abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  zaterdag 3 juni 2017 @ 20:55:38 #1
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171427262
registreer om deze reclame te verbergen
Uitkomst ledenraadpleging

Officieren geven een ongekend hard signaal af, meer dan 90% zegt “Nee” tegen het eindbod van de minister.

Onlangs heeft de minister, na het wederom vastlopen van het arbeidsvoorwaardenoverleg een eindbod eenzijdig gedicteerd en neergelegd bij de bonden. De GOV|MHB heeft dit eindbod op verzoek van de minister toch voorgelegd aan haar leden middels een ledenraadpleging. De GOV|MHB heeft op 24 locaties haar leden geīnformeerd over dit eindbod. Door de leden is vervolgens massaal gestemd.

In dezelfde periode is zowel door Defensie, middels een oproep van de Minister, de SG en de CDS, maar ook vanuit de OPCO-commandanten aangedrongen om dit voorstel te accepteren. De boodschap was duidelijk geformuleerd: ‘take it or lose it’’.
De HDP in persoon en alle Directeuren Personeel hebben verschillende defensielocaties bezocht om aan te geven dat men dit bod beter kan accepteren.

Uit de goed bezochte bijeenkomsten en de vele ontvangen e-mails blijkt dat de boodschap van de defensietop en het ‘eindbod’ in het algemeen veel emoties bij onze leden heeft opgeroepen. Emoties die niet alleen een reactie zijn op het eindbod. Onze leden constateren dat na jaren “de tering naar de nering” te hebben gezet zij ķķk nu het economisch goed gaat in Nederland wederom met een netto salarisachteruitgang worden geconfronteerd. Dit terwijl zij de afgelopen 10 jaar al aanzienlijk achter zijn gebleven ten opzichte van de inflatie.

Vandaag heeft de GOV|MHB de uitslag van onze ledenraadpleging in het Sector Overleg Defensie (SOD) bekend gemaakt. Wij, de Gezamenlijke Officieren Vereniging samen met de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) nemen hier een tweeledig standpunt in.

Een pijnlijke meerderheid van de officieren, ruim meer dan 90%, slaat het eindbod, ondanks alle oproepen vanuit de top van de organisatie, af. Na de eerder gehouden onderzoeken over het draagvlak in de organisatie ligt hier een harde constatering voor dat de leiding de aansluiting met zijn personeel is kwijtgeraakt. De Haagse werkelijkheid is mijlenver verwijdert van de beleving bij de militair en ook en met name bij de hogere officieren. Het is volgens de GOV|MHB ook een teken aan de wand dat de defensietop de sinds jaar en dag te grote uitstroom van militairen gewoonweg niet serieus neemt.

Onze mening, die door meer dan 90% van het officierskorps wordt gedeeld is; "Dit bod is niet goed voor de medewerker, maar ook niet goed voor de organisatie" .
Maar dit betekent ook; “Stand en Hold”

De volgende vraag is, op welke wijze kijken wij naar de toekomst? Waar ligt de oplossing? Wij zijn niet van alleen maar “Nee”. Er zijn twee woorden die precies aangeven wat het personeel wil namelijk: perspectief en waardering.

Waardering
Het personeel heeft er echt genoeg van geprezen te worden voor hun inzet en vervolgens met onvoldoende en slecht materieel, salaris, en toelages op pad gestuurd te worden. Genoeg woorden, nu daden.

Perspectief
Na 10 jaar crisis moeten de lonen omhoog. Het overhevelen van personele gelden naar de materiele exploitatie is voorbij. Onze onderofficieren zitten op de grens van financiële armoede. Dit overigens samen met andere overheidsambtenaren, maar deze hebben de afgelopen jaren wel inflatiecorrectie gekregen en zullen gaan groeien omdat hun departementen wél ijveren voor salarisverhoging zoals bij Onderwijs, Zorg en de Provincies. Bij Defensie zijn de vooruitzichten helaas alleen maar minder, minder, minder.

De doorstroom fase 2 naar fase 3 moet worden geopend, er moet weer perspectief komen. De vooruitzichten voor de looptijden in rang die op dit moment verdubbelen moeten aanzienlijk verbeteren via flankerende maatregelen. De Bijzondere Positie van de Militair dient ook voor de militair positieve elementen te bevatten, want zij gaan immers door waar anderen stoppen. En als laatste het telkenmale laten betalen van rekeningen door bepaalde groepen militairen en burgers ten gunste van anderen is contrair aan onze cultuur van trouw, loyaliteit en kameraadschap.

De defensiecultuur is samen uit, samen thuis. Het dicteren van een eindbod en de communicatiecampagne van de Defensieleiding, staat hier haaks op en heeft tot gevolg dat het steeds moeilijker wordt om het vertrouwen tussen leiding en het defensiepersoneel te herstellen.

Advies GOV|MHB
De GOV|MHB adviseert de top van Defensie dan ook om een stap terug te zetten, het hoofd eens te buigen en de heldere boodschap van haar officieren serieus te nemen. Waardering en perspectief voor haar personeel in daden zichtbaar te maken , zodat er daarna weer stappen vooruit kunnen worden gezet.

Het wordt tijd dat Defensie op arbeidsvoorwaardelijk gebied voor haar personeel ook een keer doorpakt daar waar anderen stoppen. Het loyale defensiepersoneel verdient dit en is het meer dan waard.

KVMO

DEFENSIE HEEFT EEN PROBLEEM

De defensiebonden hebben gisteren het eindbod van defensie afgewezen. De uitslag van de achterbanraadpleging geeft een beeld dat lijkt sterk lijkt op de verkiezingsuitslagen van Wit Rusland of Kazachstan.

Op dinsdag 30 mei zagen de onderhandelaars van de bonden en defensie elkaar weer in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD). Na meerdere intensieve weken, waarin defensiemedewerkers overal in het land werden geīnformeerd over het eindbod en achterbanraadpleging plaatsvond, was het moment gekomen om aan te geven wat de achterban van de verschillende bonden vond.

