan, Rumänien
57. Gripen, Tschechien
58. MI-24, Tschechien
59. CASA C-295, Tschechien
60. E-7T (Boeing 737 AEW), Türkei
61. Gripen, Ungarn
62. AN26, Ungarn
63. KC-135, USA
64. C-130, USA
65. UH-60 Blackhawk, USA
66. AH-64 Longbow, USA
66. CH-47 Chinook, USA
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_172071217
quote:
Hennis wil 'militair Schengengebied'

De obstakels voor grensoverschrijdend militair transport in Europa moeten verdwijnen. Dat komt de reactietijd van de strijdkrachten ten goede. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert vindt het positief dat de EU en de NAVO sinds december vorig jaar stappen hebben gezet om de samenwerking te verdiepen. Wat haar betreft, gaan de organisaties nog meer samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van militair transport. De minister lichtte vandaag in Brussel het Nederlandse initiatief toe tijdens de vergadering van NAVO-defensieministers.

Militaire transporten van het ene naar de andere Europese land kosten nu soms nog erg veel tijd vanwege technische, logistieke en financiėle obstakels, zoals complexe en tijdrovende aanvraagprocedures voor vergunningen. Dit is onwenselijk, want “we moeten snel kunnen verplaatsen naar elke plek waar een dreiging is", aldus Hennis. Zij pleit daarom voor het creėren van een 'militair Schengengebied' in Europa, waarbinnen militairen en materieel in Europa zeer snel kunnen verplaatsen zonder hinder van grenzen en administratieve procedures. Van dit 'militair Schengen' zouden alle NAVO-bondgenoten en EU-landen deel moeten uitmaken.

Expertise en ervaring
De NAVO en de EU moeten samenwerken om obstakels voor grensoverschrijdend transport weg te nemen. Het bondgenootschap heeft expertise en ervaring op het gebied van militair transport, terwijl de EU bevoegdheden heeft op het gebied van douanezaken en het transport van gevaarlijke stoffen. Minister Hennis: “Het is van belang militair transport in Europa centraal te coördineren, om er zeker van te zijn dat eenheden en materieel op het juiste moment op de juiste plek zijn, ongeacht of zij in EU of NAVO-verband worden ingezet.”

Positieve reacties
Hennis heeft Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor buitenland- en defensiebeleid Frederica Mogherini, hoofd van het Europees Defensie Agentschap Jorge Domecq en Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om de administratieve obstakels weg te nemen en procedures te vereenvoudigen. Een aantal landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben al positief gereageerd op dit verzoek.

Overige onderwerpen
De ministers spraken in Brussel verder over de verhoging van de Defensie-uitgaven en NAVO’s voorwaartse aanwezigheid aan de oostflank. Alle vier de battle groups in de Baltische staten en Polen zijn nu compleet. Nederlandse militairen die deel uit maakten van de eerste rotatie van de battle group in Litouwen worden binnenkort door collega’s afgelost. De ministers bevestigden nogmaals de blijvende betrokkenheid van de NAVO bij Afghanistan. En marge van de NAVO-bijeenkomst ondertekenden de ministers van Defensie van Duitsland en Noorwegen de toetredingsovereenkomst voor het Multirole Tanker Transport project (MRTT), een gezamenlijk project voor aanschaf van tankervliegtuigen. Nederland is de trekker van dit project.

(Defensie)
Nou, als het plannetje van Hennis belangrijker is om te melden dan info over de verhoging van Defensie-uitgaven dan kunnen we wel gokken dat dat niet een erg grote verhoging zal zijn?
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_172073753
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 juni 2017 17:01 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Nou, als het plannetje van Hennis belangrijker is om te melden dan info over de verhoging van Defensie-uitgaven dan kunnen we wel gokken dat dat niet een erg grote verhoging zal zijn?
Daar wordt helemaal niks over gezegd zelfs. Logisch ook, want Hennis is demissionair én het kabinet is nog bezig met het vormgeven van de begroting voor volgend jaar. Nieuws over een eventuele verhoging zal wel tegelijk uitlekken met de rest van de veranderingen, ergens eind van de zomer of zo.
pi_172137581
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 juni 2017 19:21 schreef Niek92 het volgende:

[..]

Daar wordt helemaal niks over gezegd zelfs. Logisch ook, want Hennis is demissionair én het kabinet is nog bezig met het vormgeven van de begroting voor volgend jaar. Nieuws over een eventuele verhoging zal wel tegelijk uitlekken met de rest van de veranderingen, ergens eind van de zomer of zo.
Ben benieuwd. :)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_172137591
quote:
Duits-Nederlands Legerkorps jaar lang overal ter wereld inzetbaar

Het 1e Duits-Nederlandse legerkorps staat vanaf vandaag voor een jaar stand-by. Het komt in actie als de NAVO een Joint Task-Force Headquarters (Land) nodig heeft om waar ook ter wereld een missie uit te voeren.

Het Münsterse hoofdkwartier heeft zich gedurende 2 jaar voorbereid op deze rol. Begin april vond een NAVO-certificering plaats tijdens de oefening Trident Jaguar in Stavanger in Noorwegen. Daar werd de kwalificatie 'excellent' toegekend en de beoordelaars merkten op dat doorgaans de NAVO-standaard wordt gevolgd, maar er soms ook nieuwe standaarden worden gezet.

Energie, tijd en toewijding
Op de Prins Claus Kazerne in Münster sprak commandant van het hoofdkwartier luitenant-generaal Michiel van der Laan zijn waardering uit aan het adres van de multinationale staf. Die stak veel energie, tijd en toewijding in de voorbereiding op de nieuwe rol.

"Vanaf 1 juli moeten we er rekening mee houden te worden ingezet waar en wanneer de NAVO dat nodig acht. In de JTFHQ(L)-rol commanderen we niet alleen landstrijdkrachten maar coördineren we ook de inzet van marine, luchtmacht en special operations forces. Ik ben er van overtuigd dat we het vertrouwen van de NAVO bij een eventuele inzet absoluut waard zijn", aldus Van der Laan.

Cyber warfare
Hij voegde daar aan toe: "We zijn in eerste instantie een oorlogvoerend hoofdkwartier maar moeten ons er in elk scenario van bewust blijven dat de zogenoemde comprehensive approach, een nauwe samenwerking tussen diplomatie, internationale en non-gouvernementele organisaties, onverkort van toepassing blijft om conflicten duurzaam op te lossen. We zullen ook gegarandeerd met cyber warfare- en gender-aspecten geconfronteerd worden."

(Defensie)

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  dinsdag 4 juli 2017 @ 23:58:01 #67
285613 Verbodsbord
Verwijderd door Admin
pi_172179648
quote:
De Kamer blijft met veel vragen zitten over de kosten voor de vervanging van de vier Nederlandse onderzeeboten. D66'er Salima Belhaj noemde het financiėle aspect van het project dinsdag in de Kamer "echt zorgwekkend". Voor de mogelijke aanschaf is minimaal 2,5 miljard euro uitgetrokken.
Het CDA vindt de minister "vaag over het budget", zei Raymond Knops.

PVV'er Gabriėlle Popken wilde graag weten wat het kabinet maximaal wil uittrekken voor de vervanging van de vier boten van de Walrusklasse. De PvdA, SP en GroenLinks zitten met soortgelijke vragen.

Wel is er een meerderheid om nieuwe onderzeeboten aan te schaffen. VVD en CDA zijn sowieso voor, terwijl de PVV "open" in het proces staat. Ook D66 lijkt geen onoverkomelijke bezwaren te hebben. De PvdA was eerder voor, maar vindt het nu "geen vanzelfsprekendheid" dat er nieuwe onderzeeboten komen, zei Kirsten van den Hul.

Minister Jeanine Hennis van Defensie benadrukte dat de vervanging nog in de studiefase zit. De komende maanden wordt meer duidelijk over de kosten. "Gaandeweg zal het inzicht in de kosten toenemen."

In de tweede helft van volgend jaar moet de studiefase zijn voltooid. Een definitief besluit over vervanging valt in 2021. Tussen 2027 en 2031 moeten de huidige onderzeeboten dan worden vervangen.

Door: ANP
Niet bijster positief, al was dat wel te verwachten natuurlijk. Fijn dat er in elk geval nu nog sprake is van een meerderheid.
Op zondag 13 februari 2011 16:21 schreef Vermecelli het volgende:
Hij heeft toch geen pokemon flute kanker mongool
pi_172217705
quote:
Hennis: Europese defensiesamenwerking levert geld op

Minister Hennis verwacht niet dat plannen voor meer Europese defensiesamenwerking Nederland miljarden euro's kosten. De Europese Commissie kondigde vorige maand aan meer geld uit te willen geven aan defensie. Ook pleitte de Commissie voor nauwere militaire samenwerking tussen de lidstaten. Volgens de Commissie is dat nodig om tegenwicht te bieden aan de verslechterde veiligheid in de wereld.

Hennis benadrukte in de Tweede Kamer dat het gaat om Europees geld. Ze denkt dat samenwerking leidt tot meer effectiviteit en daardoor juist geld zal opleveren. Maar de minister zei ook dat het bundelen van de krachten geen excuus mag zijn om te bezuinigen op de Nederlandse krijgsmacht. Ze wees erop dat defensie allerlei tekorten heeft. "Carpoolen is niet mogelijk als je zelf je auto hebt verkocht."

Geen Europees leger

De minister onderstreepte dat de Commissie niet pleit voor een Europees leger en dat het kabinet daar ook tegen zou zijn. Hennis zei dat ze een overtuigd Europeaan is, maar dat Europa ook een bureaucratie is geworden. Daarom wil ze dat de plannen voor meer samenwerking echt van de grond komen en niet vrijblijvend zijn.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de plannen van de Commissie en de visie van het kabinet daarop in grote lijnen. Volgens D66 zou de samenwerking op het gebied van defensie nog wel verder mogen gaan. De PVV vindt de plannen juist belachelijk.

De voorstellen van de Commissie worden de komende tijd uitgewerkt. Het kabinet komt tegen het eind van het jaar met een definitief standpunt.

(NOS)
quote:
EU gaat meer doen aan defensie, onder druk van Trump

De Europese Commissie wil veel meer geld uit gaan geven aan defensie. Vanaf 2021 moet ieder jaar 1 miljard euro vanuit Brussel worden besteed aan defensie. Het gaat vooral om onderzoeksgeld. Een gemeenschappelijk Europees leger blijft heel ver weg.

Twee weken nadat de Amerikaanse president Trump op bezoek was in Brussel, galmen zijn woorden nog na. Trump wil dat de EU-landen meer geld uitgeven aan defensie. Dat kan de Europese Commissie niet beloven, want daarvoor zijn de nationale regeringen verantwoordelijk. Toch wil ook de EU meer doen.

Gemeenschappelijke investeringen

"We doen nu alles 28 keer", zegt eurocommissaris Katainen. "Dat is zonde van het geld en leidt tot veiligheidsrisico's. Ook als iedereen wel meer spendeert aan defensie, is het nog steeds slim om meer samen te werken."

De Europese Commissie wil dat er meer gemeenschappelijk geļnvesteerd wordt in onderzoek naar defensie. Dat moet worden betaald uit de 1 miljard euro die vanaf 2021 jaarlijks beschikbaar is.

Landen moeten ook vaker gemeenschappelijk materieel inkopen. "Als tien landen satelliet-verbindingen willen kopen, dan kunnen ze dat beter gezamenlijk doen. Dan hebben ze een sterkere onderhandelingspositie en dat scheelt geld."

Geen Europees leger

Het defensie-geld is geen opmaat naar een gemeenschappelijk Europees leger, zegt de Europese Commissie. De EU is er niet om het Europees grondgebied te verdedigen, dat is aan de NAVO en aan de lidstaten.

Toch wordt in Brussel wel degelijk gesproken over een gemeenschappelijk Europees leger. Het is één van de drie toekomstscenario's die de Europese Commissie aan de landen voorlegt.

"Wij leggen de landen opties voor, het is uiteindelijk aan hen om te bepalen voor welke optie ze gaan", zegt buitenlandcoördinator Mogherini. In veel landen is er weerstand tegen één groot Europees leger, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat de landen zullen kiezen voor die optie.

Minder militaire samenwerking kan volgens de Commissie niet. In de meest vrijblijvende toekomstscenario's werken landen nog steeds op vrijwillige basis samen. Een verdergaand plan is dat alle landen geld in een pot stoppen, om gezamenlijk aankopen te doen.

De invloed van president Trump is in ieder geval voelbaar in Brussel. Europese landen weten dat ze niet persé op hem kunnen vertrouwen als ze militair onder druk worden gezet en dus willen ze hun eigen defensie meer op orde hebben. De weerstand tegen samenwerking neemt daardoor af.

Of zoals buitenlandcoördinator Mogherini het zegt: "We hebben in de afgelopen zes maanden grotere stappen richting samenwerking gezet dan in de 50 jaar daarvoor."

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_172228628
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 juni 2017 16:56 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Dit is ter ere van 35 jaar Geilenkirchen. http://www.35jahre-nato-awacs.de/

En geen idee wat er vliegt of static is, maar dit is het lijstje:

1. & 2. 2x F-16, Belgien
3. Belgium Exhibition, Belgien
4. C-130, Belgien
5. SIAI-Marchetti SF.260, Belgien
6. & 7. 2x Alpha Jet, Belgien
8. & 9. 2x F-16, Dänemark
10. CL-604 Challenger, Dänemark
11. Cessna Citation C525, Deutschland
12. EC-135, Deutschland
13. Bell 206, Deutschland
14. Tornado PA-200, Deutschland
15. Bombardier Global 5000, Deutschland
16. A-400M, Deutschland
17. Aluette II, Deutschland
18. P-3 Orion, Deutschland
19. DO-228, Deutschland
20. Bücker 131, Deutschland
21. Bücker 181, Deutschland
22. Piper L18 C, Deutschland
23. C-160 Transall, Deutschland
24. Typhoon, Deutschland
25. Tornado PA-200, Deutschland
26. Bell UH-1D (SAR), Deutschland
27. DO-28 D2 Skyservant, Deutschland
28. DO-27 A4, Deutschland
29. L-18 150 Piper, Deutschland
30. Piaggio P149, Deutschland
31. Cessna 172, Deutschland
32. Impulse 100 (D-MDMM), Deutschland
33. Focke Wulf Stieglitz Deutschland, Deutschland
34. Remos GX, Deutschland
35. Pützer Elster B, Deutschland
36. Breezer, Deutschland
37. Fouga Magister D- IFCC, Deutschland
38. HA-200, Deutschland
39. E-3F, Frankreich
40. & 41. 2x F-4E (AUP), Griechenland
42. Merlin, Großbritannien
43. E-3D, Großbritannien
44. G550 AEW, Italien
45. Piaggio P-180, Italien
46. Breguet Atlantic or ATR 72, Italien
47. & 48. 2x Typhoon, Italien
49. & 50. 2x F-16, Niederlande
51. KDC-10, Niederlande
52. MIG-29, Polen
53. SU-22, Polen
54. M-28B Bryza, Polen
55. AN-28, Polen
56. C-27J Spartan, Rumänien
57. Gripen, Tschechien
58. MI-24, Tschechien
59. CASA C-295, Tschechien
60. E-7T (Boeing 737 AEW), Türkei
61. Gripen, Ungarn
62. AN26, Ungarn
63. KC-135, USA
64. C-130, USA
65. UH-60 Blackhawk, USA
66. AH-64 Longbow, USA
66. CH-47 Chinook, USA
In Duitsland vliegt inprincipe geen vliegtuig, shows zoals in Nederland zijn sinds de ramp in Ramstein verboten.
pi_172409372
quote:
Wijnen Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten

Luitenant-generaal Martin Wijnen is vanaf vandaag Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. Hij neemt de taken over van vice-admiraal Rob Bauer.

Wijnen kwam in 1989 van de KMA. In zijn loopbaan vervulde hij verschillende functies als commandant en was betrokken bij een scala aan missies. Zo had hij de leiding over een mijnenruim- en trainingsteam in Cambodja en werkte hij tijdens de IFOR-missie op de Balkan.

Missies
Wijnen behaalde onder meer de titel Master of Military Art and Science (MMAS). Dat gebeurde in het Amerikaanse Leavenworth, Kansas. Hij volgde daar de US Army Command and General Staff Officers Course. Voor Defensie keerde hij nog een keer terug naar de Verenigde Staten. Vanuit Tampa, Florida was hij vanuit het US Central Command betrokken bij de missie in Afghanistan. In 2009 werd hij zelf uitgezonden naar dit Aziatische land en werd gestationeerd in het zuidelijke Kandahar.

Sinds 28 januari 2016 werkte de Enschedeėr in Utrecht als Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten na twee jaar het commando te hebben gevoerd over 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte.

Bauer gaat zich nu voorbereiden op zijn functie als Commandant der Strijdkrachten. Hij neemt 5 oktober het commando over van generaal Tom Middendorp.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_172481170
quote:
MIVD trekt belofte aan militairen in

DEN HAAG - De hoop die er voor militairen met een buitenlandse partner was om in dienst te blijven, is de grond in geslagen. De baas van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) slikt beloften tot beterschap in.

In april gaf de baas van de MIVD Onno Eichelsheim aan dat er schot zat in het voor Defensie pijnlijke dossier. Een serie militairen zit thuis of is ontslagen omdat ze een partner uit een land hebben waarmee Nederland geen inlichtingen uitwisselt. Het gaat niet alleen om landen als China en Rusland, maar ook om bevriende naties zoals Zuid-Afrika.

Als de MIVD geen informatie met een collega-dienst uitwisselt, is er onvoldoende mogelijkheid antecedenten te checken. Deze militairen worden dan als veiligheidsrisico gezien en hun zogeheten Verklaring Geen Bezwaar (VGB) wordt niet verlengd. Dat betekent in de praktijk meestal einde loopbaan. Het beleid kwam de MIVD en daarmee minister Hennis (Defensie) op zware kritiek te staan tot aan de Raad van State toe. Magistraten vinden dat de inlichtingendienst te star opereert.

Na de presentatie van het MIVD-jaarverslag zei Eichelsheim tegen De Telegraaf dat het beleid was aangepast. ,,Het is niet meer zo dat we iemand wiens vrouw over wie we in de afgelopen vijf jaar geen informatie hebben direct de organisatie uitzetten. We gebruiken meer tijd om informatie te krijgen of zetten militairen op een positie waarbij ze geen gerubriceerd materiaal te zien krijgen.”

Aan de vooravond van een procedure bij de Raad van State, waarin een defensie-technicus in beroep gaat tegen het niet verlengen van zijn VGB, trekt Eichelsheim deze belofte in. Hij stelt zich verkeerd te hebben uitgelaten. De extra mogelijkheden waarover hij enthousiast vertelde, gelden alleen voor militairen zelf, niet voor hun partners. Daarvoor blijft het strakke beleid onveranderd.

,,De MIVD gaat ook niet zelf onderzoek doen in het buitenland”, zegt de MIVD-chef. ,,Wel staan we open voor dossiers die mensen bij ons aanleveren waaruit blijkt wat ze in landen hebben gedaan waarmee we geen inlichtingenrelatie hebben. Wanneer er een verkeerd beeld is ontstaan, vind ik dat vervelend. We doen echt meer om het VGB-probleem te beperken.”

Het optreden van de MIVD kan rekenen op zware kritiek van de raadsman van de technicus die maandag bij de Raad van State zijn zaak bepleit. Dick van Raaij noemt de aanpak ‘de zoveelste vertragingstechniek van de MIVD’. ,,Het is gewoon een juridische truc.”

(Telegraaf)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  maandag 17 juli 2017 @ 12:31:50 #72
121348 Erasmo
f/8 and be there.
pi_172481248
:') :|W
  maandag 17 juli 2017 @ 13:10:53 #73
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_172482034
Defensie herkent zich niet in de bovenstaande uit- en afspraken.
pi_172501435
quote:
Nederlandse NAVO-militairen teruggehaald na vechtpartij Litouwen

Vier Nederlandse militairen zijn in Litouwen betrokken geraakt bij een vechtpartij. De marechaussee heeft ze teruggehaald naar Nederland. Er wordt nu gekeken of ze strafrechtelijk worden vervolgd.

De vier maakten deel uit van een bataljon van de NAVO waarin meerdere landen samenwerken. Ze hebben ook het alcoholverbod voor alle NAVO-militairen in Litouwen overtreden. Het incident wordt nu in Nederland onderzocht.

Volgens dagblad Trouw escaleerde op 1 juli een ruzie in de hoofdstad Vilnius. Twee van de vier militairen vielen een Litouwer aan. De een schopte, de ander sloeg hem tegen het hoofd. De betrokkenheid van de andere twee teruggestuurde militairen is onduidelijk.

Alcohol

Ze werden alle vier gearresteerd. Volgens Litouwse media varieerden de alcoholpromillages van de militairen op het moment van hun arrestatie tussen de 0,54 en 1,75 promille. Een auto besturen is strafbaar vanaf een promillage van 0,5.

Vooralsnog blijven de vier in dienst bij Defensie.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  dinsdag 18 juli 2017 @ 17:26:04 #75
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172508055
quote:
0s.gif Op maandag 17 juli 2017 13:10 schreef detaris het volgende:
Defensie herkent zich niet in de bovenstaande uit- en afspraken.
Het probleem bij Defensie: Wij herkennen ons niet in het beeld

Zodra er kritiek van binnen de organisatie, of van buiten op Defensie komt, schiet Defensie in een soort communicatiekramp. De standaard-reactie is: Defensie herkent zich niet in het beeld… En dat is nu juist precies het probleem.

Commando’s trekken aan de bel. Problemen zijn zo groot dat de commandant van het Korps Commando Troepen (KCT), kolonel Groen, het zelfs noodzakelijk vond om alle trainingen stil te leggen. Daarnaast deden bij RTL commando’s hun beklag. Daarop volgende de officiėle reactie van Groen en zijn ondercommandanten: We herkennen ons niet in het beeld. Dit is niet hoe wij problemen oplossen.’ Dat is een beetje tegenstrijdig, concludeerde ook RTL.

Dat laatste klopt zeker. Want het is niet gebruikelijk en in principe niet gewenst dat militairen aan de grote klok hangen dat de problemen waar ze mee kampen echt enorm groot zijn, en gevaarlijk voor hun inzet. Maar dat eerste? Groen gaf in een interne reactie op de brandbrief die ondercommandanten stuurden, aan de problemen te herkennen. In de reactie naar buiten geeft hij aan de problemen niet te herkennen, ook namens zijn ondercommandanten. Nu is ondercommandanten een ruim begrip, dus je kunt je afvragen of de ondercommandanten van de officiėle reactie dezelfde ondercommandanten waren als van de interne brandbrief…

Als wielrenners en epo

In ieder geval was de officiėle reactie er 1 waar minister Hennis en de afdeling communicatie hun vingers bij aflikken. Volgens het Defensieboekje: Je herkent je niet in het beeld, ontkent de problemen die geschetst worden, en zegt vervolgens dat de weg omhoog is ingezet, maar dat de resultaten daarvan nog even op zich laten wachten. Dat plaatje is grijsgedraaid. En het wordt ongeloofwaardig.

Zelfs als er stapels bewijzen zijn tegen de stellingen van Defensie, herkent Defensie zich niet in het beeld. Het als de wielrenners in de jaren ’90 vorige eeuw, en de beginjaren van deze eeuw: al lagen er 10 rapporten dat ze epo hadden gebruikt, ze ontkenden, keihard. We weten allemaal wat er jaren later gebeurde: de een na de ander bekende de verboden middelen gebruikt te hebben. En in de tijd van het gebruik wist iedereen wat er gebeurde, maar de sporters zelf ontkenden. Het is inmiddels een publiek geheim dat Defensie aan de grond zit, zeker de wat nauwer bij de Krijgsmacht betrokken mensen weten dat het mis zit. En Defensie doet alsof de neus bloedt: we herkennen ons niet in de situatie.
Maar wat als het wel waar is?

Maar stel dat de Defensietop en de minister zich echt niet herkennen in de situatie en dat beide partijen de waarheid spreken. Dus de uit de school klappende militairen, de journalisten en de anderen betrokkenen die de problemen aan de kaak stellen hebben gelijk, en de militaire top en de minister hebben gelijk. Dat is nog vele malen erger, en een scenario dat zeker niet uitgesloten moet worden.

Defensie is een op en top bureaucratische organisatie die de can-do-mentaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Problemen bestaan dan niet, dat zijn uitdagingen. En een militair moet creatief en oplossingsgericht zijn, zeker als je carričre wilt maken. Dan ga je dus een probleem niet melden, maar creatief oplossen. En als een lagere militair een probleem meldt, dan laat je hem dat creatief oplossen. En een probleem melden aan je commandant doe je niet, want dan ben je een probleemdenker en niet oplossingsgericht en heb je geen can-do-mentaliteit. Het is dus zeer aannemelijk dat problemen de weg naar de top echt niet weten te vinden.
Politiek alleen de schuld geven is te makkelijk

Wat daarbij erg meespeelt, is de hiėrarchische structuur en het ontstaan van de problemen. Problemen met wapens en communicatiemiddelen zoals de commando’s beschrijven ontstaan niet van de ene op de andere dag. Problemen met het voertuigenpark, zoals generaal de Kruif aangaf, ontstaan niet van vandaag op morgen. En natuurlijk heeft het gebrek aan financiering door de politiek (te weinig geld naar Defensie, bezuiniging op bezuiniging) te maken met het ontstaan van de problemen. Maar het feit dat de top zich niet herkent in de problemen, of ze te laat onderkent, heeft te maken met de cultuur binnen Defensie. Alleen de politiek de schuld geven is te gemakkelijk.

Want door het geleidelijk ontstaan van de problemen (bijvoorbeeld, eerst 1 voertuig stuk, dan 2, dan 3, totdat een compagnie niks rijdend meer heeft) komt er moment dat er aan de bel getrokken moet worden door een commandant, bijvoorbeeld een pelotonscommandant. Maar die moet dan zeggen dat het een probleem is dat al een tijdje speelt. En daarmee moet hij zijn voorganger ook de schuld geven. Alleen de voorganger is gepromoveerd en die staat nu als plaatsvervangend compagniescommandant, of compagniescommandant als direct leidinggevenden boven de betrokken PC. Voor de CC geldt hetzelfde verhaal, als hij gaat melden dat het in zijn compagnie een bende is, dan moet hij de schuld daarvan ook in de schoenen schuiven van zijn voorganger, die nu bijvoorbeeld Bataljonscommandant is. En zo kan je de pyramide omhoog volgen, waarbij iedereen is bang is om de echte waarheid te vertellen.

