abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_169316330
Johannes 3:1-8

En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodémus een overste der Joden, deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: "Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar want niemand kan die tekenen doen welke Gij doet, tenzij God met hem is." Jezus antwoordde en zeide tot hem.- "Voorwaar, voorwaar ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien."

Nicodémus zeide tot Hem: "Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? "Jezus antwoordde: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest kan hij het Koninkrijk Gods niet binnen gaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is Geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden."

Ja zegt de Here Jezus: 'Als je niet wederom geboren wordt...? Wat is dat een moeilijk woord, hč? "Wedergeboorte". Begrijp je eigenlijk wel, wat de Here Jezus er precies mee bedoelt? Waar het hier om gaat?
Weet je, dat dit gesprek met Nicodémus het meest onbegrepen gesprek voor ons is? Maar dat dit gesprek een van de voornaamste gesprekken is tussen de Here Jezus en mij? En dat degene die het gesprek begrepen heeft het nog maar het liefst ver van zich af wil schuiven?
We gaan met elkaar dit woord wedergeboorte, dit moeilijke woord, bekijken en er dan een ander duidelijker woord voor in de plaats zetten, want het is nooit de bedoeling van de Heer geweest, dat we Zijn gesprek met ons niet zouden begrijpen. De betekenis van wedergeboorte is gewoon: "opnieuw geboren worden".
Weder betekent: "Opnieuw".
Weder betekent: "Nog een keer"
Weder betekent ook: "Terug".

Wat eenvoudig hč? Kijk, als je nóg een keer geboren moet worden houdt dit in, dat het de eerste keer niet goed, niet volledig gebeurd is, dat er een tweede, een betere geboorte op moet volgen. En als weder ook betekent "terug" dan ligt daarin opgesloten, dat we helemaal terug moeten naar het beginpunt. Zullen we nu met elkaar afspreken, dat we een streep zetten door het woord wedergeboorte en dat we ervoor in de plaats zetten "opnieuw geboren"? "Opnieuw geboren" heeft dus dezelfde betekenis, maar is begrijpelijker voor ons. Nu we gezien hebben dat "opnieuw" ook betekent "terug", gaan we samen terug naar het beginpunt en dan zijn we precies waar we wezen moeten.

Het beginpunt ligt in het Paradijs. Ja, die toestand in het Paradijs was anders dan de toestand waarin wij nu leven. Adam en Eva leefden toen vóór de zondeval, het was een leven van wandelen met God, ze waren rein, zonder zonde, één met God. Anders gezegd: hun lichaam en Geest waren onafscheidelijk met elkaar verbonden, zij leefden met God, zij praatten met God, zij kregen opdrachten van God, dát was de toestand van de mens in het Paradijs.

Eén van de opdrachten was dat zij niet mochten eten van de vrucht, van de boom der kennis van goed en kwaad. Toch, op een dag werden zij ongehoorzaam aan dat gebod, en zij aten van de verboden vrucht. Tot zóver de Paradijstoestand.

Tot zover moesten we samen even terug. Terwijl zij aten van deze verboden vrucht, kwam tegelijk de zonde in hun leven. Zij waren ongehoorzaam geworden aan de Here hun God, dát was hun zonde en de mens was zondig van toen af aan en zij sleepten daarmee tegelijk ook de aarde met alles wat daarin en daarop groeide mee: alles was nu besmet door hun zonde. alles wat God zo rein geschapen had. En op dat moment dat zij zondigden "de eerste zonde", op dát moment werd lichaam en Geest gescheiden.

Er kwam een breuk in de relatie, in hun omgang met God zoals die geweest was, een breuk in de eenheid met God die ze kende De Geest week terug van de mens, kon niet meer leven in die mens, die zondig was.
De grote breuk was gekomen.