Elke vertegenwoordiger heeft op zijn eigen wijze verteld op welke wijze het betrekken van de achterban heeft plaatsgevonden en wat daarvan de uitkomst was. Bovendien is een nadere duiding van die uitkomst weggegeven. De uitkomst van de achterbanraadpleging bleek bij elke bond ongeveer hetzelfde te zijn. Sommigen gaven aan een enkeling gehoord te hebben die het eindbod steunde, anderen gaven aan dat 80 tot 90 % van de geraadpleegde leden aangaf dat het eindbod door de shredder kon. Ook de burgermedewerkers en FPS’ers in de fases 1 en 2 wezen het eindbod massaal af.

In de toelichtende sfeer werden door verschillende bonden reacties die binnen waren gekomen letterlijk geciteerd of verteld. Het beeld van de kille cijfers werd daarmee extra gekleurd. Door alle bonden werd op de een of andere wijze aangegeven dat de uitkomst niet alleen iets zegt over het eindbod zelf. Duidelijk is dat de teleurstelling, de frustratie, de woede veel dieper zit. De gedachte dat deze zich uitsluitend richt op het geboden pakket aan arbeidsvoorwaarden is onjuist. Het gaat ook over tekorten aan materieel, aan oefenmogelijkheden, aan opleidingsfaciliteiten, etc. In alle reacties kwam het ontbreken van perspectief, het gevoel van in de steek worden gelaten door de leiding, het niets terug zien van de mooie woorden tot uiting.

In een reactie gaf defensie aan te erkennen dat er veel problemen zijn. Problemen waaraan gewerkt wordt of moet gaan worden. Edoch: de financiële kaders laten op dit moment niet toe dat er gesproken kan worden over een verbetering van het bod. Een nieuw voorstel zit er niet in. Mogelijkheden om het mandaat te verruimen ziet defensie niet. De kaders staan vast.

Defensie heeft een probleem. Nee, defensie heeft meerdere problemen. Erkenning daarvan kan gezien worden als een stapje. Erkenning daarvan kan ook gezien worden als mooie woorden. In elk geval staat vast dat vooralsnog boter bij de vis niet aan de orde is. Voor de boer geldt, zoals het spreekwoord luidt, dat hij vis eet als het spek op is, voor de defensiebonden geldt dat niet. We kunnen niet tevreden zijn met wat we hebben. Er moet juist veel gebeuren. De onvermijdelijke conclusie luidt dan ook dat de minister met acties gedwongen moet worden om uit de schuttersput te komen.

DPIA

DE WERELD OP ZIJN KOP!

Dinsdag 30 mei verscheen er op intranet een bericht onder de kop:
Geen arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor defensiepersoneel.
In dat bericht wordt aangegeven dat de Minister, de SG en de CDS teleurgesteld hebben gereageerd op de afwijzing van het eindbod. Als centrales kunnen we ons dat vanuit hun perspectief voorstellen. Het bericht vervolgt met de tekst dat zij het betreuren dat de bonden er opnieuw voor hebben gekozen om niet in te gaan op een belangrijk pakket maatregelen waaronder 2 % loonsverhoging, een nieuw diensteindestelsel, etc. Daarmee spreken zij hun teleurstelling in u, de defensiemedewerkers, uit. De bonden bestaan uit leden. Leden werkzaam bij defensie. Zij hebben met een uitslag die in menig voormalig Oostblok land als verkiezingsuitslag vķķr de zittende leiding met gejuich zou worden ontvangen, duidelijk gemaakt het eindbod maar belabberd te vinden. Dat constaterende is het antwoord op de vraag wie nu beter weet wat er leeft, wat het gevoel op de werkplek, niet moeilijk te geven. De defensiemedewerkers hebben gesproken en de bonden zijn het doorgeefluik van hun boodschap. Als zij de boodschap van de boodschapper betreuren, betreuren zij dus uw opvatting. Daarmee wordt de al aanwezige kloof tussen leiding en medewerkers (die uit de vorig jaar gehouden enquęte al duidelijk bleek) niet verkleind maar juist vergroot.

DPIA
  zaterdag 3 juni 2017 @ 21:01:00 #2
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171498876
quote:
Oud-minister Hillen verzweeg details corruptiezaak

CDA-politicus Hans Hillen heeft als minister van Defensie de Tweede Kamer niet alles verteld over een grote corruptiezaak rond de aankoop van defensieauto's. "Als ik alle details over zulke zaken aan de Kamer zou melden, dan zou ik geen tijd meer overhouden om een krijgsmacht te runnen", zegt hij tegen NRC.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171548331
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
Geen reconstructie van bestorming treinkaping De Punt

Er komt geen reconstructie van de bestorming van de gekaapte trein bij De Punt in juni 1977. Nabestaanden van de Zuid-Molukse kapers wilden dat, maar de rechtbank in Den Haag ziet er onvoldoende aanleiding toe.

Wel worden pas opgedoken geluidsopnames binnenkort tijdens een zitting achter gesloten deuren beluisterd. Een aantal mariniers droeg bij de bestorming opname-apparatuur bij zich, bedoeld voor opleidingsdoeleinden. Het Nederlands Forensisch Instituut gaf hiervan een transcriptie vrij.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171592701
quote:
Nieuwe vloot marineschepen in ontwikkeling

Vervangers van de M-fregatten, onderzeeboten en mijnenjagers en een nieuw combat support ship: de bedoeling is dat de eerste versies over, pak ‘m beet, 10 jaar worden opgeleverd. Momenteel zijn technische en operationele knappe koppen al volop systeemconcepten aan het ontwikkelen en testen. Daarover ging gisteren het symposium ‘Manning & Automation’ in de Helderse marinehaven.

Symposium ‘Manning & Automation’
Meer dan 125 belanghebbenden vanuit Defensie, gerelateerde opleidingsinstituten, kennisinstituten en partners uit het bedrijfsleven kwamen bijeen voor een update over de schepen van de toekomst.