Dat heet ook wel angstcultuur en dat kan een reden zijn waardoor rapportages blijven liggen. Waarbij voor de nog hogere, gebrevetteerde officieren – die generaal kunnen worden – ook nog geldt dat hun benoemingen ook politieke benoemingen worden. Als zij aan de politiek doorgeven dat hun eenheid een bende is, dat niks het doet, of dat ze die politiek belangrijke missie niet kunnen draaien, omdat ze niet genoeg mensen en middelen hebben om het te kunnen doen, worden ze geen generaal meer. Dus benoem je de problemen niet, of formuleer je het zo dat het allemaal wel mee lijkt te vallen.

Tekenende reacties

Tekenend voor dat proces waren ook de vele reacties na het besluit van de kolonel Groen. Vele (oud-)militairen gaven als eerste reactie: ‘einde carričre’, of ‘die zal wel geen CDS meer worden’. Dat betekent dat de hoger geplaatsen misschien officieus wel kennis hebben van de dramatische gesteldheid, maar officieel niks. En als je officieel niks weet, kan je officieel niks bevestigen, want dat is schadelijk voor je carričre. En dat is triest. Maar ook: al die generaals, kolonels, overstes en anderen waren er allemaal bij toen het aftakelingsproces verder en verder ging. Maar blijkbaar heeft er niemand dusdanig aan de bel kunnen, willen of durven trekken, dat de problemen ook echt breed bekend raakten. En dat mag de top zichzelf aanrekenen.

En die cultuur los je niet op met meer geld. Dat los je op door anders met problemen om te gaan. Want nu is het benoemen van een probleem een probleem en speelt de Defensietop de vermeende onschuld door te stellen dat ‘we ons niet in de situatie herkennen.’ De commando’s gaven volgens eigen zeggen namelijk al in 2014 de problemen aan in officiėle rapporten, ‘De losse mails niet meegerekend ‘schrijven ze in documenten die bij RTL zijn te lezen. Dat betekent dat er 3 jaar lang allemaal alarmerende rapporten zijn blijven liggen, of zijn weggestopt, of onder de pet zijn gehouden. En dat heeft niks met minister Hennis te maken, en niks met geld. Dat is organisatiecultuur en die lijkt inmiddels ook aardig verrot. Zo verrot dat militairen een exodus van personeel vrezen, en die volgens commandant Groen bij het KCT ook aan de gang is: er stroomt meer uit dan er in gaat.

Dat neemt niet weg dat een situatie zoals die met de inzetbaarheid van de commando’s nooit zou mogen voorkomen. Bij geen enkel Krijjgsmachtdeel trouwens. Want onze Krijgsmacht is te belangrijk om verloederd te worden. Onze veiligheid is te belangrijk om op zijn beloop te laten. En onze veiligheid is in slechte politieke handen geweest de laatste decennia. De politiek moet daar eens heel goed over nadenken en realiseren dat ze er met een miljard extra – zoals volgens bronnen nu op de formatietafel ligt – niet komen. Er moet meer bij, veel meer. Dan kan Defensie echt weer op orde komen. Maar zonder geld kan Defensie ook al wat doen: het veranderen van de organisatiecultuur, zodat die weer werkbaar is wanneer het weer mensen, middelen en oefendagen regent als de politiek het licht heeft gezien.

Ng even over die officiėle reactie van kolonel Groen: ik kan me inderdaad niet voorstellen dat Defensie mensen ongetraind op missie stuurt. Mocht dat wel het geval zijn dan is het nog erger dan ik dacht.

Defensie Platform
  dinsdag 18 juli 2017 @ 17:28:29 #76
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172508118
Feministisch experiment gefaald: vrouwen komen niet door de keuring van het Korps Mariniers

Mannen en vrouwen zijn gelijk! Wat een man kan, kan een vrouw ook doen!

Ooit stond het principe van gelijkwaardigheid centraal in onze samenleving. Dit betekende dat erkend werd dat iedereen anders was — verschillende talenten, verschillen qua intelligentie, verschillen qua kracht, en jawel, verschillen tussen mannen en vrouwen — maar dat iedereen desalniettemin respect en waardering verdiende. Iedereen was net zoveel waard, hoewel er zeker verschillen waren tussen verschillende mensen.

Dat principe van gelijkwaardigheid is onder aanvoering van socialisten en feministen vervangen door het principe van gelijkheid. Er wordt ons nu dagelijks verteld dat we niet alleen even veel waard zijn, maar dat we zelfs precies hetzelfde zijn. De ‘verschillen’ waar we het over hebben komen puur voort uit de cultuur.

Wat krijg je dan? Nou, belachelijke maatregelen om vrouwen het Korps Mariniers in te krijgen, bijvoorbeeld. Het gevolg laat zich raden:

Vrouwen lopen niet warm voor een baan als marinier. Een half jaar nadat het prestigieuze Korps Mariniers werd opengesteld voor vrouwen, heeft slechts een handjevol gesolliciteerd. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

Hoe hard feministisch links ook roept dat vrouwen dit soort banen willen hebben — en vooral ook dat ze die moeten willen hebben — uit de praktijk blijkt precies het tegenovergestelde. Vrouwen zitten er helemaal niet op te wachten om zich bij de Mariniers te voegen.

En de paar vrouwen die het toch probeerden? Nou:

De vrouwen solliciteerden zowel op officiers- als soldaatfuncties. Maar geen enkele dame kwam door de loodzware keuring.

Nee! Dit is wel héél schokkend! Je zou bijna denken dat mannen en vrouwen toch niet helemįįl gelijk zijn. Wel gelijkwaardig, natuurlijk, maar niet gelijk. Het Korps Mariniers wordt gevormd door de lichamelijke elite van de mannen. Zelfs vrouwen die voor hun geslacht bijzonder sterk, fit, en energiek zijn kunnen daar niet tegenop.

En nee, dat komt niet door cultural conditioning, doorgeslagen feministisch volk, maar doordat er inherente verschillen zijn tussen de twee geslachten. Mannen kunnen in principe sterker, sneller, en krachtiger worden dan vrouwen. Dat maakt mannen niet meer waard, maar het betekent wel dat vrouwen nu eenmaal niet op hetzelfde niveau kunnen opereren als de beste, sterkste mannen.

De Dagelijkse Standaard
  dinsdag 18 juli 2017 @ 17:28:42 #77
13456 AchJa
Shut up!!!
  dinsdag 18 juli 2017 @ 18:04:06 #78
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_172508906
De Dagelijkse Standaard :')

Jij leest die bagger? :')
  dinsdag 18 juli 2017 @ 19:11:43 #79
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172510359
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 juli 2017 18:04 schreef detaris het volgende:
De Dagelijkse Standaard :')

Jij leest die bagger? :')
Telegraaf, AD, DDS... allemaal hetzelfde verhaal... Oftewel, niet gelukt... :')
pi_172512554
Goed stuk van dat platform. In het bedrijfsleven ga je failliet als militair wordt je half uitgerust naar Mali gestuurd.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
  dinsdag 18 juli 2017 @ 21:40:23 #81
121348 Erasmo
f/8 and be there.
pi_172514251
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 juli 2017 19:11 schreef AchJa het volgende:

[..]

Telegraaf, AD, DDS... allemaal hetzelfde verhaal... Oftewel, niet gelukt... :')
Laat ze eerst maar eens de DCP gelijk trekken :{w
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 juli 2017 20:41 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
Goed stuk van dat platform. In het bedrijfsleven ga je failliet als militair wordt je half uitgerust naar Mali gestuurd.
Om nog maar te zwijgen over opleiden onderweg/tijdens het opwerken. Toevallig slaagt iedereen daar altijd :')
  dinsdag 18 juli 2017 @ 21:50:21 #82
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_172514600
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 juli 2017 21:40 schreef Erasmo het volgende:
Om nog maar te zwijgen over opleiden onderweg/tijdens het opwerken. Toevallig slaagt iedereen daar altijd :')
Dat komt natuurlijk omdat we keigoed zijn...

:)
pi_172525664
quote:
Commandant Franse strijdkrachten weg na conflict met Macron

De chef-staf van het Franse leger, generaal Pierre de Villiers, is opgestapt. Hij is het niet eens met bezuinigingen die de strijdkrachten zijn opgelegd. President Macron heeft generaal Franēois Lecointre tot nieuwe chef-staf benoemd.

In een verklaring die De Villiers uitgaf, staat dat hij niet langer kan garanderen dat Frankrijk het leger heeft dat nodig is om land en volk te verdedigen.

Het boterde al langer niet tussen de generaal en president Macron. Villiers sprak zich vorige week tegenover parlementsleden in harde bewoordingen uit over een bezuiniging van 850 miljoen euro die Macron hem voor dit jaar had opgelegd.

Dat werd hem door Macron zeer kwalijk genomen. Die haalde vervolgens scherp uit in een toespraak voor de top van het Franse leger en hun families door hen op hun plichten te wijzen.

Voor vrijdag stond een ontmoeting tussen de generaal en de president gepland. Vermoedelijk zou Macron generaal De Villiers daarbij persoonlijk op zijn plichten wijzen.

Villiers' aanstelling als hoogste officier van de Franse strijdkrachten werd drie weken geleden nog met een jaar verlengd.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  woensdag 19 juli 2017 @ 18:50:29 #84
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172532664
Defensie jaagt vergeefs op lekkend personeel

Het ministerie van Defensie jaagt sinds 2014 met speciale teams op personeel dat informatie naar de pers zou lekken. Negen primeurs van onder meer de Volkskrant, Telegraaf en RTL Nieuws zijn nauwgezet bestudeerd om bronnen te achterhalen. Niet één keer werd zo’n vermoedelijke bron gevonden.

Dat blijkt uit documenten die RTL Nieuws verkreeg met een verzoek op grond van Wet openbaarheid van bestuur

Verregaande bevoegdheden

Vorig jaar augustus publiceerde RTL Nieuws een artikel met de kop 'Militairen roepen pang pang bij schiettraining'. Onderdeel van het artikel was een vertrouwelijke e-mail waarin de Defensietop de munitietekorten opsomde. Enkele weken later stelde de hoogste ambtenaar van het ministerie een 'Commissie van Onderzoek' in. Die moest uitzoeken wie er naar RTL Nieuws had gelekt.

Die commissie kreeg verregaande bevoegdheden binnen het ministerie en de strijdkrachten. Leden kregen toegang tot alle Defensielocaties, konden ict-systemen doorzoeken, persoonlijke e-mails lezen, telefoongegevens opvragen en medewerkers verhoren.
Geen lek gevonden

In het onderzoek naar het lek richting RTL Nieuws heeft de commissie die bevoegdheden ook gebruikt. Verzonden e-mails zijn doorzocht en uitgaande telefoongesprekken van personeel nagelopen op contacten met een journalist van RTL Nieuws. De onderzoekers hebben geen lek gevonden.

Op dezelfde manier speurde Defensie naar mogelijke bronnen achter deze berichten:

Volkskrant, over een nieuwe missie naar Afghanistan
ANP, over extra budget voor de MIVD, onder andere op nu.nl gepubliceerd
Telegraaf, over extra budget voor Defensie
NOS, over minder geld voor reservisten

Het gaat in totaal om negen onderzoeken tussen 2014 en begin 2016. Defensie heeft niet één keer concrete aanwijzingen tegen eigen personeel gevonden. In veel gevallen was zelfs niet duidelijk of er vanuit het ministerie was gelekt. Mogelijk hoopt het ministerie op een afschrikwekkende werking van dit soort onderzoeken.
Slechte staat Korps Commandotroepen

Vorige week nog publiceerde RTL Nieuws een serie onthullingen over de slechte staat waarin het Korps Commandotroepen zich bevindt. Die publicatie is gebaseerd op gelekte documenten en bronnen binnen het Korps. Onderzoeksverslaggever Siebe Sietsma: "We werken juist met het oog op dit soort onderzoeken erg voorzichtig. Niet voor niets, blijkt nu. Dit ministerie lijkt wel in oorlog met zichzelf. Je zou zeggen dat Defensie de mensen en tijd beter kan inzetten."

RTL Nieuws

SiebeSietsma twitterde op woensdag 19-07-2017 om 17:32:48 Must read, wob-verzoek van @RGjournalist. Hoe Defensie jaagt op bronnen media (1), pdf: https://t.co/7NYIrCrIQE reageer retweet
SiebeSietsma twitterde op woensdag 19-07-2017 om 17:33:06 @RGjournalist Must read, wob-verzoek van @RGjournalist. Hoe Defensie jaagt op bronnen media (2), pdf: https://t.co/ZI9jRSWLn0 reageer retweet
  woensdag 19 juli 2017 @ 18:52:12 #85
13456 AchJa
Shut up!!!
  woensdag 19 juli 2017 @ 19:29:20 #86
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_172533516
Defensie herkent zich niet in... :')
  woensdag 19 juli 2017 @ 19:40:03 #87
13456 AchJa
Shut up!!!
  woensdag 19 juli 2017 @ 23:55:16 #88
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_172541070
quote:
10s.gif Op woensdag 19 juli 2017 19:40 schreef AchJa het volgende:

[..]

Wij herkennen ons niet in...
Het is natuurlijk vervelend als het frame van "het herstel is ingezet" of de "trendbreuk" onderuit wordt gehaald.

Ik heb zelf niets gemerkt van deze trendbreuk. Het is de afgelopen jaren alleen maar erger geworden. Maar we moeten vooral doorgaan met mooi weer spelen.

Ik snap dat de mindef en de militaire top zich hier niet in herkenen. Die zijn immers zo ongelooflijk losgeraakt van de werkvloer... :')

En dat mag met name de VLOPS worden aangerekend. Maar die hoor je pas vlak voor hun FLO of op het moment dat ze in de onslagbescherming zitten.
  vrijdag 21 juli 2017 @ 07:46:48 #89
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172567332
Irakezen willen opheldering van Nederland over luchtaanval

Twee Irakezen die in 2015 tijdens hun vlucht uit de stad Mosul door luchtaanvallen werden getroffen, willen weten of hier Nederlandse F-16's bij betrokken zijn geweest.

In een donderdag verstuurde brief waar NRC Handelsblad over bericht, vraagt hun advocaat Liesbeth Zegveld opheldering aan minister Jeanine Hennis van Defensie.

De twee slachtoffers, die gewond raakten, waren volgens de brief op 26 januari 2015 in een colonne taxi's onderweg van Mosul naar Bagdad, op de vlucht voor terreurgroep IS. De auto's werden tot twee keer toe gebombardeerd.

Door de eerste aanval, bij het dorp Umm al-Dheban, raakte Mohammed Mohammed Ahmed gewond. Zijn moeder en de chauffeur van zijn taxi overleefden het niet.

De tweede luchtaanval, een uur later bij het dorp Umm Jereis, trof het voertuig van Ebtehal Mohammed Yosef. Zij raakte ernstig gewond. Haar echtgenoot en een tweede echtpaar in de auto kwamen om het leven.
Internationale coalitie

Zegveld schrijft dat de twee aanvallen naar alle waarschijnlijkheid zijn uitgevoerd door leden van de internationale coalitie tegen IS. Welk land is onduidelijk.

Volgens de advocaat blijkt uit een weekoverzicht van operaties van Defensie wel dat Nederlandse F-16's in de bewuste periode actief waren boven Irak. Als het geen Nederlandse toestellen waren, dan wil ze weten of Defensie op een andere manier betrokken is geweest.

Over de inzet van de Nederlandse gevechtsvliegtuigen in de strijd tegen IS is niet veel bekend. Zo is onduidelijk op welke data ze aanvallen hebben uitgevoerd en op welke plekken. Wel is bekend dat het Openbaar Ministerie vier onderzoeken heeft lopen vanwege incidenten met mogelijke burgerslachtoffers.
Defensie

Het ministerie van Defensie laat weten dat de brief van Zegveld nog niet is ontvangen en dat daarom nog geen inhoudelijke reactie kan worden geven.

Een woordvoerster zegt dat meldingen van mogelijke burgerslachtoffers door het hoofdkwartier Centcom worden onderzocht. "Indien er sprake is van mogelijke Nederlandse betrokkenheid, doet Defensie ook zelf onderzoek. Daarnaast wordt het OM op de hoogte gesteld van iedere wapeninzet door Nederlandse eenheden."

nu.nl
  vrijdag 21 juli 2017 @ 07:51:27 #90
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172567347
Wordt het niet eens tijd voor een beroepsverbod voor die Zegveld?

quote:
Zegveld schrijft dat de twee aanvallen naar alle waarschijnlijkheid zijn uitgevoerd door leden van de internationale coalitie tegen IS. Welk land is onduidelijk.

Volgens de advocaat blijkt uit een weekoverzicht van operaties van Defensie wel dat Nederlandse F-16's in de bewuste periode actief waren boven Irak. Als het geen Nederlandse toestellen waren, dan wil ze weten of Defensie op een andere manier betrokken is geweest.
Wat ook weer een redenatie... :|W
  vrijdag 21 juli 2017 @ 08:10:11 #91
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172567434
quote:
0s.gif Op woensdag 19 juli 2017 19:29 schreef detaris het volgende:
Defensie herkent zich niet in... :')
Update: Defensie herkent zich wel in:

Hennis erkent problemen Korps Commandotroepen

Minister Hennis (Defensie) erkent dat er problemen zijn met materieel en personeel bij het het Korps Commandotroepen (KCT). Ze reageert op vragen van Kamerleden naar aanleiding van verschillende onthullingen van RTL Nieuws.

"De verschillende zorgpunten die in de 'brandbrief' worden benoemd, zijn terecht", schrijft Hennis. In die brief, gericht aan KCT-commandant Jelte Groen, sommen de commando's defecten op aan hun wapens, verbindingsradio's en nachtzichtkijkers. Veel is kapot, versleten of verouderd.

De minister schrijft nu dat het KCT vooral beperkingen heeft op het gebied van de materiėle gereedheid. Dat leidde er ook toe dat de bijdrage van de commando’s aan de missie in Mali eerder is beėindigd. Hennis belooft verbetering in 2018. Ze ontkent dat sprake is van een crisis in het korps en dat commando's risico zouden lopen door het gebrekkige materieel.
Personele problemen

Naast materiėle tekorten zijn er volgens de minister ook problemen met het personeel. "De vulling van sergeanten speciale operaties van het KCT, die essentieel zijn voor de basisgereedheid van de eenheid, is gedaald naar tachtig procent."

De minister publiceert vandaag alsnog een opmerkelijk deel van een brief die eerder alleen vertrouwelijk ter inzage lag voor Kamerleden. In die brief schrijft ze nog: "Met de huidige middelen beschikt het personeel van het KCT over voldoende materieel van de juiste kwaliteit en gaat het goed voorbereid op missie." Ook in andere berichten aan de Kamer heeft de minister altijd volgehouden dat de problemen bij het KCT geen gevolgen hebben voor de inzetbaarheid.
Sinds 2014 op de hoogte

De top van Defensie is sinds 2014 door het KCT op de hoogte gehouden van de materiėle gebreken. Of de minister er ook persoonlijk van wist, wordt niet duidelijk. Dat de afgelopen tijd informatie is gelekt naar de pers, illustreert volgens de minister de betrokkenheid van het personeel.

Onderzoeksverslaggever Siebe Sietsma van RTL Nieuws noemt het opvallend dat Hennis niet langer zegt dat de operationele inzetbaarheid van de commando's geen gevaar loopt. Er zouden wel degelijk problemen zijn met de 'gereedstelling'. Hennis heeft dat geregeld ontkend.
Serieuze handicap

Dat commando's niet met scherp mogen schieten tijdens oefeningen voorafgaand aan uitzending, is iets waarover Hennis het zwijgen bewaart. Maar dat 'is toch een serieuze handicap', zegt Sietsma. "Alsof je een eredivisieclub het veld opstuurt om te trainen zonder bal."

RTL Nieuws

:') _!
  vrijdag 21 juli 2017 @ 08:26:56 #92
285613 Verbodsbord
Verwijderd door Admin
pi_172567548
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 juli 2017 08:10 schreef AchJa het volgende:

[..]

Update: Defensie herkent zich wel in:

Hennis erkent problemen Korps Commandotroepen

Minister Hennis (Defensie) erkent dat er problemen zijn met materieel en personeel bij het het Korps Commandotroepen (KCT). Ze reageert op vragen van Kamerleden naar aanleiding van verschillende onthullingen van RTL Nieuws.

"De verschillende zorgpunten die in de 'brandbrief' worden benoemd, zijn terecht", schrijft Hennis. In die brief, gericht aan KCT-commandant Jelte Groen, sommen de commando's defecten op aan hun wapens, verbindingsradio's en nachtzichtkijkers. Veel is kapot, versleten of verouderd.

De minister schrijft nu dat het KCT vooral beperkingen heeft op het gebied van de materiėle gereedheid. Dat leidde er ook toe dat de bijdrage van de commando’s aan de missie in Mali eerder is beėindigd. Hennis belooft verbetering in 2018. Ze ontkent dat sprake is van een crisis in het korps en dat commando's risico zouden lopen door het gebrekkige materieel.
Personele problemen

Naast materiėle tekorten zijn er volgens de minister ook problemen met het personeel. "De vulling van sergeanten speciale operaties van het KCT, die essentieel zijn voor de basisgereedheid van de eenheid, is gedaald naar tachtig procent."

De minister publiceert vandaag alsnog een opmerkelijk deel van een brief die eerder alleen vertrouwelijk ter inzage lag voor Kamerleden. In die brief schrijft ze nog: "Met de huidige middelen beschikt het personeel van het KCT over voldoende materieel van de juiste kwaliteit en gaat het goed voorbereid op missie." Ook in andere berichten aan de Kamer heeft de minister altijd volgehouden dat de problemen bij het KCT geen gevolgen hebben voor de inzetbaarheid.
Sinds 2014 op de hoogte

De top van Defensie is sinds 2014 door het KCT op de hoogte gehouden van de materiėle gebreken. Of de minister er ook persoonlijk van wist, wordt niet duidelijk. Dat de afgelopen tijd informatie is gelekt naar de pers, illustreert volgens de minister de betrokkenheid van het personeel.

Onderzoeksverslaggever Siebe Sietsma van RTL Nieuws noemt het opvallend dat Hennis niet langer zegt dat de operationele inzetbaarheid van de commando's geen gevaar loopt. Er zouden wel degelijk problemen zijn met de 'gereedstelling'. Hennis heeft dat geregeld ontkend.
Serieuze handicap

Dat commando's niet met scherp mogen schieten tijdens oefeningen voorafgaand aan uitzending, is iets waarover Hennis het zwijgen bewaart. Maar dat 'is toch een serieuze handicap', zegt Sietsma. "Alsof je een eredivisieclub het veld opstuurt om te trainen zonder bal."

RTL Nieuws

:') _!
Ook echt al sinds 2014 bekend, en er is geen ruk gebeurd... manmanman :')
Op zondag 13 februari 2011 16:21 schreef Vermecelli het volgende:
Hij heeft toch geen pokemon flute kanker mongool
  vrijdag 21 juli 2017 @ 09:09:30 #93
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172567948
quote:
Dat de afgelopen tijd informatie is gelekt naar de pers, illustreert volgens de minister de betrokkenheid van het personeel.
Nadat de jacht op het lekkende personeel natuurlijk grandioos mislukt was... :')
  vrijdag 21 juli 2017 @ 18:31:13 #94
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_172579465
quote:
10s.gif Op vrijdag 21 juli 2017 09:09 schreef AchJa het volgende:

[..]

Nadat de jacht op het lekkende personeel natuurlijk grandioos mislukt was... :')
:') !!!!
  maandag 31 juli 2017 @ 03:14:23 #95
326881 mpc007
Bingo.... How fun!
pi_172799591
Treurig natuurlijk. Maar in lijn met die Franse CDS zouden de NL generaals zich ook wel veel lettelijker uit mogen spreken richting politiek en media. Veel zitten toch al tegen hun FLO aan, dus carričre zou minder rol moeten spelen. Verkerk zou als CZSK bijv letterlijk mogen zeggen dat het schandalig is hoe er met de aankomende materieelprojecten bij KM omgegaan wordt door minister en TK
...(Bijna) op vakantie naar het hoge Noorden!
  maandag 31 juli 2017 @ 09:35:31 #96
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172801192
quote:
0s.gif Op maandag 31 juli 2017 03:14 schreef mpc007 het volgende:
Treurig natuurlijk. Maar in lijn met die Franse CDS zouden de NL generaals zich ook wel veel lettelijker uit mogen spreken richting politiek en media. Veel zitten toch al tegen hun FLO aan, dus carričre zou minder rol moeten spelen. Verkerk zou als CZSK bijv letterlijk mogen zeggen dat het schandalig is hoe er met de aankomende materieelprojecten bij KM omgegaan wordt door minister en TK
De top vindt het toch maar dom gelul...
  dinsdag 1 augustus 2017 @ 13:38:03 #97
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_172829084
Ratten in de kazernekeuken

Amersfoort - Het militaire voedsel trekt ratten en muizen aan. Kazernes en militaire bases in heel Nederland kampen met overlast van plaagdieren in de keukens van de krijgsmacht-cateraar Paresto.

Deze vaststelling volgt op het in mei verschenen jaarverslag over 2016 van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg. Deze sloeg hierin al alarm over de gebrekkige hygiėne in verscheidene krijgsmacht-keukens en kondigde nieuw onderzoek aan.

De definitieve bevindingen van dit nieuwste onderzoek zijn volgens Defensie nog niet geheel afgerond. Wel zegt het departement daarop vooruit te lopen en op zoek te zijn naar ’structurele oplossingen’ voor de smerige omstandigheden waaronder militaire maaltijden op diverse plekken worden bereid.

De vakbond voor defensiepersoneel VBM kenschetst het uitblijven van snelle en ingrijpende oplossingen als ’het zoveelste bewijs van de ongelooflijke armoede bij de krijgsmacht.’ „Naast de bekende tekorten aan munitie, reservedelen en de ontelbare eenheden met onvoldoende personeel, schotelt defensie haar medewerkers eten voor waaraan knaagdieren zich ook al tegoed hebben gedaan. Geen wonder dat het leeuwendeel van het personeel betere arbeidsvoorwaarden eist”, aldus een woordvoerder.

Defensiezegsman Jurriaan Esser zegt dat met het Rijksvastgoedbedrijf wordt gesproken over onder meer over nieuwbouw en renovatie van keukengebouwen. Hij benadrukt dat ’veel kazernes in ons land oud zijn en mede daardoor een gewild doelwit blijven voor ongedierte’.