Nu wil ik even onderbreken want wat ik nu in de laatste regels schreef, is in werkelijkheid veel ingewikkelder. Hierover alleen zou je een boek kunnen schrijven. Dit is in een paar woorden beslist niet uit te leggen. Vandaar dat ik heb geprobeerd het je eenvoudig te vertellen, zodat je het begrijpt, daarom gaat het toch?

a, dé grote breuk was gekomen. Maar nu komt de grote liefde van God al naar voren in het begin van het Oude Testament. Direkt na het falen van de mens belooft God dat hij iemand zal sturen om die breuk weer te herstellen, om lichaam en Geest weer één te maken. Hij belooft het aan Adam en Eva. En wat God belooft dat doet Hij.

En daar staat de Here Jezus.
Daar staat de Zoon van God. Gods eigen Zoon staat daar om deze breuk weer te gaan herstellen. De zonde, die scheiding gebracht had tussen God en mens zal weg genomen worden. De belofte wordt vervuld. "Als je niet opnieuw geboren wordt", zegt de Here Jezus, "kun je het Koninkrijk van God niet binnen gaan".

Je moet opnieuw geboren worden, wil je weer dát kontakt met Zijn Vader terugkrijgen. "Als je niet opnieuw geboren wordt" zegt de Here Jezus, "kun je het Koninkrijk van God niet binnengaan".

Je komt nooit weer tot die relatie, die omgang met Hem als je niet...
En dan zie je Nicodémus daar staan.

Nicodémus een leraar van Israël, een hoog geplaatst persoon, een Farizeeër en beslist geen domme jongen zouden wij zeggen, één die er wel wat van afwist. Als er één was die de Bijbel op zân duimpje kende, was hij het wel. Je zou zeggen, één die de Bijbel van voren naar achteren kende.

En juist tegen Nicodémus zegt de Here Jezus "Nicodémus, je moet opnieuw geboren worden, anders kom je er beslist niet, kom je niet binnen in het Koninkrijk van Mijn Vader". Maar hoe kan dat dan Heer? Ik kan toch niet voor de tweede keer geboren worden uit mijn moeders schoot? Nicodémus begrijpt er niets van. Jij wel? Of begin je al iets te begrijpen van die tweede geboorte? Zal ik het je eens proberen uit te leggen?

Kijk, die eerste geboorte is de gewone lichamelijke geboorte uit het zaad van de man. De Here Jezus noemt dit de vleselijke of natuurlijke geboorte. Het is de aardse geboorte van beneden af. De tweede geboorte is een Geestelijke, een geboorte boven af. Het is de Geestelijke geboorte van God uit, van de Paradijs toestand van vóór de zondeval. Dit is wat Nicodémus moest leren zien en dit is wat jij en ik moeten leren ontdekken. Jij en ik moeten leren ontdekken dat het nu mogelijk is weer dát kontakt, die relatie met God te hebben die er was vóór de zondeval: dat de verbroken verbinding weer hersteld is.

En hebben we dan weer opnieuw de Paradijstoestand terug? Nee, want we leven nog in deze zondige wereld waarin satan zijn macht uitoefent. Deze wereld wacht nog op de tweede nieuwe wereld, die beslist komt. En we leven ook nog niet in een vernieuwd lichaam ook dat komt nog. De Here Jezus kwam in de eerste plaats om het allervoornaamste te herstellen, de grote breuk die "zonde" heet. Hij nam die zonde van ons op Zijn schouders om zo de toegang tot God weer open te breken, zodat wij weer voor Zijn Troon mogen staan; en opdat we weer zouden leven vanuit God, leven met God. Kijk, en dat wordt nu weer hersteld als ik opnieuw geboren wordt. Maar weet je, dat er tegelijk nog meer hersteld is door de Here Jezus'?

Dat er nog meer verandert als ik opnieuw geboren ben? Het is niet alleen mijn leven op aarde hier, nee, het gaat véél verder.

Mijn aardse leven heeft eeuwigheidsleven gekregen. De dood is niet het eindpunt, de dood is overwonnen. Zij is niets anders meer dan de deur waardoor ik ga om met de Here Jezus te worden verenigd. De dood is een doorgang naar boven naar het Godshuis, waar de Here Jezus een woning heeft klaar gemaakt om eeuwig met Hem te leven.