De grootste verandering ten opzichte van de huidige vloot zit hem vooral in verbeterde systeemintegratie en meer automatisering. Daar zijn diverse redenen voor. “De omgeving waarin we opereren verandert”, legt kapitein-luitenant ter zee technische dienst Ton van Heusden uit. Hij is sinds een jaar manager van het programma ‘Manning & Automation’. “De dreiging wordt steeds complexer en sneller. Door meer te automatiseren, kunnen we sneller en beter anticiperen. De trend is complexere schepen, die met steeds minder personeel worden uitgerust. Hierdoor zijn innovaties in de ondersteuning van de bemanning aan boord noodzakelijk.”

Van dichtbij bekijken en testen
Op het symposium presenteert Defensie samen met de Defensie-industrie (RH Marine en Thales) en kennisinstituut TNO de lopende deelprojecten en studies. De ene studie staat nog in de kinderschoenen, de andere is vergevorderd en valt al overtuigend te demonstreren. Een aantal systemen en applicaties is gepresenteerd in scenario’s met fregatten en onderzeeboten. Verder konden bezoekers op de innovatiemarkt zo’n 25 verschillende studies onderzoeken en deelprojecten van dichtbij bekijken en testen.

Belangrijkste managementsystemen
Het consortium richt zijn innovaties met name op de 3 belangrijkste systemen aan boord: combat-, platform- en bridgemanagement. Ook bekijkt men de mogelijkheden voor nieuwe functionaliteiten bij integratie van de systemen. De huidige staan weliswaar in verbinding met elkaar, maar werken nog niet geīntegreerd samen. Van Heusden: “Door informatie uit te wisselen tussen de systemen is de bedrijfsvoering aan boord te optimaliseren. Hierdoor is de marine in staat om betaalbaar met technisch hoogwaardige schepen te blijven varen.” De reacties op de demo’s zijn positief. “Als ik dat tijdens mijn missies had gehad,” zegt een voormalig commandocentrale officier, “was ik heel blij geweest.”

Ambitie
De komende periode ontwikkelen Defensie, TNO, Thales en RH Marine de concepten verder uit en maken die gereed voor productie. De roadmap ‘Manning & Automation’ startte in 2014 en loopt tot 2030. Volgens de huidige planning wordt de nieuwe vloot vanaf ongeveer 2025 gefaseerd opgeleverd.

Bron: defensie.nl
Een nieuw combat support ship? Is die al eerder voorbij gekomen? Zal dat dan gaan over het alsnog één op één vervangen van de Zuiderkruis? Zodat de Karel Doorman die taken niet of minder hoeft te doen?
  zaterdag 10 juni 2017 @ 11:27:17 #6
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171592789
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 11:22 schreef Niek92 het volgende:

[..]

Een nieuw combat support ship? Is die al eerder voorbij gekomen? Zal dat dan gaan over het alsnog één op één vervangen van de Zuiderkruis? Zodat de Karel Doorman die taken niet of minder hoeft te doen?
Een is geen. De Karel Doorman is op dit moment het enige schip in de Nederlandse vloot met BOZ- capaciteit.

De Doorman heeft het afgelopen jaar wegens technische problemen tegen de kant aan gelegen. Deze periode heeft de KM dus geen BOZ- capaciteit beschikbaar. Gebruiken we de Doorman elders in de wereld voor bijvoorbeeld transport. Geen BOZ- capaciteit beschikbaar. Logische keuze dat er mogelijk een tweede tanker komt voor de nodige redundantie.

Maar eerst zien dan geloven.
pi_171592870
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 11:27 schreef detaris het volgende:

[..]

Een is geen. De Karel Doorman is op dit moment het enige schip in de Nederlandse vloot met BOZ- capaciteit.

De Doorman heeft het afgelopen jaar wegens technische problemen tegen de kant aan gelegen. Deze periode heeft de KM dus geen BOZ- capaciteit beschikbaar. Gebruiken we de Doorman elders in de wereld voor bijvoorbeeld transport. Geen BOZ- capaciteit beschikbaar. Logische keuze dat er mogelijk een tweede tanker komt voor de nodige redundantie.

Maar eerst zien dan geloven.
Ja, dat het nodig is, is wel duidelijk. Maar gezien de moeilijkheden om de Karel Doorman überhaupt in dienst te krijgen zou dit nogal een ommekeer zijn. Bovendien is de aanschaf van de MQ-9 uitgesteld met 7 jaar, omdat er geen geld voor was. Dat er dan wel geld is voor de ontwikkeling van een combat support ship, zou betekenen dat er substantieel meer geld beschikbaar komt om dat schip ook daadwerkelijk aan te kunnen schaffen.
  zaterdag 10 juni 2017 @ 11:58:48 #8
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171593324
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 11:31 schreef Niek92 het volgende:

[..]

Ja, dat het nodig is, is wel duidelijk. Maar gezien de moeilijkheden om de Karel Doorman überhaupt in dienst te krijgen zou dit nogal een ommekeer zijn. Bovendien is de aanschaf van de MQ-9 uitgesteld met 7 jaar, omdat er geen geld voor was. Dat er dan wel geld is voor de ontwikkeling van een combat support ship, zou betekenen dat er substantieel meer geld beschikbaar komt om dat schip ook daadwerkelijk aan te kunnen schaffen.
MQ-9 ligt politiek ook zeer gevoelig. Dat is echt niet alleen een geld kwestie.
Maar ik moet het nog maar zien dat er daadwerkelijk genoeg geld komt om aan de vervangingsbehoefte te voldoen, laat staan om te investeren en te groeien.
pi_171594050
quote:
Defensie wil DAF-vrachtwagens vervangen door Zweedse truck

Defensie wil ruim 2000 vrachtwagens kopen bij het Zweedse bedrijf Scania. De trucks moeten een groot deel van de verouderde DAF-trucks vervangen die in de jaren tachtig zijn gekocht.