Om te voorkomen dat ratten en muizen tot aan de oplevering van eventuele nieuwbouw jarenlang vrij spel hebben, worden op diverse kazernes eigen controles op de hygiėne uitgevoerd. „Binnen defensie is het nu beleid dat er binnen 48 uur na het ontdekken van ongedierte actie moet worden ondernomen. Er wordt dan onder meer wering aangebracht op plakken waar ze niet mogen komen”, aldus Esser.

Telegraaf

VergoedingCompleet1501587397.png

Eindbod Defensie 1

Eindbod Defensie 2

Eindbod Defensie 3
pi_172873432
quote:
0s.gif Op dinsdag 1 augustus 2017 13:38 schreef AchJa het volgende:
Ratten in de kazernekeuken

Amersfoort - Het militaire voedsel trekt ratten en muizen aan. Kazernes en militaire bases in heel Nederland kampen met overlast van plaagdieren in de keukens van de krijgsmacht-cateraar Paresto.

Deze vaststelling volgt op het in mei verschenen jaarverslag over 2016 van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg. Deze sloeg hierin al alarm over de gebrekkige hygiėne in verscheidene krijgsmacht-keukens en kondigde nieuw onderzoek aan.

De definitieve bevindingen van dit nieuwste onderzoek zijn volgens Defensie nog niet geheel afgerond. Wel zegt het departement daarop vooruit te lopen en op zoek te zijn naar ’structurele oplossingen’ voor de smerige omstandigheden waaronder militaire maaltijden op diverse plekken worden bereid.

De vakbond voor defensiepersoneel VBM kenschetst het uitblijven van snelle en ingrijpende oplossingen als ’het zoveelste bewijs van de ongelooflijke armoede bij de krijgsmacht.’ „Naast de bekende tekorten aan munitie, reservedelen en de ontelbare eenheden met onvoldoende personeel, schotelt defensie haar medewerkers eten voor waaraan knaagdieren zich ook al tegoed hebben gedaan. Geen wonder dat het leeuwendeel van het personeel betere arbeidsvoorwaarden eist”, aldus een woordvoerder.

Defensiezegsman Jurriaan Esser zegt dat met het Rijksvastgoedbedrijf wordt gesproken over onder meer over nieuwbouw en renovatie van keukengebouwen. Hij benadrukt dat ’veel kazernes in ons land oud zijn en mede daardoor een gewild doelwit blijven voor ongedierte’.

Om te voorkomen dat ratten en muizen tot aan de oplevering van eventuele nieuwbouw jarenlang vrij spel hebben, worden op diverse kazernes eigen controles op de hygiėne uitgevoerd. „Binnen defensie is het nu beleid dat er binnen 48 uur na het ontdekken van ongedierte actie moet worden ondernomen. Er wordt dan onder meer wering aangebracht op plakken waar ze niet mogen komen”, aldus Esser.

Telegraaf

[ afbeelding ]

Eindbod Defensie 1

Eindbod Defensie 2

Eindbod Defensie 3
Waar voedsel wordt opgeslagen heb je altijd ongedierte. Dat is ook niet tegen te houden zonder je eigen voedsel te vergiftigen.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_172875858
quote:
0s.gif Op donderdag 3 augustus 2017 11:22 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

Waar voedsel wordt opgeslagen heb je altijd ongedierte. Dat is ook niet tegen te houden zonder je eigen voedsel te vergiftigen.
Alsof er bij Paresto vers voedsel ligt opgeslagen.
pi_172876135
quote:
0s.gif Op donderdag 3 augustus 2017 13:00 schreef AchJa het volgende:

[..]

Alsof er bij Paresto vers voedsel ligt opgeslagen.
Dat weet ik niet, gelukkig werk ik niet voor defensie. Weet alleen dat wij hetzelfde probleem hebben ondanks forse uitgaven aan ongedierte bestrijding.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
  donderdag 3 augustus 2017 @ 13:46:25 #101
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_172876825
Niks nieuws onder de zon helaas. Ligt ook vaak niet aan de werkwijze maar gewoon aan de scharige staat van de faciliteiten.

Ik heb hier op het terrein ratten gezien, net kleine katten. :')
pi_172991542
quote:
F-16's in Zeeland door geluidsbarričre vanwege fout van piloot

De F-16's die gisteravond in Zeeland onrust veroorzaakten bij tientallen mensen, zijn opgestegen vanwege een fout van de piloot van een passagiersvliegtuig.

De straaljagers werden de lucht in gestuurd omdat de luchtverkeersleiding op de grond geen contact meer kreeg met de lijnvlucht, zegt een medewerker van Defensie tegen Omroep Zeeland. "Op moment dat de verbinding er niet is, zou er een potentieel gevaarlijke situatie kunnen zijn die wij als luchtmacht willen voorkomen of oplossen."

Toen de F-16's naast het passagiersvliegtuig vlogen, bleek wat er mis was. "Piloten moeten een aantal cijfers invoeren in een systeem om contact te krijgen met de grond. Daarbij is een cijfertje niet goed ingevoerd waardoor het toestel niet op de juiste frequentie terechtkwam."

Handgebaren

Met handgebaren maakte de bemanning van de F-16's duidelijk dat de piloot een fout had gemaakt. Nadat de piloot alsnog het juiste cijfer had ingevuld, kon de communicatie met het passagiersvliegtuig worden hersteld.

De straaljagers vlogen door de geluidsbarričre waardoor er harde knallen te horen waren. Vanuit meerdere plaatsen in Zeeland maakten mensen melding van luide knallen en trillende ramen.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173060472
quote:
Minister van Defensie naar collega Washington

DEN HAAG - De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea komen aan de orde tijdens een bezoek van minister Jeanine Hennis van Defensie aan haar Amerikaanse collega James Mattis. De twee ambtgenoten spreken dinsdag in Washington ook over de militaire missies waaraan beide landen meedoen, zoals in Irak, Syriė en Afghanistan.

Verder praten de ministers over een betere verdeling van de lasten binnen het NAVO-bondgenootschap en de grotere verantwoordelijkheid die Europa moet nemen op het terrein van veiligheid, aldus het ministerie van Defensie. De VS hameren erop dat Europa meer geld moet uittrekken voor defensie.

Defensie benadrukt dat de Verenigde Staten een belangrijke veiligheidspartner is voor Nederland. Omgekeerd is Nederland een belangrijke partner voor de Amerikanen, onder meer bij het bevorderen van stabiliteit en het bestrijden van terrorisme, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van materieel zoals de F-35.

(Telegraaf)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  zaterdag 12 augustus 2017 @ 14:34:05 #104
326881 mpc007
Bingo.... How fun!
pi_173086247
En wat dachten we hiervan?

https://nos.nl/artikel/21(...)ezuela-niet-uit.html

Lijkt me ook wel relevant voor ons, aangezien ons grondgebied er letterlijk een steenworp vanaf ligt en het zomaar zou kunnen dat de VS een beroep op ons doen voor het faciliteren van een en ander. Om dan de boel te beveiligen hebben we al gauw een onderzeeėr, LCF, en meer mariniers nodig daar.
...(Bijna) op vakantie naar het hoge Noorden!
pi_173086364
quote:
2s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 14:34 schreef mpc007 het volgende:
En wat dachten we hiervan?

https://nos.nl/artikel/21(...)ezuela-niet-uit.html

Lijkt me ook wel relevant voor ons, aangezien ons grondgebied er letterlijk een steenworp vanaf ligt en het zomaar zou kunnen dat de VS een beroep op ons doen voor het faciliteren van een en ander. Om dan de boel te beveiligen hebben we al gauw een onderzeeėr, LCF, en meer mariniers nodig daar.
Of NL geeft de VS faciliteiten in ruil voor bescherming van de eilanden.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  zaterdag 12 augustus 2017 @ 14:48:37 #106
326881 mpc007
Bingo.... How fun!
pi_173086534
quote:
5s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 14:41 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Of NL geeft de VS faciliteiten in ruil voor bescherming van de eilanden.
Kan ook, maar zou me er niet prettig bijvoelen als we dan zelf niks meer in de melk te brokkelen hebben; of achter de hand hebben als er iets misgaat.
...(Bijna) op vakantie naar het hoge Noorden!
pi_173086562
quote:
2s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 14:48 schreef mpc007 het volgende:

[..]

Kan ook, maar zou me er niet prettig bijvoelen als we dan zelf niks meer in de melk te brokkelen hebben; of achter de hand hebben als er iets misgaat.
Alsof we nu veel om die eilanden geven. :D
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  zaterdag 12 augustus 2017 @ 14:51:12 #108
326881 mpc007
Bingo.... How fun!
pi_173086585
quote:
1s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 14:50 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Alsof we nu veel om die eilanden geven. :D
Het is een principekwestie. Wij zijn dan weer het sufferdje dat z'n eigen scharrige eilandjes niet kan beschermen. Dat is toch gewoon :') :') :')
...(Bijna) op vakantie naar het hoge Noorden!
pi_173086655
quote:
2s.gif Op zaterdag 12 augustus 2017 14:51 schreef mpc007 het volgende:

[..]

Het is een principekwestie. Wij zijn dan weer het sufferdje dat z'n eigen scharrige eilandjes niet kan beschermen. Dat is toch gewoon :') :') :')
Ik ben het met je eens hoor. Maar gok niet dat de overheid er wat meer gaat stationeren dan wat infanteristen en een vrachtboot als stationsschip. "Want we zouden maar eens een verkeerd signaal af kunnen geven aan Venezuela".....

[ Bericht 0% gewijzigd door Cobra4 op 12-08-2017 15:19:03 ]
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173179878
Hennis spreekt Amerikaanse collega Mattis

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert bracht vandaag een bezoek aan het Pentagon in Washington DC. Met haar Amerikaanse collega James Mattis sprak zij over de militaire operaties in Afghanistan, Irak, Litouwen en Mali. Ook kwamen bondgenootschappelijke verantwoordelijkheden en lasten aan de orde, evenals de situatie in Noord-Korea en Venezuela.

35781340903_259456c6a6_o.jpg

Hennis bezocht het Pentagon op uitnodiging van Mattis. "De situatie in de wereld is op z'n zachtst gezegd onzeker. Om onze belangen en waarden te beschermen, dichtbij of ver weg, hebben we elkaar hard nodig", aldus Hennis. "Geen enkel land kan deze enorme opgave alleen het hoofd bieden, ook de VS niet."

Lopende operaties
Mattis sprak waardering uit voor de Nederlandse inzet in Afghanistan, Irak, Litouwen Mali en benadrukte het belang van voortzetting. Nederlandse politieke besluitvorming hierover wordt eind van de zomer verwacht, zo liet Hennis haar collega weten. "Achterover leunen, kunnen we ons niet veroorloven."

Naar verwachting presenteren de Amerikanen binnenkort een herziene Afghanistanstrategie, die bepalend zal zijn voor het vervolg van de Resolute Support Missie. Over de strijd tegen ISIS waren beide ministers het eens, een eensgezind militair optreden van de coalitie is en blijft nodig. Na Mosul verschuift de focus nu naar de resterende ISIS-bolwerken in Irak en de bevrijding van Raqqa.

Noord Korea
Het bezoek van Hennis viel samen met de gespannen situatie rond Noord-Korea. Het snel en volledig uitvoeren van de sancties, waartoe de VN-Veiligheidsraad eerder besloot, is nu van belang. "Militaire escalatie heeft catastrofale gevolgen, de-escalatie is dus cruciaal", stelde Hennis. Beide ministers maakten duidelijk dat Noord-Korea moet terugkeren naar de onderhandelingstafel en zijn kernwapen- en raketprogramma moet opgeven.

Venezuela
Ook de politieke spanningen en steeds verder verslechterende humanitaire situatie in Venezuela baart grote zorgen. “Het gaat om een buurland van ons Koninkrijk. De regio en met name de Venezolaanse bevolking zijn gebaat bij herstel van de stabiliteit. De weg van onderhandelingen en diplomatieke druk moet worden bewandeld. Ook ten aanzien van Venezuela dienen we het hoofd koel te houden", benadrukte Hennis.

Lasten en verantwoordelijkheden
Een ander belangrijk onderwerp voor de Amerikanen is een evenrediger verdeling van verantwoordelijkheden en lasten. Hennis gaf haar collega mee dat "de Europese NAVO-landen zich bij herhaling hebben gecommitteerd aan hogere defensie-uitgaven. Dit geldt dus ook voor Nederland." Beide ministers zijn het eens dat het om meer gaat dan alleen geld. "Ook de output van Europese landen moet worden verbeterd, bijvoorbeeld door de Europese krachten vergaand te bundelen. Dit komt niet alleen de EU, maar ook de NAVO ten goede. Het gaat immers om dezelfde mensen en dezelfde spullen." Hennis informeerde haar collega over verschillende EU-initiatieven, waaronder de gezamenlijke ontwikkeling en aanschaf van capaciteiten.

'militair Schengengebied'
Ook op andere terreinen wordt hard gewerkt aan een effectievere militaire inzet. Zo nam Hennis onlangs het initiatief tot een 'militair Schengengebied'. Ook de Verenigde Staten hebben hier belang bij. Militairen en materieel moeten zich in Europa zeer snel kunnen verplaatsen zonder hinder van grenzen en administratieve procedures. "Als wij van onze strijdkrachten verwachten dat zij snel reageren op de momenten dat het erop aankomt, dan moet dit wel mogelijk zijn."

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173340481
quote:
Hennis: oproep verbod killer robots steun in de rug

Minister Hennis van Defensie beschouwt de oproep om killer robots te verbieden als een steun in de rug. In een open brief aan de Verenigde Naties schrijven meer dan honderd ondernemers dat de ontwikkeling en het gebruik van zulke autonome wapensystemen moet worden gestopt. Killer robots zijn wapensystemen die zonder sturing van mensen tot actie overgaan.

Hennis zei dat de VN al praat over "juridische kaders en normering", en dat Nederland daar ook een belangrijke rol in speelt, maar dat het niet erg opschiet. Ze wil dat er meer vaart wordt gemaakt. Volgens haar moeten landen en organisaties ook op hun gedrag kunnen worden aangesproken.

Betekenisvol menselijk handelen

De minister benadrukt dat er bij het gebruik van wapensystemen altijd sprake moet zijn van "betekenisvol menselijk handelen". De gesprekken in de VN moeten vooral gaan over de invulling van dat begrip.

Hennis noemt het risicovol om de kwestie maar op zijn beloop te laten.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  woensdag 23 augustus 2017 @ 13:41:57 #112
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_173342112
Totdat de tegenstander killer robots heeft en jij niet :')
pi_173342299
Killer robots, de zoveelste waan van de dag. Heeft Hennis niks beters te doen...
"The Admiral was shot because the Prime Minister deserved to be hanged."
  woensdag 23 augustus 2017 @ 14:07:03 #114
191317 Nobu
Nobutada Yakitori
pi_173342531
Hennis heeft een offerte gezien en is zich wild geschrokken. :')
  woensdag 23 augustus 2017 @ 14:08:10 #115
38496 Perrin
Sapere aude
pi_173342548
quote:
0s.gif Op woensdag 23 augustus 2017 13:41 schreef detaris het volgende:
Totdat de tegenstander killer robots heeft en jij niet :')
Ik heb een idee! Laten we kernwapens verbieden.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_173383901
Kabinet akkoord: AOW-gat militairen aangepakt

DEN HAAG - VVD en PvdA willen in de begroting voor komend jaar het resterende AOW-gat voor militairen aanpakken. Het ingrijpen bij dit slepende geldprobleem bij Defensie geldt als smeermiddel om ook de salarissen voor basisschoolleraren te verhogen.

Militairen moeten vijf jaar voor hun pensioen stoppen met werken en krijgen dan wachtgeld tot aan hun pensioen. Sinds de verhoging van de pensioenleeftijd kampen sommige militairen met een AOW-gat, omdat ze pas op latere leeftijd van de oudedagsvoorziening gebruik kunnen maken dan aan het begin van hun dienstbetrekking nog werd verwacht. De situatie leidt al jaren tot onvrede bij militairen, waarvan sommige zelfs uit protest hun onderscheidingen teruggaven aan Defensie. Minister Hennis (Defensie) loste het probleem vorig jaar gedeeltelijk op, maar dat was niet naar tevredenheid van de militairen.

(Telegraaf)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  vrijdag 25 augustus 2017 @ 13:00:38 #117
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_173383952
quote:
4s.gif Op vrijdag 25 augustus 2017 12:57 schreef Cobra4 het volgende:
Kabinet akkoord: AOW-gat militairen aangepakt

DEN HAAG - VVD en PvdA willen in de begroting voor komend jaar het resterende AOW-gat voor militairen aanpakken. Het ingrijpen bij dit slepende geldprobleem bij Defensie geldt als smeermiddel om ook de salarissen voor basisschoolleraren te verhogen.

Militairen moeten vijf jaar voor hun pensioen stoppen met werken en krijgen dan wachtgeld tot aan hun pensioen. Sinds de verhoging van de pensioenleeftijd kampen sommige militairen met een AOW-gat, omdat ze pas op latere leeftijd van de oudedagsvoorziening gebruik kunnen maken dan aan het begin van hun dienstbetrekking nog werd verwacht. De situatie leidt al jaren tot onvrede bij militairen, waarvan sommige zelfs uit protest hun onderscheidingen teruggaven aan Defensie. Minister Hennis (Defensie) loste het probleem vorig jaar gedeeltelijk op, maar dat was niet naar tevredenheid van de militairen.

(Telegraaf)

Wordt die laatste 10% nu ook betaald uit de loonruimte voor actief dienende militairen. :')
pi_173383965
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 augustus 2017 13:00 schreef detaris het volgende:

[..]

Wordt die laatste 10% nu ook betaald uit de loonruimte voor actief dienende militairen. :')
Vast wel.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  vrijdag 25 augustus 2017 @ 13:28:43 #119
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_173440409
Nieuwe commandant Korps Mariniers: “We klaren de klus”

Het was zijn vader die als onderofficier van de mariniers het vuur voor het korps aanwakkerde bij de nog piepjonge Jeff Mac Mootry. Vandaag werd zijn jongensdroom bekroond. Hij nam als brigadegeneraal der mariniers het commando over het korps over van ranggenoot Frank van Sprang. Dat gebeurde op de Van Ghentkazerne in Rotterdam.

image3.jpg

Mac Mootry: “Relevant blijven, kwaliteit leveren en daarmee opdrachten succesvol afronden blijft de koers. Als een beroep op ons wordt gedaan dan gaan we voorwaarts en klaren we de klus. Can do and will do! Dat zijn we aan onze stand verplicht en dat mag men van ons verwachten. En met ‘men’ bedoel ik niet alleen onze opdrachtgevers, maar ook de Nederlandse samenleving, de internationale gemeenschap, onze coalitiepartners en niet in de laatste plaats onze voorgangers die zich in de voorgaande 351 jaren keihard hebben ingezet.

Opleidingskind
Opvallend genoeg kwam de vader van Mac Mootry ook ter sprake toen Van Sprang het woord nam: “Mijn vader heeft mij altijd voorgehouden dat strepen en sterren er niet voor zorgen dat alles vanzelf gaat. Ook een generaal weet niet alles en kan niet alles alleen. Ik twijfel er echter niet aan dat jóuw vader daar hetzelfde in heeft gestaan tijdens jóuw opvoeding. Zo ken ik jouw vader namelijk nog als mijn instructeur in de Praktische Opleiding tot Officier der Mariniers. Het moet een apart gevoel voor hem zijn dat naast een opleidingskind zijn biologische zoon nu ook korpscommandant wordt.”

Mac Mootry
Mac Mootry (53) nam deel aan de VN-missies in Cambodja en Haļti, voerde in 1997 het commando over een detachement mariniers bij de NAVO Stabilisation Force in Bosniė en was enkele jaren actief op het gebied van speciale operaties.

In 2010 was Mac Mootry hoofd Operaties van Task Force Uruzgan en in 2012 commandant van 2e Mariniersbataljon. Deze eenheid droeg onder meer bij aan de antipiraterijmissies en de EU-battlegroup. Eind mei 2014 werd hij Chef Kabinet van de Commandant der Strijdkrachten.

Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten
Van Sprang was sinds 18 maart 2016 commandant van het Korps Mariniers. Hij wordt op 11 september 2017 plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten en bevorderd tot generaal-majoor der mariniers.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173440488
Rotterdam vaart uit voor antipiraterij

Zr. Ms. Rotterdam is gisteren vertrokken richting Somaliė. Het amfibisch transportschip gaat meedoen aan de antipiraterijoperatie Atalanta. De bemanning bestaat uit Nederlandse en Zweedse militairen.

4.jpg

De Scandinavische collega's nemen gevechtsboten (CB90’s) mee naar Oost-Afrika. Dat kan want de Rotterdam biedt voldoende ruimte. Het schip is verder voorzien van onder meer een boordhelikopter, drones en uitgebreide medische faciliteiten.

swedish-navy-to-get-additional-18-cb90-class-fast-assault-craft-1024x654.jpg

Onderweg naar de Somalische wateren is er nog een integratieoefening. Zo begint de Nederlands-Zweedse bemanning straks op elkaar ingespeeld aan de Europese missie. De Rotterdam zal voor Atalanta schepen van het Wereldvoedselprogramma begeleiden, kwetsbare schepen beschermen en piraterij verstoren.

Piratenrisico blijft
Zeerovers vormen voor de kust van Somaliė al jaren een gevaar voor de scheepvaart. Vóór 2012 werden tientallen schepen gekaapt in ruil voor grote sommen losgeld. Dankzij de internationale inspanningen waren er sindsdien weinig succesvolle kapingen. Maar de regio is instabiel en het piratenrisico blijft.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173458973
quote:
Vrijspraak voor militairen na ontgroening met emmers chloor

De drie militairen die ervan werden verdacht dat ze bij een inwijdingsritueel op de kazerne in Havelte emmers met chloor over nieuwkomers hadden gegooid, zijn vrijgesproken. Bij de ontgroening liep een persoon brandwonden op. Twee anderen hadden een paar dagen last van ademhalingsproblemen.

Hoewel de ontgroening in 2015 plaatsvond, werd het incident pas onlangs bekend nadat de militairen zelf naar voren waren getreden. Ze werden ervan verdacht dat ze opzettelijk zwaar lichamelijk letsel hadden veroorzaakt.

De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem acht het aannemelijk dat er inderdaad emmers chloorwater zijn gebruikt, maar vindt niet dat de schuld daarvoor bij de verdachten kan worden neergelegd. De drie mannen verklaarden zelf dat zij niet wisten dat er chloor in het water zat. Het is gebruikelijk dat er bij het initiatieritueel emmers water met zeep worden gebruikt.

Smet

Bij de ontgroening van de ongeveer dertig nieuwelingen waren nog zeventien andere militairen betrokken. Volgens de rechter kon iedereen op de kazerne chloor hebben toegevoegd aan het water en zijn de echte daders niet gevonden.

Doordat de drie mannen zich als enigen hebben gemeld, vindt de rechter dat de kazerne hen voor de zaak laat opdraaien. De rechtbank spreekt van een smet op het aanzien van de gehele krijgsmacht en de kazerne in Havelte in het bijzonder.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  dinsdag 29 augustus 2017 @ 18:06:58 #123
129292 LXIV
misdunker
pi_173466016
quote:
1s.gif Op vrijdag 25 augustus 2017 13:00 schreef detaris het volgende:

[..]

Wordt die laatste 10% nu ook betaald uit de loonruimte voor actief dienende militairen. :')
Volgend jaar gewoon weer 70 euro netto inleveren dus!
Liberals are acting like Trump is going to kill all the gays, make slavery legal again, and take away women's rights...
Like he's a Muslim or something.
  dinsdag 29 augustus 2017 @ 21:33:35 #124
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_173469892
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 augustus 2017 18:06 schreef LXIV het volgende:

[..]

Volgend jaar gewoon weer 70 euro netto inleveren dus!
Weer een verhoging van de OP premie en geen loonontwikkeling. Dat gaat je meer kosten.

Maar goed je weet het maar nooit. Misschien worden we nog positief verrast!

_O-
  dinsdag 29 augustus 2017 @ 21:38:45 #125
129292 LXIV
misdunker
pi_173470087
quote:
14s.gif Op dinsdag 29 augustus 2017 21:33 schreef detaris het volgende:

[..]

Weer een verhoging van de OP premie en geen loonontwikkeling. Dat gaat je meer kosten.

Maar goed je weet het maar nooit. Misschien worden we nog positief verrast!

_O-
Ik ga liever 70 euro achteruit dan dat ik nóg meer jaren erbij krijg en mijn eindloon kwijtraak.
Liberals are acting like Trump is going to kill all the gays, make slavery legal again, and take away women's rights...
Like he's a Muslim or something.
  dinsdag 29 augustus 2017 @ 21:39:18 #126
129292 LXIV
misdunker
pi_173470098
BOvendien heeft het ook voordelen om steeds in salaris achteruit te gaan. Je wordt er steeds minder afhankelijk van, dus vrijer in zekere zin!
Liberals are acting like Trump is going to kill all the gays, make slavery legal again, and take away women's rights...
Like he's a Muslim or something.
  dinsdag 29 augustus 2017 @ 22:03:24 #127
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_173470886
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 augustus 2017 21:38 schreef LXIV het volgende:

[..]

Ik ga liever 70 euro achteruit dan dat ik nóg meer jaren erbij krijg en mijn eindloon kwijtraak.
Die jaren extra krijgen we erbij en de eindloonregeling gaan we gewoon kwijtraken. De vraag is alleen wanneer.

Ukw per datum nieuwe CAO
EL tegen 2020 schat ik in.
  dinsdag 29 augustus 2017 @ 22:04:49 #128
129292 LXIV
misdunker
pi_173470934
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 augustus 2017 22:03 schreef detaris het volgende:

[..]

Die jaren extra krijgen we erbij en de eindloonregeling gaan we gewoon kwijtraken. De vraag is alleen wanneer.
Dan is het nog altijd de vraag hoe slim je dat uitonderhandeld. Ruilen voor 2% loonsverhoging die volgend jaar weer wordt afgenomen lijkt me niet slim.
quote:
Ukw per datum nieuwe CAO
EL tegen 2020 schat ik in.
Wat bedoel je hiermee?
Liberals are acting like Trump is going to kill all the gays, make slavery legal again, and take away women's rights...
Like he's a Muslim or something.
  dinsdag 29 augustus 2017 @ 22:12:21 #129
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_173471147
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 augustus 2017 22:04 schreef LXIV het volgende:

[..]