En dit eeuwige leven begint nu. Weet je dat mijn leven dan nu al verandert? Totaal verandert? Zal ik je precies vertellen wat het verschil is tussen "opnieuw geboren zijn" en "niet opnieuw geboren zijn"? Vóór de nieuwe geboorte staat "jouw ik" in het middelpunt, na de nieuwe geboorte staat God in het middelpunt. Bij de natuurlijke geboorte zit ik op de troon van mijn leven, bij de tweede "Geestelijke geboorte" zit God op de troon van mijn leven. Dan wil ik je nog wat meer uitleggen. Ik hoorde het van een predikant die zei: "Weet je dat godsdienst geen enkele waarde heeft, als je niet opnieuw geboren bent, dat kerkelijk werk niets te betekenen heeft in het oog van God, als het niet vanuit Hem geboren is, dat wat je ook voor goeds doet vanuit jezelf, het niet boven bij God aankomt, als je niet opnieuw geboren bent"? Dit mag Nicodémus leren van Jezus: Dit mag jij en ik leren van de Here Jezus. Wij allen mogen leren, ja, wij mogen nog veel meer leren, leren dat we niet opnieuw geboren zijn:

• omdat we gelovige ouders hebben
• omdat we geregeld naar de kerk gaan
• omdat we aan het avondmaal deelnemen
• omdat we gedoopt zijn
• omdat we met onze "mond" belijdenis gedaan hebben, maar niet met onze harten

Al ben ik leidster of leider van een club, ambtsdrager of zelfs predikant, één van deze dingen te zijn of te doen, is nog geen garantie dat we opnieuw geboren zijn. En als dit alles tot je doordringt, doordringt dat je verloren bent zonder die tweede geboorte van bovenaf, dan begin je wel te denken, ja, te verlangen naar die nieuwe geboorte [maar... maar... hoe... kan... ik...] vooral als de Here Jezus het de belangrijkste gebeurtenis in mijn leven vindt en dat vindt Hij. Hoe ik dit weet? Uit de Bijbel, het Woord van God, we weten het omdat de Here Jezus het er steeds over heeft.. Hij gebruikt er telkens weer andere uitdrukkingen voor, andere woorden, waarmee Hij hetzelfde bedoelt, net of Hij denkt: "als ze opnieuw geboren niet begrijpen dan begrijpen ze één van deze woorden wel". Zullen we samen teruggaan naar de Bijbel en kijken welke uitdrukkingen de Heer nog meer gebruikt? Als je dan zelf de Bijbel erbij neemt kun je de tekst opzoeken en in z'n geheel lezen, dan schrijf ik de woorden daaruit op die dezelfde betekenis hebben als "opnieuw geboren". Goed?

Matth. 7:13 gaat in
Matth. 16:25 zijn leven verliezen
Joh. 1: 12 Hem aannemen
Joh. 3:16 in Hem geloven
Joh. 3:33 Zijn getuigenis aanvaarden
Joh. 5:24 overgaan uit de dood in het leven
Joh. 6:40 aanschouwen en geloven
Joh.6:51 dit brood eten
Joh.6:54 Mijn vlees eten en Mijn bloed drinken
Joh.10:9 de deur binnengaan
Joh.10:27 horen naar Mijn stem
2 Kor.5:17 een nieuwe schepping
1 Joh.4:6 uit God geboren zijn
1 Joh. 4:7 een ieder, die lief heeft, is uit God geboren

We gaan ermee stoppen, want er zijn nog wel meer uitdrukkingen die dezelfde betekenis hebben en misschien weet jezelf nog wel andere te staan in de Bijbel. En nu gaan we met elkaar één ding doen. We gaan al deze uitdrukkingen die dezelfde betekenis hebben, samen bundelen we nemen er één voor in de plaats, één die al de andere samenvat.

En deze is:

DE HEER JEZUS BINNENLATEN IN JE HART

Je weet wel dat ons hart verdeeld is in verschillende kamers, of niet? Nou, als we ons hart eens even gaan vergelijken met het huis waarin we wonen, ja, dan wordt het je nóg duidelijker of niet? Dan wordt het de Heer Jezus binnenlaten in je huis en in je leven En dan komen de vragen:
Hoe laat ik de Heer Jezus binnen in mijn hart?
Hoe doe ik dat precies?
Op welke leeftijd kan ik dat doen?
En wat gebeurt er en wat verandert er dan in mijn leven?
Hoe laat ik de Heer Jezus binnen?