Minister Hennis van Defensie schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het gaat om "kwalitatief goede" voertuigen. Het voordeel is dat op de laadruimte verschillende 'modules' geplaatst kunnen worden, benadrukt een defensiewoordvoerder. Te denken valt aan een werkplaats, een commandocentrum, een kraan of een cabine voor het personeel. Verder maken de vrachtauto's en trucks niet veel lawaai en zijn ze niet te vervuilend.

Contract

Defensie wil niet zeggen wat de mogelijke aanschaf kost. Het is commercieel vertrouwelijke informatie. De Tweede Kamer praat in juni over de aankoop van de vrachtwagens. Als de Kamer akkoord gaat met het voorstel van de minister kan het contract snel worden getekend. De eerste voertuigen zijn dan eind 2018 klaar.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171597759
WTF
Het paralement moet maar instemmen met de verkoop terwijl niet wordt vermeld wat het kost omdata het "commercieel vertrouwelijke informatie" is? Ik dacht dat we hier nog de schijn van een democratie proberen op te houden.
Niet dat de aankoop zelf mij iets uitmaakt, het zal vast wel nodig en redelijk zijn om voertuigen uit de jaren 80 te vervangen.
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
  zaterdag 10 juni 2017 @ 16:16:55 #11
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171598543
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 11:58 schreef detaris het volgende:

[..]

MQ-9 ligt politiek ook zeer gevoelig. Dat is echt niet alleen een geld kwestie.
Maar ik moet het nog maar zien dat er daadwerkelijk genoeg geld komt om aan de vervangingsbehoefte te voldoen, laat staan om te investeren en te groeien.
De MQ-9 is er al lang door.
  zaterdag 10 juni 2017 @ 16:59:03 #12
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171599363
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 15:30 schreef Bram_van_Loon het volgende:
WTF
Het paralement moet maar instemmen met de verkoop terwijl niet wordt vermeld wat het kost omdata het "commercieel vertrouwelijke informatie" is? Ik dacht dat we hier nog de schijn van een democratie proberen op te houden.
Niet dat de aankoop zelf mij iets uitmaakt, het zal vast wel nodig en redelijk zijn om voertuigen uit de jaren 80 te vervangen.
Was jij niet iemand die iets vond van oude stinkende diesels?

Dus het idee dat vrachtwagens uit het jaar kruik vervangen gaan worden door modernere exemplaren moet jou toch wel aanspreken lijkt me.
  zaterdag 10 juni 2017 @ 17:02:37 #13
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171599424
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 12:37 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Overigens, hier de kamerbrief.

Daaruit:

quote:
De levering en het onderhoud van de voertuigen voor de komende tien jaar zijn als één geheel aanbesteed, overeenkomstig de Aanbestedingswet Defensie en Veiligheid (ADV). De leverancier draagt hierdoor, behalve tijdens missies, het financiële risico voor de beschikbaarheid van de voertuigen. Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd bij de industrie en een deel door militaire monteurs op defensielocaties onder toezicht van de industrie.
Kortom, weer een waardeloze bud constructie net zoals met de Amarok... :')

Tevens weer een goed excuus voor defensie om een shitload aan onderhoudspersoneel en monteurs het hek over te trappen. :r
pi_171600444
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 12:37 schreef Cobra4 het volgende:
Nu werken er bij de fabrieken van Scania in Nederland ook een 2000 man/vrouw, daar zal wel wat werkgelegenheid mee gemoeid zijn.
DAF levert volgens mij helemaal geen militaire voertuigen meer of wel ?
  zaterdag 10 juni 2017 @ 18:08:50 #15
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171600700
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 16:16 schreef AchJa het volgende:

[..]

De MQ-9 is er al lang door.
Sinds wanneer dan? Een paar weken geleden pruttelde D66 en GL nog tegen... 2 jaar terug werd de koop nog uitgesteld.

Wel goede zaak trouwens :)
  zaterdag 10 juni 2017 @ 18:15:58 #16
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171600801
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 18:08 schreef detaris het volgende:

[..]

Sinds wanneer dan? Een paar weken geleden pruttelde D66 en GL nog tegen... 2 jaar terug werd de koop nog uitgesteld.

Wel goede zaak trouwens :)
Wel of niet bewapend is een beetje het geouwehoer. Maar als ISR middel is het eigenlijk al rond, dat ze vooralsnog niet fysiek in Nederland staan is niet zo'n probleem, die dingen worden toch waar ook ter wereld vanuit Leeuwarden bestuurd.
  zaterdag 10 juni 2017 @ 18:18:10 #17
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171600837
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 18:15 schreef AchJa het volgende:

[..]

Wel of niet bewapend is een beetje het geouwehoer. Maar als ISR middel is het eigenlijk al rond, dat ze vooralsnog niet fysiek in Nederland staan is niet zo'n probleem,6 die dingen worden toch waar ook ter wereld vanuit Leeuwarden bestuurd.
Gewoon bewapenen en gebruiken . :)
  zaterdag 10 juni 2017 @ 18:20:07 #18
13456 AchJa
Shut up!!!
  zondag 11 juni 2017 @ 07:36:29 #19
337465 Bram_van_Loon
Jeff, we can!
pi_171611569
quote:
10s.gif Op zaterdag 10 juni 2017 16:59 schreef AchJa het volgende:

[..]

Was jij niet iemand die iets vond van oude stinkende diesels?

Dus het idee dat vrachtwagens uit het jaar kruik vervangen gaan worden door modernere exemplaren moet jou toch wel aanspreken lijkt me.
Ja en ja. Ik heb enkel moeite met het gebrek aan transparantie t.o.v. het orgaan wat het hoogste orgaan in onze democratie behoort te zijn. ;)
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
pi_171641408
quote:
Acties op luchthavens tijdens zomerpiek

DEN HAAG - Vakantiegangers dreigen de komende zomermaanden te worden getroffen door stiptheidsacties van de Koninklijke Marechaussee op de luchthavens als Schiphol en Rotterdam.