Dan is het nog altijd de vraag hoe slim je dat uitonderhandeld. Ruilen voor 2% loonsverhoging die volgend jaar weer wordt afgenomen lijkt me niet slim.

[..]

Wat bedoel je hiermee?
Ik bedoel daarmee dat de FLO regeling op de schop gaat met ingang van de nieuwe CAO. De AOW-5 variant + bijbehorende overgangsregeling. Wanneer dat is, geen idee.

Eindloonstelsel gaat verdwijnen en ik schat in dat rond 2020 een nieuw militair pensioenstelsel wordt ingevoerd. Standaard middelloonregeling cf burgers gaat hem niet worden iig.
  dinsdag 29 augustus 2017 @ 22:39:57 #130
129292 LXIV
misdunker
pi_173471706
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 augustus 2017 22:12 schreef detaris het volgende:

[..]

Ik bedoel daarmee dat de FLO regeling op de schop gaat met ingang van de nieuwe CAO. De AOW-5 variant + bijbehorende overgangsregeling. Wanneer dat is, geen idee.

Eindloonstelsel gaat verdwijnen en ik schat in dat rond 2020 een nieuw militair pensioenstelsel wordt ingevoerd. Standaard middelloonregeling cf burgers gaat hem niet worden iig.
Maar wat gebeurt er dan met al dat geld wat wij in principe jarenlang gespaard hebben? We leveren dan gewoon gemakkelijk 13 jaar FLO in. Dat zijn toch honderdduizenden euro's per persoon.

En eindloon. Stel dat 2020 dat nieuwe stelsel wordt ingevoerd. Ik heb dan wel al 30 jaar lang voor een eindloonstelsel betaald (en dus netto minder verdiend). Geldt dan voor die 30 jaar wel dat het bijtelt aan eindloon (dus dat ik 3/4 eindloon krijg) of is dat geld ook 'poef' its gone?

Het is (letterlijk en figuurlijk) wel de laatste keer dat ik vrijwillig zaken doe/ een contract aanga met de overheid over belangrijke zaken... :')
Liberals are acting like Trump is going to kill all the gays, make slavery legal again, and take away women's rights...
Like he's a Muslim or something.
  dinsdag 29 augustus 2017 @ 22:48:42 #131
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_173471902
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 augustus 2017 22:39 schreef LXIV het volgende:

[..]

Maar wat gebeurt er dan met al dat geld wat wij in principe jarenlang gespaard hebben? We leveren dan gewoon gemakkelijk 13 jaar FLO in. Dat zijn toch honderdduizenden euro's per persoon.

En eindloon. Stel dat 2020 dat nieuwe stelsel wordt ingevoerd. Ik heb dan wel al 30 jaar lang voor een eindloonstelsel betaald (en dus netto minder verdiend). Geldt dan voor die 30 jaar wel dat het bijtelt aan eindloon (dus dat ik 3/4 eindloon krijg) of is dat geld ook 'poef' its gone?

Het is (letterlijk en figuurlijk) wel de laatste keer dat ik vrijwillig zaken doe/ een contract aanga met de overheid over belangrijke zaken... :')
M.b.t. pensioen. Wat je hebt mag je houden. Stel jij werkt al 25 jaar bij defensie heb je 25 jaar aan opgebouwde rechten in een eindloonstelsel. Alles wat je daarna opbouwt zal in het nieuwe systeem zijn. Je bent het geld niet kwijt. Voor een aantal mensen kan het zelfs voordelig uitpakken. Tenzij Defensie ivm de bijzondere positie weer iets anders bedenkt natuurlijk.

M.b.t. de FLO leeftijd is het naar mijn weten gewoon houten kaak. Als je buiten de overgangsregeling valt krijg je de volle mep erbij. Tenminste dat was zo in het eindbod. Of dit ook zo land in de nieuwe CAO...
  dinsdag 29 augustus 2017 @ 22:53:17 #132
129292 LXIV
misdunker
pi_173472010
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 augustus 2017 22:48 schreef detaris het volgende:

[..]

M.b.t. pensioen. Wat je hebt mag je houden. Stel jij werkt al 25 jaar bij defensie heb je 25 jaar aan opgebouwde rechten in een eindloonstelsel. Alles wat je daarna opbouwt zal in het nieuwe systeem zijn. Je bent het geld niet kwijt. Voor een aantal mensen kan het zelfs voordelig uitpakken. Tenzij Defensie ivm de bijzondere positie weer iets anders bedenkt natuurlijk.

M.b.t. de FLO leeftijd is het naar mijn weten gewoon houten kaak. Als je buiten de overgangsregeling valt krijg je de volle mep erbij. Tenminste dat was zo in het eindbod. Of dit ook zo land in de nieuwe CAO...
Krijg ik dan 3/4 eindloon en 1/4 middenloon?
Liberals are acting like Trump is going to kill all the gays, make slavery legal again, and take away women's rights...
Like he's a Muslim or something.
  dinsdag 29 augustus 2017 @ 22:57:58 #133
129292 LXIV
misdunker
pi_173472112
Gelukkig ben ik financieel niet echt afhankelijk van defensie. Maar als je als jonge onderofficier met een gezin nu van je defensiesalaris moet rondkomen dan is dat wel heel karig. Zeker als je nog behoorlijke reiskosten hebt. Dan is het een weekje op de camping en hopen dat de wasmachine niet kapot gaat.
Ik vind dat niet eerlijk voor wat er van die mensen gevraagd wordt. Qua inzet/verantwoordelijkheid en work-life balance.
Liberals are acting like Trump is going to kill all the gays, make slavery legal again, and take away women's rights...
Like he's a Muslim or something.
  dinsdag 29 augustus 2017 @ 23:00:55 #134
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_173472168
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 augustus 2017 22:53 schreef LXIV het volgende:

[..]

Krijg ik dan 3/4 eindloon en 1/4 middenloon?
Je ontvangt dan bijvoorbeeld je pensioen op basis van 30 jaar eindloon Sm en nog 10 jaar Aoo.

Hoe dat er financieel precies uit ziet kun je niet zeggen omdat in een middelloon toelages e.d. ook pensioengevend zijn.

Ook zul je het loongebouw moeten aanpassen omdat het huidige loongebouw ongeschikt is voor een middelloonregeling.
  dinsdag 29 augustus 2017 @ 23:11:19 #135
129292 LXIV
misdunker
pi_173472368
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 augustus 2017 23:00 schreef detaris het volgende:

[..]

Je ontvangt dan bijvoorbeeld je pensioen op basis van 30 jaar eindloon Sm en nog 10 jaar Aoo.
Dat hoop ik niet!
quote:
Hoe dat er financieel precies uit ziet kun je niet zeggen omdat in een middelloon toelages e.d. ook pensioengevend zijn.

Ook zul je het loongebouw moeten aanpassen omdat het huidige loongebouw ongeschikt is voor een middelloonregeling.
Liberals are acting like Trump is going to kill all the gays, make slavery legal again, and take away women's rights...
Like he's a Muslim or something.
pi_173481669
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173486024
Duitsland en Nederland vormen front tegen raketdreiging

“Het is echt baanbrekend wat hier gebeurt. Luchtverdediging is een hele schaarse, dure capaciteit, terwijl de dreiging relevant is.” Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp zei dit op de dag dat Noord-Korea een raket over Japan schoot. Enkele uren later bekrachtigden Middendorp en zijn Duitse collega generaal Volker Wieker de verdere integratie van de Duitse en de Nederlandse luchtverdediging.

Middendorp: “We werken op vele manieren samen met Duitsland. De tanksamenwerking is bekend. Het zijn unieke voorbeelden in heel Europa. Het is dus ook van belang als signaal: hoe kunnen we elkaar beter gaan vinden, met name op gebieden van schaarste.”

d161006hh0104.jpg

Dreiging groter
De nu getekende samenwerkingsovereenkomst Apollo is volgens Middendorp niet alleen zo belangrijk vanwege de hoge, gedeelde kosten. De noodzaak van goede luchtverdediging neemt alleen maar toe. “We zien nu dat niet alleen landen, maar ook terroristische organisaties en lokale machthebbers in onstabiele regio’s, steeds makkelijker toegang krijgen tot allerlei raketsystemen. Daar moeten we tegen opgewassen zijn. We moeten de bevolking kunnen beschermen tegen aanvallen vanuit de lucht. Denkt maar aan de BUK-raket, waarmee de MH17 is neergehaald.”

Wat Middendorp betreft wordt deze samenwerking op termijn ook opengesteld voor andere Europese partners. “Het gaat immers om dure en technologische hoogwaardige capaciteiten. Dat kun je als land eigenlijk niet alleen doen.”

Patriot-luchtverdedigingssysteem
Duitsland en Nederland werken al langer samen met het Patriot-luchtverdedigingssysteem. Sinds eind 2016 is een Duits-Nederlandse eenheid operationeel die geschikt is voor uitzendingen. Maar al in 2013 traden de landen samen op bij het beschermen van de Turkse steden Adana en Kahramanmaras tegen ballistische raketten uit Syrie. Wieker: “Tijdens die missie realiseerden we ons al dat duurzame samenwerking essentieel is. Dat wordt alleen bewerkstelligd door betere, geļnstitutionaliseerde samenwerking en dat doen we nu met Apollo.”

d170829ge1062.jpg

Binationaal kenniscentrum
Apollo brengt een Duitse luchtverdedigingseenheid van zo’n 300 militairen onder bevel bij het Nederlandse Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC). De Duitse eenheid blijft gehuisvest in het Duitse Todendorf. Wel krijgen de staf, het kenniscentrum en de opleidings- en trainingseenheid van het DGLC versterking van Duitse collega’s.

Onderzocht wordt hoe de Duitse en Nederlandse luchtverdedigingseenheden nog intensiever kunnen samenwerken qua doctrinevorming en opleidingen. Ook wordt er een binationaal kenniscentrum opgezet om de bestrijding van bemande en onbemande toestellen en ballistische raketten te verbeteren.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173496916
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 augustus 2017 23:00 schreef detaris het volgende:

[..]

Je ontvangt dan bijvoorbeeld je pensioen op basis van 30 jaar eindloon Sm en nog 10 jaar Aoo.

Hoe dat er financieel precies uit ziet kun je niet zeggen omdat in een middelloon toelages e.d. ook pensioengevend zijn.

Ook zul je het loongebouw moeten aanpassen omdat het huidige loongebouw ongeschikt is voor een middelloonregeling.
Het toverwoord is natuurlijk "budgetneutraal" Dat staat garant voor iedereen levert in. :')
pi_173520743
quote:
0s.gif Op woensdag 30 augustus 2017 18:20 schreef Cobra4 het volgende:
Duitsland en Nederland vormen front tegen raketdreiging

“Het is echt baanbrekend wat hier gebeurt. Luchtverdediging is een hele schaarse, dure capaciteit, terwijl de dreiging relevant is.” Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp zei dit op de dag dat Noord-Korea een raket over Japan schoot. Enkele uren later bekrachtigden Middendorp en zijn Duitse collega generaal Volker Wieker de verdere integratie van de Duitse en de Nederlandse luchtverdediging.

Middendorp: “We werken op vele manieren samen met Duitsland. De tanksamenwerking is bekend. Het zijn unieke voorbeelden in heel Europa. Het is dus ook van belang als signaal: hoe kunnen we elkaar beter gaan vinden, met name op gebieden van schaarste.”

[ afbeelding ]

Dreiging groter
De nu getekende samenwerkingsovereenkomst Apollo is volgens Middendorp niet alleen zo belangrijk vanwege de hoge, gedeelde kosten. De noodzaak van goede luchtverdediging neemt alleen maar toe. “We zien nu dat niet alleen landen, maar ook terroristische organisaties en lokale machthebbers in onstabiele regio’s, steeds makkelijker toegang krijgen tot allerlei raketsystemen. Daar moeten we tegen opgewassen zijn. We moeten de bevolking kunnen beschermen tegen aanvallen vanuit de lucht. Denkt maar aan de BUK-raket, waarmee de MH17 is neergehaald.”

Wat Middendorp betreft wordt deze samenwerking op termijn ook opengesteld voor andere Europese partners. “Het gaat immers om dure en technologische hoogwaardige capaciteiten. Dat kun je als land eigenlijk niet alleen doen.”

Patriot-luchtverdedigingssysteem
Duitsland en Nederland werken al langer samen met het Patriot-luchtverdedigingssysteem. Sinds eind 2016 is een Duits-Nederlandse eenheid operationeel die geschikt is voor uitzendingen. Maar al in 2013 traden de landen samen op bij het beschermen van de Turkse steden Adana en Kahramanmaras tegen ballistische raketten uit Syrie. Wieker: “Tijdens die missie realiseerden we ons al dat duurzame samenwerking essentieel is. Dat wordt alleen bewerkstelligd door betere, geļnstitutionaliseerde samenwerking en dat doen we nu met Apollo.”

[ afbeelding ]

Binationaal kenniscentrum
Apollo brengt een Duitse luchtverdedigingseenheid van zo’n 300 militairen onder bevel bij het Nederlandse Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC). De Duitse eenheid blijft gehuisvest in het Duitse Todendorf. Wel krijgen de staf, het kenniscentrum en de opleidings- en trainingseenheid van het DGLC versterking van Duitse collega’s.

Onderzocht wordt hoe de Duitse en Nederlandse luchtverdedigingseenheden nog intensiever kunnen samenwerken qua doctrinevorming en opleidingen. Ook wordt er een binationaal kenniscentrum opgezet om de bestrijding van bemande en onbemande toestellen en ballistische raketten te verbeteren.

(Defensie)
Waarom gaat de complete landmacht niet op in het Duitse leger :? .
Nog twee onderdelen en we zijn er.

Overigens staat mij bij dat Duitsland samen met de VS een nieuw luchtverdedigings systeem aan het ontwikkelen is. Gaat dit inhouden dat wij daar ook aan vast zitten?
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_173552054
Eerherstel voor Joseph Luns in kwestie Nieuw-Guinea, die bijna voor oorlog zorgde

Joseph Luns, minister van Buitenlandse Zaken van 1952 tot 1971, wordt vaak verguisd om zijn rol in de Nieuw-Guineakwestie, die Nederland in 1962 bijna in oorlog bracht met Indonesiė. Historicus Bart Stol deed vernieuwend onderzoek en concludeert: „Luns ging in de kern rationeel en weloverwogen te werk.”

Het had in 1962 weinig gescheeld of er was oorlog uitgebroken tussen Nederland en Indonesiė. Strijdpunt was het bezit van Nieuw-Guinea. Bij de onafhankelijkheid van Indonesiė in 1949 was Nieuw-Guinea bij Nederland gebleven. Vervolgens probeerde Indonesiė het gebied alsnog in bezit te krijgen, zo nodig met militair geweld.

Over de kwestie Nieuw-Guinea is veel geschreven, en bijna nooit komt Nederland er goed van af. Het zou zich door frustraties en emoties hebben laten leiden. De zwartepiet in de Nieuw- Guineakwestie is steevast minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns. Hij zou zich hebben verkeken op de internationale steun voor zijn beleid.

Deze voorstelling wordt betwist door Bart Stol, die vandaag aan de Universiteit Utrecht op de Nieuw-Guineakwestie promoveerde. Volgens Stol waren er wel emoties en frustraties over het verlies van Indiė, maar speelden ze geen doorslaggevende rol in de besluitvorming. Het Nieuw-Guineabeleid was vooral gebaseerd op een –zeker in die tijd– reėle afweging van kosten en baten en werd gesteund door andere koloniale mogendheden.

Ruim vijftig jaar na dato blijkt veel dus anders dan het leek. Hoe is dat mogelijk?

„De meeste literatuur over dit onderwerp belicht vooral de Nederlandse, Indonesische en Amerikaanse kant van de zaak. Ze gaat over regeringsbeleid, over de houding van de politieke partijen en fracties of over het optreden van bewindslieden en diplomaten, zoals Joseph Luns.

De historische discussie over de Nieuw-Guineakwestie is lange tijd vooral gegaan over de vermeende toezegging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Foster Dulles aan Luns: dat Nederland op Amerikaanse militaire steun mocht rekenen tegen Indonesiė. Daardoor heeft het historisch onderzoek zich vooral gericht op de rol van Nederland, Indonesiė en de Verenigde Staten.

Maar andere landen, zoals Engeland, Frankrijk, Belgiė en Portugal, waren ook bij het conflict betrokken, zo blijkt uit mijn onderzoek. Ik ontdekte nieuwe feiten, die nieuwe interpretaties mogelijk maakten, zodat het beeld van de Nieuw-Guineacrisis heel anders wordt.”

Had u een eurekamoment of ontstond het inzicht geleidelijk?

„Ik ben daar al schrijvend achtergekomen. Tijdens het archiefonderzoek zag ik vaak dat het oude beeld niet klopt of onvolledig is. Dat oude beeld is vooral bepaald door het proefschrift van de politicoloog Arend Lijphart uit 1966, ”The Trauma of Decolonization. The Dutch & West New Guinea”. Volgens Lijphart werd het Nederlandse beleid inzake Nieuw-Guinea bepaald door het trauma over de afgedwongen onafhankelijkheid van Indonesiė in 1949.

Deze visie keert telkens terug in de Nederlandse literatuur over dit onderwerp, veelal kritiekloos, alsof niemand er nog aan twijfelt. Als je aannemelijk kunt maken dat je ook op een andere manier naar de kwestie Nieuw-Guinea kunt kijken, of dat Lijphart zich op cruciale punten vergist, verliezen veel van de bestaande conclusies die op het boek van Lijphart gebaseerd zijn, aan betekenis.

Voor de duidelijkheid: ik heb veel respect voor Lijphart, maar zijn analyse is gebaseerd op de Handelingen van de Tweede Kamer, op artikelen in kranten, en op pamfletten en brochures. Het zijn prachtige bronnen. Ze laten zien hoe de Nederlanders dachten en welke emoties er speelden.

Alleen betwijfel ik of de gedachten en de emoties van de Nederlanders de doorslag hebben gegeven in de besluitvorming over Nieuw-Guinea. Daarvoor moet je, denk ik, ook andere bronnen raadplegen.”

Welke bronnen hebt u gebruikt?

„Ik heb naast Nederlandse en Amerikaanse veel Franse, Britse en Belgische bronnen bestudeerd, zoals de verslagen van de ministerraad, stukken van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie, maar ook privéarchieven, van bijvoorbeeld Luns, Drees, Romme en De Gaulle.”

Die bronnen zijn toch niet nieuw?

„Luns en veel andere politici hoopten op het vertrek van Sukarno door een staatsgreep, een aanslag of een ziekte, waarna er met zijn opvolger onderhandeld kon worden. Ze hoopten op een regime change.

In de literatuur over dit onderwerp wordt dit niet genoemd of slechts aangestipt. Het wordt niet verwerkt in een brede analyse van de kwestie. Dat doe ik wel. Het blijkt dat het wachten op een regime change het Nieuw-Guineabeleid vanaf omstreeks 1961 ging beheersen. Het aanvankelijke motief om de bewoners van Nieuw-Guinea, de Papoea’s, zelfbeschikkingsrecht te geven, verdween steeds meer naar de achtergrond.”

Luns wordt verweten dat hij te lang vasthield aan het behoud van Nieuw-Guinea.

„Luns ging in de kern rationeel en weloverwogen te werk. Hij heeft vanaf 1958 geprobeerd een garantie van de Amerikanen te krijgen dat ze Nederland militaire steun zouden geven als Indonesiė Nieuw-Guinea binnenviel. Maar de Amerikanen beloofden niets, en Luns wist dat.

Uit de bronnen blijkt dat hij rekening hield met diplomatieke en logistieke steun, maar sceptisch was over militaire steun. Luns heeft dat duidelijk gezegd in het kabinet en in de Kamercommissie voor buitenlandse zaken, maar dat hoorde verder niemand, want er gold een geheimhoudingsplicht.

Tegelijk wilde Luns nog even wachten met onderhandelingen over de overdracht van Nieuw-Guinea tot Sukarno van het toneel verdwenen was. Dat was niet onredelijk. Rond 1957 namen de spanningen toe in de Indonesische politiek, er gingen geruchten over een staatsgreep tegen Sukarno.

Luns wist ook dat de Indonesiėrs nog niet klaar waren voor een aanval op Nieuw-Guinea, ook al dreigden ze ermee. Hij probeerde in de publieke ruimte de indruk te wekken dat Nederland op Amerikaanse steun kon rekenen in geval van een aanval op Nieuw-Guinea. Dat was een schimmig verhaal, het spel van de diplomaat.

Vooral de PvdA kwam daartegen in verzet. Vooraanstaande Kamerleden als Goedhart en De Kadt zeiden dat Luns in sprookjes geloofde en probeerden hem tot duidelijkheid te dwingen, want ze wisten dat de Amerikanen niets gegarandeerd hadden. Binnenskamers, in het kabinet en in de Kamercommissie voor buitenlandse zaken, liet Luns er immers geen twijfel over bestaan hoe de vork in de steel zat.”

Wat wilde Luns met vertraagde overdracht bereiken?

„Daarover was hij vaag. Hij volgde zijn eigen lijn, de lijn-Luns. Die hield in: laten we wachten tot Sukarno verdwenen is en dan gaan onderhandelen met het nieuwe bewind. Luns dacht waarschijnlijk dat het nieuwe bewind wat meer op het Westen zou zijn georiėnteerd dan Sukarno, die Moskou om wapens vroeg en Nederlandse bedrijven uit Indonesiė verdreven had.

Luns hoopte waarschijnlijk betere afspraken te maken over de terugkeer van de Nederlandse bedrijven en over de positie van de Papoea’s. Maar wat hij precies voor ogen had, bleef vaag en onbepaald.”

Volgens recent onderzoek mocht Sukarno wellicht rekenen op militaire steun van de Sovjet-Unie. In 1962 lagen er zelfs Russische onderzeeėrs klaar, compleet met Russische vrijwilligers, voor een aanval op Nieuw-Guinea. Waarom hebben de Verenigde Staten Nederland zo lang de hand boven het hoofd gehouden?

„Uit Amerikaanse bronnen blijkt dat de regering-Eisenhower en zeker de regering-Kennedy met de kwestie in hun maag zaten. Zij wilden Indonesiė graag te vriend houden en niet in de armen van de Sovjet-Unie drijven.

Maar als zij Sukarno z’n zin zouden geven door aan te sturen op de overdracht van Nieuw-Guinea zouden jonge naties in Afrika en Aziė ook kunnen proberen om de beide supermachten tegen elkaar uit te spelen.

De Fransen bijvoorbeeld hadden begrip voor Luns en waarschuwden de Amerikanen alvast: als Sukarno vandaag z’n zin krijgt in de kwestie Nieuw-Guinea, zal Marokko morgen z’n gang gaan in Mauritaniė. De Amerikanen waren gevoelig voor die waarschuwing.”

Waarom zijn de Verenigde Staten toch gezwicht voor Sukarno?

„Vooral omdat de publieke opinie in Nederland snel aan het veranderen was. Het geloof dat Amerika Nederland zou steunen in een militair conflict met Indonesiė nam zienderogen af. Ook door de kritiek van de PvdA op Luns.

De roep om onderhandelingen met Sukarno klonk steeds luider. Dat is de Amerikaanse regering niet ontgaan. Toen was er weinig meer nodig om de overdracht van Nieuw-Guinea de beslissende duw te geven.”

Bart Stol is verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen en aan Maastricht University. Zijn proefschrift heet ”Een goede kleine koloniale mogendheid. Nederland, Nieuw-Guinea en de Europese tweede koloniale bezetting in Afrika en Melanesiė (ca. 1930-1962)”. Stol werkt momenteel aan een handelseditie.

RD
  zondag 3 september 2017 @ 03:22:43 #141
326881 mpc007
Bingo.... How fun!
pi_173555642
quote:
0s.gif Op woensdag 30 augustus 2017 18:20 schreef Cobra4 het volgende:
Duitsland en Nederland vormen front tegen raketdreiging

Dreiging groter
De nu getekende samenwerkingsovereenkomst Apollo is volgens Middendorp niet alleen zo belangrijk vanwege de hoge, gedeelde kosten. De noodzaak van goede luchtverdediging neemt alleen maar toe. “We zien nu dat niet alleen landen, maar ook terroristische organisaties en lokale machthebbers in onstabiele regio’s, steeds makkelijker toegang krijgen tot allerlei raketsystemen. Daar moeten we tegen opgewassen zijn.

En ondanks die dreiging vinden we het blijkbaar nog wel prima totaal onverdedigbare OPVs voor de kusten van Libiė, Somaliė, en Venezuela te laten dobberen :,)

Kortom, dit is allemaal weer door cententekort geļnitieerd, anders namen we die verdediging elders ook wel serieus. Maar bij de OPVs / marine zou dit verbeteren juist geld kosten dus dan hoor je ze er niet over. Schande eigenlijk.

De Holland Klasse zou per direct voorzien moeten worden van Goalkeepers, of desnoods een NASAMS unit op het achterdek. Want dit is zonder dollen het grootste hiaat in onze verdediging..
...(Bijna) op vakantie naar het hoge Noorden!
  zondag 3 september 2017 @ 10:45:14 #142
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_173557907
quote:
1s.gif Op zondag 3 september 2017 03:22 schreef mpc007 het volgende:

[..]

En ondanks die dreiging vinden we het blijkbaar nog wel prima totaal onverdedigbare OPVs voor de kusten van Libiė, Somaliė, en Venezuela te laten dobberen :,)

Kortom, dit is allemaal weer door cententekort geļnitieerd, anders namen we die verdediging elders ook wel serieus. Maar bij de OPVs / marine zou dit verbeteren juist geld kosten dus dan hoor je ze er niet over. Schande eigenlijk.

De Holland Klasse zou per direct voorzien moeten worden van Goalkeepers, of desnoods een NASAMS unit op het achterdek. Want dit is zonder dollen het grootste hiaat in onze verdediging..
Daar waren we het al over eens toen de Holland klasse nog op de tekentafel lag... :')
  zondag 3 september 2017 @ 10:56:51 #143
121348 Erasmo
f/8 and be there.
pi_173558121
Goalkeepers zijn nou niet van die dingen die je zo van de productieband kan trekken :P Sowieso zal het dan toch een versie 2 moeten zijn want ook al is het een mooi systeem het is ook wel heul oud.
  zondag 3 september 2017 @ 16:25:25 #144
326881 mpc007
Bingo.... How fun!
pi_173564784
quote:
1s.gif Op [quote]0s.gif [b]Op zondag 3 september 2017 10:56 schreef Erasmo het volgende:
Goalkeepers zijn nou niet van die dingen die je zo van de productieband kan trekken :P Sowieso zal het dan toch een versie 2 moeten zijn want ook al is het een mooi systeem het is ook wel heul oud.

zondag 3 september 2017 10:45 schreef AchJa het volgende:[/b]

[..]