Kniel neer en zeg eenvoudig: "Ja kom binnen Heer: binnen in mijn hart en leven".

Hoe oud moet ik daarvoor zijn?

Leeftijd speelt geen rol, ja, hoe jonger je de Here Jezus binnenlaat, des te langer kun je Hem dienen.

(Uit: Ja kom binnen Heer - van Annie Berents-Karkdijk, een eenvoudige huisvrouw uit Nijverdal)
Sharkastic Virus on the System
  zaterdag 11 maart 2017 @ 10:09:43 #2
167383 Molurus
the talking snake
pi_169428402
Copy-paste spam. :{w
Philosophy: questions that may never be answered.
Religion: answers that must never be questioned.
pi_169428940
Voor fundamentalistische vrome joden was iemand die de Wet ( van Mozes ) niet meer strikt naleefden, beschouwde men deze als dood. Wijze van uitdrukken wel te verstaan.

quote:
Matt. 8: 22 Doch Jezus zei tot hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.
Indien men opnieuw deze voorschriften strikt opvolgden beschouwde men deze persoon als ' wedergeboren '. Heeft niks met reďncarnatie te maken, niet fysisch nog geestelijk. Zo eenvoudig is dat.
  zaterdag 11 maart 2017 @ 18:36:05 #4
308438 Ser_Ciappelletto
Semi-professionele SJW
pi_169437642
TL;dr.
pi_169438253
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 maart 2017 10:43 schreef ATON het volgende:
Voor fundamentalistische vrome joden was iemand die de Wet ( van Mozes ) niet meer strikt naleefden, beschouwde men deze als dood. Wijze van uitdrukken wel te verstaan.

And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father.
But Jesus said unto him, Follow me; and let the dead bury their dead.


Indien men opnieuw deze voorschriften strikt opvolgden beschouwde men deze persoon als ' wedergeboren '. Heeft niks met reďncarnatie te maken, niet fysisch nog geestelijk. Zo eenvoudig is dat.
Of de auteurs van Mattheus bedoelen de likkut azamot?
pi_169438854
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 maart 2017 19:07 schreef Szikha2 het volgende:

[..]

Of de auteurs van Mattheus bedoelen de likkut azamot?
Verklaar je nader.
pi_169439630
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 maart 2017 19:35 schreef ATON het volgende:

[..]

Verklaar je nader.
Ik had het ooit gelezen :

https://www.cambridge.org(...)CC42689EAD53EA19930F

Hoeft natuurlijk niet zo te zijn
pi_169440305
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 maart 2017 20:06 schreef Szikha2 het volgende:

[..]

Ik had het ooit gelezen :

https://www.cambridge.org(...)CC42689EAD53EA19930F

Hoeft natuurlijk niet zo te zijn
Dat denk ik ook niet.
pi_169442469
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 maart 2017 20:28 schreef ATON het volgende:

[..]

Dat denk ik ook niet.
Geen idee ik was er niet bij maar jij wel blijkbaar want je bent zo zeker :P
  zaterdag 11 maart 2017 @ 21:23:55 #10
444256 Villas__Rubin
Kwaadaardige dictator
pi_169442616
Te weinig tekst., niet gelezen.
"A leader must be a terror to the few who are evil in order to protect the lives and well-being of the many who are good"
pi_169443441
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 maart 2017 21:20 schreef Szikha2 het volgende:

[..]

Geen idee ik was er niet bij maar jij wel blijkbaar want je bent zo zeker :P
Ik was er bij. Tevreden nu ?
  zaterdag 11 maart 2017 @ 21:57:49 #12
452300 DuizendGezichten
Komedie? Tragedie?
pi_169443918
Ik zat te hopen dat de Upanishads nog aan bod zouden komen.
Op het scherp van de snede.
  Moderator zondag 12 maart 2017 @ 21:32:05 #13
66825 crew  Reya
Fier Wallon
pi_169471834
Dit gaat nergens heen.
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')