De gezamenlijke vakbonden voor militair- en burgerpersoneel bij de krijgsmacht kondigen dit aan in een vandaag onder de leden verspreide nieuwsbrief. Aanleiding voor de dreigende taal is een loonconflict met minister Hennis van Defensie. „Kennelijk is het nodig dat acties echt pijn gaan doen”, aldus de vakcentrales in een gezamenlijke verklaring.

De acties moeten Hennis ertoe bewegen om met een nieuw cao-voorstel te komen. Onlangs wezen militairen en burgers een aanbod van 2 procent loonsverhoging af. „De piketpalen zijn geslagen, we zijn nu driftig aan de slag met het in gang zetten van acties die indruk maken op de minister, de politiek en het Nederlandse publiek”, aldus de in het platform ’Defensiepersoneel in Actie’ verenigde bonden.

Ze wijzen erop dat militairen weliswaar geen stakingsrecht hebben, maar dat andere acties wel tot de mogelijkheden behoren. Behalve de dreigende stiptheidsacties tijdens de zomerpiek op luchthavens als Schiphol en Rotterdam, willen de bonden ook met steun van de ’eigen’ militairen van zich laten horen tijdens de nationale viering van Veteranendag op 24 juni.

Doemscenario
Stiptheidsacties bij de paspoortcontroles zijn een doemscenario voor Schiphol, waar tijdens de afgelopen voorjaarsvakantie al veel onvrede onder reizigers ontstond over de lange rijen, waardoor velen hun vlucht misten. De luchthaven beloofde beterschap, mede doordat ook de KLM-directie zich zeer kritisch uitte over de service op de luchthaven.

(Telegraaf)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171692302
quote:
Rob Kramer wordt nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten

Schout-bij-nacht Rob Kramer is per 22 september de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten. In die functie is hij tevens admiraal Benelux. Hij wordt op 11 september bevorderd tot vice-admiraal. Kramer volgt luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk op die na 39 jaar met functioneel leeftijdsontslag gaat.

Kramer begon zijn carričre tot marineofficier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). Daarna vervulde hij voornamelijk operationele functies aan boord van fregatten en bij de mijnendienst. Hij nam onder meer deel aan NAVO-operatie Sharp Guard ter handhaving van het handelsembargo voor de kust van voormalig Joegosla­vië. In 2006 voerde Kramer het commando over het luchtverdedigings- en commandofregat Hr. Ms. Evertsen. Dit schip werd in 2008 onder zijn leiding als eerste Nederlandse eenheid ingezet voor de Somalische kust in de strijd tegen piraterij en ter bescherming van de schepen van het World Food Program. In 2014 volgde het commando over de Netherlands Maritime Force. Sinds 1 juni 2016 is Kramer als schout-bij-nacht Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten.

Van Sprang
Commandant Korps Mariniers, tevens directeur Operaties Commando Zeestrijdkrachten, brigadegeneraal der mariniers Frank van Sprang volgt Kramer op 11 september op als Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten. 2 weken eerder wordt hij bevorderd tot generaal-majoor der mariniers. Van Sprang begon in 1982 aan het KIM. Daarna behaalde hij onder meer de kwalificaties berg- en wintergetraind, parachutist, commando en kikvorsman. Ook voltooide hij de Amphibious Warfare School in het Amerikaanse Quantico en de hogere krijgsvorming KM op het Instituut Defensie Leergangen.

Van Sprang nam onder andere deel aan de VN-missie in Cambodja, operatie Allied Harbour in Albanië en hij was militair assistent van de deputy director stability in het ISAF-hoofdkwartier in Kabul, Afghanistan. Sinds mei 2014 is Van Sprang brigadegeneraal der mariniers. In die rang is hij plaatsvervangend directeur van de Directie Aansturen Operationele Gereedheid, directeur Operaties CZSK en Commandant Korps Mariniers.

Mac Mootry
Kolonel der mariniers Jeff Mac Mootry is per 25 augustus Commandant Korps Mariniers en directeur Operaties Commando Zeestrijdkrachten. Op 14 augustus wordt hij hiervoor bevorderd tot brigadegeneraal der mariniers. Mac Mootry begint in 1985 als dienstplichtige bij het Korps Mariniers. Na de Praktische Opleiding tot Officier der Mariniers is hij 6 jaar pelotonscommandant. Hij behaalt de kwalificaties berg- en wintergetraind, parachutist en commando.

In 1992 volgt een uitzending naar Cambodja en in 1995 naar Haīti. Daarna neemt hij als commandant van een detachement mariniers deel aan de NAVO Stabilisation Force in Bosnië. Hij is enkele jaren actief op het gebied van speciale operaties en 3 jaar compagniescommandant. In 2010 is Mac Mootry hoofd Operaties van Task Force Uruzgan. In september 2012 krijgt hij het commando over het Tweede Mariniersbataljon. De eenheid draagt onder meer bij aan antipiraterijmissies en de EU-battlegroup. Sinds eind mei 2014 is hij Chef Kabinet van de Commandant der Strijdkrachten.

(Defensie)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  donderdag 15 juni 2017 @ 13:23:04 #22
38496 Perrin
Sapere aude
pi_171709590
quote:
What went wrong with the F-35, Lockheed Martin’s Joint Strike Fighter?

The F-35 was billed as a fighter jet that could do almost everything the U.S. military desired, serving the Air Force, Marine Corps and Navy – and even Britain’s Royal Air Force and Royal Navy – all in one aircraft design. It’s supposed to replace and improve upon several current – and aging – aircraft types with widely different missions. It’s marketed as a cost-effective, powerful multi-role fighter airplane significantly better than anything potential adversaries could build in the next two decades. But it’s turned out to be none of those things.

Officially begun in 2001, with roots extending back to the late 1980s, the F-35 program is nearly a decade behind schedule, and has failed to meet many of its original design requirements. It’s also become the most expensive defense program in world history, at around US$1.5 trillion before the fighter is phased out in 2070.

The unit cost per airplane, above $100 million, is roughly twice what was promised early on. Even after President Trump lambasted the cost of the program in February, the price per plane dropped just $7 million – less than 7 percent.