Daar waren we het al over eens toen de Holland klasse nog op de tekentafel lag... :')
Zo moeilijk moet het ook niet zijn, ze werden destijds toch in NL geproduceerd? Behoorlijk 'ouderwetse' technologie naar de maatstaven van nu, en volledig uitontwikkeld. Wellicht zijn er ook mogelijkheden een en ander in buitenland op te kopen (van de landen die het ding ook voeren). Met één zo'n systeem per schip, wat relatief weinig kost, realiseer je zoveel extra veiligheid.. Inbouw moet gewoon op de plek van de Marlin, met de laatste modificatie kan je de GK immers ook handmatig besturen voor anti-oppervlakte-rol dus je verliest niks qua capaciteit.
...(Bijna) op vakantie naar het hoge Noorden!
  zondag 3 september 2017 @ 16:32:58 #145
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_173564966
quote:
2s.gif Op zondag 3 september 2017 16:25 schreef mpc007 het volgende:

Inbouw moet gewoon op de plek van de Marlin, met de laatste modificatie kan je de GK immers ook handmatig besturen voor anti-oppervlakte-rol dus je verliest niks qua capaciteit.
Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat dat niet gaat passen... De Goalkeeper behelst wel iets meer dan alleen het deel wat je ziet...

Daarbij heb je dan alleen nog maar de voorzijde van het schip afgedekt.
  zondag 3 september 2017 @ 17:40:34 #146
121348 Erasmo
f/8 and be there.
pi_173566719
quote:
2s.gif Op zondag 3 september 2017 16:25 schreef mpc007 het volgende:

[..]

Zo moeilijk moet het ook niet zijn, ze werden destijds toch in NL geproduceerd? Behoorlijk 'ouderwetse' technologie naar de maatstaven van nu, en volledig uitontwikkeld. Wellicht zijn er ook mogelijkheden een en ander in buitenland op te kopen (van de landen die het ding ook voeren). Met één zo'n systeem per schip, wat relatief weinig kost, realiseer je zoveel extra veiligheid.. Inbouw moet gewoon op de plek van de Marlin, met de laatste modificatie kan je de GK immers ook handmatig besturen voor anti-oppervlakte-rol dus je verliest niks qua capaciteit.
Ehm nee, het is niet zo dat je ze ff bestelt en vervangt als een videokaart. Zie eerst maar eens aan een handvol Avengers te komen bijvoorbeeld.
  zondag 3 september 2017 @ 19:40:11 #147
326881 mpc007
Bingo.... How fun!
pi_173570038
quote:
0s.gif Op zondag 3 september 2017 16:32 schreef AchJa het volgende:

[..]

Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat dat niet gaat passen... De Goalkeeper behelst wel iets meer dan alleen het deel wat je ziet...

Daarbij heb je dan alleen nog maar de voorzijde van het schip afgedekt.

[quote]0s.gif Op zondag 3 september 2017 17:40 schreef Erasmo het volgende:

[..]

Ehm nee, het is niet zo dat je ze ff bestelt en vervangt als een videokaart. Zie eerst maar eens aan een handvol Avengers te komen bijvoorbeeld.
Van wat ik ervan weet zou de inbouwruimte zonder al teveel aanpassingen geschikt zijn, op het forum van Dutchfleet kwam dat al eens langs.

En beter de voorzijde dan géén zijde. Overigens hebben 3 van de 4 LCFs juist alleen de achterzijde afgedekt, en daar wordt het ook niet als belemmerend gezien (blijkbaar).

Die GAU-8 Avengers kunnen toch gewoon via de reguliere aanschaf/bestelkanalen uit de States komen? Ik snap dat het volgende week niet gereed is maar ik heb het idee dat er te weinig in oplossingen gedacht wordt (zeker gezien de grootte van het probleem).
...(Bijna) op vakantie naar het hoge Noorden!
  zondag 3 september 2017 @ 19:40:59 #148
326881 mpc007
Bingo.... How fun!
pi_173570061


[ Bericht 100% gewijzigd door mpc007 op 03-09-2017 19:41:08 ]
...(Bijna) op vakantie naar het hoge Noorden!
  zondag 3 september 2017 @ 19:50:26 #149
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_173570359
quote:
2s.gif Op zondag 3 september 2017 19:40 schreef mpc007 het volgende:

[..]

Van wat ik ervan weet zou de inbouwruimte zonder al teveel aanpassingen geschikt zijn, op het forum van Dutchfleet kwam dat al eens langs.

En beter de voorzijde dan géén zijde. Overigens hebben 3 van de 4 LCFs juist alleen de achterzijde afgedekt, en daar wordt het ook niet als belemmerend gezien (blijkbaar).

Die GAU-8 Avengers kunnen toch gewoon via de reguliere aanschaf/bestelkanalen uit de States komen? Ik snap dat het volgende week niet gereed is maar ik heb het idee dat er te weinig in oplossingen gedacht wordt (zeker gezien de grootte van het probleem).
Het is vrij standaard dat als defensie voor de "simpele" oplossing gaat, lees een bestaand wapensysteem vervangen voor iets anders dat er op een compleet ander vlak iets kapot gaat. Het zou me niets verbazen dat een OPV na zo'n ingreep niet meer zeewaardig oid is... Dat die schuit plotseling alleen nog maar op het IJsselmeer ingezet kan worden ofzo... :')
  zondag 3 september 2017 @ 20:11:44 #150
121348 Erasmo
f/8 and be there.
pi_173570793
Ik kan wel verder uitleggen waarom dat niet zo makkelijk gaat maar kan dat helaas niet doen.
pi_173579386
Ik lees ergens anders dat met een nieuw radar systeem (Tharos) de huidige kanonnen ook tegen luchtdoelen ingezet kunnen worden.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_173710370
Zr. Ms. Zeeland klaar voor tweede ronde

Noodgedwongen vertrok Zr. Ms. Zeeland gisteravond vanaf Sint-Maarten weer naar zee. De aanstaande passage van orkaan José in de buurt van het eiland vormde een te groot risico voor flinke schade aan het patrouilleschip. Commandant kapitein-luitenant-ter-zee André van der Kamp zag het met lede ogen aan. “We hebben ons – samen met alle andere eenheden – zeer nuttig kunnen maken en hebben goede dingen gedaan. We kunnen niet wachten om weer terug te gaan.”

Begin van de week stoomde de Zeeland op richting de Bovenwindse Eilanden. Na de passage van orkaan Irma stuurde Van der Kamp onmiddellijk zijn NH90-boordhelikopter op verkenning. Waar was hulp nodig? Het antwoord was even simpel als schokkend: overal.

d170906ge3088.jpg

Op de grond wijdt het Nederlandse detachement van mariniers, landmachters en marechaussees zich meteen aan het assisteren van de lokale autoriteiten bij het handhaven van de openbare orde. Geen simpele opdracht, zo blijkt al snel.

helter opzoeken voor tweede orkaan
De Zeeland en het transportschip Zr. Ms. Pelikaan meerden op donderdag aan om alle hulpgoederen aan land te brengen. “Tegelijkertijd hebben we er mensen op uit gestuurd om samen met militairen van het detachement de landingsbaan van het vliegveld weer bruikbaar te maken”, aldus de kapitein-luitenant-ter-zee. “Een dag later hebben we de havenautoriteiten ondersteund met het deels toegankelijk maken van de haven; de ravage daar is ook enorm.”

d170907ge3109.jpg

Tegelijkertijd bood de Zeeland technische ondersteuning aan de lokale Kustwacht en de collega-militairen van het detachement. De helikopter was daarbij van groot nut. “Dat gold bij het waarschuwen van de bevolking, in de wat meer afgelegen delen van het eiland, voor de komst van orkaan José. We hebben letterlijk briefjes uit de heli naar beneden laten dwarrelen met oproepen om een shelter op te zoeken voor de passage van de tweede orkaan.”

Missie begint van voren af aan
Van der Kamps handen jeuken om de hulpverlening te hervatten. “Zondag wil ik bij het eerste licht weer afmeren. Vandaag is er trouwens nog wel water van het schip overgevlogen naar Saba. Ook hebben we onderhoud uitgevoerd aan de helikopter. Morgen is de Zeeland er weer helemaal klaar voor! Dan begint onze missie eigenlijk weer van voren af aan: via de lucht overzicht krijgen van de (bijgekomen) schade en het detachement op de grond helpen bij het ondersteunen van de lokale autoriteiten.”

Extra militairen
Voordeel ten opzichte van de ‘eerste ronde’ – na Irma – is volgens Van der Kamp dat er vanmorgen vroeg 100 extra militairen zijn ingevlogen. Zij kunnen de lokale autoriteiten eveneens bijstaan bij het herwinnen van grip op de openbare orde. “Wat maritieme hulptroepen betreft, blijven wij als Zeeland zo lang als nodig in dit gebied”, besluit Van der Kamp. “En neem van mij maar aan dat er ondertussen in Nederland hard wordt nagedacht over hoe we andere capaciteit kunnen vrijmaken.”

d170909ge1100.jpg

Defensie helpt
Militairen van de landmacht, luchtmacht, marechaussee, marine en kustwacht zijn momenteel hard aan het werk in het Caribisch gebied. Ze ondersteunen na de orkaan Irma bij het handhaven van de openbare orde, verlenen noodhulp daar waar mogelijk en evacueren gewonden.

(Defensie)

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173710500
Eerste vlucht met evacués Sint-Maarten naar Nederland

Een eerste toestel met evacués uit Sint-Maarten is onderweg naar Nederland. Met een KDC-10 van de luchtmacht vliegen ongeveer honderd evacués nu naar Eindhoven. Zij waren eerder al naar Curaēao gebracht.

Vanuit Nederland vertrekt vanmiddag een team van USAR.NL. Dat 59 personen tellende team, bestaande uit reddingspersoneel, verpleegkundigen, artsen, bouwkundigen en ondersteunend personeel, zal vooral noodhulp verlenen. Eerder werd USAR.NL ingezet na de aardbevingen in Marokko, Pakistan, Haļti en Nepal.

Vanmiddag wordt op nog grotere schaal dan de afgelopen dagen voedsel en water gebracht op locaties op Sint-Maarten. Ook komen er vandaag en de komende dagen meer militairen aan op het eiland. Uiteindelijk moeten dat er 550 zijn.

Koning Willem-Alexander en minister Plasterk van Koninkrijksrelaties zijn gisteravond aangekomen op Curaēao en gaan vandaag ook naar Sint-Maarten.

(NOS)

kon_marine twitterde op maandag 11-09-2017 om 09:21:05 Eerste KDC-10 onderweg naar Nederland vanaf Curacao met ruim 100 evacuees. #SXM #Irma https://t.co/VPaBiIsed0 reageer retweet
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173728071
C-17 brengt militairen en civiel hulpteam naar Sint-Maarten

Een C-17-transportvliegtuig is vanmiddag met militairen en een zogenoemd USAR.NL-hulpteam naar het Caribisch gebied vertrokken. Het militaire toestel met in totaal zo’n 200 mensen vloog naar Curaēao vanaf Vliegbasis Eindhoven. Op de vliegbasis arriveerden vanmiddag ook de eerste 100 evacués met een KDC-10-transportvliegtuig van de luchtmacht.

d170907mr0358.jpg

De vanochtend vertrokken militairen zijn onder meer van 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers. Zij zullen noodhulp verlenen en de autoriteiten van Sint-Maarten ondersteunen bij het handhaven van de openbare orde. Er zijn nu zo’n 400 militairen actief op het door orkaan Irma getroffen eiland. Dat aantal loopt de komende dagen op tot 550. De militairen bemannen onder meer controleposten, voeren patrouilles uit en bewaken belangrijke infrastructuur om de openbare orde te herstellen en plunderingen te voorkomen.

d170908ge1135.jpg

Verder helpen genisten van de landmacht bij het opruimen en herstellen van de infrastructuur. Ook ondersteunen tientallen marechaussees de autoriteiten sinds het begin van de crisis.

Civiel hulpteam
Het USAR.NL-hulpteam bestaat uit zo’n 60 zoek- en reddingsspecialisten, medisch personeel en bouwkundigen. Het team kwam eerder in actie bij aardbevingen in Marokko, Pakistan en Haļti.

Evacués
De evacués zijn toeristen en andere niet-permanente bewoners van Sint-Maarten, zoals familieleden van Defensiepersoneel. Het evacueren vanaf Sint-Maarten gebeurt met vliegtuigen van de luchtmacht en kustwacht, maar ook cruiseschepen. Het eerste cruiseschip, de Adventure of the Seas, kon gisteren aanmeren nadat de bemanning van Zr. Ms. Zeeland had gecontroleerd dat de pier van Philipsburg nog voldoende intact was. Dit gebeurde onder meer vanuit de lucht met de NH90- maritieme gevechtshelikopter.

Boordhelikopter Zeeland
Verkenningsvluchten met de NH90, de boordhelikopter van de Zeeland, zijn ook waardevol vanwege de film- en videobeelden die van hieruit worden geschoten. Met behulp hiervan brengen medewerkers van het Rode Kruis in Nederland de schade in kaart. Zo kan efficiėnter hulp worden verleend.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173744671
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 september 2017 10:59 schreef Cobra4 het volgende:
C-17 brengt militairen en civiel hulpteam naar Sint-Maarten

Een C-17-transportvliegtuig is vanmiddag met militairen en een zogenoemd USAR.NL-hulpteam naar het Caribisch gebied vertrokken. Het militaire toestel met in totaal zo’n 200 mensen vloog naar Curaēao vanaf Vliegbasis Eindhoven.
Is dat een C-17 uit de Navo "pool" ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Airlift_Capability
pi_173747936
quote:
0s.gif Op woensdag 13 september 2017 00:27 schreef bluemoon23 het volgende:

[..]

Is dat een C-17 uit de Navo "pool" ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Airlift_Capability
Correct.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173748856
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173768804
quote:
Karel Doorman nog niet op oorlogssterkte, wel op weg naar Sint-Maarten

De marine stuurt haar grootste schip naar Sint-Maarten om te helpen bij hulpverlening na orkaan Irma. Dat heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gezegd. De Zr. Ms. Karel Doorman is een zogenoemd logistiek ondersteuningsschip, speciaal toegerust om op moeilijke plekken mensen en spullen af te zetten. Het zal nog een aantal weken duren voor het schip in de Cariben aankomt.

De Karel Doorman is nu onderweg van de Oostzee, waar het meedeed aan de door Duitsland geleide oefening Northern Coasts, naar Den Helder. Daar blijft het enkele dagen liggen om alle benodigdheden te laden. De planning is dat het schip woensdag vertrekt voor de reis van ongeveer elf dagen naar Sint-Maarten. Daar voegt het schip zich bij twee andere marineschepen, de Pelikaan en de Zeeland.

Meer hulp

Vandaag kwam op Sint-Maarten een team van USAR.NL aan. In totaal 59 mensen gaan helpen bij de coördinatie van de noodhulpverlening op het eiland. In USAR.NL zitten onder meer brandweermensen, artsen, verpleegkundigen en bouwkundigen.

Morgen vertrekken ook honderd militairen van de genie naar Sint-Maarten. Zij zullen helpen bij de aanleg van een aantal noodvoorzieningen op het eiland.

Bijna op volle kracht

De 205 meter lange Karel Doorman werd in 2014 en 2015 ingezet om te helpen bij het bestrijden van de ebolacrisis in West-Afrika. Toen bracht het in twee reizen onder meer bijna 150 containers en ruim 250 voertuigen naar Sierra Leone, Guinee en Liberia.

Het marineschip was maanden uit de running, omdat door een ernstig defect twee grote elektromotoren vervangen moesten worden. Momenteel bevindt het schip zich in een "opwerkperiode", waarin tests gedaan worden en alle voorzieningen beetje bij beetje in gereedheid gebracht worden om weer inzetbaar te zijn voor oorlogshandelingen. Aan gevechten is het schip nog niet toe, maar hulpverleningsmissies kunnen wel weer uitgevoerd worden.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173792226
Start voedseldistributie op Sint Maarten

Op Sint Maarten ondersteunden Nederlandse militairen gisteren de distributie van voedsel door het Rode Kruis. Zij zorgden voor beveiliging en het stroomlijnen van de lange rijen mensen, zodat hulporganisaties veilig hun werk konden doen.

d170914ge3050.jpg

"Als wij hier niet zouden zijn, zou het een grote chaos zijn", aldus sergeant Nigel. De militair van 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel Regiment Van Heutsz staat vooraan in een rij van honderden mensen. "Het verloopt nu prima. Als iemand probeert voor te dringen, halen wij hem eruit."

Prio
Maļs, rode bieten, melk, pasta, sportrepen en ingeblikte groenten, maar ook handzeep en tandpasta, worden uitgedeeld. "Vanaf nu gaan we in een stroomversnelling voorwaarts", zegt plaatsvervangend pelotonscommandant sergeant 1 Vince. "Onze eerste prioriteit lag bij het up and running krijgen van de 2 belangrijkste logistieke punten: de haven en het vliegveld. Dat is gelukt. De beveiliging staat en er zijn eenheden bijgekomen. Nu kunnen we doorpakken met logistieke zaken zoals voedseldistributie."

d170914ge1219.jpg

Wisseling
Tot gisteren zorgde het bataljon voor beveiliging en ondersteuning op de luchthaven. Die taak is nu overgedragen aan de nieuwe lichting luchtmobiele militairen die begin deze week vanuit Assen vertrok naar Sint Maarten.

Water
Waterdistributie kwam een paar dagen eerder al op gang. Waterwagens van het Korps Mariniers vulden de jerrycans van de inwoners op het eiland. Hulporganisaties deelden, onder beveiliging van militairen, waterflessen uit. Gisteren gingen ook de eerste supermarkten op het eiland weer open, beveiligd door Nederlandse militairen.

d170914ge3005.jpg

Karel Doorman
Zr. Ms. Karel Doorman liep vanochtend de haven van Den Helder binnen. Het schip brak dinsdagavond deelname aan de grote internationale oefening northern Coast in de Oostzee af, om de noodhulp op Sint Maarten te ondersteunen. Het schip laadt de komende dagen hulpgoederen zoals vuilniswagens, bouwmaterialen, hekwerken, drinkwater en voedsel in. In het Caribisch Gebied wordt het schip ook ingezet als helicopter support ship voor hulphelikopters in de regio. Die krijgen aan boord van de Doorman brandstof en voorraden.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173795076
quote:
Politie vraagt vaker om militaire hulp bij recherchewerk

Recherchewerk, vermissingen en huiszoekingen. Voor zaken waar de politie zelf te weinig middelen of kennis voor in huis heeft, kan militaire bijstand worden ingeroepen. En dat gebeurt steeds vaker, volgens het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap, onderdeel van de Politieacademie.

Het onderzoeksprogramma heeft een rapport laten opstellen waarin staat dat de politie steeds vaker assistentie krijgt van militairen. De Krijgsmacht ondersteunt de politie vooral op het gebied van strafrecht, recherchewerk en vermissingen. Ook bij huiszoekingen is de afgelopen jaren steeds meer gebruik gemaakt van militairen, die betere middelen hebben om wapens en geld op te sporen.

Afghanistan

Na de uitzending van Nederlandse militairen naar Afghanistan is de politie vaker gebruik gaan maken van militairen, zegt een van de onderzoekers van het rapport, Sander Eijgenraam. "De krijgsmacht heeft in Afghanistan veel kennis en kunde opgebouwd, bijvoorbeeld bij het zoeken van mensen, sporen en spullen. Vanaf 2008 zie je een stijging van de aanvragen van militaire bijstand, omdat politie die hoogwaardige kennis graag gebruikt."

Volgens Eijgenraam verandert de laatste jaren het duidelijke onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse veiligheid. "De Nederlandse politie deed het werk in eigen land en de krijgsmacht in het buitenland. Maar door de veranderingen in veiligheid en criminaliteit wordt het werk meer grensoverschrijdend."

Intensief

In januari dit jaar riepen de vakbonden van de politie en de krijgsmacht op tot meer samenwerking. Zij willen ook dat het nieuwe kabinet daar werk van maakt.

De vraag is of de politie de specialistische kennis en capaciteit niet beter zelf in huis kan hebben. Onderzoeker Eijgenraam zegt daarover dat sommige deskundigen ervoor pleiten dat de politie de beschikking krijgt over meer kennis en middelen. Militairen hoeven dan minder vaak te worden ingeschakeld.

Andere deskundigen hechten wel aan de samenwerking. "Politiemensen leren van Defensie op een andere manier naar zaken te kijken. En Defensie kan weer leren van de forensische expertise van de politie", zegt Eijgenraam.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173850158
quote:
Premier Sint-Maarten: mariniers deden niks tegen plunderingen

Premier William Marlin van Sint-Maarten zegt dat Nederlandse mariniers niets hebben gedaan tegen de plunderingen op het eiland na de orkaan Irma. "Er werd geplunderd, de mariniers keken ernaar en deden niets", zegt Marlin in een interview met NRC.

Volgens Marlin zijn ruim voordat Irma het eiland verwoestte afspraken gemaakt over het handhaven van de veiligheid. In de communicatie tussen Nederlandse militairen en de lokale politie is vervolgens "iets misgegaan", zegt hij. "Niemand kwam opdagen. Er was niemand die de avondklok controleerde die was ingesteld." De vraag van NRC wat er niet goed ging in de communicatie, schuift Marlin door naar de Nederlandse mariniers.

Kapmessen

Nadat Irma op 6 september over Sint-Maarten was geraasd braken plunderingen uit. Er waren ook berichten over groepen die met kapmessen over het eiland trokken. Pas na enkele dagen was het gezag hersteld.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag laat NRC in een reactie weten dat militairen "een maximale en zeer adequate inspanning hebben geleverd", ook op het gebied van veiligheid. Marlin zegt dat de mariniers die nog op Sint-Maarten zijn nu "prima werk" doen bij de beveiliging van het vliegveld.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173850425
'Kritiek premier Sint-Maarten op mariniers is klinkklare onzin'

De Commandant Zeestrijdkrachten, Rob Verkerk, heeft felle kritiek op premier William Marlin van Sint-Maarten. Die zegt in een interview met NRC dat Nederlandse mariniers niets hebben gedaan tegen de plunderingen op het eiland na de orkaan Irma.

"Er werd geplunderd, de mariniers keken ernaar en deden niets", zegt Marlin. Verkerk noemt dat klinkklare onzin. "Mijn mensen hebben binnen de grenzen van hun mogelijkheden vanaf het eerste moment handelend opgetreden", schrijft de baas van de mariniers op Twitter.

De Commandant Zeestrijdkrachten, Rob Verkerk, heeft felle kritiek op premier William Marlin van Sint-Maarten. Die zegt in een interview met NRC dat Nederlandse mariniers niets hebben gedaan tegen de plunderingen op het eiland na de orkaan Irma.

"Er werd geplunderd, de mariniers keken ernaar en deden niets", zegt Marlin. Verkerk noemt dat klinkklare onzin. "Mijn mensen hebben binnen de grenzen van hun mogelijkheden vanaf het eerste moment handelend opgetreden", schrijft de baas van de mariniers op Twitter.

(NOS)

GeneraalVerkerk twitterde op maandag 18-09-2017 om 07:41:07 Wat een klinkklare onzin. Mijn mensen hebben binnen de grenzen van hun mogelijkheden vanaf het eerste moment handel… https://t.co/MVaLkcxpVc reageer retweet
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173908212
Grootste marineschip vol hulpgoederen naar Caribisch gebied

Het logistiek ondersteunings- en bevoorradingsschip van de Koninklijke Marine Zr. Ms. Karel Doorman is vanmiddag uit de haven van Den Helder vertrokken. Het vaart in ongeveer 2 weken naar het Caribisch gebied met hulpgoederen voor Sint-Maarten, Saba en Sint Eustatius.

Van schoolspullen tot politieauto's
De lading loopt uiteen: schoolmeubilair en 3 paviljoententen voor 36 schoolklassen, 10 zendmasten voor mobiele telefonie, 18 politieauto’s, 12 kiepvrachtwagens, 8 watertankvrachtwagens, 2 mobiele commando-units, levensmiddelen en toiletpapier. Ook is er materieel aan boord als bulldozers en graafmachines om rommel op te ruimen.

d170919jh0006-a.jpg

De goederen zijn bedoeld voor herstelwerk. Verder zijn er spullen aan boord die via spontane acties zijn ingezameld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde de lading samen. Dat gebeurde in overleg met andere ministeries en het Rode Kruis.

Het 205 meter lange en 30 meter brede schip kwam vrijdag in Den Helder, nadat het was teruggeroepen van een internationale oefening in de Oostzee. De afgelopen dagen is in Den Helder hard gewerkt om het schip vol te laden met hulpgoederen voor de 3 eilanden. Die zijn zwaar getroffen door orkaan Irma. Op de kade in Den Helder zorgden verschillende hijskranen van de marine ervoor dat de lading aan boord kwam.

Het grootste schip van de Marine vertrok rond 13.30 uur uit Den Helder.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173916785
Geheim rapport landmacht: 'Het materieel is oud, versleten en daardoor gevaarlijk'

Door gebrek aan materieel en opleiding staat het Korps Commandotroepen er bar slecht voor. Speciale oefeningen met scherpe munitie liggen al maanden stil en opleidingen voor nieuwe commando’s zijn afgebroken omdat er te weinig uitrusting is om mee te oefenen.

Dat blijkt uit een vertrouwelijke inventarisatie, uitgevoerd door de landmacht en in handen van RTL Nieuws. Er is een tekort aan zo’n beetje alle onderdelen van de uitrusting van commando’s. Voertuigen, radio’s, wapens, nachtzicht en munitie, het is kapot of niet voorradig. "Vooral wapens en verbindingsmiddelen zijn een punt van zorg", is te lezen. De hoogste generaal wordt ook gewaarschuwd: "Het materieel is oud en versleten en daardoor gevaarlijk."
Wereldwijd inzetbaar

De commando's zijn de elitetroepen van de landmacht. Ze zijn permanent in staat van paraatheid en wereldwijd inzetbaar voor levensgevaarlijke operaties. Ze begeleiden op dit moment het Koerdische leger in Irak bij gevechten tegen IS. Commando’s worden ook ingezet om Nederlanders te bevrijden als die in het buitenland zijn gegijzeld. Minister Hennis reageerde afgelopen juli nog geļrriteerd toen RTL Nieuws na onderzoek meldde dat de veiligheid van commando’s in het geding is door een gebrek aan fatsoenlijke uitrusting.