And yet, the U.S. is still throwing huge sums of money at the project. Essentially, the Pentagon has declared the F-35 “too big to fail.” As a retired member of the U.S. Air Force and current university professor of finance who has been involved in and studied military aviation and acquisitions, I find the F-35 to be one of the greatest boondoggles in recent military purchasing history.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_171709705
quote:
Verwarde man steelt truck Defensie en gaat joyriden

Een "verwarde blanke man" heeft een vrachtwagen van de militaire basis Oirschot gestolen en is daarmee gaan joyrijden in Eindhoven. De man is later weer op de basis aangehouden, meldde minister Hennis van Defensie vanavond aan de Tweede Kamer.

De man had uit een rugzak van oefenende militairen op de hei een toegangspas tot de basis, plus een universele sleutel van een Scania gestolen. Daarna is hij naar de basis gegaan en heeft de truck meegenomen.

Tijdens de rit heeft hij andere voertuigen beschadigd. Hennis lichtte de Kamer in over het gebeuren tijdens een debat over een ander incident op vliegbasis Volkel. Daar werd vorige maand een veroordeelde Syriëganger aangehouden. Die was als invallende uitzendkracht op de basis beland om graafwerkzaamheden te doen.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171730009
quote:
Oud-ministers van Defensie niet gehoord in omkopingszaak auto's

De oud-ministers van Defensie Kamp en Van Middelkoop hoeven niet te worden gehoord in de omkopingszaak rond de aanbesteding van politie- en legerauto's door autobedrijf Pon, de importeur van Volkswagen en Audi. Over het verhoren van voormalig minister Hillen moet de rechtbank nog een besluit nemen.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171733769
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171748325
quote:
​Defensie onderzoekt integriteit minister Kamp

Het ministerie van Defensie gaat onderzoek doen naar de integriteit van minister Kamp van Economische Zaken. Dit gebeurt na een klacht van twee ex-medewerkers, die bij Defensie werkten toen Kamp nog minister van Defensie was.

Defensie bevestigde zaterdag berichtgeving hierover in de Telegraaf. Voor het integriteitsonderzoek schakelt Defensie een deskundige van buiten in, ex-topambtenaar Roel Bekker. Het onderzoek begint zo spoedig mogelijk.

Voorrang

De ontslagen medewerkers stellen dat Kamp destijds giften heeft aangenomen van auto-importeur Pon en dat hij heeft geaccepteerd dat het bedrijf hem voorrang heeft verleend. Kamp liet zijn privéauto apk-keuren bij Pon, terwijl het bedrijf geen standaardgarage is voor particulieren.

Pon heeft tussen 2001 en 2011 ambtenaren gefęteerd om lucratieve opdrachten binnen te halen. De giften varieerden van gratis winterbanden en korting op onderhoud tot buitenlandse reizen. Kamp betaalde voor onder meer de apk-keuring, maar kreeg twee navigatie-cd's van Pon ter waarde van 250,42 euro cadeau.

Stom

Kamp noemde het onlangs "stom" dat hij destijds zijn privéauto door Pon heeft laten keuren. "Ik heb geen verstand van kortingen. Ik vraag er nooit om. Ik ben er heel slecht in. Zelfs op een markt in Egypte vraag ik geen korting."

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171810075
quote:
Militairen slaan waterputten voor brandweer op de Veluwe

Militairen van de landmacht leggen vandaag waterputten aan op de Veluwe bij Schaarsbergen. Het moet de brandweer helpen bij het bestrijden van natuurbranden, meldt Omroep Gelderland.

In natuurgebieden is het voor de brandweer vaak lastig om aan bluswater te komen. Door putten van tientallen meters diep te slaan, kan in het geval van een brand het grondwater gebruikt worden.

Het werk wordt uitgevoerd door militairen. Eerder sloegen zij zulke calamiteitenputten ook al in andere natuurgebieden in Nederland.

Warmte en droogte

Volgens een woordvoerder van de landmacht heeft de aanleg van de putten niets te maken met de warmte op dit moment, maar stond het werk al langer gepland.

Door de warmte en droogte is er nu wel een verhoogd risico op natuurbranden. In verschillende regio's is daarom code oranje van kracht.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171817323
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 juni 2017 12:46 schreef Cobra4 het volgende:

[..]

Hartstikke mooi maar kunnen lokale boeren dat ook niet?
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_171817503
De bezuinigingen bij de brandweer beginnen er ook in te hakken.... :')
"The Admiral was shot because the Prime Minister deserved to be hanged."
  Moderator dinsdag 20 juni 2017 @ 19:07:16 #30
39093 crew  jitzzzze
Banaan in je oor
pi_171817524
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 juni 2017 18:56 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Hartstikke mooi maar kunnen lokale boeren dat ook niet?
Je slaat zo'n put niet eventjes; niet elke boer zal zo'n apparaat hebben staan.
  Moderator dinsdag 20 juni 2017 @ 19:07:35 #31
39093 crew  jitzzzze
Banaan in je oor
  dinsdag 20 juni 2017 @ 22:05:31 #32
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171822471
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 juni 2017 18:56 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Hartstikke mooi maar kunnen lokale boeren dat ook niet?
Nee. Het is niet dat er een kuil gegraven wordt ofzo... Het is de waterboorinstallatie van de genie.

Hebben ze al veel meer gedaan.

http://www.avrm.nl/landmacht-wapent-veluwe-vuur/
pi_171828603
quote:
1s.gif Op dinsdag 20 juni 2017 22:05 schreef AchJa het volgende:

[..]

Nee. Het is niet dat er een kuil gegraven wordt ofzo... Het is de waterboorinstallatie van de genie.

Hebben ze al veel meer gedaan.

http://www.avrm.nl/landmacht-wapent-veluwe-vuur/
Een beetje boer doet dat toch ook? Tenminste die mobiele sproeiers worden hier vaak op het grondwater aangesloten.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_171833701
quote:
Onderzoeksraad geeft onthutsend beeld van schietoefening bij Defensie

Het ministerie van Defensie heeft commandotroepen jarenlang schiettrainingen gegeven onder gevaarlijke omstandigheden. Dat staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over een dodelijk schietincident op een schietbaan in Ossendrecht. Daarbij kwam in 2015 een instructeur, een sergeant, om het leven toen hij werd geraakt door een kogel van een commando die de schiettraining kreeg.

Bij dat incident ging volgens de OVV van alles mis. De oefenlocatie was niet goed, de instructeur was onervaren en het toezicht faalde. Niets ging zoals het zou moeten gaan, schrijft de raad.

Een belangrijke oorzaak van het dodelijke incident was de ongeschiktheid van het schiethuis in Ossendrecht. Het interieur van het gebouw bestaat uit houten frames met dunne wanden van vinyldoek. Defensie huurde de schietbaan van de Politieacademie omdat het niet zelf beschikt over oefenlocaties om te schieten.

De geraakte instructeur bevond zich op het fatale moment achter een dunne wand. Hij had geen zicht op de deelnemers aan de schietcursus en de deelnemers zagen hem niet. Een mede-instructeur die vanaf een balustrade toekeek, had ook geen zicht op zijn collega. De instructeur werd meerdere malen geraakt toen een deelnemer aan de schietcursus met scherp op een doel vuurde, schrijft de OVV,

De instructeur had de oefening eigenlijk helemaal niet mogen geven in de vorm waarvoor gekozen was. De sergeant was namelijk zelf nog in opleiding om instructeur te worden en had persoonlijke begeleiding moeten krijgen.

De Onderzoeksraad schrijft ook dat het incident in Ossendrecht niet het eerste is waarbij militairen ernstig gewond zijn geraakt of gedood.

Niet zonder risico's

Schietoefeningen voor commando's gebeuren vaak met een hoog realiteitsgehalte. Er wordt met scherp geschoten omdat commando's op de gevaarlijkste in situaties moeten zijn voorbereid, zegt de voorzitter van de OVV, Tjibbe Joustra. "Het betekent dat die oefeningen niet zonder risico's zijn. Je oefent om te leren."

"Maar de risico's tijdens een oefening moeten wel zo veel mogelijk worden beperkt. En daar hebben wij een groot aantal kanttekeningen bij. Allerlei voorschriften zijn niet nageleefd. Het schiethuis in Ossendrecht voldeed niet aan de eisen. Er waren onvoldoende instructeurs, geen kwalificaties, geen toezicht. Het rapport is nogal een opsomming van zaken die niet goed zijn gegaan."

De raad verbaast zich er in het rapport verder over dat Defensie geen eigen schiethuis heeft. In 2007 werd een aanvraag voor een eigen schiethuis dat aan de eisen voldoet goedgekeurd, maar het is er nooit gekomen. "Realiseer dat nou een keer", beveelt Joustra aan.

Reactie Hennis

Minister Hennis zegt in een reactie op het rapport dat ze het van het grootste belang vindt dat Defensie de veiligheid van militairen maximaal waarborgt in de uitoefening van hun beroep.

"De conclusies zijn glashelder en nopen tot actie. De bevindingen van de OVV zijn hierbij leidend. Het spreekt vanzelf dat in het bijzonder de aanbevelingen op het terrein van toezicht met voorrang zijn en worden aangepakt. Ook zijn de oefeningen met scherpe munitie in het schiethuis van Ossendrecht direct na het ongeval opgeschort."

(NOS)
Video via de link.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  woensdag 21 juni 2017 @ 13:31:02 #35
38496 Perrin
Sapere aude
pi_171833861
quote:
De raad verbaast zich er in het rapport verder over dat Defensie geen eigen schiethuis heeft.
:|W
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_171835004
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
  woensdag 21 juni 2017 @ 16:52:50 #37
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171837566
quote:
De raad verbaast zich er in het rapport verder over dat Defensie geen eigen schiethuis heeft. In 2007 werd een aanvraag voor een eigen schiethuis dat aan de eisen voldoet goedgekeurd, maar het is er nooit gekomen. "Realiseer dat nou een keer", beveelt Joustra aan.
Kalf, put en verdronken. Was eens met een zak centen over de brug gekomen ipv defensie tot op het bot en verder uit te kleden... :{w
  woensdag 21 juni 2017 @ 18:11:33 #38
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171838822
De reactie van Hennis is wel een teken aan de wand. :')
pi_171839257
quote:
1s.gif Op woensdag 21 juni 2017 18:11 schreef detaris het volgende:
De reactie van Hennis is wel een teken aan de wand. :')
Ook de reactie van dat SP kamerlid. :')
"The Admiral was shot because the Prime Minister deserved to be hanged."
pi_171839369
En dan al die regiments/onderdeels facebook pagina's met vacatures etc😂 de nood moet wel erg hoog zijn...
pi_171840351
quote:
0s.gif Op woensdag 21 juni 2017 08:20 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:Een beetje boer doet dat toch ook? Tenminste die mobiele sproeiers worden hier vaak op het grondwater aangesloten.
Ja, met een giertank kun je ook wel een gat spuiten, maar geen 60m diep.
Dat moet je toch echt boren.
Er zijn genoeg particuliere bedrijven die daar een dagtaak aan hebben, dat wel natuurlijk ;)
  woensdag 21 juni 2017 @ 19:37:04 #42
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171840687
quote:
1s.gif Op woensdag 21 juni 2017 18:11 schreef detaris het volgende:
De reactie van Hennis is wel een teken aan de wand. :')
Uiteraard wordt er weer gemekkerd over het "toezicht" en dat dat "voorrang" dient te hebben bij de aanpak... Ja want dat is het laaghangende fruit (personeel dus) wat je lekker makkelijk de schuld kan geven en zo nodig het hek over kunt trappen...