Nu constateert de Landmacht zelf dat essentiėle uitrusting niet aanwezig is. Gevolg is dat de opleidingen van nieuwe commando’s tot zeker begin volgend jaar stil liggen. En gediplomeerde commando’s kunnen schietoefeningen met scherpe munitie niet hervatten, terwijl die essentieel zijn bij de voorbereiding van missies.
Pantservoertuigen in Irak stuk

Bronnen binnen het Korps Commandotroepen vertellen aan RTL Nieuws dat ook de missies onder druk staan, zoals in Irak. Bushmasters (een soort pantservoertuig) staan stil en zijn niet inzetbaar bij gebrek aan onderhoud en onderdelen. Een zwaar kaliber .50 geweer, bevestigd op zo’n bushmaster, is geėxplodeerd tijdens een oefening.

Joris Voorhoeve, lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken adviseert de regering over defensievraagstukken. Hij maakt zich grote zorgen over de erbarmelijke toestand bij het elitekorps. "Ze moeten van de ene op de andere dag op gevaarlijke missies, dan hebben ze nachtzicht nodig, eerste klas wapens, moeten ze schietvaardig zijn door realistisch te oefenen. Het moet allemaal worden opgelost. Snel."

RTL nieuws
pi_173916855
quote:
0s.gif Op donderdag 21 september 2017 19:57 schreef AchJa het volgende:
Een zwaar kaliber .50 geweer, bevestigd op zo’n bushmaster, is geėxplodeerd tijdens een oefening.
Het mag ondertussen geen nieuws meer zijn dat dit sinds de invoering van de QCB al een probleem is. En ja ik ben ervaringsdeskundige.
pi_173917088
quote:
0s.gif Op donderdag 21 september 2017 20:00 schreef AchJa het volgende:

[..]

Het mag ondertussen geen nieuws meer zijn dat dit sinds de invoering van de QCB al een probleem is. En ja ik ben ervaringsdeskundige.
Hoe kan een .50 nu exploderen? Als de loop niet dicht zit is dat toch onmogelijk, zou je zeggen
Liberals are acting like Trump is going to kill all the gays, make slavery legal again, and take away women's rights...
Like he's a Muslim or something.
pi_173917595
quote:
0s.gif Op donderdag 21 september 2017 20:11 schreef LXIV het volgende:

[..]

Hoe kan een .50 nu exploderen? Als de loop niet dicht zit is dat toch onmogelijk, zou je zeggen
Slijtage, de vrijslag wordt te groot en dan krijg je een explosie buiten de kamer (de huls zit niet meer volledig "opgesloten" in de kamer). Bij de M2HB corrigeerde je de slijtage omdat je het wapen opnieuw moest afstellen bij het wisselen van de loop. Bij de QCB valt er niks af te stellen...

[ Bericht 9% gewijzigd door AchJa op 22-09-2017 13:27:12 ]
  donderdag 21 september 2017 @ 21:31:52 #169
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_173918900
:') zucht
pi_173928612
quote:
Middendorp sluit minder missies commando's door slecht materieel niet uit

Het is niet uit te sluiten dat er minder commando's op missie kunnen door slecht materieel of problemen bij de opleiding. Dat stelt de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp.

"De mensen die op missie gaan, die moeten hun werk wel goed kunnen doen", aldus Middendorp donderdag bij RTL Nieuws. "Dat betekent dat ik eerder mensen niet op missie stuur of korter, of met minder mensen op missie ga. Die mensen die wel gaan, daarvan moeten de spullen kloppen."

Hij erkende eerder al dat er grote problemen zijn. Hij spreekt over een "brede inzetbaarheidsproblematiek" bij defensie, waar nu wel wat aan wordt gedaan.

Middendorp reageerde op een vertrouwelijk rapport van de landmacht, waar RTL Nieuws donderdag over berichtte. Daarin blijkt dat door gebrek aan materieel en opleiding het Korps Commando Troepen (KCT) er slecht voorstaat. Het materieel is oud en versleten en daardoor gevaarlijk, wordt geciteerd uit de memo.

Eerder dit jaar kwam RTL met een brandbrief van commando's die stelden dat de wapens en middelen van het KCT in zo'n slechte staat verkeren dat er "levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan".

(NU.nl)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_173943492
Defensie verbetert beveiliging militaire locaties

Defensie verscherpt de beveiliging van alle locaties. Al het externe personeel wordt begeleid. Ook als zij niet-geheime werkzaamheden verrichten of werken op zogenoemde laagrisicodelen van een kazerne of vliegbasis. Dat heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert gisteren per brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Verder is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor iedereen verplicht. Het externe bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, is er verantwoordelijk voor dat de VOG's van het personeel in orde zijn.

Gelijke aanmeldprocedure
Defensie probeert nog dit jaar de aanmeldprocedure voor werkzaamheden op Defensielocaties overal gelijk te maken. Ook komt er een geautomatiseerde uitwisseling van bezoekersinformatie tussen locaties. De Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie en de MIVD gaan intensiever informatie uitwisselen om de nog resterende risico’s zoveel mogelijk weg te nemen. Dat gebeurt binnen de geldende wet- en regelgeving.

Volkel
Aanleiding vormde een beveiligingsincident op Vliegbasis Volkel. In mei verrichtte een aannemersbedrijf graafwerkzaamheden op de vliegbasis in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor de werkzaamheden hoefde het personeel van de aannemer niet te zijn gescreend. Wel moesten zij zijn aangemeld. Een persoon was niet aangemeld, omdat hij een zieke verving. Hij kwam via een uitzendbureau. Tijdens een routinecontrole later die dag bleek de man te zijn veroordeeld voor een poging tot uitreizen naar Syriė. De Koninklijke Marechaussee hield daarop de man in opdracht van het Openbaar Ministerie aan.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174005454
Defensiehulp bij grootste crisisoefening rivierdijken sinds 1995

Defensie levert landmachtpersoneel en een Chinook-transporthelikopter voor de grootschalige crisisoefening ‘Deining & Doorbraak’. Die wordt deze week gehouden door 5 waterschappen, 3 veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost Nederland en het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN).

'Deining & Doorbraak' is de grootste hoogwateroefening in Nederland sinds de problemen met hoogwater in 1995. Toen bedreigden hoge rivierstanden de dijken en polders. In dat jaar stond in Gemeente Kampen het water van de IJssel zelfs op de kade. Militairen van de Genie uit Wezep legden zandzakken om de stad te beschermen. In de Bommeler- en Tielerwaard moesten bijna een kwart miljoen mensen evacueren.
Achter alle dijken binnen het oefengebied wonen en werken meer dan 4 miljoen Nederlanders.

1147 kilometer rivierdijken
Tijdens de oefening draait het om een hoge waterstanden in de Rijn en de IJssel. Het gebied langs de Maas doet in deze oefening niet mee, omdat de Maas niet wordt gevoed vanuit de Duitse Rijn en omdat een dijkdoorbraak langs de Maas niet meteen levensbedreigend is.

Hoogtepunt van de oefening is woensdag als de waterschappen actief hun dijkwachten langs de IJssel inzetten. Die dag inspecteren meer dan 1.000 mensen 1147 kilometer rivierdijk op zwakke plekken en 'versterken' die bij dreigend hoogwater.

Meerwaarde Chinook
Met name die woensdag bewijst een Chinook zijn enorme meerwaarde. De helikopter levert in netten verpakte ladingen waarmee de waterkeringen snel zijn aan te pakken. Dat versterken gebeurt, ook 's avonds en 's nachts, samen met militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte.

Door te oefenen met een fictieve hoogwatergolf in de rivier willen de crisispartners ervaren hoe hun samenwerking op alle niveaus verloopt en hun crisisaanpak in de praktijk testen. Ook het samenwerken aan de hand van een gedeeld crisismanagementsysteem staat hoog op de agenda. De oefening is vrijdag afgelopen.

Integrale veligheidspartner
Defensie werkt als integrale veiligheidspartner bij de bestrijding van crises en rampen samen met civiele partners zoals politie, brandweer, gemeenten, geneeskundige diensten en het Openbaar Ministerie. Hiervoor is Nederland ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s zijn inzetbaar bij een nationale crisis, maar ook om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Vaak beperkt een crisis zich niet tot 1 gemeente. Daarom vallen de grenzen van de 25 veiligheidsregio’s samen met die van de 10 politieregio’s. Contactpersonen vanuit Defensie voor de veiligheidsregio’s zijn de Regionaal Militair Commandant en de Regionaal Militair Operationeel Adviseur.

Waterschap, Veiligheidsregio, Rijkswaterstaat en Defensie
De oefening Deining & Doorbraak is de eerste oefening van deze omvang door het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland (PCWM). Daarin werken de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Stichtse Rijnlanden en Rivierenland intensief samen. In de oefening zijn ook de veiligheidsregio’s Gelderland Midden, Utrecht, IJsselland en Noord –en Oost Gelderland betrokken, net als Rijkswaterstaat (Watermanagementcentrum Nederland & Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging) en het ministerie van Defensie.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174008968
quote:
Door orkaan getroffen Dominica volledig afhankelijk van Nederlandse hulp

Het kleine eiland Dominica, een onafhankelijk land in de Caribische zee, werd vorige week zwaar getroffen door orkaan Maria, net als Irma een orkaan van de zwaarste categorie. Volgens de politiechef is het dodental inmiddels opgelopen tot 27. Nederlandse militairen schieten er te hulp met voeding en schoon drinkwater.

Sommige delen van Dominica, niet te verwarren met de Dominicaanse Republiek, zijn alleen over zee bereikbaar. Daar wordt noodhulp geleverd door Nederlandse mariniers van het schip de Zr. Ms. Zeeland. Dat was met nieuwe hulpgoederen onderweg naar Sint-Maarten, maar boog af naar Dominica toen orkaan Maria langs trok.
Volledig afhankelijk

De Zeeland ligt al vier dagen voor de kust van Dominica, maar kon pas gisterochtend daadwerkelijk aanmeren. "Het eiland is er zeer ernstig aan toe. Het is nog zorgelijker dan de situatie op Sint-Maarten", vertelt André van der Kamp, commandant van de Zeeland in het NOSRadio 1 Journaal. De wegen zijn moeilijk begaanbaar en bergachtige gebieden zijn verstoken van hulp. "Gelukkig kunnen we met onze helikopter overal komen."

Er bestaat een dringend tekort aan voedsel en schoon drinkwater. "Je ziet de paniek bij de mensen die we ontmoeten. Dominica is momenteel volledig afhankelijk van de Nederlandse hulp."

Het vliegveld en de haven zijn inmiddels weer operationeel. Hulpgoederen kunnen het land bereiken, "wij distribueren het verder landinwaarts", aldus Van der Kamp.

De operatie op Sint-Maarten gaat ondertussen gewoon door. "De situatie is er onder controle. Zo'n 600 collega's van de landmacht, luchtmacht, marechaussee en marine zijn er nog operationeel voor hulp," vertelt de commandant. "De goederen die de Zeeland oorspronkelijk naar Sint-Maarten zou brengen, kunnen ze wel missen. Wij doen nu goed werk op Dominica."

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174012306
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 september 2017 15:56 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

^O^
pi_174034080
quote:
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174037377
'Defensie had dood militairen in Mali door mortierongeluk kunnen voorkomen'

De mortiergranaat die vorig jaar twee Nederlandse militairen doodde tijdens een oefening, maakte deel uit van een partij van duizenden granaten die niet veilig waren. Defensie was ervan op de hoogte dat de mortiergranaten ondeugdelijk waren.

Dat zegt Jean Debie, voorzitter van de defensievakbond VBM, tegen RTL Nieuws. Als defensie de eigen veiligheidsprocedures had gevolgd, was het ongeluk niet gebeurd, stelt hij. Het incident kostte de 29-jarige Henry Hoving en zijn 24-jarige collega Kevin Roggeveld het leven. Een derde militair raakte zwaargewond.
Advies: granaten afkeuren

De partij mortiergranaten werd in 2006/2007 met spoed besteld voor de missie die Nederland destijds in Afghanistan uitvoerde. Vanuit Bulgarije, waar de mortiergranaten waren gemaakt, werd de partij overgebracht naar het munitiedepot van defensie in Veenhuizen.

Voordat ze in gebruik werden genomen, adviseerde een keurmeester van defensie in een rapport om de partij af te keuren. De granaten zouden onveilig zijn. Defensie heeft het rapport van de keurmeester 'bewust genegeerd', zegt Debie. Hij spreekt van 'een bittere pil voor de nabestaanden'. "Dat deze mensen om het leven zijn gekomen, was niet nodig geweest."
Verschillende onderdelen

Het defect bleek te worden veroorzaakt doordat de mortiergranaten niet uit dezelfde onderdelen waren samengesteld. De staartdelen, het granaatlichaam en buisdelen verschilden onderling van elkaar, terwijl in de papieren stond dat het om één en dezelfde soort granaat ging. Ze hadden namelijk één label. Dat was voor de keurmeester reden te adviseren de partij niet in gebruik te nemen. Het risico daarbij is dat iedere granaat zich anders kan gedragen als hij wordt afgeschoten.

De partij mortiergranaten belandde toch in Afghanistan en werd ingezet in Uruzgan. Aan het eind van de missie in Uruzgan (2010) werden de resterende granaten teruggebracht naar Nederland. Ze zijn daarna niet opnieuw geļnspecteerd, zegt Debie. Vervolgens werden ze in 2014 naar Mali gebracht, waar Nederland een nieuwe missie onder VN-vlag begon.
Ontploft in de buis

Bij de mortieroefening 6 juli vorig jaar in Kidal werd gebruikgemaakt van een granaat van de ondeugdelijke partij. De granaat ontplofte in de buis en de twee militairen hadden geen schijn van kans. De partij werd kort daarop door defensie vernietigd.

Jean Debie zegt tegen RTL Nieuws dat uit de gebruiksaanwijzing van de mortieren later naar voren kwam dat er nog meer mis was met de mortieren. De zogenaamde maskerveiligheid stond onjuist ingesteld. De maskerveiligheid is een beveiliging die ervoor moet zorgen dat een granaat pas kan ontploffen als de granaat de schietbuis minstens 40 meter verlaten heeft. Maar bij de ondeugdelijke partij was die afstand ingesteld tussen 75 centimeter en 10 meter, zegt Debie.
Medische voorzieningen schieten tekort

Het incident is voor de defensieorganisatie bijzonder pijnlijk. Eerder kwam een commando om het leven toen hij moest trainen op een schietbaan die niet veilig was. Nu gaat het dus om militairen die moesten trainen met granaten die niet veilig zijn.

Morgen presenteert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid de conclusies van een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Volgens bronnen van RTL Nieuws is de raad ook kritisch over de medische voorzieningen in Mali. Die zouden niet voldoen aan de normen die Defensie zichzelf stelt, en vormen zo een extra risico voor de uitgezonden militairen.

Defensie wilde niet reageren tegen RTL Nieuws. Het wacht eerst het verschijnen van het rapport af.

RTL Nieuws

'Onbegrijpelijk dat defensie gebruikmaakte van ondeugdelijke explosieven'

Ad van Riel, deskundige op het gebied van explosieven, zegt geschokt te zijn dat defensie gebruik heeft gemaakt van ondeugdelijke mortiergranaten. "Als de keurmeester een partij explosieven afkeurt, heeft hij daar alle reden toe. Zo'n partij kan niet alsnog in omloop worden gebracht. Dat is voor mij onbegrijpelijk."

"Het advies van de keurmeester moet altijd serieus genomen worden", zegt Van Riel tegen RTL Nieuws. "Als hij een partij explosieven afkeurt, dan moet die terug naar de leverancier. Daar kan wat mij betreft geen enkele discussie over bestaan."

Vandaag werd bekend dat twee Nederlandse militairen in Mali vorig jaar om het leven kwamen door een ongeluk met een granaat uit een partij van duizenden granaten die niet veilig waren. Defensie wist dat de granaten ondeugdelijk waren, maar deed daar niets mee.

Onbestaanbaar

Van Riel benadrukt dat er geen enkel mogelijk denkbare reden is om af te wijken van die procedure. "Defensie heeft wel wat uit te leggen. Wat hier is gebeurd, is onbestaanbaar."

"Dit zijn zaken waar je normaal gesproken alleen over hoort vanuit het buitenland. In Nederland vinden we dat we alles goed hebben georganiseerd. Ik ken de procedures bij Defensie. Daar is zeker verzaakt."

Bittere pil

Defensievakbond VBM sprak van een 'bittere pil' voor de nabestaanden. "Dat deze mensen om het leven zijn gekomen, was niet nodig geweest", oordeelde voorzitter Jean Debie.

RTL Nieuws
  Moderator woensdag 27 september 2017 @ 19:54:41 #177
304498 crew  Nibb-it
Dirc die maelre
pi_174038349
Heeft Hennis al geschokt gereageerd?
  woensdag 27 september 2017 @ 20:17:48 #178
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_174038928
Goh...
  woensdag 27 september 2017 @ 20:50:02 #180
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_174040000
quote:
0s.gif Op woensdag 27 september 2017 20:21 schreef AchJa het volgende:
Herkent zich niet in... etc...
Het duurt enige tijd voordat het ingezette herstel en trendbreuk zijn weg vind naar de werkvloer.etc etc....

En verder herkennen wij ons niet in dit beeld. Er is vast wel ergens een pax of schaal 3.5 die we kunnen offeren.
pi_174045529
RemkoTheulings twitterde op woensdag 21-06-2017 om 15:37:45 Mindef Hennis "voelt zich verantwoordelijk" voor schietincident, maar schermt met eigen rapport, dat in september v… https://t.co/VucXSCXTUN reageer retweet
Er komt alleen net even een ander rapport roet in het eten gooien excellentie...
pi_174047670
Zal niet de eerste en niet de laatste keer zijn.
De vorige keer met die mijnen hebben ze die man helemaal kapot gemaakt.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
  Moderator donderdag 28 september 2017 @ 09:33:36 #183
304498 crew  Nibb-it
Dirc die maelre
pi_174048003
quote:
0s.gif Op donderdag 28 september 2017 00:42 schreef AchJa het volgende:
Mindef Hennis "voelt zich verantwoordelijk" voor schietincident
Nou, ik heb een verrassing voor haar...
pi_174049737
quote:
Medische zorg

Na het ongeluk kreeg het gewonde slachtoffer goede eerste hulp, schrijft de OVV. Maar daarna werd hij naar een Togolees hospitaal gebracht, dat Nederland gebruikte voor traumabehandeling. Dat voldeed niet aan de Nederlandse militaire richtlijnen. De Togolese artsen traden volgens de raad weinig doortastend op en voerden geen goed onderzoek uit naar het letsel.

De OVV zegt dat er eerder al twijfels waren binnen Defensie over het Togolese hospitaal, maar daar werd niet goed op gereageerd. Er werd besloten om het hospitaal alleen te gebruiken in extreme gevallen, terwijl er juist dan goede medische zorg nodig is.

Ook na het ongeluk in Mali bleef Defensie bij zijn medische beleid en werd er niet opnieuw gekeken naar de mogelijkheden voor acute medische zorg.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174049808
quote:
Hennis: plicht om herhaling mortierongeval te voorkomen

Minister Hennis noemt het "onze plicht om herhaling te voorkomen" na de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat Defensie ernstig tekort is geschoten bij het waarborgen van de veiligheid van Nederlandse militairen in Mali.

Bij een ongeval met een mortier kwamen daar twee militairen om en raakte een derde zwaar gewond. Volgens de onderzoeksraad deugde de munitieveiligheid niet en was de acute medische zorg niet op orde.

Zin geschrapt

Het ministerie stuurde vanmorgen een persbericht waarin stond dat de conclusies van de onderzoeksraad hard zijn aangekomen. Even later kwam er een rectificatie, waarin die zin geschrapt was. Waarom is niet duidelijk.

Het ongeluk in Mali heeft volgens Hennis ons allemaal diep geraakt. "De veiligheid en gezondheid van onze militairen staat bij iedereen voorop. Het is onze plicht om herhaling te voorkomen en volledige openheid van zaken te bieden aan de nabestaanden en onze medewerkers."
Aanbevelingen overgenomen

Defensie neemt de aanbevelingen van de onderzoeksraad vanzelfsprekend over, schrijft Hennis. Die gaan onder meer over beter toezicht op de staat van wapens en munitie en verbetering van de acute medische zorg tijdens missies.

Volgens de minister zijn er direct na het ongeval al maatregelen genomen. Zo worden de bewuste mortieren en granaten niet meer gebruikt en is de munitieopslag in Mali aangepast.

Defensie zal binnen zes maanden met een uitgebreidere reactie komen op het rapport van de OVV. De Tweede Kamer wil snel een debat over de kwestie.

(NOS)
RaymondKnops twitterde op donderdag 28-09-2017 om 10:51:19 Alle reden voor spoedig debat over OVV-rapport. Defensie schoot 'ernstig tekort' bij dodelijk mortierongeluk Mali https://t.co/5QPKBG4pOe reageer retweet
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174050621
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174052794
quote:
0s.gif Op donderdag 28 september 2017 11:43 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

RaymondKnops twitterde op donderdag 28-09-2017 om 10:51:19 Alle reden voor spoedig debat over OVV-rapport. Defensie schoot 'ernstig tekort' bij dodelijk mortierongeluk Mali https://t.co/5QPKBG4pOe reageer retweet
De politiek is schuldig samen eigenlijk met het laffe gedrag van officieren om niet de barricaden op te gaan wanneer het leger met afgekeurde zooi op pad wordt gestuurd.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_174055550
quote:
'Defensie 100 procent verantwoordelijk voor dood van mij zoon'

"Wat ik ze het meest kwalijk neem, is dat dit bekend was", zegt Greetje Groenbroek, de moeder van een van de twee militairen die vorig jaar in Mali sneuvelden door een mortiergranaat. "In het onderzoeksrapport stonden alleen maar rode kruizen, het was fout op fout. Bovendien hadden ze drie jaar de tijd om de mortieren te keuren, toen ze terugkwamen uit Afghanistan. Dat is nooit gebeurd. Ik vind het onvoorstelbaar."

De zoon van Greetje Groenbroek kwam op 6 juli vorig jaar om het leven, net buiten de Nederlandse basis in Mali. Tijdens een oefening ontplofte een granaat. Hij en een andere mortierschutter kwamen om het leven. "Ik ben razend", zegt Groenbroek in een interview met RTV Noord. Je helpt mensen daar omdat het er onveilig is, en vervolgens komen onze eigen mensen om het leven door grove nalatigheid."

Uit het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) blijkt dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van de Nederlandse militairen in Mali. Volgens de OVV deugde de munitieveiligheid niet en was de acute medische zorg niet op orde.

Groenbroek denkt dat Defensie wist met wat voor mortieren er werd gewerkt. "De jongens zelf niet, maar Den Haag wist dit. In het aankoopbewijs stond dat ze niet konden garanderen dat het veilig was, en ook dat de Amerikanen het zelf niet gebruikten. Daar hadden ze lering uit moeten trekken. Dit is grove nalatigheid."

De nabestaanden zijn van plan juridische stappen te ondernemen. "Defensie is 100 procent verantwoordelijk voor de dood van mijn zoon. Iemand binnen defensie heeft bewust het risico genomen en de aanbeveling naast zich neergelegd. Ze komen hier niet mee weg wat ons betreft, hier moeten koppen rollen."

Wat er uit een eventueel vervolgtraject zal volgen, van één ding is Groenbroek zich goed bewust: "We krijgen de jongens er niet mee terug. Mijn kleindochter moet haar leven lang zonder haar vader. Daar kan ik me woest over maken, maar ik ben er in eerste instantie natuurlijk heel verdrietig over."


(NOS)
Video via de link
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174055646
quote:
Hennis: aftreden lost niets op, ik moet optreden

Minister van Defensie Hennis vindt niet dat ze moet aftreden vanwege het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de dood van twee militairen door een mortiergranaat. In het rapport staat dat Defensie ernstig tekort is geschoten bij het waarborgen van de veiligheid van Nederlandse militairen in Mali.

De minister benadrukt dat ze politiek verantwoordelijk is. "Maar ik weet niet of aftreden iets oplost", zegt ze in een reactie op het rapport. "Liever treed ik op om herhaling te voorkomen."

Premier Rutte vindt dat Hennis kan aanblijven. "Zij gaat nu zich verdedigen, dat kan ze heel goed, daar heeft ze mij niet bij nodig", aldus Rutte bij inloop van de formatiegesprekken.

Bij het ongeluk vorig jaar kwamen twee militairen om en raakte een derde zwaargewond. Volgens de onderzoeksraad deugde de munitieveiligheid niet en was de acute medische zorg niet op orde.

De conclusie van het rapport is hard binnen gekomen, zegt Hennis. "Iedereen stelt zichzelf de vraag: wat had ik kunnen doen om dit te voorkomen."

Het ongeluk in Mali heeft volgens Hennis iedereen bij Defensie diep geraakt. "De veiligheid en gezondheid van onze militairen staat bij iedereen voorop. Het is onze plicht om herhaling te voorkomen en volledige openheid van zaken te bieden aan de nabestaanden en onze medewerkers."
Defensie neemt de aanbevelingen van de onderzoeksraad vanzelfsprekend over, meldt Hennis. Die gaan onder meer over beter toezicht op de staat van wapens en munitie en verbetering van de acute medische zorg tijdens missies.

Volgens de minister zijn er direct na het ongeval al maatregelen genomen. Zo worden de bewuste mortieren en granaten niet meer gebruikt en is de munitieopslag in Mali aangepast.

Defensie zal binnen zes maanden met een uitgebreidere reactie komen op het rapport van de OVV.

De Tweede Kamer reageert geschokt op het rapport. Volgende week is er een debat over de kwestie.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174055674
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174056348
quote:
Politici verbijsterd om onderzoeksrapport Mali

In de Tweede Kamer reageren politici verbijsterd op het onderzoeksrapport over het mortierongeluk in Mali. Ze eisen uitleg van minister Hennis.