Dat de politiek nog geen kwartje beschikbaar heeft gesteld voor een fatsoenlijke schietbaan wordt gemakshalve vergeten. Dat het personeel al jaren klaagt over onvoldoende, zwaar verouderde en onjuiste midddelen zal ook wel nieuw zijn voor ze... Zelfs de boterberg van de jaren 80 is niet groot genoeg om aan te geven hoeveel boter ze op hun hoofd hebben daar in Den Haag. :{w
  woensdag 21 juni 2017 @ 19:38:35 #43
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171840712
quote:
0s.gif Op woensdag 21 juni 2017 08:20 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]

Een beetje boer doet dat toch ook? Tenminste die mobiele sproeiers worden hier vaak op het grondwater aangesloten.
Gewoon in de sloot ernaast ja...
pi_171841003
10 jaar geleden beginnen met plannen maken voor een nieuwe schietbaan en nu er nog steeds geen hebben. De Nederlandse overheid op zijn best. Waarschijnlijk ook al flink over budget zonder dat er een steen gelegd is. ;(
"The Admiral was shot because the Prime Minister deserved to be hanged."
  woensdag 21 juni 2017 @ 20:13:35 #45
445329 detaris
Bonenteller en rekenmeester
pi_171841489
quote:
1s.gif Op woensdag 21 juni 2017 19:37 schreef AchJa het volgende:

[..]

Uiteraard wordt er weer gemekkerd over het "toezicht" en dat dat "voorrang" dient te hebben bij de aanpak... Ja want dat is het laaghangende fruit (personeel dus) wat je lekker makkelijk de schuld kan geven en zo nodig het hek over kunt trappen...

Dat de politiek nog geen kwartje beschikbaar heeft gesteld voor een fatsoenlijke schietbaan wordt gemakshalve vergeten. Dat het personeel al jaren klaagt over onvoldoende, zwaar verouderde en onjuiste midddelen zal ook wel nieuw zijn voor ze... Zelfs de boterberg van de jaren 80 is niet groot genoeg om aan te geven hoeveel boter ze op hun hoofd hebben daar in Den Haag. :{w
Uiteraard zijn alle politici geschrokken en verbijsterd...

En de mindef voelt zich verantwoordelijk. Je bent verantwoordelijk koe :')
pi_171842144
quote:
14s.gif Op woensdag 21 juni 2017 20:13 schreef detaris het volgende:

[..]

Uiteraard zijn alle politici geschrokken en verbijsterd...

En de mindef voelt zich verantwoordelijk. Je bent verantwoordelijk koe :')
Vrouwen hé! Die voelen dingen....
"The Admiral was shot because the Prime Minister deserved to be hanged."
  woensdag 21 juni 2017 @ 21:27:55 #47
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_171843592
quote:
0s.gif Op woensdag 21 juni 2017 19:52 schreef Stephen_Dedalus het volgende:
10 jaar geleden beginnen met plannen maken voor een nieuwe schietbaan en nu er nog steeds geen hebben. De Nederlandse overheid op zijn best. Waarschijnlijk ook al flink over budget zonder dat er een steen gelegd is. ;(
Welk budget... :')
pi_171845846
quote:
1s.gif Op woensdag 21 juni 2017 21:27 schreef AchJa het volgende:

[..]

Welk budget... :')
Ohja :')
"The Admiral was shot because the Prime Minister deserved to be hanged."
pi_171912175
quote:
Ombudsman wil meer geld naar veteranencentra

Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat de overheid structureel meer geld moet bijdragen aan veteranencentra. Hij maakt zich zorgen over het voortbestaan van deze veteranenhuizen. Die zijn nu afhankelijk van individuele subsidies en donaties.

"Er zijn soms dingen waar je geen raad mee weet. Hier zijn andere veteranen die je daarmee kunnen helpen", zegt Libanonveteraan Ferry van den Brûle. Wekelijks gaat hij naar een veteranencentrum in Alphen aan den Rijn.

Daar komt hij niet alleen voor de gezelligheid; hij heeft last van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Hij werd afgekeurd en zou dan thuis moeten gaan zitten. "Maar dat is het slechtste wat je kunt doen. Daarom zijn we met het veteranencentrum aan de slag gegaan."

Vandaag eert Nederland voor de dertiende keer de 115.000 veteranen. Dat gebeurt tijdens de viering van Nationale Veteranendag in Den Haag, waar de maatschappelijke erkenning van veteranen en de waardering voor hun werk centraal staan.
De dag begint traditioneel met een bijeenkomst in de Ridderzaal met toespraken, gedichten en zang. Koning Willem-Alexander, premier Rutte en minister van Defensie Hennis zijn daarbij aanwezig. Op het Binnenhof worden medailles uitgereikt aan veteranen.

Daarna defileren ruim 5000 veteranen en militairen. Ze leggen een route van 2,5 kilometer af door de binnenstad van Den Haag, die begint en eindigt op het Malieveld. Op de Kneuterdijk marcheren ze langs koning Willem-Alexander.
Voorafgaand aan het defilé vliegen verschillende F-16's, helikopters en een aantal historische toestellen over de stad. Op het Malieveld is de hele dag door een bijeenkomst met muziek en activiteiten.

(NOS)
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.
pi_171970340
quote:
Die Haushälter billigten auch den Aufbau einer Flotte von sieben Tankflugzeugen des Typs Airbus A330 MRTT, die gemeinsamen mit den Niederlanden, Luxemburg und Norwegen genutzt werden sollen und auch der Nato zur Verfügung gestellt werden sollen. Deutschland soll zwei Drittel der Flugstunden erhalten und mit 1,4 Milliarden Euro zwei Drittel der Kosten tragen.

Volledige artikel in het Duits hier.
Die A330 MRTT's die Nederland aanschaft worden er dus in totaal 7, samen met de rest. Duitsland neemt 2/3 van de tijd de toestellen. Blijven er 2,3 over voor Nederland, Noorwegen en Luxemburg. Dan kan Nederland er zeker niet altijd over 2 beschikken, zoals we er nu hebben. Het lijkt zo mooi, maar is dus uiteindelijk weer een bezuiniging.

Aanschafkosten dalen wel, waardoor er dus mogelijk meer zouden kunnen komen?
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')