(Telegraaf)
Video via de link
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174056436
Hennis, wat een k wijf :')
"The Admiral was shot because the Prime Minister deserved to be hanged."
pi_174056484
quote:
0s.gif Op donderdag 28 september 2017 17:56 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Video via de link
Het materieel is al jaren om te huilen en nu zijn ze verbijsterd?
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_174056630
quote:
18s.gif Op donderdag 28 september 2017 18:05 schreef Perrin het volgende:

[..]

Het materieel is al jaren om te huilen en nu zijn ze verbijsterd?
Die boterberg op de hoofden is weer groot......
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174056640
quote:
0s.gif Op donderdag 28 september 2017 18:02 schreef Stephen_Dedalus het volgende:
Hennis, wat een k wijf :')
?appId=21791a8992982cd8da851550a453bd7f&quality=0.9

Iets met ego.......
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174058249
Is het misschien eens tijd voor de militairen om het werk neer te leggen?
pi_174061612
quote:
15s.gif Op donderdag 28 september 2017 19:36 schreef BorisDeLul het volgende:
Is het misschien eens tijd voor de militairen om het werk neer te leggen?
Militaire Ambtenarenwet 1931, Artikel 12i

quote:
• Het is de militair ambtenaar in werkelijke dienst niet toegestaan om deel te nemen aan een staking.

• Het is de militair ambtenaar in werkelijke dienst toegestaan om deel te nemen aan andere vormen van collectieve actie tenzij deelname aan die collectieve actie de operationele inzet van de krijgsmacht kan verstoren of belemmeren.

pi_174062010
"Jullie" zijn een stelletje slappelingen met je "we mogen niet staken", wat ik hier vaak hoor van degenen die bij defensie werken.
Je moet natuurlijk wel solidair zijn en massaal gaan staken, niet met 100 man.
Stel dat je op het malieveld staat met 20/30.000 man, gaan ze dan iedereen disciplinaire maatregelen opleggen ? ik denk het niet :N
pi_174062398
quote:
0s.gif Op donderdag 28 september 2017 22:00 schreef bluemoon23 het volgende:
"Jullie" zijn een stelletje slappelingen met je "we mogen niet staken", wat ik hier vaak hoor van degenen die bij defensie werken.
Als je niet kunt leven met de regelgeving had je het pak niet aan moeten trekken en de eed/ belofte niet af moeten leggen...
pi_174067472
quote:
0s.gif Op donderdag 28 september 2017 22:18 schreef AchJa het volgende:

[..]

Als je niet kunt leven met de regelgeving had je het pak niet aan moeten trekken en de eed/ belofte niet af moeten leggen...
Zitten daar ook geen verplichtingen aan vast vanuit de regering? Zoals dat je bijvoorbeeld niet half bewapend op pad gestuurd mag worden.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_174070095
quote:
Vakbond steunt juridische stappen na dood militairen Mali

De militaire vakbond VBM gaat de moeder steunen die naar de rechter stapt om Defensie verantwoordelijk te stellen voor de dood van haar zoon in Mali door een mortiergranaat. Dat zei Jean Debie van de bond vanavond in Nieuwsuur. De veiligheid van de granaten en de gezondheidszorg na het ongeluk deugden niet, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Debie heeft er alle begrip voor dat moeder Greetje Groenbroek naar de rechter stapt. Groenbroek en de familie van het tweede slachtoffer kondigden vandaag aan dat ze Defensie verantwoordelijk stellen.

Debie wijst erop dat Groenbroeks zoon lid was van de VBM en dat de bond haar dus graag steunt.

Uit het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad bleek dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van de Nederlandse militairen in Mali. Volgens de OVV deugde de munitieveiligheid niet en was de acute medische zorg niet op orde.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174070261
quote:
Nabestaanden militairen Mali naar rechter

BAARN - De nabestaanden van de twee militairen die in Mali zijn omgekomen door een ondeugdelijke mortiergranaat, die naar de rechter willen stappen, hebben een advocaat in de arm genomen.

De schokkende onderzoeksresultaten over het mortierongeval in Mali treffen Groningse nabestaanden recht in het hart. Bij de achterblijvers is de woede groot. „Dit is dood door schuld. Er moeten koppen rollen”, zeiden zij in De Telegraaf van vanochtend. Door een advocaat in de armen te nemen is dat plan nu concreter geworden.

„We gaan volgende week bespreken welke juridische stappen we kunnen nemen en wat de opties zijn. Alles staat nog open, maar dat Defensie in juridische zin aansprakelijk is, staat wel vast”, aldus advocaat Michael Ruperti, de raadsman van beide families vrijdag. Dit weekeinde gaat hij de zaak bestuderen.

Nabestaanden van de twee militairen zeiden eerder dat er sprake is van dood door schuld, omdat de veiligheid van de granaten die werden gebruikt niet in orde was.

(Telegraaf)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  vrijdag 29 september 2017 @ 13:43:19 #203
121348 Erasmo
f/8 and be there.
pi_174072209
quote:
0s.gif Op donderdag 28 september 2017 22:00 schreef bluemoon23 het volgende:
"Jullie" zijn een stelletje slappelingen met je "we mogen niet staken", wat ik hier vaak hoor van degenen die bij defensie werken.
Je moet natuurlijk wel solidair zijn en massaal gaan staken, niet met 100 man.
Stel dat je op het malieveld staat met 20/30.000 man, gaan ze dan iedereen disciplinaire maatregelen opleggen ? ik denk het niet :N
Ik denk het wel. Het is niet de lokale korfbalvereniging.
pi_174072496
quote:
0s.gif Op donderdag 28 september 2017 22:18 schreef AchJa het volgende:

[..]

Als je niet kunt leven met de regelgeving had je het pak niet aan moeten trekken en de eed/ belofte niet af moeten leggen...
Als staken, of het werk neerleggen, niet mag, doe dan wat anders. Weiger bijvoorbeeld massaal om bevelen uit te voeren als er ook maar ķets mankeert. Beetje het omgekeerde van die can-do mentaliteit. Dat is volkomen legaal en het komt om nog eens op hetzelfde neer, want dan gebeurt er volgens mij alsnog helemaal niets meer. ;)

[ Bericht 1% gewijzigd door BorisDeLul op 29-09-2017 14:06:07 (Jezus Christus Bor, leer spellen, mafkees) ]
  vrijdag 29 september 2017 @ 14:37:52 #205
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_174073037
quote:
1s.gif Op vrijdag 29 september 2017 14:02 schreef BorisDeLul het volgende:

[..]

Als staken, of het werk neerleggen, niet mag, doe dan wat anders. Weiger bijvoorbeeld massaal om bevelen uit te voeren als er ook maar ķets mankeert. Beetje het omgekeerde van die can-do mentaliteit. Dat is volkomen legaal en het komt om nog eens op hetzelfde neer, want dan gebeurt er volgens mij alsnog helemaal niets meer. ;)
Weigeren een bevel op te volgen is niet legaal :')
pi_174073324
Mevrouw Hennis, een trap veeg je van bovenaf schoon.

Beste mevrouw Hennis,

U wil optreden, niet aftreden. Enerzijds siert het u dat u wilt optreden, want optreden is keihard nodig. Anderzijds zou juist aftreden misschien wel de krachtigste vorm van optreden kunnen zijn.

Want minister, het is nogal wat. Twee doden en een zwaar gewonde doordat contracten niet goed gelezen werden, munitieopslag niet goed was, en er niets met signalen van collega’s werd gedaan dat er problemen waren met munitie. Dat is niet een foutje, dat is verschrikkelijk nalatig. En daar is geen enkel excuus voor.

Procedures niet volgen, niks met meldingen van collega’s doen, heeft niks met geld te maken. Dat heeft alles te maken met verantwoordelijkheid en ethiek. En als daar kritiek op kwam de afgelopen jaren, stelde Defensie steevast zich niet te herkennen in het beeld. En kwam er een wauwelverhaal over dat de effecten van de bezuinigingen groot zijn, maar dat er meer geld komt, en dat invloed daarvan voor het grote publiek langzaam zichtbaar zou worden, maar dat commandanten de positieve effecten al merken. En nu zijn er doden te betreuren door nalatigheid, door slechte spullen. En daarom is het volkomen logisch dat de nabestaanden van de gesneuvelde Henri Hoving en Kevin Roggeveld met steun van de vakbond juridische stappen nemen.

Elke militair weet dat ze bij inzet het risico lopen om de hoogste prijs te betalen. Militairen zijn bereid om zichzelf in levensgevaarlijke situaties te brengen, omdat de missie dat op dat moment van ze vraagt. Maar niemand, geen enkele militair, wil die risico’s lopen omdat spullen niet goed zijn, omdat ze er niet op kunnen vertrouwen dat procedures zijn gevolgd. Ze willen die risico’s niet lopen omdat risicoafwegingen niet goed zijn gedaan. Ze willen die risico’s niet lopen omdat er een papieren werkelijkheid wordt gecreerd. Ze willen die risico’s niet lopen, als ze weten dat hun meldingen, of die van hun kameraden, terzijde worden gelegd door mensen voor wie de carričre belangrijker is dan de veiligheid.

Politiek verantwoordelijk
En voor die veiligheid, voor die cultuur bent u als minister politiek verantwoordelijk. En als die veiligheid in het geding is gekomen, dan rest er maar 1 politieke consequentie: dat is opstappen, minister. Dat is misschien erg treurig, en erg triest, maar niet zo treurig en triest als de ouders die rouwen om hun omgekomen zonen.

En nog even over die effecten van het kleine beetje meer geld dat is gekomen, minister. Ondanks allerlei positieve signalen die worden afgegeven, is de werkelijkheid ook hier anders. Want minister, neem bijvoorbeeld het 17e Pansterinfanteriebataljon. Dat gaat de gereedstelling niet halen in 2019, zo zeggen goed ingevoerde bronnen tegen mij. Te weinig oefenmogelijkheden, te weinig voertuigen, te veel inzet. Boven compagniesniveau (niveau 3) gaan ze niet uitkomen. En dan? Worden ze dan ingezet als de pleuris uitbreekt? En als het dan mis gaat, wie is verantwoordelijk? En hoe is de toestand bij andere Krijgsmachtdelen? Hoe erg is het, minister?

En nog even over die cultuur minister. Ik had gisteren een discussie met een militair, die vond dat alleen de politiek verantwoordelijk was. Hij zei dat ‘we met slechte spullen op uitzending gaan. En daardoor kwam ik met twee man minder terug.’ Ik vroeg hem: wist je vantevoren dat de spullen slecht waren? Het antwoord: Iedereen weet dat. Maar op mijn vragen wie daar melding van deed, wat er gebeurde met die meldingen, en wie er verantwoordelijk was voor die spullen kwam geen antwoord. Als iedereen het weet, maar er neemt niemand verantwoordelijkheid, dan is er toch iets mis met de organisatie, minister? Militairen melden mij dat ze bevel kregen om spullen die er niet waren, toch in te boeken als aanwezig. Militairen melden mij dat ze voertuigen die niet reden, toch moesten inboeken als wel gereed. De vraag is dan welke informatie u krijgt, op basis van welke informatie u besluiten moet nemen. Dat is toch die papieren werkelijkheid.

En nog meer over verantwoordelijkheid minister: Hoe kan dat een hospitaal dat in extremis ingezet moet worden, niet weet hoe te handelen bij het binnenbrengen van een zwaar gewonde? Hoe kan het dat daar geen controle op was? Hoe kan het dat dat niet goed geregeld was? Wie zijn binnen de organisatie verantwoordelijk voor het opstellen of goedkeuren van zulke wantoestanden? En wat zegt dat over de cultuur bij de geneeskundig verantwoordelijken dat ze zover gaan dat ze de veiligheid van militairen schenden? Wat zegt het over de cultuur dat ze het organisatiebelang dusdanig laten prevaleren, dat de persoonlijke veiligheid van militairen in het gedrang komt?

Waarden niet op de eerste plaats
Want minister, meer geld is fijn. Een veel beter uitgeruste Krijgsmacht is nog fijner. Een perfect uitgeruste Krijgsmacht met militairen die een fatsoenlijke CAO hebben is heel goed. Maar het beste is een goed uitgeruste organisatie, met personeel dat een fatsoenlijke CAO heeft, terwijl die organisatie integriteit en veiligheid als allerbelangrijkste waarden heeft. En minister, dat is niet het geval. En daardoor zijn er doden gevallen.

Minister, ik snap dat u wilt optreden. En werken aan waarden en veiligheid kan ook zonder geld. Maar soms moet je dat dan maar aan iemand anders overlaten. En dat punt is wat mij betreft bereikt. En misschien kan die ander dan gelijk de Defensietop wat mee opschudden, want ook dat is hard nodig. En zoals u weet: een trap veeg van je bovenaf schoon.

Ik wens u veel wijsheid toe.

Eduard van Brakel

defensie-platform.nl
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174074803
quote:
'Zij hebben iets verschrikkelijks meegemaakt, dus ik kom steun betuigen'

Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp bezoekt vandaag de ouders van de twee militairen die in Mali zijn omgekomen bij een oefening. "Zij hebben iets verschrikkelijks meegemaakt, dus ik kom steun betuigen."

Generaal Middendorp kwam naar Winschoten, de woonplaats van de ouders van Henry Hoving (24). De vader van Kevin Roggeveld (24) uit Groningen was daar ook, meldt RTV Noord. Het bezoek komt een dag na een vernietigend rapport over het ongeval in Mali.

De moeder van Henry Hoving, Greetje Groenbroek, heeft eerder gezegd dat ze razend was. "Dit was geen bedrijfsongeval. De jongens zijn bewust met onveilig materiaal op pad gestuurd. Wie hier verantwoordelijk voor is, mogen ze wat mij betreft uit een vliegtuig gooien."
Veilige modus

Volgens haar zijn de beide mannen "gewoon vermoord". De nabestaanden hadden van Defensie eerst te horen gekregen dat de beide mannen omkwamen doordat een mortier op scherp stond, maar uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bleek dat niet correct. Het mortier stond in de veilige modus.

De Commandant der Strijdkrachten is de hoogste militair van Defensie. Hij heeft de dagelijkse leiding over missies van Nederlandse militairen en informeert en adviseert de minister hierover.

(NOS)
petersteinfort twitterde op vrijdag 29-09-2017 om 11:51:45 Commandant der Strijdkrachten #TomMiddendorp bezoekt familie Kevin Roggeveld en Henry Hoving nav rapport onderzoeks… https://t.co/6WmkSvK2gL reageer retweet
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174074848
quote:
Asscher: fouten in Mali zwaar genoeg om af te treden

De fouten die defensie in Mali maakte zijn zwaar genoeg om af te treden maar er moet eerst over die fouten gesproken worden in de Tweede Kamer. Dat zei vice-premier Asscher na afloop van de kabinetsvergadering vandaag.

Asscher benadrukt dat de afweging aan minister Hennis is en dat die afweging na het Kamerdebat van komende dinsdag gemaakt zou moeten worden. Op de vraag of minister Hennis moet aftreden zegt Asscher: "Ik vind het rapport zwaar genoeg voor die consequentie".

Hennis zelf zegt ook het Kamerdebat eerst te willen voeren alvorens zich op haar positie te beraden. "Mijn positie is nu het minst interessant" aldus Hennis. "Aanblijven is nooit een doel op zich."

Gisteren concludeerde de de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat defensie tijdens de VN-missie in Malie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen.

De OVV was het onderzoek gestart na een ongeluk in Mali op 6 juli 2016. Tijdens een oefening met een 60-millimetermortier ontplofte een granaat. Twee militairen kwamen om het leven en een derde raakte zwaargewond.

"De veiligheid van de mortiergranaten en de gezondheidszorg voldeden niet" was het harde oordeel van de OVV.

Op vragen over of het nu veilig was in Mali, zei Hennis vandaag: "Er zijn twee mensen om het leven gekomen en er is iemand gewond geraakt. Hoe kan ik dan zeggen dat het veilig was?"

Ook werd Hennis gevraagd naar de contacten met de nabestaanden. De moeder van een van de omgekomen militairen, Greetje Groenbroek, heeft eerder gezegd dat ze razend was dat ze te horen had gekregen dat het om een bedrijfsongeval ging. "Maar dat was het niet. De jongens zijn bewust met onveilig materiaal op pad gestuurd."

Volgens Hennis is er "doorlopend contact met de nabestaanden. Hun pijn en verdriet is met geen pen te beschrijven. Maar ik ga niet via de camera over hen praten."
Extra check

Hennis gaf verder aan dat er extra controles komen op de munitie die uitgezonden militairen op missies bij zich hebben.

"Ik heb vanmorgen besloten tot een extra check van de munitieketen, de medische opvang en andere operationele procedures."

De extra controle kan leiden tot een operationele pauze van een paar uur tot een paar dagen, aldus de minister. Nederlandse militairen zijn onder meer uitgezonden naar Afghanistan, Litouwen en Mali.

(NOS)
"Mijn positie is nu het minst interessant". "Ik heb vanmorgen besloten tot een extra check van de munitieketen, de medische opvang en andere operationele procedures."............
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174075551
quote:
Hennis zegt bezoek af aan Sint-Maarten

DEN HAAG - Omdat ze zichzelf moet verdedigen in de Tweede Kamer, heeft minister Jeanine Hennis van Defensie een bezoek aan Sint-Maarten en Curaēao afgezegd. In haar plaats gaat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Kamer gaat Hennis dinsdag aan de tand voelen over een ongeluk in Mali, waardoor twee militairen om het leven kwamen en een derde zwaargewond raakte. Dat incident was te vermijden geweest, bleek deze week uit onderzoek.

Plasterk is 2 en 3 oktober op Sint-Maarten. Hij zal onder meer aanwezig zijn bij het ontladen van het schip Zr. Ms. Karel Doorman dat met hulpgoederen onderweg is naar het door een orkaan Irma getroffen eiland. Plasterk was eerder deze maand kort na de orkaan ook al met koning Willem-Alexander op de Bovenwindse eilanden.

(Telegraaf)
https://www.telegraaf.nl/tag/mortierongeluk/
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174076390
quote:
1s.gif Op vrijdag 29 september 2017 14:37 schreef detaris het volgende:

[..]

Weigeren een bevel op te volgen is niet legaal :')
Niet als het niet volgens de regels gaat toch.

Hier is voor de militairen vast wel iets mee te doen. :P
pi_174077953
quote:
1s.gif Op vrijdag 29 september 2017 17:49 schreef BorisDeLul het volgende:

[..]

Niet als het niet volgens de regels gaat toch.

Hier is voor de militairen vast wel iets mee te doen. :P
Eerst uitvoeren daarna in beklag... Tenzij het dienstbevel onwettig is.
  vrijdag 29 september 2017 @ 20:07:49 #212
168777 Rave_NL
Obey the Dance Commander!
pi_174078718
quote:
0s.gif Op vrijdag 29 september 2017 16:12 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

petersteinfort twitterde op vrijdag 29-09-2017 om 11:51:45 Commandant der Strijdkrachten #TomMiddendorp bezoekt familie Kevin Roggeveld en Henry Hoving nav rapport onderzoeks… https://t.co/6WmkSvK2gL reageer retweet
Omgekomen in juli 2016, en een bezoekje 14 maanden later. Yup...
Cobra4: "Twijfelen aan de kennis van Rave. :')
EllaN: Rave IS een parel. Mijn parel. Onze parel O+. Voor altijd.
Amphibisch getraind voor het zinkende [DEF]-schip
pi_174087147
quote:
1s.gif Op vrijdag 29 september 2017 19:32 schreef AchJa het volgende:

[..]

Eerst uitvoeren daarna in beklag... Tenzij het dienstbevel onwettig is.
Maar als je een bevel niet kunt uitvoeren, omdat dit-en-dat niet goed is? ;)

Maar ik krijg het idee dat dit alweer een tegenwerping is. Het lijkt wel of je niet wil :? Is dat de norm binnen defensie?

[ Bericht 1% gewijzigd door BorisDeLul op 30-09-2017 10:36:49 ]
pi_174087564
quote:
Aangifte commando's tegen Defensie om dodelijk ongeluk Ossendrecht

Vijf commando's doen aangifte tegen het ministerie van Defensie vanwege een ongeluk tijdens een oefening in Ossendrecht waarbij vorig jaar een collega om het leven kwam, meldt het AD. De vijf verwijten hun werkgever dood door schuld.

Tijdens de oefening op de schietbaan van de Politieacademie in Ossendrecht werd een 35-jarige instructeur, een sergeant, doodgeschoten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bracht in juni een rapport uit over het ongeluk waarin stond dat tijdens de oefening niets ging zoals het zou moeten gaan. De conclusie van de OVV was dat Defensie commandotroepen jarenlang heeft laten oefenen onder gevaarlijke omstandigheden.

Zo waren de tussenwanden van de oefenlocatie van dunne doek gemaakt. De instructeur werd meerdere malen geraakt toen tijdens de oefening met scherp werd geschoten. Het OM stelde na het ongeluk een onderzoek in tegen drie commando's, maar de zaken tegen hen werden geseponeerd. Of deze drie deel uitmaken van de vijf commando's die nu aangifte doen, is niet bekend.

De vijf officieren en onderofficieren hebben hun advocaat opdracht gegeven om aangifte te doen, bevestigt advocaat Michael Ruperti aan de NOS. Met verzoeken om de ruimte wel geschikt te maken voor oefeningen, door onder meer de linnen doeken te vervangen door kogelwerende wanden, is volgens de commando's niets gedaan. De militairen van het elitekorps wijzen erop dat het ongeval in Ossendrecht niet op zich staat. Zo is in meerdere brandbrieven aandacht gevraagd voor de versleten en achterhaalde spullen waarmee ze moeten werken.

De commando's nemen hun commandant Jelte Groen niets kwalijk. De hoogste baas legde na het rapport van de OVV de trainingen stil, omdat de veiligheid van de militairen niet gegarandeerd kon worden. De aanklacht is vooral gericht zijn tegen 'de ambtelijke kliek en de militaire top in Den Haag'.

Mali

Donderdag was Defensie ook in het nieuws na een rapport van de OVV over een ongeluk tijdens de VN-missie in Mali. Daarbij kwamen twee militairen om het leven en raakte een derde gewond. In dat rapport werd geconcludeerd dat de munitieveiligheid en de acute zorg niet op orde zijn.

Minister Hennis moet zich dinsdag in een Kamerdebat verantwoorden naar aanleiding van de conclusies van het Mali-rapport. PvdA-leider Asscher zei gisteren dat het rapport zwaar genoeg is om af te treden.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174087587
quote:
'Fijn gesprek' met legertop houdt ouders niet af van gang naar de rechter

Een fijn gesprek, noemt de moeder van een van de omgekomen militairen in Mali de ontmoeting met generaal Middendorp, de Commandant der Strijdkrachten. "Het was open, eerlijk en duidelijk. Ik ben er tevreden over", zegt Greetje Groenbroek, de moeder van sergeant Henry Hoving in het programma Nieuws & Co op Radio 1.

Maar ze blijft erbij dat grondig onderzocht moet worden wie bij Defensie verantwoordelijk is voor de dood van haar zoon. Juridische stappen zijn wat haar betreft dan ook nog steeds aan de orde. "Er is sprake van dood door schuld."

Nabestaanden

Commandant Middendorp bezocht in Winschoten de nabestaanden van Hoving en korporaal Kevin Roggeveld. Zij kwamen juli vorig jaar op missie in Mali om doordat een mortier te vroeg ontplofte. Behalve de ouders van Hoving was ook de vader van Roggeveld bij het gesprek.

"We spraken een beetje als ouders onder elkaar," zegt Groenbroek. "Heel relaxt en ontspannen. Geen krachtige taal van zijn kant. Wij hebben herhaald wat we gisteren ook al hebben gezegd. Het is de schuld van Defensie dat dit is gebeurd."

Gisteren werd in een vernietigend rapport duidelijk dat Defensie fout op fout heeft gestapeld rond de missie in Mali. Het doorgaan van de missie werd belangrijker gevonden dan de veiligheid van de uitgezonden militairen.

Excuses aanvaard

"Middendorp heeft excuses aangeboden en die heb ik aanvaard, natuurlijk", zegt Groenbroek. "Hij heeft er persoonlijk niet van geweten, en dat geloof ik."

Middendorp had tegenover de nabestaanden geen verklaring voor het ongeval. Tegenover journalisten zei hij dat Defensie er alles aan zal doen om herhaling te voorkomen.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174087591
Jammer dat het zo moet. :(
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_174087731
quote:
11s.gif Op zaterdag 30 september 2017 10:23 schreef BorisDeLul het volgende:

[..]

Maar als je een bevel niet kunt uitvoeren, omdat dit-en-dat niet goed is? ;)

Maar ik krijg het idee dat dit alweer een tegenwerping is. Het lijkt wel of je niet wil :? Is dat de norm binnen defensie?
Hier in Nederland doen we dat sowieso al, als de gemiddelde militair denkt dat het tegen alle regelgeving indruist danwel het is een onwettig dienstbevel dan wordt het gewoon niet uitgevoerd.

Maar goed, het is verder geen tegenwerping maar zo is de regelgeving nou eenmaal.
pi_174088041
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 september 2017 10:55 schreef AchJa het volgende:

[..]

Hier in Nederland doen we dat sowieso al, als de gemiddelde militair denkt dat het tegen alle regelgeving indruist danwel het is een onwettig dienstbevel dan wordt het gewoon niet uitgevoerd.
Maar die zogenaamde can-do mentaliteit dan? Is het dan niet genoeg om die massaal te laten varen, als er weer iets is dat tegen jullie belang en/of dat van Defensie indruist?

"Doe dit-en-dit"
"Mag niet, want regelgeving-regelgeving-regelgeving"
"Dan werk je daar toch even omheen"
Normaalgesproken (can-do): "ja, meneer"
Dan: "nee, meneer, want regelgeving-regelgeving-regelgeving".

Als je dat massaal doet, dan ligt de hele boel toch zowat stil?
pi_174089536
quote:
Hoe houdbaar is Hennis?

Mali-drama

Nummer twee van VVD wankelt na eigen gestuntel en ongenadig harde uitspraak vicepremier Asscher

In rap tempo is de positie van minister Jeanine Hennis (Defensie) nagenoeg onhoudbaar geworden. Sinds de presentatie van het vernietigende rapport over het dodelijke mortier-ongeluk in Mali, zien collega’s in het kabinet, Kamerleden en partijgenoten het somber voor haar in. De nummer twee van de VVD wankelt.

Het is donderdagochtend, kwart over tien als er bij media een persbericht binnenkomt van het ministerie van Defensie. ’Rectificatie’, leest de titel, verwijzend naar het persbericht dat dertien minuten eerder al verstuurd is. In de nieuwe versie blijkt een citaat van minister Hennis te zijn gewijzigd over de reactie op het rapport over het ongeluk waarbij twee Nederlandse militairen in Mali het leven verloren en een derde ernstig gewond raakte. Waar eerst nog stond „De conclusies van de OVV komen hard aan”, blijkt in de nieuwe versie de zinsnede te ontbreken.

„Dat heeft ze er zelf uit laten halen”, roddelt een CDA-Kamerlid even later in het parlementsgebouw. Het rapport en vooral de reactie van de minister daarop zijn dan al het gesprek van de dag geworden.

Met verbazing zagen Kamerleden de minister stuntelen voor de camera bij het geven van een eerste reactie. Ze verzandde in onduidelijke, ontwijkende antwoorden en gaf aan dat optreden in dit geval beter was dan haar aftreden.

Binnenhofbewoners kijken ervan op dat Hennis zich zo het grijsgedraaide vocabulaire van ministers aanmeet die later toch echt hun biezen moeten pakken. Maar ze vermoeden ook direct waarom: Hennis wil door als minister in het nieuwe kabinet. Een plotseling aftreden kan dat wel eens verhinderen.

Oppositiepartijen roepen meteen om haar vertrek, de nieuwe coalitie is intussen ook zeer kritisch. De eerste geur van aangeschoten wild verspreidt zich in de wandelgangen; hier zit een minister ernstig in de problemen.

Even verderop stormen journalisten op VVD-partijleider Mark Rutte af, die dan net de Stadhouderskamer heeft verlaten in de pauze van coalitiebesprekingen. De premier zet er flink de pas in en zegt afgemeten dat hij vindt dat ze moet aanblijven. Dergelijke woorden gebruikte hij ook voor de later opstappende bewindspersonen Mansveld, Teeven, Opstelten en Van der Steur. „Rutte moet niet meteen achter haar gaan staan”, waarschuwt een kopstuk. „De minister moet het nu zelf doen.”

Intussen neemt de onrust toe. De familie van één van de overleden militairen spreekt met verschillende media en haalt ongenadig uit naar Defensie en daarmee naar de minister. De Tweede Kamer ziet het gebeuren en weet: een moeder die haar zoon verloor door nalatigheid van de Staat, daar is geen Haagse tovertruc tegen opgewassen. Dit is ernstig.

De uren verstrijken en de commotie rond het optreden van Hennis groeit. Als RTL een deel van een reactie-interview met Hennis twittert waarin ze verdwaalt in haar eigen ontwijkende antwoorden en zelfs even het beeld uit loopt, staat de minister er nog slechter op. In Den Haag vermoedt men dat er ’een rekening wordt vereffend’ door de zender omdat de minister eerder een verhaal over slecht materieel bij defensie afdeed als een kletsverhaal.

Als ze vrijdagochtend de krant onder ogen krijgt, knakt de bewindsvrouw. Op de voorpagina poseert de rouwende moeder van de omgekomen Henry Hoving. Ze vraagt: „Waarom zegt Hennis geen sorry?” Het raakt de minister in het hart. Ze vindt dat ze op deze manier onterecht persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van militairen.

Een paar uur later loopt Hennis de statige Trźveszaal in voor de wekelijkse ministerraad. De bewindsvrouw ziet ernstige gezichten bij haar collega’s.

Robot

Want de andere ministers trekken zich de harde conclusies uit het OVV-rapport zeer aan. Zķj hebben immers als collectief besloten om de militairen te sturen. De missie in Mali was zelfs op uitdrukkelijke voorspraak van de PvdA, waarna met stoom en kokend water soldaten die kant op werden gestuurd, naar nu blijkt onder omstandigheden die niet deugen. Een minister meent dat Hennis als een robot heeft gereageerd. Hennis erkent zelf ook dat ze het verkeerd heeft aangepakt. De discussie gaat door haar verkeerde reactie niet meer om het dramatische voorval, maar om haar ministerschap. Nu en in de toekomst. Dat moet niet, stelt de ministerraad vast. Inclusief Hennis.

Schuldbewust probeert de minister na afloop een andere toon aan te slaan dan donderdag. Tegen de verzamelde media zegt ze dat ’aanblijven geen doel op zich is’ en dat ze haar ’positie bepaalt na het debat’.

Ongeveer gelijktijdig verlaat vicepremier Lodewijk Asscher het gebouw, die vanwege de in het buitenland verkerende premier de ministerraad voorzat. Hij laat zich ontvallen dat de zaak ernstig genoeg is voor de minister om af te treden; een ongekend harde uitspraak, waarmee de VVD-bewindsvrouw in feite de wacht wordt aangezegd door haar collega. Een schokgolf gaat over het Binnenhof en bereikt ook de Stadhouderskamer, waar de nieuwe coalitie zit te onderhandelen. De VVD is woedend op de vicepremier.

In de partij dringt evenwel het besef door dat de positie van Hennis onhoudbaar begint te worden. Liberalen erkennen dat ze na het debat van dinsdag waarschijnlijk de eer aan zichzelf zal houden, bijvoorbeeld door na haar eerste termijn in de Kamer haar ontslag aan te kondigen en zo recht te doen aan de ministeriėle verantwoordelijkheid. Immers, persoonlijk heeft ze niets te maken met het ongeluk, maar ze staat wel aan het hoofd van de organisatie die fout op fout op fout stapelde, waardoor uiteindelijk twee militairen omkwamen en één ernstig gewond raakte.

Hennis’ vertrek levert de VVD wel een groot probleem op. Ze is de nummer twee van de partij, een stemmenkanon en vooralsnog de enige zekere vrouwelijke kandidaat als minister. In de Haagse werkelijkheid geldt dat een minister bij een vrijwillig vertrek kan terugkeren in een nieuw kabinet. De vraag is echter of Nederland zo’n draaideurconstructie ook begrijpt, zeker als er binnen een maand al een nieuw kabinet aantreedt.

Daarnaast is nog maar de vraag of CDA, D66 en CU ervoor voelen om hun moeizaam bereikte samenwerking over drie weken af te trappen met een bewindspersoon die er nu al publiekelijk zo slecht op staat.

Bij Hennis is het intussen alle hens aan dek. Gisteravond kondigde ze opeens een ’operationele pauze’ af voor alle missies totdat alle veiligheidsprocedures zijn doorgelicht. Ook komt er een onderzoek om nalatigheid vast te stellen. De Kamer zal de uitkomsten ervan niet afwachten.

(Telegraaf)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174089726
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 september 2017 11:10 schreef BorisDeLul het volgende:

[..]

Maar die zogenaamde can-do mentaliteit dan? Is het dan niet genoeg om die massaal te laten varen, als er weer iets is dat tegen jullie belang en/of dat van Defensie indruist?

"Doe dit-en-dit"
"Mag niet, want regelgeving-regelgeving-regelgeving"
"Dan werk je daar toch even omheen"
Normaalgesproken (can-do): "ja, meneer"
Dan: "nee, meneer, want regelgeving-regelgeving-regelgeving".

Als je dat massaal doet, dan ligt de hele boel toch zowat stil?
Ja, en dat gebeurt ook gewoon maar aangezien dit de vredesbedrijfsvoering behelst (gewoon de dagelijkse werkzaamheden op de kazernes) heeft behalve de militair zelf er helemaal niemand buiten de poort last van...Wat voor last heb jij er feitelijk van als ik mijn werkzaamheden uit de klauwen laat donderen op de kazerne? Daar merk jij helemaal niets van.

Op het moment dat de burgers er wel last van gaan krijgen ben je bezig met een daadwerkelijke inzet, civiel militaire ondersteuning of wat dan ook... Dan geldt de arboregelgeving nl. niet meer. Ik kan dan wel zeggen bekijk het maar met je dijkdoorbraak ga zelf maar zandzakken vullen, of bekijk het maar met je tweede wereldoorlog bom in je achtertuin, blaas hem zelf maar op... Maar die vlieger gaat terecht niet op.
pi_174089878
quote:
Eerste 150 militairen na hulpmissie Sint Maarten terug in Nederland

Op Vliegbasis Eindhoven zijn zaterdagmorgen de eerste 150 Nederlandse militairen teruggekeerd van Sint Maarten, waar ze noodhulp gaven en de orde bewaakten nadat de verwoestende orkaan Irma over het eiland was getrokken.

De militairen die zaterdag terugkeerden van hun missie op Sint Maarten – merendeels mariniers - waren daar vooral om de orde te handhaven en plunderingen te voorkomen. Ze bewaakten de gevangenis, richtten checkpoints in en liepen patrouilles. Hun inzet is niet meer nodig nu het normale leven weer langzaam op gang komt.

Driehonderd militairen
Er zijn nog ruim driehonderd Nederlandse militairen op het eiland, die helpen bij de wederopbouw nadat orkaan Irma begin september een spoor van vernieling had getrokken. Zij helpen bij het verstevigen van de muren van de gevangenis, herstel van de haven en luchthaven en de water- en stroomvoorziening. Het is niet precies duidelijk hoe lang hun aanwezigheid nog nodig is. Dat wordt van week tot week bekeken.

Dit weekend komt nog het marineschip Zijner Majesteit Karel Doorman op het eiland aan met hulpgoederen als drinkwater, voedsel, bouwvoertuigen, communicatiemasten, politiewagens en bouwmaterialen. Op Vliegbasis Eindhoven werden de terugkerende militairen zaterdag welkom geheten door luitenant-generaal Hans van Grinsven en commodore Jan Willem Westerbeek. De terugvlucht van de militairen had enige vertraging door tegenwind.

(AD)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174091806
quote:
Militairen terug na hulp aan Sint-Maarten: 'Welkom thuis, kanjers'

"Alsof er een maaimachine over Sint-Maarten is gegaan, zo groot was de chaos", zegt kapitein Kloppenburg van de Genie op Vliegbasis Eindhoven. "Je weet in eerste instantie niet waar je moet beginnen."

De werkbesprekingen waren ook bizar, vertelt hij. "Dat collega's kwamen melden hoeveel zeilboten ze van de weg hadden gehaald en waar masten doormidden waren gezaagd om de weg vrij te maken."

Na drie weken kwamen ze vanochtend terug uit het door orkaan Irma getroffen gebied. Zo'n 100 mariniers van de Marine Spearhead Task Unit, 18 militairen van de landmacht, 18 van de luchtmacht, medisch specialisten en marechaussees.

De lokale autoriteiten kunnen volgens defensie de orde nu prima handhaven. Bovendien is de bemanning van het marineschip Karel Doorman nog ter plaatse om hulp te bieden.
Luitenant-generaal Van Griensven verwelkomt de militairen op het platform en begint meteen over het misverstand dat de mariniers onvoldoende zouden hebben gedaan om plunderingen te voorkomen op Sint-Maarten. "Gelukkig is dat door zowel de minister van Binnenlandse Zaken als de premier meteen de kop indrukt." Zijn manschappen hebben volgens hem hun werk naar omstandigheden goed kunnen doen.

"We wisten heel snel wie er aan de touwtjes trok op Sint-Maarten. Na een paar dagen was de orde hersteld en konden we goed aan de slag", zegt een marinier. De veerkracht van de eilandbewoners wordt benadrukt. "De puinhoop was echt enorm was en het nog lang zal duren voordat het eiland er weer bovenop komt. Maar de eerste blaadjes zitten alweer aan de bomen", vertelt een andere marinier.

Rode roos

De taak op Sint-Maarten is moeilijk te vergelijken met een missie van een half jaar in een oorlogsgebied. Echte plunderingen zeggen de militairen niet gezien te hebben. "Die waren er vooral voor en zelfs tijdens de orkaan al, toen waren wij nog in Nederland."

Ondanks de relatief korte duur van deze missie krijgen alle terugkerende militairen traditiegetrouw een rode roos van het ontvangstcomité. In de hal staat een familie te wachten, met spandoek: "welkom thuis, kanjers".

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  zaterdag 30 september 2017 @ 14:41:45 #223
121348 Erasmo
f/8 and be there.
pi_174092021
Man man een hele ontvangst voor die twee weken dat ze weg waren :P
pi_174124483
quote:
1s.gif Op vrijdag 29 september 2017 20:07 schreef Rave_NL het volgende:

[..]

Omgekomen in juli 2016, en een bezoekje 14 maanden later. Yup...
Viel mij ook al op idd. Verbaas mij sowieso dat bezoek van de hoogste Pief geen standaard protocol is tijdens vredestijd. Het is niet dat er 100den sterven.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_174133873
quote:
Spijtbetuiging Hennis voor mortierongeluk Mali

GRONINGEN - Een paar dagen na het vernietigende oordeel van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft minister Hennis (Defensie) afgelopen weekend alsnog persoonlijk contact gelegd met de nabestaanden van het mortierongeval in Mali. Tijdens ]een telefoongesprek heeft Hennis spijt betuigd en is afgesproken elkaar later te ontmoeten.

„Het was ook een goed gesprek”, zegt vader Vader Kees Roggeveld uit Hoogkerk (Groningen), die zijn 24-jarige zoon Kevin verloor. Hij wil liever niet zeggen wat er is besproken. „Dat is toch iets tussen haar en ons, vinden we.”

De familie van de omgekomen Henry Hoving (29) uit Winschoten kreeg eveneens het verlangde directe contact met de bewindsvrouw. „Daarmee heeft ze nu het menselijke aspect wel aan ons laten zien”, zegt moeder Greetje Groenbroek. „We hebben het gevraagde persoonlijke contact dus alsnog gehad. Dat is goed.”

Rechtszaak

Het gesprek heeft geen gevolgen voor de rechtszaak die ze willen beginnen tegen de verantwoordelijken voor de dood van hun zoon. „Die zaak gaat door, gezien alles wat er is gebeurd.”

(Telegraaf)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174134329
Grootste marineschip afgemeerd in Sint-Maarten

Zr. Ms. Karel Doorman ligt sinds vandaag in de haven van Sint-Maarten. Aan boord heeft het marineschip meer dan 1 miljoen kilo aan hulpmiddelen voor het Bovenwindse eiland.

d171001jv1971.jpg

Zo zijn er onder meer verbindingsmiddelen gearriveerd, voertuigen, toiletpapier, schoolspullen en veel water.

Losplan
Marinepersoneel en collega's van de landmacht werken de komende dagen met man en macht om de Karel Doorman te lossen volgens een volledig uitgedokterd plan.

d171001jv1904.jpg

Vanaf maandagmiddag kunnen organisaties zoals het Rode Kruis, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu & Infrastructuur en de politie de voor hen bestemde middelen volgens een nauwgezet schema afhalen. Het lossen van de enorme hoeveelheid goederen kan daardoor ordelijk verlopen.

11 dagen op zee
De Karel Doorman is 11 dagen onderweg geweest, sinds het schip Den Helder verliet.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174145848
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 september 2017 14:41 schreef Erasmo het volgende:
Man man een hele ontvangst voor die twee weken dat ze weg waren :P
Alles om de schijn op te houden he ;) en nog beter is dat dit wat aandacht van onze typmiep wegtrekt.
pi_174148169
quote:
1s.gif Op maandag 2 oktober 2017 19:42 schreef Bouke-p het volgende:

[..]

Alles om de schijn op te houden he ;) en nog beter is dat dit wat aandacht van onze typmiep wegtrekt.
Maar er kwam deze week toch een vervangende minister langs?
  maandag 2 oktober 2017 @ 20:44:04 #230
129292 LXIV
misdunker
pi_174148286
Ik heb er nog over nagedacht, maar het is wel goed wanneer er wat koppen rollen (naast die van Hennis). Nu zitten in de top van Defensie allemaal mensen die altijd ja knikken naar de politiek. Ook als er 500 miljoen afgehaald wordt en er 3 missies bijkomen. Het was hun verantwoordelijkheid geweest om 'nee' te zeggen als de levens van hun mannen hierdoor in gevaar kwamen. Dat hebben ze nooit gedaan.
Dat het nu toevallig fout gegaan is met mortieren is toeval. Er zijn nog wel 20 andere dingen totaal fout binnen defensie, door dit soort gedrag.

Als de top hierdoor gepakt wordt, zullen ze misschien de volgende keer wél verantwoordelijkheid nemen.
Liberals are acting like Trump is going to kill all the gays, make slavery legal again, and take away women's rights...
Like he's a Muslim or something.
  maandag 2 oktober 2017 @ 22:36:49 #231
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_174152783
Hier al mensen last?

victorvanwulfen twitterde op maandag 02-10-2017 om 19:29:23 Ik ontvang berichten over militairen die represailles in het vooruitzicht gesteld krijgen als ze tweets over #OVV rapport niet verwijderen. reageer retweet
Het zal niet voor het eerst zijn, een paar jaar geleden (2013) werd er ook al iemand van Twitter gerost door mindef en co...

quote:
Kletsmajoor moet zwijgen

DEN HAAG, donderdag | door Roy Klopper

Een hoofdofficier bij de Defensiestaf in Den Haag is tot zwijgen gebracht op Twitter nadat hij openlijk speculeerde over het naderende vertrek van zijn minister Jeanine Hennis.

Landmachtmajoor Thijs Jansen, die zich op het internetmedium bedient van het pseudoniem ‘@zwaankleefaan’, zat onlangs nog aan bij een door Hennis zelf geleid seminar voor de vijftig meest actieve twitteraars binnen Defensie. Daar werd verteld dat militairen grote vrijheid hebben op sociale media, mits ze geen gevoelige operationele informatie openbaren.

Hieronder vallen blijkbaar ook speculaties over een afscheid van de minister, want na een tweet van vorige week is de ‘kletsmajoor’ stevig op de vingers getikt. „Hij was al vaker gewaarschuwd. Als militair moet je oppassen met dergelijke zaken”, aldus een zegsman op het departement.
Telegraaf
  maandag 2 oktober 2017 @ 23:33:21 #232
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_174154266
quote:
0s.gif Op maandag 2 oktober 2017 22:36 schreef AchJa het volgende:
Hier al mensen last?

victorvanwulfen twitterde op maandag 02-10-2017 om 19:29:23 Ik ontvang berichten over militairen die represailles in het vooruitzicht gesteld krijgen als ze tweets over #OVV rapport niet verwijderen. reageer retweet
Het zal niet voor het eerst zijn, een paar jaar geleden (2013) werd er ook al iemand van Twitter gerost door mindef en co...

[..]

Telegraaf
Nee maar ik hou mij rustig op twitter.
Voor je het weet sta je op de radar van het defensie social media commando :')
  maandag 2 oktober 2017 @ 23:50:00 #233
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_174154499
quote:
1s.gif Op maandag 2 oktober 2017 23:33 schreef detaris het volgende:

[..]

Nee maar ik hou mij rustig op twitter.
Voor je het weet sta je op de radar van het defensie social media commando :')
_O-
  maandag 2 oktober 2017 @ 23:52:40 #234
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_174157321
quote:
0s.gif Op maandag 2 oktober 2017 23:52 schreef AchJa het volgende:
Nielsrigter twitterde op maandag 02-10-2017 om 16:39:21 Defensie onderzocht het #mortierongeval zelf ook. Het is niet openbaar en wijkt 'op belangrijke punten af' van #OVV-rapport #Mali reageer retweet
Ik ben benieuwd. Hoe geheim moet dat rapport zijn :?.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
  dinsdag 3 oktober 2017 @ 08:39:37 #236
129292 LXIV
misdunker
pi_174157487
quote:
0s.gif Op maandag 2 oktober 2017 23:50 schreef AchJa het volgende:

[..]

_O-
Dat is er!
Liberals are acting like Trump is going to kill all the gays, make slavery legal again, and take away women's rights...
Like he's a Muslim or something.
pi_174159029
Debat over mortierongeluk Mali

Dinsdag 3 oktober debatteert de Kamer vanaf 15.45 uur met minister Hennis (Defensie) over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Die heeft onderzoek gedaan naar een fataal ongeluk in Mali op 6 juli 2016. Tijdens een oefening ontplofte een mortiergranaat, waardoor twee Nederlandse militairen verongelukten en een derde militair zwaargewond raakte. De OVV zegt dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen. Maandag 2 oktober 2017 had de commissie voor Defensie al een gesprek met de OVV over het rapport.

Dit debat kunt u live meekijken of meeluisteren.
Ook kunt u kijken met de handige app Debat Direct.

(Tweedekamer)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  dinsdag 3 oktober 2017 @ 15:40:42 #238
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_174166703
quote:
0s.gif Op maandag 2 oktober 2017 23:50 schreef AchJa het volgende:

[..]

_O-
Er zit natuurlijk nu een medewerker van de MIVD mee te lezen op Fok.

De minister is een uitstekende minister. De defensietop is noch een mooiweermachine of klapvee.

Ik ben ingedekt. :)

[ Bericht 14% gewijzigd door detaris op 03-10-2017 15:47:17 ]
pi_174166815
Het debat is begonnen.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  dinsdag 3 oktober 2017 @ 15:48:02 #240
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_174166835
Ik volg het via twitter. Ben benieuwd.
  Moderator dinsdag 3 oktober 2017 @ 15:52:05 #241
304498 crew  Nibb-it
Dirc die maelre
pi_174166916
Benieuwd hoe Hennis zich zal redden. Een geboren debater is ze niet.
pi_174167154
victorvanwulfen twitterde op maandag 02-10-2017 om 19:29:23 Ik ontvang berichten over militairen die represailles in het vooruitzicht gesteld krijgen als ze tweets over #OVV rapport niet verwijderen. reageer retweet
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174167337
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 oktober 2017 15:52 schreef Nibb-it het volgende:
Benieuwd hoe Hennis zich zal redden. Een geboren debater is ze niet.
Nou, Als ze niet zelf opstapt komt die motie van wantrouwen er dus in de 2de termijn.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174167346
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 oktober 2017 15:52 schreef Nibb-it het volgende:
Benieuwd hoe Hennis zich zal redden. Een geboren debater is ze niet.
Ik ben vooral benieuwd of ze terugkeert in het nieuwe kabinet.
pi_174167470
quote:
7s.gif Op dinsdag 3 oktober 2017 16:13 schreef Sloggi het volgende:

[..]

Ik ben vooral benieuwd of ze terugkeert in het nieuwe kabinet.
Staatkundig gezien zou zij, ook na aftreden, weer terug kunnen keren als MinDef.......

Maar ik denk niet dat Rutte zich opnieuw wil branden.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  dinsdag 3 oktober 2017 @ 16:22:01 #246
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_174167528
Deze kabinetperiode heeft de VVD qua PR weinig goed gebracht :')
Het aantal afgetreden bewindslieden moet een record zijn
pi_174167565
Die dame van GL is lekker bezig. "de minister wil optreden en niet aftreden. Maar, wat denkt de minister demissionair te kunnen doen als dat haar missionair al niet lukte." :D
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174167574
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 oktober 2017 16:18 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Staatkundig gezien zou zij, ook na aftreden, weer terug kunnen keren als MinDef.......

Maar ik denk niet dat Rutte zich opnieuw wil branden.
Ze schijnt kandidaat te zijn (geweest) voor BuZa.

Met Donner werd dezelfde truc uitgehaald na de Schipholbrand, dus ongehoord is het niet. Al is het niet best voor de geloofwaardigheid van de politiek.
  dinsdag 3 oktober 2017 @ 16:25:30 #249
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_174167599
Ik hoop dat ik het ik het deze week nog kan terugkijken. :'(
pi_174167662
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 oktober 2017 16:25 schreef detaris het volgende:
Ik hoop dat ik het ik het deze week nog kan terugkijken. :'(
Op de site van de Tweede kamer kan dat.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174167683
quote:
7s.gif Op dinsdag 3 oktober 2017 16:24 schreef Sloggi het volgende:

[..]

Ze schijnt kandidaat te zijn (geweest) voor BuZa.

Met Donner werd dezelfde truc uitgehaald na de Schipholbrand, dus ongehoord is het niet. Al is het niet best voor de geloofwaardigheid van de politiek.
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 oktober 2017 16:22 schreef detaris het volgende:
Deze kabinetperiode heeft de VVD qua PR weinig goed gebracht :')
Het aantal afgetreden bewindslieden moet een record zijn
Het zal Rutte nu wel aan het denken hebben gezet. ook na zijn uitspraak dat hij Hennis steunde.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174167709
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 oktober 2017 16:30 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

[..]

Het zal Rutte nu wel aan het denken hebben gezet. ook na zijn uitspraak dat hij Hennis steunde.
Dat steunriedeltje is standaard. En dat doet hij goed, dat moet je hem nageven. Naar buiten toe staat hij vierkant achter zijn mensen.

Daarmee is zeker niet gezegd dat ze terugkeert in het nieuwe kabinet, al betwijfel ik of Hennis de problemen binnen Defensie wordt aangerekend binnen de VVD. Tegelijk is BuZa een zware post en betwijfel ik of Hennis daar het gewicht voor heeft.

Anderzijds hadden we ook een tijdje Uri Rosenthal op BuZa rondlopen :').
pi_174167870
quote:
7s.gif Op dinsdag 3 oktober 2017 16:32 schreef Sloggi het volgende:

[..]

Dat steunriedeltje is standaard. En dat doet hij goed, dat moet je hem nageven. Naar buiten toe staat hij vierkant achter zijn mensen.

Daarmee is zeker niet gezegd dat ze terugkeert in het nieuwe kabinet, al betwijfel ik of Hennis de problemen binnen Defensie wordt aangerekend binnen de VVD. Tegelijk is BuZa een zware post en betwijfel ik of Hennis daar het gewicht voor heeft.

Anderzijds hadden we ook een tijdje Uri Rosenthal op BuZa rondlopen :').
Het is EndEx Hennis gok ik. Bij Def zeker. Die durft vast geen stap meer op een onderdeel te zetten na dit alles.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174167932
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 oktober 2017 16:40 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Het is EndEx Hennis gok ik. Bij Def zeker. Die durft vast geen stap meer op een onderdeel te zetten na dit alles.
Op Defensie komt ze inderdaad niet meer terug. Op een andere post wellicht wel.
pi_174168070
VWS vast ook niet gezien de leugens over de medische zorg. O-)

Ik ben benieuwd naar haar antwoorden zo. Ze heeft heel wat te ontkennen/recht te praten.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_174168157
jeroenvdommelen twitterde op dinsdag 03-10-2017 om 16:34:18 Donderdag zou de feestelijke commando-overdracht zijn aan de nieuwe Commandant der Strijdkrachten. Na vandaag een moeizaam feest, lijkt me reageer retweet
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.